DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA"

Átírás

1 DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA A Debreceni Ítélőtábla a Detrekői Ügyvédi Iroda (1022 Budapest, Detrekő utca 3/A., ügyintéző: dr. Detrekői Zsuzsa ügyvéd) által képviselt Net Média Zrt. (1033 Budapest, Polgár utca 8-10.) felperesnek a Dr. Balogh Ádám Ügyvédi Iroda (4024 Debrecen, Iparkamara utca 2., ügyintéző: dr. Balogh Ádám ügyvéd) által képviselt Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (4025 Debrecen, Piac utca 54.) alperes ellen közérdekű adatok kiadása iránt indított perében a Debreceni Törvényszék 9.G /2017/13. számú ítélete ellen az alperes 14. sorszám alatt benyújtott fellebbezése folytán meghozta a következő í t é l e t e t : Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Kötelezi az alperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg a felperes részére 6350 (hatezerháromszázötven) forint másodfokú perköltséget. Ez ellen az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek. I n d o k o l á s A felperes a Debreceni Törvényszékhez november 10. napján benyújtott keresetében annak közlésére kérte kötelezni az alperest, hogy február 1. napja és szeptember 23. napja között kik és milyen helyszínen tervezett beruházáshoz kapcsolódóan terjesztettek elő kérelmet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) 57/C. - ának (1) bekezdése alapján 400 m 2 -nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építmény építésének, átalakításának, bővítésének engedélyezésére vonatkozó szakhatósági állásfoglalás iránt, kérte továbbá az e tárgyban meghozott határozatok és a döntést előkészítő anyagok kiadását is. A Debreceni Törvényszék a 10.G /2015/9. számú ítéletével a felperes keresetét elutasította, a Debreceni Ítélőtábla azonban a Gf.I /2016/5. számú ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta és kötelezte az alperest, hogy adja ki a felperes részére a keresettel érintett időszakban előterjesztett szakhatósági állásfoglalás iránti megkeresések tárgyában hozott érdemi határozatainak másolatát azzal, hogy feljogosította az alperest az építési engedély iránti kérelmet előterjesztő személyek nevének és a tervezett beruházások helyszínének a kivételével a személyes adatok felismerhetetlenné tételére. A Kúria a Pfv.IV /2016/6. számú ítéletével a jogerős ítéletet a hatályában fenntartotta. A felperes április 4. napján újabb adatigénylési kérelmet nyújtott be az alpereshez, amelyet

2 április 12. napján úgy pontosított, hogy azt kérte közölni: szeptember 24. napja és március 31. napja között kik és milyen helyszíneken tervezett beruházásokhoz kapcsolódóan terjesztettek elő kérelmet az Étv. 57/C. -ának (1) bekezdése szerinti szakhatósági állásfoglalás iránt. Az alperes május 4. napján elutasította az adatigénylési kérelmet, ezért a felperes június 2. napján keresetet terjesztett elő, amelynek pontosítását követően arra kérte kötelezni az alperest, hogy adja ki neki az Étv. 57/C. -ának (1) bekezdése alapján szeptember 24. napja és március 31. napja között benyújtott szakhatósági állásfoglalás iránti megkeresések tárgyában hozott érdemi határozatainak másolatait. Arra hivatkozott, hogy a kért adatok mind az információs önrendelkezési jogról és információs szabadságról szóló évi CXII. törvény (Infotv.) 3. -ának 5. pontja, mind pedig a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 12. -ának (2) bekezdése és a 311/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 2. -a alapján közérdekűek, így azokat bárki megismerheti. Az alperes a kereset elutasítását kérte. Arra hivatkozott, hogy a kért adatokkal nem rendelkezik, azok sem az Infotv., sem pedig a felperes által hivatkozott környezetvédelmi jogszabályok alapján nem közérdekűek, továbbá üzleti titkokat tartalmaznak, így a kiadásukra nem kötelezhető. Az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel támadott ítéletével kötelezte az alperest arra, hogy adja ki a felperes részére a szeptember 24. és március 31. közötti időszakban az Étv. 57/C. - ának (1) bekezdése alapján előterjesztett szakhatósági állásfoglalás iránti megkeresések tárgyában hozott érdemi határozatainak másolatát azzal, hogy feljogosította őt az építési engedély iránti kérelmet előterjesztő személyek nevének és a tervezett beruházás helyszínének a kivételével a személyes adatok felismerhetetlenné tételére. Kötelezte az alperest Ft elsőfokú perköltség felperes részére történő megfizetésére. A határozatát azzal indokolta, hogy a per során az Infotv ának (2) bekezdése alapján az alperesnek kellett bizonyítania a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény megtagadásának jogszerűségét és a megtagadás indokait, e kötelezettségének azonban nem tett eleget. Megállapította, hogy az alperes alap nélkül hivatkozott arra, hogy a módosított kereset szerint kiadni kért szakhatósági állásfoglalásokkal nem rendelkezik, hiszen ezen állásfoglalások kiadása egyértelműen a hatáskörébe tartozik, az általa meghozott határozatok felett tehát nyilvánvalóan rendelkezhet. Utalt rá, hogy tévesen értelmezte az alperes a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 69/A. -ának (1) bekezdését is. Ennek oka az, hogy e jogszabályi rendelkezés nem a közérdekű adatokra, hanem a jogerős közigazgatási határozatokra vonatkozik, abból tehát nem lehet olyan következtetést levonni, hogy a közigazgatási eljárásban keletkezett közérdekű adatokat csak az eljárás jogerős befejezését követően lehet megismerni. Rámutatott, hogy a Kúria a Pfv.IV /2016/6. számú ítélete indokolásának 17. és 18. pontjaiban ugyanígy foglalt állást.

3 3 Alaptalannak találta azt az érvelést is, hogy a felperes által kért adatok azért nem minősülnek közérdekű adatnak, mert azok nem az alperes előtt folyamatban lévő eljárás során keletkeztek. Ezzel összefüggésben ismét a Kúria említett ítéletét idézte, amely szerint Nem foghat helyt az az alperesi érvelés, hogy az adat nem az előtte folyamatban lévő eljárás során keletkezett, az adatkezelői minőséghez ugyanis az is elegendő, hogy az alperes a birtokba jutott, azt kezeli (adatkezelő). A kért adatok a Kúria szerint nyilvánvalóan összefüggnek az alperes tevékenységével. Az alperes azon állításával kapcsolatban, amely szerint a perrel érintett szakhatósági állásfoglalások üzleti titkot tartalmaznak, kifejtette, hogy mérlegelni kellett: a közérdekű adat megismeréséhez való jog élvez-e elsőbbséget vagy a kérelmezők esetleges üzleti érdekei. Ennek során a kúriai ítélet indokolásának 19. pontja alapján abból indult ki, hogy a közérdekű adatok nyilvánosságához fűződő érdek korlátozását minden esetben megszorítóan kell értelmezni, annak megismeréséhez pedig kiemelkedően fontos érdek fűződik, hogy a közigazgatási hatóság a kérelmezők személyétől és a beruházás tervezett helyszínétől függetlenül mennyiben folytat következetes gyakorlatot. Azt, hogy a kiadni kért állásfoglalások olyan üzleti titkot tartalmaznak, amely indokolja e közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jog korlátozását, az alperes nem igazolta, ehhez ugyanis nem volt elegendő az a 48 nyilatkozat, amelyben a kérelmezők különböző indokokra, így versenyhátrányra, szerzői jogokra, titoktartási klauzulákra és a felperes tulajdonosának ingatlanpiaci érintettségére hivatkozva nem adtak hozzájárulást az adataik nyilvánosságra hozatalához. A felperes a keresetleveléhez csatolta az előzményi per eredményeként kapott szakhatósági állásfoglalásokat, amelyek alapján az elsőfokú bíróság megállapította, hogy azok a tervezett beruházás helyszínén és a kérelmező nevén kívül nagyon kevés konkrétumot tartalmaznak a tervezett beruházásról. Azokból a tervezett pontos épületnagyság, a megvalósuló kereskedelmi létesítmény várható forgalma, a megépítés módja, technikai részletei, műszaki megoldásai, a beruházók üzleti tervei nem ismerhetőek meg, így ezen állásfoglalások nyilvánosságra hozatala nem sérti a beruházók üzleti érdekeit. A beruházó nevének és a beruházás helyszínének megismerése pedig szükséges az adatkérés céljának megvalósításához, amely az volt, hogy megismerhető legyen: az alperes milyen esetben támogatta és mikor nem a beruházás megvalósítását. Ezért az Infotv ának (7) bekezdése alapján kötelezte az alperest az adatigénylés teljesítésére, valamint a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (1952. évi Pp.) ának (1) bekezdése alapján a felperes jogi képviselői munkadíjából álló perköltségének megfizetésére. Megállapította ugyanakkor, hogy az eljárás az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (Itv.) 57. -a (1) bekezdésének o) pontja alapján tárgyi illetékmentes volt. Az alperes fellebbezése elsődlegesen az elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatására és a kereset elutasítására, másodlagosan pedig annak hatályon kívül helyezésére és az elsőfokú bíróságnak a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára történő utasítására irányult. Arra hivatkozott, hogy az előzményi per alapján közzétett állásfoglalások általánosságokat tartalmazó indokolásából nem következik az, hogy a jelen per tárgyát képező állásfoglalások közzététele nem sérti a kérelmezők üzleti titkait, ezért az elsőfokú bíróság ebben a körben a logika szabályaival ellentétesen mérlegelte a rendelkezésére álló adatokat. A kérelmezők közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatai részletesen tartalmazzák, hogy a per tárgyát képező

4 4 adatok kiadása miért sérti az üzleti érdekeiket, ezeket az érveket az elsőfokú bíróság részben nem értékelte kellő súllyal, részben pedig figyelmen kívül is hagyta, hiszen a felperes tulajdonosának ingatlanpiaci érdekeltségével és a kérelmezők által kötött szerződésekben foglalt titoktartási klauzulákkal egyáltalán nem foglalkozott. Megismételte azt az érvelését, hogy a szakhatósági állásfoglalások tekintetében az alperes nem minősül adatkezelőnek. Ezen állásfoglalások a Ket ának (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslattal nem támadhatóak, azokkal szemben csak az alapeljárás során hozott határozat elleni fellebbezésben lehet kifogást emelni, az alapeljárás jogerős befejezéséről pedig az alperesnek nincs tudomása. Utalt arra is, hogy a kiadni kért adatok nem közérdekből nyilvános és nem is közérdekű adatok, hiszen azok nem az alperes eljárása során keletkeztek, és nem is függenek össze az alperes tevékenységével. Ez utóbbi érvelését azzal támasztotta alá, hogy álláspontja szerint a Kúria előzményi perben meghozott határozata ellentétes két korábbi döntésével is. Mind a Pfv.IV /2014/9., mind pedig a Pfv.IV /2015/4. számú ítélet kimondta ugyanis, hogy a perekben félként résztvevő jogi személyek neve nem a bíróság eljárása során keletkező adat, továbbá az nem minősíthető a bíróság igazságszolgáltatási tevékenységére vonatkozó adatnak sem, így mivel nem közérdekű adat annak kiadására a bíróság nem kötelezhető. Hangsúlyozta, hogy ugyanez az érvelés igaz a kormányhivatalokra is, hiszen a kérelmező neve nem e hatóságok eljárása során keletkező adat, és az nem függ össze az általuk végzett hatósági tevékenységgel sem. Rámutatott, hogy az Alaptörvény XV. cikkének (2) bekezdésébe, 28. cikkébe, valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi CLXI. törvény (Bszi.) 7. -ába ütköző diszkrimináció a bíróságok és a kormányhivatalok adatkezelésének eltérő megítélése. A felperes fellebbezési ellenkérelme az elsőfokú bíróság ítéletének helyes indokai alapján történő helybenhagyására irányult. A fellebbezés alaptalan. Az elsőfokú bíróság az eljárást az elsőfokú eljárás szabályait betartva folytatta le, a tényállást pedig a bizonyítékok logikus és okszerű mérlegelése alapján, helyesen állapította meg, így az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezésére és az eljárás megismétlésének elrendelésére nem kerülhetett sor. Az ítélőtábla egyetértett az elsőfokú bíróság érdemi döntésével és annak indokaival is, így az elsőfokú ítélet megváltoztatására irányuló fellebbezési kérelem sem volt alapos. A fellebbezés tükrében kiemeli, hogy a felperes által kért adatokkal nyilvánvalóan az alperes rendelkezik, hiszen országos hatáskörrel ez a hatóság jogosult az Étv. 57/C. -ának (1) bekezdése szerinti szakhatósági állásfoglalások kiadására, így értelemszerűen a birtokában van a kiadni kért állásfoglalásoknak. Annak, hogy azok az építésügyi eljárások, amelyekhez az alperes a perrel érintett szakhatósági állásfoglalásokat kiadta, jogerősen befejeződtek-e már, nem volt jelentősége. Ahogy arra a Kúria előzményi perben hozott ítélete alapján az elsőfokú bíróság is helyesen rámutatott: a Ket. 69/A. -ának (1) bekezdése nem a közérdekű adatokra, hanem a jogerős közigazgatási határozatokra vonatkozik, abból tehát nem lehet olyan következtetést

5 5 levonni, hogy a közigazgatási eljárásban keletkezett közérdekű adatokat csak az eljárás jogerős befejezését követően lehet megismerni, a jogerős befejezés esetleges hiányára hivatkozva tehát az alperes nem tagadhatta meg a kért adatok kiadását. Helytállóan utalt az alperes a fellebbezésében arra, hogy a per tárgyát képező adatok nem közérdekből nyilvános adatok (Infotv. 3. -ának 6. pontja), ez azonban nem is képezte vita tárgyát, az elsőfokú bíróság ugyanis maga sem közérdekből nyilvános adatoknak, hanem közérdekű adatoknak (Infotv. 3. -ának 5. ponja) minősítette a kiadni kért információkat, amellyel az ítélőtábla az alábbiak miatt szintén egyetért. Ahogy arra a Kúria a Pfv.IV /2014/9. és Pfv.IV /2015/4. számú ítéleteiben rámutatott: Az Infotv. a közérdekű adat fogalmának meghatározásánál egyértelműen összekapcsolta a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő és egyben a tevékenységére vonatkozó, illetve a közfeladat ellátásával összefüggésben keletkezett adatok körét, így tehát e feltételeknek együttesen kell érvényesülniük ahhoz, hogy azok közérdekű adatok legyenek. ( ) Az adatok közérdekű adattá minősítése akkor lehetséges, ha a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő és egyben a tevékenységére vonatkozó vagy a közfeladat ellátásával összefüggésben keletkezett adatról van szó. Erre tekintettel az a tény, hogy a jelen perben kiadni kért adatok az alperes kezelésében vannak, önmagában még nem alapozta meg az adatok közérdekű minősítését, ehhez az Infotv. 3. -ának 5. pontja alapján szükséges volt annak vizsgálata is, hogy azok az alperes közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkeztek-e, ha pedig nem, akkor azok az alperes tevékenységére vonatkoznak-e. Helyesen hivatkozott az alperes arra, hogy a kiadni kért adatok közül a kérelmező neve és a beruházás tervezett helyszíne nem a közfeladatának ellátása során keletkezett adat, hiszen ezeket az információkat nem az alperes hatósági tevékenysége hozta létre. Ezzel szemben az, hogy mely esetben adta meg a szakhatósági hozzájárulását és mikor nem, minden kétséget kizáróan olyan adat, amely az alperes közfeladatának ellátása során keletkezett, ezért ez az információ már vitán felül közérdekűnek minősül. Az a közérdekű adat azonban, hogy az alperes mely esetben adta meg a szakhatósági hozzájárulását és mikor nem, nem értelmezhető a kérelmező személyének és a beruházás tervezett helyszínének ismerete nélkül, hiszen ezen adatok hiányában egész egyszerűen nem lehet megismerni, hogy az alperes pontosan mihez járult hozzá és mihez nem. Ezért ezen információk ismerete nélkül az alperes közfeladat ellátása során végzett tevékenysége nem lenne átlátható, így nem érvényesülne a közhatalom gyakorlásának nyilvánosságához és a közhatalmi tevékenység átláthatóságához fűződő kiemelt közérdek (32/1992. (V.29.) AB határozat, 34/1994. (VI.24.) AB határozat, 21/2013. (VII.19.) AB határozat). Erre tekintettel a kérelmező neve és a beruházás tervezett helyszíne az alperes hatósági tevékenységére vonatkozó olyan adatnak tekintendő, amely az Infotv. 3. -ának 5. pontja értelmében szintén közérdekűnek minősül. Ez az álláspont a fellebbezési érveléssel szemben nincs ellentétben a Kúria Pfv.IV /2014/9. és Pfv.IV /2015/4. számú ítéleteivel, ez utóbbi határozatok ugyanis a jelen pertől eltérő jellegű adatok közérdekűsége tárgyában foglaltak állást. Ezen eseti döntések azt mondták ki, hogy nincs szükség a jogi személy peres felek nevének ismeretére azon információk értelmezéséhez, hogy az adatkéréssel érintett időszakban az adott bíróságok előtt mennyi és

6 6 milyen jellegű négy és hét éven túli per volt folyamatban. E határozatok értelmében az elhúzódó perek számának, tárgyának és okainak feltárása szempontjából nem releváns adat az, hogy ezen eljárásokban mely jogi személyek vettek részt, így az adatok kiadása nem szükséges ahhoz, hogy a bíróságok által ezekben perekben végzett igazságszolgáltatási tevékenység átlátható legyen. Ezzel szemben mind a Kúria Pfv.IV /2016/6. számú ítéletével lezárt előzményi per, mind pedig a jelen per tárgya annak eldöntése volt, hogy az alperes által kiadott szakhatósági állásfoglalások értelmezhetőek-e a kérelmezők nevének és a beruházások tervezett helyszínének ismerete nélkül. A válasz pedig a kifejtett okok miatt egyértelműen az, hogy nem, így az alperes által végzett hatósági tevékenység ezen információk ismerete nélkül nem lenne megismerhető és nem lenne átlátható. Mivel pedig az eltérő természetű adatok kapcsán született eltérő jogi álláspontok nem összehasonlíthatóak, azok nem minősíthetőek diszkriminatívnak, nem sértik tehát sem az Alaptörvény XV. cikkének (2) bekezdését és 28. cikkét, sem pedig a Bszi. 7. -át. Nem volt alapos az alperes azon érvelése sem, hogy a kért adatok kiadását a kérelmezők üzleti titkai akadályozzák, e tényállítását ugyanis annak ellenére sem bizonyította, hogy az elsőfokú bíróság az évi Pp. 3. -ának (3) bekezdése alapján megfelelően tájékoztatta őt az e körben fennálló bizonyítási kötelezettségéről, a bizonyítandó tényekről és a bizonyítási teherről. E kötelezettségének úgy tudott volna eleget tenni, ha minden egyes kiadni kért állásfoglalás tekintetében konkrétan előadja és igazolja is, hogy az pontosan mely részében tartalmaz olyan adatot, amely a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) 2:47. -ának (1) bekezdése alapján a kérelmező vagy más személy üzleti titkának minősül, továbbá ugyancsak konkrétan előadja és bizonyítja azt is, hogy ezen adat közzététele az érintett számára miért jelentene aránytalan érdeksérelmet (Fővárosi Ítélőtábla 32.Pf /2017/4.). Ehhez az alperes akár igénybe vehette volna az évi Pp ának (2) bekezdésében biztosított zárt iratcsatolás lehetőségét is (Fővárosi Ítélőtábla 32.Pf /2016/14-II., 8.Pf /2017/3., Kúria Pfv.IV /2017/6.). Az alperes azonban nem így járt el, hanem konkrétumok helyett csupán általánosságokat tartalmazó hivatkozásokat adott elő, amelyek nem voltak elegendőek a tényelőadási és bizonyítási kötelezettségének teljesítéséhez még annak tükrében sem, hogy az általa kifejtett érvek nem vitásan a kérelmezők ugyanilyen jellegű, azaz csupán általánosságokat tartalmazó nyilatkozatain alapultak. Ezekből nem lehetett megállapítani, hogy az egyes kiadni kért állásfoglalásoknak pontosan mely része és konkrétan melyik kérelmező esetén minősülhet üzleti titoknak, az ennek alátámasztására előadott indokok az adott kérelmező vonatkozásában valósak-e, a sérelmezett információ közzététele e kérelmező számára okoz-e érdeksérelmet, és ha igen, annak mértéke aránytalan-e. Ez az alperes üzleti titokra alapított védekezését ellenőrizhetetlenné és formálissá tette, amely az adatkiadás megtagadásának alkotmányos indokaként nyilvánvalóan nem fogadható el (12/2004. (IV. 7.) AB határozat IV.3. pontja, 6/2016. (III. 11.) AB határozat [40] pontja). A kifejtett okok miatt az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét az indokolás fellebbezés tükrében szükségessé vált kiegészítése mellett az évi Pp ának (2) bekezdése alapján helybenhagyta. A fellebbezés nem vezetett eredményre, ezért az alperes a másodfokú eljárásban is pervesztes lett, emiatt köteles megfizetni a felperes jogi képviselői munkadíjból álló másodfokú perköltségét (1952. évi Pp ának (1) bekezdése), amelynek összegét az

7 7 ítélőtábla a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 3. -ának (3) és (5) bekezdése, valamint a 4/A. -ának (1) bekezdése alapján 5000 Ft + áfa, azaz 6350 Ft-ban határozta meg. A másodfokú eljárás az Itv a (1) bekezdésének o) pontja alapján illetékmentes volt. Debrecen, június 7. Dr. Pribula László s.k. a tanács elnöke, dr. Molnár Tibor Tamás s.k. előadó bíró, Dr. Bakó Pál s.k. bíró

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3006/2015. (I. 12.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmány bíróság tanácsa alkotmány jogi panasz tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3006/2015. (I. 12.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmány bíróság tanácsa alkotmány jogi panasz tárgyában meghozta a következő. 3006/2015. (I. 12.) AB végzés 1053 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3006/2015. (I. 12.) AB VÉGZÉSE alkotmány jogi panasz visszautasításáról Az Alkotmány bíróság tanácsa alkotmány jogi panasz tárgyában meghozta a következő

Részletesebben

Í T É L E T E T : A le nem rótt (huszonegyezer) Ft eljárási illetéket az állam viseli.

Í T É L E T E T : A le nem rótt (huszonegyezer) Ft eljárási illetéket az állam viseli. 1 Az Dr. Szegedi Zsolt ügyvéd (4400 Nyíregyháza, Iskola u. 3/b. 1/3.) által képviselt Nagy Róbert (3200 Gyöngyös, Zöldhíd u. 11. 1/2/1.) felperesnek Dr. Szabó Attila ügyvéd (3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér

Részletesebben

í t é l e t e t: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság a dr. Mészáros Győző Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Mészáros Győző, ügyvéd 1076 Budapest, Dózsa Gy. u. 68. I/5.) által képviselt Banco Primus S. A. (Portugália

Részletesebben

ítéletet: A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2.PÍ /2016/6. szám

ítéletet: A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2.PÍ /2016/6. szám 2.PÍ.21.046/2016/6. szám A Kaposvári Törvényszék mint másodfokú bíróság a dr. Csuka Zoltán ügyvéd (7400 Kaposvár, Csokonai u. 2. III/18.) által képviselt szám alatti lakos felperesnek - dr. Fábián Bernadett

Részletesebben

ítéletet: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja és a felperes keresetét elutasítja.

ítéletet: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja és a felperes keresetét elutasítja. . M A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság dr. Csuka Zoltán ügyvéd (7400 Kaposvár, Csokonai u. 2.) által képviselt szám alatti ) felperesnek - Klincsik

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.279 / 2016 /7 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kfv.II.37.882/2010/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Gellérthegyi István ügyvéd által képviselt Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

Tisztelt Törvényszék!

Tisztelt Törvényszék! 1 Fővárosi Törvényszék Budapest Tisztelt Törvényszék! Alulírott dr. Tordai Csaba ügyvéd ( ) az atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felperes (székhelye: 1084 Budapest, Déri Miksa

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.585/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Fekete Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő iroda címe; ügyintéző: dr. Fekete Csaba ügyvéd) által képviselt... (felperes címe) felperesnek,

Részletesebben

Fővárosi Munkaügyi Bíróság

Fővárosi Munkaügyi Bíróság Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, V., Markó u. 27. 23.M.684/2003/8. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Bp., Pf.: 52., eljáró képviselő:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Pfv.V.21.850/2014/7. szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Hámori és Soltész Ügyvédi Iroda által (eljáró ügyvéd: dr. Soltész Beatrix) képviselt felperesnek, dr. Juhász Ádám ügyvéd által képviselt

Részletesebben

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete Győri Törvényszék 2.Kf.20.098/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.01.

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.I.35.537/2012/5.szám A Kúria a Cseri Ügyvédi Iroda (6720 Szeged, Lengyel u. 11/A., ügyintéző ügyvéd: dr. Cseri András) által képviselt R. I. felperesnek a Paksiné

Részletesebben

FIT-H-PJ bírósági határozat. a Fővárosi Ítélőtábla határozata polgári ügyben

FIT-H-PJ bírósági határozat. a Fővárosi Ítélőtábla határozata polgári ügyben FIT-H-PJ-2012-900. bírósági határozat a Fővárosi Ítélőtábla határozata polgári ügyben Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.394/2012/4. A Fővárosi Ítélőtábla dr. Gáli Csaba János ügyvéd által képviselt felperesnek,

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő Az Alkotmánybíróság döntésének tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege. A hivatalos közzétételre a Magyar Közlönyben, illetve az Alkotmánybíróság Határozatai című hivatalos lapban kerül

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.V.21.986/2014/3. Kúria mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Hámori és Soltész Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Soltész Beatrix ügyvéd) által képviselt felperesnek a személyesen eljáró alperes ellen

Részletesebben

^DANY:...^,.,,.. v:.. 'MKLLÉKLET:...a^. ^, KÖ.7TŰK:.

^DANY:...^,.,,.. v:.. 'MKLLÉKLET:...a^. ^, KÖ.7TŰK:. ')/. FO!;,;, iosi KÖZIGAZGATÍSI ÉS NUHIuÖGyi GiBOSÁG MUNKAUG>1 UGYSü. ff 4. FOUUSTROMSZÁM KFZnŰIRATON:. Pcstán / Cyüjtöi^-;7á / Sz&máfyárón /Jfc-m.iilen/ Faxon Érteett 2017 ^DF-2 7. ^DANY:...^,.,,.. v:..

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.V.21.828/2014/5. Kúria mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Hámori és Soltész Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Soltész Beatrix ügyvéd felperesnek a Bertók Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Bertók Mihály

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/73 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Debreceni Ítélőtábla Pf.IV /2017/7. számú ítélete

Debreceni Ítélőtábla Pf.IV /2017/7. számú ítélete Debreceni Ítélőtábla Pf.IV.20.859/2017/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/19 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.01.26.

Részletesebben

EBH2013. P.16. A közérdek adat, illetve a közérdekb

EBH2013. P.16. A közérdek adat, illetve a közérdekb EBH2013. P.16. A közérdekű adat, illetve a közérdekből nyilvános adat kiadása iránti perben is érvényesülnek a Ptk. alapelvei. Joggal való visszaélésnek minősül személyes motivációval, mintegy vélt konfliktus

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3064/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3064/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő. 1572 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3064/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő végzést: Az Alkotmánybíróság

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s

v é g z é s t : I n d o k o l á s A a Dr. Bencze Péter és Társa Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Bencze Péter ügyvéd) által képviselt Magyar Szocialista Párt (kérelmező címe) kérelmezőnek a Megyei Területi Választási Bizottság 2014. október

Részletesebben

í t é l e t e t: Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg 15 napon belül a felperesnek (tizenkétezer-hétszáz) forint másodfokú perköltséget.

í t é l e t e t: Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg 15 napon belül a felperesnek (tizenkétezer-hétszáz) forint másodfokú perköltséget. A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság a dr. Karsai Dániel András (1056 Budapest Nyári Pál utca 10.) ügyvéd által képviselt Transparency International Magyarország Alapítvány ( 1055 Budapest, Falk

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s 17.Pkf.26.787/2014/2. A Fővárosi Ítélőtábla az Árvay és Neuberger Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Neuberger Anita) által képviselt felperes neve (felperes címe) felperesnek, a Réti, Antall és Társai Ügyvédi

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON: FAX:

Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON: FAX: Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON: + 36 84 504100 FAX: + 36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. március 3. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Í t é l e t e t. Ez ellen az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye. I n d o k o l á s

Í t é l e t e t. Ez ellen az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye. I n d o k o l á s A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Pfv.V.21.950/2014/3. szám A Kúria a Hámori és Soltész Ügyvédi Iroda, ügyintéző: dr. Hámori Péter által képviselt felperesnek Dr. Kovács Kornélia ügyvéd által képviselt

Részletesebben

A felperes elbirtoklás jogcímén az alperesi ingatlanok kerítés által leválasztott részeinek tulajdonjoga iránt terjesztett elő keresetet.

A felperes elbirtoklás jogcímén az alperesi ingatlanok kerítés által leválasztott részeinek tulajdonjoga iránt terjesztett elő keresetet. A FORGALOMKÉPTELENSÉG EREDETI SZERZÉSMÓD A jogszabály erejénél fogva forgalomképtelen önkormányzati törzsvagyonnak minősülő ingatlan más által eredeti szerzésmód útján sem szerezhető meg /1990. évi LXV.

Részletesebben

A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf /2006/3.

A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf /2006/3. A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf.50.422/2006/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Magyar Autóklub (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen versenyfelügyeleti ügyben hozott közigazgatási

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3071/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz eljárás tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3071/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz eljárás tárgyában meghozta a következő. 3071/2015. (IV. 10.) AB végzés 1611 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3071/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz eljárás tárgyában meghozta

Részletesebben

Győri Ítélőtábla Pf.III /2015/3. szám

Győri Ítélőtábla Pf.III /2015/3. szám A közgyűlési határozat felülvizsgálata iránt a tagot önállóan megillető keresetindítási jog több tag általi gyakorlása nem eredményez egységes pertársaságot. Alkalmazott jogszabályok: Ptk. 62. (6) bekezdés,

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Gyulai Munkaügyi Bíróság 3.M.491/2002/4. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Gyulai Munkaügyi Bíróság dr. Csányi Éva jogtanácsos (Független Rendőr Szakszervezet 1077 Budapest, Király u. 71., 1388 Pf.: 52.)

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő Az Alkotmánybíróság döntésének tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege. A hivatalos közzétételre a Magyar Közlönyben, illetve az Alkotmánybíróság Határozatai című hivatalos lapban kerül

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Néző Gabriella Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Néző Gabriella ügyvéd) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3180/2015. (IX. 23.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3180/2015. (IX. 23.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő. 3180/2015. (IX. 23.) AB végzés 2585 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3180/2015. (IX. 23.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.034/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróság P.T. I. rendű, H. Sz. II. rendű és

Részletesebben

Pécsi Járásbíróság 3.P /2017/6. szám

Pécsi Járásbíróság 3.P /2017/6. szám 3.P.22.223/2017/6. szám A Pécsi Járásbíróság a Dr. Nagy Gábor László Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd dr. Nagy Gábor László, 1064 Budapest, Rózsa u. 94/B. F/3/34. szám alatti székhelyű) által képviselt Greenpeace

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.VI.37.489/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Karl, Verrasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda ügyintéző: dr.karl Gábor Csaba ügyvéd) által képviselt felperesnek a dr.gellérthegyi Ügyvédi

Részletesebben

v é g z é s t: Az ítélőtábla a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 98/2014.(IX.20.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: Az ítélőtábla a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 98/2014.(IX.20.) számú határozatát helybenhagyja. DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA A Debreceni Ítélőtábla Dr. Pápai Ákos ügyvéd ügyintézése mellett a Megyesi és Pápai Ügyvédi Iroda (címe) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek a Heves Megyei Területi

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő Az Alkotmánybíróság döntésének tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege. A hivatalos közzétételre a Magyar Közlönyben, illetve az Alkotmánybíróság Határozatai című hivatalos lapban kerül

Részletesebben

Debreceni Ítélőtábla Gf.IV /2017/5. számú ítélete

Debreceni Ítélőtábla Gf.IV /2017/5. számú ítélete Debreceni Ítélőtábla Gf.IV.30.212/2017/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/13 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.01.18.

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3088/2015. (V. 19.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság teljes ülése alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3088/2015. (V. 19.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság teljes ülése alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő. 3088/2015. (V. 19.) AB végzés 1759 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3088/2015. (V. 19.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság teljes ülése alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 302/2014. (X. 17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. I n d o k o l á s :

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 302/2014. (X. 17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. I n d o k o l á s : Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.050/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (iroda címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság

Részletesebben

Budapest Környéki Törvényszék 14.Gf /2018/5. számú ítélete

Budapest Környéki Törvényszék 14.Gf /2018/5. számú ítélete Budapest Környéki Törvényszék 14.Gf.40.005/2018/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/149 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.08.03.

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő Az Alkotmánybíróság döntésének tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege. A hivatalos közzétételre a Magyar Közlönyben, illetve az Alkotmánybíróság Határozatai című hivatalos lapban kerül

Részletesebben

A Kúria mint felülvizsgálati bíróság

A Kúria mint felülvizsgálati bíróság A Kúria mint felülvizsgálati bíróság Az ügy száma: A tanács tagjai: Dr. Tóth Kincső a tanács elnöke Dr. Kalas Tibor bíró, előadó Dr. Mudráné Dr. Láng Erzsébet bíró A kérelmező:... (cím) A kérelmező képviselője:

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3068/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3068/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő. 3068/2015. (IV. 10.) AB végzés 1597 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3068/2015. (IV. 10.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

Részletesebben

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S : BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Megyei Bíróság kérelmezőnek,- a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 47/2006. (VIII.28.) TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme

Részletesebben

A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE A végrehajtó működése körében illetőleg az eljárása során okozott kár megtérítéséért a kártérítési felelősség minden esetben - így akkor is, ha végrehajtói iroda

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3114/2015. (VI. 23.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3114/2015. (VI. 23.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő. 3114/2015. (VI. 23.) AB végzés 1987 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3114/2015. (VI. 23.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

Részletesebben

#'. O ~,_,-- cj. D üt>

#'. O ~,_,-- cj. D üt> 1/2~: /I ~ "/)~/1ÁW~ Vu:d:"Jt ~ ~rn4 #'. O ~,_,-- cj. D üt>,a Dullr''J>. ~\U mint másodfokú biróság 7.Pf.21.298/20 17/7. V I Ėrk." A Budapest OTP Faktoring Zrt. (1066 Budapest, Mozsár u. 8.) felperesnek

Részletesebben

Szigetszentmiklósi Járásbíróság 16.P /2017/13-I. szám 1

Szigetszentmiklósi Járásbíróság 16.P /2017/13-I. szám 1 1 A Szigetszentmiklósi Járásbíróság a dr. Balla András ügyvéd (1364 Budapest, Pf.: 28. szám) által képviselt OTP Faktoring Zrt. (1066 Budapest, Mozsár u. 8. szám) felperesnek,- dr. Léhner Ügyvédi Iroda

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t : Kvk.V.37.869/2009/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a... kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2009. október 30. napján kelt 424/2009. számú

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.38.164/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2013/6. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2013/6. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.068/2013/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.01.03.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELE TISZTESSÉGTELENSÉGE KÖZVETLEN VÉGREHAJTHATÓSÁGOT BIZTOSÍTÓ KÖZOKIRAT

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELE TISZTESSÉGTELENSÉGE KÖZVETLEN VÉGREHAJTHATÓSÁGOT BIZTOSÍTÓ KÖZOKIRAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELE TISZTESSÉGTELENSÉGE KÖZVETLEN VÉGREHAJTHATÓSÁGOT BIZTOSÍTÓ KÖZOKIRAT A közjegyző ténytanúsítványba foglalt nyilvántartás irányadóságára, elfogadására vonatkozó általános

Részletesebben

Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf /2014/5. számú ítélete

Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf /2014/5. számú ítélete Székesfehérvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3.Kf.20.515/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3130/2015. (VII. 9.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3130/2015. (VII. 9.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő. 3130/2015. (VII. 9.) AB végzés 2201 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3130/2015. (VII. 9.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Kfv.III /2016/4

Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Kfv.III /2016/4 Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítélete Kfv.III.37.353/2016/4 Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/139 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.12.02.

Részletesebben

Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf /2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf /2013/7/1 számú végzése

Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf /2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf /2013/7/1 számú végzése Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1.Kf.20.875/2013/7/2. számú ítélete és 1.Kf.20.875/2013/7/1 számú végzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/57 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3097/2015. (V. 19.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3097/2015. (V. 19.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő. 1818 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3097/2015. (V. 19.) AB VÉGZÉSE alkotmányjogi panasz visszautasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő végzést: Az Alkotmánybíróság

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : Debreceni Ítélőtábla Pk.II.20.680/2014/2. szám A Debreceni Ítélőtábla dr. Moskovits Károly ügyvéd ügyintézése mellett a Sipos & Moskovits Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt... (cím) kérelmezőnek a Szabolcs-

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 4.Mf.20.048/2000/7. szám A Magyar Köztársaság nevében! A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság B. L. felperesnek Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Könyvek

Könyvek EH 2016.10.K29 A bejegyzési kérelmet benyújtó ügyvéd nem minősül az 1997. évi CXLI. tv. 26. (7) bekezdése szerinti jogosultnak. Amennyiben az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a jogi képviselet kötelező,

Részletesebben

Debreceni Ítélőtábla Pf.III /2017/10.számú ítélete

Debreceni Ítélőtábla Pf.III /2017/10.számú ítélete Debreceni Ítélőtábla Pf.III.20.856/2017/10.számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/29 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2018.02.09.

Részletesebben

v é g z é s t: I n d o k o l á s:

v é g z é s t: I n d o k o l á s: DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA A Debreceni Ítélőtábla Dr. Novák Rudolf ügyvéd (címe) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 96/2014.(X.20.) számú határozata

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/5. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III /2014/5. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.38.073/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

v é g z é s t: A Kaposvári Törvényszék 20.Pk /2016/2. szám

v é g z é s t: A Kaposvári Törvényszék 20.Pk /2016/2. szám dr. Takács Norbert ügyvéd (..) által képviselt I.r. kérelmező neve és címe szám alatti I.r., II.r. kérelmező neve és címe szám alatti II.r., III.r. kérelmező neve és címe szám alatti III.r., IV.r. kérelmező

Részletesebben

í t é l e t e t : Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 nap alatt 15.000 (tizenötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

í t é l e t e t : Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 nap alatt 15.000 (tizenötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget. Pfv. IV.20.688/2007/7.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Krzyzewsky Beáta ügyvéd által képviselt Kft. felperesnek a dr. Kovács Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Papp László ügyvéd) által képviselt

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t : A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 134/2014. számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t : A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 134/2014. számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA Kvk.V.37.198/2014/2.szám A Kúria az ügyvéd által képviselt Magyar Szocialista Párt I. rendű, Együtt a Korszakváltók Pártja II. rendű, Demokratikus Koalíció III. rendű, Párbeszéd Magyarországért Párt

Részletesebben

Gyevitur Nonprofit Kft-nek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA

Gyevitur Nonprofit Kft-nek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Gyevitur Nonprofit Kft-nek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Gyevitur Nonprofit Kft (a továbbiakban: Kft) vonatkozásában a közérdekű adatok megismerésére

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3252/2016. (XII. 6.) AB HATÁROZATA

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3252/2016. (XII. 6.) AB HATÁROZATA 2016. 28. szám 1437 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3252/2016. (XII. 6.) AB HATÁROZATA alkotmányjogi panasz elutasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő h a t á r

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Pest Megyei Munkaügyi Bíróság 5.M. 406/1997/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság a Független Rendőrszakszervezet Jogi Képviseleti Szolgálat (1388 Budapest, Pf. 52. ügyintéző:

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.057/2013/13.szám A Kúria a F. P. elnök által képviselt F. D. V. Egyesület I.r., Kajtár Takács Hegymegi- Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest,

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.044/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Magyar joganyagok - BH I. Személyhez fűződő jogot sért annak valótlan állítása, hogy egy gazdálkodó szer1. oldal

Magyar joganyagok - BH I. Személyhez fűződő jogot sért annak valótlan állítása, hogy egy gazdálkodó szer1. oldal Magyar joganyagok - BH2001. 110. - I. Személyhez fűződő jogot sért annak valótlan állítása, hogy egy gazdálkodó szer1. oldal BH2001. 110. I. Személyhez fűződő jogot sért annak valótlan állítása, hogy egy

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő Az Alkotmánybíróság döntésének tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege. A hivatalos közzétételre a Magyar Közlönyben, illetve az Alkotmánybíróság Határozatai című hivatalos lapban kerül

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, V. Markó u. 27. 1055 4.M.2875/1999/5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52.) ügyintéző:

Részletesebben

EBH2017. K.8. A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

EBH2017. K.8. A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás EBH2017. K.8. A közigazgatási eljárás garanciális szabályainak a figyelmen kívül hagyása (megsértése) az ügy érdemére kiható jogszabálysértést eredményez akkor is, ha egyébként a garanciális szabályok

Részletesebben

Alkalmazott jogszabályok: A Ptk (1) és (2) bekezdése, 348. (1) bekezdése

Alkalmazott jogszabályok: A Ptk (1) és (2) bekezdése, 348. (1) bekezdése Az alperes álképviselője, a körjegyző károkozó magatartását a képviselőtestületi határozat kivonatának meghamisítását és ezáltal a felperes képviseleti jog tekintetében való megtévesztését és a szerződés

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.794/2006/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Credit Center 2000 Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest., hivatkozási szám:

Részletesebben

Döntvénytár - BDT I. Magántitoknak a magánszférához tartozó olyan tény, adat minősül, amely nem közt1. oldal

Döntvénytár - BDT I. Magántitoknak a magánszférához tartozó olyan tény, adat minősül, amely nem közt1. oldal Döntvénytár - BDT2015. 3243. - I. Magántitoknak a magánszférához tartozó olyan tény, adat minősül, amely nem közt1. oldal BDT2015. 3243. I. Magántitoknak a magánszférához tartozó olyan tény, adat minősül,

Részletesebben

Kecskeméti Munkaügyi Bíróság

Kecskeméti Munkaügyi Bíróság Kecskeméti Munkaügyi Bíróság 6000 Kecskemét, Rákóczi út 17-19. 3.M.956/2001/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Kecskeméti Munkaügyi Bíróság Dr. Csányi Éva jogtanácsos (Független Rendőr Szakszervezet, 1077

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.071/2005/4. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla az MTT Magyar Telefonkönyv Kiadó Kft. (Budaörs) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Zalaegeszegi Munkaügyi Bíróság 1.M.107/1999/7.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf. 52.) által képviselt Gy. Gy. felperesnek a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság,

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Mfv.I.10.284/2008/3.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szőnyi Sarolta ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szilágyi Gábor ügyvéd által képviselt alperes ellen kártérítés iránt a Gyulai

Részletesebben

BDT Alkalmazott jogszabályok: évi LXXXI. tv. 22/C. ; évi CXII. tv. 1., 3., 26., 27., 30.

BDT Alkalmazott jogszabályok: évi LXXXI. tv. 22/C. ; évi CXII. tv. 1., 3., 26., 27., 30. BDT2017. 3775. I. A társasági adó fizetésére kötelezett adózók által a látványcsapatsportnak nyújtott támogatás (Tao-támogatás) közvetett állami támogatásnak minősül, azaz közpénz. II. A sportegyesület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. nyilvánosan tartott tárgyalásról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. nyilvánosan tartott tárgyalásról J E G Y Z Ő K Ö N Y V nyilvánosan tartott tárgyalásról Felperes: Magas Bakony Környezetvédelmi Egyesület Alperes: Győr Moson Sopron Megyei Kormányhiv. Építésügyi Hiv. Állami Főépítész A per tárgya: közigazgatási

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3211/2015. (XI. 10.) AB HATÁROZATA. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3211/2015. (XI. 10.) AB HATÁROZATA. Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő. 2792 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3211/2015. (XI. 10.) AB HATÁROZATA alkotmányjogi panasz elutasításáról Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő határozatot: 1. Az Alkotmánybíróság

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELYE

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELYE BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELYE Iktatószám: 16 /2010. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZAT Érvényes 2010.

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő Az Alkotmánybíróság döntésének tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege. A hivatalos közzétételre a Magyar Közlönyben, illetve az Alkotmánybíróság Határozatai című hivatalos lapban kerül

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3007/2015. (I. 12.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmány bíróság tanácsa alkotmány jogi panasz tárgyában meghozta a következő.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3007/2015. (I. 12.) AB VÉGZÉSE. Az Alkotmány bíróság tanácsa alkotmány jogi panasz tárgyában meghozta a következő. 3007/2015. (I. 12.) AB végzés 1059 AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 3007/2015. (I. 12.) AB VÉGZÉSE alkotmány jogi panasz visszautasításáról Az Alkotmány bíróság tanácsa alkotmány jogi panasz tárgyában meghozta a következő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.066/2006/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (hivatkozási

Részletesebben