í t é l e t e t : Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 nap alatt (tizenötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "í t é l e t e t : Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 nap alatt 15.000 (tizenötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget."

Átírás

1 Pfv. IV /2007/7.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Krzyzewsky Beáta ügyvéd által képviselt Kft. felperesnek a dr. Kovács Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Papp László ügyvéd) által képviselt Kft. alperes ellen védjegybitorlás megállapítása iránt a Fővárosi Bíróságon 1.P /2005. számon megindított és a Fővárosi Ítélőtábla 8.P /2006/3. számú ítéletével elbírált perében - a jogerős ítélet ellen - az alperes részéről 18. sorszám alatt benyújtott felülvizsgálati kérelem alapján tartott tárgyaláson meghozta és alulírott napon nyilvánosan kihirdette az alábbi í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a jogerős ítéletet hatályában fenntartja. Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 nap alatt (tizenötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget. Ez ellen az ítélet ellen jogorvoslatnak nincs helye. I n d o k o l á s A felperes a jogosultja a lajstromszámú december 22- i elsőbbségű SZINDBÁD szóvédjegynek, amely a 35.; 36.; 37.; 39.; 41. és 42. áruosztályba sorolt szolgáltatásokra, így a 42. áruosztályba sorolt vendéglátás (élelmezés), időleges szállásadás szolgáltatásokra biztosít oltalmat. A felperes a jogosultja a szindbad.hu" valamint a szindbadhotel.hu" domain neveknek is. Az alperes október 1. napjától kezdődően szállodát üzemeltet S-tói Szindbád Hotel néven. A négycsillagos, étterem nélküli szállodához kávézó tartozik. Az alperes javára november 8-án regisztrálták a s-toiszindbadhotel.hu" domain nevet. A felperes keresetében annak megállapítását kérte, hogy az alperes védjegybitorlást követ el azzal, hogy szállodája megnevezéseként és a nyújtott szolgáltatásaival összefüggésben október 1. napjától használja a védjegyével összetéveszthetőségig hasonló Stói Szindbád Hotel" megjelölést, illetve azzal, hogy az interneten hirdetéseiben november 8. napjától a s-toiszindbadhotel.hu" domain nevet használja. A jogsértés megállapításán túl az alperesnek a jogsértéstől való eltiltását és a jogsértés abbahagyására kötelezését kérte. Az alperes a kereset elutasítását kérte. Álláspontja szerint az általa használt megjelölés nem azonos a felperes védjegyével, mert a megjelölésben szereplő S-tói" jelző határozott

2 megkülönböztetést jelent, amely az összetéveszthetőséget kizárja. Arra is hivatkozott, hogy a tevékenysége - az étterem nélküli szállodai szolgáltatás - nem azonos a felperes által nyújtott melegkonyhás szállodai, wellness-, üdülő- és konferencia-központ szolgáltatással. Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította és a felperest forint perköltség megfizetésére kötelezte. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy a SZINDBÁD védjegy jogosultja a felperes, amely a 42. osztályon belül a vendéglátás, és időleges szállásadás szolgáltatásokra is oltalmat biztosít. Megállapította, hogy az alperes által nyújtott szolgáltatások a felperes védjegye árujegyzékének 42. osztályába sorolt, oltalom alatt álló szolgáltatásokhoz hasonlóak. Az alperes által nyújtott szolgáltatásokhoz használt három szóból álló megjelölésben az első két szó a domináns. E két szó közül a Stói" jelző olyan többletinformációt tartalmaz, amely jelentéstartalma folytán a SZINDBÁD" szóval egyenrangú, így a fogyasztó emlékezetében mindkét szó rögzül. Ez pedig a felperes védjegyével való összetéveszthetőséget kizárja. Az alperes javára bejegyzett s-toiszindbadhotel.hu" domain név esetén ugyanez állapítható meg, az összetéveszthetőség veszélye ez esetben sem állapítható meg. Ezért utasította el a keresetet. A felperes fellebbezése alapján eljáró Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és megállapította, hogy az alperes azzal, hogy szállodája megnevezéseként, továbbá a nyújtott szolgáltatásaival összefüggésben október 1. napjától a S-tói Szindbád Hotel" megjelölést, valamint a szállodájával kapcsolatos szolgáltatásai körében a stoiszindbadhotel.hu" domain nevet november 8. napjától használja, bitorolja a felperes lajstromszámú SZINDBÁD" védjegyét. Az alperest a további jogsértéstől eltiltotta, és a védjegybitorlás abbahagyására, valamint forint együttes első- és másodfokú perköltség megfizetésére kötelezte. A jogerős ítélet indokolása szerint a perben nem volt vitás, hogy az alperes által nyújtott (a sérelmezett megjelöléshez kapcsolódó) szolgáltatások hasonlóak a védjegy árujegyzékének a 42. osztályba sorolt (vendéglátás, időleges szállásadás) szolgáltatásaihoz. E szolgáltatásokhoz az alperes által használt, három szóból álló megjelölésben a SZINDBÁD" szó a domináns. A S-tói" jelző csupán a földrajzi helyre utal, a Hotel" szó pedig a nyújtott szolgáltatást jelöli, amelyek nem alkalmasak a védjegytől való elhatárolásra. Az alperes megjelölésében szereplő és (egyébként) a szállodai szolgáltatások megkülönböztetésére szolgáló SZINDBÁD" szó mellett a S-tói" jelző alkalmazása az átlagos fogyasztóban azt a képzetet keltheti, hogy a felperes által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó, azonos védjegycsaládba tartozó megjelölésről van szó. Az alperes által használt stoiszindbadhotel.hu" domain névben is a védjeggyel megegyező szóelem a meghatározó. Erre figyelemmel állapította meg a védjegybitorlást és alkalmazta a felperes által kért jogkövetkezményeket.

3 A jogerős ítélet hatályon kívül helyezése, az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyása érdekében az alperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet. Álláspontja szerint a jogerős ítélet jogszabálysértően állapította meg terhére az évi XI. tv. (Vt.) 12. (2) bekezdés b/ pontban írtak fennálltát. A hotel elnevezésében és a domain névben a Szindbád" szót következetesen a S-tói" jelzővel együtt használta. A S-tói" jelző -pedig az összetéveszthetőséget kizárja. A felperes a perben nem bizonyította, hogy az átlagos fogyasztó számára a védjegy és az általa használt megjelölés összetéveszthető, ezért ezt a tényt a jogerős ítélet megalapozatlanul állapította meg. A jogerős ítélet indokolása megalapozatlanul hivatkozott arra is, hogy a szolgáltatások hasonlóságát nem vitatta. Bejelentette, hogy a másodfokú ítélet meghozatalát követően szállodája elnevezését egy betű kihagyásával S-tói Szinbád Hotel" elnevezésre változtatta. A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályban való fenntartását kérte. A Pp (2) bekezdés szerint a jogerős ítélet vagy az ügy érdemében hozott jogerős végzés felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással lehet kérni. E rendelkezés alapján a jogerős ítélet csak olyan kérdésben támadható felülvizsgálattal, amely az első- és másodfokú eljárásnak is tárgya volt. Ebből következik, hogy a Legfelsőbb Bíróság nem foglalkozhatott az alperes által üzemeltetett hotel újabb, megváltoztatott megjelölésével. A jogerős ítélet a felülvizsgálati kérelemben felhozott indokok alapján nem jogszabálysértő. A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló évi XI. tv. (Vt.) 27. (1) bekezdése szerint védjegybitorlást követ el, aki a 12. -ban foglalt rendelkezések megsértésével a védjegyet jogosulatlanul használja. A Vt. 12. (2) bekezdés b/ pont szerint a kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt. A perben eljárt bíróságoknak a védjegy és a sérelmezett megjelölés egybevetésével, a védjegy árujegyzékében meghatározott szolgáltatások és az alperes tevékenységének elemzésével kellett állást foglalni abban a kérdésben, hogy a vitatott jogsértő használat megvalósult-e vagy sem. A felperes védjegyének árujegyzéke a 42. áruosztályba sorolt szolgáltatások közül a vendéglátás és időleges szállásadás szolgáltatásokra terjed ki. Az alperes gazdasági tevékenysége körében szállodai szolgáltatást nyújt, amely a vendéglátás,

4 szállásadás szolgáltatásokhoz hasonló szolgáltatást jelent. Ezért (függetlenül attól, hogy az alperes éttermi szolgáltatásokat nem nyújt) helyesen jutott a jogerős ítélet arra a következtetésre, hogy az alperes által nyújtott szolgáltatás a védjegy árujegyzékének 42. osztályába sorolt tevékenységhez hasonló. Helyesen állapította meg a jogerős ítélet azt is, hogy az alperes három szóból álló megjelöléséből a S-TÓI" szó a szálloda földrajzi helyét, a HOTEL" szó pedig a nyújtott szolgáltatást jelöli, míg a megjelölés domináns eleme a SZINDBÁD" szó. Ez a szó rögzül a fogyasztó emlékezetében. Ezért az alperes által használt megjelölés - a domináns szó azonossága miatt - a felperes védjegyével összetéveszthető. Ugyanez vonatkozik az alperes által használt domain névre is. A másodfokú bíróság a kifogásolt megjelölésnek az átlagos fogyasztóra gyakorolt hatására, a védjeggyel való összetéveszthetőségére - külön bizonyítás nélkül - köztudomás alapján (Pp (3) bekezdés), az általános élettapasztalat ismeretében megalapozottan következtetett. A kifejtettekre figyelemmel a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy a jogerős ítélet nem jogszabálysértő, ezért azt a Pp (3) bekezdés alkalmazásával hatályában fenntartotta, és a Pp (1) bekezdés szerint alkalmazandó Pp. 78. (1) bekezdés alapján az alperest kötelezte a felperes felülvizsgálati eljárás során felmerült perköltsége megfizetésére. Budapest, szeptember 19. dr. Völgyesi Lászlóné sk. a tanács elnöke, Angyalné dr. Demeter Judit sk. előadó bíró, dr. Mészáros Mátyás sk. bíró Vné A kiadmány hiteléül: tisztviselő

5 Fővárosi Ítélőtábla 8.P /2006/3. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Krzyzewsky Ügyvédi Iroda... ügyintéző: dr. Krzyzewsky Beáta ügyvéd) által képviselt felperes neve..., a dr. Kovács Ügyvédi Iroda... ügyintéző: dr. Kovács János ügyvéd) által képviselt alperes neve (alperes címe) alperes ellen, védjegybitorlás megtörténtének megállapítása iránt indított perében, a Fővárosi Bíróság július 12-én kelt 1.P /2005/12. számú ítélete ellen az alperes részéről 13. sorszám alatt előterjesztett fellebbezése folytán meghozta a következő í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja és megállapítja, hogy az alperes azzal, hogy szállodája megnevezéseként, továbbá a nyújtott szolgáltatásaival összefüggésben október 1. napjától a Sóstói Szindbád Hotel" megjelölést, valamint szállodájával kapcsolatos szolgáltatásai körében a sostoiszindbadhotel.hu" domain nevet november 8. napjától használja, bitorolja a felperes... lajstromszámú Szindbád" védjegyét. Kötelezi az alperest a védjegybitorlás abbahagyására és attól a jövőben eltiltja. Köteles az alperes 15 napon belül a felperesnek (Száznyolcvankettőezer-ötszáz) Ft együttes első- és másodfokú perköltséget megfizetni. Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye. I n d o k o l á s Az elsőfokú bíróság ítéletével elutasította a felperesnek a védjegybitorlás megállapítása és jogkövetkezményei alkalmazása iránt előterjesztett keresetét. Megállapította, hogy a felperes lajstromkivonattal igazolta, hogy a perbeli... lajstromszámú SZINDBÁD" védjegy oltalom alatt áll és annak ő a jogosultja, továbbá az alperes által nyújtott szolgáltatás hasonló a védjegy árujegyzékének a 42. osztályba sorolt vendéglátás és időleges szállásadás szolgáltatásaival. Az indokolás szerint az alperes által használt Sóstói Szindbád Hotel" megjelölésben az első két szó a hangsúlyos, amelyből a második szóelem megegyezik a védjegyszóval, azonban a Sóstói" jelző a megjelöléshez köthető helység megnevezésével olyan többletinformációt tartalmaz, amely saját jelentéstartalma folytán a Szindbád" szóval egyenrangú

6 jelentőséget kap azzal, hogy a fogyasztó emlékezetében mindkét szó rögzül". Ezért a védjegybitorlás törvényi tényállási elemét, az összetéveszthetőség reális veszélyét a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló évi XI. törvény (Vt.) 12. -a (2) bekezdésének b) pontja alapján nem látta fennállni. Hasonló megállapításra jutott az alperes által használt sóstóiszindbádhotel.hu" domain név és a felperes védjegyének összevetéséből is. Ez utóbbi tekintetében megjegyezte, hogy miután a felperes regisztráltatta a maga számára a szindbád.hu" és a szindbádhotel.hu" domain neveket, így nincs elzárva attól, hogy saját védjegyét az Interneten használja. A perben csatolt iratok alapján bizonyítottnak fogadta el, hogy az alperes a szállodát következetesen Sóstói Szindbád Hotel"-nek nevezi. Erre tekintettel nem látta bizonyítékként értékelhetőnek a felperes által csatolt újságcikkeket, amelyekben az alperes által üzemeltetett szállodát mások Szindbád Hotelnek nevezik, utalva arra, hogy ez az alperes terhére nem értékelhető. A felperes fellebbezésében az elsőfokú ítélet megváltoztatását és az alperes kereset szerinti marasztalását kérte. Keresetében annak megállapítását kérte, hogy az alperes védjegybitorlást követett el azzal, hogy szállodája megnevezéseként és a nyújtott szolgáltatásaival összefüggésben a védjegyével összetéveszthetőségig hasonló Sóstói Szindbád Hotel" megjelölést október 1-től, a sóstóiszindbádhotel.hu" domain nevet november 8-tól használja. Kérte az alperest kötelezni a jogsértés abbahagyására és attól a jövőben is eltiltani. Vitatta, hogy a Sóstói" jelző, amely kizárólag a származás helyére utal, domináns eleme a sérelmezett alperesi megjelölésnek. Ezt látta alátámasztva a csatolt újságcikkekkel is, amelyekben az alperes szállodájának megnevezésekor nem használták a szóban forgó jelzőt. Ebből következően tévesnek tartotta azt az ítéleti megállapítást is, hogy az átlagos fogyasztó emlékezetében a Sóstói Szindbád" szóösszetétel rögzül. Miután a Hotel" szóelem az áru vagy szolgáltatás fajtáját írja le, álláspontja szerint az alperes által használt megjelölésben kizárólag a védjeggyel megegyező Szindbád" szó a meghatározó. Az alperes az ítélet helybenhagyását kérte. A fellebbezés alapos. Tévesen jutott az elsőfokú bíróság arra az álláspontra, hogy a sérelmezett megjelölés perbeli védjeggyel való összetéveszthetőségének veszélye nem áll fenn, ezért az alperes nem követett el védjegybitorlást. A Vt a (2) bekezdésének b) pontja értelmében a kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt. A perben nem volt vitás, hogy az alperes által a megjelöléssel nyújtott szolgáltatás azonos, illetőleg nagy mértékben hasonló a védjegy árujegyzékének a 42. osztályba sorolt vendéglátás és időleges szállásadás szolgáltatásaival.

7 Az alperes által használt Sóstói Szindbád Hotel" és a perbeli Szindbád" védjegy összevetése alapján az elsőfokú bíróság meglapozatlanul jutott arra a következtetésre, hogy azok védjegyjogilag nem hasonlók. Az ítélkezési gyakorlatnak is megfelelően helytállóan érvelt azzal a felperes, hogy az alperes három szóból álló megjelölésében a Szindbád" szó a domináns. A sérelmezett kifejezésben szereplő egyéb szavak az összetéveszthetőség veszélyének kizárására nem alkalmasak. A Sóstói" jelző csupán a földrajzi helyre utal, a Hotel" szó pedig a nyújtott szolgáltatást jelöli, amelyeknek a szóösszetételben való szerepeltetése nem alkalmas a védjegyszótól való elhatárolásra. Az alperes megjelölésében a szállodai szolgáltatások megkülönböztetésére szolgáló Szindbád" szó mellett a Sóstói" jelző alkalmazása - még ha rögzül is az átlagos fogyasztó emlékezetében - azt a képzetet keltheti, hogy a felperes által meghatározott helységben nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban azonos védjegycsaládba tartozó megjelölésről van szó. A Vt a (2) bekezdésének b) pontjának alkalmazása körében az összetéveszthetőség veszélyének megítéléséhez az átlagos fogyasztó figyelmének szintjét kell alapul venni. Ezért az adott esetben nincs annak jelentősége, hogy az alperes következetesen a - fent kifejtettek szerint a védjeggyel összetéveszthető - teljes sérelmezett megjelölést használta. A felperes által csatolt újságcikkekben az alperes által üzemeltetett szállodára a Szindbád Hotel" elnevezés használata pedig inkább megerősíti a védjegyszóval megegyező szóelem dominanciájára vonatkozó megállapítást. A kifejtettek alapján tévesen állapította meg azt is az elsőfokú bíróság, hogy az alperes által használt sóstóiszindbádhotel.hu" domain név védjegyjogilag nem hasonló a védjegyhez, mert a domain névben is a védjeggyel megegyező szóelem a meghatározó. Mindezek alapján megállapította a másodfokú bíróság, hogy a perben sérelmezett megjelölések és a védjegy hasonlósága, valamint az érintett szolgáltatások hasonlósága miatt összetéveszthetőség veszélye a Vt a (2) bekezdésének b) pontja alapján fennáll. Azt pedig az alperes sem tette vitássá, hogy a Vt a (3) bekezdésének c) pontjába ütköző módon a megjelölés alatt nyújtotta szolgáltatásait. A Vt ának (1) bekezdése szerint védjegybitorlást követ el, aki a 12. -ban foglalt rendelkezések megsértésével a védjegyet jogosulatlanul használja. Miután az alperes a védjegy használatához a felperestől engedéllyel nem rendelkezett, ilyenre maga sem hivatkozott, erre tekintettel megállapította a másodfokú bíróság, hogy az alperes a védjegy jogosultatlan használatával védjegybitorlást követett el. A domain névvel megvalósuló védjegybitorlás tekintetében csupán utal arra a másodfokú bíróság, hogy - az elsőfokú bíróság téves megállapításával szemben - nem annak van jelentősége, hogy az alperes jogsértő cselekménye elzárja-e a felperest a védjegyének használatától az Interneten, hanem annak, hogy az alperes gazdasági tevékenysége körében e piaci szegmensben is a Vt ába ütköző módon és engedély nélkül használja a megjelölést. A védjegybitorlás elkövetésének megállapításával együtt a Vt a (2) bekezdésének a)

8 és b) pontjai alapján alkalmazta a másodfokú bíróság a keresetben kért szankciókat. A kifejtettek alapján a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp ának (2) bekezdése alapján megváltoztatta és az alperest a kereset szerint marasztalta. Az eredményesen fellebbező felperes együttes első- és másodfokú perköltségét a Pp ának (1) bekezdése alapján köteles az alperes megfizetni. A másodfokú bíróság a felperes elsőfokú perköltségét a csatolt díjmegállapodás alapján a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 2. -ának (1) bekezdése alapján állapította meg, amely Ft ügyvédi munkadíjból és 20 % általános forgalmi adóból, valamint a lerótt Ft illetékből áll. A másodfokú perköltség Ft ügyvédi munkadíjból és 20 % általános forgalmi adóból, valamint a lerótt Ft illetékből álló összegét a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. -ának (3) és (5) bekezdései alapján a tárgyalási órák számára és a jogi képviselő által kifejtett munkára figyelemmel állapította meg. Budapest, november 21. Tóth Lászlóné dr. s.k. a tanács elnöke Dr. Kovács Zsuzsanna s.k. előadó bíró Dr. Lesenyei Terézia s.k. bíró A kiadmány hiteléül: tisztviselő

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Szűcs Imre Zoltán ügyvéd (...) által képviselt...,... felperesnek a dr. Meller Éva Cecília ügyvéd (...) által képviselt

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s

í t é l e t e t : I n d o k o l á s A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.650.015/2013/4. A Fővárosi Törvényszék a Berke & Molnár Ügyvédi Iroda (1024 Budapest, Ady Endre u. 19., ügyintéző: dr. B. B. ügyvéd) által képviselt UniCredit

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az első fokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja, és

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az első fokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja, és A Fővárosi Ítélőtábla a Réti, és Társai Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Réti László ügyvéd) által képviselt Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest Szabadság tér 8-9.) felperesnek, a Bihary, Balassa Ügyvédi Iroda

Részletesebben

Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, a bizonyítékok hitelt érdemlősége A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, a bizonyítékok hitelt érdemlősége A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, a bizonyítékok hitelt érdemlősége Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 14.K.23.179/2005/15.sz. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Mfv.I.10.284/2008/3.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szőnyi Sarolta ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szilágyi Gábor ügyvéd által képviselt alperes ellen kártérítés iránt a Gyulai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Vagyongyarapodás tagi kölcsön, banki befizetés, becslés Megyei Bíróság 9.K.20.718/2006/12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Tolna Megyei Bíróság dr. Fekete János József ügyvéd által képviselt felperes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III. 37. 965/2009/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a dr. Pataki András ügyvéd által

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG 13.K. 33.499/2008/8. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Dovák Viktória ügyvéd (cím.) által képviselt felperes (cím) a dr. Vajna Hajnalka jogtanácsos által képviselt

Részletesebben

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja:

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja: Másodfokú döntés-előkészítő osztály Iktatószám: MD/14960-21/2011. Ügyintéző: Tárgy: Enternet 2001 Kft. fellebbezésének elbírálása Határozat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese (a továbbiakban:

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.VI.37.489/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Karl, Verrasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda ügyintéző: dr.karl Gábor Csaba ügyvéd) által képviselt felperesnek a dr.gellérthegyi Ügyvédi

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

Összefoglaló. a Hivatal döntéseivel szemben benyújtott megváltoztatási kérelmek elbírálása tárgyában visszaérkezett bírósági döntésekről

Összefoglaló. a Hivatal döntéseivel szemben benyújtott megváltoztatási kérelmek elbírálása tárgyában visszaérkezett bírósági döntésekről SZF/VMF/IF/JNF 2014. július Összefoglaló a Hivatal döntéseivel szemben benyújtott megváltoztatási kérelmek elbírálása tárgyában visszaérkezett bírósági döntésekről 2014/II. negyedév 2014 második negyedévében

Részletesebben

ítéletet: I n d o k o l á s

ítéletet: I n d o k o l á s Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.21.365/2014/6. A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Kapa Mátyás ügyvéd (fél címe), a Dr. Solt és Társa Ügyvédi Iroda (fél címe 1, ügyintéző: dr. Solt Péter ügyvéd), valamint dr. Buzás Noémi

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja és a keresetet teljes egészében elutasítja.

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja és a keresetet teljes egészében elutasítja. Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.21.386/2014/7. A Fővárosi Ítélőtábla a Bihary, Balassa és Társai Ügyvédi Iroda (fél címe 1) által képviselt felperes neve (felperes címe) felperesnek - a Réti, Antall és Társai

Részletesebben

A Fővárosi Törvényszék

A Fővárosi Törvényszék Ügyszám: 36.G.43.18612014115. A Fővárosi Törvényszék.. dr. Némethi Gábor ügyvéd (. J által képviselt (2100 Gödöllő, Kecskés dűlő 0070'14/3) felperesnek dr. Mészáros Győző Ügyvédi Iroda (1076 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fejér Megyei Bíróság K.20.354/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fejér Megyei Bíróság a Dr. Turai Tünde ügyvéd... által képviselt... felperesnek, - a Dr. Gellérthegyi Ügyvédi Iroda... által képviselt

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.545/2014/6.

Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.545/2014/6. A Fővárosi Ítélőtábla a Dr.... Ügyvédi Iroda által képviselt felperesnek, a... Ügyvédi Iroda által képviselt... alperes ellen általános szerződési feltételek érvényességének megállapítása iránt indított

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.I.35.721/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a dr. Oblat Péter ügyvéd által képviselt felperesnek a jogtanácsos által képviselt Nemzeti Adó- és Vámhivatal Középmagyarországi Regionális

Részletesebben

IC' v~~'~~' ~ Indokolás. A Fõvárosi Ítélõtábla 2.Kí.27.244/2005/7.szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASAG NEvi:~~;:,.~1\ttA:'rt'l:><.:o-t~N' 1 loog APR 2 8..

IC' v~~'~~' ~ Indokolás. A Fõvárosi Ítélõtábla 2.Kí.27.244/2005/7.szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASAG NEvi:~~;:,.~1\ttA:'rt'l:><.:o-t~N' 1 loog APR 2 8.. v~~'~~' ~ A Fõvárosi Ítélõtábla 2.Kí.27.244/2005/7.szám!t A MAGYAR KÖZTÁRSASAG NEvi:~~;:,.~1\ttA:'rt'l:>

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA, mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA, mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA, mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága az OTP Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (Budapest)

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében! ítélet: Indokolás:

A Magyar Köztársaság nevében! ítélet: Indokolás: Zala Megyei Bíróság 9.K.21.804/2010/7. szám A Magyar Köztársaság nevében! A Dr. Farkas és Társa Ügyvédi Iroda (Ügyvédi Iroda címe, ügyintéző: dr. Farkas Sándor ügyvéd) által képviselt felperes neve felperes

Részletesebben

KELL A CÉGÉR! A FORGALMAZÓI VÉDJEGYHASZNÁLAT EGYES KÉRDÉSEI

KELL A CÉGÉR! A FORGALMAZÓI VÉDJEGYHASZNÁLAT EGYES KÉRDÉSEI Dr. László Áron Márk 1 dr. Mező Barnabás 2 KELL A CÉGÉR! A FORGALMAZÓI VÉDJEGYHASZNÁLAT EGYES KÉRDÉSEI 1. Bevezetés A védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A védjegyjogosult a

Részletesebben

2000. évi CXXXVIII. törvény. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról

2000. évi CXXXVIII. törvény. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról - 1-2000. évi CXXXVIII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról 1. 2. 3. 4. 5. 6. (1) (2) 7. 8. 9. (1) (2) (3) 10. 11. 12.

Részletesebben

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója 4. É V FOLYAM, 2008/5. S Z ÁM ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója Honlapcímünk: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu. email-címünk:

Részletesebben

Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, hitelt érdemlő bizonyíték A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, hitelt érdemlő bizonyíték A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, hitelt érdemlő bizonyíték Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 14.K.23.179/2005/15.sz. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság dr. Fekete

Részletesebben

-. - ---- _:~..:.._~ :. 0

-. - ---- _:~..:.._~ :. 0 Ügyszám: 36.G.43.24112014118. A Fővárosi Törvényszék. " dr. Némethi Csanád ügyvéd (1123 Budapest, Táltos u. 15/B. VII. em. 2.) által képviselt 'J - -. - - -,.; ~, - -- '"' 0 "T ---,..,,,. ' felperesnek

Részletesebben

A JÓ HÍRŰ VÉDJEGY MINT KIZÁRÓ OK A VÉDJEGYJOGBAN

A JÓ HÍRŰ VÉDJEGY MINT KIZÁRÓ OK A VÉDJEGYJOGBAN Dr. Gödölle István A JÓ HÍRŰ VÉDJEGY MINT KIZÁRÓ OK A VÉDJEGYJOGBAN 1. BEVEZETÉS A viszonylagos kizáró okok körében ki vannak zárva a védjegyoltalomból a már védjegyoltalom tárgyát képező megjelölések.

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s 17.Pf.21.455/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Kálóczy, Bagi & Wittner Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Bagi János Zoltán ügyvéd, cím), a Dr. Bócsi Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Bócsi Szabolcs ügyvéd cím),

Részletesebben

V É G Z É S T: Felperes köteles a beavatkozó részére 5 000 Ft azaz Ötezer forint perköltséget megfizetni.

V É G Z É S T: Felperes köteles a beavatkozó részére 5 000 Ft azaz Ötezer forint perköltséget megfizetni. Tolna Megyei Bíróság Gf.17-97-000111/5.sz. A Tolna Megyei Bíróság a Független Rendőrszakszervezet Tolna Megyei Szervezete (7100 Szekszárd, Várköz u. 4.) felperesnek az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Budapest

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s

í t é l e t e t : I n d o k o l á s Fővárosi Ítélőtábla 16.Gf.40.128/2015/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (...) által képviselt. (...) felperesnek a Dezső és Társai Ügyvédi Iroda (...) és dr. Zaicsek Károly

Részletesebben