A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!"

Átírás

1 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG 13.K /2008/8. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Dovák Viktória ügyvéd (cím.) által képviselt felperes (cím) a dr. Vajna Hajnalka jogtanácsos által képviselt országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (cím.) alperes ellen, környezetvédelmi - hulladékgazdálkodási bírság - ügyben hozott közigazgatási határozat (hivatkozási szám: 14/3468/1/2008.) bírósági felülvizsgálata iránt indított perében meghozta a következő A bíróság felperes keresetét elutasítja. ítéletet: Kötelezi a bíróság felperest, hogy az illetékügyben eljáró hatóság külön felhívására fizessen meg az államnak (tizenhatezerötszáz) forint tárgyi illeték-feljegyzési jog folytán le nem rótt kereseti illetéket. Kötelezi a bíróság felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg alperesnek (tízezer) forint perköltséget. Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye. INDOKOLÁS Az 1980-as években, illetve azt megelőzően a...,...,... és... helyrajzi számú ingatlanon agyagot bányásztak. Az ingatlan tájsebeinek rendezésére az I.Szövetkezet, illetve I.Kft újrahasznosítási tervet készített, melyet a Fővárosi Kerületek Földhivatala (a továbbiakban: Földhivatal) 10076/1991. számú határozata október 31-i befejezéssel jóváhagyott november hónapban felperes szerezte meg az ingatlanok tulajdonjogát, 2001-ben kezdeményezte az újrahasznosítás módosítását. Felperes az agyagbányát fel kívánta tölteni és az ingatlanon különböző létesítményeket - foci és teniszpálya - akart kialakítani. A Földhivatal 10043/1/2003. számú határozata - többek között - a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szakhatósági hozzájárulása mellett a módosítást szeptember 30-i befejezéssel jóváhagyta. Ezt követően felperes 2004-ben és 2006-ban is kezdeményezte a határidő módosítását. A határidő meghosszabbítását a Földhivatal

2 10183/4/2004. számú határozattal 2006-ig jóváhagyott, míg a második kérelmet érdemben nem bírálta el, az eljárást 2008-ban felfüggesztette április 16-án a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) helyszíni ellenőrzést végzett az ingatlanokon, melynek során fényképfelvételeket készített. Ekkor jutott tudomására, hogy felperes az ingatlanokat feltölti. A április 18-án felvett jegyzőkönyvben rögzítette, hogy a... helyrajzi számú ingatlanon nagy mennyiségű kommunális hulladék, illetve építési hulladék", a... helyrajzi számú ingatlanon kb m3 bontási hulladék található. Az elsőfokú hatóság engedély nélküli hulladékkezelési tevékenység végzése miatt május 15-én hulladékgazdálkodási eljárást indított felperessel szemben, mely eljárás megindításáról - tértivevénnyel igazoltan - értesítette felperest, és felhívta észrevételeinek megtételére. Vizsgálatok - ismételt helyszíni szemle, beszerzett iratok és felperes nyilatkozata alapján - alapján azt állapította meg, hogy az ingatlanok feltöltése 1986 óta tart től felperes az újrahasznosítási terv és a Fővárosi Kerületek Földhivatala 10043/1/2003. számú határozata alapján beton törmelékkel, illetve szeptember 30-ától építkezésről származó földdel töltötte fel a területet. Felperes szeptember 2-án és 17-én közölte a cím hrsz....;...,...,... alatt végzett rekultivációs tevékenység során években az alábbi mennyiségű beszállítások voltak: év ép.törm. vegyes (föld) összes: m m m 3 Az elsőfokú hatóság október 31-én kelt KTVF /2007. számú határozata tonna nem veszélyes hulladék jogellenes ártalmatlanítása miatt forint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezte felperest, mely határozatot a fellebbezés alapján eljárt alperes május 19-én kelt 14/3468/1/2008. ügyszámú határozata a helyes indokokra utalással helybenhagyta. A döntést azzal indokolta, hogy felperes az ingatlanain környezetvédelmi hatóság engedély nélkül kezelt, illetve lerakással ártalmatlanított építési és bontási hulladékot, mely tevékenység sértette a hulladékgazdálkodásról szóló évi XCIII. törvény [a továbbiakban: Hgt.] 14. (1) bekezdés, és 49. (1) bekezdés b) pontja. A határozat kifejtette, hogy az építési és bontási hulladék kizárólag engedély alapján ártalmatlanítható, illetve hasznosítható. Arra is utalt, hogy a műszaki védelem nélküli ingatlan inert hulladékkal feltöltése ellentétes a Hgt. előírásaival. Alperes megállapította, hogy jogsértést jogszerűtlen cselekmény fenntartásával valósult meg, erre is figyelemmel a jogsértés jogkövetkezményeként hulladékgazdálkodási bírságot is alkalmazott. A bírság összegét a hulladékgazdálkodási bírságot a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Kormányrendelet [a továbbiakban: Hbr.] 1. (2) bekezdés a)-c) pontjai, (3) bekezdés d) pontja, (5) bekezdés alapján, forint alapbírság ( x 25%), valamint tonna ( x

3 1,5) begyűjtött hulladék alapulvételével állapított meg. Felperes a határozat bírósági felülvizsgálata iránt keresetlevelet terjesztett elő a Fővárosi Bíróságnál, azon az alapon, hogy a bírságkiszabás jogalapja, illetve a bírság kiszabása jogszabálysértő. A keresetében kérte a határozat elsőfokú határozatra kiterjedő hatályon kívül helyezését, a határozat végrehajtásának felfüggesztését, valamint perköltségének megtérítését. Felperes szerint az ingatlanok feltöltését, és az ahhoz szükséges töltelék anyag beszállítását az engedélyezett újrahasznosítási eljárás részeként (szükségszerűen és kötelezettségként) teljesítette, ezért jogszabálysértés nem állapítható meg terhére. A terv az építési és bontási anyag töltőanyagként való befogadását előírta. Utalta arra, hogy az újrahasznosítás durva tereprendezést (az ingatlanok cca ezer m3 építési, bontási törmelékkel való feltöltését), az ingatlanra korábban behordott nagy darabos beton törmelék összegyűjtését és után törését (mintegy ezer tonna), valamint a terület cm vastag humusz réteggel történő letakarását és füvesítését jelentette. Arra is hivatkozott, hogy az újrahasznosítási tevékenységről a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, mint környezetvédelmi hatóság, az újrahasznosítási eljárásban eljárt szakhatóság tudomást szerzett, illetve szerezhetett. A szakhatóságok az újrahasznosítási tevékenységet nem kifogásolták, így abban a tudatban volt hét évig, hogy tevékenységet jogszerűen végezi. Azzal is érvelt, hogy az építési és bontási törmelék, az építkezések során kitermelt föld, illetve a területre beszállított beton nem minősül hulladéknak, előbbi széles körben alkalmazott töltőanyag, utóbbitól pedig nem kívánt megválni. Arra is hivatkozott, hogy az építési és bontási hulladékok nyilvántartását és adatszolgáltatását csak január 1-jén hatályba lépett jogszabály szabályozta. Sérelmezte, hogy a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezte a tevékenysége alapján. Azzal érvelt, hogy a környezetvédelmi hatóságnak a tevékenység megismerésétől számított egy éven belül kellett volna intézkednie a bírság kiszabásról, valamint arra is hivatkozott, hogy a hatóságnak a bírság kiszabásához való joga elévült. Utalt rá, hogy 1999-ben tudomással bírt az elsőfokú hatóság jogelődje a feltöltésről. Az ingatlan feltöltés a hulladék lerakásával befejeződött, ezt követően pedig 5 év már eltelt, így jogi lehetőség nincs bírságfizetésre kötelezni. Utalt arra, hogy 5 év után nem kötelezhető a bírság megfizetésére, mivel a jogsértést nem jogszerűtlen cselekmény fenntartásával valósult meg. Vitatta a bírságszámításnál felhasznált hulladék mennyiségét. Arra hivatkozott, hogy a ben beszállított anyagokat beépítette, ez a mennyiség mint hulladék a területen már nem lelhető fel". Azzal is érvelt, hogy hozzávetőleges adatokat közölt a beszállított hulladékokról, annak mértékegységét (tonna vagy m 3 ) nem közölte. Sérelmezte, hogy a hatóság az adatokat úgy használta fel, hogy nem közölte vele, hogy azt a bírságoláshoz kívánja felhasználni. Álláspontja szerint a Hbr. 4. -ának (2) bekezdése alapján a bírság kiszabástól el kellett volna tekintenie a hatóságnak. Alperes a kereset elutasítását és felperes perköltségben marasztalását kérte. Ellenkérelmében fenntartotta határozati álláspontját. Álláspontja szerint az újrahasznosításnak nincs jelentősége, attól függetlenül kellett megítélnie, hogy felperes engedélyköteles hulladékkezelési

4 tevékenységet végzett-e. Hangsúlyozta, hogy az ingatlan hulladékkal való feltöltéséről csak 2007-ben szerzett tudomást. Kifejtette, hogy a felperes által begyűjtött hulladék az ingatlanon van, így jogszerűtlen állapot fenntartásával valósul meg a cselekmény, ezért a bírság kiszabás jogszerű volt. Arra is hivatkozott, hogy a terület hulladékkal való feltöltése miatt nem mellőzhető a bírság kiszabása. A bíróság a határozat végrehajtását felfüggesztette. Felperes keresete az alábbiak szerint nem alapos. A bíróság az alperes határozatát a Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény [a továbbiakban: Pp.] ának (2) bekezdés a) pontjában foglaltak, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi CXL. törvény [a továbbiakban: Ket.] ában foglaltak alapján vizsgálta felül, a tényállást a felek írásbeli és tárgyaláson tett nyilatkozatai, a bírósági eljárásban beszerzett és csatolt iratok, valamint a közigazgatási iratok alapján állapította meg. A Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának KK. 31. számú állásfoglalása szerint az ügyfél anyagi és eljárásjogi jogszabálysértésre, illetve a közigazgatási szerv téves jogértelmezésére hivatkozással kérheti a közigazgatási szerv határozatának felülvizsgálatát. Az eljárásjogi jogszabálysértés csak akkor eredményezheti a határozat hatályon kívül helyezését, megváltoztatását, ha az ügy érdemére is kiható olyan súlyos eljárási szabálysértés történt, amely a bírósági eljárásban sem orvosolható. Hgt. 2. (1) A törvény hatálya kiterjed a)minden hulladékra; b) a hulladékgazdálkodási tevékenységekre és létesítményekre. Hgt. 3. E törvény alkalmazásában a) hulladék: bármely, az 1. számú melléklet szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles; g) hulladékkezelő: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli; k) ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása - a környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával -, a 3. számú mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával; n) begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő udvaron, tároló-, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén; Hgt. 14. (1) Hulladékkezelési tevékenységnek minősül a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése,

5 tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása. (2) Hulladékkezelési tevékenység - ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. Hgt. 15. (1) A hulladék további kezelésének megfelelő elkülönített gyűjtése a hulladék termelőjének vagy birtokosának kötelezettsége. A hulladék telephelyen belüli - a környezet veszélyeztetését kizáró módon történő - gyűjtése a külön jogszabályokban meghatározott feltételekkel, környezetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhető. (2) A begyűjtés során a hulladékkezelő a hulladékot a hulladék termelőitől vagy más birtokosaitól rendszeresen összeszedi és elszállítja a begyűjtőhelyre, a hasznosítás vagy ártalmatlanítás helyére, illetőleg a hulladékot átveszi a hulladékok birtokosaitól a begyűjtőhelyeken, gyűjtőpontokon. Hgt. 49. (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával b) a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül vagy attól eltérően végez, hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni. (2) A hulladékgazdálkodási bírságot a környezetvédelmi hatóság szabja ki. (3) A bírság kiszabására a környezetvédelmi hatóságnak az (1) bekezdésben meghatározott cselekményről való tudomásszerzésétől számított egy éven túl nincs lehetősége. A cselekmény elkövetésétől számított öt éven túl nem szabható ki bírság, kivéve, ha a cselekmény jogszerűtlen állapot fenntartásával valósul meg. Ebben az esetben az elévülés mindaddig nem kezdődik meg, amíg a jogszerűtlen állapot fennáll. (7) A hulladékgazdálkodási bírság kiszabására vonatkozó eljárási szabályokat, a bírság mértékét és megállapításának módját külön jogszabály állapítja meg. Hgt. 1. számú melléklet Hulladékkategóriák Q14 A birtokosa számára tovább nem használható anyagok (mezőgazdasági, háztartási, irodai, kereskedelmi és bolti hulladékok stb.) Bármely más hulladékká vált anyag vagy termék, amely nem tartozik a fenti kategóriákba Hgt. 3. számú melléklet Hulladékártalmatlanítást szolgáló műveletek D1 Lerakás a talaj felszínére vagy a talajba Hbr. 1. (1) A bírság mértéke - a 2. (4)-(8) és a 3. (4) bekezdésében foglaltak kivételével - az e rendeletben meghatározott alapbírságok és az azt módosító tényezőkhöz hozzárendelt szorzószámok szorzataként, a mellékletben foglaltak szerint számított összeg. (3) A hulladékgazdálkodási alapbírság (a továbbiakban: alapbírság) legmagasabb mértéke: d) hulladékkezelő létesítmény jogellenes létesítése; hulladékkezelésnek minősülő tevékenység jogellenes folytatása, valamint települési hulladékkezelési közszolgáltatás jogellenes végzése esetén tizennyolcezer forint; (5) Az alapbírság összege az e (3)-(4) bekezdéseiben és a 2. (3) bekezdésében meghatározott összegek 25 és 100%-a között állapítható meg - az e (3) bekezdés e) pontja szerinti esetek kivételével -, ha az elkövető a következményeket felszámolta és a jogellenes állapotot megszüntette a bírságot megállapító határozat kiadásáig. Hbr. 3. (1) A bírság meghatározása során először az alapbírság összegét kell megállapítani.

6 (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak alapján megállapított alapbírságot - a (4) bekezdésben foglalt esetek kivételével - e rendelet mellékletében meghatározottak szerint figyelembe veendő módosító tényezővel kell megszorozni. Hbr. 4. (2) Ha a jogsértés a tevékenység vagy mulasztás súlyára, az elkövetés vagy kötelezettségszegés következményeire tekintettel annyira csekély, hogy büntetés vagy intézkedés alkalmazása szükségtelen, a bírság kiszabása mellőzhető. Hbr. Melléklet 1. A bírság összegének kiszámításakor - amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik - a következő képletet kell alkalmazni: B = A x M x S 2. Az 1. pont szerinti képletben: M: a jogsértés jellegét, súlyát, volumenét figyelembe vevő - a Hgt. 3. a) pontja szerint meghatározott hulladék környezeti jellemzőitől (veszélyességétől, hasznosíthatóságától, ártalmatlaníthatóságától stb.) és mennyiségétől (tömegétől) függő - módosító tényező. Az M módosító tényező meghatározására a hulladék mennyisége (tömege), fizikai, kémiai, biológiai jellemzői (veszélyessége, hasznosíthatósága, ártalmatlaníthatósága stb.) figyelembevételével kerül sor. M = V x Mt A hulladék tömegének meghatározása méréssel, műszaki becsléssel, valamint számítással történhet. A perben a bíróságnak abban kellett állást foglalni, hogy megalapozott-e alperes határozata: helytálló-e az a megállapítás, hogy felperes hulladékkezelési tevékenységet végzett, kellett-e környezetvédelmi engedély az újrahasznosítás engedélyezésére is figyelemmel, illetve törvényes volt-e a bírság kiszabása. A Hgt. határozza meg, hogy mely anyagok, tevékenységek, valamint létesítményeket kell a környezetvédelmi jog szerint hulladéknak, hulladékgazdálkodási tevékenységnek, vagy létesítménynek tekinteni. A törvény tételesen, illetve példálózóan sem sorolja fel a hulladékokat, vagy a hulladékgazdálkodási tevékenységeket, így olyan rendelkezést sem tartalmaz, hogy a bányaterület újrahasznosítását, illetve az építés során keletkező anyagot pusztán a tevékenység, vagy anyag elnevezés alapján nem kell hulladékgazdálkodási tevékenységnek, illetve hulladéknak tekinteni. Helyesen járt el a hatóság, amikor a hulladékgazdálkodási eljárás során elsődlegesen azt vizsgálta, hogy a felperes tevékenysége tartalmában megfelel-e a Hgt. szerinti hulladékkezelési tevékenységnek. A Hgt. 3. -ának a) pontja értelmében hulladéknak minősül a törvény 1. számú mellékletében meghatározott kategóriába tartozó anyag, amelytől birtokosa megvált, megválni szándékozik, vagy megválni köteles. A felhívott jogszabályra tekintettel helytállóan állapította meg alperes,

7 hogy az építkezésből származó anyag hulladék, mivel a Hgt. 1. számú melléklet Q 14. és 16. kategóriába tartozó anyagtól annak birtokosa (általában az építtető, vagy a tulajdonos) megválni szándékozik. Az építkezésből származó anyag attól válik hulladékká, hogy a birtokos számára az felesleges, másként nem tudja használni. Ez a környezetvédelmi jogi minőség" az építkezési tevékenység során, de már az anyag átadása előtt bekövetkezik, mely állapot az anyag átvétele során is fennmarad. A hulladék törvényi definícióból - felperes jogi álláspontjával szemben - az is következik, hogy az építésből származó anyag hulladék besorolásán az nem változtat, hogy attól az átvevő nem akar megválni, ezért felperes akkor járt volna el helyesen, ha a hulladékként megszerzett betonnal és földdel való tevékenysége során a hulladékra vonatkozó szabályokat alkalmazza. Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet [a továbbiakban: BM-KvVM rendelet] kizárólag az építésből származó anyagok gyűjtését, átadását valamint dokumentálását, stb. szabályozza, mely alapján a jogszabály rendelkezései nem értelmezhetők akként, mintha az írná elő, hogy az építésből és bontásból származó anyagokat hulladékként kell besorolni. Az említett tevékenység alapján keletkező anyagok besorolását a Hgt. alapján kell elvégezni az építtetőnek. Ebből következően a perben felülvizsgált hulladékgazdálkodási eljárásban semmilyen jogi jelentőséggel nem bírt a hivatkozott jogszabály, helyesen járt el a hatóság, hogy a jogszabály rendelkezéseire döntésében nem hivatkozott. Felperes jogi álláspontjával szemben a bíróság arra mutat rá, hogy a BM-KvVM rendelet 2. a) pontja és az 1. számú melléklet táblázatának 1. és 2. rovatának rendelkezése megerősíti azt a Hgt.-ből is következő rendelkezést, hogy az építkezés során kitermelt talajt és betontörmelék (építési és bontási) hulladék. Felperes az átvett anyagok nem hulladék besorolását igazoló, alperes megállapítását hitelt érdemlően cáfoló bizonyítékot nem csatolt, így a bíróság jogszabálysértést a hulladék megállapításával kapcsolatban nem állapított meg. Nem volt vitatott, ezért a bíróságnak sem kellett vizsgálnia, hogy felperes az építkezésből származó hulladékot abból a célból gyűjtött be, hogy azzal az érintett ingatlanok felszínét feltöltse. Helytállóan állapította meg alperes, hogy felperes a tevékenységével a Hgt. 3. n) és 15. (2) bekezdés, valamint a 3. k) pont 3. számú melléklet D1 művelet, és 19. (1) bekezdés a) pontja alapján a Hgt. 14. (1) bekezdése szerinti hulladékkezelési tevékenységet végzett. A Hgt. 3. -ának g) pontja értelmében, aki hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átvesz, kezel, hulladékkezelőnek minősül. A Hgt ának (1) és (2) bekezdése értelmében a hulladék gyűjtését, szállítását, tárolását, hasznosítását, ártalmatlanítását, vagyis hulladékkezelési tevékenységet, amennyiben törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet másképpen nem rendelkezik, kizárólag környezetvédelmi hatóság engedélye alapján lehet végezni. Az idézett jogszabály, illetve a Pp ának (1) bekezdése alapján, mivel a hulladékkezelési tevékenység főszabály szerint kizárólag előzetes engedély alapján végezhető, ezért a tevékenység ellenőrzése, illetve vita során a

8 hulladékkezelőnek kell igazolnia, hogy engedély nélkül jogszerűen végzett hulladékkezelési tevékenységet. Felperes ennek a kötelezettségének sem a közigazgatási eljárás során, sem a perben nem tett eleget, mivel nem jelölt meg olyan jogszabályt, mely előírná, hogy az általa végzett tevékenység engedély nélkül lenne végezhető. Felperes eljárásának jogszerűségét a Hgt., és a BM-KvVM rendelet nem igazolja, ugyanis a jogszabályoknak nincs olyan rendelkezése, mely mentesítené a hulladékkezelőt az engedély beszerzés alól, azon az alapon, hogy más hatóság által jóváhagyott kötelezettséget teljesít. Utóbb említett jogszabály 3. (2), (5) bekezdése és 4. -a kifejezetten utal a hulladékkezeléssel kapcsolatban az általános jogi előírások alkalmazására (hulladék átadása hulladékkezelőnek, ártalmatlanítási, illetve a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabály előírásainak alkalmazása). Felperes a perben csak állította, de jogszabállyal nem támasztotta alá, hogy a Földhivatal határozataiból az következik, hogy tevékenységéhez nem kellett a környezetvédelmi hatóságtól engedélyt kérnie. Helytállóan állapította meg alperes, hogy a környezetvédelmi jogszabályok, illetve a Földhivatali határozat nem adott mentességet az építési hulladék begyűjtés, bánya rekultiváció, illetve terület rendezés környezetvédelmi engedély nélkül végzésére. A bíróság rámutat, felperes tevékenysége a környezet használatával jár [Kvt. 4. i) pont]. A Kvt a értelmében minden környezethasználatot eredményező tevékenységet (jogerős közigazgatási határozat) engedély alapján lehet végezni. Az, hogy adott tevékenység milyen engedély alapján végezhető, a tevékenységtől függ, melyet a tevékenység végzésében érdekeltnek kell meghatároznia, és annak végzését előzetesen engedélyeztetni kell az illetékes környezetvédelmi hatósággal. Az iratok alapján megállapítható volt, hogy felperes hulladékkal hulladékgazdálkodási tevékenységet végzett, de tevékenységi engedéllyel nem rendelkezett. A Hgt ának (1) bekezdés b) pontja alapján a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási bírság fizetésére kötelezi azt a személyt, amely hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül végez. Mivel a felperes engedélyköteles hulladékkezelési tevékenységet végzett, alperes jogszerűen kötelezte hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére. A Hgt ának (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóságnak az engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenység engedély nélkül végezéséről való tudomásszerzéstől számított egy éven belül kell kiszabnia a bírságot. Nem volt jelentősége, hogy 1999-ben a környezetvédelmi hatóság milyen tevékenységről szerzett tudomást, ugyanis akkor felperes nem végzett hulladékkezelést.

9 Tévesen állította felperes, hogy a környezetvédelmi hatóság, szakhatóságként, 2001-ben tudomást szerzett hulladékkezelési tevékenységéről. A 2001-ben hatályos környezetvédelmi felügyelőségek, valamint a nemzeti park igazgatóságok feladat- és hatásköréről, továbbá a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőségről szóló 211/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. -ának (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi igazgatás, valamint a természetvédelmi igazgatás hatósági, szakhatósági feladatait - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter irányítása alatt álló hivatali szervezet, a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség, és a területi környezetvédelmi hatóságok, valamint a természetvédelem állami területi szervei a nemzeti park igazgatóság látták el. Az 5. (1) bekezdés a) pontja és a melléklet I. szerint a Budapesten illetékes környezetvédelmi felügyelőség állami feladatként ellátandó alaptevékenysége körében gyakorolja a külön jogszabályokban meghatározott első fokú környezetvédelmi hatósági jogköröket, a 6. (1) bekezdés a) pontja szerint az igazgatóság állami feladatként ellátandó alaptevékenysége körében gyakorolja a külön jogszabályokban meghatározott, a természet védelmével kapcsolatos első fokú hatósági jogkört. A 2001-ben hatályos Hgt ának (2) bekezdése és az idézett jogszabályok együttes értelmezése alapján a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség volt az illetékes környezetvédelmi ügyben eljáró szerv, kizárólag az említett szervezet adhatott engedélyt felperesnek hulladékkezelési tevékenységére. Felperes sem állította, hogy a Földhivatal 2001-ben, illetve 2004-ben értesítette a felügyelőséget, illetve annak jogutódját az újrahasznosítási tevékenységéről, így nem igazolt, hogy a környezetvédelmi hatóság tudomást szerzett, vagy szerezhetett felperes engedély nélküli tevékenységéről. Felperes azt sem igazolta, hogy a környezetvédelmi hatóság 2006-ban tudomást szerzett újrahasznosítási (hulladékkezelési) tevékenységéről, ugyanis az állítás igazolására felhozott szakhatósági állásfoglalás kiadás iránti megkereséséből kiderül, hogy a Földhivatal kizárólag felperes május 18-án kelt kérelmet küldte meg az elsőfokú környezetvédelmi hatóságnak, melyből felperes hulladékkezelési tevékenysége nem volt felismerhető. Felperes semmilyen formában nem igazolta, hogy a 2001-ben készült újrahasznosítási tervről a környezetvédelmi hatóság tudomást szerzett. Mindebből következően felperes nem bizonyította, hogy a környezetvédelmi hatóság április előtt tudomást szerzett, hogy környezetvédelmi engedély nélkül gyűjti, és hulladékkal tölti fel ingatlanait. A Hgt ának (3) bekezdésében meghatározott elévülési határidő értelmében a jogsértő cselekmény befejezését követő 5 éven túl bírság nem szabható ki a jogsértő személlyel szemben, kivéve, ha a cselekmény jogszerűtlen állapot fenntartásával valósul meg, ilyen esetben a jogszerűtlen állapot fennállásáig az elévülés nem kezdődik meg. A rendelkezésből következően felperes 2007-ben csak olyan engedély nélküli hulladék begyűjtés és hulladék talajban való lerakás miatt volt bírsággal szankcionálható, mely évben, vagy

10 azt követően történt, így alperes a években jogsértően begyűjtött hulladék alapján törvényesen szabott ki bírságot 2007-ben. Jogszerű volt a 2001-ben begyűjtött hulladék után kiszabott hulladékgazdálkodási bírság is, arra figyelemmel, hogy felperes hulladék begyűjtési tevékenységének bejezése után sem intézkedett annak jogszerű felhasználására (hulladék hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról), vagy a helyzet jogszerű fenntartására, így helytállóan állapította meg alperes, hogy felperes kifogásolt tevékenysége egyben jogszerűtlen hulladékgazdálkodási állapotot eredményezett a vizsgált ingatlanokon. Erre figyelemmel alperesnek törvényes lehetősége volt a ben jogsértő módon begyűjtött hulladékok után bíróság jogkövetkezményt alkalmazni felperessel szemben. A Hbr. 1. -ának (1) bekezdés értelmében a hulladékgazdálkodási bírság - a 2. (4)-(8) és a 3. (4) bekezdésekben foglaltak kivételével - a Hbr.-ben meghatározott alapbírságok és az azt módosító tényezők, többek között a hulladék tonnában kifejezett tömege alapján kell kiszámolni (A x M x S). A Hbr. szerint a hulladék tömegét méréssel, műszaki becsléssel vagy számítással kell meghatározni. Felperesnek, mint hulladékkezelőnek csak évtől vezetnie kellett a Hgt. 51. (1) bekezdésében előírt hulladék nyilvántartást, melyben az ingatlanára begyűjtött hulladékot is rögzíteni kellett volna. Mivel a vizsgált terület feltöltése mintegy húsz éve folyamatosan zajlik, a területnek több tulajdonosa, és birtokosa volt, oda ismeretlen mennyiségű hulladékot szállítottak be, az eljáró hatóság felhívta felperest (KFVT /2007.) a területre beszállított és ott tárolt hulladékokról vezetett nyilvántartás" bemutatására, melynek nyilatkozattal tett eleget felperes. A Hbr. nem határozza meg a hulladék mennyiségének becslési eljárását, mérőeszközök használatát sem teszi kötelezővé, így nem jelent jogszabálysértést, ha a hatóság a helyszíni ellenőrzés alapján készített fényképfelvételek, és jegyzőkönyvek, továbbá az ügyfél nyilatkozata alapján határozza meg becsléssel a begyűjtött hulladék térfogatát. A hulladék mennyiségének becslése kizárólag azt a kötelezettséget állítja az eljáró hatóság elé, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján a valósághoz legjobban közelítően határozza meg a hulladék mennyiségét. A Pp ának (1) bekezdése értelmében a per eldöntéséhez szükséges tényeket annak kell bizonyítani, akinek érdekében áll, hogy azokat a bíróság valónak fogadja el. Ha a per szempontjából jelentős tény bizonyítatlan marad, annak következménye felperes hátrányára szolgál. A perben a bíróság hivatalból bizonyítást nem rendelhetett el, így felperesnek kellett bizonyítania, hogy a felülvizsgálni kért határozat jogszabálysértő. Felperes a perben nem ajánlott fel bizonyítást a hulladék mennyiségével kapcsolatban, szakértő kirendelését nem kérte, így olyan tény, körülményt nem bizonyított, ami alapján a hatóság becslésének megalapozatlanságát lehetne megállapítani.

11 Nem sértett a hatóság jogszabályt, amikor az eljárás során nem közölte felperessel, hogy a begyűjtött hulladék mennyiségét a bírság kiszabáshoz felhasználni, ilyen figyelmeztetési kötelezettsége nincs a hatóságnak. Az iratok alapján nem volt megállapítható, hogy a hatóság a jogszabály a jogszabály rendeltetésével ellentétesen hívta fel felperest a hulladék mennyiségi adatainak közlésére, illetve a felhívás nem volt megtévesztő. Nem fogadta el a bíróság, hogy felperes tonnában adta a begyűjtött hulladék mennyiségét, ezt az állítást egyértelműen cáfolja a bírósághoz felterjesztett, felperes szignóját tartalmazó másolat. A Hbr. 4. (2) bekezdése alapján akkor mellőzhető a hulladékgazdálkodási bírság, ha a jogsértés a tevékenység vagy mulasztás súlyára, az elkövetés vagy kötelezettségszegés következményeire tekintettel annyira csekély, hogy büntetés vagy intézkedés alkalmazása szükségtelen. Az iratokból kitűnően felperes hosszú időn keresztül, jelentős mennyiségű hulladékot gyűjtött be, azt környezetvédelmi szempontból ellenőrizetlenül tárolt, és helyezte el a talajban, és a tevékenységét nem tudja hitelt érdemlően dokumentálni. Erre figyelemmel a mulasztás súlya, a lehetséges következményekre is tekintettel nem tekinthető olyan csekélynek, mely indokolná a bírság kiszabásának mellőzését. A kifejtettekre tekintettel felperes érvelését a bíróság nem fogadta el, felperes az alperesi határozatok érdemi jogszabálysértő voltát nem bizonyította, ezért a bíróság a keresetlevelet a Pp ának (1) bekezdése alapján elutasította. A bíróság a kereseti illeték fizetéséről és viseléséről az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 43. -ának (3) bekezdés, és a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezett. A bíróság a Pp ának (1) bekezdése alapján kötelezte felperest alperes perköltségének megfizetésére. Az ítélet ellen fellebbezés lehetőségét a Pp ának (1) bekezdése zárja ki., év március hónap 19. napja A kiadmány hiteléül:. Koltai György sk. bíró

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kfv.II.37.882/2010/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Gellérthegyi István ügyvéd által képviselt Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Szűcs Imre Zoltán ügyvéd (...) által képviselt...,... felperesnek a dr. Meller Éva Cecília ügyvéd (...) által képviselt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fejér Megyei Bíróság K.20.354/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fejér Megyei Bíróság a Dr. Turai Tünde ügyvéd... által képviselt... felperesnek, - a Dr. Gellérthegyi Ügyvédi Iroda... által képviselt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A PEST MEGYEI BÍRÓSÁG 2.K.26.030/2010/13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Bíróság dr. Landes Judit ügyvéd /1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 11./által képviselt felperesnek, dr. Takács

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.VI.37.489/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Karl, Verrasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda ügyintéző: dr.karl Gábor Csaba ügyvéd) által képviselt felperesnek a dr.gellérthegyi Ügyvédi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A határozat jogerős: 2016. március 5. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 1337-1/2016. Tárgy: BRONZ METAL Kft. kt. a. Hulladékgazdálkodási bírság Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Hajdu Judit

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.279 / 2016 /7 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási bírság mértékérõl, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási bírság mértékérõl, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról 271/2001. (XII. 21. Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékérõl, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Úr!

Tisztelt Képviselő Úr! f9 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM POLITIKAI ÁLLAMTITKÁR Németh Szilárd úrnak országgyűlési képviselő Irorn6nysAm: gyúi Hlvatala k14%38%, PT/ 5 / (2006)

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának leggyakoribb esete: az engedély nélküli hulladékkezelés, az alapbírság meghatározása

A hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának leggyakoribb esete: az engedély nélküli hulladékkezelés, az alapbírság meghatározása A hulladékgazdálkodási bírság megállapításával kapcsolatos bírósági gyakorlat, a bírság kiszabásának anomáliái A magyar környezetjogi felelősségi rendszerben a környezeti károkért való közigazgatási felelősség

Részletesebben

Tájékoztatás egyéb illegális hulladékszállításokról. Várszegi Róbert tanácsos

Tájékoztatás egyéb illegális hulladékszállításokról. Várszegi Róbert tanácsos Tájékoztatás egyéb illegális hulladékszállításokról Várszegi Róbert tanácsos Hulladékgazdálkodás irányítása Magyarországon Jogszabályok Hulladékgazdálkodás irányítása Magyarországon 1. 259/93/EGK - az

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! 20.K.33.725/2006/18. 1 A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság a dr. ügyvéd által képviselt felperesnek, a dr. Balogh Edina jogtanácsos (hivatkozási szám: ) által képviselt Közép-magyarországi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.585/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Fekete Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő iroda címe; ügyintéző: dr. Fekete Csaba ügyvéd) által képviselt... (felperes címe) felperesnek,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t : Kvk.V.37.869/2009/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a... kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2009. október 30. napján kelt 424/2009. számú

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í t é l e t e t : Indoklás:

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í t é l e t e t : Indoklás: Veszprémi Munkaügyi Bíróság 2.M. 570/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Veszprémi Munkaügyi Bíróság Dr. Kúthy Zoltán (ügyvéd címe) ügyvéd által képviselt felperes neve. (felperes címe) felperesnek

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Mfv.I.10.284/2008/3.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szőnyi Sarolta ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szilágyi Gábor ügyvéd által képviselt alperes ellen kártérítés iránt a Gyulai

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI A határozat jogerős: 2016-04-01 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI Iktatószám: 4004-2/2016. Tárgy: Ügyintéző: Dr. Kuller Gábor / Hajdu Judit Mellékletek: - Telefon: +36 (96) 524-000 Hiv. szám: - Almásfüzitői Iparfejlesztő

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A határozat jogerős: 2016. december 15. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 14191-3/2016. Tárgy: Mosonmagyaróvár, Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Hajdu Judit Mellékletek: - Telefon:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója 5. É V FOLYAM, 2009/2. S Z ÁM ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója Honlapcímünk: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu. email-címünk:

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t : A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.650.016/2013/3. A Fővárosi Tövényszék a dr. K. B. ügyvéd által képviselt MAX-IMMUN Kft. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd (1245

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III. 37. 965/2009/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a dr. Pataki András ügyvéd által

Részletesebben

ÉRKEZETT «. AllS 21. Az elsőfokú határozatot az alábbiak szerint mefvápoztatom;

ÉRKEZETT «. AllS 21. Az elsőfokú határozatot az alábbiak szerint mefvápoztatom; ÉRKEZETT «. AllS 21 ' ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI '''5/j > ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG fi>jj

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. KE 4.6. / 6 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

HATÁROZAT. 50.000,-Ft. azaz ötvenezer forint. kötelezem.

HATÁROZAT. 50.000,-Ft. azaz ötvenezer forint. kötelezem. Iktatószám: 9975-1/2015. Tárgy: Hulladékgazdálkodási bírság Előadó: dr. Kövér András KÜJ: 100 172 487 Bárány Csaba KTJ: 100 403 898 HATÁROZAT A PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt.-t (6725 Szeged, Szabadkai

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

A bíróság határozatai. Dr. Nyilas Anna

A bíróság határozatai. Dr. Nyilas Anna A bíróság határozatai Dr. Nyilas Anna 1. Az elsőfokú bíróság határozatai Ítélet Végzések Ítélet részei A jogerő szabályai Egyszerű kötőerő Alaki jogerő Anyagi jogerő Rendes perorvoslat Fellebbezés hivatalból

Részletesebben

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S :

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S : Vagyongyarapodás lakáscélú kedvezmény Fővárosi Bíróság 1055. Budapest, Markó u. 27. 11.K. 31.800/2006/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság Kövesdy Ügyvédi Iroda (..., ügyintéző: dr. Kövesdy Attila

Részletesebben

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság Iktatószám: 4183-3/2015 Előadó: dr. Ötvös Tünde Babits Ferenc Tárgy: KÜJ: KTJ: Az S.-R. és Fiai Kft. kötelezése 100517932

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

í t é l e t e t : Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 nap alatt 15.000 (tizenötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

í t é l e t e t : Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 nap alatt 15.000 (tizenötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget. Pfv. IV.20.688/2007/7.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Krzyzewsky Beáta ügyvéd által képviselt Kft. felperesnek a dr. Kovács Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Papp László ügyvéd) által képviselt

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 301/2014.(X.17.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 301/2014.(X.17.) számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 13.Pk.50.052/2014/4. A Fővárosi Ítélőtábla a Dr. Gera Annamária Ügyvédi Iroda (székhelycíme) által képviselt Kiss Róbert (lakcím) kérelmezőnek a Fővárosi Választási Bizottság (1052

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete Győri Törvényszék 2.Kf.20.098/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.01.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A határozat jogerős: 2016. augusztus 05. Iktatószám: 3652-2/2016. Tárgy: Hétforrás Kft. v. a. /2541 Lábatlan, Rákóczi utca 5./ Hulladékgazdálkodási bírság Ügyintéző:

Részletesebben

A veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékok kezelése Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A veszélyes hulladékok kezelése Pataki Ferenc osztályvezető Besorolás (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) 63. (1) A hulladék

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 14348-3/2016. Tárgy: Ács, Tóth Imre hulladékgazdálkodási bírság Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Mellékletek: - Hajdu Judit Telefon: (96) 524-000

Részletesebben

A Kúria mint felülvizsgálati bíróság í t é l e t e

A Kúria mint felülvizsgálati bíróság í t é l e t e Az ügy száma: Kfv.I.35.076/2016/4. A Kúria mint felülvizsgálati bíróság í t é l e t e A tanács tagjai:. Hajnal Péter tanácselnök és előadó bíró, Dr. Heinemann Csilla bíró, Huszárné dr. Oláh Éva bíró A

Részletesebben

Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban

Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban Szerző: Dr. Bori Beáta 2013. december I. Bevezetés Gazdasági életünk jogi szabályozásának fejlődésében jelentős mérföldkőnek számított

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.794/2006/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Credit Center 2000 Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest., hivatkozási szám:

Részletesebben

Tárgy: fellebbezés elbírálása

Tárgy: fellebbezés elbírálása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1348-2/2013. Bérces Tamás : (06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: fellebbezés elbírálása Revir Kft.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével Másodfokú eljárások osztály Tárgy: fellebbezés elbírálása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanács Elnöke mint másodfokú szerv, Komlóska község Önkormányzata (3937 Komlóska, Rákóczi út 27.) Név ügyvéd, jogi

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A határozat jogerős: 2015. május 1. Iktatószám: 6013-4/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Kuller Gábor Bedők László Melléklet: DEFKO SINTER Kft. (9400 Sopron,

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s 17.Pkf.26.787/2014/2. A Fővárosi Ítélőtábla az Árvay és Neuberger Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Neuberger Anita) által képviselt felperes neve (felperes címe) felperesnek, a Réti, Antall és Társai Ügyvédi

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A határozat jogerős: 2015-08-14 Iktatószám: 13447-3/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Hulladékgazdálkodási bírság Ügyintéző: dr. Karácsony Edina Ódor Imre Melléklet: - H

Részletesebben

EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG

EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG részére Európa Tanács Strasbourg, Franciaország European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 Strasbourg-Cedex Fax: 00 33 3 88 41 27 30 az Európai Emberi Jogi Egyezmény

Részletesebben

J"~ 1. " 0"0"'",.0.' .",,," L'Ju.l 11.1.1., í ~. E ciiéjcletck:.. Ü lo~t ikt. S "~""".'-"_." gyuj1é.zó:.. ~.~ ~. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

J~ 1.  00',.0.' .,,, L'Ju.l 11.1.1., í ~. E ciiéjcletck:.. Ü lo~t ikt. S ~.'-_. gyuj1é.zó:.. ~.~ ~. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! ~ J:=I~/.a{"" A Fõvárosi Ítélõtábla 2.Kf.27.0 12/2004/1 O.szám ~ J"~.",,," L'Ju.l 11.1.1., í ~. M.lktatós~'4' A~.:. E ciiéjcletck:.. jt:}..!:-~r.,[ol 1. " 0"0"'",.0.' Ü lo~t ikt. S "~""".'-"_." gyuj1é.zó:..

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a dr. Cziráki és dr. Icsu Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. Icsu Róbert pártfogó ügyvéd) által képviselt B. G. I.r. (Budapest) és a dr. Ócsai József ügyvéd által

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 4.Mf.20.048/2000/7. szám A Magyar Köztársaság nevében! A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság B. L. felperesnek Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám:374-9/2013/IPB

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

A KÚRIA. mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA. mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.V.35.434/2014/4.szám A Kúria a dr. T. által képviselt Ingatlanlízing Zrt. felperesnek a dr. D. jogtanácsos által képviselt Nemzeti Adó- és Vámhivatal Délalföldi

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FEGYELMI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 2. Készítette: Monoki László FB. elnök Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 1. Szabályzat célja és hatálya (1) A szabályzat

Részletesebben

év: 2011. hó: 10. nap: 17. KÜJ: 100299935 KTJ: 100484602 KTJ: 101605369

év: 2011. hó: 10. nap: 17. KÜJ: 100299935 KTJ: 100484602 KTJ: 101605369 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-4978/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! NEM JOGERŐS!!! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.1798/2004/12. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről eljáró dr. Topánka Erika jogtanácsos (1077

Részletesebben

A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/7. számú ítélete

A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/7. számú ítélete A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.727/2015/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/86 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A határozat jogerős: 2015. 10.20. Iktatószám: 15464-2/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Bedők László Melléklet: VIAT Szolgáltató Kft. KÜJ: 102317280

Részletesebben

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet Hatályos: 2008.05.16-2010.12.29 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint

HATÁROZAT. 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint Ügyiratszám. NAIH-5990-6/2012/H Tárgy: helyi adóra vonatkozó adatok közzététele HATÁROZAT Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló CXII. törvény 61. -ának (1) bekezdés f/

Részletesebben

Á L L Á S F O G L A L Á S T

Á L L Á S F O G L A L Á S T A Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete, mint a hazai hulladékbegyűjtő, -kezelő és -hasznosító vállalatok érdekképviseleti szervezete a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól 1.) Milyen esetben lehet összevont engedélyt kérni? Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a telek beépítésére vonatkozó

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Pest Megyei Munkaügyi Bíróság

Pest Megyei Munkaügyi Bíróság Pest Megyei Munkaügyi Bíróság 1.M.1000/2002/10. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) felperesnek a Független

Részletesebben

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése HATÁROZAT Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-t

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A határozat jogerős: 2015.11.12. Iktatószám: 5830-11/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Dr. Giczi Edina PhD. Melléklet: HARTMANN HUNGARY Kft.

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében! ítélet: Indokolás:

A Magyar Köztársaság nevében! ítélet: Indokolás: Zala Megyei Bíróság 9.K.21.804/2010/7. szám A Magyar Köztársaság nevében! A Dr. Farkas és Társa Ügyvédi Iroda (Ügyvédi Iroda címe, ügyintéző: dr. Farkas Sándor ügyvéd) által képviselt felperes neve felperes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Pest Megyei Bíróság 6.K.26.451/2005/44. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Bíróság a dr. ügyvéd ( ) által képviselt felperesnek a Közép- Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal (1052 Budapest,

Részletesebben

v é g z é s t: Az ítélőtábla a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 98/2014.(IX.20.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: Az ítélőtábla a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 98/2014.(IX.20.) számú határozatát helybenhagyja. DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA A Debreceni Ítélőtábla Dr. Pápai Ákos ügyvéd ügyintézése mellett a Megyesi és Pápai Ügyvédi Iroda (címe) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek a Heves Megyei Területi

Részletesebben

http://www.lb.hu/joghat/jk0306.html

http://www.lb.hu/joghat/jk0306.html 1. oldal, összesen: 5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSBB BÍRÓSÁGA 3/2006. KJE szám A Magyar Köztársaság nevében! A Magyar Köztársaság Legfelsbb Bíróságának közigazgatási jogegységi tanácsa a 2006. március

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

Pécsi Ítélőtábla Pk.VI /2014/2. szám

Pécsi Ítélőtábla Pk.VI /2014/2. szám A Pécsi Ítélőtábla a kérelmező neve (kérelmező címe) kérelmezőnek a Megyei Területi Választási Bizottság 2014. október 21. napján kelt, 90/2014.(X.21.) TVB számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat

Részletesebben

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012.

BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu. Jogerős: 2012. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1629-13/2012. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2012. október

Részletesebben

Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, hitelt érdemlő bizonyíték A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, hitelt érdemlő bizonyíték A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, hitelt érdemlő bizonyíték Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 14.K.23.179/2005/15.sz. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság dr. Fekete

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel: 52/517-700 Fax: 52/517-832 Ügyiratszám: 8276/27/2012. Ügyintéző:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben