Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya"

Átírás

1 Az Enyingi Városi Sportegyesület Alapszabálya

2 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY Az Enyingi Városi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján önállóan működő társadalmi szervezet. Az Egyesület az egyesülési jogról szóló évi II. tv., a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv., valamint jelen alapszabály szerint végzi munkáját, az Elnök irányításával. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik a működési feltételeinek biztosításában részt vállaló állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, valamint természetes személyekkel. Az Egyesület jogi személy. Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. alapján közhasznú szervezet. Az Egyesület vállalja, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el, továbbá országgyűlési és önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít, nem támogat és ilyen tevékenységet a jövőben sem kíván folytatni. Az Egyesület neve: Enyingi Városi Sportegyesület Az Egyesület székhelye: 8130 Enying, Kossuth L. u. 26. Az Egyesület célja Az Egyesület célja a rendszeres sportolást verseny- és tömegsportot biztosító szakosztályok működtetése, versenyeztetés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése és a közösségi élet kibontakoztatása, a sportlétesítmények hasznosításának és kihasználásának biztosításával. Az Egyesület a jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet is folytathat. Az Egyesület a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére - a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv c) 14. pontjában foglalt - irányuló alábbiakban nevesített közhasznú tevékenységet végez: - sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

3 3 TAGSÁG Az Egyesületi tagság keletkezése és megszűnése 1. Az Egyesületnek tagja lehet bármely természetes személy, valamint jogi személy aki az Egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségeket vállalja, illetőleg az Egyesületet mind anyagilag, mind erkölcsileg támogatja. 2. Tagsági kategóriák: - rendes tagok, - pártoló tagok, - tiszteletbeli tagok. 3. A tagdíj mértékét a Küldöttközgyűlés évente köteles meghatározni év alatti személy az Egyesületbe tagként csak akkor vehető fel, ha a törvényes képviselője hozzájárul. 5. Tiszteletbeli tagként felvehető az a személy, aki különleges és kiemelkedő tevékenységével támogatja az Egyesületet. 6. Az Egyesületnek nem magyar állampolgár is tagja lehet, azonban az ügyintéző és képviseleti szervének a.) magyar állampolgár; b.) Magyarországon letelepedett, illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet csak tagja. Tagsági viszony keletkezése és megszűnése 1. Az Egyesületbe való belépés illetve kilépés önkéntes. 2. Az Egyesületi tagok felvétele az Elnökség hatáskörébe tartozik. Ez a jogkör a tiszteletbeli tagság és a jogi személy kivételével a sportegyesület szakosztályainak vezetőségére átruházható. 3. Egyesületi tagság a felvételi kérelemnek az egyesület Elnöksége vagy átruházott hatáskör esetén a szakosztály vezetőség által történt elfogadásával jön létre. 4. Elutasítás esetén az elutasított a Küldöttközgyűléshez fordulhat, amely véglegesen dönt. 5. Az egyesületi tagság - kilépéssel, - kizárással, - vagy törlés útján szűnik meg. Természetes személyek halálával, szervezetek esetében pedig a megszűnéssel az egyesületi tagság szintén megszűnik. Bármely tagnak írásban kell eljuttatnia kilépési szándékát az Elnökség valamely tagjához. A kilépési szándékot az Elnökség soros ülésén jelentik be és a tagság ekkor szűnik meg. Kizárásról az Elnökség határoz, amennyiben a tag szemben áll a Magyar Köztársaság Alkotmányával és törvényeivel vagy szembehelyezkedik az alapszabály rendelkezéseivel.

4 4 Törölni kell azt a tagot, aki a tagdíjat 3 hónapja írásbeli felszólítás ellenére nem fizette be, a szervezet tevékenységében nem vesz részt, testületeivel (írásbeli megkeresés ellenére) nem tart kapcsolatot. A törlésről az Elnökség jogosult határozni. Az Elnökség törlést vagy kizárást elrendelő határozata ellen az érintett tag a tudomásra jutástól számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet a Küldöttközgyűléshez. A Küldöttközgyűlés határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. Pártoló és tiszteletbeli tagok A szervezet pártoló tagsága önkéntesen keletkezik az Elnökséghez beadott írásbeli jelentkezéssel. A pártoló tagsági díj összegének minimumát az Elnökség határozza meg és dönt a pártoló tag jelentkezésének elfogadásáról. A szervezet életében hosszú időn át és eredményesen részt vett tagok, illetve a szervezetet támogató külső személyek számára a Küldöttközgyűlés adományozhatja a "tiszteletbeli tag" címet az Elnökség javaslata alapján. A tiszteletbeli tagok tagsági díjat nem fizetnek. A pártoló és tiszteletbeli tagokat az Elnökség tájékoztatja a szervezet életéről, véleményezhetik a szervezet munkáját, szavazati joggal azonban nem rendelkeznek és nem választhatók a szervezet tisztségeire és testületeibe. Pártoló és tiszteletbeli tagok nem magyar állampolgárok is lehetnek. A tagok jogai és kötelezettségei 1. Az egyesület tagja: - részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, - választhat és választható az egyesület szakosztályaiba, - köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek. 2. Köteles az alapszabály betartani, az egyesületi vezető szervek határozatait végrehajtani. 3. Köteles a tagsági díjat fizetni, az egyesület vagyonát megőrizni. 4. Köteles sportszerű magatartást tanúsítani. 5. Versenyszerűen sportoló tag esetében a hazai és nemzetközi versenyekre lelkiismeretesen felkészülni, a legjobb tudása szerint szerepelni. Jogi személy és tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei 1. Részt vehet jogi személy a képviselője útján az Egyesület Küldöttközgyűlésén. 2. Javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület működésével kapcsolatban. 3. Külön megállapodás alapján anyagi hozzájárulástól függően részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben, használhatja a sportlétesítményeket, sportfelszereléseket, igényelheti az egyesület szakembereinek segítségét.

5 5 AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 1. Az Egyesület legfőbb szerve a Küldöttközgyűlés. 2. Az Egyesület ügyintéző szerve az Egyesület Elnöksége. 3. Az Egyesület ellenőrző szerve a Felügyelő Bizottság 4. Az Egyesület vezető tisztségviselői: - az Egyesület elnöke, - az Elnökség tagjai, - a pénztáros. 4.1.Az Egyesület vezető tisztségviselőinek megbízatása 5 éves időtartamra szól. 4.2.A tisztségviselők választására az Elnökség által felkért és a Küldöttközgyűlés által nyílt szavazással jóváhagyott Jelölő Bizottság tesz javaslatot. A szavazólistára való felvétel nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik, a Küldöttközgyűlésnek azonban jogában áll más jelöltek állítása is. A listára az Egyesület 18. életévet betöltött tagjai közül bárki felkerülhet. 4.3.Az Egyesület elnökének és az Elnökség tagjainak megválasztása külön szavazással történik Ha az Egyesület elnökének megválasztásakor több jelölt van és azok közül egyik jelölt sem kapta meg a választáshoz szükséges szavazatot, úgy újabb választási fordulót kell tartani, amelyben a két legtöbb szavazatot kapott jelölt vehet csak részt. Újabb választási fordulóban az a jelölt tekintendő megválasztottnak, aki a több szavazatot kapta. 5. Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet vezető tisztségviselő az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Az Elnökség tagja, illetve az ennek kijelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 6. Az Egyesület szerveinek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

6 6 A Küldöttközgyűlés A szervezet legfőbb szerve a Küldöttközgyűlés, amely a tagok összességéből áll. 1. A Küldöttközgyűlést az Egyesület elnöke vezeti le. 2. A Küldöttközgyűlésben a küldötteket a szakosztályoknál választják meg tagjaik közül. Szakosztályonként 5 tag után delegálható egy küldött. 3. A Küldöttközgyűlést az elnök hívja össze szükség szerint, de legalább évenként. 4. Az elnök köteles összehívni a Küldöttközgyűlést az Elnökség kezdeményezésére, annak határozata alapján vagy ha a tagok egyharmada ok- és cél megjelölése mellett azt írásban kezdeményezi. 5. A Küldöttközgyűlést össze kell hívni, ha azt a Bíróság elrendeli. 6. A Küldöttközgyűlés nyilvános, a Küldöttközgyűlésre a tagokat a meghívó és a tárgysorozat közlésével, a hozandó határozatok feltüntetésével írásban kell meghívni. A Küldöttközgyűlés időpontját úgy kell megállapítani, hogy a közlés, értesítés legalább 15 nappal előtte történjen. Minden tag egy szavazattal rendelkezik, a szavazati jog nem átruházható. A Küldöttközgyűlés feladata és hatásköre 1. Az Egyesület megalakulásának, más sportegyesülettel vagy szervezettel való egyesülésének, valamint feloszlásának kimondása. 2. Az Egyesület alapszabályának elfogadása és módosítása. 3. Az Egyesület elnökének és az Elnökség tagjainak megválasztása és a tisztségviselők megbízatásának visszavonása. 4. A tagdíj megállapítása és módosítása. 5. Az Elnökség éves beszámolójának elfogadása és az éves költségvetés meghatározása. 6. A kizárás vagy törlés miatt bejelentett fellebbezések elbírálása. 7. A közhasznúsági jelentés elfogadása. A Küldöttközgyűlés határozathozatala 1. A Küldöttközgyűlés határozatképes, ha a küldötteknek legalább több, mint a fele (50 % + 1 fő) jelen van. 2. A Küldöttközgyűlés napirendjére a meghívóval megegyezően az Egyesület elnöke tesz javaslatot.

7 7 3. Ha a Küldöttközgyűlés határozatképtelen, az ülést el kell halasztani és azt 15 napon belül ismét össze kell hívni. Az újból összehívott Küldöttközgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképesnek minősül. 4. A Küldöttközgyűlés határozatait általában nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az ülést levezető elnök szavazata dönt. 5. A Küldöttközgyűlés határozatát titkos szavazással hozza az Elnökség és az elnök megválasztásakor és a tisztségviselők megbízatásának visszavonásakor. A Küldöttközgyűlés által választott tisztségviselő visszahívását bármelyik küldött kezdeményezheti, a kérdésben szavazást akkor kell tartani, ha a kezdeményezéssel a jelen lévő küldöttek 1/3-a egyetért. A szavazás titkosan történik. 6. A Küldöttközgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, a jegyzőkönyv hitelesítésére a szervezet egy tagját kell felkérni. A jegyzőkönyvet a hitelesítő és az elnök írja alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés határozatait, a szavazati arányokat és a lényeges hozzászólásokat. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 1. Az egyesület ellenőrző szerve a Felügyelő Bizottság. 2. A Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: bizottság) a küldöttközgyűlés által öt évre választott, 3 főből álló, az egyesület működését és gazdálkodását ellenőrző testület. 3. A tagok ismételten is megbízhatók. A bizottság tagja, illetve az ennek jelölt személy, amennyiben más közhasznú szervezetnél is vezető tisztséget tölt be, köteles erről az egyesületet tájékoztatni. 4. A bizottság tagjai: - Varga Mária, 8131 Balatonbozsok, Mikszáth K. u. 8/a. szám alatti lakos - Gál Balázs, 8130 Enying, Semmelweis u. 1/a. szám alatti lakos - A bizottság első ülésén tagjai közül elnököt választ. 5. Nem lehet a bizottság tagja, aki a.) az egyesület elnöke vagy elnökség tagja b.) az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c.) az egyesület cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, d.) az a.) és c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója (Ptk b.) pont) és élettársa.

8 8 2. A bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, a bizottságot az elnök hívja össze oly módon, hogy a napirendi pontokat tartalmazó írásbeli meghívó az ülést megelőző 3 nappal a meghívottakhoz megérkezzék. A bizottság ülései általában nem nyilvánosak, de bizonyos esetekben a bizottság az ülést nyilvánossá teheti, amennyiben annak nyilvánossága személyiségi jogokat nem sért. A bizottság határozatképes, ha legalább két tagja jelen van. Határozatainak érvényességéhez legalább két tag egyöntetű szavazata szükséges. A bizottság kisebbségben maradt tagja jogosult véleményét a határozatra rávezetni. A bizottság működésének eredményéről, megállapításairól, javaslatairól az elnökség útján a küldöttközgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer köteles tájékoztatni. 3. A bizottság feladata az egyesület alapszabályának, pénzügyi tervének betartása érdekében az egyesület gazdálkodásának, számvitelének, ügyvitelének, kötelezettségvállalásainak ellenőrzése. Ennek érdekében a bizottság az egyesület irataiba, könyveibe és bankszámlájába betekinthet, az elnökség tagjaitól tájékoztatást, jelentést kérhet. A bizottság tagja az elnökség és a küldöttközgyűlés ülésén jelen lehet. 4. A bizottság célvizsgálatot folytathat, ha az egyesület céljainak megvalósítását veszélyeztetve látja. A bizottság vizsgálatainál külső szakértőt is igénybe vehet. 5. A bizottság köteles az egyesület elnökségét, küldöttközgyűlését tájékoztatni, ülésének összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a.) az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az elnökség vagy a küldöttközgyűlés döntését teszi szükségessé, b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. Az egyesület elnöke a bizottság indítványára a javaslattól számított 30 napon belül köteles az intézkedésre jogosult vezető szerv (elnökség vagy küldöttközgyűlés) ülését összehívni. E határidő eredménytelen eltelte után a vezető szerv összehívására a bizottság is jogosulttá válik. Ha az elnökség vagy küldöttközgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. TISZTSÉGVISELŐK Az Egyesület Elnöksége 1. Az Egyesület ügyintéző szerve az Elnökség, mely az elnökből és 7 tagból álló testület. Az elnökségi ülésre hivatalosak még tanácskozási joggal:

9 9 - a település iskoláinak képviselői (testnevelő tanárai) és - Enying Város Oktatási, Kulturális és Sportbizottságának Elnöke. 2. Az Elnökség az Egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket az alapszabály a Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, vagy amelyeket a Küldöttközgyűlés saját, vagy az Egyesület más szervének hatáskörébe von, illetve utal. 3. Az Elnökség szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. 4. Az Elnökség feladata és hatásköre: - a Küldöttközgyűlés összehívása, - fegyelmi jogkör gyakorlása első fokon, miszerint határoz a tag kizárásáról, valamint a tagsági viszony törléséről. A Küldöttközgyűlés elé terjeszti a tagsági viszony megszűnésével kapcsolatos ügyeket, fellebbezéseket. - a költségvetés elkészítése és elfogadása, annak jóváhagyása, a Küldöttközgyűlés elé terjesztése, - az Egyesület tevékenységének értékelése, a beszámoló és közhasznúsági jelentés készítése, elfogadása, annak jóváhagyása érdekében a Küldöttközgyűlés elé terjesztése, - döntés mindazokban a kérdésekben, amelyekben az alapszabály, illetve a Küldöttközgyűlés a hatáskörébe utal, - az Egyesület törvényes és alapszabály szerinti működésének biztosítása és annak felügyelete, - a Küldöttközgyűlés határozatai végrehajtásának megszervezése és annak ellenőrzése, - az Elnökség esetleges ad hoc bizottságainak létrehozása, kiegészítése, és megszüntetése, - az általa létrehozott bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak megválasztása, ileltve felmentése, - szakosztályok létrehozása, megszüntetése, átadása más sportegyesületeknek, vagy szakosztályok egyesülésének kimondása, tudomásul veszi a szakosztályok által választott tisztségviselők személyét, - az elnökségi ülések közötti időben az Egyesület operatív feladatait látja el. A Elnökség tagjának joga és kötelessége 1. Részt venni az Elnökség ülései és az Elnökség határozatainak kidolgozásában, bármely döntés meghozatalában. 2. Részt venni a Küldöttközgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásában és ellenőrzésében. 3. Részt venni az Egyesület működéséhez szükséges anyagi és pénzügyi feltételek megteremtésében. 4. Javaslatot tenni a rendkívüli Küldöttközgyűlés, valamint elnökségi ülés összehívására. 5. Tevékenysége során az Egyesület érdekét képviselni.

10 10 6. Részt venni az Egyesület és a szakosztályok rendezvényein. 7. Észrevételt, javaslatot tenni mind az Egyesület, mind pedig a szakosztályok működésével kapcsolatban. Az elnökségi tagság megszűnése 1. Az elnökségi tagság megszűnik: - a mandátum lejártával, - az elnökségi tisztség megbízatásának visszavonásával, - elhalálozással, - az Egyesületből való kizárással, - lemondással. Az Elnökség ülései 1. Az Elnökség ülését az Elnök hívja össze. 2. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnökség legalább négy tagja kéri. 3. Az Elnökség akkor határozatképes, ha az elnökség létszámának több, mint a fele jelen van. 4. Az Elnökség ülése nyilvános, tagjait a meghívóban foglalt napirend feltüntetésével írásban kell meghívni. Az elnökségi ülés időpontját úgy kell megállapítani, hogy a közlés, értesítés legalább 3 nappal előtte történjen. Az Elnökség határozathozatala 1. Az Elnökség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az elnökségi ülésen jegyzőkönyvet kell vezetni. Az Egyesület elnöke 1. Irányítja és vezeti a Küldöttközgyűlés munkáját. 2. Az Elnök az Egyesületnek a Küldöttközgyűlés által választott vezetője. Az Elnöki tisztség megbízatásának visszavonása a Küldöttközgyűlés hatáskörébe tartozik. 3. Az Elnök - az Elnökség és a Küldöttközgyűlés döntéseinek megfelelően - vezeti és irányítja az Egyesület egész tevékenységét. 4. Az Elnök feladata és hatásköre: - az Elnökség és a Küldöttközgyűlés üléseinek összehívása és vezetése,

11 11 - aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása, - felelős az Egyesület anyagi és pénzeszközeinek célszerű és szabályos felhasználásáért, tárolásának és őrzésének megszervezéséért, - képviseli az Egyesületet a hatóságok, társszervezetek és harmadik személy előtt. E jogkörét csak az Elnökség jóváhagyásával ruházhatja át az Elnökség más tagjára. - az alapszabály rendelkezéseinek a Küldöttközgyűlés és az Elnökség határozatai végrehajtásának irányítása - megfelelő fedezet birtokában dönthet a hatáskörébe utalt költségvetési összeg felhasználásáról - rendszeres kapcsolatot tart a szakosztályok vezetőivel, valamint az egyesületet támogató jogi és természetes személyekkel - tájékoztatja a hírközlő szerveket az egyesület tevékenységéről. 5. Az Elnököt távolléte esetén az Elnökség által kijelölt elnökségi tag teljes joggal helyettesíti. Az Egyesület pénztárosa 1. Az Egyesület pénztárosa olyan pénzügyi alapismeretekkel rendelkező személy, aki nem feltétlen tagja az Egyesületnek, de munkáját a Küldöttközgyűlés felkérése alapján végzi. 2. A pénztáros feladatai: - vezeti a bevételek és kiadások nyilvántartását (könyvelést); - ellenőrzi a pénzügyi és adótörvényekben előírt elszámolást, azok dokumentumait; - gondoskodik az Egyesület és egyéb szervezetek (támogatók) között létrejött szerződések megőrzéséről; - az Egyesület készpénzforgalmáról naprakész pénztárkönyvet vezet; - begyűjti és nyilvántartja a tagsági díjakat, a tagdíjbefizetés elmulasztása esetén felszólítja a tagot a hátralék rendezésére; - a küldöttközgyűlés és az elnökség határozatainak megfelelően a pénzügyi szabályok betartásával gazdálkodik az Egyesület vagyonával; - kezeli a kiadásokat az Egyesület költségvetésének megfelelően, attól való eltérés esetén az elnökség engedélyével; - figyelemmel kíséri a pártoló tagok és más személyek anyagi hozzájárulásairól szóló megállapodásainak betartását, a támogatás elmaradása esetén intézkedést kezdeményez; - az Egyesület rendezvényeinek bevételeiről elszámolást készít az Elnökség felé; - az elszámolások és nyilvántartások pontosságáért a pénztáros személyében felelős. Szakosztályok 1. A szakosztály az Egyesület alapvető sportági, szakmai, gazdálkodási, nevelési szervezeti eleme. 2. A szakosztályok feladata: - a sportolók nevelése, szakmai felkészítése a minőségi eredmények elérése érdekében, - a szakosztályi tagok számára rendszeres edzési lehetőségek biztosítása és a sportolók versenyeken való részvételének szervezése,

12 12 - az utánpótlás neveléséről való gondoskodás, - a szakosztály részére biztosított költségkeretekkel való gazdálkodás, - saját sportágukban - megbízás alapján - az egyesület képviselete a szakszövetségekben, érdekvédelmi szervezetekben. 3. A szakosztályok szervezeti felépítése: - szakosztálygyűlés, - szakosztály-vezetőség, - szakosztályvezető vagy elnök. 4. A szakosztálygyűlés a szakosztály tagjainak összessége. Feladata: - a szakosztály munkájának értékelése, - küldöttek választása, kijelölése a küldöttközgyűlésre, - véleményt nyilváníthat, illetve javaslatot tehet a szakosztállyal kapcsolatos kérdésekben. 5. A szakosztály-vezetőség a szakosztály kollektív vezető szerve. A szakosztály-vezetőség működési rendjét - az alapszabály figyelembevételével maga állapítja meg. A szakosztály-vezetőség feladat- és hatásköre: - a szakosztály-vezetés döntésre jogosult a szakosztály működését érintő bármely kérdésben, melyet az alapszabály nem utal az Egyesület más szervének hatáskörébe. - a szakosztályvezetés véleményt nyilváníthat, illetve javaslatot tehet az Egyesület és a szakosztály működésével összefüggő bármely kérdésben. - beszámoltathatja a szakosztályvezetőt és az edzőket. 6. A szakosztályvezető a szakosztály választott tisztségviselője. Egyszemélyben képviseli a szakosztályt. Felelős a szakosztály törvényes működéséért. Egyéb működési szabályok 1. Az Egyesület éves beszámolóját az alapszabály szerint az Elnökség készíti el, terjeszti a Küldöttközgyűlés elé, azt a Küldöttközgyűlés fogadja el. 2. Az Egyesület éves bevétele az ,- Ft-ot nem haladja meg, ezért felügyelő szerv létrehozása nem kötelező. Amennyiben az Egyesület éves bevétele a fenti összeget mégis meghaladná, a Küldöttközgyűlés köteles az alapszabályt módosítani a felügyelő szerv létrehozásának vonatkozásában. 3. Az Egyesület határozatok tárát vezet. A határozatok tárát az Elnök vezeti. A határozatok tárába fel kell vezetni az Elnökség és a Küldöttközgyűlés határozatait (döntéseit) szó szerint, annak számát, mely tartalmazza meghozatalának időpontját, a határozatok hatályát. Meg kell jelölni, hogy a határozatokat milyen szavazati arányban hozta az adott szerv. 4. Az elnökségi ülésről és a Küldöttközgyűlés üléséről készült jegyzőkönyvek másolati példányát - mely tartalmazza a hozott határozatokat - meg kell küldeni az Egyesület tagjainak.

13 13 5. Az Elnökség és a Küldöttközgyűlés által hozott határozatokat az Egyesület az Enyingi Hírmondóban (a város információs sajtója) közzéteszi. 6. A Küldöttközgyűlés által elfogadott beszámolót az Egyesület az Enyingi Hírmondóban közzéteszi. 7. Az Egyesület működési nyilvánossága érdekében az Egyesület szerveinek ülése nyilvános, döntései közzétételre kerülnek, a küldöttközgyűlési és elnökségi jegyzőkönyvek a Vezetőség jelenlétében megtekinthetők. 8. Az Egyesület szolgáltatási igénybevételéről az Egyesület az Enyingi Városi Televízióban az Enyingi Hírmondóban és falragaszok útján tájékoztatja a lakosságot. Az Egyesület gazdálkodása és vagyona 1. Az Egyesület működését biztosító anyagi források: tagsági díjak, a tevékenységéből származó bevétel, állami szervek, jogi és magánszemélyek támogatása. 2. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 3. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt ezen okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. 4. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok csak a tagsági díjat kötelesek a szervezetnek megfizetni, saját vagyonukkal a szervezet tartozásaiért nem felelnek. 5. Az Egyesület jogszabály szerinti vagyonkezeléséért az elnök és az Elnökség által megbízott gazdasági vezető felel. 6. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre három személy, az Elnök és két erre felhatalmazott elnökségi tag jogosult. Átutalás vagy készpénzfelvétel esetén az átutalási bizonylatot az Elnöknek és az egyik felhatalmazott - elnökségi tagnak, az Elnök akadályoztatása esetén a két - erre felhatalmazott elnökségi tagnak együttesen kell aláírnia. 7. Az Egyesület megszűnése esetén az évi II. tv (1), (2) bekezdései szerint kell rendelkezni az Egyesület vagyonáról. Az Egyesület megszűnése Az Egyesület megszűnik, ha - feloszlását a Küldöttközgyűlés kimondja, - más szervezettel egyesül, - az arra jogosult szerv feloszlatja, - a bíróság megállapítja megszűnését.

14 14 Az egyesület felügyelete Az egyesület feletti adóellenőrzést Enying város székhelye szerinti illetékes hatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi felügyeletet pedig a rá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el. Záró rendelkezések Az alapszabályban nem rendezett kérdésekben az egyesülési jogról szóló évi II. tv., valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv., valamint az ezekkel kapcsolatos jogszabályok előírásai az irányadók. A fenti alapszabály módosítást az eredetivel egységes szerkezetben a Küldöttközgyűlés április 13-i ülésén elfogadta. Enying, április 14. Tóth Dezső Elnök A Küldöttközgyűlés július 6-i ülésén elfogadott 1/2009. (VII.06.) számú határozatával egységes szerkezetben. Enying, július 7. Tóth Dezső elnök

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

( A június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben)

( A június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben) KÁPTALANTÓTI LABDARUGÓ KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( A 2012. június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben) Az egyesület a szervezett sporttevékenység folytatására az egyesülési

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések 1.1 A sportegyesület neve: Soproni Építők Sportköre (továbbiakban: egyesület) Rövidített

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 2008. szeptember 11-ei és a 2013. január 21-ei módosításokkal egységes szerkezetben. A 2008. szeptember 11-i módosítás szövege dőlt betűvel jelölve. A 2013.

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

A Csongrádi Vízügyi Sportegyesület Alapszabálya

A Csongrádi Vízügyi Sportegyesület Alapszabálya A Csongrádi Vízügyi Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. (1) A Csongrádi Vízügyi Sportegyesület a sportról szóló 2004 évi I. törvényben (továbbiakban: Sporttörvényben) meghatározott

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

KOMÁROMI VSE. Alapszabály

KOMÁROMI VSE. Alapszabály KOMÁROMI VSE Alapszabály A Komárom Városi Sportegyesület alapszabálya I. Az egyesület neve, székhelye 1.1. Az egyesület neve : Komárom Városi Sportegyesület 1.2. Az egyesület székhelye: 2922 Komárom, Stadion

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya 2011. Az Egyesület 2011. november 5-én megtartott taggyűlése által módosított és elfogadott. - 2. oldal - Alapszabály A Poznan Sport, Kulturális

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben Budapest, 2010. január 20. 1 Színház- és Művészetpártoló Egyesület ALAPSZABÁLY Amelyet az egyesületalapító tagjai az 1999. március

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rész 1. Az Egyesület főbb adatai: 1.1 neve: Újszászi 4H Egyesület 1.2 székhelye: 5052. Újszász, Bajcsy-Zs. u. 16. 1.3 ellenőrzés: Az Egyesület felett a törvényességi

Részletesebben

A Magyar Orvosok Sportegyesületének

A Magyar Orvosok Sportegyesületének A Magyar Orvosok Sportegyesületének alapszabálya 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Magyar Orvosok Sportegyesülete Székhelye: 1068 Budapest, Szondi u. 100. sz. Működése kiterjed az ország egész

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

Magyar Telemark- és Extrémsport Egyesület

Magyar Telemark- és Extrémsport Egyesület Magyar Telemark- és Extrémsport Egyesület (MTESE) A L A P S Z A B Á L Y A Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

I. AZ EGYESÜLET ADATAI. Az egyesület székhelye: 8220 Balatonalmádi, Hunyadi u. 10. Az egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök jogosult.

I. AZ EGYESÜLET ADATAI. Az egyesület székhelye: 8220 Balatonalmádi, Hunyadi u. 10. Az egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök jogosult. Alulírott alapító az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglalt követelmények szerint a Veszprémben 1997.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya

FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya A FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések Az egyesület neve: FORRÁS A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület 2. Az egyesület

Részletesebben