Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya"

Átírás

1 Az Enyingi Városi Sportegyesület Alapszabálya

2 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY Az Enyingi Városi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján önállóan működő társadalmi szervezet. Az Egyesület az egyesülési jogról szóló évi II. tv., a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv., valamint jelen alapszabály szerint végzi munkáját, az Elnök irányításával. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik a működési feltételeinek biztosításában részt vállaló állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, valamint természetes személyekkel. Az Egyesület jogi személy. Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. alapján közhasznú szervezet. Az Egyesület vállalja, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el, továbbá országgyűlési és önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít, nem támogat és ilyen tevékenységet a jövőben sem kíván folytatni. Az Egyesület neve: Enyingi Városi Sportegyesület Az Egyesület székhelye: 8130 Enying, Kossuth L. u. 26. Az Egyesület célja Az Egyesület célja a rendszeres sportolást verseny- és tömegsportot biztosító szakosztályok működtetése, versenyeztetés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése és a közösségi élet kibontakoztatása, a sportlétesítmények hasznosításának és kihasználásának biztosításával. Az Egyesület a jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet is folytathat. Az Egyesület a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére - a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv c) 14. pontjában foglalt - irányuló alábbiakban nevesített közhasznú tevékenységet végez: - sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

3 3 TAGSÁG Az Egyesületi tagság keletkezése és megszűnése 1. Az Egyesületnek tagja lehet bármely természetes személy, valamint jogi személy aki az Egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségeket vállalja, illetőleg az Egyesületet mind anyagilag, mind erkölcsileg támogatja. 2. Tagsági kategóriák: - rendes tagok, - pártoló tagok, - tiszteletbeli tagok. 3. A tagdíj mértékét a Küldöttközgyűlés évente köteles meghatározni év alatti személy az Egyesületbe tagként csak akkor vehető fel, ha a törvényes képviselője hozzájárul. 5. Tiszteletbeli tagként felvehető az a személy, aki különleges és kiemelkedő tevékenységével támogatja az Egyesületet. 6. Az Egyesületnek nem magyar állampolgár is tagja lehet, azonban az ügyintéző és képviseleti szervének a.) magyar állampolgár; b.) Magyarországon letelepedett, illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet csak tagja. Tagsági viszony keletkezése és megszűnése 1. Az Egyesületbe való belépés illetve kilépés önkéntes. 2. Az Egyesületi tagok felvétele az Elnökség hatáskörébe tartozik. Ez a jogkör a tiszteletbeli tagság és a jogi személy kivételével a sportegyesület szakosztályainak vezetőségére átruházható. 3. Egyesületi tagság a felvételi kérelemnek az egyesület Elnöksége vagy átruházott hatáskör esetén a szakosztály vezetőség által történt elfogadásával jön létre. 4. Elutasítás esetén az elutasított a Küldöttközgyűléshez fordulhat, amely véglegesen dönt. 5. Az egyesületi tagság - kilépéssel, - kizárással, - vagy törlés útján szűnik meg. Természetes személyek halálával, szervezetek esetében pedig a megszűnéssel az egyesületi tagság szintén megszűnik. Bármely tagnak írásban kell eljuttatnia kilépési szándékát az Elnökség valamely tagjához. A kilépési szándékot az Elnökség soros ülésén jelentik be és a tagság ekkor szűnik meg. Kizárásról az Elnökség határoz, amennyiben a tag szemben áll a Magyar Köztársaság Alkotmányával és törvényeivel vagy szembehelyezkedik az alapszabály rendelkezéseivel.

4 4 Törölni kell azt a tagot, aki a tagdíjat 3 hónapja írásbeli felszólítás ellenére nem fizette be, a szervezet tevékenységében nem vesz részt, testületeivel (írásbeli megkeresés ellenére) nem tart kapcsolatot. A törlésről az Elnökség jogosult határozni. Az Elnökség törlést vagy kizárást elrendelő határozata ellen az érintett tag a tudomásra jutástól számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet a Küldöttközgyűléshez. A Küldöttközgyűlés határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. Pártoló és tiszteletbeli tagok A szervezet pártoló tagsága önkéntesen keletkezik az Elnökséghez beadott írásbeli jelentkezéssel. A pártoló tagsági díj összegének minimumát az Elnökség határozza meg és dönt a pártoló tag jelentkezésének elfogadásáról. A szervezet életében hosszú időn át és eredményesen részt vett tagok, illetve a szervezetet támogató külső személyek számára a Küldöttközgyűlés adományozhatja a "tiszteletbeli tag" címet az Elnökség javaslata alapján. A tiszteletbeli tagok tagsági díjat nem fizetnek. A pártoló és tiszteletbeli tagokat az Elnökség tájékoztatja a szervezet életéről, véleményezhetik a szervezet munkáját, szavazati joggal azonban nem rendelkeznek és nem választhatók a szervezet tisztségeire és testületeibe. Pártoló és tiszteletbeli tagok nem magyar állampolgárok is lehetnek. A tagok jogai és kötelezettségei 1. Az egyesület tagja: - részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, - választhat és választható az egyesület szakosztályaiba, - köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek. 2. Köteles az alapszabály betartani, az egyesületi vezető szervek határozatait végrehajtani. 3. Köteles a tagsági díjat fizetni, az egyesület vagyonát megőrizni. 4. Köteles sportszerű magatartást tanúsítani. 5. Versenyszerűen sportoló tag esetében a hazai és nemzetközi versenyekre lelkiismeretesen felkészülni, a legjobb tudása szerint szerepelni. Jogi személy és tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei 1. Részt vehet jogi személy a képviselője útján az Egyesület Küldöttközgyűlésén. 2. Javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület működésével kapcsolatban. 3. Külön megállapodás alapján anyagi hozzájárulástól függően részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben, használhatja a sportlétesítményeket, sportfelszereléseket, igényelheti az egyesület szakembereinek segítségét.

5 5 AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 1. Az Egyesület legfőbb szerve a Küldöttközgyűlés. 2. Az Egyesület ügyintéző szerve az Egyesület Elnöksége. 3. Az Egyesület ellenőrző szerve a Felügyelő Bizottság 4. Az Egyesület vezető tisztségviselői: - az Egyesület elnöke, - az Elnökség tagjai, - a pénztáros. 4.1.Az Egyesület vezető tisztségviselőinek megbízatása 5 éves időtartamra szól. 4.2.A tisztségviselők választására az Elnökség által felkért és a Küldöttközgyűlés által nyílt szavazással jóváhagyott Jelölő Bizottság tesz javaslatot. A szavazólistára való felvétel nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik, a Küldöttközgyűlésnek azonban jogában áll más jelöltek állítása is. A listára az Egyesület 18. életévet betöltött tagjai közül bárki felkerülhet. 4.3.Az Egyesület elnökének és az Elnökség tagjainak megválasztása külön szavazással történik Ha az Egyesület elnökének megválasztásakor több jelölt van és azok közül egyik jelölt sem kapta meg a választáshoz szükséges szavazatot, úgy újabb választási fordulót kell tartani, amelyben a két legtöbb szavazatot kapott jelölt vehet csak részt. Újabb választási fordulóban az a jelölt tekintendő megválasztottnak, aki a több szavazatot kapta. 5. Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet vezető tisztségviselő az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Az Elnökség tagja, illetve az ennek kijelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 6. Az Egyesület szerveinek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

6 6 A Küldöttközgyűlés A szervezet legfőbb szerve a Küldöttközgyűlés, amely a tagok összességéből áll. 1. A Küldöttközgyűlést az Egyesület elnöke vezeti le. 2. A Küldöttközgyűlésben a küldötteket a szakosztályoknál választják meg tagjaik közül. Szakosztályonként 5 tag után delegálható egy küldött. 3. A Küldöttközgyűlést az elnök hívja össze szükség szerint, de legalább évenként. 4. Az elnök köteles összehívni a Küldöttközgyűlést az Elnökség kezdeményezésére, annak határozata alapján vagy ha a tagok egyharmada ok- és cél megjelölése mellett azt írásban kezdeményezi. 5. A Küldöttközgyűlést össze kell hívni, ha azt a Bíróság elrendeli. 6. A Küldöttközgyűlés nyilvános, a Küldöttközgyűlésre a tagokat a meghívó és a tárgysorozat közlésével, a hozandó határozatok feltüntetésével írásban kell meghívni. A Küldöttközgyűlés időpontját úgy kell megállapítani, hogy a közlés, értesítés legalább 15 nappal előtte történjen. Minden tag egy szavazattal rendelkezik, a szavazati jog nem átruházható. A Küldöttközgyűlés feladata és hatásköre 1. Az Egyesület megalakulásának, más sportegyesülettel vagy szervezettel való egyesülésének, valamint feloszlásának kimondása. 2. Az Egyesület alapszabályának elfogadása és módosítása. 3. Az Egyesület elnökének és az Elnökség tagjainak megválasztása és a tisztségviselők megbízatásának visszavonása. 4. A tagdíj megállapítása és módosítása. 5. Az Elnökség éves beszámolójának elfogadása és az éves költségvetés meghatározása. 6. A kizárás vagy törlés miatt bejelentett fellebbezések elbírálása. 7. A közhasznúsági jelentés elfogadása. A Küldöttközgyűlés határozathozatala 1. A Küldöttközgyűlés határozatképes, ha a küldötteknek legalább több, mint a fele (50 % + 1 fő) jelen van. 2. A Küldöttközgyűlés napirendjére a meghívóval megegyezően az Egyesület elnöke tesz javaslatot.

7 7 3. Ha a Küldöttközgyűlés határozatképtelen, az ülést el kell halasztani és azt 15 napon belül ismét össze kell hívni. Az újból összehívott Küldöttközgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképesnek minősül. 4. A Küldöttközgyűlés határozatait általában nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az ülést levezető elnök szavazata dönt. 5. A Küldöttközgyűlés határozatát titkos szavazással hozza az Elnökség és az elnök megválasztásakor és a tisztségviselők megbízatásának visszavonásakor. A Küldöttközgyűlés által választott tisztségviselő visszahívását bármelyik küldött kezdeményezheti, a kérdésben szavazást akkor kell tartani, ha a kezdeményezéssel a jelen lévő küldöttek 1/3-a egyetért. A szavazás titkosan történik. 6. A Küldöttközgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, a jegyzőkönyv hitelesítésére a szervezet egy tagját kell felkérni. A jegyzőkönyvet a hitelesítő és az elnök írja alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés határozatait, a szavazati arányokat és a lényeges hozzászólásokat. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 1. Az egyesület ellenőrző szerve a Felügyelő Bizottság. 2. A Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: bizottság) a küldöttközgyűlés által öt évre választott, 3 főből álló, az egyesület működését és gazdálkodását ellenőrző testület. 3. A tagok ismételten is megbízhatók. A bizottság tagja, illetve az ennek jelölt személy, amennyiben más közhasznú szervezetnél is vezető tisztséget tölt be, köteles erről az egyesületet tájékoztatni. 4. A bizottság tagjai: - Varga Mária, 8131 Balatonbozsok, Mikszáth K. u. 8/a. szám alatti lakos - Gál Balázs, 8130 Enying, Semmelweis u. 1/a. szám alatti lakos - A bizottság első ülésén tagjai közül elnököt választ. 5. Nem lehet a bizottság tagja, aki a.) az egyesület elnöke vagy elnökség tagja b.) az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c.) az egyesület cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, d.) az a.) és c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója (Ptk b.) pont) és élettársa.

8 8 2. A bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, a bizottságot az elnök hívja össze oly módon, hogy a napirendi pontokat tartalmazó írásbeli meghívó az ülést megelőző 3 nappal a meghívottakhoz megérkezzék. A bizottság ülései általában nem nyilvánosak, de bizonyos esetekben a bizottság az ülést nyilvánossá teheti, amennyiben annak nyilvánossága személyiségi jogokat nem sért. A bizottság határozatképes, ha legalább két tagja jelen van. Határozatainak érvényességéhez legalább két tag egyöntetű szavazata szükséges. A bizottság kisebbségben maradt tagja jogosult véleményét a határozatra rávezetni. A bizottság működésének eredményéről, megállapításairól, javaslatairól az elnökség útján a küldöttközgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer köteles tájékoztatni. 3. A bizottság feladata az egyesület alapszabályának, pénzügyi tervének betartása érdekében az egyesület gazdálkodásának, számvitelének, ügyvitelének, kötelezettségvállalásainak ellenőrzése. Ennek érdekében a bizottság az egyesület irataiba, könyveibe és bankszámlájába betekinthet, az elnökség tagjaitól tájékoztatást, jelentést kérhet. A bizottság tagja az elnökség és a küldöttközgyűlés ülésén jelen lehet. 4. A bizottság célvizsgálatot folytathat, ha az egyesület céljainak megvalósítását veszélyeztetve látja. A bizottság vizsgálatainál külső szakértőt is igénybe vehet. 5. A bizottság köteles az egyesület elnökségét, küldöttközgyűlését tájékoztatni, ülésének összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a.) az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az elnökség vagy a küldöttközgyűlés döntését teszi szükségessé, b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. Az egyesület elnöke a bizottság indítványára a javaslattól számított 30 napon belül köteles az intézkedésre jogosult vezető szerv (elnökség vagy küldöttközgyűlés) ülését összehívni. E határidő eredménytelen eltelte után a vezető szerv összehívására a bizottság is jogosulttá válik. Ha az elnökség vagy küldöttközgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. TISZTSÉGVISELŐK Az Egyesület Elnöksége 1. Az Egyesület ügyintéző szerve az Elnökség, mely az elnökből és 7 tagból álló testület. Az elnökségi ülésre hivatalosak még tanácskozási joggal:

9 9 - a település iskoláinak képviselői (testnevelő tanárai) és - Enying Város Oktatási, Kulturális és Sportbizottságának Elnöke. 2. Az Elnökség az Egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket az alapszabály a Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, vagy amelyeket a Küldöttközgyűlés saját, vagy az Egyesület más szervének hatáskörébe von, illetve utal. 3. Az Elnökség szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. 4. Az Elnökség feladata és hatásköre: - a Küldöttközgyűlés összehívása, - fegyelmi jogkör gyakorlása első fokon, miszerint határoz a tag kizárásáról, valamint a tagsági viszony törléséről. A Küldöttközgyűlés elé terjeszti a tagsági viszony megszűnésével kapcsolatos ügyeket, fellebbezéseket. - a költségvetés elkészítése és elfogadása, annak jóváhagyása, a Küldöttközgyűlés elé terjesztése, - az Egyesület tevékenységének értékelése, a beszámoló és közhasznúsági jelentés készítése, elfogadása, annak jóváhagyása érdekében a Küldöttközgyűlés elé terjesztése, - döntés mindazokban a kérdésekben, amelyekben az alapszabály, illetve a Küldöttközgyűlés a hatáskörébe utal, - az Egyesület törvényes és alapszabály szerinti működésének biztosítása és annak felügyelete, - a Küldöttközgyűlés határozatai végrehajtásának megszervezése és annak ellenőrzése, - az Elnökség esetleges ad hoc bizottságainak létrehozása, kiegészítése, és megszüntetése, - az általa létrehozott bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak megválasztása, ileltve felmentése, - szakosztályok létrehozása, megszüntetése, átadása más sportegyesületeknek, vagy szakosztályok egyesülésének kimondása, tudomásul veszi a szakosztályok által választott tisztségviselők személyét, - az elnökségi ülések közötti időben az Egyesület operatív feladatait látja el. A Elnökség tagjának joga és kötelessége 1. Részt venni az Elnökség ülései és az Elnökség határozatainak kidolgozásában, bármely döntés meghozatalában. 2. Részt venni a Küldöttközgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásában és ellenőrzésében. 3. Részt venni az Egyesület működéséhez szükséges anyagi és pénzügyi feltételek megteremtésében. 4. Javaslatot tenni a rendkívüli Küldöttközgyűlés, valamint elnökségi ülés összehívására. 5. Tevékenysége során az Egyesület érdekét képviselni.

10 10 6. Részt venni az Egyesület és a szakosztályok rendezvényein. 7. Észrevételt, javaslatot tenni mind az Egyesület, mind pedig a szakosztályok működésével kapcsolatban. Az elnökségi tagság megszűnése 1. Az elnökségi tagság megszűnik: - a mandátum lejártával, - az elnökségi tisztség megbízatásának visszavonásával, - elhalálozással, - az Egyesületből való kizárással, - lemondással. Az Elnökség ülései 1. Az Elnökség ülését az Elnök hívja össze. 2. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnökség legalább négy tagja kéri. 3. Az Elnökség akkor határozatképes, ha az elnökség létszámának több, mint a fele jelen van. 4. Az Elnökség ülése nyilvános, tagjait a meghívóban foglalt napirend feltüntetésével írásban kell meghívni. Az elnökségi ülés időpontját úgy kell megállapítani, hogy a közlés, értesítés legalább 3 nappal előtte történjen. Az Elnökség határozathozatala 1. Az Elnökség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az elnökségi ülésen jegyzőkönyvet kell vezetni. Az Egyesület elnöke 1. Irányítja és vezeti a Küldöttközgyűlés munkáját. 2. Az Elnök az Egyesületnek a Küldöttközgyűlés által választott vezetője. Az Elnöki tisztség megbízatásának visszavonása a Küldöttközgyűlés hatáskörébe tartozik. 3. Az Elnök - az Elnökség és a Küldöttközgyűlés döntéseinek megfelelően - vezeti és irányítja az Egyesület egész tevékenységét. 4. Az Elnök feladata és hatásköre: - az Elnökség és a Küldöttközgyűlés üléseinek összehívása és vezetése,

11 11 - aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása, - felelős az Egyesület anyagi és pénzeszközeinek célszerű és szabályos felhasználásáért, tárolásának és őrzésének megszervezéséért, - képviseli az Egyesületet a hatóságok, társszervezetek és harmadik személy előtt. E jogkörét csak az Elnökség jóváhagyásával ruházhatja át az Elnökség más tagjára. - az alapszabály rendelkezéseinek a Küldöttközgyűlés és az Elnökség határozatai végrehajtásának irányítása - megfelelő fedezet birtokában dönthet a hatáskörébe utalt költségvetési összeg felhasználásáról - rendszeres kapcsolatot tart a szakosztályok vezetőivel, valamint az egyesületet támogató jogi és természetes személyekkel - tájékoztatja a hírközlő szerveket az egyesület tevékenységéről. 5. Az Elnököt távolléte esetén az Elnökség által kijelölt elnökségi tag teljes joggal helyettesíti. Az Egyesület pénztárosa 1. Az Egyesület pénztárosa olyan pénzügyi alapismeretekkel rendelkező személy, aki nem feltétlen tagja az Egyesületnek, de munkáját a Küldöttközgyűlés felkérése alapján végzi. 2. A pénztáros feladatai: - vezeti a bevételek és kiadások nyilvántartását (könyvelést); - ellenőrzi a pénzügyi és adótörvényekben előírt elszámolást, azok dokumentumait; - gondoskodik az Egyesület és egyéb szervezetek (támogatók) között létrejött szerződések megőrzéséről; - az Egyesület készpénzforgalmáról naprakész pénztárkönyvet vezet; - begyűjti és nyilvántartja a tagsági díjakat, a tagdíjbefizetés elmulasztása esetén felszólítja a tagot a hátralék rendezésére; - a küldöttközgyűlés és az elnökség határozatainak megfelelően a pénzügyi szabályok betartásával gazdálkodik az Egyesület vagyonával; - kezeli a kiadásokat az Egyesület költségvetésének megfelelően, attól való eltérés esetén az elnökség engedélyével; - figyelemmel kíséri a pártoló tagok és más személyek anyagi hozzájárulásairól szóló megállapodásainak betartását, a támogatás elmaradása esetén intézkedést kezdeményez; - az Egyesület rendezvényeinek bevételeiről elszámolást készít az Elnökség felé; - az elszámolások és nyilvántartások pontosságáért a pénztáros személyében felelős. Szakosztályok 1. A szakosztály az Egyesület alapvető sportági, szakmai, gazdálkodási, nevelési szervezeti eleme. 2. A szakosztályok feladata: - a sportolók nevelése, szakmai felkészítése a minőségi eredmények elérése érdekében, - a szakosztályi tagok számára rendszeres edzési lehetőségek biztosítása és a sportolók versenyeken való részvételének szervezése,

12 12 - az utánpótlás neveléséről való gondoskodás, - a szakosztály részére biztosított költségkeretekkel való gazdálkodás, - saját sportágukban - megbízás alapján - az egyesület képviselete a szakszövetségekben, érdekvédelmi szervezetekben. 3. A szakosztályok szervezeti felépítése: - szakosztálygyűlés, - szakosztály-vezetőség, - szakosztályvezető vagy elnök. 4. A szakosztálygyűlés a szakosztály tagjainak összessége. Feladata: - a szakosztály munkájának értékelése, - küldöttek választása, kijelölése a küldöttközgyűlésre, - véleményt nyilváníthat, illetve javaslatot tehet a szakosztállyal kapcsolatos kérdésekben. 5. A szakosztály-vezetőség a szakosztály kollektív vezető szerve. A szakosztály-vezetőség működési rendjét - az alapszabály figyelembevételével maga állapítja meg. A szakosztály-vezetőség feladat- és hatásköre: - a szakosztály-vezetés döntésre jogosult a szakosztály működését érintő bármely kérdésben, melyet az alapszabály nem utal az Egyesület más szervének hatáskörébe. - a szakosztályvezetés véleményt nyilváníthat, illetve javaslatot tehet az Egyesület és a szakosztály működésével összefüggő bármely kérdésben. - beszámoltathatja a szakosztályvezetőt és az edzőket. 6. A szakosztályvezető a szakosztály választott tisztségviselője. Egyszemélyben képviseli a szakosztályt. Felelős a szakosztály törvényes működéséért. Egyéb működési szabályok 1. Az Egyesület éves beszámolóját az alapszabály szerint az Elnökség készíti el, terjeszti a Küldöttközgyűlés elé, azt a Küldöttközgyűlés fogadja el. 2. Az Egyesület éves bevétele az ,- Ft-ot nem haladja meg, ezért felügyelő szerv létrehozása nem kötelező. Amennyiben az Egyesület éves bevétele a fenti összeget mégis meghaladná, a Küldöttközgyűlés köteles az alapszabályt módosítani a felügyelő szerv létrehozásának vonatkozásában. 3. Az Egyesület határozatok tárát vezet. A határozatok tárát az Elnök vezeti. A határozatok tárába fel kell vezetni az Elnökség és a Küldöttközgyűlés határozatait (döntéseit) szó szerint, annak számát, mely tartalmazza meghozatalának időpontját, a határozatok hatályát. Meg kell jelölni, hogy a határozatokat milyen szavazati arányban hozta az adott szerv. 4. Az elnökségi ülésről és a Küldöttközgyűlés üléséről készült jegyzőkönyvek másolati példányát - mely tartalmazza a hozott határozatokat - meg kell küldeni az Egyesület tagjainak.

13 13 5. Az Elnökség és a Küldöttközgyűlés által hozott határozatokat az Egyesület az Enyingi Hírmondóban (a város információs sajtója) közzéteszi. 6. A Küldöttközgyűlés által elfogadott beszámolót az Egyesület az Enyingi Hírmondóban közzéteszi. 7. Az Egyesület működési nyilvánossága érdekében az Egyesület szerveinek ülése nyilvános, döntései közzétételre kerülnek, a küldöttközgyűlési és elnökségi jegyzőkönyvek a Vezetőség jelenlétében megtekinthetők. 8. Az Egyesület szolgáltatási igénybevételéről az Egyesület az Enyingi Városi Televízióban az Enyingi Hírmondóban és falragaszok útján tájékoztatja a lakosságot. Az Egyesület gazdálkodása és vagyona 1. Az Egyesület működését biztosító anyagi források: tagsági díjak, a tevékenységéből származó bevétel, állami szervek, jogi és magánszemélyek támogatása. 2. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 3. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt ezen okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. 4. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok csak a tagsági díjat kötelesek a szervezetnek megfizetni, saját vagyonukkal a szervezet tartozásaiért nem felelnek. 5. Az Egyesület jogszabály szerinti vagyonkezeléséért az elnök és az Elnökség által megbízott gazdasági vezető felel. 6. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre három személy, az Elnök és két erre felhatalmazott elnökségi tag jogosult. Átutalás vagy készpénzfelvétel esetén az átutalási bizonylatot az Elnöknek és az egyik felhatalmazott - elnökségi tagnak, az Elnök akadályoztatása esetén a két - erre felhatalmazott elnökségi tagnak együttesen kell aláírnia. 7. Az Egyesület megszűnése esetén az évi II. tv (1), (2) bekezdései szerint kell rendelkezni az Egyesület vagyonáról. Az Egyesület megszűnése Az Egyesület megszűnik, ha - feloszlását a Küldöttközgyűlés kimondja, - más szervezettel egyesül, - az arra jogosult szerv feloszlatja, - a bíróság megállapítja megszűnését.

14 14 Az egyesület felügyelete Az egyesület feletti adóellenőrzést Enying város székhelye szerinti illetékes hatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi felügyeletet pedig a rá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el. Záró rendelkezések Az alapszabályban nem rendezett kérdésekben az egyesülési jogról szóló évi II. tv., valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv., valamint az ezekkel kapcsolatos jogszabályok előírásai az irányadók. A fenti alapszabály módosítást az eredetivel egységes szerkezetben a Küldöttközgyűlés április 13-i ülésén elfogadta. Enying, április 14. Tóth Dezső Elnök A Küldöttközgyűlés július 6-i ülésén elfogadott 1/2009. (VII.06.) számú határozatával egységes szerkezetben. Enying, július 7. Tóth Dezső elnök

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2.számú módosítás, ahol a módosítások vastag álló betűvel írtak) Az Egyesület a törvény alapján önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A GÉPJÁRMŰBONTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben (A módosított részek dőlt betűkkel került szedésre) (nyilvántartási szám: 10503) A 2010. SZEPTEMBER 10. NAPJÁN

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya I. Általános rendelkezések: 1. A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete az egyesülési

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület Közhasznú Társadalmi Szervezet a közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzés segítése és az abban való aktív részvétel, a katasztrófa-elhárítás, az önkéntes tűzoltás,

Részletesebben

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési-és Önvédelmi egyesület (továbbiakban Egyesület) Kerekharaszt község közigazgatási területén

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szakszövetség a Magyar Köztársaságban működő, az ökölvívás sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek, pártoló tagok,

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1./ Egyesület neve: Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság 2./ Székhelye:

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben