Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/7. számú ítélete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/7. számú ítélete"

Átírás

1 Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/32 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 3142/2016 CPV Kód: Ajánlatkérő: Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Fővárosi Bíróság ítélete Szöveg: FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK 3.Kf /2015/7. A Fővárosi Törvényszék a dr. Tölgyvári Tamás jogtanácsos által képviselt FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) I. rendű felperesnek, egyben II. rendű alperes, a dr. Dajka Gabriella jogtanácsos által képviselt Közbeszerzési Fiatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (1026 Budapest, Riadó utca 5.) II. rendű felperesnek, egyben I. rendű alperes, a dr. Dajka Gabriella jogtanácsos által képviselt Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (1026 Budapest, Riadó utca 5.) I. rendű alperes, egyben II. rendű felperes, a dr. Tölgyvári Tamás jogtanácsos által képviselt FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) II. rendű alperes egyben I. rendű felperes, és a dr. Horváth András ügyvéd (1012 Budapest, Attila út 75. 1/11.) által képviselt Ramico Kft. (1126 Budapest, Ugocsa utca 4/a.) III. rendű alperes ellen közbeszerzési ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata, valamint szerződés érvénytelensége iránt indított perében, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság július 10. napján kelt 14.K /2015/7. számú ítélete ellen az I. rendű felperes egyben II. rendű alperes és a III. rendű alperes 8. sorszám alatt bejelentett fellebbezésére meghozta a következő 1

2 ÍTÉLETET A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletének fellebbezéssel nem támadott részét nem érinti, fellebbezett részét részben megváltoztatja, az (egymillió) forint bírság megfizetésére az I. rendű felperest, egyben II. rendű alperest kötelezi akként, hogy azt a Fővárosi Törvényszék előirányzat-felhasználási keretszámlájára a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala külön felhívásában megjelölt módon kell befizetni, az I. rendű alperes, egyben II. rendű felperes keresetét a bírság egyetemleges megfizetésére kötelező részében elutasítja, ezt meghaladóan az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. A peres felek másodfokú költségeiket maguk viselik. Kötelezi a Fővárosi Törvényszék az I. rendű felperest, egyben II. rendű alperest és a III. rendű alperest, hogy egyetemlegesen fizessen meg a Magyar Államnak - az adóhatóság külön felhívására (százhuszonnyolcezer-nyolcszáz) forint fellebbezési részilletéket, (nyolcvanezer) forint részilletéket az állam visel. Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye. Índokolás A Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke által az I. rendű felperes egyben II. rendű alperes (a továbbiakban: I. rendű felperes) ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás eredményeként az I. rendű alperes egyben II. rendű felperes (a továbbiakban: I. rendű alperes) D.822/12/2014. számú határozatában megállapította, hogy az I. rendű felperes megsértette a közbeszerzésekről szóló évi CVII1. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 114. (1) bekezdése alapján alkalmazandó 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésére, továbbá a 14. (1) és (2) bekezdésére figyelemmel a 11. (1) bekezdés e) pontját. A hivatalbóli kiterjesztés alapján indult jogorvoslati eljárásban a jogsértés hiányát állapította meg, az ajánlatkérőt forint bírság megfizetésére kötelezte. Az I. rendű alperes a határozati megállapításának következményeként egy nyolc oldalas kereseti kérelmet terjesztett elő az I. rendű felperes és a III. rendű alperes ellen szerződés érvénytelenségének megállapítása és az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt. Elsődlegesen kérte a szerződés visszamenőleges hatályú érvénytelenné nyilvánítását és a szerződés további teljesítésének felfüggesztését, másodlagosan a szerződés visszamenőleges hatályú érvényessé nyilvánítását és bírság kiszabását egyetemlegesen az I. rendű felperes és a III. rendű alperes terhére. A szerződés értékét forintban határozta meg. Csatolta a szerződő felek között október 31. napján létrejött 2

3 vállalkozási szerződést, amely az általa megjelölt mértékű vállalkozói díjra vonatkozó megállapodást tartalmaz. Az I. rendű felperes ellenkérelmére három oldal terjedelmű előkészítő iratban reflektált. Az I. rendű felperes az I. rendű alperes határozatának felülvizsgálatát kezdeményezte, kérve annak megváltoztatását, a jogsértés megállapításának és a bírság kiszabásának a mellőzését, másodlagosan a bírság mellőzését vagy mérséklését. Az I. rendű alperes a kereseti kérelemre ellenkérelmet terjesztett elő, amelynek terjedelme öt oldal volt. Az I. rendű felperes előkészítő iratára további három oldal terjedelemben nyilatkozatot tett az elsőfokú bíróság által tartott két tárgyaláson, valamint a határozathirdetésen személyesen nem jelent meg. Az elsőfokú bíróság az I. rendű felperes keresetét elutasította, az I. rendű felperes és a III. rendű alperes között október 31-én kelt szerződést a megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal érvényessé nyilvánította és a szerződő felekkel szemben 1 millió forint bírságot szabott ki, amelynek megfizetésére őket egyetemlegesen kötelezte a Magyar Államkincstár előirányzat-felhasználási keretszámlára. Ugyancsak egyetemlegesen kötelezte az I. rendű felperest és a III. rendű alperest az I. rendű alperes javára forint perköltség megfizetésére, továbbá rendelkezett forint, valamint forint kereseti illeték megfizetésére kötelezésről, utóbbi kötelezettség az I. rendű felperest és a III. rendű alperest ugyancsak egyetemlegesen terheli. Megállapította, hogy az I. rendű alperes helytállóan értékelte a rendkívüli sürgősség feltételei fennállásának a hiányát, míg a bírság kiszabása körében határozata megfelelt a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 339/B. -ában foglalt követelményeknek. A Kbt (1) bekezdés b) pontja, (3) bekezdése, valamint a 164. (1); (4) és (5) bekezdése szerint döntött a szerződés érvényességéről. Fennállónak találta a Kbt (3) bekezdésében írt indokokat, a felperes alapvető közszolgáltatásokért felelős szervezet, így közérdek fűződik az egyébként jogszabálysértően megkötött szerződés érvényessé nyilvánításához. A bírság összegének meghatározása során figyelembe vette, hogy az I. rendű felperes olyan közszolgáltató cég, amelynek tevékenysége a lakosság ellátása szempontjából nélkülözhetetlen, továbbá figyelembe vette a jogsértésnek a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre gyakorolt befolyását, így a maximálisan kiszabható 15%-os bírsággal szemben a közbeszerzési szerződés értékének 5%-ában állapította meg annak összegét. 3

4 Az elsőfokú bíróság ítéletének a bírság egyetemleges megfizetésére kötelező, a perköltség mértékét meghatározó és az forint kereseti illetékre vonatkozó része ellen fellebbezést az I. rendű felperes és a III. rendű alperes közösen terjesztett elő. Álláspontjuk szerint a bírság III. rendű felperessel szembeni kiszabásának és ezzel összefüggésben az egyetemleges fizetésre kötelezésnek nincs jogi alapja, erre nézve releváns jogszabályhelyet sem az I. rendű alperes, sem a bíróság az ítéletében nem jelölt meg. A Kbt.-nek a 164. (5) bekezdéséhez fűzött indokolása szerint a bíróság által kiszabásra kerülő bírság a 2007/66/EK irányelv (a továbbiakban: irányelv) rendelkezéseivel összhangban álló alternatív szankció a szerződés érvényessé nyilvánítása esetére. Az irányelv 2e. cikk (2) bekezdése az alternatív szankciót az ajánlatkérővel szemben kiszabott bírságként nevesíti, a szerződést kötő másik féllel szembeni bírságolás lehetőségére az irányelv nem utal. A fellebbezők e körben több elsőfokú jogerős ítéletre hivatkoztak, melyek a fellebbezési állásponttal azonos döntést tartalmaznak. A forint perköltség megfizetésre kötelező rendelkezést azért kifogásolták, mert a perköltség mértéke eltúlzott, a jogi képviseletet ellátó jogtanácsos a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet (a továbbiakban: IM.r.) alapján az ügyvédi megbízási, szerződésben kikötött megbízási díjról, valamint indokolt készkiadásokról nyilatkozatot tenni nem tud, ezért a kialakult gyakorlat szerint a bíróságok a jogtanácsos munkadíját a ténylegesen elvégzett tevékenységgel arányban állapítják meg. Jelen ügyben az I. rendű alperes jogi képviselőjének tevékenysége kizárólag rövid, a korábbi álláspontját lényegében megismétlő, a hasonló jellegű ügyek sablonjain alapuló írásbeli beadványok benyújtására korlátozódott, a bírósági tárgyalásokon személyesen nem vett részt. A pertárgyérték meg nem határozható mértékű, ezért az sem indokol ilyen nagy összegű perköltséget. Megítélésük szerint az forint mértékű kereseti illeték kiszabásának nincsen jogi alapja. Egyesített perben hozott döntést az elsőfokú bíróság a Pp. XX. fejezete alapján közigazgatási perként lefolytatva az eljárást, ekként a közigazgatási perekre irányadó, az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 39. (3) bekezdése szerinti tételes összegeket kell alapul venni. Az elsőfokú bíróság ennek megfelelően kiszámított kereseti illeték megfizetésére kötelező döntést hozott az ítéletében. Az ítélet indokolásában is kizárólag erre hivatkozik, így nem állapítható meg, 4

5 hogy a további illeték megfizetését mire alapozta. Amennyiben a szerződés érvénytelenségének megállapítására irányuló kereseti részt külön kellene kezelni az illeték megállapítása szempontjából, az illeték helyes összege akkor sem lehetne a kirótt mértékű, mivel az Itv. 39. (1) bekezdése úgy fogalmaz, hogy a polgári peres eljárásban az illeték alapja az eljárás tárgyának az eljárás megindításakor fennálló értéke, amely álláspontjuk szerint nem határozható meg. Az I. rendű alperes ellenkérelmében az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte annak fellebbezett részében, kérve egyben az I. rendű felperes és III. rendű alperes kötelezését perköltségének viselésére. Arra hivatkozott, hogy a Kbt a alkalmazásával ugyan, de alapvetően az érvénytelenségi perekre vonatkozó polgári jogi szabályok alapján jár el a bíróság. Sem a Kbt a, sem más Kbt. rendelkezés nem mondja azt, hogy bírságot csak és kizárólag az ajánlatkérővel szemben kellene kiszabnia a bíróságnak. Az irányelv pedig csak azokat az elérendő célokat határozza meg, amelyet a tagállamoknak figyelembe kell venniük a jogalkotásuk során, azonban ez nem jelenti azt, hogy a nemzeti jogban csak és kizárólag az irányelvben meghatározott rendelkezések szerepelhetnek. Vitatta, hogy sablon szövegű beadványokat szerkesztett volna, pernyertes lett, a javára megállapított perköltség nem eltúlzott, az a korábbi bírósági gyakorlat volt tarthatatlan, amely és forint közötti összeget megállapítását tartotta indokoltnak az alperes részére. A fellebbezés részben alapos. A Kbt (1) bekezdés b) pontja szerint semmis a Kbt. hatálya alá tartozó szerződés, ha hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként úgy kötötték meg, hogy nem álltak fenn a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazhatóságának a feltételei. Az I. rendű alperes határozatában az I. rendű felperes terhére állapított meg jogsértést, amely jogsértés a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti semmisséget eredményez, ez okból a Kbt (1) bekezdése szerinti polgári pert kezdeményezett. Figyelemmel arra, hogy az I. rendű felperes a közbeszerzési határozat felülvizsgálata iránti közigazgatási pert indított, az elsőfokú bíróság a Kbt (6) bekezdése alapján a két pert egyesítette. Az egyesítés azonban sem a perköltség, sem a kereseti illeték meghatározásának szempontjából nem jelenti azt, hogy az egyesített pert egy, a kizárólagos illetékességet meghatározó Kbt (6) bekezdése szerinti előírás alapján, közigazgatási pernek kell tekinteni. Helyesen járt el ezért az elsőfokú bíróság, amikor a költségek viselésére vonatkozó rendelkezéseknél a két kereseti kérelemre külön-külön figyelemmel volt, szem előtt tartva, hogy 5

6 egyfelől egy közigazgatási pert, másfelől egy polgári pert kezdeményező keresetlevelet kellett törvényi előírás folytán egy eljárásban, a közigazgatási perekre irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával tárgyalnia. Helyesen rögzítette a közigazgatási per felülvizsgálatára vonatkozó részében az illeték meghatározásának szabályait, - ezt a fellebbezők sem vitatták - ezért azt a másodfokú bíróság nem ismétli. Elmulasztotta ugyanakkor az általa helyesen számított polgári peres eljárási rész illetéke megállapításának szabályait rögzíteni. A polgári perre tartozó rész pertárgy értéke - lévén a szerződés érvényességének a vizsgálata a per tárgya - a szerződéses érték, amely forint, erre az alperes is helyesen hivatkozott. A Pp. 24. (1) bekezdése szerint ugyanis a pertárgy értékének megállapításánál a keresettel érvényesített követelés, vagy más jog értéke irányadó. Az Itv. 39. (1) bekezdése szerint a polgári peres eljárásban az illeték alapja - ha a törvény másként nem rendelkezik - az eljárás tárgyának az eljárás megindításakor fennálló értéke. A 42. (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az ily módon meghatározott illetékalap után kellett az illeték mértékét meghatározni, amely az illetékalap 6%-a, vagyis forint. Az elsőfokú bíróság ezért az illeték mértékét a szerződés érvénytelensége tárgyában előterjesztett kereseti kérelemmel érvényesíteni kívánt követelés alapján a fenti kiegészítéssel helytállóan határozta meg. APp. 75. (1) bekezdése szerint a perköltség mindaz a költség, ami a felek célszerű és jóhiszemű pervitelével kapcsolatban akár a bíróság előtt, akár a bíróságon kívül merült fel. A Pp. 78. (1) bekezdése szerint a pernyertes fél költségeinek megfizetésére a pervesztes felet kell kötelezni. A (2) bekezdés a bíróság kötelezettségévé teszi, hogy a perköltség felől hivatalból határozzon kivéve, ha a pernyertes fél a perköltség tárgyában a határozathozatal mellőzését kéri. A perben mind a két kereseti kérelem vonatkozásában az I. rendű alperes pernyertesnek tekintendő. A pernyertességére figyelemmel őt perköltség illeti meg, a felmerült perköltség a jogi képviselettel járó munkadíj. A Pp. 79. (1) bekezdése alapján a bíróság a perköltség összegét a fél által előadott és a szükséghez képest igazolt adatok figyelembevételével állapítja meg. Az IM.r. 1. (1) bekezdése szerint a rendelet rendelkezéseit a polgári eljárásban pernyertes felet képviselő ügyvéd munkadíjának és készkiadásainak megállapítása során kell alkalmazni. A jogtanácsos képviseleti díját az ügyvéd munkadíjával azonos szempontok szerint kell megállapítani. Díjmegállapodás hiányában az IM.r. 3. 6

7 rendelkezései az irányadók. Az előírások a pertárgy értékhez igazodóan határozzák meg a képviselet ellátásával felmerült munkadíj összegét. A 3. (2) bekezdés b) pontja szerint a szerződéses érték alapulvételével az I. rendű alperest minimálisan forint, maximálisan forint díj illethette volna, a bíróság a (6) bekezdésre figyelemmel indokolt esetben a munkadíjat mérsékelheti, vagy felemelheti. A pertárgyérték a mérlegelésnek csak az egyik szempontja. A bíróság a jogvita bonyolultságát, a képviseleti munka igényességét, a tárgyaláson való részvételt, az előkészítő iratok számát, terjedelmét és egyéb, olyan szempontokat, amelyek az adott per egyedi sajátosságait meghátározzák, vehet figyelembe. Az elsőfokú bíróság a mérlegelési kötelezettségének eleget tett, valamennyi, a perben lehetségesen releváns körülményt értékelt. Az I. rendű felperes és a III. rendű alperes tévesen hivatkozott mindkét kereseti kérelmet illetően a meg nem határozható pertárgyértékre, az csak az egyik, a közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti eljárással összefüggésben számításba vehető, míg a polgári perre tartozó kereseti kérelem sikere az I. rendű alperes javára a fentiek szerinti munkadíj számítást indokolja. Az elsőfokú bíróság az I. rendű alperes által a közigazgatási perben előterjesztett ellenkérelem, illetőleg előkészítő irat tartalmát, terjedelmét, a tárgyaláson való részvétel hiányát, ugyanakkor a polgári peres eljárást kezdeményező keresetlevél és az abban az eljárásrészben elkészített előkészítő irat tartalmát, terjedelmét, figyelemmel a kétféle pertárgyértékre is, megfelelő súllyal mérlegelte. Az a körülmény, hogy az I. rendű alperes a határozati érveit a peres eljárás során fenntartotta, a szerződés érvénytelenségére vonatkozó kereseti érvelése is az eljárás sajátosságaiból fakadóan azon alapul, továbbá azonos ügytípusokban, hasonló érvrendszer jelenik meg a hatóság részéről, nem teszi indokolatlanná a ténylegesen elvégzett munka értékelését. A munkadíj összegszerűségének meghatározásakor az egyesített perben a kétféle módon számítandó pertárgy értékhez igazodó munkadíj lehetséges minimum és maximum értékeinek szem előtt tartásával éppen e szempontok szerint helyesen határozta meg az. elsőfokú bíróság az I. rendű alperesnek járó perköltség mértékét, ami eltúlzottnak nem tekinthető. A perköltség viselést illetően az elsőfokú bíróság helyesen döntött, az I. rendű alperesnek járó perköltség mértéke nagyobb részt a polgári per által meghatározott, a szerződő felek perben állása kötelező, közöttük a Pp. 51. a) pontja szerinti pertársaság keletkezik, a semmisség ítéleti következményeként a 7

8 szerződés érvényességére vonatkozó döntés jogi hatásait mindkét szerződő félnek viselnie kell. Tévesen marasztalta az elsőfokú bíróság ugyanakkor egyetemlegesen mindkét szerződő felet a Kbt (5) bekezdése szerinti, az érvénytelenség hiányának megállapítása törvényi következményét jelentő bírság szankcióban az alábbi indokok miatt. A Kbt. alanyi hatálya alá tartozó szervezetek a Kbt. szabályai szerint kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzéseiket a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása, nyilvános ellenőrizhetősége, a verseny biztosítása érdekében. A törvényi cél megvalósításának elősegítéseként kerültek átültetésre azok a közösségi szabályok, amelyek azoknak a szerződéseknek az elkerülésére, illetve reparálhatóságára tartalmaznak megoldásokat, melyek a közpénzek felhasználásával, de az arra alkotott törvény egyes előírásainak megsértésével jönnének, vagy jöttek létre. így került sor a szerződéskötési moratórium bevezetésére, illetve egyes, a Kbt. szabályait sértő módon megkötött szerződés semmisségének törvényi kimondására és a bíróság előtti megtámadás előírására. E jogsértések jellemzően olyan, a Kbt. alanyi hatálya alá tartozó szervezet döntésének, vagy döntéseinek következményeként megkötött szerződésből fakadnak, amely döntésekre a szerződésben résztvevő gazdasági szereplőnek semmilyen ráhatása nincs. A közbeszerzési eljárás mellőzése, a kivételesen választható, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása ilyen, az ajánlatkérő részéről megvalósuló jogsértés lehet. A szerződéskötési moratórium megsértése ez alól a lehetséges kivétel, ez esetben is azonban mindenképpen egyedileg kell megvizsgálni a Kbt előírásainak betartását. Helytállóan hivatkozott az alperes arra, hogy a Kbt. nem szabályozza, kit terhel a bírság. A bírság szankció célját tekintve azonban a Kbt. alanyi hatálya alá tartozókat hivatott a jogkövető magatartásra szorítani, amely a Kbt. előírásainak betartását kell jelentse. Helyesen hivatkozott az I. rendű felperes a törvényi indokolásra, amely a Kbt (5) bekezdését összhangban az irányelv rendelkezéseivel említi. Utóbbi az alternatív szankció címzettjeként az ajánlatkérőt nevesíti azzal, hogy a tagállamok széles mérlegelési jogkört ruházhatnak a jogorvoslati szervre a tekintetben, hogy valamennyi lényeges tényezőt figyelembe vegyenek, ideértve a jogsértés súlyosságát, az ajánlatkérő magatartását, a szerződés hatályban maradásának mértékét. A polgári per az I. rendű felperes terhére határozatban megállapított jogsértés következménye, a III. rendű alperesnek a tárgyalásos eljárás kiválasztásában, azoknak a körülményeknek az előidézésében, amely az 8

9 ajánlatkérőt a rendkívüli sürgősség megállapítására vezette, semmilyen ráhatása nem volt, erre az I. rendű alperes sem hivatkozott. A III. rendű alperes döntési kompetenciája a szerződés megkötésére korlátozódott. Tévesen hivatkozott az I. rendű alperes arra, hogy pusztán a szerződő felek közötti kötelmi jogviszony az egyetemleges marasztalás alapja lehet. A bírság ugyanis éppen nem a kötelmi jogviszony sajátja, az kizárólag a Kbt. speciális előírásaiból fakad, a szerződésben nem szereplő harmadik személy, a hatóság kényszeríti ki azt, az által, hogy törvényi kötelezettsége áll fenn a szerződő felek között létrejött kötelmi jogviszonyba kívülről beavatkozni függetlenül attól, hogy a szerződésben szereplő felek között van-e jogvita, vagy sem. A jogsértés szankciója egyfelől a szerződés Kbt szerinti semmissége, amelynek sajátos, a Kbt. szerinti érvénytelenségi per a következménye, ez a szerződő feleket egyaránt sújtja, másfelől bírságot kell kiszabni, amely a tényleges jogsértőt kell sújtsa. A közbeszerzési határozat szerint a jogsértő az ajánlatkérő volt, a perben nem merült fel olyan adat, amely ehhez képest az ajánlatkérővel szerződő, az eljárásfajta választására ráhatással nem bíró gazdasági szereplővel szemben is indokolt volna bírság szankciót. E szankció sajátja a büntetési jelleg, az az egyetemlegességgel nem összeegyeztethető. Egyetemleges marasztalás esetén a követelés teljes összege bármelyik kötelezettől követelhető, a teljesítésből eredően pedig a marasztaltaknak egymás között keletkezhet elszámolási igényük. Ez okból abban az esetben, ha mindkét szerződő féllel szemben indokolt lett volna bírság kiszabása, akkor is külön-külön, a bírság összegszerűségét a jogsértő magatartásához igazodóan mérlegelve kellett volna arról dönteni. Az I. rendű alperes egyetemleges marasztalásra irányuló kereseti kérelme ezért mindkét okból megalapozatlan volt. Mindezekre figyelemmel a másodfokú bíróság a Pp (2) bekezdése alapján az elsőfokú bíróság ítéletét, annak fellebbezett részében, a rendelkező rész szerint, részben megváltoztatta, egyebekben pedig helybenhagyta. A bírság megfizetésére vonatkozó, az elsőfokú ítéletben foglaltakat megváltoztató rendelkezés - a végrehajthatóságot biztosító egyértelmű törvényi előírás hiányában - a kialakított bírósági gyakorlatnak megfelelően, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, valamint a Fővárosi Törvényszék elnöke legutolsó, a tárgyban kiadott átirata szerint történt. A fellebbezés sikeréhez igazodóan a Pp. 81. (1) bekezdése alapján rendelkezett a másodfokú bíróság a perköltség viseléséről, és a fellebbezett értékekhez igazodó feljegyzett fellebbezési illetéket is ennek megfelelően osztotta meg a 9

10 felek között, a fellebbezést előterjesztők egyetemleges marasztalása a perköltség viselésére vonatkozó fellebbezési érvek ellenében érdemben kifejtettek szerint történt az Itv. 39. (1) és a 46. (1) bekezdése és a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. (2) bekezdése és 14. -a alapján. Budapest, február 24. napján Dr.Sára Katalin s.k. előadó, a tanács elnöke, Dr.Szőke Mária s.k. bíró, Dr.Páldy Zsuzsanna s.k. bíró, 10

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2016/4 számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2016/4 számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.045/2016/4 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/119 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.10.14.

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/73 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.279 / 2016 /7 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2013/6. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2013/6. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.068/2013/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.01.03.

Részletesebben

Székesfehérvári Járásbíróság 6.G /2016/6.számú ítélete

Székesfehérvári Járásbíróság 6.G /2016/6.számú ítélete Székesfehérvári Járásbíróság 6.G.40.009/2016/6.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/109 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Kaposvári Járásbíróság 6.P /2014/6/II. számú ítélete

Kaposvári Járásbíróság 6.P /2014/6/II. számú ítélete Kaposvári Járásbíróság 6.P.21.898/2014/6/II. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.15.

Részletesebben

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete Győri Törvényszék 2.Kf.20.098/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.01.

Részletesebben

Miskolci Járásbíróság 39.P /2015/6. számú ítélete

Miskolci Járásbíróság 39.P /2015/6. számú ítélete Miskolci Járásbíróság 39.P.23.159/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/66 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.06.10.

Részletesebben

Gyulai Törvényszék 14.G /2016/4. számú ítélete

Gyulai Törvényszék 14.G /2016/4. számú ítélete Gyulai Törvényszék 14.G.20.412/2016/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/133 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.11.18.

Részletesebben

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete Pécsi Törvényszék 11.G.20.973/2013/8. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.07.16.

Részletesebben

Pesti Központi Kerületi Bíróság 19.P /2016/8-I számú ítélete

Pesti Központi Kerületi Bíróság 19.P /2016/8-I számú ítélete Pesti Központi Kerületi Bíróság 19.P.87.684/2016/8-I számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/110 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K /2016/10 számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K /2016/10 számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K.27.173/2016/10 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/133 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K. 32.860/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf /2015/6. számú ítélete

A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf /2015/6. számú ítélete A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf.20.776/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2015/10. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2015/10. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.868/2015/10. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/69 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf /2014/5. számú ítélete

Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf /2014/5. számú ítélete Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf.20.515/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. szám

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. szám Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.009/2015/5. szám Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/77 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.07.10. Iktatószám:

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 27.P.22353/2011/13. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 27.P.22353/2011/13. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 27.P.22353/2011/13. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/24 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.02.26.

Részletesebben

Mohácsi Járásbíróság 4.P /2014/11. számú ítélete

Mohácsi Járásbíróság 4.P /2014/11. számú ítélete Mohácsi Járásbíróság 4.P.20.504/2014/11. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.15.

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/33.számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/33.számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.064/2016/33.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/113 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

5.P /2014/8.számú ítélete

5.P /2014/8.számú ítélete 5.P.20.009/2014/8.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.07.18. Iktatószám: 14037/2014

Részletesebben

Szerencsi Járásbíróság 2.G /2015/10. számú ítélete

Szerencsi Járásbíróság 2.G /2015/10. számú ítélete Szerencsi Járásbíróság 2.G.40.005/2015/10. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/8 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.20.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/17.számú ítélete

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/17.számú ítélete Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.296/2016/17.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/135 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III /2013/12. számú ítélte

A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III /2013/12. számú ítélte A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III.37.626/2013/12. számú ítélte Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/130 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.585/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Fekete Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő iroda címe; ügyintéző: dr. Fekete Csaba ügyvéd) által képviselt... (felperes címe) felperesnek,

Részletesebben

Tatabányai Járásbíróság 9.P /2015/11. számú ítélete

Tatabányai Járásbíróság 9.P /2015/11. számú ítélete Tatabányai Járásbíróság 9.P.21.306/2015/11. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/82 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.07.20.

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.38.164/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/7. számú ítélete

A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/7. számú ítélete A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.727/2015/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/86 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/41 számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/41 számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.264/2016/41 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/149 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/12. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/12. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.172/2014/12. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/130 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese

A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese Budapest, 2015. augusztus 5. I. Előszó Arról, hogy a pártfogó ügyvédi díjat ki viseli, a bíróság dönt az elsőfokú,

Részletesebben

Fővárosi Közigzgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K /2013/6.

Fővárosi Közigzgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K /2013/6. Fővárosi Közigzgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.32.513/2013/6. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Néző Gabriella Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Néző Gabriella ügyvéd) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.034/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróság P.T. I. rendű, H. Sz. II. rendű és

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 17.H/P /2015/16.számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 17.H/P /2015/16.számú ítélete Fővárosi Törvényszék 17.H/P.24.538/2015/16.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/97 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.08.24.

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 4.Mf.20.048/2000/7. szám A Magyar Köztársaság nevében! A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság B. L. felperesnek Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf /2013/16. szám

Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf /2013/16. szám Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf.20.998/2013/16. szám Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III. 37. 965/2009/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a dr. Pataki András ügyvéd által

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s 17.Pkf.26.787/2014/2. A Fővárosi Ítélőtábla az Árvay és Neuberger Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Neuberger Anita) által képviselt felperes neve (felperes címe) felperesnek, a Réti, Antall és Társai Ügyvédi

Részletesebben

í t é l e t e t: Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg 15 napon belül a felperesnek (tizenkétezer-hétszáz) forint másodfokú perköltséget.

í t é l e t e t: Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg 15 napon belül a felperesnek (tizenkétezer-hétszáz) forint másodfokú perköltséget. A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság a dr. Karsai Dániel András (1056 Budapest Nyári Pál utca 10.) ügyvéd által képviselt Transparency International Magyarország Alapítvány ( 1055 Budapest, Falk

Részletesebben

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S : BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Megyei Bíróság kérelmezőnek,- a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 47/2006. (VIII.28.) TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=?

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=? érl ''SoS.od.oh I KUOAl'KST FŐVÁROS X. KKKOl\Y\ KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT '/.AT Polgármesteri I li.viiiiiln Iklsz.: D.363/ /2008. KÖZBESZERZÉSE^T^A'CS'A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBI^gTADSi^ Budapest, Marg 'íkrt.

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2016/3 számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2016/3 számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.012/2016/3 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.08.26.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.494/5/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

Az EUIPO ELŐTT FELMERÜLT KÖLTSÉGEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A MAGYAR BÍRÓSÁGOK ELŐTT?

Az EUIPO ELŐTT FELMERÜLT KÖLTSÉGEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A MAGYAR BÍRÓSÁGOK ELŐTT? ILYEN MÉG NEM VOLT! Az EUIPO ELŐTT FELMERÜLT KÖLTSÉGEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A MAGYAR BÍRÓSÁGOK ELŐTT? MIE Konferencia, Győr 2016. november 25. dr. Klauber Zsófia Amiről szó lesz EUIPO előtti iparjogvédelmi eljárás

Részletesebben

Miskolci Törvényszék 21.G /2016/10.számú ítélete

Miskolci Törvényszék 21.G /2016/10.számú ítélete Miskolci Törvényszék 21.G.40.168/2016/10.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/18 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2017.02.10. Iktatószám:

Részletesebben

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kfv.II.37.882/2010/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Gellérthegyi István ügyvéd által képviselt Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K /2016/23 számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K /2016/23 számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K.27.011/2016/23 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/88 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III /2014/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III /2014/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III.37.538/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/14 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI JOGVISZONY EGYOLDALÚ MEGSZÜNTETÉSE IDŐSZAKONKÉNT NYÚJANDÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉN

VÁLLALKOZÁSI JOGVISZONY EGYOLDALÚ MEGSZÜNTETÉSE IDŐSZAKONKÉNT NYÚJANDÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉN VÁLLALKOZÁSI JOGVISZONY EGYOLDALÚ MEGSZÜNTETÉSE IDŐSZAKONKÉNT NYÚJANDÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉN Az olyan vállalkozási jogviszonyban, amelyekben a felek hosszabb időtartam alatt ismétlődően nyújtandó szolgáltatásokra

Részletesebben

Alkalmazott jogszabályok: Ptk.215..(1) bekezdés, 228. (3) bekezdés

Alkalmazott jogszabályok: Ptk.215..(1) bekezdés, 228. (3) bekezdés Az ingatlan tehermentesítésének a jelzálogjog által biztosított szerződéses kötelezettségek teljesítésének és a jelzálogjog töröltetésének eladó általi vállalása nem tekinthető sem lehetetlen feltételnek,

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Mfv.I.10.284/2008/3.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szőnyi Sarolta ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szilágyi Gábor ügyvéd által képviselt alperes ellen kártérítés iránt a Gyulai

Részletesebben

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi ítélőtábla 14.GF. 40.267/2011/13. A Fővárosi Ítélőtábla a Bajzát Ügyvédi Iroda (3300 Eger, Törvényház u. 11.; ügyintéző: dr. Bajzát György ügyvéd) által képviselt COMPUTERV GM. Gazdaságfejlesztő

Részletesebben

í t é l e t e t : Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 nap alatt 15.000 (tizenötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

í t é l e t e t : Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 nap alatt 15.000 (tizenötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget. Pfv. IV.20.688/2007/7.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Krzyzewsky Beáta ügyvéd által képviselt Kft. felperesnek a dr. Kovács Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Papp László ügyvéd) által képviselt

Részletesebben

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból 1. A polgári eljárásjog alapfogalmai: peres- ill. nem peres eljárás, az eljárás alanyai, tárgya, célja, a bírósági út. 2. A polgári eljárásjog helye a jogrendszerben,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 782 /4 /2010.

Részletesebben

J"~ 1. " 0"0"'",.0.' .",,," L'Ju.l 11.1.1., í ~. E ciiéjcletck:.. Ü lo~t ikt. S "~""".'-"_." gyuj1é.zó:.. ~.~ ~. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

J~ 1.  00',.0.' .,,, L'Ju.l 11.1.1., í ~. E ciiéjcletck:.. Ü lo~t ikt. S ~.'-_. gyuj1é.zó:.. ~.~ ~. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! ~ J:=I~/.a{"" A Fõvárosi Ítélõtábla 2.Kf.27.0 12/2004/1 O.szám ~ J"~.",,," L'Ju.l 11.1.1., í ~. M.lktatós~'4' A~.:. E ciiéjcletck:.. jt:}..!:-~r.,[ol 1. " 0"0"'",.0.' Ü lo~t ikt. S "~""".'-"_." gyuj1é.zó:..

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.VI.37.489/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Karl, Verrasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda ügyintéző: dr.karl Gábor Csaba ügyvéd) által képviselt felperesnek a dr.gellérthegyi Ügyvédi

Részletesebben

A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.IV.37.661/2014/7. számú ítélete

A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.IV.37.661/2014/7. számú ítélete A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.IV.37.661/2014/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fejér Megyei Bíróság K.20.354/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fejér Megyei Bíróság a Dr. Turai Tünde ügyvéd... által képviselt... felperesnek, - a Dr. Gellérthegyi Ügyvédi Iroda... által képviselt

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a dr. Cziráki és dr. Icsu Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. Icsu Róbert pártfogó ügyvéd) által képviselt B. G. I.r. (Budapest) és a dr. Ócsai József ügyvéd által

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.675/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.301/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

DEVIZA ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS ELJÁRÁSJOGI KÖVETKEZMÉNYE

DEVIZA ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS ELJÁRÁSJOGI KÖVETKEZMÉNYE DEVIZA ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS ELJÁRÁSJOGI KÖVETKEZMÉNYE Az egyoldalú kamat-, költség, díjemelés lehetőségét a pénzügyi intézmény számára lehetővé tevő szerződéses kikötés érvénytelensége

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.133/2015/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/52 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.05.06.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A PEST MEGYEI BÍRÓSÁG 2.K.26.030/2010/13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Bíróság dr. Landes Judit ügyvéd /1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 11./által képviselt felperesnek, dr. Takács

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t : Kvk.V.37.869/2009/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a... kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2009. október 30. napján kelt 424/2009. számú

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.064/2015/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/129 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.11.

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D. 409/3/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

v é g z é s t: Az ítélőtábla a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 98/2014.(IX.20.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: Az ítélőtábla a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 98/2014.(IX.20.) számú határozatát helybenhagyja. DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA A Debreceni Ítélőtábla Dr. Pápai Ákos ügyvéd ügyintézése mellett a Megyesi és Pápai Ügyvédi Iroda (címe) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek a Heves Megyei Területi

Részletesebben

Kecskeméti Munkaügyi Bíróság

Kecskeméti Munkaügyi Bíróság Kecskeméti Munkaügyi Bíróság 6000 Kecskemét, Rákóczi út 17-19. 3.M.956/2001/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Kecskeméti Munkaügyi Bíróság Dr. Csányi Éva jogtanácsos (Független Rendőr Szakszervezet, 1077

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 31.K /2015/16. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 31.K /2015/16. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 31.K.32.042/2015/16. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/139 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.I.35.537/2012/5.szám A Kúria a Cseri Ügyvédi Iroda (6720 Szeged, Lengyel u. 11/A., ügyintéző ügyvéd: dr. Cseri András) által képviselt R. I. felperesnek a Paksiné

Részletesebben

A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE A végrehajtó működése körében illetőleg az eljárása során okozott kár megtérítéséért a kártérítési felelősség minden esetben - így akkor is, ha végrehajtói iroda

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 28.M.3818/2004/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet Jogsegélyszolgálata (1388 Budapest, Pf. 52., üi.: dr. Tordai Gábor

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K /2015/9. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K /2015/9. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.33.431/2015/9. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.057/2013/13.szám A Kúria a F. P. elnök által képviselt F. D. V. Egyesület I.r., Kajtár Takács Hegymegi- Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest,

Részletesebben

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/9. számú ítélete

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/9. számú ítélete Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.148/2016/9. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/45 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2014/6. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2014/6. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.061/2014/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/14 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.02.04.

Részletesebben

Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek. Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, február 25.

Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek. Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, február 25. Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, 2016. február 25. Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek az új Kbt.-ben A közbeszerzési

Részletesebben

Nógrád és Diósjenő községek

Nógrád és Diósjenő községek 2012. április hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja A képviselő-testület a 2012. május 7-ei rendkívüli testületi ülésén úgy határozott, hogy az önkormányzatok ellen hozott

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t : A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.650.016/2013/3. A Fővárosi Tövényszék a dr. K. B. ügyvéd által képviselt MAX-IMMUN Kft. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd (1245

Részletesebben

Az alkalmazott jogszabályok: Pp.3. (2) bekezdése. Győri Ítélőtábla Pf.III /2012/4.szám

Az alkalmazott jogszabályok: Pp.3. (2) bekezdése. Győri Ítélőtábla Pf.III /2012/4.szám A bíróság a kereseti tényállásban előadottakhoz, valamint a kereset tárgyához kötve van, a kereseti kérelemhez kötöttség azonban nem jelenti azt, hogy a fél által megjelölt jogcímhez is kötve lenne. A

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint

HATÁROZAT. 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint Ügyiratszám. NAIH-5990-6/2012/H Tárgy: helyi adóra vonatkozó adatok közzététele HATÁROZAT Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló CXII. törvény 61. -ának (1) bekezdés f/

Részletesebben

A Kúria mint felülvizsgálati bíróság í t é l e t e

A Kúria mint felülvizsgálati bíróság í t é l e t e Az ügy száma: Kfv.I.35.076/2016/4. A Kúria mint felülvizsgálati bíróság í t é l e t e A tanács tagjai:. Hajnal Péter tanácselnök és előadó bíró, Dr. Heinemann Csilla bíró, Huszárné dr. Oláh Éva bíró A

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1.M.10016/1998-2. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet által képviselt A.K. felperesnek a Budapesti Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! 20.K.33.725/2006/18. 1 A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság a dr. ügyvéd által képviselt felperesnek, a dr. Balogh Edina jogtanácsos (hivatkozási szám: ) által képviselt Közép-magyarországi

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650/011/2015/3. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650/011/2015/3. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650/011/2015/3. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/77 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.07.10.

Részletesebben

Könyvek

Könyvek EH 2016.10.K29 A bejegyzési kérelmet benyújtó ügyvéd nem minősül az 1997. évi CXLI. tv. 26. (7) bekezdése szerinti jogosultnak. Amennyiben az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a jogi képviselet kötelező,

Részletesebben

ítéletet: Kötelezi az alperest arra, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek (azaz ötvenezer) forint m ásodfokú perköltséget.

ítéletet: Kötelezi az alperest arra, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek (azaz ötvenezer) forint m ásodfokú perköltséget. Fővárosi Törvényszék 2.K f.650.161/2015/9. szám A Fővárosi Törvényszék a dr. Baksa Ügyvédi Iroda (1136 Budapest, B alzac u. 32., ügyintéző. ügyvéd) által képviselt Alveola Kft. (1143 Budapest, Gizella

Részletesebben