ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG"

Átírás

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u Levélcím: 9002 Győr, Pf Telefon: Központi: 96/ , Ügyfélszolgálat: 96/ Fax: 96/ web: Ügyfélfogadás: Hétfő: Szerda: ,13-16 Péntek: óráig Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! A végzés JOGERŐS: Év:2014 Hónap:03. Nap:13 KÜJ: Iktatószám: /2014 Ügyfél: Rewearco Kft KTJ (telephely): Előadó: dr. Nagy Gergely Telephely: 9444 Fertőszentmiklós, Fertődi u. 4. Szakértő: Ódor Imre Tárgy: Hulladékgazdálkodási bírsága Melléklet: - Hiv. szám: - Ügyintézőjük: - KTJ (létesítmény): - HATÁROZAT I. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (a továbbiakban hatóság) a Rewearco Kft.-t (székhelye: 9444 Fertőszentmiklós, Fertődi u. 4., KSH azonosító száma: , a továbbiakban Kft.) hulladékkezelésnek minősülő tevékenység jogellenesen folytatása miatt bírság kiszabása helyett figyelmeztetésben részesíti. A hatóság a jogerőre emelkedést követően intézkedik e jogerős határozat nyilvános közzétételéről. Az eljárás során olyan eljárási költség, amelynek viseléséről rendelkezni kell, nem merült fel. II. III. IV. E határozat ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez intézett, de az első fokú hatósághoz kettő példányban benyújtott, Ft (azaz Tízezer forint) értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezésnek van helye. G://Hulladek/2014/NagyGe/ I N D O K O L Á S Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (a továbbiakban hatóság) november 15-én hatósági ellenőrzést tartott a Rewearco Kft. (székhely: 9444 Fertőszentmiklós, Fertődi u. 4., továbbiakban: Kft.) székhelyével megegyező cím alatt található telephelyén. A hatósági ellenőrzés során felvett /2013. számú jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy a hatóság a Kft. telephelyén korábban, november 7-én tartott hatósági ellenőrzésen szúrópróbaszerűen ellenőrizte a Kft. telephelyére külföldről beérkező használt ruha, textil szállítmányokat kísérő fuvarokmányokat. Megállapításra került továbbá, hogy az okmányok tételes átvizsgálásához azok lefoglalása szükséges, ezért

2 /2013. számú végzésével elrendelte januárjától az ellenőrzés napjáig terjedő időszakra vonatkozóan a Kft. telephelyére külföldről érkező szállítmányokhoz tartozó dokumentumok (CMR szállítólevelek és mellékletei, valamint az azokhoz tartozó számlák) lefoglalását 2 mappában sorszámig. A CMR szállítólevelek tételes átvizsgálása során a hatóság megállapította, hogy az alább hivatkozott (a hatóság általi sorszámmal ellátott) CMR szállítóleveleken a hulladékszállítmányt kísérő, a Bázeli Egyezmény szerint kitöltött VII. sz. melléklet csatolása került meghivatkozásra, illetve ezen CMR fuvarokmányokon a 338. sorszámú kivételével, az EWC azonosítószám (EWC ) is feltüntetésre került, mely az átvett ruhanemű és textil hulladék státuszára utal: 338., 348. (CZ Ty ), 356. (CZ Ty ), 358. (CZ C ), 473. SK ), 474. (CZ Ty ), 599 (41270). Az érintett CMR szállítóleveleken szereplő hulladékmennyiség összesen kg, azaz 68,364 tonna. A hatóság értesítette a Kft.-t az eljárás megindításáról, amely értesítés átvételét követően a Kft. nyilatkozatot tett az eljárással kapcsolatban. Nyilatkozatában kifejtette, hogy az eljárás tárgyát képező használt ruhaneműk álláspontja szerint terméknek minősülnek, és a textilek ezen besorolását tárgyi bizonyítékkal kívánja alátámasztani. Tekintettel arra, hogy a tényállás tisztázása miatt további adatok megküldése vált szükségessé, a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 37. (5) bekezdés értelmében a /2014. sz. hiánypótlási végzésében felhívta a Kft.-t a textil anyagok termékként történő besorolására. A Kft február 11-én a hatósághoz érkezett, /2014. sz. alatt iktatott beadványának vizsgálatát követően a hatóság megállapította, hogy az nem támasztja alá a Kft. azon álláspontját, amely értelmében a tárgyi ruhaneműk terméknek minősülnének. A német nyelvű másolati iratokban külföldi cégek tesznek nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a tőlük származó termékeket nem hulladékként adták át a Kft.-nek. Mivel a /2014. sz beadványban nyilatkozatot tett cégek (SAM NIEDERÖSTERREICH Sozialer Arbeitsmarkt Beschäftigungs GmbH., SOS KINDERDORF Arbeitsprojekt, Handelsgesellschaft m.b.h, ÖSTERREICHES ROTES KREUZ) nem azonosak a szállítólevélen szereplő, és a számlákat kiállító cégekkel (Amit Firma Transportowa, A.S.A spol. s.r.o.), ezért a nyilatkozó cégek által kiadott iratok nem támasztják alá hitelt érdemlően a Kft. álláspontját. A hulladékról szóló évi CXXXLV. tv. (a továbbiakban Ht.) 63. (1) bekezdése szerint a hulladék termelője, vagy - ha az nem állapítható meg - a hulladék birtokosa a hulladékot típus és jelleg szerint a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint besorolja. Tekintettel arra, hogy a tárgyi hulladékok útja az ellenőrzött iratok alapján nem követhető nyomon, így a fuvarokmányokon feltüntetett, meghatározott mennyiségű textilanyagok besorolására a szállítást végző gazdasági társaságok jogosultak voltak. A fentiek nyomán a hatóság megállapította, hogy a hivatkozott CMR szállítólevelek hitelt érdemlően bizonyítják a bírság alapját képező textilanyagok hulladék jellegét. A hatóság tájékoztatja a Kft.-t, hogy a Ket. 9. (1) bekezdés szerint Magyarországon a közigazgatási hatósági eljárás nyelve a magyar. Mivel a Kft. Magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaság, amelynek magyar állampolgár is tagja, ezért a Kft. képviselője által más nyelven benyújtott dokumentumoknak a hatóság előtt nincs bizonyító ereje, tekintve, hogy Kft. képviselője a korábbi és /2014. sz. alatt iktatott beadványába foglalt nyilatkozatát és észrevételeit szintén magyar nyelven tette. A nyilatkozatokról megállapítható továbbá, hogy azok közül egyik sem eredeti példány, így azok alapján a nyilatkozatot tett cégek és azok cégjegyzésre jogosult képviselői - nem azonosíthatóak, a nyilatkozatok ennek következtében sem vehetőek bizonyítékként figyelembe a Kft. javára. A fentiek alapján a hatóság megállapítja, hogy a Kft. hulladékgazdálkodási engedély nélkül végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet. A Ht. 86. (1) b) pontja értelmében az a jogi személy, amely hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély,

3 3 hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, azt a környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási bírsággal kapcsolatos részletes szabályokról szóló kormányrendelet szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi. A bírság kiszabására hulladékkezelő létesítmény jogellenes létesítése; hulladékkezelésnek minősülő tevékenység jogellenes folytatása, valamint települési hulladékkezelési közszolgáltatás jogellenes végzése módban - a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hbír.) 1. (3) bekezdés d) pontja alapján kerül sor. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi CXL. törvény (Ket.) 94. (1) bekezdése a) pontja szerint ha a hatóság a hatósági ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban, illetve a hatósági határozatban foglalt előírásait megsértette, és a jogszabály vagy hatósági határozat megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával újabb hatósági eljárás lefolytatása nélkül orvosolható, a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és legalább tizenöt munkanapos határidő magállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére. A Ket. 94. (2) bekezdés b) pontja értelmében nem alkalmazható az (1) bekezdés a) pontja, ha az a környezet vagy természet állapotának fenntarthatóságát közvetlenül veszélyezteti, vagy veszélyeztetné. A hatóság megvizsgálta a tárgyi ügyben a Ket. 94. (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásának lehetőségét, azonban a Ket. 94. (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 19/2009. (XII.22.) KvVM rendelet 1. b) bekezdése szerint a Ket. 94. (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásának van helye a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 86. (1) bekezdésében meghatározottak megsértése a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban Hbír.) 1. (3) bekezdésének c) g) pontjában és 2. (2) bekezdésének b), c) és g) pontjában meghatározott fordulatok esetében. A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy a Ket. 94. (1) bekezdés a) pontjában foglaltak nem alkalmazhatóak, mivel jelen bírság kiszabására a Hbír. 1. (3) bekezdés d) pontja alapján kerül sor. A Hbír. 4. (2) bekezdése szerint, ha a jogsértés annyira csekély, hogy büntetés vagy intézkedés alkalmazása szükségtelen, a bírság kiszabása mellőzhető. A jogsértés súlyát mérlegelve a hivatkozott jogszabályhely alkalmazhatóságát vizsgálva megállapítható hogy a hulladékok nagy mennyiségben kerültek engedély nélkül átvételre, így a jogsértés nem tekinthető csekély súlyúnak, így a bírság kiszabásától eltekinteni nincs mód. A bírság összegének megállapításánál a hatóság figyelembe vette a Hbír. 1. (2) a), b), c) pontjaiban foglaltakat, és megállapította, hogy káresemény, környezetkárosítás vagy veszélyeztetés a hatóság tudomása alapján nem történt. A Hbír. 1. (3) bekezdés d) pontja szerint hulladékkezelésnek minősülő tevékenység jogellenes folytatása esetén a hulladékgazdálkodási alapbírság legmagasabb mértéke tizennyolcezer forint. A Hbír. 1. (5) bekezdése alapján az alapbírság összege az 1. (3)-(4) bekezdéseiben meghatározott összegek 25 és 100 %-a között állapítható meg, ha az elkövető a következményeket felszámolta és a jogellenes állapotot megszüntette a bírságot megállapító határozat kiadásáig. A Kft. a következményeket nem számolta fel, mivel az átvett hulladékokat kezelte és azokat nem hulladékként adta el, így azok nem hulladékkezelők részére részére kerültek továbbadásra, valamint a jogellenes állapot megszüntetése, vagyis további hulladék átvétel megtagadása a hatóság előtt nem ismert, ezért a hatóság az alapbírság összegét Ft-ban határozza meg.

4 4 R. melléklete alapján a bírság összege a következő: B = A x M x S ahol B: a nem veszélyes hulladékokra vonatkozó bírság forintban fizetendő összege A: az alapbírság forintban (18000) M: módosító tényező S: súlyosbító szorzó Az M módosító tényező értéke a Korm. rend. mellékletének 3. pont c) bekezdése alapján: M = V x M c,t ahol V = 1,5 mivel települési hulladékról van szó M c,t = 15,75 + (t 10) x 1,30 ahol t a hulladék tonnában kifejezett mennyisége, jelen esetben 68,364 tonna Így M c,t = 15,75 + (68,364 10) x 1,30 = 91,6232 A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó bírság összege: M= 1,5 x 91,6232 = 137,4348 B = A x M x S = x 137,4348 x 1= ,4 Ft azaz kettőmillió-négyszázhetvenháromezer nyolcszázhuszonhat forint A hatóság megvizsgálta a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban Kivt.) alkalmazásának lehetőségét, és megállapította, hogy a Kivt. személyi hatálya kiterjed a Kft.-re. A Kivt. 12/A. -ában foglalt rendelkezések értelmében a hatósági ellenőrzést végző szervek kis- és középvállalkozásokkal szemben, első esetben előforduló jogsértés esetén bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmaznak. Mindezek alapján a hatóság a hulladékgazdálkodási bírság kiszabása iránti eljárást megindításáról döntött, ugyanakkor a rendelkezésére álló cégnyilvántartási adatokból azt állapította meg, hogy a Kivt. 12/A. (1) bekezdésének első fordulata alapján mivel a tárgyi jogsértés a Kft. első jogsértése bírság kiszabása helyett figyelmeztetést kell alkalmaznia. Az eljárásról a hatóság értesítette a Kft.-t a Ket. 29. (3) bekezdés a) pontja alapján. A hatóság felhívja a Kft. figyelmét arra, hogy csak az első ízben elkövetett jogsértés esetében van lehetőség a Kivt. 12/A. rendelkezéseinek alkalmazására, amennyiben újabb jogsértést követ el, vele szemben alkalmazhatóak lesznek a jogszabályban meghatározott szankciók. A határozat rendelkező részének II. fejezete a Ket. 80/A. (1) bekezdés i) pontján alapul. A határozat rendelkező rész III. fejezete a Ket. 72. (1) bekezdés de) pontján alapul, amely során a hatóság figyelembe vette, hogy az eljárásban nem merült fel olyan eljárási költség, amely a Ket ának rendelkezései között szerepelne, és amelynek viseléséről a Ket alapján kellene rendelkeznie. A határozattal szemben a fellebbezési jogot a Ket. 98. (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés illetékének mértékét az illetékekről szóló évi XCIII. törvény melléklete XIII. fejezetének 1. pontja, valamint 2. a) pontja állapítja meg.

5 5 A hatóság hatáskörét a Hbír. rend 2. (1) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének IV/1/A pontja állapítja meg. Győr, február 21. Dr. Buday Zsolt Igazgató megbízásából Dr. Jagadics Zoltán s.k. Mb. Igazgatóhelyettes A határozatot kapják: 1. Rewearco Kft.-t 9444 Fertőszentmiklós, Fertődi u Fertőszentmiklós Város Önkormányzata 9444 Fertőszentmiklós, Szent István utca 19. Jogerő után: 3. Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség 9021 Győr, Szent István u nyilvános közzététel

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Szűcs Imre Zoltán ügyvéd (...) által képviselt...,... felperesnek a dr. Meller Éva Cecília ügyvéd (...) által képviselt

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának leggyakoribb esete: az engedély nélküli hulladékkezelés, az alapbírság meghatározása

A hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának leggyakoribb esete: az engedély nélküli hulladékkezelés, az alapbírság meghatározása A hulladékgazdálkodási bírság megállapításával kapcsolatos bírósági gyakorlat, a bírság kiszabásának anomáliái A magyar környezetjogi felelősségi rendszerben a környezeti károkért való közigazgatási felelősség

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐ SÉG Ill!lm K O V K T F Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz.,

Részletesebben

Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró

Részletesebben

Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében. Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt

Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében. Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt Ügyiratszám: 8-8/2014/H Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében H A T Á R O Z A T Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt f i g y e l

Részletesebben

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése HATÁROZAT Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-t

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fejér Megyei Bíróság K.20.354/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fejér Megyei Bíróság a Dr. Turai Tünde ügyvéd... által képviselt... felperesnek, - a Dr. Gellérthegyi Ügyvédi Iroda... által képviselt

Részletesebben

bírságot szabok ki. Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

bírságot szabok ki. Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel. Ügyiratszám: 417-4/2014/MK/H Tárgy: SC River Brokerage SRL. (Románia 900653 Konstanca, Mircea Cel Batran nr. 181.) terhére bírság kiszabása a veszélyes áru vízi szállítására vonatkozó szabályok megsértése

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Tárgy: ADR bírság Ügyintéző: HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Tárgy: ADR bírság Ügyintéző: HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-431 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: Tárgy: ADR bírság Ügyintéző: HATÁROZAT A MEGOLDÁS

Részletesebben

;.. ~" f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1." \~ Tárgy: HATÁROZAT

;.. ~ f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1. \~ Tárgy: HATÁROZAT ;.. ~" f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1." \~ -,, Iktatószám: Ügyintéző: 14/1 742-16/20 14. Varga András Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT Az

Részletesebben

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója 4. É V FOLYAM, 2008/5. S Z ÁM ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója Honlapcímünk: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu. email-címünk:

Részletesebben

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép:

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép: KdzÉP-DUNÁNTÚtI*öR.~YEZETVÉDELMI -----... -".. = ~_".!FELÜGYELOSÉG ÉS TERMÉSZETVÉDELMI..; i I - '1 lj-lj- '::I A /"1. ' ---.. " -.----._ I I --1 Ügyszám: 25136/2013. Iktatószám: 6467/2014. Ügyintézo: Fábián

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-9367/2015., 37957/2015. Ügyintéző: Kincses Ágnes Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: fokozottan védett természeti területre történő belépés engedélyezése

Részletesebben

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző:

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. sz.: KTVF: 2185-2/2012. Tárgy: INEST Nonprofit Kft. (1108 Budapest, Kozma

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.VI.37.489/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Karl, Verrasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda ügyintéző: dr.karl Gábor Csaba ügyvéd) által képviselt felperesnek a dr.gellérthegyi Ügyvédi

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató : H-9700 Szombathely, Ady Endre tér 1. E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Telefon: (06)94/513-430 Fax: (06)94/513-437 GSM: (06)20/820-2880 Szám: Tárgy: Schenker

Részletesebben

29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás

29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás 29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre vonatkozó jogszabályokból a rendőrségre háruló feladatok végrehajtására Szám: 5-1/29/2007. TÜK A személy-

Részletesebben

Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2669-9/2013. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Tel: 22/526-900 Fax: 22/526-905 e-mail: hivatal@fejer.kdrkh.hu web: www.fejerkozig.helyinfo.hu Ügyszám: 02/60-18/2010. HELYI

Részletesebben

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Alsónémedi Fő út 66/a 2351 Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhelye: 2351 Alsónémedi,

Részletesebben