NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 1.Gf40023/2017/6/I.számú ítélete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 1.Gf40023/2017/6/I.számú ítélete"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 1.Gf40023/2017/6/I.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/231 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 18576/2017 CPV Kód: Ajánlatkérő: Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Fővárosi Bíróság ítélete Szöveg: Nyíregyházi Törvényszék, mint másodfokú bíróság Nyíregyháza 1.Gf40023/2017/6/I. szám A Nyíregyházi Törvényszék mint másodfokú Bíróság Dr. Puskás Dóra Hildegárd jogtanácsos által képviselt Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága 1026 Budapest, Riadó utca 5. szám alatti székhelyű felperesnek - Dr. Vadász Ágnes 4600 Kisvárda, Rákóczi út 26. szám alatti székhelyű ügyvéd által képviselt Felső-Szabolcsi Kórház 4600 Kisvárda, Árpád út 26. szám alatti székhelyű I. r. és az 1092 Budapest, Kinizsi út szám alatti székhelyű Bűrös és Gombocz Ügyvédi Iroda (ügyintéző ügyvéd: Dr. Bűrös László) által képviselt DIAGNOSTICUM Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg ; 1047 Budapest, Attila u. 126.) II. r. alperesek ellen szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti perében a Kisvárdai Járásbíróság május 30. napján kelt 3.G /2016/19. számú ítélete ellen felperes által 20. sorszám alatt benyújtott fellebbezés, valamint az I. r. alperes 1.Gf40023/2017/5. szám alatti csatlakozó fellebbezése, továbbá az I. r. és II. r. alperes fellebbezési ellenkérelme folytán az alulírott napon megtartott nyilvános tárgyaláson meghozta és kihirdette az alábbi ÍTELETET: A törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletének fellebbezéssel és csatlakozó fellebbezéssel érintett részét helybenhagyja azzal, hogy mellőzi az indokolás 5. oldalának 4. bekezdését. Az elsőfokú ítélet fellebbezéssel és csatlakozó fellebbezéssel nem érintett részét megváltoztatja, és megállapítja, hogy (ötszáznegyvenkétezer-kétszáz) Ft kereseti illetéket az állam visel. Kötelezi a Magyar Államot, hogy 15 napon belül fizessen meg az I. r. alperesnek (kétszázharmincháromezer-négyszázöt) Ft, a II. r. alperesnek (kétszáznyolcvanhatezer-nyolcszázkilencvenkilenc) Ft másodfokú perköltséget. 1

2 Megállapítja, hogy (hétszázhuszonhatezer-kilencszáz) Ft fellebbezési illetéket az állam viseli. Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs. INDOKOLÁS: Az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel támadott ítéletével a felperes keresetét elutasította. Kötelezte a Magyar Államot, hogy az ítélet jogerőre emelkedését követő 15 napon belül fizessen meg az I. alperesnek Ft, a II. másodrendű alperesnek Ft perköltséget. Megállapította, hogy Ft mérsékelt eljárási illeték az állam terhén marad. Az ítéletben megállapított tényállás szerint alperesek között a évben egyedi megrendelések útján jött létre szerződéses jogviszony sterilizáló anyagok, laboratóriumi anyagok, és reagensek beszerzése tárgyában. I. r. alperes a megrendelések teljesítését követően a II. r. alperes által kiállított számlák ellenértékét kiegyenlítette. I. r. alperesnél az Állami Számvevőszék a évet érintő beszerzések kapcsán mintavételezési módszerrel vizsgálatot végzett, melynek eredményeképp a közbeszerzési eljárás lefolytatásának mellőzésére vonatkozó gyanú felmerülésére tekintettel kezdeményezte a felperes eljárását. Felperes a október 24. napján kelt D.829/7/2016. iktatószámú határozatában megállapította, hogy az I. alperes a Diagnosztikai anyagok, reagensek beszerzése évben (DIAGNOSTICUM Zrt.) tárgyú beszerzéseivel megsértette a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. tv. (Kbt.) ára tekintettel a Kbt. 5. -át, és ezért a beszerző I. r. alperessel szemben Ft bírságot szabott ki. A határozattal szembeni bírósági felülvizsgálat lehetőségével az I. alperes nem élt. Az alperesek közötti évi beszerzésekből Ft értékű beszerzés volt a közbeszerzéssel érintett. Az elsőfokú bíróság a felperes által a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 164. (1)bekezdése alapján benyújtott, a Kbt (1) bekezdés a.) pontjára, és a Polgári törvénykönyvről szóló évi IV. tv. (a továbbiakban: Ptk.) ára alapított érvénytelenség megállapítására irányuló elsődleges, valamint a Kbt (5) bekezdésének első fordulata alapján az alperesek közötti évi megrendelések realizálásaként létrejött szerződések szerződési értéke 10%-nak megfelelő összegű bírság kiszabására irányuló másodlagos kereseti kérelmét egyaránt alaptalannak találta. Megállapította, hogy az alperesek közötti egyedi szerződések érvénytelensége, illetve érvényessé nyilvánítása kérdésében a bíróság jogköre a Kbt ára figyelemmel csak arra terjed ki, hogy fennállnak-e azok a kivételi okok, melyek a Kbt (1) bekezdése szerinti ipso jure semmis, azaz érvénytelen szerződést érvényessé teszik. Az eljárása eredményeként akként foglalt állást, hogy I. r. alperes közfeladatot lát el, betegellátást végez, melynek folyamatos biztosítása szükséges, és ennek érdekében valósult meg a reagens anyagok és további, a laboratóriumi munkavégzéshez elengedhetetlen alapanyagok beszerzése. Erre figyelemmel megállapíthatónak találta, hogy a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével történt szerződéskötés kiemelkedően fontos közérdekből történt. Mivel erre tekintettel a perben érintett egyedi szerződések a Kbt (2) bekezdés b.) pontja alapján a törvény erejénél fogva érvényesek, azok tekintetében sem az érvénytelenné nyilvánításról, sem az érvényessé nyilvánításról nem rendelkezhet a bíróság. 2

3 Ezen jogi álláspontjának alátámasztására hivatkozott a Fővárosi ítélőtábla nevében a Debreceni ítélőtábla által hozott 18.Gf.40591/2016/7. számú ítélet indokolásában foglaltakra. A bírság kiszabására irányuló kereseti kérelemmel összefüggésben kifejtette, hogy arra - a BDT számú eseti döntésben foglaltakra figyelemmel - az alperesi hivatkozással ellentétben nem amiatt nincs lehetőség, mert a perrel érintett szerződések nem közbeszerzési eljárásban kötött szerződések, hanem amiatt, mert a bíróság nem rendelkezik a szerződések érvényessé nyilvánításáról. Az elsőfokú bíróság vizsgálta a Kbt., valamint az e tárgykörben született Európai Parlament és a Tanács december /66/EK irányelvét, valamint az ezzel módosított 89/665 EGK irányelvet. Ennek kapcsán kifejtette, hogy az irányelvek közvetlen alkalmazása - a nem kellően konkrét, illetve a tagállamoknak az egyes kérdésekben döntési autonómiát engedő rendelkezései miatt - nem lehetséges, továbbá a Kbt rendelkezései - annak 183. a.) pontjában foglalt utalásra figyelemmel - már az irányelvnek való megfelelés körében tartalmazzák a szabályozást. A Kbt. a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésének tényállására a bírósági eljárási szakban nem tartalmaz bírságolási kötelezettséget, a bíróság pedig jogot nem alkothat, és nem alkalmazhatja közvetlen hatállyal az uniós irányelv kellően nem határozott rendelkezését. A Debreceni ítélőtábla által hozott 18.Gf.40591/2016/7. számú ítélet indokolásában foglaltakat osztva utalt arra, hogy a jelenleg hatályos évi CXLIII tv. (új Kbt.) 165..(6)bekezdés a) pontja a bírság kiszabásának esetei közt külön nevesíti a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével megvalósuló esetet, melyben a megváltozott jogalkotói szándék érhető tetten Ft pertárgyérték alapulvételével a Pp. 78. (3) bekezdése alapján az államot kötelezte a 32/2003. (VIII. 22.) IM. r. szerint megállapított I. és II. rendű alperesek perköltségének megfizetésére. Az állam terhén maradó mérsékelt illetékre vonatkozó rendelkezést a felperes teljes személyes illetékmentességére, és az évi XCIII. tv. (Itv.) 58. (1) bekezdés a.) pontjára alapította. Az elsőfokú bíróság ítélete ellen a felperes terjesztett elő fellebbezést, melyben elsődlegesen az elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatását, kereseti kérelemnek megfelelő érdemi döntés hozatalát, másodlagosan az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezését, és az elsőfokú bíróság új eljárás lefolytatására történő kötelezését kérte. Hivatkozása szerint: - az elsőfokú bíróság a felperes által előadott ténybeli és jogi indokokat, és a hivatkozott más ügyben született jogerős ítéleteket, és a bírósági gyakorlatot is figyelmen kívül hagyta; - tévesen jutott arra a következtetésre, hogy a kiemelkedően fontos közérdek fenn álltának megállapítása esetén azt csak az indokolásában kell rögzítenie, e körben a szerződés érvényessé nyilvánításáról rendelkeznie nem kell, figyelemmel arra, hogy az a törvény erejénél fogva a Kbt (2) bekezdés b.) pontja alapján fennáll; - ezen jogi álláspontját a felperes által súlyosan jogsértőnek és tévesnek ítélt 18.Gf.40591/2016/7. számú ítéletben foglaltakra alapította; - ugyanezen hivatkozott határozat alapján jutott arra a szintén téves következtetésre is, hogy érvényessé nyilvánításról történő rendelkezés hiányában a másodlagos kereseti kérelem szerinti bírság kiszabásának sincs helye; - az elsőfokú ítélet szerinti indokolásra figyelemmel nem lett volna helye a kereset elutasításának; - az elsőfokú bíróság figyelmen kívül hagyta, hogy az érintett szerződések érvénytelenségét a Kbt. rendelkezése alapján szükséges vizsgálni, mely rendelkezések a Ptk. érvénytelenségre vonatkozó klasszikus szabályaihoz képest speciálisak; - a 2007/66/EK irányelv értelmében az érvénytelenségi ok bekövetkezése nem lehet automatikus, 3

4 azt egy független jogorvoslati szervnek, a bíróságnak kell kimondania; - a kiemelkedően fontos közérdekre tekintettel történő hatályban tartásról is csak és kizárólag a jogorvoslati eljárások lefolytatásáért felelős szerv, azaz a bíróság dönthet; - az irányelv teljesítését szolgálja a Kbt (1), (5) bekezdése, melyek értelmében a bíróságnak a szerződések érvénytelenségének kimondásáról minden esetben rendelkeznie kell, vagy amennyiben a kiemelkedően fontos közérdeket fennállónak találja, úgy a keresettel érintett szerződés érvényessé nyilvánításáról kell határoznia, és emellett bírságot is ki kell szabnia; - sem az érvénytelenség, sem pedig a kiemelkedően fontos közérdekre tekintettel való érvényesség nem a törvény erejénél fogva áll fenn, azt minden esetben független jogorvoslati szervnek kell megállapítania; - a perbeli szerződések, csak és kizárólag azért nem érvénytelenek, mert az elsőfokú bíróság által megállapítottan fennáll azon jogszabályi kivétel, ami az egyébként jogszabályba ütköző szerződés érvénytelenségét eliminálja; - ez esetben a bíróságnak a kivételi ok fennállása esetén döntenie kell az érvényessé nyilvánításról, és a beszerzőt pénzbírsággal kell sújtania, ami jelen esetben azt is jelenti, hogy a bíróságnak mind az elsődleges, mind pedig a másodlagos kereseti kérelemnek helyt kellett volna adnia, hiszen csak az érvénytelen szerződést lehet utóbb érvényessé nyilvánítani; - ezen jogértelmezés következik mind a már hivatkozott uniós irányelvből, mind pedig a Kbt (5) bekezdésének rendelkezéséből; - az elsőfokú bíróságnak szerződések ipso jure érvénytelenségével, illetve érvényességével összefüggésben kifejtett álláspontja kiüresítené a Kbt (5) bekezdés első fordulatában foglaltakat; - a bírság kiszabásával összefüggésben téves az uniós irányelv nem kellő határozottsága miatti közvetlen alkalmazhatóságának hiányára vonatkozó elsőfokú bírósági álláspont is, figyelemmel egyrészt arra, mert felperes a bírság kiszabását a Kbt (5) bekezdésének első fordulata alapján kérte, másrészt a Kbt. ezen rendelkezése már az uniós irányelv rendelkezéseinek figyelembe vételével született; - ellentmondásos is az elsőfokú ítéletnek a bírság kiszabásával összefüggő okfejtése, mivel látszólag osztja azon, a BDT számú döntésben foglaltakat, miszerint a bírság kiszabása tekintetében nincs különbség a közbeszerzési eljárás alapján, és annak mellőzésével kötött szerződések között, ugyanakkor az ezzel ellentétes álláspontot elfoglaló 18.Gf.40591/2016/7. számú jogerős ítéletre utalással utasítja el a bírság iránti felperesi keresetet; - a Kbt (5) bekezdése nem értelmezhető akként, hogy a kötelező bírságolás körébe ne tartoznának bele a közbeszerzés mellőzésével megkötött szerződések, hiszen; ez esetben éppen a legsúlyosabb jogsértés vonatkozásában maradna el a bírság, mint jogkövetkezmény; - a Kbt (5) bekezdésének első fordulata visszautal a Kbt (2) bekezdésre, mely visszautal az (1) bekezdésre, mely alapján egyértelmű, hogy a bírságolási szankció a közbeszerzési eljárás mellőzésével megkötött szerződésekre is vonatkozik, azaz a bíróságnak kötelező a bírságot kiszabni, amennyiben a közbeszerzési eljárás mellőzésével megkötött szerződés érvénytelenségének hiánya kiemelkedően fontos közérdek fennállása miatt nem állapítható meg; - felperes a keresetét a Kbt (1) bekezdése szerinti kötelező előírás alapján terjesztette elő, és az elsőfokú bíróság ítélete lényegében a felperes kereshetőségi jogát kérdőjelezi meg, és a Magyar Államot úgy kötelezi perköltség viselésére, hogy közben a legsúlyosabb jogsértés vonatkozásában marad el a Kbt. kógens 164..(4) vagy (5) bekezdésben meghatározottak megállapítása. I. r. alperes csatlakozó fellebbezését kizárólag az elsőfokú ítélet indokolásával szemben terjesztette 4

5 elő, melyben az elsőfokú ítélet indokolásából az 5. oldal 4. bekezdésének mellőzését kérte, és az indokolás kiegészítését azzal, hogy a felperes másodlagosan előterjesztett kereseti kérelmében kért bírság jogkövetkezmény a jelen közbeszerzési eljárás mellőzésével létrejött szerződések esetén azért sem alkalmazható, mert a Kbt (5) bekezdésében foglaltak a szavak általánosan elfogadott jelentése alapján másként nem értelmezhetőek, minthogy a 164. (5) bekezdésének első fordulata szerinti szerződés értékének 15%-át kitevő bírság kizárólag a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetén alkalmazható. Csatlakozó fellebbezésének indokaként azt jelölte meg, hogy az elsőfokú bíróság ítélete indokolásában - a BDT számú döntésben foglaltakra hivatkozással - elutasította az I. r. alperes azon jogi álláspontját, miszerint a Kbt (5) bekezdése szerinti bírságolási szankció a közbeszerzési eljárás mellőzésével kötött szerződések esetén nem alkalmazható, ugyanakkor a bírság kiszabására irányuló másodlagos felperesi keresetet lényegében - más megfogalmazás mellett - de ugyanezen jogértelmezéssel utasította el. I. r. alperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú bíróság érdemben helyes ítéletének a Pp (2) bekezdése alapján történő helybenhagyását, és a Magyar Állam másodfokú perköltség fizetésére történő kötelezését kérte. Álláspontja szerint: - az elsőfokú bíróság jogi érvelése megfelel a hatályos törvényi szabályozásnak a tekintetben, hogy a bíróság csak a kiemelkedően fontos közérdek fennállását állapíthatja meg ítélete indokolásában, tekintettel arra, hogy a Kbt. 27. (2) bekezdésének b.) pontja expressis verbis mondja ki, hogy a szerződés nem semmis, ha annak teljesítéséhez kiemelkedően fontos közérdek fűződik; - ez másként nem értelmezhető, minthogy ha a bíróság a semmisség alóli kivételi okot megállapítja, abban az esetben a szerződés a törvény erejénél fogva nem semmis, azaz nem érvénytelen; - a felperesnek a Kbt (1) bekezdése alapján perindítási jogosultsága kizárólag a szerződések érvénytelenség kimondása, és az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt volt; - a szerződések érvényességének megállapítása, vagy érvényessé nyilvánítása iránti kereshetőségi jogot a felperesnek a Kbt. nem adott; - emiatt téves a fellebbezés azon hivatkozása, hogy a bíróságnak, amennyiben a kiemelkedően fontos közérdeket fennállónak találja a keresettel érintett szerződés érvényessé nyilvánításáról határoznia kell; - felperes önmagának is ellentmond mikor a 2007/66. EK. irányelv közvetlen hatályára hivatkozik, ugyanakkor nyilatkozata szerint a Kbt a éppen az irányelvben foglaltak teljesítését szolgálja; - a jogharmonizáció kérdésére az elsőfokú bíróság megfelelően utalt az ítéletében, felhívva a Kbt a.) pontját; - helytállóan foglalt állást a tekintetben is, hogy a Kbt.-ben lévő ezen esetre vonatkozó konkrét bírságolási szabály hiányára figyelemmel az uniós irányelv közvetlenül a nem kellően határozott rendelkezései miatt nem alkalmazható; - a felperes a kötelező bírságolás körében is tévesen értelmezi a Kbt (5) bekezdésének rendelkezéseit, mely egyértelműen a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekről rendelkezik. I. r. alperes az elsőfokú ítéletnek a fellebbezés szerinti megváltoztatása esetén kérte figyelembe venni, hogy I. r. alperes a perbeli szerződések tekintetében a közbeszerzési eljárás mellőzése miatt a Közbeszerzési Döntőbizottság D.829/7/2016. számú határozatában kiszabott Ft bírságot már megfizette. Mivel mind a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabott bírság, mind pedig a 5

6 bírósági eljárás során esetlegesen kiszabásra kerülő bírság alapja az I. r. alperes egyazon cselekménye, a közbeszerzési eljárás mellőzése a perbeli beszerzések során, ezért ezt a tényt kérte az I. r. alperes javára értékelni. II. rendű alperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú bíróság ítéletének a Pp (2) bekezdése alapján történő helybenhagyását, és a felperes másodfokú perköltség fizetésére történő kötelezését kérte. Álláspontja szerint: - megalapozatlan a felperesnek a 2007/66/EK. irányelvben foglaltakra alapított azon álláspontja, mely szerint az irányelv alapján a Kbt. és a Ptk. hatályos rendelkezésivel összhangban nem álló, annak meg nem feleltethető jogértelmezés alapján azon szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt is terjeszthető elő kereset, amely szerződés érvénytelenségének a hiányát a Kbt. tételesen, és definitív módon rögzíti; - az elsőfokú bíróság helyesen mutatott rá arra, hogy az irányelv rendelkezései a peres felek viszonyában közvetlenül nem érvényesülhetnek, figyelemmel arra, hogy abban a felperes által hivatkozott rendelkezések nem kellően pontosak; - az uniós irányelv egyébként sem bír közvetlen hatállyal, arra az állam, illetve annak szervei nem alapíthatnak követelést magánszeméllyel szemben; - az uniós irányelvnek a nemzeti jogba nem megfelelő módon történő átültetése esetén nincs jogi alap az irányelv rendelkezéseire történő hivatkozásnak; - a Kbt március 14, napjáig hatályos 127. (2) bekezdés b.) pontja szerinti közbeszerzés mellőzésével megkötött szerződések érvénytelenségének megállapítása iránti kereset benyújtását fogalmilag kizárja a Kbt. azon rendelkezése, mely nem minősíti semmisnek azon szerződéseket, amelyek teljesítéséhez kiemelkedően fontos közérdek fűződik; - nincs olyan tételes jogi rendelkezés amire alapítottan a szerződés érvénytelenségének kimondásáról a bíróságnak abban az esetben is rendelkeznie kellene, mely esetben a Kbt. konkrét tételes rendelkezése alapján a szerződés nem érvénytelen; - az irányadó jogszabályi környezetben a felperesnek sem az elsődleges, sem a másodlagos kereseti kérelme nem értelmezhető; - az elsődleges kereseti kérelemben olyan szerződés érvénytelenségének megállapítását kéri, mely a Kbt (2) bekezdés b.) pontja alapján nem minősül semmis szerződésnek; - a Kbt. rendelkezései kogensek, azaz nem értelmezési kérdés, hogy a Kbt (1) bekezdés b.) pontja szerinti szerződés érvényesnek minősül-e, vagy az érvényességéhez a bíróság jogerős ítélete szükséges; - a Kbt. nem tartalmaz olyan rendelkezést, mely alapján a bíróság a Kbt (1) bekezdése alapján indított perben valamely szerződés érvényessé nyilvánításáról rendelkezhetne; - az, hogy az irányelvben foglaltak nemzeti jogba történő átültetése során a jogalkotó a megfelelő szabályozás kialakításáról nem megfelelően gondoskodott, nem szolgálhat alapul az irányelv rendelkezéseinek közvetlen érvényesülése érdekében a hatályos magyar jogszabályokban foglat egyes tételes rendelkezésekbe ütköző jogértelmezésnek; - ugyanez a jogi érvelés érvényes, illetve irányadó a bírság kiszabásának kérdéskörében is; - egyébként nem áll ellentétben az irányelv rendelkezéseivel, ha a hazai jogban a közbeszerzési eljárás mellőzéséhez kapcsolódó bírság jogkövetkezményét kizárólag a felperes alkalmazza; - a hivatkozott uniós irányelvben sincs arra vonatkozó konkrét rendelkezés, hogy amennyiben a nemzeti jog a közbeszerzési eljárás mellőzésével kötött szerződéshez kapcsolódóan a bírság szankcióját a jogorvoslati eljárásban már alkalmazza, a bírósági eljárásban ismételt önálló bírság 6

7 kiszabására vonatkozó kötelező előírást kellene tartalmaznia; - a felek jogvitájának elbírálására irányadó Kbt. a bírság kiszabását a közbeszerzési eljárás mellőzésével kötött szerződések tekintetében a bíróságok számára nem tette lehetővé; - ezt támasztja alá az is, hogy a bírság kiszabásának feltételei a Kbt (5) bekezdése alapján a szerződés érvénytelenségének megállapításához kötődnek, ami jelen esetben a Kbt (2) bekezdésben foglaltak alapján fogalmilag kizárt; - a Kbt (1) bekezdésére alapítottan részben közbeszerzési eljárás alapján, részben közbeszerzési eljárás mellőzésével kötött szerződések érvénytelenségének megállapítására kerülhet sor, azonban ezek közül a Kbt (5) bekezdésében foglaltak szerinti bírság szankció, csak a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre korlátozódik. A felperes fellebbezése alaptalan, az I. rendű alperes csatlakozó fellebbezése alapos. A felperes elsődleges keresete az alperesek közötti évi egyedi megrendelések alapján létrejött szerződések érvénytelenségének a megállapítására irányult azzal, hogy felperes az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazását nem kérte. Az elsőfokú bíróság ezen elsődleges kereseti kérelem tekintetében a jogvita elbírálása körében releváns tényállás megállapítása mellett, az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések helyes megjelölésével - a fellebbezésben foglaltakkal szemben - helyesen jelölte meg a bírósági eljárás kereteit. A felperes a Kbt (1)bekezdésének rendelkezése alapján, a kötelező jogszabályi előírásra tekintettel indította meg a peres eljárást. A perindításra azt követően került sor, hogy a felperes jogerős határozatában már megállapította a közbeszerzéssel összefüggő jogsértést, mégpedig, hogy alperesek a szerződéseket közbeszerzési eljárás mellőzésével kötötték. Ez a jogsértés a Kbt (1)bekezdés a) pontja értelmében a szerződés semmisségét eredményezi. A lex speciális elve alapján azonban - a Ptk. semmisségre vonatkozó rendelkezéseivel szemben - a közbeszerzés hatálya alá tartozó szerződés esetében a 2007/66 EK. irányelv Kbt.-be történő implementálása nyomán a semmisség nem a törvény erejénél fogva áll be, hanem azt a bíróságnak ítélettel kell kimondania, és ebben az esetben alkalmazhatók csak az érvénytelenség jogkövetkezményei. Mivel a Kbt (2) bekezdése meghatározza azokat a kivételi okokat, melyek fenn állása esetén a közbeszerzési eljárás mellőzésével kötött szerződés semmissége nem állapítható meg, az érvénytelenség vizsgálata körében a bíróságnak ezen okok fennállását kell vizsgálnia. Amennyiben a kivételi okok bármelyike fennáll, a szerződés érvényes, melynek következtében a bíróságnak az érvénytelenség megállapítására irányuló kereset el kell utasítania, és a Kbt (5) bekezdés I. fordulata alapján - amennyiben annak egyéb feltételei is fennállnak - kérelem nélkül, hivatalból bírságot kell kiszabnia. A Kbt (1)bekezdése nemcsak a felperesi kereset tartalmát, hanem a bírósági ítélet rendelkező részének tartalmát is meghatározza akként, hogy a bíróság vagy megállapítja a szerződés érvénytelenségét, és ez esetben alkalmazza - a kereseti kérelem korlátai között - az érvénytelenség jogkövetkezményeit, vagy a kereset elutasítja. A Kbt (2) bekezdése szerinti kivételi ok fennállása esetén szerződés érvényességének a megállapítására nem kerülhet sor. 7

8 Mivel az elsőfokú bíróság a Kbt (2)bekezdés b) pontja szerinti kivételi ok fennállását állapította meg, mely megállapítást felperes fellebbezésében nem vitatott, helyesen rendelkezett a felperes elsődleges kereseti kérelmének elutasításáról. A másodlagos kereseti kérelemmel összefüggésben a másodfokú bíróság az alábbiakra mutat rá: A Kbt (1)bekezdése a felperes kötelező perindítása körében arra ad felhatalmazást, hogy a felperes kérje az alperesek közötti közbeszerzés hatálya alá tartozó szerződések érvénytelenségének a megállapítását, és az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazását. Az érvénytelenségi jogkövetkezmények körében a felperes - a megfelelő feltételek fennállta esetén -megjelölheti a Ptk.-beli, azaz az 1/2010. sz. PK. vélemény szerinti jogkövetkezményeket, vagy a Kbt. szerinti speciális, közigazgatási jelegű jogkövetkezményt a Kbt (5) bekezdés II. fordulata szerinti bírságot. Ha azonban a szerződés a Kbt (2) bekezdése szerinti kivételi ok miatt részben, vagy egészben nem semmis, a törvényi feltételek fennállta esetén a Kbt (5) bekezdés I. fordulata szerinti bírság kiszabásáról a bíróságnak nem a kereseti kérelem alapján, hanem hivatalból kötelessége rendelkezni, ami egyben azt is jelenti, hogy ilyen irányú kereseti kérelmet a felperes nem terjeszthet elő. Bírság kiszabását felperes csak az érvénytelen szerződés jogkövetkezményének alkalmazása körében, a Kbt (5) bekezdés II. fordulata alapján kérheti. Mivel az alperesek szerződései a Kbt (2) bekezdés b) pontja értelmében érvényesek, érvényessé nyilvánításukról a bíróságnak rendelkeznie nem kell, a felperesnek a Kbt (5) bekezdés I. fordulatára alapított másodlagos kereseti kérelme tekintetében hiányzik a kereshetőségi joga. A bíróságnak jelen esetben a bírság kiszabásáról azért nem kellett kötelezően döntenie, mert annak hiányzik a Kbt (5) bekezdése szerinti egyik feltétele, figyelemmel arra, hogy a Kbt (5) bekezdésének I. fordulata kifejezetten a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésről rendelkezik, jelen esetben pedig közbeszerzési eljárás mellőzésével megkötött szerződésekről van szó. Téves a felperesnek az ezzel összefüggő, jogszabályi hivatkozások visszautalására alapított fellebbezési érvelése. A Kbt (1) bekezdése egyaránt rendelkezik közbeszerzési eljárás mellőzésével kötött, (a pont) és közbeszerzési eljárás alapján kötött (b, c pontok) szerződésekről. A (2) és (3) bekezdés valamennyi, az (1) bekezdés szerinti szerződésre tartalmaz egységes szabályozást, a (4) bekezdés azonban kizárólag az (1) bekezdés b) c) pontja szerinti szerződésekre vonatkozó rendelkezéseket ír elő, melyeket egységesen közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekként aposztrofál. Ez is alátámasztja, hogy a jogalkotó tudatosan használja a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés kategóriáját, mely alatt a közbeszerzési eljárás mellőzésével kötött szerződés nyilvánvalóan nem értendő. Helyesen állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy a Kbt. a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésének tényállására a bírósági eljárási szakban nem tartalmaz bírságolási kötelezettséget. Ezen jogsértés miatti bírság kiszabását a jogalkotó a Kbt (4) bekezdés a) pontja szerint a 8

9 felperes hatáskörébe utalta. Egyebekben a bírság kiszabásával összefüggésben a másodfokú bíróság mindénben osztotta az elsőfokú bíróságnak a 2007/66 EK. irányelvvel összefüggő jogi érvelését. A fellebbezésben hivatkozott BDT számú eseti döntéssel összefüggésben a másodfokú bíróság rámutat arra, hogy az jelen perben azért nem releváns, mivel abban a perben a másodfokú felülvizsgálat - a fellebbezési korlátra figyelemmel - a szerződések érvénytelenségének megállapítására, és az érvényessé nyilvánításra nem terjedt ki, azaz a másodfokú bíróság a bírságot a Kbt (5) bekezdésének II. fordulata alapján az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazása körében találta alkalmazhatónak. Mindezek alapján a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság érdemben helyes ítéletét a fellebbezéssel, és csatlakozó fellebbezéssel érintett részében - a fenti jogi indokolásbeli kiegészítéssel az évi III. tv. (Pp.) 253. (2) bekezdésében helybenhagyta, mellőzve az indokolásból a jelen indokbeli kiegészítéssel ellentétes következtetést. A fellebbezéssel, illetve csatlakozó fellebbezéssel nem érintett, az állam mérsékelt perköltség viselésre vonatkozó rendelkezését a Pp. 78. (2) bekezdése szerinti hivatalbóli rendelkezése körében változtatta meg figyelemmel arra, hogy alperesek a keresettel szemben érdemi ellenkérelmet terjesztettek elő, és mind az elsődleges, mind pedig a másodlagos kereset elutasítását kérték, tehát az eljárási illeték mérséklésének az illetékekről szóló évi XCIII. tv. 58. (1) bekezdés c) pontja alapján nem volt helye. Felperes fellebbezése nem vezetett eredményre, ezért a Kbt (1) bekezdése szerinti költségmentessége folytán le nem rótt fellebbezési illetéket ( x0,08 = ) a 6/1986 (VI. 26.) IM. rendelet (a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban) 13..(1) bekezdése és 14. -a alapján az állam viseli. A felperes személyes költségmentessége folytán a Pp a folytán alkalmazandó Pp. 78. (1) bekezdése alapján ugyancsak az állam viseli az évi XCIII. tv. (Itv.) 5. (1) bekezdés c.) pontja szerinti teljes személyes illetékmentességre tekintettel az eredményes csatlakozó fellebbezést előterjesztő I. r. alperes által előzetesen le nem rótt, és az az Itv. 48. (1) bekezdése és 46. (1) bekezdése alapján Ft-ban megállapított csatlakozó fellebbezési fellebbezési illetéket. Felperes eredménytelen, illetve I. r. alperes eredményes csatlakozó fellebbezése folytán a Pp. 78. (3) bekezdése alapján ugyancsak az állam viseli az I. r. és II. r. alperes jogi képviseletével összefüggésben felmerült, és a 32/2003. (VIII.22.) IM. r. 3. (2) bekezdés a.) pontja, (5) bekezdése és 4/A -a alapján I. r. alperes vonatkozásában áfa mentesen, II. r. alperes tekintetében áfával növelt összegben megállapított másodfokú perköltséget, mely Ft összegű pertárgyértékre, és az eredményes csatlakozó fellebbezésre figyelemmel az Itv. 39. (3) bekezdése alapján Ft-ban megállapított pertárgyértékre figyelemmel került megállapításra. (I. r. alperes: x 0,025 = ; II. r. alperes: x x 1.27 = ) Nyíregyháza, november 02. napja Tóthné Dr. Juhász Zsuzsanna sk. 9

10 a tanács elnöke Dr. Gyüréné Dr. Szombati Zsuzsanna sk. előadó bíró Dr. Szűcsné Dr. Vida Ágnes sk. bíró 10

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/73 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Debreceni Ítélőtábla Gf.IV /2017/5. számú ítélete

Debreceni Ítélőtábla Gf.IV /2017/5. számú ítélete Debreceni Ítélőtábla Gf.IV.30.212/2017/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/13 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.01.18.

Részletesebben

Budapest Környéki Törvényszék 14.Gf /2018/5. számú ítélete

Budapest Környéki Törvényszék 14.Gf /2018/5. számú ítélete Budapest Környéki Törvényszék 14.Gf.40.005/2018/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/149 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.08.03.

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.279 / 2016 /7 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Székesfehérvári Járásbíróság 6.G /2016/6.számú ítélete

Székesfehérvári Járásbíróság 6.G /2016/6.számú ítélete Székesfehérvári Járásbíróság 6.G.40.009/2016/6.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/109 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Miskolci Törvényszék 3.Gf /2017/10. számú ítélete

Miskolci Törvényszék 3.Gf /2017/10. számú ítélete Miskolci Törvényszék 3.Gf.40.112/2017/10. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/232 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2017.12.21.

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 117.Pf /2018/7.számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 117.Pf /2018/7.számú ítélete Fővárosi Törvényszék 117.Pf.637.583/2018/7.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/69 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2019.04.09.

Részletesebben

Debreceni Ítélőtábla Pf.IV /2017/7. számú ítélete

Debreceni Ítélőtábla Pf.IV /2017/7. számú ítélete Debreceni Ítélőtábla Pf.IV.20.859/2017/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/19 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.01.26.

Részletesebben

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete Pécsi Törvényszék 11.G.20.973/2013/8. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.07.16.

Részletesebben

Gyulai Törvényszék 14.G /2016/4. számú ítélete

Gyulai Törvényszék 14.G /2016/4. számú ítélete Gyulai Törvényszék 14.G.20.412/2016/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/133 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.11.18.

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2013/6. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2013/6. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.068/2013/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.01.03.

Részletesebben

Kaposvári Járásbíróság 6.P /2014/6/II. számú ítélete

Kaposvári Járásbíróság 6.P /2014/6/II. számú ítélete Kaposvári Járásbíróság 6.P.21.898/2014/6/II. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.15.

Részletesebben

Miskolci Járásbíróság 39.P /2015/6. számú ítélete

Miskolci Járásbíróság 39.P /2015/6. számú ítélete Miskolci Járásbíróság 39.P.23.159/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/66 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.06.10.

Részletesebben

Szerencsi Járásbíróság 2.G /2015/10. számú ítélete

Szerencsi Járásbíróság 2.G /2015/10. számú ítélete Szerencsi Járásbíróság 2.G.40.005/2015/10. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/8 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.20.

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság 4.P/G.21744/2017/13.számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 4.P/G.21744/2017/13.számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 4.P/G.21744/2017/13.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/18 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.01.25.

Részletesebben

Budapest Környéki Törvényszék 6.G /2016/9.számú ítélete

Budapest Környéki Törvényszék 6.G /2016/9.számú ítélete Budapest Környéki Törvényszék 6.G.40.630/2016/9.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/183 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2017.10.11.

Részletesebben

Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf /2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf /2013/7/1 számú végzése

Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf /2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf /2013/7/1 számú végzése Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf.20.875/2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf.20.875/2013/7/1 számú végzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/57 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Pesti Központi Kerületi Bíróság 19.P /2016/8-I számú ítélete

Pesti Központi Kerületi Bíróság 19.P /2016/8-I számú ítélete Pesti Központi Kerületi Bíróság 19.P.87.684/2016/8-I számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/110 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium

Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

í t é l e t e t: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság a dr. Mészáros Győző Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Mészáros Győző, ügyvéd 1076 Budapest, Dózsa Gy. u. 68. I/5.) által képviselt Banco Primus S. A. (Portugália

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Kfv.III /2016/4

Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Kfv.III /2016/4 Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Kfv.III.37.353/2016/4 Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/139 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.12.02.

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 27.P.22353/2011/13. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 27.P.22353/2011/13. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 27.P.22353/2011/13. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/24 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.02.26.

Részletesebben

Budapesti XX.,XXI.és XXIII.Kerületi Bíróság 5.P.XX /2017/6/II. számú ítélete

Budapesti XX.,XXI.és XXIII.Kerületi Bíróság 5.P.XX /2017/6/II. számú ítélete Budapesti XX.,XXI.és XXIII.Kerületi Bíróság 5.P.XX.21.189/2017/6/II. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/223 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Debreceni Ítélőtábla Pf.III /2017/10.számú ítélete

Debreceni Ítélőtábla Pf.III /2017/10.számú ítélete Debreceni Ítélőtábla Pf.III.20.856/2017/10.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/29 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.02.09.

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/5. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/5. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.38.073/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

ítéletet: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja és a felperes keresetét elutasítja.

ítéletet: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja és a felperes keresetét elutasítja. . M A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság dr. Csuka Zoltán ügyvéd (7400 Kaposvár, Csokonai u. 2.) által képviselt szám alatti ) felperesnek - Klincsik

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/6. szám

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/6. szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.566/2014/6. szám Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.12.10.

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K. 32.860/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

ítéletet: A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2.PÍ /2016/6. szám

ítéletet: A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2.PÍ /2016/6. szám 2.PÍ.21.046/2016/6. szám A Kaposvári Törvényszék mint másodfokú bíróság a dr. Csuka Zoltán ügyvéd (7400 Kaposvár, Csokonai u. 2. III/18.) által képviselt szám alatti lakos felperesnek - dr. Fábián Bernadett

Részletesebben

A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf /2015/6. számú ítélete

A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf /2015/6. számú ítélete A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf.20.776/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Egri Törvényszék 2.Gf /2017/4. számú ítélete

Egri Törvényszék 2.Gf /2017/4. számú ítélete Egri Törvényszék 2.Gf.20.274/2017/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/16 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.01.23. Iktatószám:

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.044/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf /2006/3.

A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf /2006/3. A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf.50.422/2006/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Magyar Autóklub (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen versenyfelügyeleti ügyben hozott közigazgatási

Részletesebben

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete Győri Törvényszék 2.Kf.20.098/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.01.

Részletesebben

Miskolci Törvényszék 21.G /2017/11.számú ítélete

Miskolci Törvényszék 21.G /2017/11.számú ítélete Miskolci Törvényszék 21.G.40.077/2017/11.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/19 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.01.26. Iktatószám:

Részletesebben

Mohácsi Járásbíróság 4.P /2014/11. számú ítélete

Mohácsi Járásbíróság 4.P /2014/11. számú ítélete Mohácsi Járásbíróság 4.P.20.504/2014/11. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/55 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.05.15.

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2015/10. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2015/10. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.868/2015/10. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/69 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2016/4 számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2016/4 számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.045/2016/4 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/119 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.10.14.

Részletesebben

5.P /2014/8.számú ítélete

5.P /2014/8.számú ítélete 5.P.20.009/2014/8.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.07.18. Iktatószám: 14037/2014

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.38.164/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/33.számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/33.számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.064/2016/33.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/113 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Gyulai Munkaügyi Bíróság 3.M.491/2002/4. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Gyulai Munkaügyi Bíróság dr. Csányi Éva jogtanácsos (Független Rendőr Szakszervezet 1077 Budapest, Király u. 71., 1388 Pf.: 52.)

Részletesebben

FővárosiTörvényszék 3.Kf /2013/6.

FővárosiTörvényszék 3.Kf /2013/6. FővárosiTörvényszék 3.Kf.650.219/2013/6. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/46 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.04.18. Iktatószám: 7441/2014

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s

v é g z é s t : I n d o k o l á s A a Dr. Bencze Péter és Társa Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Bencze Péter ügyvéd) által képviselt Magyar Szocialista Párt (kérelmező címe) kérelmezőnek a Megyei Területi Választási Bizottság 2014. október

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.V.21.986/2014/3. Kúria mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Hámori és Soltész Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Soltész Beatrix ügyvéd) által képviselt felperesnek a személyesen eljáró alperes ellen

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K /2016/10 számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K /2016/10 számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K.27.173/2016/10 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/133 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Győri Ítélőtábla Pf.III /2015/3. szám

Győri Ítélőtábla Pf.III /2015/3. szám A közgyűlési határozat felülvizsgálata iránt a tagot önállóan megillető keresetindítási jog több tag általi gyakorlása nem eredményez egységes pertársaságot. Alkalmazott jogszabályok: Ptk. 62. (6) bekezdés,

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s 17.Pkf.26.787/2014/2. A Fővárosi Ítélőtábla az Árvay és Neuberger Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Neuberger Anita) által képviselt felperes neve (felperes címe) felperesnek, a Réti, Antall és Társai Ügyvédi

Részletesebben

A TÁRSASÁG LÉTESÍTŐ OKIRAT MÓDOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE KOGENCIA DISZPOZITIVITÁS

A TÁRSASÁG LÉTESÍTŐ OKIRAT MÓDOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE KOGENCIA DISZPOZITIVITÁS A TÁRSASÁG LÉTESÍTŐ OKIRAT MÓDOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE KOGENCIA DISZPOZITIVITÁS I. A hatályos törvényi szabályozás ugyan a korábbinál részletesebben határozza meg a volt tag üzletrészének értékesítését,

Részletesebben

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/17.számú ítélete

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K /2016/17.számú ítélete Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14.K.27.296/2016/17.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/135 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2015/12. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K /2015/12. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.939/2015/12. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/27 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/4. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/4. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.152/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/74 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.06.29.

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.I.35.537/2012/5.szám A Kúria a Cseri Ügyvédi Iroda (6720 Szeged, Lengyel u. 11/A., ügyintéző ügyvéd: dr. Cseri András) által képviselt R. I. felperesnek a Paksiné

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/6. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/6. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.105/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/48 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.27.

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.067/2015/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/138 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.12.02.

Részletesebben

A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/7. számú ítélete

A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/7. számú ítélete A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.727/2015/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/86 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

Fővárosi Munkaügyi Bíróság

Fővárosi Munkaügyi Bíróság Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, V., Markó u. 27. 23.M.684/2003/8. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Bp., Pf.: 52., eljáró képviselő:

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. szám

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/5. szám Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.009/2015/5. szám Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/77 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.07.10. Iktatószám:

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : Debreceni Ítélőtábla Pk.II.20.680/2014/2. szám A Debreceni Ítélőtábla dr. Moskovits Károly ügyvéd ügyintézése mellett a Sipos & Moskovits Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt... (cím) kérelmezőnek a Szabolcs-

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

Alkalmazott jogszabályok: A Ptk (1) és (2) bekezdése, 348. (1) bekezdése

Alkalmazott jogszabályok: A Ptk (1) és (2) bekezdése, 348. (1) bekezdése Az alperes álképviselője, a körjegyző károkozó magatartását a képviselőtestületi határozat kivonatának meghamisítását és ezáltal a felperes képviseleti jog tekintetében való megtévesztését és a szerződés

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

Tatabányai Járásbíróság 9.P /2015/11. számú ítélete

Tatabányai Járásbíróság 9.P /2015/11. számú ítélete Tatabányai Járásbíróság 9.P.21.306/2015/11. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/82 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.07.20.

Részletesebben

A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III /2013/12. számú ítélte

A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III /2013/12. számú ítélte A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III.37.626/2013/12. számú ítélte Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/130 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf /2014/5. számú ítélete

Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf /2014/5. számú ítélete Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf.20.515/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Kúria Kfv.III /2016/8 számú ítélete

Kúria Kfv.III /2016/8 számú ítélete Kúria Kfv.III.37.875/2016/8 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/90 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2017.06.01. Iktatószám: 7745/2017

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/7. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2015/7. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.106/2015/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/32 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.03.18.

Részletesebben

Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági kollégium 8.G /2017/9 számú ítélete

Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági kollégium 8.G /2017/9 számú ítélete Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági kollégium 8.G.40.809/2017/9 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/196 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

v é g z é s t: Az ítélőtábla a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 98/2014.(IX.20.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: Az ítélőtábla a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 98/2014.(IX.20.) számú határozatát helybenhagyja. DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA A Debreceni Ítélőtábla Dr. Pápai Ákos ügyvéd ügyintézése mellett a Megyesi és Pápai Ügyvédi Iroda (címe) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek a Heves Megyei Területi

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.585/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Fekete Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő iroda címe; ügyintéző: dr. Fekete Csaba ügyvéd) által képviselt... (felperes címe) felperesnek,

Részletesebben

Í T É L E T E T : A le nem rótt (huszonegyezer) Ft eljárási illetéket az állam viseli.

Í T É L E T E T : A le nem rótt (huszonegyezer) Ft eljárási illetéket az állam viseli. 1 Az Dr. Szegedi Zsolt ügyvéd (4400 Nyíregyháza, Iskola u. 3/b. 1/3.) által képviselt Nagy Róbert (3200 Gyöngyös, Zöldhíd u. 11. 1/2/1.) felperesnek Dr. Szabó Attila ügyvéd (3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér

Részletesebben

Í t é l e t e t. Ez ellen az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye. I n d o k o l á s

Í t é l e t e t. Ez ellen az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye. I n d o k o l á s A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Pfv.V.21.950/2014/3. szám A Kúria a Hámori és Soltész Ügyvédi Iroda, ügyintéző: dr. Hámori Péter által képviselt felperesnek Dr. Kovács Kornélia ügyvéd által képviselt

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3064/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3064/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő. 1572 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3064/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő végzést: Az Alkotmánybíróság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI JOGVISZONY EGYOLDALÚ MEGSZÜNTETÉSE IDŐSZAKONKÉNT NYÚJANDÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉN

VÁLLALKOZÁSI JOGVISZONY EGYOLDALÚ MEGSZÜNTETÉSE IDŐSZAKONKÉNT NYÚJANDÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉN VÁLLALKOZÁSI JOGVISZONY EGYOLDALÚ MEGSZÜNTETÉSE IDŐSZAKONKÉNT NYÚJANDÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉN Az olyan vállalkozási jogviszonyban, amelyekben a felek hosszabb időtartam alatt ismétlődően nyújtandó szolgáltatásokra

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.057/2013/13.szám A Kúria a F. P. elnök által képviselt F. D. V. Egyesület I.r., Kajtár Takács Hegymegi- Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest,

Részletesebben

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kfv.II.37.882/2010/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Gellérthegyi István ügyvéd által képviselt Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.034/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróság P.T. I. rendű, H. Sz. II. rendű és

Részletesebben

DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA

DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA A Debreceni Ítélőtábla a Detrekői Ügyvédi Iroda (1022 Budapest, Detrekő utca 3/A., ügyintéző: dr. Detrekői Zsuzsa ügyvéd) által képviselt Net Média Zrt. (1033 Budapest, Polgár utca

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3071/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz eljárás tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3071/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz eljárás tárgyában meghozta a következő. 3071/2015. (IV. 10.) AB végzés 1611 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3071/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz eljárás tárgyában meghozta

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.314/2013/4.szám A Kúria a Katona és Társa Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Katona Géza ügyvéd, 1125 Budapest, Fészek u. 16.) által képviselt B. T. Zrt. felperesnek

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 17.H/P /2015/16.számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 17.H/P /2015/16.számú ítélete Fővárosi Törvényszék 17.H/P.24.538/2015/16.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/97 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.08.24.

Részletesebben

V É G Z É S - t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S - t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.89/10/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

Az EUB jogalkalmazási feladatai Eljárási típusok az EUB előtt

Az EUB jogalkalmazási feladatai Eljárási típusok az EUB előtt Az EUB jogalkalmazási feladatai Eljárási típusok az EUB előtt Az EUB feladatai túlmutatnak a hagyományos jogalkalmazási feladatokon 1. Alkotmánybírósági jellegű funkciók (pl. kötelezettségszegési eljárás,

Részletesebben

v é g z é st: Megállapítja, hogy az alperes (nyolcezer) felülvizsgálati illeték visszatérítésére jogosult. I n d o kol

v é g z é st: Megállapítja, hogy az alperes (nyolcezer) felülvizsgálati illeték visszatérítésére jogosult. I n d o kol ~ ~ loqq ~ (Ill>'" 'o" L. '\ ~ A Magyar Köztársaság Legfelsobb Bírósága mint felülvizsgálati bíróság ""JI~~o:!'.n: 1999-03- 1 2 I ""!U)"N'' '.'-=-- Stl fl.1$ II KEHULE~ \ WL'

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.V.21.828/2014/5. Kúria mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Hámori és Soltész Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Soltész Beatrix ügyvéd felperesnek a Bertók Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Bertók Mihály

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Néző Gabriella Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Néző Gabriella ügyvéd) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember

Részletesebben

A felperes elbirtoklás jogcímén az alperesi ingatlanok kerítés által leválasztott részeinek tulajdonjoga iránt terjesztett elő keresetet.

A felperes elbirtoklás jogcímén az alperesi ingatlanok kerítés által leválasztott részeinek tulajdonjoga iránt terjesztett elő keresetet. A FORGALOMKÉPTELENSÉG EREDETI SZERZÉSMÓD A jogszabály erejénél fogva forgalomképtelen önkormányzati törzsvagyonnak minősülő ingatlan más által eredeti szerzésmód útján sem szerezhető meg /1990. évi LXV.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.494/5/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE A végrehajtó működése körében illetőleg az eljárása során okozott kár megtérítéséért a kártérítési felelősség minden esetben - így akkor is, ha végrehajtói iroda

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 302/2014. (X. 17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. I n d o k o l á s :

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 302/2014. (X. 17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. I n d o k o l á s : Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.050/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (iroda címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III. 37. 965/2009/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a dr. Pataki András ügyvéd által

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 782 /4 /2010.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.838/7/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3180/2015. (IX. 23.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3180/2015. (IX. 23.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő. 3180/2015. (IX. 23.) AB végzés 2585 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3180/2015. (IX. 23.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

Részletesebben