BONYHÁDI MATEMATIKAI TEHETSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BONYHÁDI MATEMATIKAI TEHETSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum"

Átírás

1 BONYHÁDI MATEMATIKAI TEHETSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Alulírott Varga Zoltán a jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény rendelkezései alapján az alábbi jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetnek minősülő, közhasznú tevékenység kifejtésére létrejövő alapítványt hoztam létre: 1) AZ ALAPÍTÓ név: Varga Zoltán lakhely: 1125 Budapest, Felhő utca 11. anyja neve: Gergely Erzsébet szül. hely, év: Bonyhád, augusztus 22. 2) AZ ALAPÍTVÁNY NEVE Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Alapítvány 3) AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE 7150 Bonyhád, Kossuth u. 4. 4) AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA Az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet 5) AZ ALAPÍTVÁNY IDŐTARTAMA Az Alapítvány határozatlan időre jön létre. 6) AZ ALAPÍTVÁNY TARTÓS KÖZÉRDEKŰ CÉLJAI ÉS AZ EZEK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN KIFEJTETT TEVÉKENYSÉGE A.) Az Alapítvány tartós közérdekű célja: A Bonyhádi Petőfi Sándor Gimnáziumban folyó magas színvonalú matematika oktatás és tehetséggondozás támogatása, az ehhez szükséges dologi és személyi feltételek biztosítása. Tanulók javát szolgáló fejlesztő-, és nevelőmunka lehetőségeinek kiszélesítése

2 2 Iskolai oktatás színvonalának, eredményességének növelése, kiemelten a matematika tantárgy tekintetében Támogatásnyújtás a matematika iránt érdeklődő diákok részére, képzésük mind sokrétűbb, sokoldalúbb fejlesztése Előbbiek anyagi, technikai bázisának megteremtése, korszerűsítése B.) Az Alapítvány tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg: Tehetséges és országos szinten is eredményes tanulók támogatása: - Ösztöndíjak alapítása - Ösztöndíjak odaítélése tehetséges tanulóknak - pénz vagy könyvjutalom adományozása - matematikai táborok, szakkörök részvételének támogatása útján Versenyek, matematikatanítással, tehetséggondozással kapcsolatos rendezvények szervezése Tehetséggondozást segítő anyagok, kiadványok támogatása meghívott előadók tiszteletdíjának biztosítása illetve egyéb szervezési költségekhez történő hozzájárulás útján Tehetséggondozást segítő anyagok, kiadványok (könyv, szakköri füzet, időszakos kiadványok) elkészítésének, megjelenésének támogatása Tanárok tehetséggondozással kapcsolatos rendezvényeken való részvételének támogatása Korszerű oktatáshoz szükséges eszközök, technikai berendezések beszerzése Tehetségkutató, képességfejlesztő versenyek szervezése, lebonyolítása Támogatja azon kezdeményezéseket, melyek a diákok matematika tantárgybeli fejlődését az Alapítvány elveivel összhangban erősítik Anyagilag és erkölcsileg támogatja a tehetséges diákok színvonalas matematikai képzését Támogat, szervez és rendez olyan szolgáltatásokat, összejöveteleket, melyek az alapítvány céljainak megvalósítását szolgálják 7) AZ ALAPÍTVÁNY JELLEGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA 7.1 Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételt és a közhasznú jogállás megszerzését követően az évi CLVI. törvény 26. -ának c.) pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 5. Kulturális tevékenység 10. Gyermek-, és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet 7.2. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azokat elfogadja, támogatni kívánja. A csatlakozás elfogadásáról vagy visszautasításáról a kuratórium dönt. Az Alapítványnak történt felajánlás elfogadásáról az Alapítvány Kuratóriuma dönt.

3 A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával nem válnak Alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag az Alapító Okiratot Alapítóként aláíró illetve az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személyeket, szervezeteket illethetné Az Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására és a közhasznú tevékenységre fordítja Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység jelen Alapító Okirat használatában az alábbiakat jelenti: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása. 8.) AZ ALAPÍTVÁNY INDULÓ VAGYONA 8.1. Az Alapító által az alapítvány induló vagyonaként rendelkezésre bocsátott összeg ,- Ft, azaz Tízmillió forint, amely összeget az Alapítóa K&H Bank Bonyhádi Fiókjánál (7150 Bonyhád Szabadság tér 1.) az alapítvány képviselője által megnyitott bankszámlán helyez el, melynek igazolására az Alapító jelen okirat mellékleteként csatolja a K&H Bank által kiadott hiteles igazolást. 8,2. A Kuratórium az alapítói induló vagyont köteles bankszámláján lekötve tartani vagy államilag garantált hozamú értékpapírba vagy kincstárjegybe befektetni. A Kuratórium kizárólag az alapítói vagyon hozamából, kamatából a kiegészítő vállalkozói tevékenység bevételéből és a csatlakozók felajánlásaiból valósítja meg az Alapítvány célját. A Kuratóriumot az Alapítvány vagyonának kezelése, felhasználása és gyarapítása során - az Alapítvány célkitűzéseinek keretei között - további Alapítói előírás nem korlátozza Csatlakozás esetén az ezáltal keletkező anyagi forrásokat is az alapítványi célok megvalósítására kell fordítani. Az Alapítvány támogatása történhet készpénzzel, illetve a célok elérését közvetlenül segítő szolgáltatások, vagyontárgyak felajánlásával. A csatlakozó az általa az alapítvány részére felajánlott vagyon tekintetében rendelkezhet arról, hogy azt az alaptőke növelésére, valamilyen az Alapítvány céljaival összhangban álló konkrét célra vagy az adott évben meghatározott éves célok általános megvalósítására szánja. Rendelkezés hiányában a Kuratórium dönt az csatlakozó által átadott vagyon felhasználásáról Az Alapítvány bevételeit és vagyonát köteles az Alapító Okiratban foglalt céljai megvalósítására fordítani. Az Alapítvány céljai elérése érdekében, de kizárólag ezeknek alárendelten, azaz másodlagosan a tartós közérdekű célok megvalósítása és a közhasznú tevékenység kifejtése érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet végezhet. Az Alapítvány működése során a gazdasági vállalkozási tevékenység aránya nem haladhatja meg a tartós

4 4 közérdekű célok megvalósítása érdekében végzett, valamint a közhasznú tevékenységeket. A gazdasági vállalkozási tevékenységből elért bevételeket az Alapítvány köteles tartós közérdekű céljának megvalósítása valamint közhasznú tevékenysége érdekében felhasználni. 9. AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSA, AZ ALAPÍTVÁNY MINT KÖZHASZNÚ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSA 9.1. Az alapítványi vagyon felhasználásáról a kuratóriumi tagok szótöbbségi döntéssel döntenek. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni Az alapítványi vagyon felhasználásának módja követi az Alapító Okirat 6./A. és B. valamint 7.1 pontjában felsorolt célok megvalósításának valamint tevékenységek kifejtésének jellegét Az Alapítvány támogatásait, juttatásait az alapító előzetes véleményének kikérését követően, az alapítványi célokhoz kapcsolódóan ítéli oda Az alapítványi vagyon felhasználása eszközök beszerzése, pályázatok kiírása, eseti támogatás folyósítása és természetbeni juttatás nyújtása útján történik A pályázatok kiírásáról és elbírálásának rendjéről valamint határidejéről, az eseti támogatások folyósításáról és a természetbeni juttatások biztosításáról a Kuratórium dönt. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására fordítja Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők, az Alapítvány által nyújtott juttatásokat, szolgáltatásokat ismertető írásbeli tájékoztatókat, az Alapítvány működésére vonatkozó adatokat valamint a beszámolókat a Kuratórium elnöke a Tolnai Népújság valamint az Iskola faliújságja útján hozza nyilvánosságra a szolgáltatások és juttatások, valamint az Alapítvány nyilvános működésének biztosítása és megismerhetősége érdekében Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti Az Alapítvány közhasznú szervezetként váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

5 Az Alapítvány közhasznú szervezetként vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem kíván végezni, így befektetési szabályzat készítési kötelezettsége nincs Az Alapítvány az alapítványokra illetve a közhasznú szervezetekre mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik. 10. A KURATÓRIUM Az Alapító az Alapítvány legfőbb, általános ügydöntő, ügyintéző, képviselő és kezelő szerveként a Kuratóriumot bízza meg Az Alapítvány céljainak megvalósításáról, az alapítványi vagyon kezeléséről és a céloknak megfelelő felhasználásáról a Kuratórium gondoskodik. Az Alapítvány költségvetésének egy, a kuratórium által meghatározott hányadának az alapítványi célokkal összhangban történő felhasználásáról közvetlenül az elnök rendelkezhet A Kuratórium - a jogszabályok által meghatározott keretek között - önállóan dönt valamennyi, az Alapítványra vonatkozó kérdésben A Kuratórium határozza meg a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően az alapítványi vagyon kezelésének feladatait, a vagyon felhasználásának módját és az alapítványi célokat szolgáló gazdálkodás feltételeit Az Alapítvány Kuratóriumának taglétszáma - az elnököt is beleértve 7 fő. A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány, mint közhasznú szervezet, vezető tisztségviselői A Kuratórium elnöke gondoskodik a kuratóriumi ülések írásbeli összehívásáról, a napirendnek és a javaslatoknak a tervezett ülés időpontját megelőző 8. napig a kuratóriumi tagokkal és az egyéb érintettekkel való előzetes, írásbeli közléséről Az elnök készítteti el a jegyzőkönyvet és foglaltatja írásba a határozatokat, valamint vezeti a határozatok könyvét. A határozatok könyve tartalmazza a Kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát valamint személyét A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer tart ülést A Kuratórium döntési jogköre szükségszerűen kiterjed: a.) A célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározására, a végrehajtás megszervezésére, b.) Az alapítványi vagyon bővítésére, megőrzésére, kezelésére vonatkozó állásfoglalások meghozatalára, c.) Az Alapítvány céljaival összhangban tevékenykedők, illetőleg az alapítványi célok megvalósulását elősegítők részére ösztöndíj meghatározására, odaítélésére, folyósítására,

6 6 d.) Az előző évről készített beszámoló jelentés, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadására, e.) Az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadására, f.) A Kuratóriumi tagok és a munkaszervezet tisztségviselői díjazásának és költségtérítésének elfogadására és megállapítására azzal a megkötéssel, hogy a kuratórium tagjai részére kizárólag abban az esetben és kizárólag olyan mértékben nyújtható díjazás vagy folyósítható költségtérítés, amely az alapítvány tartós közérdekű céljának megvalósítását és közhasznú tevékenysége kifejtését semmilyen formában nem veszélyezteti g.) A munkaszervezet működésének, feladatainak meghatározására, ellenőrzésére, h.) A következő évi költségvetés elfogadására A kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalkor legalább 5 (öt) tagja jelen van A Kuratórium határozatait egyszerű szótöbbségi döntéssel hozza meg, szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b.) pontja), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatás A Kuratórium ülése nyilvános. A Kuratórium döntéseiről az Elnök az érintetteket írásban értesíti és gondoskodik a határozatoknak az iskolai faliújságon történő azonnali, 8 naptári napra történő kifüggesztéséről és a Tolna Megye Népújság című helyi sajtóban való közzétételéről. A kifüggesztés időtartamába a kifüggesztés és a levétel napja nem számít bele A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány Kuratóriumában az Alapítvány javára végzett tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek, de költségtérítésben részesülhetnek Az Alapítvány Alapítója és az Alapítvány számára felajánlást tevő személyek, valamint ezek hozzátartozói az Alapítványtól támogatást nem kaphatnak A Kuratórium tagjai: Kuratórium elnöke: dr. Katz Sándor (anyja neve: Dömötör Etel) Lakcím: 7150 Bonyhád, Perczel kert 3/c Kuratórium titkára Simonné Krum Eszter (anyja neve: Lafferthon Mária) Lakcíme: 7150 Bonyhád, Fáy ltp. 27. Tagok Potápi Árpád kuratóriumi tag (anyja neve: Várszegi Ibolya) Lakcíme: 7150 Bonyhád, Bem u. 8.

7 7 Jakab Tamás kuratóriumi tag (anyja neve: Turay Éva Gabriella) Lakcíme: 7150 Bonyhád, Kőrösi Cs. u. 32. Fábián Tamás kuratóriumi tag (anyja neve: Nagy Piroska Mária) Lakcíme: 1192 Budapest, Zoltán u. 16/4. Varga Zoltán kuratóriumi tag (anyja neve: Gergely Erzsébet) Lakcíme: 1125 Budapest, felhő utca 11. Pogonyi Pál kuratóriumi tag (anyja neve: Sárdi Sarolta) Lakcíme: 7150 Bonyhád Alkotmány u Az Alapítvány képviselője és titkára, mint a Kuratórium bankszámlája felett rendelkezni jogosult tagjai az Alapítóval nem állhatnak hozzátartozói vagy bármilyen egyéb alá és fölérendeltségi vagy összeférhetetlenségi viszonyban, egyben az Alapító és hozzátartozói, valamint az Alapítóval bármilyen függőségi viszonyban álló személyek többségükben nem lehetnek a Kuratórium tagjai, ezen személyek meghatározó befolyást az Alapítvány működésére valamint a Kuratórium tevékenységére semmilyen formában nem gyakorolhatnak A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt Az Alapítvány működésének, gazdálkodásának, a Kuratórium tevékenységének ellenőrzésére az Alapító 3 (három) tagú Felügyelő Bizottságot hoz létre. A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító 3 (három) évre kéri fel azzal, hogy a tagok ismételten megválaszthatóak. A Felügyelő Bizottság tagjaira is vonatkoznak a vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve az Alapítvány könyvvizsgálója az a személy, aki 1.) a Kuratórium elnöke, alelnöke vagy tagja, 2.) az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 3.) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, 4) az 1.)-3.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

8 8 A Felügyelő Bizottság tagjai: elnöke: Hohl Árpád (anyja neve: Becze Mária) lakcím: 7355 Nagymányok, Jókai u. 4. tagok: Dr. Bősze Tibor (anyja neve: Haip Adél ) lakcím: 7150 Bonyhád, Fürst S. u. 18. Bakonyi Ilona (anyja neve: Domonkos Mária) lakcím: 7150 Bonyhád, Katona J. u. 19. A Felügyelő Bizottság felügyeli az Alapítvány működését. A Kuratórium elé terjesztett fontosabb jelentéseket, előterjesztéseket a Felügyelő Bizottságnak véleményezésre meg kell küldeni. A Felügyelő Bizottság célvizsgálatot akkor folytat, ha az Alapítvány céljait veszélyeztetve látja. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Alapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság jogosult az Alapítvánnyal kapcsolatos valamennyi adatot, információt megismerni. A Felügyelő Bizottság vizsgálatainál külső szakértőt, könyvvizsgálót is igénybe vehet. A Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a Kuratórium ülésein. A Felügyelő Bizottság tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol az Alapítónak. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 1.) az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; 2.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. Az intézkedésre jogosult Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 11. AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE Az Alapítványt a Kuratórium mindenkori elnöke, jelen alapító okirat aláírásakor dr. Katz Sándor (Lakcím: 7150 Bonyhád, Perczel kert 3/c) önállóan jogosult képviselni.

9 Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog dr. Katz Sándor kuratórium elnököt (Lakcím: 7150 Bonyhád, Perczel kert 3/c) és Simonné Krum Eszter kuratórium titkárt (Lakcíme: 7150 Bonyhád, Fáy Ltp. 27.) együttesen illeti meg Utalványozási joggal ketten, azaz dr. Katz Sándor kuratórium elnöke és Simonné Krum Eszter kuratórium titkára együttesen rendelkeznek Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat dr. Katz Sándor képviselő gyakorolja. 12. AZ ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Az Alapító Okiratot az Alapító a Ptk. 74/B.. (5) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatja. 13. A KÖZCÉLÚ ADOMÁNYGYŰJTÉS SZABÁLYAI Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. 14. A BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, melyről a kuratóriumi tagok egyszerű szótöbbségi döntéssel döntenek. A közhasznúsági jelentés tartalmára az évi CLVI. törvény 19. (3) bekezdésének a.)-g.) pontjaiban foglalt rendelkezések az irányadók, vagyis a következők: A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) számviteli beszámolót; b) a költségvetési támogatás felhasználását; c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d) cél szerinti juttatások kimutatása; e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, g) közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. Az Alapítvány köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30. napjáig a Tolnai Népújság című helyi lapban közzétenni.

10 A NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYOK Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. 16. AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE Az Alapítvány bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnés idején meglévő vagyont az alapítványi célokkal azonos, vagy hasonló célú alapítványok támogatására kell fordítani. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 17. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az Alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok valamint az évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadóak Az Alapítvány létrejöttének és a jogi személyiség valamint a közhasznú jogállás elnyerésének feltétele, hogy a Tolna Megyei Bíróság az Alapítványt határozatával jogerősen az alapítványok nyilvántartásába vegye, valamint közhasznú szervezetté minősítse Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet működése során keletkezett okiratokba bárki betekinthet, amennyiben ez az Alapítvány vagy mások jogszabály által védett jogait (különös tekintettel a személyiségi jogokra és a személyes adatok védelmére) vagy jogos érdekeit nem sérti, vagy nem veszélyezteti. Az iratokba való betekintés lehetőségét a Kuratórium elnöke köteles biztosítani az érdeklődő számára előzetes időpont egyeztetést követően, az Alapítvány székhelyén, felügyelet mellett Az Alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele után az általa tett Alapítványt nem vonhatja vissza Alapító vagy a kijelölt személy hiányában - a Kuratórium vagy az ügyészség erre vonatkozó bejelentése alapján - az alapítói jogosultságok a bíróságot illetik meg. Budapest, június Varga Zoltán alapító Előttünk mint tanúk előtt: Név:.. Cím:. Aláírás:.. Név:. Cím: Aláírás: