Könyvek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könyvek"

Átírás

1 EH K29 A bejegyzési kérelmet benyújtó ügyvéd nem minősül az évi CXLI. tv. 26. (7) bekezdése szerinti jogosultnak. Amennyiben az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a jogi képviselet kötelező, akkor annak ellátására nem csak az okiratot ellenjegyző ügyvéd jogosult [1997. évi CXLI. tv. (Inytv.) 26. (2), (7) bek., 39. (4) bek., XI. tv. (Ütv.) 27. (4) bek.]. [1] A felperes és az alperesi beavatkozó (a továbbiakban: beavatkozó) január 7-én ingatlan-adásvételi szerződést kötöttek, melyben a beavatkozó eladta a felperesnek a Budapest, V. kerületi ingatlant. A szerződést a felek megbízásából dr. P. Sz. ügyvéd szerkesztette és ellenjegyezte. A felperes és az okiratszerkesztő ügyvéd június 9. napján az ügyvédi megbízásra vonatkozó jogviszonyt közös megegyezéssel megszüntették, míg a beavatkozó dr. P. Sz. ügyvédnek adott meghatalmazását a június 16. napján kelt nyilatkozatában visszavonta. [2] A felperes képviseletében eljáró dr. K. I. ügyvéd az elsőfokú hatóság felé október 13. napján a perbeli ingatlanra bejegyzési kérelmet terjesztett elő, melyhez csatolta többek között az ügyvédi meghatalmazását, az adásvételi szerződést és a tulajdonjog bejegyzési engedélyt. [3] Az elsőfokú hatóság határozatában az ingatlanra a tulajdonjogot adásvétel jogcímén a felperes javára 1/1 arányban bejegyezte. [4] A határozattal szemben a beavatkozó terjesztett elő fellebbezést, melyben egyebek mellett előadta, hogy a felperes a vételárat részére nem fizette meg. [5] Az alperes a december 16. napján kelt 31216/3/2014. ügyiratszámú határozatában az elsőfokú határozatot megváltoztatta, a felperes tulajdonjog bejegyzés iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasította és elrendelte a bejegyzést megelőző állapot visszaállítását. [6] A határozat indokolása szerint tévedett az elsőfokú hatóság, amikor a tárgyi tulajdonjog bejegyzésére irányuló kérelemre eljárva a beadványt érdemben vizsgálta, és a csatolt iratok alapján a tulajdonjog-változást átvezette. Rögzítette, a tulajdonjog bejegyzésének kérelmezésére a felperes volt jogosult, a bejegyzést egyebekben a beavatkozó is kérelmezhette volna. A tulajdonjog bejegyzésére irányuló eljárásban a jogi képviselet kötelező, képviselet ellátására ekként kizárólag az okiratszerkesztő ügyvéd jogosult. A szerződő felek jogi képviseletének ellátására a tulajdonjog bejegyzésére irányuló eljárásban kizárólag dr. P. Sz. ügyvéd jogosult, míg dr. K. I. ügyvéd - a vevőtől származó meghatalmazása ellenére - ilyen jogosultsággal nem rendelkezik. [7] A felperes keresettel támadta az alperes határozatát, kérve annak bírósági felülvizsgálatát. [8] A közigazgatási és munkaügyi bíróság jogerős ítéletében a felperes keresetét elutasította. Az indokolásban felhívta az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 26. (2), (7) bekezdéseit, 32. (3) bekezdését, 39. (4) bekezdés d) pontját, az ügyvédekről szóló évi XI. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 27. (4) bekezdését és a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 324. (2) bekezdés a) pontját, valamint át. [9] Álláspontja szerint a perbeli bejegyzési eljárásban a jogi képviselet kötelező, az annak ellátására jogosultak körét az Inytv. 26. (2) bekezdése rögzíti. Ugyanakkor az ügyvédeknek a képviseleti tevékenységükre vonatkozó sajátos szabályoknak kell megfelelniük, így az Ütv. 27. (4) bekezdésében írtaknak is. Ezen jogszabályhelyből következően a csak jogi képviselővel előterjeszthető tulajdonjog-bejegyzési kérelmet a valamennyi szerződő fél érdekében eljáró, az Ütv. 27. (4) bekezdése szerinti ellenjegyző ügyvéd révén lehet előterjeszteni. Csak az ilyen ügyvédet lehet a tulajdonjog-bejegyzési kérelem benyújtására jogosult nevében és helyett eljáró jogosultnak tekinteni. Az e követelménynek nem megfelelő ügyvéd, mint jogi képviselő által benyújtott kérelmet arra nem jogosulttól származóként kell kezelni és érdemi vizsgálat nélkül elutasítani. [10] A jogerős ítélet ellen a felperes terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet annak hatályon kívül helyezése és a keresetnek való helyt adás iránt. [11] Érvelése szerint a bíróság összemosta az Inytv. szerinti jogosult fogalmát az Ütv.-ben megjelölt jogosult fogalmával. A jogerős ítéletben foglaltak téves jogértelmezésen alapulnak, így jogszabálysértőek. Arra kell választ adni, hogy az Inytv. alapján jogosultnak tekinthető felperes képviseletében ki járhat el jogi képviselőként az ingatlan-nyilvántartási hatóság előtt. Az Ütv. 27. (4) bekezdése csak arra ad iránymutatást, miszerint csak az a jogi képviselő jogosult az okiratban foglalt jognyilatkozatok joghatásának kiváltásához hatóságok előtt eljárni, aki az okiratot ellenjegyezte. [12] A felülvizsgálati kérelem az alábbiak szerint alapos. [13] A felülvizsgálati bíróság előrebocsátja, hogy az elsőfokú bíróság a helyesen megállapított tényállásból helytelen jogi következtetéseket vont le az alábbiak szerint. [14] A Kúriának abban kell döntenie, hogy egyrészt a bejegyzés körében jogosultnak minősül-e a bejegyzési 1. oldal

2 kérelmet benyújtó jogi képviselő. Másrészt az alperes és az elsőfokú bíróság helyesen értelmezte-e az Ütv. 27. (4) bekezdését oly módon, hogy a perbeli bejegyzési kérelmet előterjesztő ügyvéd erre nem jogosult, mivel ebben az eljárásban csak az adásvételi szerződést ellenjegyző ügyvéd járhat el jogi képviselőként. [15] Az Inytv. 26. (1) bekezdése szerint az ingatlanhoz kapcsolódó jog keletkezését, módosulását, illetve megszűnését a miniszter e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott nyomtatványon benyújtott kérelemre vagy megkeresés alapján kell az ingatlan-nyilvántartásba átvezetni. [16] Az Inytv. 26. (2) bekezdése értelmében a kérelemre induló olyan eljárásokban, amelyekben a jogváltozás bejegyzésének alapjául közjegyző által készített okirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szolgál, a jogi képviselet kötelező. Jogi képviselőnek kell tekinteni az ügyvédet (ügyvédi irodát), jogtanácsost és a fél képviseletében eljáró közjegyzőt. [17] Az Inytv. 26. (7) bekezdése kimondja, a bejegyzést - ha jogszabály rendelkezéséből vagy a felek megállapodásából más nem következik - annak kell kérnie, aki ezáltal jogosulttá válik. Kérheti a bejegyzést az is, akinek ez bejegyzett jogát érinti. [18] A Kúria álláspontja szerint az Inytv. 26. (7) bekezdésében megjelölt jogosult jelen esetben elsődlegesen a felperes, aki az adásvételi szerződés alapján tulajdonjogot szerez, másodlagosan a beavatkozó, akinek a bejegyzés a bejegyzett jogát érinti. [19] Az Ütv. 27. (4) bekezdése rögzíti, ha az ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalt jognyilatkozat joghatásának kiváltásához bíróság vagy más hatóság olyan eljárása szükséges, amelyben a jogi képviselet kötelező, a jogi képviselet ellátására az okiratot ellenjegyző ügyvéd a jogosult. [20] Nem vitás, hogy az Inytv. 26. (2) bekezdésére tekintettel a közigazgatási per alapjául szolgáló ingatlannyilvántartási eljárásban a jogi képviselet kötelező. Ez azonban a fentiek okán nem jelenti azt, hogy a bejegyzést kérő fél jogi képviselője volna az Inytv. 26. (7) bekezdése szerinti jogosult, mivel az ügyvéd csak a jogi képviselet ellátására bír meghatalmazással, maga nem jogosított vagy kötelezett. [21] Az Inytv. 39. (4) bekezdés d) pontja szerint a hiány pótlására való felhívás és érdemi vizsgálat nélkül végzéssel kell elutasítani a bejegyzés iránti kérelmet akkor is, ha azt arra nem jogosult nyújtotta be. [22] A Kúria hangsúlyozza, miután a hatósági eljárást indító kérelmet a felperes mint jogosult nyújtotta be, ezért az Inytv. 26. (7) bekezdését és 39. (4) bekezdés d) pontját megsértve járt el az alperes, amikor a kérelmet mint nem jogosulttól származót érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Ebből következően szintén a fenti jogszabályhelyeket sérti a jogerős ítélet, mert az Ütv. 27. (4) bekezdésére hivatkozással a jogi képviselő által benyújtott kérelmet nem jogosulttól származóként kezeli. [23] Az első eldöntendő kérdésre a Kúria azt a választ adja, hogy a jogi képviselő nem minősül az Inytv. 26. (7) bekezdése szerinti jogosultnak, ezért jelen tényállás alapján a kérelem érdemi vizsgálat nélkül nem utasítható el az Inytv. 39. (4) bekezdés d) pontjára hivatkozással. [24] A felülvizsgálati bíróság a korábban hivatkozott Ütv. 27. (4) bekezdésének értelmezésével kapcsolatban az alábbiakat rögzíti: az Inytv. 26. (2) bekezdésére tekintettel a közigazgatási per alapjául szolgáló ingatlan-nyilvántartási eljárásban a jogi képviselet kötelező, kérdés, hogy ezen kötelező jogi képviselet ellátására csak az okiratot ellenjegyző ügyvéd vagy más ügyvéd is jogosult. [25] A Kúria szerint ezen jogkérdés eldöntése során a vonatkozó jogszabályhely nyelvtani értelmezése mellett figyelemmel kell lenni az Alaptörvény 28. cikkére és a szerződéses szabadság alapjognak nem minősülő alkotmányos jogára is. [26] A "jogi képviselet ellátására az okiratot ellenjegyző ügyvéd a jogosult" mondatrész nem utal egyértelműen arra, hogy a jogi képviseletet csak az okiratot ellenjegyző ügyvéd láthatja el. Amennyiben a jogalkotó a "kizárólagosan jogosult", illetve a "köteles" kifejezéseket használta volna, úgy megalapozott következtetés lenne levonható a kizárólagos képviselet jogára az okiratot ellenjegyző ügyvéd tekintetében. Helyesen utalt az elsőfokú bíróság arra, hogy az Ütv. 27. (4) bekezdését beiktató évi XI. törvény 5. -ához kapcsolódó indokolás nem egyértelmű, ebből a jogalkotói cél teljes bizonyossággal nem állapítható meg. [27] Az Alaptörvény 28. cikke értelmében a bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak. [28] A felülvizsgálati bíróság az Ütv. 27. (4) bekezdését az Inytv. és az Ütv. fenti rendelkezéshez kapcsolódó szabályaival, azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban úgy értelmezte, hogy amennyiben az ügyvéd által ellenjegyzett okiratban foglalt jognyilatkozat joghatásának kiváltásához bíróság vagy más hatóság olyan eljárása szükséges, amelyben a jogi képviselet kötelező, úgy a jogi képviselet ellátására az okiratot ellenjegyző ügyvéd mellett más ügyvéd is jogosult. Ez az értelmezés áll összhangban a szerződéses szabadság alkotmányos jogával is, mivel egy ezzel ellentétes jogértelmezés közvetetten csorbítaná a szerződéses szabadságot az ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek körében, figyelemmel az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés konstitutív jellegére. 2. oldal

3 [29] A felülvizsgálati bíróság rámutat arra is, hogy az Ütv. 27. (4) bekezdése az Ütv. egyéb rendelkezéseivel - így különösen 24. -ával - nem koherens, ez a tény szintén alátámasztja a fenti jogértelmezés helyességét. [30] Az alperes az elsőfokú határozattal szembeni fellebbezésben foglaltakat - figyelemmel az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás körében kifejtett álláspontjára - nem teljeskörűen vizsgálta, emellett eltérő jogi álláspontjára tekintettel a bejegyezhetőség körében érdemben nem foglalt állást. [31] A fentiekre tekintettel a Kúria a Pp (4) bekezdését alkalmazva a jogerős ítéletet és az alperes határozatát hatályon kívül helyezte, és az alperest új eljárásra kötelezte. [32] Az új eljárás során az alperes köteles figyelembe venni a jelen ítéletben foglaltakat és a bejegyzési kérelmet érdemben elbírálni. (Kúria, Kfv. III /2015.) 3. oldal * * * TELJES HATÁROZAT A Kúria a Krasznai Ügyvédi Iroda (ügyintéző ügyvéd: Dr. Krasznai István) által képviselt felperesnek, a Dr. Cziráky Gábor jogtanácsos által képviselt Budapest Főváros Kormányhivatala, mint Budapest Főváros Kormányhivatal Földhivatalának jogutódja alperes elleni ingatlan-nyilvántartási ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében - melybe az alperes pernyertességének előmozdítására a személyesen eljáró Sándor Attila beavatkozott - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság június 24. napján kelt 8.K /2015/4. számú jogerős ítélete ellen a felperes részéről 5. sorszám alatt benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi í t é l e t e t: A Kúria a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K /2015/4. számú ítéletét hatályon kívül helyezi, az alperes határozatát hatályon kívül helyezi és az alperest új eljárásra kötelezi. Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek összesen (hetvenezer) forint elsőfokú és felülvizsgálati eljárási költséget. A feljegyzett kereseti és felülvizsgálati illetéket az állam viseli. Az ítélet ellen további felülvizsgálatnak nincs helye. I n d o k o l á s A felperes és az alperesi beavatkozó (a továbbiakban: beavatkozó) január 7-én ingatlan adásvételi szerződést kötöttek, melyben a beavatkozó eladta a felperesnek a Budapest, V. kerületi ingatlant. A szerződést a felek megbízásából dr. P. Sz. ügyvéd szerkesztette és ellenjegyezte. A felperes és az okiratszerkesztő ügyvéd június 9. napján az ügyvédi megbízásra vonatkozó jogviszonyt közös megegyezéssel megszüntették, míg a beavatkozó dr. P. Sz. ügyvédnek adott meghatalmazását a június 16. napján kelt nyilatkozatában visszavonta. A felperes képviseletében eljáró dr. K. I. ügyvéd az elsőfokú hatóság felé október 13. napján a perbeli ingatlanra bejegyzési kérelmet terjesztett elő, melyhez csatolta többek között az ügyvédi meghatalmazását, az adásvételi szerződést és a tulajdonjog bejegyzési engedélyt. Az elsőfokú hatóság határozatában az ingatlanra a tulajdonjogot adásvétel jogcímén a felperes javára 1/1 arányban bejegyezte. A határozattal szemben a beavatkozó terjesztett elő fellebbezést, melyben egyebek mellett előadta, hogy a felperes a vételárat részére nem fizette meg. Az alperes a december 16. napján kelt 31216/3/2014. ügyiratszámú határozatában az elsőfokú határozatot megváltoztatta, a felperes tulajdonjog bejegyzés iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasította és elrendelte a bejegyzést megelőző állapot visszaállítását. A határozat indokolása szerint tévedett az elsőfokú hatóság, amikor a tárgyi tulajdonjog bejegyzésére irányuló kérelemre eljárva a beadványt érdemben vizsgálta, és a csatolt iratok alapján a tulajdonjog-változást átvezette.

4 Rögzítette, a tulajdonjog bejegyzésének kérelmezésére a felperes volt jogosult, a bejegyzést egyebekben a beavatkozó is kérelmezhette volna. A tulajdonjog bejegyzésére irányuló eljárásban a jogi képviselet kötelező, képviselet ellátására ekként kizárólag az okiratszerkesztő ügyvéd jogosult. A szerződő felek jogi képviseletének ellátására a tulajdonjog bejegyzésére irányuló eljárásban kizárólag dr. P. Sz. ügyvéd jogosult, míg dr. K. I. ügyvéd - a vevőtől származó meghatalmazása ellenére? ilyen jogosultsággal nem rendelkezik. A felperes keresettel támadta az alperes határozatát, kérve annak bírósági felülvizsgálatát. A közigazgatási és munkaügyi bíróság jogerős ítéletében a felperes keresetét elutasította. Az indokolásban felhívta az ingatlannyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 26. (2), (7) bekezdéseit, 32. (3) bekezdését, 39. (4) bekezdés d) pontját, az ügyvédekről szóló évi XI. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 27. (4) bekezdését és a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 324. (2) bekezdés a) pontját, valamint át. Álláspontja szerint a perbeli bejegyzési eljárásban a jogi képviselet kötelező, az annak ellátására jogosultak körét az Inytv. 26. (2) bekezdése rögzíti. Ugyanakkor az ügyvédeknek a képviseleti tevékenységükre vonatkozó sajátos szabályoknak kell megfelelniük, így az Ütv. 27. (4) bekezdésében írtaknak is. Ezen jogszabályhelyből következően a csak jogi képviselővel előterjeszthető tulajdonjog bejegyzési kérelmet a valamennyi szerződő fél érdekében eljáró, az Ütv. 27. (4) bekezdése szerinti ellenjegyző ügyvéd révén lehet előterjeszteni. Csak az ilyen ügyvédet lehet a tulajdonjog bejegyzési kérelem benyújtására jogosult nevében és helyett eljáró jogosultnak tekinteni. Az e követelménynek nem megfelelő ügyvéd, mint jogi képviselő által benyújtott kérelmet arra nem jogosulttól származóként kell kezelni és érdemi vizsgálat nélkül elutasítani. Az elsőfokú bíróság hangsúlyozta, a jogilag releváns szabályozás joggyakorlást esetlegesen korlátozó jellegét a bíróság nem vonta értékelési körébe az alkalmazhatósági vizsgálata során, mivel a felperes és a beavatkozó által hivatkozott esetek a perbelitől jelentősen eltérnek. A jogerős ítélet ellen a felperes terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet annak hatályon kívül helyezése és a keresetnek való helyt adás iránt. Érvelése szerint a bíróság összemosta az Inytv. szerinti jogosult fogalmát az Ütv.-ben megjelölt jogosult fogalmával. A jogerős ítéletben foglaltak téves jogértelmezésen alapulnak, így jogszabálysértőek. Arra kell választ adni, hogy az Inytv. alapján jogosultnak tekinthető felperes képviseletében ki járhat el jogi képviselőként az ingatlannyilvántartási hatóság előtt. Az Ütv. 27. (4) bekezdése csak arra ad iránymutatást, miszerint csak az a jogi képviselő jogosult az okiratban foglalt jognyilatkozatok joghatásának kiváltásához hatóságok előtt eljárni, aki az okiratot ellenjegyezte. Ugyanakkor az Ütv. 24. (1) bekezdése rendelkezik az ügyvédi megbízás megszűnéséről. Kérdés, hogy egy felmondott megbízás esetén a felperes miként tudja jogosulti pozícióban a kötelező jogi képviseletet igénylő eljárásban a jogszerűen megszerzett tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni. Erre a kérdésre a bíróság nem adott választ. Azzal, hogy a felperes és az okiratszerkesztő ügyvéd közötti megbízás június 9. napján megszűnt, megnyílt a felperesnek, mint Inytv. szerinti jogosultnak azon joga, hogy szabadon válasszon jogi képviselőt, aki jogosult kérelmének benyújtására és a hatóság előtti teljes körű képviseletre. Az alperes és a beavatkozó felülvizsgálati ellenkérelmükben kérték a jogerős ítélet hatályában fenntartását. A felülvizsgálati kérelem az alábbiak szerint alapos. A Pp (1) és (2) bekezdésére figyelemmel a felülvizsgálati eljárásban bizonyítás felvételének nincs helye. A Kúria a felülvizsgálati kérelem elbírálása során a rendelkezésre álló iratok alapján dönt. A jogerős ítélet csak a felülvizsgálati kérelem keretei között vizsgálható felül. A felülvizsgálati bíróság előrebocsátja, hogy az elsőfokú bíróság a helyesen megállapított tényállásból helytelen jogi következtetéseket vont le az alábbiak szerint. A Kúriának abban kell döntenie, hogy egyrészt a bejegyzés körében jogosultnak minősül-e a bejegyzési kérelmet benyújtó jogi képviselő. Másrészt az alperes és az elsőfokú bíróság helyesen értelmezte-e az Ütv. 27. (4) bekezdését oly módon, hogy a perbeli bejegyzési kérelmet előterjesztő ügyvéd erre nem jogosult, mivel ebben az eljárásban csak az adásvételi szerződést ellenjegyző ügyvéd járhat el jogi képviselőként. Az Inytv. 26. (1) bekezdése szerint az ingatlanhoz kapcsolódó jog vagy keletkezését, módosulását, illetve megszűnését a miniszter e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott nyomtatványon benyújtott kérelemre vagy megkeresés alapján kell az ingatlan-nyilvántartásba átvezetni. Az Inytv. 26. (2) bekezdése értelmében a kérelemre induló olyan eljárásokban, amelyekben a jogváltozás bejegyzésének alapjául közjegyző által készített okirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szolgál, a jogi képviselet kötelező. Jogi képviselőnek kell tekinteni az ügyvédet (ügyvédi irodát), jogtanácsost és a fél képviseletében eljáró közjegyzőt. Az Inytv. 26. (7) bekezdése kimondja, a bejegyzést - ha jogszabály rendelkezéséből vagy a felek megállapodásából más nem következik - annak kell kérnie, aki ezáltal jogosulttá válik. Kérheti a bejegyzést az is, akinek ez bejegyzett jogát érinti. 4. oldal

5 A Kúria álláspontja szerint az Inytv. 26. (7) bekezdésében megjelölt jogosult jelen esetben elsődlegesen a felperes, aki az adásvételi szerződés alapján tulajdonjogot szerez, másodlagosan a beavatkozó, akinek a bejegyzés a bejegyzett jogát érinti. Az Ütv. 27. (4) bekezdése rögzíti, ha az ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalt jognyilatkozat joghatásának kiváltásához bíróság, vagy más hatóság olyan eljárása szükséges, amelyben a jogi képviselet kötelező, a jogi képviselet ellátására az okiratot ellenjegyző ügyvéd a jogosult. Nem vitás, hogy az Inytv. 26. (2) bekezdésére tekintettel a közigazgatási per alapjául szolgáló ingatlannyilvántartási eljárásban a jogi képviselet kötelező. Ez azonban a fentiek okán nem jelenti azt, hogy a bejegyzést kérő fél jogi képviselője volna az Inytv. 26. (7) bekezdése szerinti jogosult, mivel az ügyvéd csak a jogi képviselet ellátására bír meghatalmazással, maga nem jogosított vagy kötelezett. Az Inytv. 39. (4) bekezdés d) pontja szerint a hiány pótlására való felhívás és érdemi vizsgálat nélkül végzéssel kell elutasítani a bejegyzés iránti kérelmet akkor is, ha azt arra nem jogosult nyújtotta be. A Kúria hangsúlyozza, miután a hatósági eljárást indító kérelmet a felperes, mint jogosult nyújtotta be, ezért az Inytv. 26. (7) bekezdését és 39. (4) bekezdés d) pontját megsértve járt el az alperes, amikor a kérelmet, mint nem jogosulttól származót érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Ebből következően szintén a fenti jogszabályhelyeket sérti a jogerős ítélet, mert az Ütv. 27. (4) bekezdésére hivatkozással a jogi képviselő által benyújtott kérelmet nem jogosulttól származóként kezeli. Az első eldöntendő kérdésre a Kúria azt a választ adja, hogy a jogi képviselő nem minősül az Inytv. 26. (7) bekezdése szerinti jogosultnak, ezért jelen tényállás alapján a kérelem érdemi vizsgálat nélkül nem utasítható el az Inytv. 39. (4) bekezdés d) pontjára hivatkozással. A felülvizsgálati bíróság a korábban hivatkozott Ütv. 27. (4) bekezdésének értelmezésével kapcsolatban az alábbiakat rögzíti. Az Inytv. 26. (2) bekezdésére tekintettel a közigazgatási per alapjául szolgáló ingatlan-nyilvántartási eljárásban a jogi képviselet kötelező, kérdés, hogy ezen kötelező jogi képviselet ellátására csak az okiratot ellenjegyző ügyvéd, vagy más ügyvéd is jogosult. A Kúria szerint ezen jogkérdés eldöntése során a vonatkozó jogszabályhely nyelvtani értelmezése mellett figyelemmel kell lenni az Alaptörvény 28. cikkére és a szerződéses szabadság alapjognak nem minősülő alkotmányos jogára is. A?jogi képviselet ellátására az okiratot ellenjegyző ügyvéd a jogosult? mondatrész nem utal egyértelműen arra, hogy a jogi képviseletet csak az okiratot ellenjegyző ügyvéd láthatja el. Amennyiben a jogalkotó a?kizárólagosan jogosult?, illetve a?köteles? kifejezéseket használta volna, úgy megalapozott következtetés lenne levonható a kizárólagos képviselet jogára az okiratot ellenjegyző ügyvéd tekintetében. Helyesen utalt az elsőfokú bíróság arra, hogy az Ütv. 27. (4) bekezdését beiktató évi XI. törvény 5. -ához kapcsolódó indokolás nem egyértelmű, ebből a jogalkotói cél teljes bizonyossággal nem állapítható meg. Az Alaptörvény 28. cikke értelmében a bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak. A felülvizsgálati bíróság az Ütv. 27. (4) bekezdését az Inytv. és az Ütv. fenti rendelkezéshez kapcsolódó szabályaival, azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban úgy értelmezte, hogy amennyiben az ügyvéd által ellenjegyzett okiratban foglalt jognyilatkozat joghatásának kiváltásához bíróság, vagy más hatóság olyan eljárása szükséges, amelyben a jogi képviselet kötelező, úgy a jogi képviselet ellátására az okiratot ellenjegyző ügyvéd mellett más ügyvéd is jogosult. Ez az értelmezés áll összhangban a szerződéses szabadság alkotmányos jogával is, mivel egy ezzel ellentétes jogértelmezés közvetetten csorbítaná a szerződéses szabadságot az ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek körében, figyelemmel az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés konstitutív jellegére. A felülvizsgálati bíróság rámutat arra is, hogy az Ütv. 27. (4) bekezdése az Ütv. egyéb rendelkezéseivel? így különösen 24. -ával - nem koherens, ez a tény szintén alátámasztja a fenti jogértelmezés helyességét. Az alperes az elsőfokú határozattal szembeni fellebbezésben foglaltakat? figyelemmel az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás körében kifejtett álláspontjára? nem teljes körűen vizsgálta, emellett eltérő jogi álláspontjára tekintettel a bejegyezhetőség körében érdemben nem foglalt állást. A fentiekre tekintettel a Kúria a Pp (4) bekezdését alkalmazva a jogerős ítéletet és az alperes határozatát hatályon kívül helyezte, és az alperest új eljárásra kötelezte. Az új eljárás során az alperes köteles figyelembe venni a jelen ítéletben foglaltakat és a bejegyzési kérelmet érdemben elbírálni. A pervesztes alperes a Pp. 78. (1) bekezdésére tekintettel köteles a felperes részére elsőfokú és felülvizsgálati eljárási költség megfizetésére. A feljegyzett kereseti és felülvizsgálati eljárási illetéket az alperes személyes illetékmentessége folytán az 5. oldal

6 illetékekről szóló évi XCIII. törvény 5. (1) bekezdés c) pontja és a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 14. -a alapján az állam viseli. Budapest, január 13. Dr. Sperka Kálmán s.k. a tanács elnöke, Dr. Sugár Tamás s.k. előadó bíró, Dr. Kiss Árpád s.k. bíró (Kúria, Kfv. III /2015.) 6. oldal

7 7. oldal Tartalomjegyzék

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.279 / 2016 /7 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

ítéletet: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja és a felperes keresetét elutasítja.

ítéletet: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja és a felperes keresetét elutasítja. . M A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság dr. Csuka Zoltán ügyvéd (7400 Kaposvár, Csokonai u. 2.) által képviselt szám alatti ) felperesnek - Klincsik

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf /2006/3.

A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf /2006/3. A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf.50.422/2006/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Magyar Autóklub (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen versenyfelügyeleti ügyben hozott közigazgatási

Részletesebben

ítéletet: A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2.PÍ /2016/6. szám

ítéletet: A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2.PÍ /2016/6. szám 2.PÍ.21.046/2016/6. szám A Kaposvári Törvényszék mint másodfokú bíróság a dr. Csuka Zoltán ügyvéd (7400 Kaposvár, Csokonai u. 2. III/18.) által képviselt szám alatti lakos felperesnek - dr. Fábián Bernadett

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.V.21.986/2014/3. Kúria mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Hámori és Soltész Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Soltész Beatrix ügyvéd) által képviselt felperesnek a személyesen eljáró alperes ellen

Részletesebben

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kfv.II.37.882/2010/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Gellérthegyi István ügyvéd által képviselt Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

í t é l e t e t: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság a dr. Mészáros Győző Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Mészáros Győző, ügyvéd 1076 Budapest, Dózsa Gy. u. 68. I/5.) által képviselt Banco Primus S. A. (Portugália

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Gyulai Munkaügyi Bíróság 3.M.491/2002/4. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Gyulai Munkaügyi Bíróság dr. Csányi Éva jogtanácsos (Független Rendőr Szakszervezet 1077 Budapest, Király u. 71., 1388 Pf.: 52.)

Részletesebben

Í t é l e t e t. Ez ellen az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye. I n d o k o l á s

Í t é l e t e t. Ez ellen az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye. I n d o k o l á s A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Pfv.V.21.950/2014/3. szám A Kúria a Hámori és Soltész Ügyvédi Iroda, ügyintéző: dr. Hámori Péter által képviselt felperesnek Dr. Kovács Kornélia ügyvéd által képviselt

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.I.35.537/2012/5.szám A Kúria a Cseri Ügyvédi Iroda (6720 Szeged, Lengyel u. 11/A., ügyintéző ügyvéd: dr. Cseri András) által képviselt R. I. felperesnek a Paksiné

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.38.164/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3064/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3064/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő. 1572 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3064/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő végzést: Az Alkotmánybíróság

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Kfv.III /2016/4

Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Kfv.III /2016/4 Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Kfv.III.37.353/2016/4 Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/139 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.12.02.

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/73 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.034/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróság P.T. I. rendű, H. Sz. II. rendű és

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III. 37. 965/2009/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a dr. Pataki András ügyvéd által

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s

v é g z é s t : I n d o k o l á s A a Dr. Bencze Péter és Társa Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Bencze Péter ügyvéd) által képviselt Magyar Szocialista Párt (kérelmező címe) kérelmezőnek a Megyei Területi Választási Bizottság 2014. október

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Pfv.V.21.850/2014/7. szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Hámori és Soltész Ügyvédi Iroda által (eljáró ügyvéd: dr. Soltész Beatrix) képviselt felperesnek, dr. Juhász Ádám ügyvéd által képviselt

Részletesebben

Fővárosi Munkaügyi Bíróság

Fővárosi Munkaügyi Bíróság Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, V., Markó u. 27. 23.M.684/2003/8. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Bp., Pf.: 52., eljáró képviselő:

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.057/2013/13.szám A Kúria a F. P. elnök által képviselt F. D. V. Egyesület I.r., Kajtár Takács Hegymegi- Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest,

Részletesebben

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete Pécsi Törvényszék 11.G.20.973/2013/8. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.07.16.

Részletesebben

A KÚRIA. mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA. mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.V.35.434/2014/4.szám A Kúria a dr. T. által képviselt Ingatlanlízing Zrt. felperesnek a dr. D. jogtanácsos által képviselt Nemzeti Adó- és Vámhivatal Délalföldi

Részletesebben

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S : BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Megyei Bíróság kérelmezőnek,- a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 47/2006. (VIII.28.) TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.V.21.828/2014/5. Kúria mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Hámori és Soltész Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Soltész Beatrix ügyvéd felperesnek a Bertók Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Bertók Mihály

Részletesebben

A Kúria mint felülvizsgálati bíróság í t é l e t e

A Kúria mint felülvizsgálati bíróság í t é l e t e Az ügy száma: Kfv.I.35.076/2016/4. A Kúria mint felülvizsgálati bíróság í t é l e t e A tanács tagjai:. Hajnal Péter tanácselnök és előadó bíró, Dr. Heinemann Csilla bíró, Huszárné dr. Oláh Éva bíró A

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3071/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz eljárás tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3071/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz eljárás tárgyában meghozta a következő. 3071/2015. (IV. 10.) AB végzés 1611 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3071/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz eljárás tárgyában meghozta

Részletesebben

Budapest Környéki Törvényszék 14.Gf /2018/5. számú ítélete

Budapest Környéki Törvényszék 14.Gf /2018/5. számú ítélete Budapest Környéki Törvényszék 14.Gf.40.005/2018/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/149 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.08.03.

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/5. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/5. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.38.073/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Pest Megyei Munkaügyi Bíróság 5.M. 406/1997/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság a Független Rendőrszakszervezet Jogi Képviseleti Szolgálat (1388 Budapest, Pf. 52. ügyintéző:

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.VI.37.489/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Karl, Verrasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda ügyintéző: dr.karl Gábor Csaba ügyvéd) által képviselt felperesnek a dr.gellérthegyi Ügyvédi

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf /2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf /2013/7/1 számú végzése

Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf /2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf /2013/7/1 számú végzése Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf.20.875/2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf.20.875/2013/7/1 számú végzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/57 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3220/2015. (XI. 10.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3220/2015. (XI. 10.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő. 2838 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3220/2015. (XI. 10.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő végzést: Az Alkotmánybíróság

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 117.Pf /2018/7.számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 117.Pf /2018/7.számú ítélete Fővárosi Törvényszék 117.Pf.637.583/2018/7.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/69 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2019.04.09.

Részletesebben

Alkalmazott jogszabályok: Ptk.215..(1) bekezdés, 228. (3) bekezdés

Alkalmazott jogszabályok: Ptk.215..(1) bekezdés, 228. (3) bekezdés Az ingatlan tehermentesítésének a jelzálogjog által biztosított szerződéses kötelezettségek teljesítésének és a jelzálogjog töröltetésének eladó általi vállalása nem tekinthető sem lehetetlen feltételnek,

Részletesebben

21. (1) A Kjtv. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő sal egészül ki:

21. (1) A Kjtv. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő sal egészül ki: Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/17563.) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3133/2015. (VII. 9.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3133/2015. (VII. 9.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő. 3133/2015. (VII. 9.) AB végzés 2219 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3133/2015. (VII. 9.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.585/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Fekete Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő iroda címe; ügyintéző: dr. Fekete Csaba ügyvéd) által képviselt... (felperes címe) felperesnek,

Részletesebben

A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban

A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Szabó Linda Zsófia A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban A haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének, keletkezésétől függetlenül meghatározó jelentősége

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő Az Alkotmánybíróság döntésének tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege. A hivatalos közzétételre a Magyar Közlönyben, illetve az Alkotmánybíróság Határozatai című hivatalos lapban kerül

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s 17.Pkf.26.787/2014/2. A Fővárosi Ítélőtábla az Árvay és Neuberger Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Neuberger Anita) által képviselt felperes neve (felperes címe) felperesnek, a Réti, Antall és Társai Ügyvédi

Részletesebben

ŰRLAP FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELEM ELŐTERJESZTÉSÉHEZ

ŰRLAP FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELEM ELŐTERJESZTÉSÉHEZ ŰRLAP FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELEM ELŐTERJESZTÉSÉHEZ P21-18-01 nyomtatvány 1. OLDAL ÁLTALÁNOS ADATOK... 1 2. OLDAL JOGI KÉPVISELŐ VAGY PÁRTFOGÓ ÜGYVÉD... 5 3. OLDAL INDOKOLÁS... 9 ŰRLAP FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELEM

Részletesebben

Í T É L E T E T : A le nem rótt (huszonegyezer) Ft eljárási illetéket az állam viseli.

Í T É L E T E T : A le nem rótt (huszonegyezer) Ft eljárási illetéket az állam viseli. 1 Az Dr. Szegedi Zsolt ügyvéd (4400 Nyíregyháza, Iskola u. 3/b. 1/3.) által képviselt Nagy Róbert (3200 Gyöngyös, Zöldhíd u. 11. 1/2/1.) felperesnek Dr. Szabó Attila ügyvéd (3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér

Részletesebben

EBH2017. K.8. A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

EBH2017. K.8. A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás EBH2017. K.8. A közigazgatási eljárás garanciális szabályainak a figyelmen kívül hagyása (megsértése) az ügy érdemére kiható jogszabálysértést eredményez akkor is, ha egyébként a garanciális szabályok

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3088/2015. (V. 19.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság teljes ülése alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3088/2015. (V. 19.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság teljes ülése alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő. 3088/2015. (V. 19.) AB végzés 1759 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3088/2015. (V. 19.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság teljes ülése alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3217/2015. (XI. 10.) AB VÉGZÉSE

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3217/2015. (XI. 10.) AB VÉGZÉSE 3217/2015. (XI. 10.) AB végzés 2825 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3217/2015. (XI. 10.) AB VÉGZÉSE bírói kezdeményezés visszautasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa jogszabály alaptörvény-ellenességének megállapítására

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Néző Gabriella Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Néző Gabriella ügyvéd) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t : A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 134/2014. számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t : A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 134/2014. számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA Kvk.V.37.198/2014/2.szám A Kúria az ügyvéd által képviselt Magyar Szocialista Párt I. rendű, Együtt a Korszakváltók Pártja II. rendű, Demokratikus Koalíció III. rendű, Párbeszéd Magyarországért Párt

Részletesebben

^DANY:...^,.,,.. v:.. 'MKLLÉKLET:...a^. ^, KÖ.7TŰK:.

^DANY:...^,.,,.. v:.. 'MKLLÉKLET:...a^. ^, KÖ.7TŰK:. ')/. FO!;,;, iosi KÖZIGAZGATÍSI ÉS NUHIuÖGyi GiBOSÁG MUNKAUG>1 UGYSü. ff 4. FOUUSTROMSZÁM KFZnŰIRATON:. Pcstán / Cyüjtöi^-;7á / Sz&máfyárón /Jfc-m.iilen/ Faxon Érteett 2017 ^DF-2 7. ^DANY:...^,.,,.. v:..

Részletesebben

ŰRLAP FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELEM ELŐTERJESZTÉSÉHEZ EGYFOKÚ KÖZIGAZGATÁSI PEREKBEN

ŰRLAP FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELEM ELŐTERJESZTÉSÉHEZ EGYFOKÚ KÖZIGAZGATÁSI PEREKBEN ŰRLAP FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELEM ELŐTERJESZTÉSÉHEZ EGYFOKÚ KÖZIGAZGATÁSI PEREKBEN P24-16-01 nyomtatvány 1. OLDAL ÁLTALÁNOS ADATOK... 1 2. OLDAL JOGI KÉPVISELŐ VAGY PÁRTFOGÓ ÜGYVÉD... 5 3. OLDAL INDOKOLÁS...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, II. Gyorskocsi u. 52. 1 0 2 7 24.M.3696/2005/11. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1077 Budapest, Király

Részletesebben

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete Győri Törvényszék 2.Kf.20.098/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.01.

Részletesebben

A felperes elbirtoklás jogcímén az alperesi ingatlanok kerítés által leválasztott részeinek tulajdonjoga iránt terjesztett elő keresetet.

A felperes elbirtoklás jogcímén az alperesi ingatlanok kerítés által leválasztott részeinek tulajdonjoga iránt terjesztett elő keresetet. A FORGALOMKÉPTELENSÉG EREDETI SZERZÉSMÓD A jogszabály erejénél fogva forgalomképtelen önkormányzati törzsvagyonnak minősülő ingatlan más által eredeti szerzésmód útján sem szerezhető meg /1990. évi LXV.

Részletesebben

A TÁRSASÁG LÉTESÍTŐ OKIRAT MÓDOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE KOGENCIA DISZPOZITIVITÁS

A TÁRSASÁG LÉTESÍTŐ OKIRAT MÓDOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE KOGENCIA DISZPOZITIVITÁS A TÁRSASÁG LÉTESÍTŐ OKIRAT MÓDOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE KOGENCIA DISZPOZITIVITÁS I. A hatályos törvényi szabályozás ugyan a korábbinál részletesebben határozza meg a volt tag üzletrészének értékesítését,

Részletesebben

Szigetszentmiklósi Járásbíróság 16.P /2017/13-I. szám 1

Szigetszentmiklósi Járásbíróság 16.P /2017/13-I. szám 1 1 A Szigetszentmiklósi Járásbíróság a dr. Balla András ügyvéd (1364 Budapest, Pf.: 28. szám) által képviselt OTP Faktoring Zrt. (1066 Budapest, Mozsár u. 8. szám) felperesnek,- dr. Léhner Ügyvédi Iroda

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22. M. 1527/2004/5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről eljáró dr. Tordai Gábor (0388 Budapest, Pf.: 52.) által

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.915/5/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3126/2015. (VII. 9.) AB HATÁROZATA. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3126/2015. (VII. 9.) AB HATÁROZATA. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő. 3126/2015. (VII. 9.) AB határozat 2175 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3126/2015. (VII. 9.) AB HATÁROZATA alkotmányjogi panasz elutasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t : Kvk.V.37.869/2009/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a... kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2009. október 30. napján kelt 424/2009. számú

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.044/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III /2013/12. számú ítélte

A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III /2013/12. számú ítélte A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III.37.626/2013/12. számú ítélte Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/130 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/6. szám

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/6. szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.566/2014/6. szám Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.12.10.

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3180/2015. (IX. 23.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3180/2015. (IX. 23.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő. 3180/2015. (IX. 23.) AB végzés 2585 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3180/2015. (IX. 23.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K. 32.860/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/33.számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/33.számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.064/2016/33.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/113 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : A 32/1969. (IX.30.) Korm.rendelet, valamint a végrehajtására kiadott 16/1969. (IX.30.) ÉVM-MÜM-PM együttes rendeletben szabályozott vásárlási jog csak önálló ingatlan, vagy önálló ingatlanná kialakítható

Részletesebben

v é g z é s t: A Kaposvári Törvényszék 20.Pk /2016/2. szám

v é g z é s t: A Kaposvári Törvényszék 20.Pk /2016/2. szám dr. Takács Norbert ügyvéd (..) által képviselt I.r. kérelmező neve és címe szám alatti I.r., II.r. kérelmező neve és címe szám alatti II.r., III.r. kérelmező neve és címe szám alatti III.r., IV.r. kérelmező

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő Az Alkotmánybíróság döntésének tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege. A hivatalos közzétételre a Magyar Közlönyben, illetve az Alkotmánybíróság Határozatai című hivatalos lapban kerül

Részletesebben

Debreceni Ítélőtábla Gf.IV /2017/5. számú ítélete

Debreceni Ítélőtábla Gf.IV /2017/5. számú ítélete Debreceni Ítélőtábla Gf.IV.30.212/2017/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/13 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.01.18.

Részletesebben

#'. O ~,_,-- cj. D üt>

#'. O ~,_,-- cj. D üt> 1/2~: /I ~ "/)~/1ÁW~ Vu:d:"Jt ~ ~rn4 #'. O ~,_,-- cj. D üt>,a Dullr''J>. ~\U mint másodfokú biróság 7.Pf.21.298/20 17/7. V I Ėrk." A Budapest OTP Faktoring Zrt. (1066 Budapest, Mozsár u. 8.) felperesnek

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3075/2015. (IV. 23.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3075/2015. (IV. 23.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő. 3075/2015. (IV. 23.) AB végzés 1669 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3075/2015. (IV. 23.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

Alkalmazott jogszabályok: A Ptk (1) és (2) bekezdése, 348. (1) bekezdése

Alkalmazott jogszabályok: A Ptk (1) és (2) bekezdése, 348. (1) bekezdése Az alperes álképviselője, a körjegyző károkozó magatartását a képviselőtestületi határozat kivonatának meghamisítását és ezáltal a felperes képviseleti jog tekintetében való megtévesztését és a szerződés

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 4.Mf.20.048/2000/7. szám A Magyar Köztársaság nevében! A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság B. L. felperesnek Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Kaposvári Munkaügyi Bíróság 2.M.733/2000/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőr Szakszervezet dr. Topánka Erika képviselő által képviselt K. Z. felperesnek a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság 4.P/G.21744/2017/13.számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 4.P/G.21744/2017/13.számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 4.P/G.21744/2017/13.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/18 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.01.25.

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/4. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/4. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.152/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/74 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.06.29.

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kpk /2011/2.

Fővárosi Törvényszék 3.Kpk /2011/2. V é g z é s A Fővárosi Törvényszék a [ ] ügyvéd által képviselt [ ] kérelmezőnek a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) kérelmezett ellen közigazgatási végzés

Részletesebben

Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf /2014/5. számú ítélete

Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf /2014/5. számú ítélete Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf.20.515/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 8-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 8-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 8-i rendkívüli ülésére Tárgy: A nővérszálló és a hozzákapcsolódó ingatlan ügyében

Részletesebben

A KÚRIA. mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA. mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.IV.35.069/2014/4.szám A Kúria a Dr. J. Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt B. J. (cím) felperesnek a Földművelésügyi Miniszter (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér

Részletesebben

Tisztelt Budapesti 2. Számú Földhivatal útján Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala!

Tisztelt Budapesti 2. Számú Földhivatal útján Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala! 1 Tisztelt Budapesti 2. Számú Földhivatal útján Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala! A 1055 Budapest, Falk Miksa u. 10. sz. alatti Társasház, annak tulajdonostársai kérelmezőnek alapító okirat

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/7. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/7. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.957/2014/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

A Kúria a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletét hatályában fenntartja.

A Kúria a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletét hatályában fenntartja. A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.I.35.628/2015/7.szám A Kúria a B. Ügyvédi Iroda által képviselt Kft. felperesnek, a M. jogtanácsos által képviselt Nemzeti Adó-és Vámhivatal Közép-magyarországi

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1055 Budapest, Markó u. 27. 18.M. 529/2001/5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet által képviselt, B. P. I. rendű és B.

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! 20.K.33.725/2006/18. 1 A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság a dr. ügyvéd által képviselt felperesnek, a dr. Balogh Edina jogtanácsos (hivatkozási szám: ) által képviselt Közép-magyarországi

Részletesebben

A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/7. számú ítélete

A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/7. számú ítélete A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.727/2015/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/86 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A tanács tagjai: Dr. Balogh Zsolt a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás előadó bíró, Dr. Dobó Viola bíró

A tanács tagjai: Dr. Balogh Zsolt a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás előadó bíró, Dr. Dobó Viola bíró k b.. O ~CCb Az ügy száma: Köf.5005/20l8/3. A tanács tagjai: Dr. Balogh Zsolt a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás előadó bíró, Dr. Dobó Viola bíró Az indítványozó: Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 302/2014. (X. 17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. I n d o k o l á s :

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 302/2014. (X. 17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. I n d o k o l á s : Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.050/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (iroda címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv. II.11.058/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a Független Rendır Szakszervezet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, V. Markó u. 27. 1055 4.M.2875/1999/5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52.) ügyintéző:

Részletesebben

Perfelvétel iratai. perkoncentráció: hiánytalan peranyag mihamarabb rendelkezésre álljon

Perfelvétel iratai. perkoncentráció: hiánytalan peranyag mihamarabb rendelkezésre álljon Perfelvétel iratai perkoncentráció: hiánytalan peranyag mihamarabb rendelkezésre álljon 1. felperesi KERESETLEVÉL 1.1. tartalom tartalmi szabályozásának célja: minél előbb rendelkezésre álljon valamennyi

Részletesebben