Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!"

Átírás

1 Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Szűcs Imre Zoltán ügyvéd (...) által képviselt...,... felperesnek a dr. Meller Éva Cecília ügyvéd (...) által képviselt Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (...; hivatkozási szám: 14/3850/3/2003.)alperes ellen, környezetvédelmi - hulladékgazdálkodási - ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében, mely perbe alperes pernyertességének előmozdítása érdekben dr. Nimilla László ügyvéd (...) által képviselt I.r.alperesi beavatkozó (...) I. rendű alperesi beavatkozóként és dr. Gergely Tamás alelnök által képviselt II.r. alperesi beavatkozó (II.rendű alperes címe) II. rendű beavatkozó beavatkozott,meghozta a következő ítéletet: A bíróság felperes keresetét elutasítja. Kötelezi a bíróság felperest, hogy a Fővárosi Illetékhivatal külön felhívására fizessen meg tárgyi illeték-feljegyzési jog folytán le nem rótt (tizenötezer) forint kereseti illetéket. Kötelezi a bíróság felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg alperesnek (harmincezer) forint, és I. rendű alperesi beavatkozónak (tizenötezer) perköltséget. Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye. INDOKOLÁS II. rendű alperesi beavatkozó december 22-én bejelentette a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőségen, hogy Budapest, XVII. kerület... úti ingatlant háztartási hulladékkal kevert ismeretlen eredetű építési törmelékkel feltöltötték. A bejelentés szerint az érintett ingatlanon felperes gépjárművei dolgoztak. II. rendű alperesi beavatkozó kérte az ügy kivizsgálását, és intézkedések megtételét. A bejelentés alapján a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség március 5-én helyszíni ellenőrzést végzett Budapest, XVII. kerület... út... helyrajzi számú ingatlanon, és március 12-én tárgyalást tartott. A hatóság a tárgyalást emlékeztető" megnevezésű iratban rögzítette. Felperes a tárgyaláson bemutatta az ingatlan üzemeltetési szerződését, valamint az ingatlanra május 1-je és december 20-a között beszállított hulladék nyilvántartását (beszállítási napló). Az emlékeztető szerint felperes a... Szövetkezettel üzemeltetési szerződést (a továbbiakban: üzemeltetési szerződés) kötött az ingatlan használatára. Az üzemeltetési szerződés 1. pontja szerint az ingatlan - a... Bányakapitányság május 30-án jóváhagyott 6937/1996/2. számú kavicsbánya bányabezárási műszaki üzemi terve szerint m 3 kommunális, építési, veszélyesnek nem minősülő, elsősorban pinceföld, illetve föld, földszerű anyagokkal feltölthető. Felperes az ingatlanon március 1-től különböző tevékenységeket végzett: az ingatlanon levő bányagödröt - betonkeverő telep területe - hulladékkal feltöltötte, a hasznosítható hulladék kiválogatta, és a kialakította a feltöltött terület felső záró rétegének szigetelését, valamint a feltöltött területen hasznosítható hulladékot helyezett el. Felperes hulladékkezelési engedéllyel nem rendelkezett. Felperes a tárgyaláson az ingatlan feltöltéséhez használt hulladékról okiratot (szállítólevél, szerződés, stb.) nem tudott bemutatni, nyilatkozott, hogy a feltöltéshez m 3

2 veszélyes - a Budapest,... kerület... úti Magnezit gyár bontásából, a Budapest, I... kerület... utcai I. Rt. mélygarázs építéséből, valamint a Budapest,... utca... számú... - bontásából származó hulladékot használt fel. Az ingatlan feltöltése a terepszintig (kb. 4,5-5 méter) történt, majd felperes további m 3 (1,4 t/m 3 becsült térfogatsúlyú), a Budapest,... kerület... út bontásából származó betontömböt, követ és aszfalthulladékot rakott le az ingatlanon. Felperes az ingatlanra beszállított hulladék mérésére hídmérleget nem használt, a hulladékot szemrevételezéssel ellenőrizte, illetve a feltöltött területet kb cm földréteggel szigetelte, takarta. Felperes az ingatlan őrizéséről gondoskodott. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség július 18-án kelt KF: 8.541/ számú határozatával forint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezte felperest. Az indokolás szerint felperes a Budapest, XVII. kerület... út... helyrajzi számú ingatlanon engedély nélkül végzett hulladékkezelési engedélyhez - a hulladékgazdálkodásról szóló évi XCIII. törvény [a továbbiakban: Hgt.] 14. (2) bekezdés - kötött tevékenységet, ezért a Hgt ának (1) bekezdés a) és b) pontja alapján hulladékgazdálkodási bírság fizetésére köteles. Az elsőfokú hatóság a hulladékgazdálkodási bírság mértékét a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Kormányrendelet [a továbbiakban: Hbr.] alapján forint alapbírság, valamint m 3 térfogatú és 1,4 t/m 3 becsült térfogatsúlyú lerakott hulladék alapulvételével állapította meg. Az első fokú hatóság figyelembe vette, hogy felperes engedély nélkül, ellenőrizetlenül végzett hulladékkezelési tevékenységet, melynek földtani közegre és felszín alatti vízre gyakorolt hatása nem követhető. Felperes fellebbezésében az elsőfokú határozat saját hatáskörben történő visszavonását, illetve fellebbezési eljárás alapján megsemmisítését kérte arra hivatkozással, hogy a határozat jogszabálysértő. Álláspontja szerint a hatóságnak figyelembe kellett volna vennie hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről szóló 22/2001. (X.10.) KöM rendelet [a továbbiakban: Hlr.] 2. -ának b) pont bb) alpontját, valamint a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: Thr.] ait, továbbá a Hgt át. Véleménye szerint az érintett ingatlan nem minősül hulladéklerakó telepnek, ezért engedélyezési eljárásnak nem lehet tárgya az olyan építmény", ami nem minősül hulladéklerakónak. Véleménye szerint az eljáró hatóságnak hivatalos tudomása volt, hogy a területen újrahasznosítási céllal rakta le a hulladékot, és az üzemelés időtartalma a három évet nem fogja meghaladni, ezért hulladéklerakó létesítés engedélyezését a jogszabály az I. Kft.-től nem követeli meg". Utalt arra, hogy a területen levő építési törmeléket összezúzás után el kívánja szállítani. Álláspontja szerint csak a települési hulladék esetében van lehetőség hulladékkezelési engedély megszerzésére, más hulladék kezelését nincs szabályozza jogszabály, ezért ilyen tevékenységre engedély sem szerezhető be. Mivel a lerakott hulladék nem települési hulladék, ezért nincs olyan jogszabály, ami az építési hulladék kezelését engedélyhez kötné. Kifogásolta, hogy az első fokú hatóság az alapbírságot a legmagasabb összegben állapította meg, annak ellenére, hogy a Hbr. 3. -ának (2) bekezdésében írt feltételek fennállását vizsgálta volna. Alperes december 17-én kelt 14/3850/3/2003. ügyszámú határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyta az elsőfokú hatóság helyes indokai alapján. A határozat szerint felperes megszegte a hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségeket, ezért az a veszélyeshulladék-bírság kiszabását vonta maga után". Alperes megállapította, hogy a fellebbezésben hivatkozott Hlr. és Thr. előírásai nem alkalmazhatók, mert nem a tárgyi

3 tényállásra vonatkoznak. Alperes határozatának bírósági felülvizsgálata iránti előterjesztett keresetlevélben - a per közben nevet változtató - felperes a határozat elsőfokú határozatra kiterjedő hatályon kívül helyezését, valamint perköltségének megtérítését kérte. Az alkalmazott jogszabályok téves értelmezésére, egyes jogszabályok jogszabálysértő figyelmen kívül hagyására, a hulladékgazdálkodási bírság kiszabásához (jogalap) szükséges tényállás tisztázatlanságára hivatkozott, valamint a hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának jogszerűségét is vitatta. A per során pontosított keresetében előadta, nem azt vitatja, hogy az alperes jogszabályt alkalmazott, hanem azt, hogy az alkalmazott jogszabályhelyek önmagukban elégtelen arra, hogy annak alapján hulladékgazdálkodási bírság szabjon ki" terhére. Felperes szerint a környezetvédelmi hatóságok a Hgt ának (2) bekezdése és 49. -ának (1) bekezdése alkalmazása miatt jogszabálysértő módon nem vizsgálták a Hgt ának (2) bekezdés a) pont aa) alpontjára figyelemmel a fellebbezésében hivatkozott hulladékgazdálkodási jogszabályok alkalmazhatóságát. Álláspontja szerint a közigazgatási szerv megsérti az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló évi IV. törvény [a továbbiakban: Áe.] 26. -ában előírt tényállás tisztázási kötelezettségét, ha az ügyfél fellebbezését érdemi indokolás és vizsgálat nélkül elutasítja. Véleménye szerint a döntés előtt fel kell deríteni az ügy releváns körülményeit, azokat mérlegelni kell, és a döntést meg kell indokolni. Enélkül a határozat jogszabálysértő. Előadta, hogy a... úti ingatlan a Hlr. - mint egyes hulladékkezelő létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályait, ezen belül a hulladéklerakás technikai követelményeit meghatározó jogszabály ának b) pontjának bb) alpontja alapján nem minősül hulladéklerakónak, a területre Hlr. nem vonatkozik. Utalt arra, hogy tevékenységére a Thr. szabályai sem alkalmazhatók. Ebből felperes arra következtetett, hogy alperes jogellenesen alkalmazta határozatában a Hgt ának (2) bekezdését és 49. -ának (1) bekezdését. Álláspontja szerint alperesnek meg kellett volna jelölni, és alkalmaznia is kellett volna azt a Hgt. 14. (2) bekezdésén kívüli jogszabályt - a Hgt. 59. (2) bek. a) pont - amit a hulladékkezelési tevékenységre, annak engedélyezésére az illetékes miniszter alkotott. Szerinte nincs tevékenységére alkalmazható jogszabály, így nincs olyan jogszabály, ami meghatározná, hogy milyen engedéllyel kell tevékenység végzéséhez rendelkeznie. Megítélése szerint a hatóságok nem tárták fel, hogy milyen engedélyre lenne szüksége. Előadta, hogy a hulladékgazdálkodási bírság kiszabását követően kihirdetett, az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól óló /2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet [a továbbiakban: BM-KvVM rendelet] szabályozza az építésből származó anyagokkal, betontörmelékkel való tevékenység feltételeit, illetve a tevékenységre vonatkozó engedélyezési eljárást, de ez a jogszabály esetében nem alkalmazható. A hulladékgazdálkodási bírsággal kapcsolatban kifogásolta, hogy alperes a legmagasabb összegű alapbírság alapján szabta ki a bírságot, illetve a keresettel támadott határozatban tévesen szerepel, hogy veszélyes hulladék miatt szankcionálták. Hivatkozott arra is, hogy olyan tevékenységet, illetve mulasztást nem róttak terhére, ami alapján hulladékgazdálkodási bírásággal lenne sújtható. Vitatta, hogy a hulladékgazdálkodási bírság környezetvédelmi bírság lenne, ezért a kiszabott összeget letétbe kellene helyeznie. Felperes a per során (2005. április 11-én tartott tárgyaláson) előadta, hogy a... úti ingatlanon tiszta betont helyezett el, amit hasznosítani kívánt. Utalt arra, hogy erre nem adott engedélyt a környezetvédelmi hatóság, annak ellenére, hogy erre irányuló augusztus 5-én kelt kérelmét az elsőfokú környezetvédelmi hatósághoz benyújtotta. Alperes - a közigazgatási szervnek a per közben szintén megváltozott az elnevezése -

4 ellenkérelmében a kereset elutasítását és felperes perköltségben marasztalását kérte. Nyilatkozataiban határozati álláspontját fenntartotta. Álláspontja szerint sem anyagi, sem eljárási jogszabálysértést nem követett el. Kérte a bíróságtól a bírság bírósági letétbe helyezésének elrendelését október 4-én tartott tárgyaláson a bírósági.r.alperesi beavatkozó és II.r. alperesi beavatkozó alperes pernyertessége érdekében történő perbe való beavatkozást megengedte. I. rendű alperesi beavatkozó a kereset elutasítását és felperes perköltségben marasztalását kérte. Alperes érdemi ellenkérelméhez csatlakozott. II. rendű alperesi beavatkozó a kereset elutasítását kérte. Alperes érdemi ellenkérelméhez csatlakozott. A Fővárosi Bíróság a pert megszüntette, arra hivatkozással, hogy felperes nem helyezte letétbe a hulladékgazdálkodási bírság összegét. A Fővárosi Ítélőtábla március 29-én kelt 3.Kf /2006/2. számú végzésével az elsőfokú bíróság végzését hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot a per további tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasította. A végzés felperes másodfokú perköltségét forintban állapította meg. Felperes a per újabb tárgyalásán fenntartotta keresetét. Kiemelte, alperes a hatályos jogszabályok alapján nem vizsgálta tevékenységét abban a tekintetben, hogy a tevékenységéhez szükséges-e engedély, amennyiben igen, az adott ügy körülményeire is figyelemmel indokolt volt-e az engedély megkövetelése. Alperes is fenntartotta nyilatkozatait, a kereset elutasítását kérte, arra hivatkozással, hogy felperes engedély nélkül végzett hulladékkezelési tevékenységet, emiatt tevékenység környezetre gyakorolt hatásai nem következők. I. és II. rendű alperesi beavatkozók a kereset elutasítását kérték, alperes nyilatkozatához csatlakoztak. Felperes keresete az alábbiak szerint részben alapos. A bíróság az alperes határozatát a Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény [a továbbiakban: Pp.] ának (2) bekezdés a) pontjában foglaltak, valamint az Áe ában foglaltak alapján vizsgálta felül, a tényállást a felek írásbeli és tárgyaláson tett nyilatkozatai, a bírósági eljárásban beszerzett és csatolt iratok, valamint a közigazgatási iratok alapján állapította meg. A Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának KK. 31. számú állásfoglalása szerint az ügyfél anyagi és eljárásjogi jogszabálysértésre, illetve a közigazgatási szerv téves jogértelmezésére hivatkozással kérheti a közigazgatási szerv határozatának felülvizsgálatát. Az eljárásjogi jogszabálysértés csak akkor eredményezheti a határozat hatályon kívül helyezését, megváltoztatását, ha az ügy érdemére is kiható olyan súlyos eljárási szabálysértés történt, amely a bírósági eljárásban sem orvosolható. A perben a bíróságnak abban kellett állást foglalni, hogy megalapozott-e alperes határozata a keresetben vitatott körében: jogszerű-e a hulladékgazdálkodási bírság kiszabása arra hivatkozással, hogy felperes nem rendelkezett hulladékkezelési engedéllyel; megalapozottan mellőzte-e alperes a Hlr. és Thr. jogszabályok vizsgálatát a közigazgatási eljárás során; kellett-e a bírság kiszabása iránt indított eljárásban a hatóságnak megjelölni olyan jogszabályt, amely a felperes tevékenységének feltételeire vonatkozik; törvényes és megalapozott-e a hulladékgazdálkodási bírság mértékének megállapítása, indokolása, különös figyelemmel az alapbírságnak a Hbr.-ben előírt legmagasabb összegben való alkalmazása. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény [a továbbiakban: Kvt.] 66. (1) bekezdése szerint A környezethasználat a) környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek esetén - a ) pontban foglaltak kivételével - a tevékenységre kiadott környezetvédelmi engedély [70. (2) bekezdés ) pont; 71. (4) bekezdés ) pont];

5 b) az egyes környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek esetén az ) pont szerinti eljárást követően az e törvényben [71. (4) bekezdés ) pont] és a Kormány rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén [72/A. (1) bekezdés ) pont] a felügyelőség által kiadott egységes környezethasználati engedély; c) az ) pont hatálya alá nem tartozó tevékenységek esetén, de a Kormány rendeletében meghatározott esetekben [72/A. (1) bekezdés ) pont] a felügyelőség által kiadott egységes környezethasználati engedély; d) környezetvédelmi felülvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek esetén a felügyelőség által kiadott környezetvédelmi működési engedély [79. (1) bekezdés ) pont]; e) egyéb, az )-d) pont hatálya alá nem tartozó - külön jogszabályokban meghatározott - esetekben a felügyelőség, illetőleg az önkormányzati környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban együtt: környezetvédelmi hatóság) által kiadott határozat, vagy szakhatósági állásfoglalásuk figyelembevételével más hatóság által kiadott határozat jogerőre emelkedését követően kezdhető meg, illetőleg folytatható." A Hgt. 3. a) pontja szerint E törvény alkalmazásában ék: bármely, az. számú melléklet szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles." A Hgt a szerint _1) Hulladékkezelési tevékenységnek minősül a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása. _2) Hulladékkezelési tevékenység - ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. A Hgt a szerint _1) A hulladékgazdálkodási igazgatás körébe tartozik: b) a hulladékgazdálkodási hatósági tevékenység ellátása, így különösen - az e törvényben, valamint külön jogszabályokban meghatározott szabályok szerinti - hatósági engedélyezési, ellenőrzési feladatok meghatározása és ellátása, a környezetért való közigazgatási jogi felelősség érvényesítése; _2) A hulladékgazdálkodási igazgatás feladatait a Kt., valamint az e törvény és más jogszabályok rendelkezései alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alatt álló hivatali szervezet, a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség és a környezetvédelmi felügyelőségek, a települési önkormányzat és szervei; valamint a jegyzők látják el. c) abban az esetben, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése iránti kérelem több környezetvédelmi felügyelőség illetékességi területét érinti, illetve az egész ország területére kiterjedő tevékenységre irányul. A Hgt. 45. (1) bekezdés szerint A környezetvédelmi hatóság a jogszabályban meghatározott előírások teljesítése érdekében az ügyfeleket kötelezi _3) a jogszabályban foglalt vagy hatósági határozatban meghatározott kötelezettségek betartására, ha az előírások megszegését vagy teljesítésük elmulasztását észleli; _4) a környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító tevékenység felfüggesztésére, abbahagyására, az eredeti állapot helyreállítására; _5) a környezet szennyeződése esetében olyan intézkedés megtételére, amely azt csökkenti vagy megszünteti, a környezet károsodását kizárja. A Hgt a Aki tevékenységével vagy mulasztásával _1) bekezdésb) pont: a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött

6 hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül vagy attól eltérően végez, hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni. _2) A hulladékgazdálkodási bírságot a környezetvédelmi hatóság szabja ki." Hgt. 1. számú melléklet (Hulladékkategóriák) Q16 pontja szerint Bármely más hulladékká vált anyag vagy termék, amely nem tartozik a fenti kategóriákba". A Hbr. 1. -a szerint _1) A bírság mértéke - a 2. (4) és a 3. (4) bekezdésekben foglaltak kivételével - az e rendeletben meghatározott alapbírságok és az azt módosító tényezőkhöz hozzárendelt szorzószámok szorzataként, a ékletben foglaltak szerint kiszámított összeg. _2) A bírság megállapítása során figyelembe kell venni: a) a jogsértő magatartás konkrét veszélyességét vagy károsító hatását; b) a jogsértésnek az ország, illetve a térség hulladékgazdálkodási helyzetére gyakorolt hatását; c) a bekövetkezett kár mértékét és a helyreállíthatóság lehetőségét, kár hiányában a jogsértéssel esetlegesen szerzett előnyt, elhárított hátrányt. _3) A hulladékgazdálkodási alapbírság (a továbbiakban: alapbírság) legmagasabb mértéke: d) hulladékkezelő létesítmény jogellenes létesítése; hulladékkezelésnek minősülő tevékenység jogellenes folytatása, valamint települési hulladékkezelési közszolgáltatás jogellenes végzése esetén tizennyolcezer forint; _5) Az alapbírság összege az e (3)-(4) bekezdéseiben és a 2. (3) bekezdésében meghatározott összegek 25 és 100%-a között állapítható meg - az e (2) bekezdés ) pontja szerinti esetek kivételével -, ha az elkövető a következményeket felszámolta és a jogellenes állapotot megszüntette a bírságot megállapító határozat kiadásáig. A Hbr. 3. -a szerint _1) A bírság meghatározása során - a 2. (4) bekezdésben foglalt esetek kivételével - először az alapbírság összegét kell megállapítani. _2) (2) A legmagasabb mértékben kell megállapítani az alapbírságot, ha a) visszafordíthatatlan környezetkárosítás, vagy b) ugyanazon jogsértés ismétlődése, illetőleg egyéb súlyosbító körülmény felmerülése, vagy c) a hulladékkezelési tevékenységet ellenőrző környezetvédelmi hatóság szándékolt félrevezetése, ellenőrzésének akadályozása valósult meg. _3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak alapján megállapított alapbírságot - a (4) bekezdésben foglalt esetek kivételével - e rendelet mellékletében meghatározottak szerint figyelembe veendő módosító tényezővel kell megszorozni. A Hbr. 4. -a szerint _1) Ha a bírság megfizetésére kötelezett a kiszabott bírság megfizetésére előírt határidő lejárta előtt az eredeti állapotot helyreállítja, illetőleg a szabálytalanságot megszünteti a környezetvédelmi hatóság - a 3. (2) bekezdésében foglaltak kivételével - a bírságot kérelemre az 1. (5) bekezdése szerint csökkentheti. Egyéb esetekben a kiszabott bírság nem mérsékelhető. _2) Ha a jogsértés a tevékenység vagy mulasztás súlyára, az elkövetés vagy kötelezettségszegés következményeire tekintettel annyira csekély, hogy büntetés vagy intézkedés alkalmazása szükségtelen, a bírság kiszabása mellőzhető. A Hgt. 3. -ának a) pontja értelmében hulladéknak minősül a törvény 1. számú mellékletében meghatározott kategóriába tartozó anyag, amelytől birtokosa megvált, megválni szándékozik, vagy megválni köteles. A felhívott jogszabályra tekintettel - felperes által sem vitatottan - hulladéknak minősül a Budapest, XVII. kerület... úti ingatlanon elhelyezett m 3 építésből,

7 útépítésből származó anyag. A Hgt. 3. -ának g) pontja értelmében, aki hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átvesz, kezel, hulladékkezelőnek minősül. A Hgt ának (1) bekezdése értelmében hulladékkezelési tevékenységnek minősül - többek között - a hulladék gyűjtése, szállítása, tárolása, hasznosítása. A hulladékkezelési tevékenység, amennyiben törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet másképpen nem rendelkezik, kizárólag környezetvédelmi hatóság engedélye alapján végezhető. A felhívott jogszabály minden hulladékkezelési tevékenységhez engedélyezést ír elő, kivételt csak azok a tevékenységek jelentenek, melyeknél törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet tételesen előírja, hogy adott hulladékkezelési tevékenységhez nem kell engedély. Ebből következően felperesnek, figyelemmel a Pp ának (1) bekezdésére, azt kellett a perben bizonyítania, hogy van olyan törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet, ami a hulladéktárolást, illetve a hulladékhasznosítás érdekében végzett hulladéktárolást nem köti engedélyhez. Felperes a perben nem jelölt meg olyan jogszabályt, amely hulladéktárolás tekintettel mentességet biztosítana számára az engedélyezési kötelezettség alól. A Hgt ának (2) bekezdése egyértelműen előírja, hogy a hulladékkezelési tevékenység végzéséhez engedély szükséges, egyben a jogszabály azt is meghatározza, hogy egyes tevékenységek mely jogszabályi feltételek alapján mentesülnek az engedélyezés alól. A jogi szabályozásból nem vonható le olyan következtetés, hogy az építési hulladék tárolására, illetve hulladék hasznosítás céljából történő tárolására vonatkozó (engedélyezési) jogszabály hiánya egyben mentességet jelentene a hulladékkezelő számára az engedély megszerzése alól. A bíróság rámutat, a hulladékkezelés (hulladéktárolás) környezet használattal járó tevékenység [Kvt. 4. i) pont]. A Kvt a értelmében minden környezethasználatot eredményező tevékenységet (jogerős közigazgatási határozat) engedély alapján lehet végezni. Az, hogy adott tevékenység végzéséhez milyen környezethasználati engedélyre van szükség a tevékenységtől függ. A hulladékkezelési tevékenységet nem a hatóságnak, hanem a tevékenység végzésében érdekeltnek kell meghatároznia, ezért a perbeli hulladékkezelési tevékenység esetében nem kellett a hatóságnak arról dönteni, hogy felperesnek milyen típusú engedélyre, és milyen jogszabály alapján kell a tevékenység engedélyezését kérni, az engedélyezést lefolytatni. A bíróság álláspontja szerint a Hlr. és Thr. rendelkezései nem voltak alkalmazhatók felperes tevékenységére, mivel felperes az üzemeltetésre átvett ingatlanon elhelyezett m 3 építési hulladékot nem ártalmatlanítani [Hgt. 19. (1) bek. a) pont], hanem hasznosítani kívánta [Hgt. 18. (1) bek. a) pont], illetőleg a hulladék nem minősül települési hulladéknak [Hgt. 3. c) pont]. Felperes helyesen utalt arra, hogy a perbeli ügyben a -KvVM rendeletet sem lehetett alkalmazni, mert a jogszabályt a jogalkotó később hirdette ki, mint alperes a perben vitatott határozatát meghozta. A Hgt ának (1) bekezdés b) pontja értelmében, aki tevékenységével vagy mulasztásával a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül vagy attól eltérően végez hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni. Mivel a hulladéktárolás, mint hulladékkezelési tevékenység engedélyköteles [Hgt. 14. (2) bek.], ezért a tevékenység környezetvédelmi hatósági engedély nélküli végzése hulladékgazdálkodási bírság megfizetésének jogkövetkezményét vonja maga után. A hulladékgazdálkodási bírság mértéke - a Hbr. 2. (4) és a 3. (4) bekezdésekben foglaltak kivételével - a Hbr.-ben meghatározott alapbírságok és az azt módosító tényezőkhöz hozzárendelt szorzószámok szorzataként kiszámított összeg. ékkezelésnek minősülő tevékenység jogellenes

8 végzése esetén az alapbírság legmagasabb mértéke forint. Az alapbírsággal összefüggésben a kereset megalapozottan hivatkozik arra, hogy felperes terhére nem veszélyes hulladék-bírságot" állapított meg alperes határozata. Ilyen hulladékgazdálkodási bírságtípust, illetve alapbírság-kategóriát a Hbr. nem is nevesített, valamint a környezetvédelmi hatóságok sem állapítottak meg olyan tényt, hogy felperes hulladékkezelési tevékenységével a veszélyes hulladékkal kapcsolatos jogszabályokat sértette meg. Ez a tévedés érdemben nem befolyásolta a hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának jogszerűségét, ugyanis a határozatokból egyértelműen megállapítható, hogy az eljáró hatóságok az engedély nélkül végzett hulladékkezelést rótták felperes terhére, melynek legmagasabb alapbírság mértéke forint. A Hbr. az alapbírság mértékének megállapításával kapcsolatban két rendelkezést tartalmaz: a Hbr. 1. -ának (5) bekezdése értelmében az alapbírság jogszabályban előírt legmagasabb összege a negyedére mérsékelhető, ha a jogsértő a bírságot megállapító határozathozatalig a következményeket felszámolta, a jogellenes állapotot megszüntette; míg a Hbr. 3. -ának (2) bekezdése értelmébena legmagasabb mértékben kell megállapítani az alapbírságot, ha visszafordíthatatlan környezetkárosítás, vagy ugyanazon jogsértés ismétlődése, illetőleg egyéb súlyosbító körülmény felmerülése, vagy a hulladékkezelési tevékenységet ellenőrző környezetvédelmi hatóság szándékolt félrevezetése, ellenőrzésének akadályozása valósult meg. A felhívott jogszabályok értelmében kizárólag abban az esetben van lehetőség az alapbírság összegének csökkentésére, ha a jogsértő a bírságot megállapító határozathozatalig a következményeket felszámolta, a jogellenes állapotot megszüntette. A per adatok alapján egyértelműen megállapítható, és a tényt felperes sem cáfolta, hogy a jogellenes állapot nem szűnt meg, a hulladék jelenleg is a... úti ingatlanon található, továbbá az sem volt vitatott, hogy felperes a határozat meghozataláig hulladékkezelési engedéllyel nem rendelkezett. Erre tekintettel az alapbírság összegének mérséklésére nem volt jogi lehetősége az eljáró hatóságoknak. Tény az is, hogy a hatóságok a Hbr. 3. -ának (2) bekezdésében írt körülményeket nem vizsgálták, a határozatokban erre vonatkozó megállapítás nincs. A bíróság álláspontja szerint ez az eljárási hiányosság érdemben nem befolyásolja alperesnek a bírság, illetve az alapbírság összegére vonatkozó megállapítását, ugyanis - a fent kifejtett körülmények alapján - nem állnak fenn a Hbr. 1. -ának (5) bekezdésében írt, az alapbírság mérséklésének jogi feltételei, így a hulladékgazdálkodási bírság alapbírságának összegét nem lehetett csökkenteni, emiatt az alapbírságot a legmagasabb összegben kellett megállapítani. A bíróság megjegyzi, felperes nem hivatkozott olyan alkalmazható jogszabályra, mely az alapbírság összegének csökkentését írná elő. A kifejtettekre tekintettel felperes az alperesi határozatok érdemi jogszabálysértő voltát nem bizonyította, ezért a bíróság a felperes keresetlevelét a Pp ának (1) bekezdése alapján elutasította. A bíróság a kereseti illeték mértékéről az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 43. -ának (3) bekezdése, a tárgyi illeték-feljegyzési jog folytán le nem rótt kereseti illetéket viseléséről a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. -ának (2) bekezdése alapján rendelkezett. A bíróság a Pp ának (1) bekezdése alapján kötelezte felperest alperes és alperesi beavatkozó perköltségének megfizetésére. Az ítélet ellen fellebbezés lehetőségét a Pp ának (1) bekezdése zárja ki. Budapest, év október hónap 30. napja

9 Dr. Kopinja Mária sk.. Koltai György sk.. Albert Zoltán sk. bíró a tanács elnöke bíró A kiadmány hiteléül:

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kfv.II.37.882/2010/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Gellérthegyi István ügyvéd által képviselt Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fejér Megyei Bíróság K.20.354/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fejér Megyei Bíróság a Dr. Turai Tünde ügyvéd... által képviselt... felperesnek, - a Dr. Gellérthegyi Ügyvédi Iroda... által képviselt

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG 13.K. 33.499/2008/8. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Dovák Viktória ügyvéd (cím.) által képviselt felperes (cím) a dr. Vajna Hajnalka jogtanácsos által képviselt

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A határozat jogerős: 2016. március 5. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 1337-1/2016. Tárgy: BRONZ METAL Kft. kt. a. Hulladékgazdálkodási bírság Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Hajdu Judit

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási bírság mértékérõl, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási bírság mértékérõl, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról 271/2001. (XII. 21. Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékérõl, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A PEST MEGYEI BÍRÓSÁG 2.K.26.030/2010/13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Bíróság dr. Landes Judit ügyvéd /1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 11./által képviselt felperesnek, dr. Takács

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.279 / 2016 /7 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A határozat jogerős: 2016. december 15. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 14191-3/2016. Tárgy: Mosonmagyaróvár, Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Hajdu Judit Mellékletek: - Telefon:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.VI.37.489/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Karl, Verrasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda ügyintéző: dr.karl Gábor Csaba ügyvéd) által képviselt felperesnek a dr.gellérthegyi Ügyvédi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A határozat jogerős: 2016. augusztus 05. Iktatószám: 3652-2/2016. Tárgy: Hétforrás Kft. v. a. /2541 Lábatlan, Rákóczi utca 5./ Hulladékgazdálkodási bírság Ügyintéző:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III. 37. 965/2009/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a dr. Pataki András ügyvéd által

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Úr!

Tisztelt Képviselő Úr! f9 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM POLITIKAI ÁLLAMTITKÁR Németh Szilárd úrnak országgyűlési képviselő Irorn6nysAm: gyúi Hlvatala k14%38%, PT/ 5 / (2006)

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának leggyakoribb esete: az engedély nélküli hulladékkezelés, az alapbírság meghatározása

A hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának leggyakoribb esete: az engedély nélküli hulladékkezelés, az alapbírság meghatározása A hulladékgazdálkodási bírság megállapításával kapcsolatos bírósági gyakorlat, a bírság kiszabásának anomáliái A magyar környezetjogi felelősségi rendszerben a környezeti károkért való közigazgatási felelősség

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI A határozat jogerős: 2016-04-01 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI Iktatószám: 4004-2/2016. Tárgy: Ügyintéző: Dr. Kuller Gábor / Hajdu Judit Mellékletek: - Telefon: +36 (96) 524-000 Hiv. szám: - Almásfüzitői Iparfejlesztő

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Mfv.I.10.284/2008/3.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szőnyi Sarolta ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szilágyi Gábor ügyvéd által képviselt alperes ellen kártérítés iránt a Gyulai

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.585/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Fekete Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő iroda címe; ügyintéző: dr. Fekete Csaba ügyvéd) által képviselt... (felperes címe) felperesnek,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

A bíróság határozatai. Dr. Nyilas Anna

A bíróság határozatai. Dr. Nyilas Anna A bíróság határozatai Dr. Nyilas Anna 1. Az elsőfokú bíróság határozatai Ítélet Végzések Ítélet részei A jogerő szabályai Egyszerű kötőerő Alaki jogerő Anyagi jogerő Rendes perorvoslat Fellebbezés hivatalból

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! 20.K.33.725/2006/18. 1 A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság a dr. ügyvéd által képviselt felperesnek, a dr. Balogh Edina jogtanácsos (hivatkozási szám: ) által képviselt Közép-magyarországi

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t : Kvk.V.37.869/2009/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a... kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2009. október 30. napján kelt 424/2009. számú

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

BIZONYÍTÁS A KÖZIGAZGATÁSI PERBEN. dr. Koltai György

BIZONYÍTÁS A KÖZIGAZGATÁSI PERBEN. dr. Koltai György BIZONYÍTÁS A KÖZIGAZGATÁSI PERBEN dr. Koltai György A KÖZIGAZGATÁSI PER CÉLJA Pp. 2. (1) A bíróságnak az a feladata, hogy - összhangban az 1. -ban foglaltakkal - a feleknek a jogviták elbírálásához, a

Részletesebben

í t é l e t e t : Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 nap alatt 15.000 (tizenötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

í t é l e t e t : Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 nap alatt 15.000 (tizenötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget. Pfv. IV.20.688/2007/7.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Krzyzewsky Beáta ügyvéd által képviselt Kft. felperesnek a dr. Kovács Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Papp László ügyvéd) által képviselt

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.057/2013/13.szám A Kúria a F. P. elnök által képviselt F. D. V. Egyesület I.r., Kajtár Takács Hegymegi- Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest,

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2013/6. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2013/6. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.068/2013/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.01.03.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 14348-3/2016. Tárgy: Ács, Tóth Imre hulladékgazdálkodási bírság Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Mellékletek: - Hajdu Judit Telefon: (96) 524-000

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.034/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróság P.T. I. rendű, H. Sz. II. rendű és

Részletesebben

EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG

EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG részére Európa Tanács Strasbourg, Franciaország European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 Strasbourg-Cedex Fax: 00 33 3 88 41 27 30 az Európai Emberi Jogi Egyezmény

Részletesebben

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével Másodfokú eljárások osztály Tárgy: fellebbezés elbírálása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanács Elnöke mint másodfokú szerv, Komlóska község Önkormányzata (3937 Komlóska, Rákóczi út 27.) Név ügyvéd, jogi

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A határozat jogerős: 2015-08-14 Iktatószám: 13447-3/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Hulladékgazdálkodási bírság Ügyintéző: dr. Karácsony Edina Ódor Imre Melléklet: - H

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Néző Gabriella Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Néző Gabriella ügyvéd) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A határozat jogerős: 2016. június 22. Iktatószám: 9876-2/2016. Tárgy: V-TERRA Kft. (Tata) Hulladékgazdálkodási kötelezés Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Dr. Giczi

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A határozat jogerős: 2015.10.13. Iktatószám: 11862-2/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Ódor Imre Melléklet: ÉLTEX Kft. KÜJ: 100393875 Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/73 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A határozat jogerős: 2016. június 21. Iktatószám: 904-1/2016. Tárgy: ÉLTEX Kft. Hull. bírság Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Ódor Imre Mellékletek: Telefon: +36 (96)

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.I.35.537/2012/5.szám A Kúria a Cseri Ügyvédi Iroda (6720 Szeged, Lengyel u. 11/A., ügyintéző ügyvéd: dr. Cseri András) által képviselt R. I. felperesnek a Paksiné

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s 17.Pkf.26.787/2014/2. A Fővárosi Ítélőtábla az Árvay és Neuberger Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Neuberger Anita) által képviselt felperes neve (felperes címe) felperesnek, a Réti, Antall és Társai Ügyvédi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í t é l e t e t : Indoklás:

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í t é l e t e t : Indoklás: Veszprémi Munkaügyi Bíróság 2.M. 570/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Veszprémi Munkaügyi Bíróság Dr. Kúthy Zoltán (ügyvéd címe) ügyvéd által képviselt felperes neve. (felperes címe) felperesnek

Részletesebben

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete Pécsi Törvényszék 11.G.20.973/2013/8. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.07.16.

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.38.164/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

J"~ 1. " 0"0"'",.0.' .",,," L'Ju.l 11.1.1., í ~. E ciiéjcletck:.. Ü lo~t ikt. S "~""".'-"_." gyuj1é.zó:.. ~.~ ~. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

J~ 1.  00',.0.' .,,, L'Ju.l 11.1.1., í ~. E ciiéjcletck:.. Ü lo~t ikt. S ~.'-_. gyuj1é.zó:.. ~.~ ~. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! ~ J:=I~/.a{"" A Fõvárosi Ítélõtábla 2.Kf.27.0 12/2004/1 O.szám ~ J"~.",,," L'Ju.l 11.1.1., í ~. M.lktatós~'4' A~.:. E ciiéjcletck:.. jt:}..!:-~r.,[ol 1. " 0"0"'",.0.' Ü lo~t ikt. S "~""".'-"_." gyuj1é.zó:..

Részletesebben

forgalomból történő kivonását rendelem el.

forgalomból történő kivonását rendelem el. Iktatószám: Tárgy: BA/001/00754-0003/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a QX-IMPEX Kft.

Részletesebben

v é g z é s t: Az ítélőtábla a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 98/2014.(IX.20.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: Az ítélőtábla a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 98/2014.(IX.20.) számú határozatát helybenhagyja. DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA A Debreceni Ítélőtábla Dr. Pápai Ákos ügyvéd ügyintézése mellett a Megyesi és Pápai Ügyvédi Iroda (címe) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek a Heves Megyei Területi

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A határozat jogerős: 2015.11.12. Iktatószám: 5830-11/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Dr. Giczi Edina PhD. Melléklet: HARTMANN HUNGARY Kft.

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 4.Mf.20.048/2000/7. szám A Magyar Köztársaság nevében! A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság B. L. felperesnek Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t : A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.650.016/2013/3. A Fővárosi Tövényszék a dr. K. B. ügyvéd által képviselt MAX-IMMUN Kft. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd (1245

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.314/2013/4.szám A Kúria a Katona és Társa Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Katona Géza ügyvéd, 1125 Budapest, Fészek u. 16.) által képviselt B. T. Zrt. felperesnek

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1108-2/2013. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: engedély kiadása iránti kérelmet

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K. 32.860/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/33.számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/33.számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.064/2016/33.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/113 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S : BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Megyei Bíróság kérelmezőnek,- a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 47/2006. (VIII.28.) TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme

Részletesebben

Az alkalmazott jogszabályok :Ctv.44. (1) bek., 46. (1) bek.,.47. (1) és (/2) bek..

Az alkalmazott jogszabályok :Ctv.44. (1) bek., 46. (1) bek.,.47. (1) és (/2) bek.. I. A közgyűlési jegyzőkönyv részvényesi hitelesítésének meglétét a cégbíróság a változásbejegyzési eljárásban a bekezdése alapján vizsgálni köteles. Amennyiben pedig a vizsgálat nem történt meg, és a jegyzőkönyv

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a dr. Cziráki és dr. Icsu Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. Icsu Róbert pártfogó ügyvéd) által képviselt B. G. I.r. (Budapest) és a dr. Ócsai József ügyvéd által

Részletesebben

Könyvek

Könyvek EH 2016.10.K29 A bejegyzési kérelmet benyújtó ügyvéd nem minősül az 1997. évi CXLI. tv. 26. (7) bekezdése szerinti jogosultnak. Amennyiben az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a jogi képviselet kötelező,

Részletesebben

T. Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (8200 Veszprém, Vár u. 19.) Siklórepül Szövetség (1037 Budapest, Toboz út 7.)

T. Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (8200 Veszprém, Vár u. 19.) Siklórepül Szövetség (1037 Budapest, Toboz út 7.) T. Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (8200 Veszprém, Vár u. 19.) Siklórepül Szövetség (1037 Budapest, Toboz út 7.) képviseletében: Kardos István elnök közigazgatási határozat felülvizsgálata

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Ft, azaz háromszázharmincnégyezer-egyszázhuszonöt forint. kötelezem.

Ft, azaz háromszázharmincnégyezer-egyszázhuszonöt forint. kötelezem. Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: 5240-18/2016. Biczó Zsolt dr. Agyaki Diána 72/567-149 Tárgy: Keszü Község Önkormányzat hulladékgazdálkodási bírsága Keszü Község Önkormányzatát (7668 Keszü, Petőfi

Részletesebben

Az EUIPO ELŐTT FELMERÜLT KÖLTSÉGEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A MAGYAR BÍRÓSÁGOK ELŐTT?

Az EUIPO ELŐTT FELMERÜLT KÖLTSÉGEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A MAGYAR BÍRÓSÁGOK ELŐTT? ILYEN MÉG NEM VOLT! Az EUIPO ELŐTT FELMERÜLT KÖLTSÉGEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A MAGYAR BÍRÓSÁGOK ELŐTT? MIE Konferencia, Győr 2016. november 25. dr. Klauber Zsófia Amiről szó lesz EUIPO előtti iparjogvédelmi eljárás

Részletesebben

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete Győri Törvényszék 2.Kf.20.098/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.01.

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf /2015/6. számú ítélete

A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf /2015/6. számú ítélete A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf.20.776/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.794/2006/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Credit Center 2000 Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest., hivatkozási szám:

Részletesebben

A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE A végrehajtó működése körében illetőleg az eljárása során okozott kár megtérítéséért a kártérítési felelősség minden esetben - így akkor is, ha végrehajtói iroda

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 20.K. 33.783/2006/18. 1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a személyesen eljáró dr. Budapest, emelet 2. szám alatti lakos felperesnek a dr. Balogh Edina által képviselt Közép-magyarországi

Részletesebben

http://www.lb.hu/joghat/jk0306.html

http://www.lb.hu/joghat/jk0306.html 1. oldal, összesen: 5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSBB BÍRÓSÁGA 3/2006. KJE szám A Magyar Köztársaság nevében! A Magyar Köztársaság Legfelsbb Bíróságának közigazgatási jogegységi tanácsa a 2006. március

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a Ügyvédi Iroda (képviselő címe, ügyintéző: dr. Sz. A. ügyvéd) által képviselt K. Zs. Cs.-né (kérelmező címe) kérelmezőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Birósága mint felülvizsgálati á bíróság í ó á Pfv.VIII, 21.002/2011/8.szám

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Birósága mint felülvizsgálati á bíróság í ó á Pfv.VIII, 21.002/2011/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Birósága mint felülvizsgálati á bíróság í ó á Pfv.VIII, 21.002/2011/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, ' Rippl Rónai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.040/2004/4.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a RÁBA Járműipari Holding Rt. (Győr) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) I.r. és a Kowaksz

Részletesebben

Gyulai Törvényszék 14.G /2016/4. számú ítélete

Gyulai Törvényszék 14.G /2016/4. számú ítélete Gyulai Törvényszék 14.G.20.412/2016/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/133 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.11.18.

Részletesebben

HATÁROZAT. 50.000,-Ft. azaz ötvenezer forint. kötelezem.

HATÁROZAT. 50.000,-Ft. azaz ötvenezer forint. kötelezem. Iktatószám: 9975-1/2015. Tárgy: Hulladékgazdálkodási bírság Előadó: dr. Kövér András KÜJ: 100 172 487 Bárány Csaba KTJ: 100 403 898 HATÁROZAT A PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt.-t (6725 Szeged, Szabadkai

Részletesebben

A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III /2013/12. számú ítélte

A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III /2013/12. számú ítélte A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III.37.626/2013/12. számú ítélte Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/130 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Tájékoztatás egyéb illegális hulladékszállításokról. Várszegi Róbert tanácsos

Tájékoztatás egyéb illegális hulladékszállításokról. Várszegi Róbert tanácsos Tájékoztatás egyéb illegális hulladékszállításokról Várszegi Róbert tanácsos Hulladékgazdálkodás irányítása Magyarországon Jogszabályok Hulladékgazdálkodás irányítása Magyarországon 1. 259/93/EGK - az

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A határozat jogerős: 2015. május 1. Iktatószám: 6013-4/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Kuller Gábor Bedők László Melléklet: DEFKO SINTER Kft. (9400 Sopron,

Részletesebben

A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/7. számú ítélete

A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/7. számú ítélete A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.727/2015/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/86 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.071/2005/4. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla az MTT Magyar Telefonkönyv Kiadó Kft. (Budaörs) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen

Részletesebben

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás A tárgyalást megelızı szakasz Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Az elsıfokú eljárás szakaszai 1. A tárgyalást megelızı szakasz (a keresetlevél benyújtásától a perindítás hatályának

Részletesebben

A Nemzeti Közlekedési Hatóság. tevékenysége a veszélyes árut szállító. közúti járművek ellenőrzésének tükrében

A Nemzeti Közlekedési Hatóság. tevékenysége a veszélyes árut szállító. közúti járművek ellenőrzésének tükrében A Nemzeti Közlekedési Hatóság tevékenysége a veszélyes árut szállító közúti járművek ellenőrzésének tükrében Balatonföldvár, 2010. április 8-9. 1 Ellenőrzési tevékenység A Nemzeti Közlekedési Hatóság komplex

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben