Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!"

Átírás

1 Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Szűcs Imre Zoltán ügyvéd (...) által képviselt...,... felperesnek a dr. Meller Éva Cecília ügyvéd (...) által képviselt Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (...; hivatkozási szám: 14/3850/3/2003.)alperes ellen, környezetvédelmi - hulladékgazdálkodási - ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében, mely perbe alperes pernyertességének előmozdítása érdekben dr. Nimilla László ügyvéd (...) által képviselt I.r.alperesi beavatkozó (...) I. rendű alperesi beavatkozóként és dr. Gergely Tamás alelnök által képviselt II.r. alperesi beavatkozó (II.rendű alperes címe) II. rendű beavatkozó beavatkozott,meghozta a következő ítéletet: A bíróság felperes keresetét elutasítja. Kötelezi a bíróság felperest, hogy a Fővárosi Illetékhivatal külön felhívására fizessen meg tárgyi illeték-feljegyzési jog folytán le nem rótt (tizenötezer) forint kereseti illetéket. Kötelezi a bíróság felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg alperesnek (harmincezer) forint, és I. rendű alperesi beavatkozónak (tizenötezer) perköltséget. Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye. INDOKOLÁS II. rendű alperesi beavatkozó december 22-én bejelentette a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőségen, hogy Budapest, XVII. kerület... úti ingatlant háztartási hulladékkal kevert ismeretlen eredetű építési törmelékkel feltöltötték. A bejelentés szerint az érintett ingatlanon felperes gépjárművei dolgoztak. II. rendű alperesi beavatkozó kérte az ügy kivizsgálását, és intézkedések megtételét. A bejelentés alapján a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség március 5-én helyszíni ellenőrzést végzett Budapest, XVII. kerület... út... helyrajzi számú ingatlanon, és március 12-én tárgyalást tartott. A hatóság a tárgyalást emlékeztető" megnevezésű iratban rögzítette. Felperes a tárgyaláson bemutatta az ingatlan üzemeltetési szerződését, valamint az ingatlanra május 1-je és december 20-a között beszállított hulladék nyilvántartását (beszállítási napló). Az emlékeztető szerint felperes a... Szövetkezettel üzemeltetési szerződést (a továbbiakban: üzemeltetési szerződés) kötött az ingatlan használatára. Az üzemeltetési szerződés 1. pontja szerint az ingatlan - a... Bányakapitányság május 30-án jóváhagyott 6937/1996/2. számú kavicsbánya bányabezárási műszaki üzemi terve szerint m 3 kommunális, építési, veszélyesnek nem minősülő, elsősorban pinceföld, illetve föld, földszerű anyagokkal feltölthető. Felperes az ingatlanon március 1-től különböző tevékenységeket végzett: az ingatlanon levő bányagödröt - betonkeverő telep területe - hulladékkal feltöltötte, a hasznosítható hulladék kiválogatta, és a kialakította a feltöltött terület felső záró rétegének szigetelését, valamint a feltöltött területen hasznosítható hulladékot helyezett el. Felperes hulladékkezelési engedéllyel nem rendelkezett. Felperes a tárgyaláson az ingatlan feltöltéséhez használt hulladékról okiratot (szállítólevél, szerződés, stb.) nem tudott bemutatni, nyilatkozott, hogy a feltöltéshez m 3

2 veszélyes - a Budapest,... kerület... úti Magnezit gyár bontásából, a Budapest, I... kerület... utcai I. Rt. mélygarázs építéséből, valamint a Budapest,... utca... számú... - bontásából származó hulladékot használt fel. Az ingatlan feltöltése a terepszintig (kb. 4,5-5 méter) történt, majd felperes további m 3 (1,4 t/m 3 becsült térfogatsúlyú), a Budapest,... kerület... út bontásából származó betontömböt, követ és aszfalthulladékot rakott le az ingatlanon. Felperes az ingatlanra beszállított hulladék mérésére hídmérleget nem használt, a hulladékot szemrevételezéssel ellenőrizte, illetve a feltöltött területet kb cm földréteggel szigetelte, takarta. Felperes az ingatlan őrizéséről gondoskodott. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség július 18-án kelt KF: 8.541/ számú határozatával forint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezte felperest. Az indokolás szerint felperes a Budapest, XVII. kerület... út... helyrajzi számú ingatlanon engedély nélkül végzett hulladékkezelési engedélyhez - a hulladékgazdálkodásról szóló évi XCIII. törvény [a továbbiakban: Hgt.] 14. (2) bekezdés - kötött tevékenységet, ezért a Hgt ának (1) bekezdés a) és b) pontja alapján hulladékgazdálkodási bírság fizetésére köteles. Az elsőfokú hatóság a hulladékgazdálkodási bírság mértékét a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Kormányrendelet [a továbbiakban: Hbr.] alapján forint alapbírság, valamint m 3 térfogatú és 1,4 t/m 3 becsült térfogatsúlyú lerakott hulladék alapulvételével állapította meg. Az első fokú hatóság figyelembe vette, hogy felperes engedély nélkül, ellenőrizetlenül végzett hulladékkezelési tevékenységet, melynek földtani közegre és felszín alatti vízre gyakorolt hatása nem követhető. Felperes fellebbezésében az elsőfokú határozat saját hatáskörben történő visszavonását, illetve fellebbezési eljárás alapján megsemmisítését kérte arra hivatkozással, hogy a határozat jogszabálysértő. Álláspontja szerint a hatóságnak figyelembe kellett volna vennie hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről szóló 22/2001. (X.10.) KöM rendelet [a továbbiakban: Hlr.] 2. -ának b) pont bb) alpontját, valamint a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: Thr.] ait, továbbá a Hgt át. Véleménye szerint az érintett ingatlan nem minősül hulladéklerakó telepnek, ezért engedélyezési eljárásnak nem lehet tárgya az olyan építmény", ami nem minősül hulladéklerakónak. Véleménye szerint az eljáró hatóságnak hivatalos tudomása volt, hogy a területen újrahasznosítási céllal rakta le a hulladékot, és az üzemelés időtartalma a három évet nem fogja meghaladni, ezért hulladéklerakó létesítés engedélyezését a jogszabály az I. Kft.-től nem követeli meg". Utalt arra, hogy a területen levő építési törmeléket összezúzás után el kívánja szállítani. Álláspontja szerint csak a települési hulladék esetében van lehetőség hulladékkezelési engedély megszerzésére, más hulladék kezelését nincs szabályozza jogszabály, ezért ilyen tevékenységre engedély sem szerezhető be. Mivel a lerakott hulladék nem települési hulladék, ezért nincs olyan jogszabály, ami az építési hulladék kezelését engedélyhez kötné. Kifogásolta, hogy az első fokú hatóság az alapbírságot a legmagasabb összegben állapította meg, annak ellenére, hogy a Hbr. 3. -ának (2) bekezdésében írt feltételek fennállását vizsgálta volna. Alperes december 17-én kelt 14/3850/3/2003. ügyszámú határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyta az elsőfokú hatóság helyes indokai alapján. A határozat szerint felperes megszegte a hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségeket, ezért az a veszélyeshulladék-bírság kiszabását vonta maga után". Alperes megállapította, hogy a fellebbezésben hivatkozott Hlr. és Thr. előírásai nem alkalmazhatók, mert nem a tárgyi

3 tényállásra vonatkoznak. Alperes határozatának bírósági felülvizsgálata iránti előterjesztett keresetlevélben - a per közben nevet változtató - felperes a határozat elsőfokú határozatra kiterjedő hatályon kívül helyezését, valamint perköltségének megtérítését kérte. Az alkalmazott jogszabályok téves értelmezésére, egyes jogszabályok jogszabálysértő figyelmen kívül hagyására, a hulladékgazdálkodási bírság kiszabásához (jogalap) szükséges tényállás tisztázatlanságára hivatkozott, valamint a hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának jogszerűségét is vitatta. A per során pontosított keresetében előadta, nem azt vitatja, hogy az alperes jogszabályt alkalmazott, hanem azt, hogy az alkalmazott jogszabályhelyek önmagukban elégtelen arra, hogy annak alapján hulladékgazdálkodási bírság szabjon ki" terhére. Felperes szerint a környezetvédelmi hatóságok a Hgt ának (2) bekezdése és 49. -ának (1) bekezdése alkalmazása miatt jogszabálysértő módon nem vizsgálták a Hgt ának (2) bekezdés a) pont aa) alpontjára figyelemmel a fellebbezésében hivatkozott hulladékgazdálkodási jogszabályok alkalmazhatóságát. Álláspontja szerint a közigazgatási szerv megsérti az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló évi IV. törvény [a továbbiakban: Áe.] 26. -ában előírt tényállás tisztázási kötelezettségét, ha az ügyfél fellebbezését érdemi indokolás és vizsgálat nélkül elutasítja. Véleménye szerint a döntés előtt fel kell deríteni az ügy releváns körülményeit, azokat mérlegelni kell, és a döntést meg kell indokolni. Enélkül a határozat jogszabálysértő. Előadta, hogy a... úti ingatlan a Hlr. - mint egyes hulladékkezelő létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályait, ezen belül a hulladéklerakás technikai követelményeit meghatározó jogszabály ának b) pontjának bb) alpontja alapján nem minősül hulladéklerakónak, a területre Hlr. nem vonatkozik. Utalt arra, hogy tevékenységére a Thr. szabályai sem alkalmazhatók. Ebből felperes arra következtetett, hogy alperes jogellenesen alkalmazta határozatában a Hgt ának (2) bekezdését és 49. -ának (1) bekezdését. Álláspontja szerint alperesnek meg kellett volna jelölni, és alkalmaznia is kellett volna azt a Hgt. 14. (2) bekezdésén kívüli jogszabályt - a Hgt. 59. (2) bek. a) pont - amit a hulladékkezelési tevékenységre, annak engedélyezésére az illetékes miniszter alkotott. Szerinte nincs tevékenységére alkalmazható jogszabály, így nincs olyan jogszabály, ami meghatározná, hogy milyen engedéllyel kell tevékenység végzéséhez rendelkeznie. Megítélése szerint a hatóságok nem tárták fel, hogy milyen engedélyre lenne szüksége. Előadta, hogy a hulladékgazdálkodási bírság kiszabását követően kihirdetett, az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól óló /2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet [a továbbiakban: BM-KvVM rendelet] szabályozza az építésből származó anyagokkal, betontörmelékkel való tevékenység feltételeit, illetve a tevékenységre vonatkozó engedélyezési eljárást, de ez a jogszabály esetében nem alkalmazható. A hulladékgazdálkodási bírsággal kapcsolatban kifogásolta, hogy alperes a legmagasabb összegű alapbírság alapján szabta ki a bírságot, illetve a keresettel támadott határozatban tévesen szerepel, hogy veszélyes hulladék miatt szankcionálták. Hivatkozott arra is, hogy olyan tevékenységet, illetve mulasztást nem róttak terhére, ami alapján hulladékgazdálkodási bírásággal lenne sújtható. Vitatta, hogy a hulladékgazdálkodási bírság környezetvédelmi bírság lenne, ezért a kiszabott összeget letétbe kellene helyeznie. Felperes a per során (2005. április 11-én tartott tárgyaláson) előadta, hogy a... úti ingatlanon tiszta betont helyezett el, amit hasznosítani kívánt. Utalt arra, hogy erre nem adott engedélyt a környezetvédelmi hatóság, annak ellenére, hogy erre irányuló augusztus 5-én kelt kérelmét az elsőfokú környezetvédelmi hatósághoz benyújtotta. Alperes - a közigazgatási szervnek a per közben szintén megváltozott az elnevezése -

4 ellenkérelmében a kereset elutasítását és felperes perköltségben marasztalását kérte. Nyilatkozataiban határozati álláspontját fenntartotta. Álláspontja szerint sem anyagi, sem eljárási jogszabálysértést nem követett el. Kérte a bíróságtól a bírság bírósági letétbe helyezésének elrendelését október 4-én tartott tárgyaláson a bírósági.r.alperesi beavatkozó és II.r. alperesi beavatkozó alperes pernyertessége érdekében történő perbe való beavatkozást megengedte. I. rendű alperesi beavatkozó a kereset elutasítását és felperes perköltségben marasztalását kérte. Alperes érdemi ellenkérelméhez csatlakozott. II. rendű alperesi beavatkozó a kereset elutasítását kérte. Alperes érdemi ellenkérelméhez csatlakozott. A Fővárosi Bíróság a pert megszüntette, arra hivatkozással, hogy felperes nem helyezte letétbe a hulladékgazdálkodási bírság összegét. A Fővárosi Ítélőtábla március 29-én kelt 3.Kf /2006/2. számú végzésével az elsőfokú bíróság végzését hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot a per további tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasította. A végzés felperes másodfokú perköltségét forintban állapította meg. Felperes a per újabb tárgyalásán fenntartotta keresetét. Kiemelte, alperes a hatályos jogszabályok alapján nem vizsgálta tevékenységét abban a tekintetben, hogy a tevékenységéhez szükséges-e engedély, amennyiben igen, az adott ügy körülményeire is figyelemmel indokolt volt-e az engedély megkövetelése. Alperes is fenntartotta nyilatkozatait, a kereset elutasítását kérte, arra hivatkozással, hogy felperes engedély nélkül végzett hulladékkezelési tevékenységet, emiatt tevékenység környezetre gyakorolt hatásai nem következők. I. és II. rendű alperesi beavatkozók a kereset elutasítását kérték, alperes nyilatkozatához csatlakoztak. Felperes keresete az alábbiak szerint részben alapos. A bíróság az alperes határozatát a Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény [a továbbiakban: Pp.] ának (2) bekezdés a) pontjában foglaltak, valamint az Áe ában foglaltak alapján vizsgálta felül, a tényállást a felek írásbeli és tárgyaláson tett nyilatkozatai, a bírósági eljárásban beszerzett és csatolt iratok, valamint a közigazgatási iratok alapján állapította meg. A Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának KK. 31. számú állásfoglalása szerint az ügyfél anyagi és eljárásjogi jogszabálysértésre, illetve a közigazgatási szerv téves jogértelmezésére hivatkozással kérheti a közigazgatási szerv határozatának felülvizsgálatát. Az eljárásjogi jogszabálysértés csak akkor eredményezheti a határozat hatályon kívül helyezését, megváltoztatását, ha az ügy érdemére is kiható olyan súlyos eljárási szabálysértés történt, amely a bírósági eljárásban sem orvosolható. A perben a bíróságnak abban kellett állást foglalni, hogy megalapozott-e alperes határozata a keresetben vitatott körében: jogszerű-e a hulladékgazdálkodási bírság kiszabása arra hivatkozással, hogy felperes nem rendelkezett hulladékkezelési engedéllyel; megalapozottan mellőzte-e alperes a Hlr. és Thr. jogszabályok vizsgálatát a közigazgatási eljárás során; kellett-e a bírság kiszabása iránt indított eljárásban a hatóságnak megjelölni olyan jogszabályt, amely a felperes tevékenységének feltételeire vonatkozik; törvényes és megalapozott-e a hulladékgazdálkodási bírság mértékének megállapítása, indokolása, különös figyelemmel az alapbírságnak a Hbr.-ben előírt legmagasabb összegben való alkalmazása. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény [a továbbiakban: Kvt.] 66. (1) bekezdése szerint A környezethasználat a) környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek esetén - a ) pontban foglaltak kivételével - a tevékenységre kiadott környezetvédelmi engedély [70. (2) bekezdés ) pont; 71. (4) bekezdés ) pont];

5 b) az egyes környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek esetén az ) pont szerinti eljárást követően az e törvényben [71. (4) bekezdés ) pont] és a Kormány rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén [72/A. (1) bekezdés ) pont] a felügyelőség által kiadott egységes környezethasználati engedély; c) az ) pont hatálya alá nem tartozó tevékenységek esetén, de a Kormány rendeletében meghatározott esetekben [72/A. (1) bekezdés ) pont] a felügyelőség által kiadott egységes környezethasználati engedély; d) környezetvédelmi felülvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek esetén a felügyelőség által kiadott környezetvédelmi működési engedély [79. (1) bekezdés ) pont]; e) egyéb, az )-d) pont hatálya alá nem tartozó - külön jogszabályokban meghatározott - esetekben a felügyelőség, illetőleg az önkormányzati környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban együtt: környezetvédelmi hatóság) által kiadott határozat, vagy szakhatósági állásfoglalásuk figyelembevételével más hatóság által kiadott határozat jogerőre emelkedését követően kezdhető meg, illetőleg folytatható." A Hgt. 3. a) pontja szerint E törvény alkalmazásában ék: bármely, az. számú melléklet szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles." A Hgt a szerint _1) Hulladékkezelési tevékenységnek minősül a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása. _2) Hulladékkezelési tevékenység - ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. A Hgt a szerint _1) A hulladékgazdálkodási igazgatás körébe tartozik: b) a hulladékgazdálkodási hatósági tevékenység ellátása, így különösen - az e törvényben, valamint külön jogszabályokban meghatározott szabályok szerinti - hatósági engedélyezési, ellenőrzési feladatok meghatározása és ellátása, a környezetért való közigazgatási jogi felelősség érvényesítése; _2) A hulladékgazdálkodási igazgatás feladatait a Kt., valamint az e törvény és más jogszabályok rendelkezései alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alatt álló hivatali szervezet, a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség és a környezetvédelmi felügyelőségek, a települési önkormányzat és szervei; valamint a jegyzők látják el. c) abban az esetben, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése iránti kérelem több környezetvédelmi felügyelőség illetékességi területét érinti, illetve az egész ország területére kiterjedő tevékenységre irányul. A Hgt. 45. (1) bekezdés szerint A környezetvédelmi hatóság a jogszabályban meghatározott előírások teljesítése érdekében az ügyfeleket kötelezi _3) a jogszabályban foglalt vagy hatósági határozatban meghatározott kötelezettségek betartására, ha az előírások megszegését vagy teljesítésük elmulasztását észleli; _4) a környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító tevékenység felfüggesztésére, abbahagyására, az eredeti állapot helyreállítására; _5) a környezet szennyeződése esetében olyan intézkedés megtételére, amely azt csökkenti vagy megszünteti, a környezet károsodását kizárja. A Hgt a Aki tevékenységével vagy mulasztásával _1) bekezdésb) pont: a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött

6 hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül vagy attól eltérően végez, hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni. _2) A hulladékgazdálkodási bírságot a környezetvédelmi hatóság szabja ki." Hgt. 1. számú melléklet (Hulladékkategóriák) Q16 pontja szerint Bármely más hulladékká vált anyag vagy termék, amely nem tartozik a fenti kategóriákba". A Hbr. 1. -a szerint _1) A bírság mértéke - a 2. (4) és a 3. (4) bekezdésekben foglaltak kivételével - az e rendeletben meghatározott alapbírságok és az azt módosító tényezőkhöz hozzárendelt szorzószámok szorzataként, a ékletben foglaltak szerint kiszámított összeg. _2) A bírság megállapítása során figyelembe kell venni: a) a jogsértő magatartás konkrét veszélyességét vagy károsító hatását; b) a jogsértésnek az ország, illetve a térség hulladékgazdálkodási helyzetére gyakorolt hatását; c) a bekövetkezett kár mértékét és a helyreállíthatóság lehetőségét, kár hiányában a jogsértéssel esetlegesen szerzett előnyt, elhárított hátrányt. _3) A hulladékgazdálkodási alapbírság (a továbbiakban: alapbírság) legmagasabb mértéke: d) hulladékkezelő létesítmény jogellenes létesítése; hulladékkezelésnek minősülő tevékenység jogellenes folytatása, valamint települési hulladékkezelési közszolgáltatás jogellenes végzése esetén tizennyolcezer forint; _5) Az alapbírság összege az e (3)-(4) bekezdéseiben és a 2. (3) bekezdésében meghatározott összegek 25 és 100%-a között állapítható meg - az e (2) bekezdés ) pontja szerinti esetek kivételével -, ha az elkövető a következményeket felszámolta és a jogellenes állapotot megszüntette a bírságot megállapító határozat kiadásáig. A Hbr. 3. -a szerint _1) A bírság meghatározása során - a 2. (4) bekezdésben foglalt esetek kivételével - először az alapbírság összegét kell megállapítani. _2) (2) A legmagasabb mértékben kell megállapítani az alapbírságot, ha a) visszafordíthatatlan környezetkárosítás, vagy b) ugyanazon jogsértés ismétlődése, illetőleg egyéb súlyosbító körülmény felmerülése, vagy c) a hulladékkezelési tevékenységet ellenőrző környezetvédelmi hatóság szándékolt félrevezetése, ellenőrzésének akadályozása valósult meg. _3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak alapján megállapított alapbírságot - a (4) bekezdésben foglalt esetek kivételével - e rendelet mellékletében meghatározottak szerint figyelembe veendő módosító tényezővel kell megszorozni. A Hbr. 4. -a szerint _1) Ha a bírság megfizetésére kötelezett a kiszabott bírság megfizetésére előírt határidő lejárta előtt az eredeti állapotot helyreállítja, illetőleg a szabálytalanságot megszünteti a környezetvédelmi hatóság - a 3. (2) bekezdésében foglaltak kivételével - a bírságot kérelemre az 1. (5) bekezdése szerint csökkentheti. Egyéb esetekben a kiszabott bírság nem mérsékelhető. _2) Ha a jogsértés a tevékenység vagy mulasztás súlyára, az elkövetés vagy kötelezettségszegés következményeire tekintettel annyira csekély, hogy büntetés vagy intézkedés alkalmazása szükségtelen, a bírság kiszabása mellőzhető. A Hgt. 3. -ának a) pontja értelmében hulladéknak minősül a törvény 1. számú mellékletében meghatározott kategóriába tartozó anyag, amelytől birtokosa megvált, megválni szándékozik, vagy megválni köteles. A felhívott jogszabályra tekintettel - felperes által sem vitatottan - hulladéknak minősül a Budapest, XVII. kerület... úti ingatlanon elhelyezett m 3 építésből,

7 útépítésből származó anyag. A Hgt. 3. -ának g) pontja értelmében, aki hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átvesz, kezel, hulladékkezelőnek minősül. A Hgt ának (1) bekezdése értelmében hulladékkezelési tevékenységnek minősül - többek között - a hulladék gyűjtése, szállítása, tárolása, hasznosítása. A hulladékkezelési tevékenység, amennyiben törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet másképpen nem rendelkezik, kizárólag környezetvédelmi hatóság engedélye alapján végezhető. A felhívott jogszabály minden hulladékkezelési tevékenységhez engedélyezést ír elő, kivételt csak azok a tevékenységek jelentenek, melyeknél törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet tételesen előírja, hogy adott hulladékkezelési tevékenységhez nem kell engedély. Ebből következően felperesnek, figyelemmel a Pp ának (1) bekezdésére, azt kellett a perben bizonyítania, hogy van olyan törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet, ami a hulladéktárolást, illetve a hulladékhasznosítás érdekében végzett hulladéktárolást nem köti engedélyhez. Felperes a perben nem jelölt meg olyan jogszabályt, amely hulladéktárolás tekintettel mentességet biztosítana számára az engedélyezési kötelezettség alól. A Hgt ának (2) bekezdése egyértelműen előírja, hogy a hulladékkezelési tevékenység végzéséhez engedély szükséges, egyben a jogszabály azt is meghatározza, hogy egyes tevékenységek mely jogszabályi feltételek alapján mentesülnek az engedélyezés alól. A jogi szabályozásból nem vonható le olyan következtetés, hogy az építési hulladék tárolására, illetve hulladék hasznosítás céljából történő tárolására vonatkozó (engedélyezési) jogszabály hiánya egyben mentességet jelentene a hulladékkezelő számára az engedély megszerzése alól. A bíróság rámutat, a hulladékkezelés (hulladéktárolás) környezet használattal járó tevékenység [Kvt. 4. i) pont]. A Kvt a értelmében minden környezethasználatot eredményező tevékenységet (jogerős közigazgatási határozat) engedély alapján lehet végezni. Az, hogy adott tevékenység végzéséhez milyen környezethasználati engedélyre van szükség a tevékenységtől függ. A hulladékkezelési tevékenységet nem a hatóságnak, hanem a tevékenység végzésében érdekeltnek kell meghatároznia, ezért a perbeli hulladékkezelési tevékenység esetében nem kellett a hatóságnak arról dönteni, hogy felperesnek milyen típusú engedélyre, és milyen jogszabály alapján kell a tevékenység engedélyezését kérni, az engedélyezést lefolytatni. A bíróság álláspontja szerint a Hlr. és Thr. rendelkezései nem voltak alkalmazhatók felperes tevékenységére, mivel felperes az üzemeltetésre átvett ingatlanon elhelyezett m 3 építési hulladékot nem ártalmatlanítani [Hgt. 19. (1) bek. a) pont], hanem hasznosítani kívánta [Hgt. 18. (1) bek. a) pont], illetőleg a hulladék nem minősül települési hulladéknak [Hgt. 3. c) pont]. Felperes helyesen utalt arra, hogy a perbeli ügyben a -KvVM rendeletet sem lehetett alkalmazni, mert a jogszabályt a jogalkotó később hirdette ki, mint alperes a perben vitatott határozatát meghozta. A Hgt ának (1) bekezdés b) pontja értelmében, aki tevékenységével vagy mulasztásával a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül vagy attól eltérően végez hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni. Mivel a hulladéktárolás, mint hulladékkezelési tevékenység engedélyköteles [Hgt. 14. (2) bek.], ezért a tevékenység környezetvédelmi hatósági engedély nélküli végzése hulladékgazdálkodási bírság megfizetésének jogkövetkezményét vonja maga után. A hulladékgazdálkodási bírság mértéke - a Hbr. 2. (4) és a 3. (4) bekezdésekben foglaltak kivételével - a Hbr.-ben meghatározott alapbírságok és az azt módosító tényezőkhöz hozzárendelt szorzószámok szorzataként kiszámított összeg. ékkezelésnek minősülő tevékenység jogellenes

8 végzése esetén az alapbírság legmagasabb mértéke forint. Az alapbírsággal összefüggésben a kereset megalapozottan hivatkozik arra, hogy felperes terhére nem veszélyes hulladék-bírságot" állapított meg alperes határozata. Ilyen hulladékgazdálkodási bírságtípust, illetve alapbírság-kategóriát a Hbr. nem is nevesített, valamint a környezetvédelmi hatóságok sem állapítottak meg olyan tényt, hogy felperes hulladékkezelési tevékenységével a veszélyes hulladékkal kapcsolatos jogszabályokat sértette meg. Ez a tévedés érdemben nem befolyásolta a hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának jogszerűségét, ugyanis a határozatokból egyértelműen megállapítható, hogy az eljáró hatóságok az engedély nélkül végzett hulladékkezelést rótták felperes terhére, melynek legmagasabb alapbírság mértéke forint. A Hbr. az alapbírság mértékének megállapításával kapcsolatban két rendelkezést tartalmaz: a Hbr. 1. -ának (5) bekezdése értelmében az alapbírság jogszabályban előírt legmagasabb összege a negyedére mérsékelhető, ha a jogsértő a bírságot megállapító határozathozatalig a következményeket felszámolta, a jogellenes állapotot megszüntette; míg a Hbr. 3. -ának (2) bekezdése értelmébena legmagasabb mértékben kell megállapítani az alapbírságot, ha visszafordíthatatlan környezetkárosítás, vagy ugyanazon jogsértés ismétlődése, illetőleg egyéb súlyosbító körülmény felmerülése, vagy a hulladékkezelési tevékenységet ellenőrző környezetvédelmi hatóság szándékolt félrevezetése, ellenőrzésének akadályozása valósult meg. A felhívott jogszabályok értelmében kizárólag abban az esetben van lehetőség az alapbírság összegének csökkentésére, ha a jogsértő a bírságot megállapító határozathozatalig a következményeket felszámolta, a jogellenes állapotot megszüntette. A per adatok alapján egyértelműen megállapítható, és a tényt felperes sem cáfolta, hogy a jogellenes állapot nem szűnt meg, a hulladék jelenleg is a... úti ingatlanon található, továbbá az sem volt vitatott, hogy felperes a határozat meghozataláig hulladékkezelési engedéllyel nem rendelkezett. Erre tekintettel az alapbírság összegének mérséklésére nem volt jogi lehetősége az eljáró hatóságoknak. Tény az is, hogy a hatóságok a Hbr. 3. -ának (2) bekezdésében írt körülményeket nem vizsgálták, a határozatokban erre vonatkozó megállapítás nincs. A bíróság álláspontja szerint ez az eljárási hiányosság érdemben nem befolyásolja alperesnek a bírság, illetve az alapbírság összegére vonatkozó megállapítását, ugyanis - a fent kifejtett körülmények alapján - nem állnak fenn a Hbr. 1. -ának (5) bekezdésében írt, az alapbírság mérséklésének jogi feltételei, így a hulladékgazdálkodási bírság alapbírságának összegét nem lehetett csökkenteni, emiatt az alapbírságot a legmagasabb összegben kellett megállapítani. A bíróság megjegyzi, felperes nem hivatkozott olyan alkalmazható jogszabályra, mely az alapbírság összegének csökkentését írná elő. A kifejtettekre tekintettel felperes az alperesi határozatok érdemi jogszabálysértő voltát nem bizonyította, ezért a bíróság a felperes keresetlevelét a Pp ának (1) bekezdése alapján elutasította. A bíróság a kereseti illeték mértékéről az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 43. -ának (3) bekezdése, a tárgyi illeték-feljegyzési jog folytán le nem rótt kereseti illetéket viseléséről a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezett. A bíróság a Pp ának (1) bekezdése alapján kötelezte felperest alperes és alperesi beavatkozó perköltségének megfizetésére. Az ítélet ellen fellebbezés lehetőségét a Pp ának (1) bekezdése zárja ki. Budapest, év október hónap 30. napja

9 Dr. Kopinja Mária sk.. Koltai György sk.. Albert Zoltán sk. bíró a tanács elnöke bíró A kiadmány hiteléül:

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.I.35.721/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a dr. Oblat Péter ügyvéd által képviselt felperesnek a jogtanácsos által képviselt Nemzeti Adó- és Vámhivatal Középmagyarországi Regionális

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Ket.

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Ket. A Ket.-novella Előadás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvényről a 2009. október 1-jétől hatályos

Részletesebben

Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró

Részletesebben

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat AZ EURÓPAI ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGOK XII. KONFERENCIÁJA A Konferencia témája: Az alkotmánybíróságok és egyéb nemzeti bíróságok kapcsolatai és az európai bíróságok működésének e területre gyakorolt hatásai A Magyar

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.570/2014/6.

Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.570/2014/6. Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.570/2014/6. A Fővárosi Ítélőtábla a Gere Ügyvédi Iroda... által képviselt... felperesnek, a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda... által képviselt alperes neve... alperes

Részletesebben

Az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések

Az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA A fogyasztói szerződés részévé váló általános szerződési feltételek érvénytelensége iránti közérdekű kereset elbírálásával összefüggő jogalkalmazási kérdések Az 1978.

Részletesebben

A fogyasztói kölcsönszerz désben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz dési feltételekben szerepl egyoldalú szerz

A fogyasztói kölcsönszerz désben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz dési feltételekben szerepl egyoldalú szerz 1 A fogyasztói kölcsönszerződésben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerződési feltételekben szereplő egyoldalú szerződésmódosítás tisztességtelensége megítélése tárgykörben felállított joggyakorlat-elemző

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. május 19. 2015. 11. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 11/2015. (V. 14.) AB határozat a Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozata rendelkező része

Részletesebben

Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja. A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata. - összefoglaló vélemény -

Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja. A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata. - összefoglaló vélemény - Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata - összefoglaló vélemény - Budapest 2012 - 2 - I.A joggyakorlat elemzés előzményei

Részletesebben

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Dr. Balla Lajos Idzigné Dr. Novák Csilla Dr. Kahler Ilona Dr. Németh Norbert Dr. Szurdi Béla Dr. Vadász Mihály A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL szóló 1999. évi LXIX. törvény gyakorlati kézikönyve jogalkalmazóknak

Részletesebben

Tárgy: személyes adatok kezelése TÁMOP pályázat kapcsán H A T Á R O Z A T

Tárgy: személyes adatok kezelése TÁMOP pályázat kapcsán H A T Á R O Z A T Ügyszám: NAIH-573-16/2013/H. Tárgy: személyes adatok kezelése TÁMOP pályázat kapcsán H A T Á R O Z A T A [ ] (a továbbiakban: Kötelezett), [ ] jogellenes adatkezelés miatt az információs önrendelkezési

Részletesebben

A korlátozottan cselekvőképesek, illetve cselekvőképtelenek által kötött szerződések érvényességi kérdései fókuszban a vagyonjogi kérdések

A korlátozottan cselekvőképesek, illetve cselekvőképtelenek által kötött szerződések érvényességi kérdései fókuszban a vagyonjogi kérdések A korlátozottan cselekvőképesek, illetve cselekvőképtelenek által kötött szerződések érvényességi kérdései fókuszban a vagyonjogi kérdések I. A cselekvőképességről általában A cselekvőképesség az embernek

Részletesebben

A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata

A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata A Legfőbb Ügyészség 2009. évi vizsgálati tervének A/4. pontja előírja a perújítási

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2015. június 9. 2015. 13. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 14/2015. (V. 26.) AB határozat a Debreceni Járásbíróság 44.B.2111/2013/6. számú végzése és a

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HA TÁR OZA T- ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HA TÁR OZA T- ot. KOZBESZERZE SI HATp~Á~ ~ ~ KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZ OT TSÁG 1024 Budapest, Margit krtl~5. 1525Pf:166.. 2012 FEBR Ot Tel.: 06-1/336-7776,fax: 06-1/336-7778... E-mail: dontobizottsag~kt.h u I. -~.LOL ALTATO

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s

í t é l e t e t : I n d o k o l á s Fővárosi Ítélőtábla 16.Gf.40.128/2015/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (...) által képviselt. (...) felperesnek a Dezső és Társai Ügyvédi Iroda (...) és dr. Zaicsek Károly

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. február 17. 2014. 5. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 5/2014. (II. 14.) AB határozat a Kúria Pfv.IV.21.705/2011/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12 [1] Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 I.1. Bevezetés... 2 I.2. A környezethez való jog... 3 I.3. A környezetjog elveiről... 7 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások...

Részletesebben

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17 III. évfolyam 2 3 A köztartozások behajtásáról 3 Az Ámr. költségvetési szerveket érintő főbb változásairól 5 Az ebtartási rendeletek felülvizsgálatáról és az eboltás új szabályairól 6 Szakmai segítségnyújtás

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

1. Szervezeti és működési szabályzat. 834/B/2003. AB határozat

1. Szervezeti és működési szabályzat. 834/B/2003. AB határozat Az Alkotmánybíróság 2006-ban hozott döntéseinek tematikus összefoglalója Az Alkotmánybíróság döntései a helyi döntéshozók és a törvényességi ellenőrzést végzők számára egyaránt zsinórmértékül szolgálnak.

Részletesebben