AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, JÚLIUS 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2."

Átírás

1 AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, JÚLIUS 2.

2 2 PREAMBULUM Alulírott, Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy az informatikához köthető oktatási formák segítését, és széleskörű elterjesztését az elektronika legmodernebb eszközeinek felhasználásával, valamint a sport és szabadidős tevékenységek támogatását, mindezzel pedig Magyarország, épített környezetének fejlődését, növekedését, korszerűsítését elősegítsem, az ehhez szükséges szakember utánpótlás oktatásában különös tekintettel a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar hallgatói, és oktatói támogatásával - tevékenyen részt vegyek, ahhoz hozzájáruljak, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 74/A-F. -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény rendelkezései alapján az alábbi jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetnek minősülő, közhasznú tevékenység kifejtésére létrejövő alapítvány létrehozását határoztam el: I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI Név: Kiss Zoltán Szül: Budapest, március 10. Anyja neve: Hilier Kornélia Lakcíme: 1112 Budapest, Gazdagréti út 26. Adóazonosító jele: II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI 1.) Az Alapítvány neve: Ybl Alapoktatásért Alapítvány 2.) Az Alapítvány székhelye: Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, 1146 Budapest, Thököly út ) Az Alapítvány jogállása: az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet. 4.) Az Alapítvány időtartama: az Alapítvány határozatlan időre jön létre. III. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA, ELLÁTANDÓ TEVÉKENYSÉGEI 1.) Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar (továbbiakban Kar) közvetlen elődjével az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskolával több, mint száz éves múltra tekint vissza, a magyar építő-, építész oktatás nemzetközi hírnevéhez több évtizede sikeresen járul hozzá. Az alapítvány célja az

3 3 informatikához köthető oktatási formák segítése, és széleskörű elterjesztése az elektronika legmodernebb eszközeinek felhasználásával, valamint a sport és szabadidős tevékenységek támogatása. 2.) Az alapítvány a középiskolások, a felsőoktatásban, illetve a felnőttképzésben résztvevők, illetve oktatóik képzését, továbbképzését, valamint magyar és idegen nyelvű kiadványok, konferenciák, kiállítások, rendezvények előkészítését, megrendezését támogatja, feladata továbbá szabadidős tevékenységek szervezése. 3.) Az Alapítvány az előbbiekkel összhangban alábbi tevékenységeket végzi: a) kulturális tevékenység (művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népi építészet, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása), b) oktatási tevékenység (pl. ismeretterjesztés, támogatás, belföldi és külföldi szakmai utak támogatása), c) kutatási tevékenység (pl. természettudomány, informatika, konferenciákon való részvételének elősegítése), d) tervezési, szakértési tevékenység e) tehetséggondozás (pl. az alapítvány által meghirdetett versenyeken a legjobb eredményeket elért diákoknak pénz, egyéb tárgyi eszköz nyújtása, ingyenes szabadidős tevékenységek biztosítása), f) építészettel, művészettel, alaptudományokkal, informatikával kapcsolatos kiadványok előállításának, bővítésének elősegítése (pl. jegyzetek, elektronikus anyagok létrehozása, kiadása), g) magyar és idegen nyelvű konferenciák, kiállítások, rendezvények előkészítésének, megrendezésének támogatása. IV. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSE 1.) Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételt és a közhasznú jogállás megszerzését követően az évi CLVI. törvény 26. -ának c.) pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: a) tudományos tevékenység, kutatás, b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, c) kulturális tevékenység, d) kulturális örökség megóvása, e) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. V. AZ ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSE 5.1.) Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azokat elfogadja, támogatni kívánja. Az Alapítványnak történt felajánlás elfogadásáról, így az Alapítványhoz való csatlakozásról az Alapítvány Kuratóriuma minősített többséggel dönt.

4 4 5.2.) Az Alapítvány támogatója kikötheti, hogy az általa juttatott pénzbeli, vagy természetbeli adomány részben, vagy egészben történő felhasználására kizárólag az Alapítvány céljain belüli konkrét cél érdekében kerülhet sor. 5.3.) A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával nem válnak Alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag az Alapító Okiratot Alapítóként aláíró, illetve az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személyeket, szervezeteket illeti. 5.4.) Az Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti. 5.5.) Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és azoktól anyagi támogatást nem fogad el. Közvetlen politikai tevékenység jelen Alapító Okirat használatában az alábbiakat jelenti: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, helyi, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása. 5.6.) Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt alapítványi célok megvalósítására, és közhasznú tevékenységre fordítja. VI. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA 6.1.) Induló vagyonként az Alapító ,- Ft, azaz százezer forint összeget bocsát jelen alapító okirat aláírásával egyező időpontban, készpénzben az Alapítvány rendelkezésére, melynek igazolására az Alapító jelen Alapító okirat mellékleteként csatolja a letéteményes bank által kiadott hiteles igazolást. 6.2.) Az Alapító törzsvagyont nem különít el, az Alapítvány teljes vagyona, valamint ezen vagyon hozadékai az alapítványi célok megvalósulását szolgálják. Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium az Alapító Okirat keretei között szabadon használhatja fel. 6.3.) Csatlakozás esetén az ezáltal keletkező anyagi forrásokat is az alapítványi célok megvalósítására kell fordítani. Az Alapítvány támogatása történhet készpénzzel, illetve a célok elérését közvetlenül segítő szolgáltatások, vagyontárgyak felajánlásával, kapcsolati tőke rendelkezésre bocsátásával. 6.4.) Az Alapítvány bevételeit és vagyonát köteles az Alapító Okiratban foglalt céljai megvalósítására fordítani. Az Alapítvány céljai elérése érdekében, de kizárólag ezeknek alárendelten, azaz

5 5 másodlagosan a tartós közérdekű célok megvalósítása és a közhasznú tevékenység kifejtése érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet végezhet. Az Alapítvány működése során a gazdasági vállalkozási tevékenység aránya nem haladhatja meg a tartós közérdekű célok megvalósítása érdekében végzett, valamint a közhasznú tevékenységeket. A gazdasági vállalkozási tevékenységből elért bevételeket az Alapítvány köteles tartós közérdekű céljának megvalósítása valamint közhasznú tevékenysége érdekében felhasználni. VII. AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSA, AZ ALAPÍTVÁNY, MINT KÖZHASZNÚ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSA 7.1.) Az alapítványi vagyon felhasználásáról a kuratóriumi tagok szótöbbséggel döntenek. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Minősített többség szükséges a (azaz húszezer) Euró, és az ezt meghaladó összegekkel kapcsolatos döntésekhez, az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadásához, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadásához. 7.2.) Az alapítványi vagyon felhasználásának módja követi az Alapító Okirat III. IV. fejezeteiben felsorolt célok megvalósításának, valamint tevékenységek kifejtésének jellegét. Az alapítványi vagyon felhasználása pályázatok kiírása, ösztöndíj, eseti támogatás folyósítása, természetbeni juttatás nyújtása, ingó és ingatlan dolgok használatba adása útján történik. A pályázatok kiírásáról és elbírálásának rendjéről, valamint határidejéről, az ösztöndíjak odaítélésének feltételeiről, az eseti támogatások folyósításáról és a természetbeni juttatások biztosításáról, az ingó és ingatlan dolgok használatba adásáról a Kuratórium dönt. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 7.3.) Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. 7.4.) Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők, az Alapítvány által nyújtott juttatásokat, szolgáltatásokat ismertető írásbeli tájékoztatókat, az Alapítvány működésére vonatkozó adatokat, valamint a beszámolókat a Kuratórium elnöke a jelen Alapító Okirat 12.2 pontja alapján hozza nyilvánosságra a szolgáltatások és juttatások, valamint az Alapítvány nyilvános működésének biztosítása és megismerhetősége érdekében. 7.5.) Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 7.6.) Az Alapítvány közhasznú szervezetként váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 7.7.) Az Alapítvány közhasznú szervezetként vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 7.8.) Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem kíván végezni, így befektetési szabályzat készítési kötelezettsége nincs. 7.9.) Az Alapítvány az alapítványokra, illetve a közhasznú szervezetekre mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik.

6 6 VIII. AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE 8.1.)Az Alapító az Alapítvány legfőbb, általános ügydöntő, ügyintéző, képviselő és kezelő szerveként a Kuratóriumot bízza meg. Az Alapítvány Kuratóriumának taglétszáma - az elnököt is beleértve 3 fő. A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány, mint közhasznú szervezet vezető tisztségviselői ) A Kuratórium tagjai 1. Elnöke: Nagy Gyula a Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar Ábrázoló és Számítástechnika Tanszékének főiskolai tanára, szül: Lengyeltóti, július 4. anyja neve: Pasztusics Julianna lakik: 1035 Budapest Bécsi út adóazonosító jele: Kuratóriumi tagi megbízatása június 31. napjáig szól. 2. A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karának mindenkori Kari Tanácsa által delegált személy Jelen alapító okirat elfogadásakor: Babály Bernadett szül: Pápa, anyja neve: Kosztor Ilona lakik: 1145 Budapest, Varsó utca III/2. adóazonosító jele: Kuratóriumi tagi megbízatása június 14. napjáig szól. 3. A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karának mindenkori Hallgatói Önkormányzata által delegált személy Jelen alapító okirat elfogadásakor: Kámán Előd szül: Budapest, anyja neve: Horváth Katalin lakik: 1146 Budapest, Thököly út 134/A adóazonosító jele: Kuratóriumi tagi megbízatása június 14. napjáig szól ) A Kuratórium tagjai megbízatásának lejártát megelőzően legalább két hónappal az alapító új kuratórium létrehozásáról rendelkezik, amely az előzővel azonos összetételű is lehet ) Az Alapítvány céljainak megvalósításáról, az alapítványi vagyon kezeléséről és a céloknak megfelelő felhasználásáról a Kuratórium gondoskodik ) A Kuratórium - a jogszabályok által meghatározott keretek között - önállóan dönt valamennyi, az Alapítványra vonatkozó kérdésben ) A Kuratórium határozza meg a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően az alapítványi vagyon kezelésének feladatait, a vagyon felhasználásának módját és az alapítványi célokat szolgáló gazdálkodás feltételeit.

7 8.1.6.) A Kuratórium nevében a Kuratórium elnöke jogosult az alapítvány nevében, az alapítványi vagyon felhasználására vonatkozó szerződések megkötésére, az alapítóval való kapcsolattartásra. Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre az elnök jogosult )A Kuratórium elnöke gondoskodik a kuratóriumi ülések írásbeli összehívásáról, a napirendnek és a javaslatoknak a tervezett ülés időpontját megelőző 8. napig a kuratóriumi tagokkal és az egyéb érintettekkel való előzetes, írásbeli közléséről ) Az elnök készítteti el a jegyzőkönyvet és foglaltatja írásba a határozatokat, valamint vezeti a határozatok könyvét. A határozatok könyve tartalmazza a Kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát valamint személyét ) A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer tart ülést. Ezen kívül bármikor összehívható, az elnök, vagy 2 Kuratóriumi tag kezdeményezésére. A Kuratórium határozatképes, ha azon a tagok 2/3-a jelen van. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Határozatképtelenség esetén a megismételt ülést mindaddig össze kell hívni, ameddig a határozatképesség (a tagok 2/3-ának jelenléte) meg nem történik ) A Kuratórium döntési jogköre szükségszerűen kiterjed: a) A célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározására, a végrehajtás megszervezésére, b) Az alapítványi vagyon bővítésére, megőrzésére, kezelésére vonatkozó állásfoglalások meghozatalára, c) Az Alapítvány céljaival összhangban tevékenykedők, illetőleg az alapítványi célok megvalósulását elősegítők részére ösztöndíj, díj vagy kitüntetés meghatározására, odaítélésére, folyósítására, d) Az előző évről készített beszámoló jelentés, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadására, e) Az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadására, f) A Kuratóriumi tagok és a munkaszervezet tisztségviselői díjazásának és költségtérítésének megállapítására azzal a megkötéssel, hogy a nyújtott díjazás vagy folyósított költségtérítés az alapítvány tartós közérdekű céljának megvalósítását és közhasznú tevékenysége kifejtését semmilyen formában nem veszélyezteti g) A munkaszervezet működésének, feladatainak meghatározására, ellenőrzésére, h) A következő évi költségvetés elfogadására ) A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány, mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás ) A Kuratórium ülése nyilvános. A Kuratórium döntéseiről az Elnök az érintetteket írásban értesíti és gondoskodik a határozatoknak az Alapítvány székhelyén történő azonnali, 8 naptári napra történő kifüggesztéséről, illetve az Alapítvány honlapján való megjelentetéséről. A kifüggesztés időtartamába a kifüggesztés és a levétel napja nem számít bele. 8.2.) Az Alapítvány gazdasági- pénzügyi ügyintézője Nagy Gyula, az Alapítvány Kuratóriumának elnöke A Kuratórium az Alapítvány adminisztratív (operatív) feladatainak ellátására munkaszervezetet is működtethet ügyvezető irányításával, könyvelő foglalkoztatásával. Az Alapító jelen Alapító okirat aláírásával egyidejűleg felhatalmazza a Kuratórium arra, hogy az alapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot biztosítson, megjelölve a képviseleti jog gyakorlásának módját, illetőleg terjedelmét. Az alkalmazott képviseleti joggal való felruházására az Alapító meghatározó befolyásának tilalmára és a bankszámla feletti együttes rendelkezési jog gyakorlására vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kerülhet csak sor.

8 8 8.4.) A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány Kuratóriumában az Alapítvány javára végzett tevékenységükért a Kuratórium által meghatározott mértékű tiszteletdíjban és költségtérítésben részesülhetnek. 8.5.) Az Alapítvány Alapítója és az Alapítvány számára felajánlást tevő személyek, valamint ezek hozzátartozói az Alapítványtól támogatást nem kaphatnak. 8.7.) Az Alapítvány képviselője és a Kuratórium bankszámla felett rendelkezni jogosult tagjai az Alapítóval nem állhatnak hozzátartozói vagy bármilyen egyéb alá és fölérendeltségi vagy összeférhetetlenségi viszonyban, egyben az Alapító és hozzátartozói, valamint az Alapítóval bármilyen függőségi viszonyban álló személyek többségükben nem lehetnek a Kuratórium tagjai, ezen személyek meghatározó befolyást az Alapítvány működésére, valamint a Kuratórium tevékenységére semmilyen formában nem gyakorolhatnak. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 8.8.) Az Alapítvány felügyelete Az Alapítvány működésének és gazdálkodásának felügyeletét a Kuratóriumtól elkülönült felügyelő szerv köteles ellátni. A felügyelő szerv ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelő szerv működésére a kuratórium működési szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy szavazat egyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A felügyelő szerv tagja az Alapítvány Kuratóriuma ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik. A felügyelő szerv köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. A Kuratóriumot a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a Kuratórium elnöke vagy tagja, b) az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

9 9 c) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. A felügyelő szerv elnöke: Dr. Tokody András születési helye, ideje: Budapest, anyja neve: Piloz Etelka lakcíme: 1202 Budapest, Nagyszőlős u. 6. Megbízatása június 31. napjáig szól. Fejes Edit születési helye, ideje: Budapest, november 15. anyja neve: Vígh Mária lakcíme: 1142 Budapest, Rákos tér 30/B. Megbízatása június 31. napjáig szól. Nemoda Ferenc születési helye, ideje: Jászberény, anyja neve: Kókai Mária lakcíme: 1104 Budapest, Harmat u. 64/B. Megbízatása június 31. napjáig szól. IX. AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE 9.1.)Az Alapítványt az Alapítvány elnöke önállóan jogosult képviselni. 9.2.)Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog az Alapítvány elnökét illeti meg. 9.3.)Utalványozási joggal Dr. Nagy Gyula rendelkezik. 9.4.)Az Alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az Alapítvány elnöke gyakorolja. X.

10 AZ ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 10.) Az Alapító Okiratot az Alapító a Ptk. 74/B.. (5) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatja. 10 XI. A KÖZCÉLÚ ADOMÁNYGYŰJTÉS SZABÁLYAI 11.1.)Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető ) Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. XII. BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK 12.1.) Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, melyről a kuratóriumi tagok minősített többséggel döntenek. A közhasznúsági jelentés tartalmára az évi CLVI. törvény 19.. (3) bekezdésének a)-g) pontjaiban foglalt rendelkezések az irányadók. Az Alapítvány köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30. napjáig a saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság részére elérhető úton közzétenni ) Az Alapítvány köteles éves beszámolóját a Kuratórium tagjaival jóváhagyatni minden év május 31-ig a Kuratórium összehívására és határozatainak meghozatalára vonatkozó szabályok betartása mellett. XIII. NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYOK 13.1.) Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván ) A Kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban - igazolható módon - közli az érintettekkel, illetve honlapján, ennek hiányában országos napilapban hirdetmény formájában közzéteszi ) Az Alapítvány működésével, a közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos iratokba bárki betekinthet az Alapítvány székhelyén. A Kuratórium az iratbetekintésre vonatkozó igénynek három munkanappal korábban írásban történő bejelentését követően tesz eleget. Az iratokba való betekintés lehetőségét a Kuratórium elnöke köteles biztosítani az érdeklődő számára előzetes időpont egyeztetést követően, az Alapítvány székhelyén, felügyelet mellett ) Az Alapítvány köteles működésének módját, szolgáltatási igénybevétele módját, beszámolóit saját honlapján, vagy ennek hiányában országos napilapban közzétenni.

11 11 XIV. AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE 14.1.) Az Alapítvány bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnés idején meglévő vagyont az alapítványi célokkal azonos, vagy hasonló célú alapítványok támogatására kell fordítani ) Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 15.1.) A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, a Közhasznú Szervezetekről szóló évi CLVI. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak ) Az Alapítvány létrejöttének és a jogi személyiség, valamint a közhasznú jogállás elnyerésének feltétele, hogy a Fővárosi Bíróság az Alapítványt határozatával jogerősen az alapítványok nyilvántartásába vegye, valamint közhasznú szervezetté minősítse ) Az Alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele után az általa tett Alapítványt nem vonhatja vissza ) Alapító hiányában - a Kuratórium vagy az ügyészség erre vonatkozó bejelentése alapján - az alapítói jogosultságok a bíróságot illetik meg. Kelt: Budapesten, július 2. napján Kiss Zoltán alapító