Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/33.számú ítélete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/33.számú ítélete"

Átírás

1 Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/33.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/113 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 11808/2016 CPV Kód: Ajánlatkérő: Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Fővárosi Bíróság ítélete Szöveg: Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/33. A Balogh-B.Szabó - Jean és Társai Ügyvédi Iroda (1036 Budapest, Bécsi út 52. II/6-7., eljáró ügyvéd: dr. Bihari Ákos) által képviselt Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (1071 Budapest, Damjanich u.48.) felperesnek - a dr. Jánosi Bálint jogtanács által képviselt Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (1026 Budapest, Riadó u.5.) I. rendű és az RBH Consulting Közbeszerzési Tanácsadó Kft (2040 Budaörs, Szarka u. 3.) II. rendű alperesek ellen közbeszerzési ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata és szerződés közbeszerzési jogsértés miatt érvénytelenségének megállapítása iránti perében a bíróság meghozta az alábbi ítéletet: A bíróság az I. r. alperes D.37/4/2016. iktatószámú határozatát hatályon kívül helyezi és az I. rendű alperest új eljárásra kötelezi. A bíróság a szerződés érvénytelenségének tárgyában a pert megszünteti. A bíróság kötelezi az I. r. alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg felperesnek (hatvanháromezer-ötszáz),- Ft perköltséget. A feljegyzett OOO(egymillió-négyszázhatvanezer),-Ft-ot az Állam viseli. Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs. Indokolás: A bíróság a felek nyilatkozatai és a rendelkezése álló iratok alapján az alábbi tényállást állapította 1

2 meg: A felperes és a II. r. alperes napján Megbízási szerződés" elnevezéssel szerződést kötöttek, amely szerződés 1.1. pontja szerint a megbízás tárgya az Európai Uniós támogatásból megvalósítandó TÁMOP / kódszámú A komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése" című, továbbá a TIOP / kódszámú A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése" című és a TÁMOP / kódszámú a Központi szociális információs fejlesztések" című projektek esetében a közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása, továbbá a szerződés 1.2. pontja szerint a megbízás tárgya a folyamatos közbeszerzési tanácsadás is. A felek ezen szerződés 2.1. pontjában rögzítették a II. r. alperes, mint megbízott feladatait a közbeszerzési eljárás lefolytatása során, míg a 2.2. pontjában pedig rögzítették a folyamatos közbeszerzési tanácsadás keretében végzendő feladatokat. A felek a szerződés 4. pontjában rögzítették, hogy a II. rendű alperes, mint megbízott kijelenti, hogy ezen szerződésben rögzített tevékenységeket a képviseletében eljáró ( ellátó ) személyek hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében szerepelnek. A felek ezen szerződést én, majd én módosították. Az utóbbi módosítás 2.II. pontjában a felek az eredeti szerződés 2.2. pontját is módosították. A felperes a II. r. alperes részére ezen szerződés alapján a TIOP / projekt kapcsán a évben egyedi eljárások lefolytatásáért bruttó ,-Ft, fixdíjas tanácsadásért pedig bruttó ,-Ft, összesen bruttó ,-Ft-ot fizetett ki. A felperes továbbá a TÁMOP / projekt kapcsán a II. r. alperes részére évben egyedi eljárások lefolytatáséért bruttó ,-Ft-ot, fixdíjas tanácsadásért pedig bruttó ,-Ft-ot, összesen bruttó ,,-Ft-ot fizetett ki, továbbá a felperes a II. r. alperes részére a TÁMOP / projekt kapcsán évben egyedi eljárások lefolytatásáért bruttó ,-Ft-ot, fixdíjas tanácsadásért pedig bruttó ,-Ft-ot, összesen bruttó ,-Ft-ot fizette ki, vagyis a felperes az előbbiek alapján II. r. alperes részére az előbbiek kapcsán összesen ,-Ft-ot fizetett ki. Az Állami Számvevőszék, mint hivatalbóli kezdeményező az I. r. alperesnél az előbbi szerződés kapcsán eljárást kezdeményezett és kérte jogsértés megállapítását, hivatkozással arra, hogy megállapította, hogy a felperes fentiek szerinti beszerzési tárgyának az értéke ,-Ft, viszont a felperes nem folytatott le ezen beszerzést megelőzően ezen beszerzésre nézve a közbeszerzési eljárást. Az I. r. alperes a én kelt, D.37/4/2016. iktatószámú határozatával megállapította, hogy a felperes az Közbeszerzési tanácsadás beszerzése a évben (RBH Consulting Közbeszerzési Kft.)" tárgyú beszerzése tekintetében a felperes megsértette a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ( a továbbiakban : Kbt. ) 18. (1) és (2) bekezdéseit, továbbá a Kbt. 19. (1) bekezdésére tekintettel a Kbt. 5. -át, és ezért a felperessel szemben ,-Ft bírságot szabott ki. Az I. r. alperes a határozatában rögzítette, hogy álláspontja szerint a felperes előbbi beszerzésének a tárgya nem hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység igénybe vétele volt, mivel a felperes és a II. r. alperes közötti megbízási szerződés 1. pontja alapján megbízás tárgya nem kifejezetten hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység volt. Ezen tevékenység ezen szerződés 2.1. és 2.2. pontjainál sem szerepelt kifejezetten, és ezen előbbi pontok szerinti feladatokat anélkül is el lehet látni az I. r. alperes szerint, hogy a II. r. alperes szerepelne a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében. Az I. r. alperes szerint azt a körülményt, hogy a beszerzés tárgya hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység igénybevétele volt, 2

3 kizárólag akkor lehetne megállapítani, ha a tevékenység kifejezetten szerepelne a beszerzés tárgyának meghatározásában vagy a megbízott feladatai között. Az I. r. alperes szerint a megbízási szerződés 4. pontjának 1. pontjában szereplő kijelentésből sem lehet megállapítani ezen körülmény fennállását, mert a II. r. alperes képviseletében eljáró személyeknek névjegyzékben való szereplése nincs önmagában kihatással arra, hogy a szerződő felek milyen feladatok ellátásában állapodtak meg a szerződésben. Az I. r. alperes a határozatában rögzítette továbbá, hogy a felperes általi beszerzés egy szolgáltatásnak minősül, melynek három pályázati forrásból fizetett részei azonosak és rájuk vonatkozóan a beszerzési igény egyidőben merült fel, ezért a Kbt. 18. (2) bekezdése szerint a három pályázati forrásból kifizetett beszerzési értéket egybe kellett volna számítani. A beszerzés tárgyának összértéke pedig ,-Ft, amely érték meghaladja a évre érvényes nemzeti közbeszerzési értékhatárt. Az I. rendű alperes utalt az Európai Bíróság C-16/98. és C-574/10. számú ítéleteire is és megállapította, hogy a felperesnek a beszerzései tekintetében a Kbt. 3 része szerinti közbeszerzési eljárást kellett volna lefolytatnia, ezért a felperes jogsértően mellőzte a közbeszerzési eljárás lefolytatását, amivel pedig megsértette a Kbt. 18. (1) és (2) bekezdéseit, valamint a Kbt. 19. (1) bekezdésére tekintettel a Kbt. 5. -át, amelyre tekintettel pedig a felperessel szemben a Kbt (4) bekezdés a) pontja alapján bírságot szabott ki. Az I. r. alperes rögzítette továbbá, hogy mivel a jelen perbeli szerződést a felperes és a II. rendű alperes közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével kötötte meg, ezért az a Kbt (1) bekezdés a) pontja alapján semmis, amely folytán pedig az I. rendű alperesnek a Kbt (1) bekezdés alapján pert kell indítania szerzés érvénytelenségének kimondása és az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazása érdekében. A felperes keresetet terjesztett elő az I.r. alperes által hozott D.37/4/2016. iktatószámú határozat bíróság általi felülvizsgálata iránt és kérte, hogy a bíróság ezen határozatot helyezze hatályon kívül és az I. r. alperest kötelezze új eljárás lefolytatására, továbbá a felperesi perköltség, vagyis a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. (3) bekezdése szerinti - a bíróság általi mérlegeléssel megállapított összegű - ügyvédi munkadíj megfizetésére. A felperes a keresetében - összefoglalva - hivatkozott arra, hogy álláspontja szerint az I. r. alperes megsértette a Kbt g) pontját, a Kbt. 5. -át, a polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) 200. (1) bekezdését, továbbá a 93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 1. (2) bekezdését, ugyanis a felperes álláspontja szerint a felperes és a II. rendű alperes között létrejött megbízási szerződés hivatalos közbeszerzői tanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó szerződés volt, amely tekintetében pedig a Kbt. -t nem kellett alkalmazni, tekintettel a Kbt g) pontjára és arra, hogy felperes ezen beszerzése nem érte el az uniós értékhatárt. A felperes hivatkozott a BH számú eseti döntésre is, továbbá arra, hogy sem a Kbt., sem az NFM rendelet nem tiltja, hogy egy megbízási szerződésben, amely hivatalos közbeszerzői tanácsadói tevékenység ellátására irányul tevékenység megnevezésénél a felek ettől eltérő megnevezést alkalmazzanak, továbbá, hogy a II. r. alperes, mint megbízott által végzendő feladatok pontosan megfelelnek az NFM rendelet l. (2) bekezdésében foglaltaknak, továbbá, hogy ezen szerződés 4. pontjában rögzítésre került, hogy a II. r. alperes képviseletében eljáró személyek szerepelnek a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében. A felperes szerint tehát a felperes és a II. r. alperes közötti jelen perbeli megbízási szerződés hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységre vonatkozott, amelyet a II. r. alperes hivatalos közbeszerzési tanácsadók útján látott el. Az I. r. alperes a felperes keresetének az elutasítását és a felperes perköltségben való marasztalását kérte, az I. r. alperes perköltségigénye a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. (3) 3

4 bekezdése szerinti jogtanácsosi munkadíj volt, konkrét összeg a bíróság mérlegelésével megállapítható, továbbá tárgyalásonként 5.500,-Ft útiköltség. Az I. r. alperes a határozatában foglaltakat fenntartotta, az ezzel kapcsolatos álláspontját részletesen indokolta, álláspontja szerint jogszabálysértés nem történt. Az I. r. alperes utalt különösen arra, hogy ha a Kbt.-ben rögzített kivételi körrel kapcsolatos szerződést kívánnak kötni, akkor a szerződés tartalmát akként kell megalkotni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen kivételi körbe tartozás ténye, továbbá a felperes a megbízási szerződés szerinti feladatok teljesítésével II. r. alperest bízta meg és nem a hivatkozott természetes személyeket, ezért a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységet a II. r. alperesnek kellett volna elvégeznie és az NFM rendelet 1. (1) bekezdése és 3. (1) bekezdése alapján szerepelnie kellett volna a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében, azonban a II. r. alperes sosem szerepelt a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében, ezért nem tudott volna hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységet ellátni, amire tekintettel, ha valós lenne azon felperesi állítás, hogy a beszerzés tárgya hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység igénybevétele volt, akkor is a II. r. alperes nem lett volna jogosult a megbízási szerződést teljesíteni. Az I. r. alperes - figyelemmel a Kbt (1) bekezdésére és a Kbt (1) bekezdésére -kereseti kérelmet terjesztett elő a felperes és a II. r. alperes között kötött jelen perbeli szerződés érvénytelenségének a megállapítása és az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt. Az érvénytelenség jogkövetkezményei körében az I. r. alperes kérte, hogy a bíróság a Kbt (4) bekezdése és a Ptk (1) bekezdése alapján kötelezze a felperest és a II.r. alperest szerződéskötés előtt fennállott helyzet visszaállítására, amennyiben pedig ezen helyzetet nem lehet visszaállítani, akkor a bíróság ezen szerződést a Ptk (2) bekezdése alapján a határozathozatalig terjedő időre nyilvánítsa hatályossá és szabjon ki bírságot a Kbt (5) bekezdés 2. mondatában foglalt keretek között. Ezen keresete tekintetében az I. r. alperes hivatkozott arra, hogy a jelen perbeli D.37/4/2016. számú határozatában megállapította, hogy a felperes a közbeszerzési eljárás jogsértő mellőzésével megsértette a Kbt. 18. (1) és (2) bekezdéseit, valamint a Kbt. 19. (1) bekezdésére tekintettel, a Kbt. 5. -át. A felperes az I. r. alperes által előterjesztett keresetet tekintve elsődlegesen annak az elutasítását kérte, amelynek körében hivatkozott - a fent már ismertetett - azon álláspontjára, miszerint a felperes és a II. r. alperes közötti szerződés az hivatalos közbeszerzési tanácsadói szerződés volt, és hogy a felperesnek ezen szerződés kapcsán nem volt kötelező közbeszerzési eljárás lefolytatása, tekintettel a Kbt g) pontjára, és ezért ezen szerződés nem érvénytelen a Kbt (1) bekezdés a) pontja alapján, ugyanis a közbeszerzési eljárás mellőzésére nem jogtalanul, hanem a Kbt g) pontja alapján jogszabályszerűen került sor. A felperes másodlagosan azt kérte, hogy a bíróság mellőze az érvénytelenség jogkövetkezményének alkalmazását, ugyanis a Kbt (4) bekezdésének és a Ptk (1) bekezdésének alkalmazására ilyen esetben nincsen lehetőség, mivel a jelen perbeli szerződés alapján a II. r. alperes által nyújtott szolgáltatás ellenértéke maradéktalanul megfizetésre került, és így az eredeti állapot helyreállítása nem lehetséges, tekintettel az 1/2010. (VI. 28.) PK. véleményre is. A felperes előadta továbbá azt is, hogy az I. r. alperes azon kereseti kérelmének teljesítését, hogy a bíróság jelen perbeli szerződést - annak érvénytelenségének megállapítása mellett - határozathozatalig terjedő időre nyilvánítsa hatályossá, nem ellenzi. A felperes kérte továbbá, hogy a bírság kiszabása körében a bíróság a bírság összegét méltányosan állapítsa meg, melynek során vegye figyelembe az I. r. alperes által a felperes javára értékelt körülményeket, így azt, hogy a jogsértés megvalósulása óta hosszabb idő telt el, továbbá hogy további jogorvoslati 4

5 eljárások is indultak a felperes beszerzésével kapcsolatban, amelyek közül több jogsértés megállapításával és bírság kiszabásával zárult. A II. r. alperes az I.r. alperes által előterjesztett kereset elutasítását kérte, perköltségigénye nem volt, érdemi álláspontját tekintve teljes mértékben egyetértett felperes által előadottakkal, azt kérte a saját álláspontjaként figyelembe venni. A felperes keresete alapos. Jogszabályi háttér: A polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény ( a továbbiakban : Pp.) szerint: 339/A. A bíróság a közigazgatási határozatot - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a meghozatalakor alkalmazandó jogszabályok és fennálló tények alapján vizsgálja felül. A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvénynek ( a továbbiakban : Kbt. ) a Pp. 339/A. -ára tekintettel alkalmazandó szabályai szerint: 127. (1) Semmis az e törvény hatálya alá tartozó szerződés, ha a) azt a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével kötötték meg; A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről szóló 93/2011. (XII. 30.) NFM rendeletnek ( a továbbiakban : NFM rendelet ) a Pp. 339/A. -ára tekintettel alkalmazandó szabályai szerint: 1. (1) A hivatalos közbeszerzési tanácsadó olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve személyes joga szerint jogképes szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet), aki, amely a közbeszerzési eljárások szakszerű lefolytatását segíti elő, és akinek, amelynek közbeszerzési szakértelmét a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) e rendelet szerint megvizsgálta, továbbá a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) a szerinti hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe (a továbbiakban: névjegyzék) felvette. (2) A hivatalos közbeszerzési tanácsadó a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során a közbeszerzési szakértelmet biztosítja. A természetes személy hivatalos közbeszerzési tanácsadó köteles a hivatalos közbeszerzési tanácsadás körébe eső feladatokat személyesen ellátni. Szervezet hivatalos közbeszerzési tanácsadó esetében a szervezet által a 3. (3) bekezdés b) pontja szerint megjelölt személy köteles a hivatalos közbeszerzési tanácsadás körébe eső feladatokat személyesen ellátni. 3. (1) Hivatalos közbeszerzési tanácsadóként az járhat el, aki a Hatóság által vezetett névjegyzékben szerepel. A hivatalos közbeszerzési tanácsadók tekintetében a Hatóság látja el a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatait. A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvénynek ( a továbbiakban : régi Kbt. ) a Pp. 339/A. -ára tekintettel alkalmazandó szabályai szerint: 11. (1) Hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységet az végezhet, akinek e tevékenység folytatását a Közbeszerzések Tanácsa - a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe való felvétel útján - engedélyezte. A hivatalos közbeszerzési tanácsadók tekintetében a Közbeszerzések Tanácsa látja el a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatait. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvénynek ( a továbbiakban : Ptk. ) a Pp. 339/A. -ára tekintettel alkalmazandó szabályai szerint: 200. (1) A szerződés tartalmát a felek szabadon állapíthatják meg. A szerződésekre vonatkozó rendelkezésektől egyező akarattal eltérhetnek, ha jogszabály az eltérést nem tiltja. BH A szerződéseket nem elnevezésük, hanem tartalmuk szerint kell elbírálni, ezért a tévesen társaságiszerződés-módosításnak nevezett, de tartalma szerint üzletrész-adásvételi szerződés érvénytelenségére - speciális rendelkezés hiányában - a Ptk. szabályai az irányadóak 5

6 [1988. évi VI. tv. 17., 169., 171. (2) bek., 179., Ptk (2) bek.]. A bíróság először is rögzíti, hogy a bíróság a jelen perben a Kbt (6) és (7) bekezdéseire tekintettel az ún. egységes per szabályai szerint járt el. A jelen perben a bíróságnak abban a kérdésben kellett döntést hoznia, hogy az I. r. alperes keresettel támadott határozata a felperes által hivatkozottak alapján jogszabálysértő-e, továbbá hogy az I. r. alperes által a szerződés érvénytelensége körében előterjesztett kereset alapos-e. A bíróság álláspontja szerint pedig az I. r. alperes keresettel támadott határozata jogszabálysértő a felperes által hivatkozottak alapján a következők miatt: A bíróság álláspontja szerint az I. r. alperes tévedett abban, hogy a felperes és a II. r. alperes a köztük lévő jelen perbeli szerződést nem hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységre kívánták megkötni, ugyanis a bíróság álláspontja szerint ezen szerződés tartalmából az következik, hogy a felperes és a II. r. alperes ilyen szerződést kívántak kötni. A bíróság ennek körében utal arra, hogy az NFM rendelet 1. (l)-(2) bekezdései alapján a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység körébe a következők tartoznak: a közbeszerzési eljárások szakszerű lefolytatásának elősegítése, továbbá a közbeszerzési eljárások előkészítésében és lefolytatásában való részvétel. A felperes és a II. r. alperes közötti jelen perbeli szerződés tárgya pedig az ezen szereződés 1.1. pontja szerinti projekt esetében közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása, amely teljes körű lebonyolítás, tekintettel az ezen szerződés 2.1. pontjában foglaltakra a közbeszerzési eljárás minden érdemi részét, annak teljes vertikumát átfogja. Ezen szerződés 2.2. pontja szerinti folyamatos közbeszerzési tanácsadás körében pedig szintén az NFM rendelet 1. (l)-(2) bekezdései szerinti tevékenységek kerültek rögzítésre. Mindezek mellett a bíróság álláspontja szerint ezen szerződés 4. pontja is arra utal, hogy a felek hivatalos közbeszerzési tanácsadói szerződést kívántak kötni, hiszen ezen szerződéses pont is arra utal, hogy hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása a cél ezen szerződés által. A bíróság rámutat továbbá arra, hogy - ahogy azt a Kúria a BH számú eseti döntésében rögzítette - a szerződéseket nem a megnevezésük, hanem a tartalmuk szerint kell minősíteni. Ebből pedig az is következik, hogy ahhoz, hogy egy szerződés - annak tartalmát tekintve - hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységre vonatkozó szerződésnek minősüljön, nem szükséges az, hogy a felek a szerződésbe szó szerint beleírják azt, hogy ezen szerződés hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységre irányul, hanem elegendő az, ha a megbízott által elvégzendő feladatok körében olyan feladatokat jelölnek meg, amelyek a hivatalos közbeszerzési tanácsadó által végzendő feladatnak minősülnek az NFM rendelet 1. (l)-(2) bekezdései alapján. A bíróság álláspontja szerint pedig a jelen perbeli esetben a felperes és a II. r. alperes ennek megfelelően jártak el, és ezért ezen szerződés - annak tartalmát tekintve - hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységre vonatkozó szerződésnek minősül. Mindezek mellett sem a Kbt., sem az NFM rendelet, sem a Ptk. nem tartalmaz olyan előírást, hogy a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységre vonatkozó szerződésben szó szerint szerepeltetni kellene azt, hogy ez a szerződés hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységre vonatkozó szerződés. A bíróság rámutat ugyanakkor arra, hogy azonban egy adott szerződést csak abban az esetben lehet hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységre vonatkozó szerződésnek minősíteni, ha ezen szerződés hivatalos közbeszerzési tanácsadóval kerül megkötésre, ugyanis ilyen tevékenységet az NFM rendelet, továbbá az azt megelőzően irányadó régi Kbt. ( a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény ) 11. (1) bekezdése alapján csak az végezhet, 6

7 akit hivatalos közbeszerzési tanácsadóként a vonatkozó névjegyzékbe felvettek (NFM rendelet 1. (1) bekezdés), illetve a korábbi szabályozás alapján, akinek ilyen tevékenység folytatását engedélyezték ( régi Kbt. 11. (1) bekezdés). A bíróság álláspontja szerint tehát a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység egy speciális tevékenység, amelyet csak speciális személy, vagyis a hivatalos közbeszerzési tanácsadó végezhet, amiből pedig az következik, hogy hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységre szerződést csak ezen speciális személlyel, tehát a hivatalos közbeszerzési tanácsadóval lehet kötni. A bíróság rögzíti azt is, hogy magának a szerződő félnek kell hivatalos közbeszerzési tanácsadónak lennie, ugyanis ezen speciális tevékenységet ő látja el, illetve - az előbbiek alapján - kizárólag ő láthatja el. A bíróság ezek alapján megállapította, hogy az I. r. alperes keresettel támadott határozata a felperes által hivatkozottak alapján jogszabálysértő, valamint hogy az I. r. alperes az eljárása során a jogorvoslati eljárás lényeges és az ügy érdemére kiható szabályait sértette meg és ezért a bíróság az I. r. alperes keresettel támadott határozatát hatályon kívül helyezte és az I. r. alperest új eljárásra kötelezte, figyelemmel a Pp (1) bekezdésére és a Kbt (1) bekezdésére. A bíróság a szerződés érvénytelensége tárgyában a pert a Kbt (1) bekezdése alapján megszüntette, tekintettel arra, hogy a bíróság az I. r. alperes keresettel támadott határozatát hatályon kívül helyezte. Az új eljárásban az I. r. alperesnek azt kell megvizsgálnia, hogy a felperes és a II. r. alperes közötti, jelen perbeli szerződés hivatalos közbeszerzési tanácsadói szerződésnek minősül-e a felperessel szerződő II. r. alperes személyére is tekintettel, ugyanis ezen szerződés - az előbbiek alapján - csak abban az esetben minősül hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységre vonatkozó szerződésnek, ha a felperes ezen szerződést hivatalos közbeszerzési tanácsadóval kötötte meg. Az I. r. alperesnek az előbbiekkel kapcsolatos álláspontját a határozatában rögzítenie kell és azt ténybelileg és jogilag is meg kell indokolnia. A bíróság ennek körében utal arra, hogy ezzel kapcsolatban az I. r. alperes az l/a. sorszámú ellenkérelmében már tett előadást, illetve közölt álláspontot, azonban a töretlen bírói gyakorlat alapján a közigazgatási per tárgya a közigazgatási határozatnak a felülvizsgálata és nem pedig annak a hiányainak a pótlása, továbbá hogy a peres eljárásban tett nyilatkozattal a közigazgatási határozat indokolása nem egészíthető ki, nem korrigálható, amelyekre tekintettel pedig a bíróság az I. r. alperes ezen előadását nem tudta figyelembe venni. A pervesztes I. r. alperes a Pp. 78. (1) bekezdés alapján a felperes részére köteles megfizetni ,-Ft (50.000,-Ft+27%Áfa) ügyvédi munkadíjat, mint perköltséget, tekintettel a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. (3) és (6) bekezdéseire is, ugyanis a bíróság az elvégzett ügyvédi munkával, tekintettel a jelen perbeli felperesi beadványok számára, továbbá a megtartott tárgyalások számára ezen ügyvédi munkadíjat találta arányban állónak. A II. r. alperesnek perköltségigénye nem volt, ezért a bíróságnak ezen körben rendelkeznie nem kellett, figyelemmel a Pp. 78. (2) bekezdésére. A feljegyzett ,-Ft illetéket (21.000,-Ft kereseti illeték az I. r. alperesi határozat bírósági felülvizsgálata iránti kereset tekintetében és ,- Ft kereseti illeték az I. r. alperesi kereset tekintetében) az Állam viseli, tekintettel a Pp. 78. (1) bekezdésére, az illetékekről szóló évi XCIII. tv. (Itv.) 59. (1) bekezdésére, továbbá 5. (1) bekezdés c) pontjára és (2) bekezdésére, továbbá a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 14. -ára. Az ítélet elleni fellebbezési jogot a Pp (1) bekezdése zárja ki, figyelemmel a Kbt (5) bekezdésére is. Székesfehérvár,

8 dr. Reichert Dezső sk. bíró 8

Székesfehérvári Járásbíróság 6.G /2016/6.számú ítélete

Székesfehérvári Járásbíróság 6.G /2016/6.számú ítélete Székesfehérvári Járásbíróság 6.G.40.009/2016/6.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/109 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/73 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Budapest Környéki Törvényszék 14.Gf /2018/5. számú ítélete

Budapest Környéki Törvényszék 14.Gf /2018/5. számú ítélete Budapest Környéki Törvényszék 14.Gf.40.005/2018/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/149 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.08.03.

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2013/6. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2013/6. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.068/2013/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.01.03.

Részletesebben

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete Pécsi Törvényszék 11.G.20.973/2013/8. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.07.16.

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.279 / 2016 /7 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K /2016/10 számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K /2016/10 számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K.27.173/2016/10 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/133 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Debreceni Ítélőtábla Gf.IV /2017/5. számú ítélete

Debreceni Ítélőtábla Gf.IV /2017/5. számú ítélete Debreceni Ítélőtábla Gf.IV.30.212/2017/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/13 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.01.18.

Részletesebben

Szerencsi Járásbíróság 2.G /2015/10. számú ítélete

Szerencsi Járásbíróság 2.G /2015/10. számú ítélete Szerencsi Járásbíróság 2.G.40.005/2015/10. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/8 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.20.

Részletesebben

Kaposvári Járásbíróság 6.P /2014/6/II. számú ítélete

Kaposvári Járásbíróság 6.P /2014/6/II. számú ítélete Kaposvári Járásbíróság 6.P.21.898/2014/6/II. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.15.

Részletesebben

Gyulai Törvényszék 14.G /2016/4. számú ítélete

Gyulai Törvényszék 14.G /2016/4. számú ítélete Gyulai Törvényszék 14.G.20.412/2016/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/133 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.11.18.

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 27.P.22353/2011/13. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 27.P.22353/2011/13. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 27.P.22353/2011/13. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/24 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.02.26.

Részletesebben

Pesti Központi Kerületi Bíróság 19.P /2016/8-I számú ítélete

Pesti Központi Kerületi Bíróság 19.P /2016/8-I számú ítélete Pesti Központi Kerületi Bíróság 19.P.87.684/2016/8-I számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/110 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Kfv.III /2016/4

Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Kfv.III /2016/4 Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Kfv.III.37.353/2016/4 Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/139 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.12.02.

Részletesebben

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/17.számú ítélete

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/17.számú ítélete Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.296/2016/17.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/135 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

5.P /2014/8.számú ítélete

5.P /2014/8.számú ítélete 5.P.20.009/2014/8.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.07.18. Iktatószám: 14037/2014

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/6. szám

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/6. szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.566/2014/6. szám Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.12.10.

Részletesebben

Miskolci Járásbíróság 39.P /2015/6. számú ítélete

Miskolci Járásbíróság 39.P /2015/6. számú ítélete Miskolci Járásbíróság 39.P.23.159/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/66 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.06.10.

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság 4.P/G.21744/2017/13.számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 4.P/G.21744/2017/13.számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 4.P/G.21744/2017/13.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/18 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.01.25.

Részletesebben

Miskolci Törvényszék 3.Gf /2017/10. számú ítélete

Miskolci Törvényszék 3.Gf /2017/10. számú ítélete Miskolci Törvényszék 3.Gf.40.112/2017/10. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/232 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2017.12.21.

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.044/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2015/10. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2015/10. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.868/2015/10. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/69 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Debreceni Ítélőtábla Pf.IV /2017/7. számú ítélete

Debreceni Ítélőtábla Pf.IV /2017/7. számú ítélete Debreceni Ítélőtábla Pf.IV.20.859/2017/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/19 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.01.26.

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/5. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/5. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.38.073/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Budapest Környéki Törvényszék 6.G /2016/9.számú ítélete

Budapest Környéki Törvényszék 6.G /2016/9.számú ítélete Budapest Környéki Törvényszék 6.G.40.630/2016/9.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/183 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2017.10.11.

Részletesebben

Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium

Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K. 32.860/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Budapesti XX.,XXI.és XXIII.Kerületi Bíróság 5.P.XX /2017/6/II. számú ítélete

Budapesti XX.,XXI.és XXIII.Kerületi Bíróság 5.P.XX /2017/6/II. számú ítélete Budapesti XX.,XXI.és XXIII.Kerületi Bíróság 5.P.XX.21.189/2017/6/II. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/223 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Mohácsi Járásbíróság 4.P /2014/11. számú ítélete

Mohácsi Járásbíróság 4.P /2014/11. számú ítélete Mohácsi Járásbíróság 4.P.20.504/2014/11. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.15.

Részletesebben

Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf /2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf /2013/7/1 számú végzése

Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf /2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf /2013/7/1 számú végzése Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf.20.875/2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf.20.875/2013/7/1 számú végzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/57 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2015/12. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2015/12. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.939/2015/12. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/27 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Debreceni Ítélőtábla Pf.III /2017/10.számú ítélete

Debreceni Ítélőtábla Pf.III /2017/10.számú ítélete Debreceni Ítélőtábla Pf.III.20.856/2017/10.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/29 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.02.09.

Részletesebben

A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf /2006/3.

A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf /2006/3. A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf.50.422/2006/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Magyar Autóklub (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen versenyfelügyeleti ügyben hozott közigazgatási

Részletesebben

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete Győri Törvényszék 2.Kf.20.098/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.01.

Részletesebben

Tatabányai Járásbíróság 9.P /2015/11. számú ítélete

Tatabányai Járásbíróság 9.P /2015/11. számú ítélete Tatabányai Járásbíróság 9.P.21.306/2015/11. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/82 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.07.20.

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.38.164/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

ítéletet: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja és a felperes keresetét elutasítja.

ítéletet: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja és a felperes keresetét elutasítja. . M A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság dr. Csuka Zoltán ügyvéd (7400 Kaposvár, Csokonai u. 2.) által képviselt szám alatti ) felperesnek - Klincsik

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.V.21.986/2014/3. Kúria mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Hámori és Soltész Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Soltész Beatrix ügyvéd) által képviselt felperesnek a személyesen eljáró alperes ellen

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.915/5/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/9. számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/9. számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.031/2016/9. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/36 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Miskolci Törvényszék 21.G /2017/11.számú ítélete

Miskolci Törvényszék 21.G /2017/11.számú ítélete Miskolci Törvényszék 21.G.40.077/2017/11.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/19 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.01.26. Iktatószám:

Részletesebben

Í t é l e t e t. Ez ellen az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye. I n d o k o l á s

Í t é l e t e t. Ez ellen az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye. I n d o k o l á s A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Pfv.V.21.950/2014/3. szám A Kúria a Hámori és Soltész Ügyvédi Iroda, ügyintéző: dr. Hámori Péter által képviselt felperesnek Dr. Kovács Kornélia ügyvéd által képviselt

Részletesebben

ítéletet: A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2.PÍ /2016/6. szám

ítéletet: A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2.PÍ /2016/6. szám 2.PÍ.21.046/2016/6. szám A Kaposvári Törvényszék mint másodfokú bíróság a dr. Csuka Zoltán ügyvéd (7400 Kaposvár, Csokonai u. 2. III/18.) által képviselt szám alatti lakos felperesnek - dr. Fábián Bernadett

Részletesebben

í t é l e t e t: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság a dr. Mészáros Győző Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Mészáros Győző, ügyvéd 1076 Budapest, Dózsa Gy. u. 68. I/5.) által képviselt Banco Primus S. A. (Portugália

Részletesebben

A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III /2013/12. számú ítélte

A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III /2013/12. számú ítélte A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III.37.626/2013/12. számú ítélte Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/130 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Í T É L E T E T : A le nem rótt (huszonegyezer) Ft eljárási illetéket az állam viseli.

Í T É L E T E T : A le nem rótt (huszonegyezer) Ft eljárási illetéket az állam viseli. 1 Az Dr. Szegedi Zsolt ügyvéd (4400 Nyíregyháza, Iskola u. 3/b. 1/3.) által képviselt Nagy Róbert (3200 Gyöngyös, Zöldhíd u. 11. 1/2/1.) felperesnek Dr. Szabó Attila ügyvéd (3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.494/5/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 117.Pf /2018/7.számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 117.Pf /2018/7.számú ítélete Fővárosi Törvényszék 117.Pf.637.583/2018/7.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/69 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2019.04.09.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 1.Gf40023/2017/6/I.számú ítélete

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 1.Gf40023/2017/6/I.számú ítélete NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 1.Gf40023/2017/6/I.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/231 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2017.12.20.

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2016/4 számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2016/4 számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.045/2016/4 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/119 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.10.14.

Részletesebben

A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf /2015/6. számú ítélete

A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf /2015/6. számú ítélete A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf.20.776/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Néző Gabriella Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Néző Gabriella ügyvéd) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember

Részletesebben

Könyvek

Könyvek EH 2016.10.K29 A bejegyzési kérelmet benyújtó ügyvéd nem minősül az 1997. évi CXLI. tv. 26. (7) bekezdése szerinti jogosultnak. Amennyiben az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a jogi képviselet kötelező,

Részletesebben

A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.IV.37.661/2014/7. számú ítélete

A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.IV.37.661/2014/7. számú ítélete A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.IV.37.661/2014/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

FővárosiTörvényszék 3.Kf /2013/6.

FővárosiTörvényszék 3.Kf /2013/6. FővárosiTörvényszék 3.Kf.650.219/2013/6. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/46 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.04.18. Iktatószám: 7441/2014

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/6. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/6. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.105/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/48 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.27.

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3071/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz eljárás tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3071/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz eljárás tárgyában meghozta a következő. 3071/2015. (IV. 10.) AB végzés 1611 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3071/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz eljárás tárgyában meghozta

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

Kúria Kfv.III /2017/5.számú ítélete

Kúria Kfv.III /2017/5.számú ítélete Kúria Kfv.III.37.193/2017/5.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/27 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.02.07. Iktatószám: 2217/2018

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági kollégium 8.G /2017/9 számú ítélete

Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági kollégium 8.G /2017/9 számú ítélete Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági kollégium 8.G.40.809/2017/9 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/196 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete

Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.24.

Részletesebben

V É G Z É S t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S t. I N D O K O L Á S Ikt. sz.: D.609/11/2015. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8592 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. szám

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. szám Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.009/2015/5. szám Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/77 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.07.10. Iktatószám:

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/8. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/8. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.881/2015/8. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/49 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/7. számú ítélete

A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/7. számú ítélete A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.727/2015/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/86 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Fővárosi Közigzgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K /2013/6.

Fővárosi Közigzgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K /2013/6. Fővárosi Közigzgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.32.513/2013/6. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf /2014/5. számú ítélete

Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf /2014/5. számú ítélete Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf.20.515/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

Fővárosi Munkaügyi Bíróság

Fővárosi Munkaügyi Bíróság Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, V., Markó u. 27. 23.M.684/2003/8. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Bp., Pf.: 52., eljáró képviselő:

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/4. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/4. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.152/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/74 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.06.29.

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 19.K /2015/8. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 19.K /2015/8. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 19.K.31.064/2015/8. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/133 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

D.340/7/2017. H A T Á R O Z A T ot. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

D.340/7/2017. H A T Á R O Z A T ot. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HAT ÓSÁG K ÖZBESZE RZÉSI DÖNTŐB IZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Az ügy iktatószáma: D.340/7/2017. A

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/14 számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/14 számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.265/2016/14 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/149 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.194/9 /2008. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. 1 Ikt. sz.: 635/ 8 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 e -mail cím:dont obi zottsag@ koz be szerzesek-tanac

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/7. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/7. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.106/2015/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/32 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.03.18.

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s

v é g z é s t : I n d o k o l á s A a Dr. Bencze Péter és Társa Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Bencze Péter ügyvéd) által képviselt Magyar Szocialista Párt (kérelmező címe) kérelmezőnek a Megyei Területi Választási Bizottság 2014. október

Részletesebben

Dr. Puskás Sándor elnök Közbeszerzési Döntőbizottság február 8.

Dr. Puskás Sándor elnök Közbeszerzési Döntőbizottság február 8. Dr. Puskás Sándor elnök Közbeszerzési Döntőbizottság 2018. február 8. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) A Kbt. és a Vbt. jogorvoslati szabályainak módosítása Az

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.034/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróság P.T. I. rendű, H. Sz. II. rendű és

Részletesebben

Kúria Kfv.III /2016/8 számú ítélete

Kúria Kfv.III /2016/8 számú ítélete Kúria Kfv.III.37.875/2016/8 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/90 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2017.06.01. Iktatószám: 7745/2017

Részletesebben

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2017/48 számú ítélete

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2017/48 számú ítélete Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.028/2017/48 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/70 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.V.21.828/2014/5. Kúria mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Hámori és Soltész Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Soltész Beatrix ügyvéd felperesnek a Bertók Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Bertók Mihály

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III /2014/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III /2014/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III.37.538/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/14 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ Tájékoztató a Szakértői közreműködés, műszaki ellenőri feladatok ellátása a társasházak felújításának lebonyolítása, kivitelezése során tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf. 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.51/8 /2008. Tárgy: Az Állami Számvevőszék által hivatalból kezdeményezett

Részletesebben

Az igazságügy-miniszter 29/2004. (IX. 8.) IM rendelete

Az igazságügy-miniszter 29/2004. (IX. 8.) IM rendelete Az igazságügy-miniszter 29/2004. (IX. 8.) IM rendelete a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező közbeszerzési gyakorlatra és annak igazolására vonatkozó szabályokról * A közbeszerzésekről

Részletesebben

Egri Törvényszék 2.Gf /2017/4. számú ítélete

Egri Törvényszék 2.Gf /2017/4. számú ítélete Egri Törvényszék 2.Gf.20.274/2017/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/16 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.01.23. Iktatószám:

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 17.H/P /2015/16.számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 17.H/P /2015/16.számú ítélete Fővárosi Törvényszék 17.H/P.24.538/2015/16.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/97 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.08.24.

Részletesebben

D.473/10/2017. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (Szolnok, Tószegi út 21.) A beszerző képviselője:

D.473/10/2017. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (Szolnok, Tószegi út 21.) A beszerző képviselője: KÖZBESZERZÉSI HAT ÓSÁG K ÖZBESZE RZÉSI DÖNTŐB IZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Az ügy iktatószáma: D.473/10/2017.

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.675/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Pfv.V.21.850/2014/7. szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Hámori és Soltész Ügyvédi Iroda által (eljáró ügyvéd: dr. Soltész Beatrix) képviselt felperesnek, dr. Juhász Ádám ügyvéd által képviselt

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.838/7/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

PERTÁRGYÉRTÉK SZÁMÍTÁSA LÁTSZÓLAGOS KERESETHALMAZATNÁL

PERTÁRGYÉRTÉK SZÁMÍTÁSA LÁTSZÓLAGOS KERESETHALMAZATNÁL PERTÁRGYÉRTÉK SZÁMÍTÁSA LÁTSZÓLAGOS KERESETHALMAZATNÁL A látszólagos keresethalmazatban álló kérelmek pertárgyának értékét is csak egyszer, a nagyobb perértékő kereseti kérelem alapján kell megállapítani.,nincs

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=?

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=? érl ''SoS.od.oh I KUOAl'KST FŐVÁROS X. KKKOl\Y\ KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT '/.AT Polgármesteri I li.viiiiiln Iklsz.: D.363/ /2008. KÖZBESZERZÉSE^T^A'CS'A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBI^gTADSi^ Budapest, Marg 'íkrt.

Részletesebben

V É G Z É S t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.49/10/2017. A Közbeszerzési

Részletesebben

V É G Z É S - t. Az eljárás során felmerült költségeiket ezt meghaladóan a felek maguk viselik.

V É G Z É S - t. Az eljárás során felmerült költségeiket ezt meghaladóan a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.73/10/2017. A Közbeszerzési

Részletesebben