HATÁROZAT ,-Ft. azaz ötvenezer forint. kötelezem.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZAT. 50.000,-Ft. azaz ötvenezer forint. kötelezem."

Átírás

1 Iktatószám: /2015. Tárgy: Hulladékgazdálkodási bírság Előadó: dr. Kövér András KÜJ: Bárány Csaba KTJ: HATÁROZAT A PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt.-t (6725 Szeged, Szabadkai út 18., a továbbiakban: Zrt.) hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségeknek a jogszabályban meghatározottaknak nem megfelelő teljesítése miatt, mérlegelési jogkörben eljárva hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére ,-Ft azaz ötvenezer forint kötelezem. A bírság összegét a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számú előirányzatfelhasználási számlájára javára átutalással kell megfizetni. Az átutalási megbízások közlemény rovatában a végzés számát fel kell tüntetni. A bírság adók módjára behajtandó köztartozás, ezért önkéntes megfizetésének elmaradása esetén az eljáró hatóság hivatalból intézkedik a késedelmi pótlékkal növelt bírságösszeg egyösszegű és haladéktalan behajtása érdekében. A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., a továbbiakban: Főfelügyelőség), mint II. fokú hatósághoz címzett, de a Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) előterjesztett, illetékbélyeggel ellátott, kétpéldányos fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés illetéke forint. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály 7621 Pécs, Papnövelde u Pécs, Pf.: Honlap:

2 INDOKOLÁS A Környezetvédelmi Hatóság jogelődje 159-2/2010. iktatószámon adott egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély) a Zrt. részére a 7622 Pécs, Siklósi út 3. alatti vágóhíd és húsfeldolgozó üzem üzemeltetésre. Az Engedély február 17. napján jogerőre emelkedett és december 31. napjáig hatályos. Az Engedélyben foglaltak betartásának ellenőrzése céljából a Környezetvédelmi Hatóság jogelődjének képviselői december 18. napján helyszíni ellenőrzést tartottak a Zrt Pécs, Siklósi út 3. szám alatti telephelyén. Az ellenőrzésről helyszíni jegyzőkönyv készült, amelyet a Zrt. képviselője (Tormáné Kondorosi Csilla, a Zrt. környezetvédelmi megbízottja) aláírt. A jegyzőkönyvben többek között az alábbiak kerültek rögzítésre: A Zrt. tevékenysége során keletkező veszélyes hulladékok helyszíni nyilvántartása a vonatkozó kormányrendelet előírásainak megfelelően történik. A nyilvántartást az ellenőrzés során bemutatták, annak naprakészségéről a Környezetvédelmi Hatóság jelen lévő képviselői meggyőződtek. A tevékenységgel összefüggésben keletkező nem veszélyes hulladékok mennyiségét az ellenőrzés során bemutatott mérlegjegyek és szállítójegyek alapján tartják nyilván. A helyszíni nyilvántartás a évi hulladékgazdálkodási adatszolgáltatással összhangban van. A Környezetvédelmi Hatóság az Engedély II. fejezet pontjában az alábbiakat írta elő: A tevékenység végzése során keletkező hulladékok fajtánkénti mennyiségeiről a hatályos jogszabályokban előírt nyilvántartást kell vezetni, és bejelentést kell megtenni. A nyilvántartás vezetésének feltételeit az ellenőrzés időpontjában hatályos, hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Kr.) szabályozta, amelynek 3. (1)-(3) bekezdései tartalmazták a telephelyen képződött hulladékról szóló nyilvántartással kapcsolatos jogszabályi követelményeket: (1) A hulladék termelője, birtokosa, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról nyilvántartást vezet. (2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a telephelyre belépő és onnan kilépő anyag és a telephelyen képződő hulladék anyagforgalmi egyenlegét. (3) A telephelyi nyilvántartás tartalmát az 1. melléklet határozza meg. A fenti ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a Zrt. a nem veszélyes hulladékokról szóló nyilvántartást nem a Kr. előírásainak megfelelően vezeti, így tevékenységét az Engedély II. fejezet pontjától eltérően végzi. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 26. (4) bekezdése értelmében az egységes 2

3 környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Felügyelőség határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére. Erre tekintettel a Környezetvédelmi Hatóság január 15. napján kelt, 782-1/2015. ügyiratszámú végzésében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (3) bekezdése értelmében értesítette a Zrt.-t a környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról, egyidejűleg tájékoztatta arról, hogy az ügyben keletkezett iratokba a Ket ának rendelkezései szerint betekinthet és az azokban foglaltakra a kézhezvételtől számított 8 napon belül nyilatkozatot tehet. A Zrt. az értesítést a tértivevény tanúsága szerint január 22-én átvette, majd január 26-án kelt levelében nyilatkozatot tett. A Zrt. 11/2015. ügyiratszámú levelében sérelmezte, hogy a Környezetvédelmi Hatóság jogelődjének képviselői a jegyzőkönyvben nem rögzítették, hogy a nem veszélyes hulladék nyilvántartás vezetése nem felel meg az előírt tartalmi, formai követelményeknek, mindössze rögzítették a tényt, miszerint annak nyilvántartása mérlegjegyek és szállítójegyek alapján történt. A Zrt. hivatkozott továbbá arra, hogy a keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok nyilvántartása a jogszabály által meghatározott tartalommal, elektronikusan történt, melyet a Környezetvédelmi Hatóság képviselői is megtekintettek. Ezt erősítendő idézi továbbá a jegyzőkönyv azon megállapítását, mely szerint a helyszíni nyilvántartás a évi hulladékgazdálkodási adatszolgáltatással összhangban van. A fentiek miatt kérte az Engedélytől eltérően folytatott tevékenység miatt hivatalból indult eljárás megszüntetését. A Környezetvédelmi Hatóság jogelődje fenntartotta korábbi álláspontját és a Zrt. nyilatkozatában foglaltak nem fogadta el, ezért február 5. napján kelt, 782-3/2015. számú határozatában forint bírság megfizetésére kötelezte a Zrt.-t, egyben kötelezte, hogy a tartsa be az Engedély II pontjában foglaltakat és tevékenysége során keletkező hulladékok fajtánkénti mennyiségéről a hatályos jogszabályoknak megfelelő nyilvántartást vezessen. A Környezetvédelmi Hatóság jogelődjének döntése ellen a Zrt. törvényes határidőn belül fellebbezését terjesztett elő, amelyben kifogásolta a jegyzőkönyv formai megfelelőségét, egyebekben megismételte a korábban előadott szempontjait. A másodfokon eljáró Főfelügyelőség május 7. napján kelt, OKTF-KP/5366-4/2015. ügyiratszámú végzésében megállapította, hogy a helytálló Környezetvédelmi Hatóság azon megállapítása, mely szerint a Zrt., mint hulladéktermelő nem az arra irányadó jogszabályban foglaltak szerint vezette a nem veszélyes hulladékokra vonatkozó nyilvántartást, így jogszabálysértést követett el. Tekintettel azonban arra, hogy az első fokon eljáró Környezetvédelmi Hatóságnak a hulladékgazdálkodási bírság összegét nem a R. 26. (4) bekezdése, hanem a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Hbr.) idevágó rendelkezései alapján kellett volna megállapítania, a Főfelügyelőség az elsőfokú határozatot megsemmisítette és a Környezetvédelmi Hatóságot új eljárás lefolytatására utasította. 3

4 A Környezetvédelmi Hatóság a megismételt eljárás során épített az alapeljárás során tett megállapításaira, az azokból levont következtésekre, valamint figyelembe vette a Főfelügyelőség által hozott másodfokú határozatban foglaltakat. A megismételt eljárás alapját a Környezetvédelmi Hatóság által helyszíni ellenőrzés során feltárt azon fentiekben már ismertetett, Zrt. által sem vitatott tény képezte, amelynek értelmében a Zrt. a tevékenysége során képződő nem veszélyes hulladékok mennyiségét az ellenőrzés során bemutatott mérlegjegyek és szállítójegyek alapján tartotta nyilván. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 65. (1) bekezdése értelmében, a hulladék termelője, kormányrendeletben meghatározott birtokosa, gyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője és kezelője, valamint a közszolgáltató (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet. A hulladéktermelő fogalmát a Ht. 2. (1) bekezdés 32. pontja rögzíti, amely alapján a Zrt. hulladéktermelőnek minősül. A Kr. 3. (1)-(3) bekezdései előírják, hogy: (1) A hulladék termelője, birtokosa, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról nyilvántartást vezet. (2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a telephelyre belépő és onnan kilépő anyag és a telephelyen képződő hulladék anyagforgalmi egyenlegét. (3) A telephelyi nyilvántartás tartalmát az 1. melléklet határozza meg. A Kr. 4. (2) bekezdés d) pontja szerint: (2) Az e rendelet mellékleteiben meghatározott adattartalommal d) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott iparágakhoz kapcsolódó tevékenységek végzése esetén a hulladék képződéséről naprakészen kell nyilvántartást vezetni. A Kr. 5. (1) és (2) bekezdései kimondják továbbá, hogy: 5. (1) A hulladéktermelő a nyilvántartást a) nem veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 1. pontja, b) veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 2. pontja szerinti adattartalommal vezeti. (2) Nem veszélyes hulladék esetén a hulladéktermelő a) hulladéktípusonként, b) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott iparágakhoz kapcsolódó tevékenységek esetén anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként vezet nyilvántartást. 4

5 A Kr. 1. számú melléklete részletezi a veszélyes és nem veszélyes hulladékokra vonatkozó nyilvántartás tartalmi és formai követelményeit. Az ellenőrzés során tehát összegezve megállapítást nyert, hogy a Zrt. által vezetett nyilvántartás a veszélyes hulladék tekintetében a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt, azonban a nem veszélyes hulladékok mennyiségét kizárólag mérlegjegyek és szállítójegyek alapján tartotta nyilván. Megállapítható, hogy a mérlegjegyek és szállítójegyek nem helyettesítik a Kr. 1. számú mellékletében előírt kötelező tartalmi elemeket. Azok kizárólag a hulladék elszállítását és a hulladékkezelőnek történő átadásának igazolására alkalmasak, tartalmi, formai elemei azonban nem feleltethetőek meg a Kr. 1. számú mellékletében előírtakkal. A Kr. 15. (5) bekezdése szerint Aki nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét nem az e rendeletben előírtaknak megfelelő határidőben, tartalommal vagy formában teljesíti, azt a felügyelőség a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló kormányrendelet szerint megállapított hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi. A Ht. 86. (1) bekezdés a) pontja alapján az a természetes vagy jogi személy, egyéni vállalkozó, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, azt a környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási bírsággal kapcsolatos részletes szabályokról szóló kormányrendelet szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi. A Hbr. 2. (5) bekezdése értelmében a hulladékokkal kapcsolatos tájékoztatási, adatszolgáltatási és nyilvántartási, illetve bejelentési kötelezettségek, továbbá az egyedi hulladékgazdálkodási terv készítése kötelezettségének elmulasztása esetén alapbírság, szorzószám megállapítása nélkül az illetékes környezetvédelmi hatóság a bírságot Ft-ban állapítja meg. A hulladékokkal kapcsolatos tájékoztatási, adatszolgáltatási és nyilvántartási, illetve bejelentési kötelezettségeknek a jogszabályokban meghatározottaknak nem megfelelő teljesítése esetén a bírságot az illetékes környezetvédelmi hatóság legfeljebb Ft-ban állapíthatja meg. A Környezetvédelmi Hatóság mérlegelési jogkörében eljárva a bírság megállapításakor figyelembe vette, hogy a hulladék Ht a szerint kezeléséről a Zrt. gondoskodott, a veszélyes hulladék nyilvántartás, valamint a nem veszélyes hulladék esetében a szállítójegyek és mérlegjegyeket a évi hulladékgazdálkodási bevallással összevetve azok számszaki egyezést mutattak. A Környezetvédelmi Hatóság figyelembe vette továbbá, hogy a jogsértés elkövetésére adminisztrációs kötelezettséggel összefüggésben került sor. A jogsértő tevékenység, visszafordíthatatlan környezetkárosítást nem okozott, egyéb súlyosbító körülmény felmerülése, illetve szándékos félrevezetés, ellenőrzés akadályozása nem valósult meg. A fentiek miatt a Környezetvédelmi Hatóság a Zrt.-t a Kr. 15. (5) bekezdése, a Ht. 86. (1) bekezdés a) pontja, illetve a Hbr. 2. (5) bekezdése alapján, a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően, a bírság összegét ,-Ft-ban állapította meg, mivel az elkövetett jogsértés súlyával a kiszabott bírság összege arányban áll, illetve ösztönzi a kötelezetett a jogkövető magatartásra. A döntés formája és tartalma a Ket. 71. (1) és 72. (2) bekezdésein alapul. 5

6 A Környezetvédelmi Hatóság a Ket. 80/A. (1) bekezdés i) pontja, illetve a 80. (2) bekezdése értelmében a jogerős határozatot a 80. (4) bekezdés alkalmazásával hirdetőtábláján és honlapján közzéteszi és a határozat jogerős példányának megküldésével a határozat 15 napra történő hirdetményi kifüggesztése érdekében megkeresi az illetékes önkormányzatot. A Környezetvédelmi Hatóság az eljárás során megállapította, hogy Zrt. nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkvtv.) hatálya alá, ezért jelen eljárás során a Felügyelőségnek a Kkvtv. 12/A. (1) bekezdése alapuló bírság helyetti figyelmeztetés kiadására nincs lehetősége. A Környezetvédelmi Hatóság a Ket. 94. (1) bekezdés a) pontja szerinti felhívás kiadását azért mellőzte, mert a jogsértés nem orvosolható. A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben, mint joghatósággal rendelkező magyar hatóság a Ket. 18. (1) bekezdése, környezetvédelmi hatóságként a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 9. (2) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja alapján járt el. A Környezetvédelmi Hatóság illetékességi területéről a Korm.r. 2. számú melléklete rendelkezik. A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. (1) bekezdése biztosítja az ügyfél részére. A fellebbezési illeték mértékének megállapítása az illetékekről szóló évi XCIII. törvény mellékletének XIII. fejezet 2/d. pontja alapján történt. Pécs, június 23. Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta: A határozatot kapják: 1. PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt. tv 6725 Szeged, Szabadkai út Baranya Megyei Főügyészség (jogerő után) 7623 Pécs, Jókai u ZPI/www.bamkh.hu (jogerő után) 4. HNYR (helyben) 5. PÜFO (jogerő után) 6. Irattár Dr. Bánáti Bálint osztályvezető Hivatali kapun keresztül kapja: 7. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (jogerő után) 6

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám:374-9/2013/IPB

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 1421-15/2015. Előadó: Czigány András dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: Hegyhátmaróc 080/19 hrsz. alatti telephelyen tervezett állattartási technológia módosításának és bővítésének előzetes vizsgálati

Részletesebben

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése HATÁROZAT Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-t

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A PEST MEGYEI BÍRÓSÁG 2.K.26.030/2010/13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Bíróság dr. Landes Judit ügyvéd /1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 11./által képviselt felperesnek, dr. Takács

Részletesebben

Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró

Részletesebben

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Szűcs Imre Zoltán ügyvéd (...) által képviselt...,... felperesnek a dr. Meller Éva Cecília ügyvéd (...) által képviselt

Részletesebben

bírságot szabok ki. Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

bírságot szabok ki. Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel. Ügyiratszám: 417-4/2014/MK/H Tárgy: SC River Brokerage SRL. (Románia 900653 Konstanca, Mircea Cel Batran nr. 181.) terhére bírság kiszabása a veszélyes áru vízi szállítására vonatkozó szabályok megsértése

Részletesebben

Tárgy: jogosulatlan bányászati tevékenység a Szolnok IX.- homok bányatelek alaplapja alatt HATÁROZAT

Tárgy: jogosulatlan bányászati tevékenység a Szolnok IX.- homok bányatelek alaplapja alatt HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2198-3/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 10.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében. Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt

Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében. Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt Ügyiratszám: 8-8/2014/H Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében H A T Á R O Z A T Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt f i g y e l

Részletesebben

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐ SÉG Ill!lm K O V K T F Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz.,

Részletesebben

Iktatószám: Közzététel dátuma: 2015.02.17.

Iktatószám: Közzététel dátuma: 2015.02.17. Iktatószám: 36740/34-1/2015. ált Jogerő/határozathozatal dátuma: 2015. 02. 04 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. (1) bekezdés

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG 13.K. 33.499/2008/8. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Dovák Viktória ügyvéd (cím.) által képviselt felperes (cím) a dr. Vajna Hajnalka jogtanácsos által képviselt

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25265/2013. Iktatószám: 19568/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, Továbbá a Hatóság a jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napos határidő tűzésével kötelezi

HATÁROZAT. kötelezi, Továbbá a Hatóság a jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napos határidő tűzésével kötelezi Pécsi hatósági iroda Iktatószám: CP/16921-4/2012 Tárgy: Kötelezés. Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hivatalból indított általános hatósági

Részletesebben

Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró

Részletesebben

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző:

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

SZBK/172-32/2014. Határozat jogerős: 2014. június 25. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.

SZBK/172-32/2014. Határozat jogerős: 2014. június 25. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/172-32/2014. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu Határozat jogerős: 2014. június

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 25000/2014. Iktatószám: 19658/2015. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: A 83033/2013. iktatószámú hulladékgazdálkodási engedély

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 736/2015. Iktatószám: 3870/2015. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép:

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép: KdzÉP-DUNÁNTÚtI*öR.~YEZETVÉDELMI -----... -".. = ~_".!FELÜGYELOSÉG ÉS TERMÉSZETVÉDELMI..; i I - '1 lj-lj- '::I A /"1. ' ---.. " -.----._ I I --1 Ügyszám: 25136/2013. Iktatószám: 6467/2014. Ügyintézo: Fábián

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fejér Megyei Bíróság K.20.354/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fejér Megyei Bíróság a Dr. Turai Tünde ügyvéd... által képviselt... felperesnek, - a Dr. Gellérthegyi Ügyvédi Iroda... által képviselt

Részletesebben