A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!"

Átírás

1 Fejér Megyei Bíróság K /2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fejér Megyei Bíróság a Dr. Turai Tünde ügyvéd... által képviselt... felperesnek, - a Dr. Gellérthegyi Ügyvédi Iroda... által képviselt Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (1016 Budapest, Mészáros u. 58/A.) alperes ellen közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indított perében meghozta az alábbi a bíróság a felperes keresetét elutasítja. ítéletet: Kötelezi, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek ,- (harminc-ezer) Ft + ÁFA perköltséget, valamint a Fejér Megyei Illetékhivatal külön felhívására 1.500,- (egyezer-ötszáz) Ft eljárási illetéket. Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs. Indokolás A bíróság a felperes keresetlevele, a perbe becsatolt iratok, továbbá a felek nyilatkozata alapján az alábbi tényállást tárta fel: A felperes óta folytat autóbontó tevékenységet. A szám alatti ingatlanra... Község Önkormányzat Jegyzője 94/2002. szám alatt telephely engedélyt adott autóbontó és gépjárműjavító tevékenységre. A határozatról az alperes, mint szakhatóság értesült. Előzetesen - szakhatóságként - a telephely engedélyezési eljárással összefüggésben észrevételt, kikötést nem tett. A felperes tevékenységét a telephely engedélyben foglaltak szerint folytatta évtől rendszeresen megküldte az alperes részére a VHB bejelentő lap veszélyes hulladék keletkezéséről" című jelentést. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség -mint elsőfokú hatóság

2 február 20-i keltezésű levelében arról tájékoztatta a felperest, hogy a KDT Környezetvédelmi Felügyelőség felmérése és a rendelkezésére álló adatok alapján a felperes autóbontási tevékenységet végez. A termékként tovább nem használható gépjárművek veszélyes hulladéknak minősülnek. A veszélyes hulladék kezelése pedig kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. Felhívta a figyelmét, hogy amennyiben az említett engedéllyel a felperes nem rendelkezik és továbbra is folytatni kívánja tevékenységét, úgy veszélyes hulladékkezelési engedély iránti kérelmet kell benyújtania a felügyelőségre. Az ügy előzményeként az alperesi levélben említett felmérés a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium kezdeményezése alapján indult. A felügyelőségnek a helyi hulladékgazdálkodási tervek kidolgozása és elkészítése érdekében adatokat kellett gyűjteni és szolgáltatni a helyi önkormányzatok számára. Ezen felmérés, adatgyűjtés eredményeképpen a felügyelőség számos engedély nélkül működő feltételezett hulladékkezelőt, többek között autóbontási tevékenységet végzőt szólított fel nyilatkozatra, illetőleg hulladékkezelési engedély kérelmének benyújtására. Az alperesi tájékoztatást követően a felperes megkezdte -együttműködve az alperessel- a felkészülést az engedélyeztetésre szeptember 29-én veszélyes hulladékkezelési kérelmet nyújtott be a felügyelőséghez. A hatóság november 18-i dátummal hiánypótlási felhívást küldött, ezt megelőzően november 16-án veszélyes hulladékkezeléssel kapcsolatos hatósági ellenőrzést tartott. Az ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzítette, hogy a környezetvédelmi hatóság engedélye nélkül végzett veszélyes hulladékkezelési tevékenységet a felperes, majd pedig december 10-én kelt /2004. számú határozatával a veszélyes hulladékkal kapcsolatos előírások megszegése miatt ,- Ft hulladékbírság megfizetésére kötelezte. A határozat indokolása tartalmazza, hogy a környezetvédelmi felügyelőség felmérése és a nyilvántartásában rendelkezésre álló adatok alapján kiderült, hogy az felperes neve autóbontási tevékenységet végez a környezetvédelmi hatóság engedélye nélkül. A határozat jogalapjaként a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendeletet, valamint a 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletet jelölte meg. A fellebbezés után a másodfokú hatóság 14/385/5/2005. számú határozatában az elsőfokú határozatot lényegében helybenhagyta, csak a számítási hibát javította ki, így ennek megfelelően a bírság összege ,- Ft lett. A másodfokú határozat tartalmazza, hogy a november 16-i veszélyes hulladékkezeléssel kapcsolatos hatósági ellenőrzés megállapította, hogy nincs érvényes hulladékkezelési engedélye a felperesnek és a kezelt veszélyes hulladékról a III. negyedévi jelentés hiányzik.

3 A másodfokú határozat kitért a fellebbezésben foglaltakra is. A határozat jogalapjául a Hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv.-t (továbbiakban Hgt.) 14. -át, továbbá 49. -át jelölte meg, valamint az elsőfokú határozatban hivatkozott jogszabályokat is. A felperes keresetet nyújtott be az alperes 14/385/5/2005. számú határozata felülvizsgálatára. Abban a közigazgatási határozatok megváltoztatását kérte oly módon, hogy a bíróság mentesítse felperest a hulladékgazdálkodási bírság megfizetése alól és rendelkezzen a lerótt ,- Ft illeték visszatérítésére. Ugyancsak kérte az alperes perköltségben marasztalását. Álláspontja szerint az alperes határozata jogszabálysértő, mert a Hgt (3) bekezdésében rögzített bírságolásra lehetőséget adó egy éves határidő - a telephelyengedély kézhezvételétől számítva - már január 15-én lejárt. Hivatkozott arra is, hogy a felperesi cselekmény csekély súlyára tekintettel az alperes a bírság kiszabásától el is tekinthetett volna. A fellebbezési illeték tekintetében az Alkotmánybíróság 29/2005. (VII. 14.) AB. határozatára hivatkozva kérte a lerótt illeték ,- Ft feletti részének visszatérítését. Az alperes a felperes keresetének elutasítását és perköltségben marasztalását kérte. Úgy nyilatkozott, hogy a felügyelőség csak a felperes telephelyén november 16-án végzett hatósági ellenőrzés során szerzett konkrét tudomást a veszélyes hulladék kezeléséről. A felperes által hivatkozott jogsértésre csak a perben tartott tárgyaláson nyilatkozott. Álláspontja szerint egyrészt az egy éves határidő még nem telt le, tekintettel a november 16-i tudomásszerzésre, másrészt a bírságot az elsőfokú hatóság a I-II-III. negyedévi veszélyes hulladék bejelentés alapján vetette ki, tehát csak a évet vette figyelembe a hulladékkezelési bírság megállapításánál. Érdemi nyilatkozata pedig arra vonatkozott, hogy a Hgt. 49. (3) bekezdése értelmében az egy éves határidőnek nincs jelentősége, ha a cselekmény jogszerűtlen állapot fenntartásával valósul meg. Jelen esetben pedig a hulladékkezelési tevékenység engedély nélkül való folytatása, jogszerűtlen állapot fenntartásával valósul meg. Ugyancsak hivatkozott az alperes arra, hogy a veszélyes hulladék keletkezéséről szóló bejelentő lapok kapcsán az alperes csupán azt észlelte (arról volt tudomása), hogy a veszélyes hulladék termelője a felperes, azt, hogy annak a kezelője csak a novemberi helyszíni szemle során vált egyértelművé Nyilatkozott az alperes a felperes illeték visszatérítési kérelmére is. Ezzel

4 összefüggésben előadta, hogy az Alkotmánybíróság a 29/2005. (VII. 14.) AB. határozat 1. pontjában az Itv. vonatkozó jogszabályhelye alkotmányellenességét kimondta és a határozat kihirdetésével megsemmisítette. A döntésnek megfelelően viszont csak a július 14-ét követően kiszabott bírságok tekintetében lehet alkalmazni a legfeljebb ,- Ft összegű fellebbezési illetéket, visszamenően nem. A feltárt tényállás alapján a bíróság megállapította, hogy a felperes keresete nem megalapozott. A Hulladékgazdálkodásról szóló évi LXIII. tv. 49..(1) bekezdés b./ pontja értelmében aki tevékenységével vagy mulasztásával a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, vagy bejelentés nélkül, vagy attól eltérően végez, hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A (3) bekezdés úgy rendelkezik, hogy a bírság kiszabására a környezetvédelmi hatóságnak az (1) bekezdésben meghatározott cselekménytől való tudomásszerzésétől számított 1 éven túl nincs lehetősége. A cselekmény elkövetésétől számított 5 éven túl nem szabható ki bírság, kivéve, ha a cselekmény jogszerűtlen állapot fenntartásával valósul meg. Ebben az esetben az elévülés mindaddig nem kezdődik meg, amíg a jogszerűtlen állapot fennáll. A hivatkozott jogszabályok alapján a bíróság megállapította, hogy a felperes által engedély nélkül végzett tevékenység jogszerűtlen állapot fenntartásával valósult meg. Az elévülés mindaddig nem kezdődött meg, amíg a jogszerűtlen állapot fennállt. Ennek alapján pedig az eljáró hatóságok határidőn belül szabták ki a bírságot. A bírság mérséklése tekintetében a bíróság azon az állásponton volt, hogy a 271/2001. (XII. 21.) Korm. r. 1. (1) bekezdés d./ pontja a hulladékgazdálkodási alapbírság mértékénél külön is kiemeli a hulladékkezelésnek minősülő tevékenység jogellenes folytatását. Ennek alapján pedig a 4. (2) bekezdésére hivatkozással nyilvánvalóan nem lehet az engedély nélküli tevékenységet csekély súlyúnak tekinteni. Az alapbírság mérséklése tekintetében pedig az alperes alkalmazta a fenti Korm. r. 1. (5) bekezdését és az alapbírság összegét a jogszabály adta lehetőség legkisebb százalékában, helyesen határozta meg. A Hgt. vonatkozó szakaszai alapján ugyancsak elfogadta a bíróság az alperes hivatkozását a hulladéktermelés és hulladékkezelés különbözőségére. A Hgt. 3. f./ pontban foglalt alapfogalom szerint hulladéktermelő, akinek a tevékenysége során hulladék keletkezik, vagy tevékenysége következtében a hulladék jellege és összetétele megváltozik. A g./ pont alapján pedig hulladékkezelő, aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli.

5 A veszélyes hulladék birtokosának kötelezettségei körében a Hgt a rendelkezéseket tartalmaz a veszélyes hulladék termelőjére, így pl. előírja, hogy köteles legalább három évre szóló, a veszélyes hulladék keletkezésének megelőzésére, veszélyességének és mennyiségének csökkentésére, hasznosítására, ártalmatlanítására.hulladékgazdálkodási tervet készíteni, ugyanakkor a tevékenység nem engedélyköteles. A 32. (6) bekezdése viszont kifejezetten kimondja, hogy a veszélyes hulladék kezelése csak a külön jogszabályban meghatározottaknak megfelelően, a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. Fentiek után a bíróság elfogadta, hogy az alperes ténylegesen - ha nem is a november 16-i ellenőrzés során -, de az engedélykérelem benyújtásakor szerzett tudomást a felperes hulladékkezelési tevékenységéről. Ezt bizonyítja az is, hogy az alperes arra hívta fel a felperest, hogy amennyiben valóban autóbontó tevékenységet végez és ezt továbbra is folytatni akarja, akkor ehhez engedély szükséges. Vagyis az alperes nem hivatalból járt el az engedély nélkül folytatott tevékenység miatt a felperes felé, hanem felhívta őt, hogy amennyiben annak feltételei fennállnak, úgy a tevékenység folytatásához engedély szükséges. A fellebbezési illeték visszatérítésével kapcsolatban a bíróság osztotta az alperes álláspontját, miszerint az Alkotmánybíróság 29/2005. (VII. 14.) AB. határozata értelmében visszamenőlegesen, vagyis a kihirdetését megelőzően lerótt fellebbezési illetékek visszatérítésére nincs lehetőség. Fentiek alapján a bíróság azt állapította meg, hogy az alperes határozata nem jogszabálysértő, ezért az alperes határozatát nem helyezhette hatályon kívül, így a felperes keresetét el kellett utasítania. Azt azonban rögzíteni kívánja, hogy álláspontja szerint az alperes eljárása az évek során nem felelt meg a jogalkotó szándékának, a hulladékgazdálkodási törvény céljainak, a hulladékgazdálkodás alapelveinek, ezen belül is a fokozatosság, a példamutatás elvének. A törvényi helyhez fűzött indokolás külön kiemeli, hogy a magyar jogalkotásban szokatlan a példamutatás elvének deklarálása, azonban ezen elv a közösségi környezetvédelmi jog egyik alapját jelenti, amely a közigazgatás példamutatásával próbálja meg ösztönözni a lakosság környezeti tudatosságát. Ebben a körben pedig a bíróság álláspontja szerint az alperes akkor mutatott volna példát, ha elébe megy a problémának és már a telephely engedélyezési eljárás során - de legalábbis a határozat kézhezvételét követően, hisz akkor már hatályban volt a Hgt., felhívja a felperes figyelmét arra, hogy a tevékenysége folytatásához szükséges lehet még a környezetvédelmi hatóság külön engedélye is. Ugyancsak a veszélyes hulladék keletkezéséről kitöltött adatlapok beérkezésekor fel kellett volna, hogy merüljön az

6 alperesben, hogy a felperes - tevékenységéből eredően - nem csak termeli a veszélyes hulladékot, hanem esetleg azt kezeli is, figyelemmel arra, hogy ezekben a dokumentumokban is fellelhető, hogy autóbontó tevékenységet végez a felperes. Amennyiben az alperes fentiek szerint járt volna el, már 2001 óta ellenőrizhette, követhette volna a felperes tevékenységét, ezzel is a törvény célját szolgálva. A felperes pervesztes lett, ezért a bíróság a Pp. 78. (1) bekezdés értelmében kötelezte az alperes perköltségének viselésére, ezen belül az ügyvédi munkadíj megfizetésére. A bíróság az ügyvédi munkadíj megállapításánál a 32/2003. (VIII.22.) IM. r. 3..-ban foglaltakra volt tekintettel és figyelembe vette, hogy a bíróság a perben három tárgyalást tartott, amelyeken az alperes jogi képviselője részt vett...., június 13. napján. Müllerné dr. Hradszky Erzsébet bíró

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Szűcs Imre Zoltán ügyvéd (...) által képviselt...,... felperesnek a dr. Meller Éva Cecília ügyvéd (...) által képviselt

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.VI.37.489/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Karl, Verrasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda ügyintéző: dr.karl Gábor Csaba ügyvéd) által képviselt felperesnek a dr.gellérthegyi Ügyvédi

Részletesebben

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója 4. É V FOLYAM, 2008/5. S Z ÁM ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója Honlapcímünk: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu. email-címünk:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Úr!

Tisztelt Képviselő Úr! f9 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM POLITIKAI ÁLLAMTITKÁR Németh Szilárd úrnak országgyűlési képviselő Irorn6nysAm: gyúi Hlvatala k14%38%, PT/ 5 / (2006)

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának leggyakoribb esete: az engedély nélküli hulladékkezelés, az alapbírság meghatározása

A hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának leggyakoribb esete: az engedély nélküli hulladékkezelés, az alapbírság meghatározása A hulladékgazdálkodási bírság megállapításával kapcsolatos bírósági gyakorlat, a bírság kiszabásának anomáliái A magyar környezetjogi felelősségi rendszerben a környezeti károkért való közigazgatási felelősség

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja:

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja: Másodfokú döntés-előkészítő osztály Iktatószám: MD/14960-21/2011. Ügyintéző: Tárgy: Enternet 2001 Kft. fellebbezésének elbírálása Határozat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese (a továbbiakban:

Részletesebben

Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. Ikt.sz.: D.539/13/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése HATÁROZAT Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-t

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: Ikt. sz.: D. 952/ 13 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.I.35.721/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a dr. Oblat Péter ügyvéd által képviselt felperesnek a jogtanácsos által képviselt Nemzeti Adó- és Vámhivatal Középmagyarországi Regionális

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s

í t é l e t e t : I n d o k o l á s A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.650.015/2013/4. A Fővárosi Törvényszék a Berke & Molnár Ügyvédi Iroda (1024 Budapest, Ady Endre u. 19., ügyintéző: dr. B. B. ügyvéd) által képviselt UniCredit

Részletesebben

Tárgy: személyes adatok kezelése TÁMOP pályázat kapcsán H A T Á R O Z A T

Tárgy: személyes adatok kezelése TÁMOP pályázat kapcsán H A T Á R O Z A T Ügyszám: NAIH-573-16/2013/H. Tárgy: személyes adatok kezelése TÁMOP pályázat kapcsán H A T Á R O Z A T A [ ] (a továbbiakban: Kötelezett), [ ] jogellenes adatkezelés miatt az információs önrendelkezési

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s

í t é l e t e t : I n d o k o l á s Fővárosi Ítélőtábla 16.Gf.40.128/2015/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (...) által képviselt. (...) felperesnek a Dezső és Társai Ügyvédi Iroda (...) és dr. Zaicsek Károly

Részletesebben

Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró

Részletesebben

Tisztelt Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság! ELŐKÉSZÍTŐ IRAT. Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (7100 Szekszárd, Béla tér 9.

Tisztelt Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság! ELŐKÉSZÍTŐ IRAT. Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (7100 Szekszárd, Béla tér 9. Tisztelt Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság! ELŐKÉSZÍTŐ IRAT Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (7100 Szekszárd, Béla tér 9.) felperesnek jogi kép.: Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold

Részletesebben

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Az APEH szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek között adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az első fokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja, és

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az első fokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja, és A Fővárosi Ítélőtábla a Réti, és Társai Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Réti László ügyvéd) által képviselt Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest Szabadság tér 8-9.) felperesnek, a Bihary, Balassa Ügyvédi Iroda

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja és a keresetet teljes egészében elutasítja.

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja és a keresetet teljes egészében elutasítja. Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.21.386/2014/7. A Fővárosi Ítélőtábla a Bihary, Balassa és Társai Ügyvédi Iroda (fél címe 1) által képviselt felperes neve (felperes címe) felperesnek - a Réti, Antall és Társai

Részletesebben

határozatot. Ezt meghaladóan a Hírközlési Döntőbizottság az Interdotnet Magyarország Kft. kérelmét elutasítja.

határozatot. Ezt meghaladóan a Hírközlési Döntőbizottság az Interdotnet Magyarország Kft. kérelmét elutasítja. HÍRKÖZLÉSI FELÜGYELET HÍRKÖZLÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1123 Budapest Alkotás u. 53. Levélcím:1525 Budapest Pf.: 75 Telefon: (1) 457-7470 Telefax: (1) 457-7471 Internet www.hif.hu Ügyiratszám: DB-2589-21/2002.

Részletesebben

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Az APEH szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek között adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések

Részletesebben

A KONFERENCIA JOGESETEI

A KONFERENCIA JOGESETEI Budapesti Ügyvédi Kamara Időpont: 2012. november 23. (péntek) Helyszín: ELTE ÁJK Aula Magna és más előadótermek 1053 Budapest Egyetem tér 1-3. ELTE PÉNZÜGYI JOGI KONFERENCIA 2012 ADÓJOGI ESETEK AZ ELMÉLET

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HA TÁR OZA T- ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HA TÁR OZA T- ot. KOZBESZERZE SI HATp~Á~ ~ ~ KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZ OT TSÁG 1024 Budapest, Margit krtl~5. 1525Pf:166.. 2012 FEBR Ot Tel.: 06-1/336-7776,fax: 06-1/336-7778... E-mail: dontobizottsag~kt.h u I. -~.LOL ALTATO

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2012. évi tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala Ügyszám: FEC/01/4-3/2013. BESZÁMOLÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2012. évi tevékenységéről 8000 Székesfehérvár, Piac

Részletesebben

A Fővárosi Törvényszék

A Fővárosi Törvényszék Ügyszám: 36.G.43.18612014115. A Fővárosi Törvényszék.. dr. Némethi Gábor ügyvéd (. J által képviselt (2100 Gödöllő, Kecskés dűlő 0070'14/3) felperesnek dr. Mészáros Győző Ügyvédi Iroda (1076 Budapest,

Részletesebben