h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével"

Átírás

1 Másodfokú eljárások osztály Tárgy: fellebbezés elbírálása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanács Elnöke mint másodfokú szerv, Komlóska község Önkormányzata (3937 Komlóska, Rákóczi út 27.) Név ügyvéd, jogi képviselő (a továbbiakban: fellebbező) útján benyújtott fellebbezésre a tárgyi ügyben az alábbi hozta: h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével és a fellebbezést e l u t a s í t j a. h e l y b e n h a g y j a A határozat jogerős, ellene további fellebbezésnek helye nincs! A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül keresettel fordulhat az elsőfokú határozatot hozó szerv székhelye szerint illetékes megyei bírósághoz jogszabálysértésre hivatkozással, a teljes személyes illetékmentességre tekintettel illeték lerovása nélkül. A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetben kérheti a bíróságtól a határozat végrehajtásának felfüggesztését. A keresetlevelet az elsőfokú határozatot hozó szervnél, vagy az illetékes bíróságnál kell benyújtani. Ha a keresetet közvetlenül a bíróságnál nyújtja be, köteles a felülvizsgálni kért közigazgatási határozat eredeti példányát vagy másolatát csatolni. Nem kell a közigazgatási határozatot csatolni, ha az arra vonatkozó szükséges adatokat a keresetlevél tartalmazza. I n d o k o l á s

2 Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) a fellebbezéssel támadott, március 16-án kelt HM-24-8/2005. számú határozatában megállapította, hogy: 1. Komlóska és Háromhuta községekben az egyetemes postai szolgáltatások igénybevételének biztosítása, valamint e szolgáltatások ellátása a vizsgált időszakban megfelelt az akkor hatályos jogszabályoknak. 2. Sárazsadány községben az egyetemes postai szolgáltatások igénybevételének biztosítása, valamint e szolgáltatások ellátása a vizsgált időszakban nem felelt meg az akkor hatályos jogszabályoknak. A fellebbező a törvényes határidőn belül a fenti határozat ellen nyújtott be fellebbezést; vitatva a Komlóska község vonatkozásában tett megállapításokat, az alábbi indokai alapján: - A rendelkező rész 1. pontja gyakorlatilag felülbírálja a BAZ Megyei Bíróság jogerős döntését. A bíróság egyértelműen megállapította, hogy nem felel meg a jogszabályoknak az a Komlóskán kialakított gyakorlat, hogy a mozgó postai szolgálat és az állandó postai szolgáltató hely egybevetésével történik a postai szolgáltatás ellátása. A bíróság megállapította továbbá, hogy a 254/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet egymást kiegészítő részleges szolgáltatások bevezetésére nem ad lehetőséget. - A bíróság a mozgó szolgálat vonatkozásában annak jogszabálysértő jellegét állapította meg, ezért az állandó postai szolgálat tevékenységének megvizsgálását rendelte el annak érdekében, hogy ez a szolgálat önmagában is megfelel-e a jogszabályoknak avagy sem. - Az elsőfokú hatóság a vizsgálatot lefolytatta, vizsgálta az állandó postai szolgálat szolgáltatásának terjedelme vonatkozásában a Hkt. 48. (1) bek.-ének történő megfelelését, azonban a vizsgálat eredményét következetlenül és hibásan állapította meg. Megállapítható ugyanis, hogy a komlóskai állandó postai szolgáltató hely nem végez teljeskörű egyetemes postai szolgáltatást, hiszen nem végzi el a Hkt. 48. (3) bek.-e szerint szabályozottan a postai küldemények házhoz kézbesítését. - Álláspontja szerint nem felel meg a tényeknek, hogy Komlóskán nem mobil postai szolgálat működik, hanem az érkező küldemények kézbesítésének technológiája változott. Az adatokból egyértelműen kitűnik, hogy Komlóskán az állandó postai szolgáltató hely két órában történő fenntartása mellett a Magyar Posta Rt. mobil postai szolgáltatást is nyújt. - Álláspontja szerint a bíróság egyszer már megállapította, hogy a mobil postai szolgáltatás Komlóskán nem felel meg a szabályoknak, illetve az állandó postai szolgáltató hely szolgáltatása sem felel meg a már hivatkozott jogszabályi követelményeknek. Ezért a hibás következtetésre jutott az elsőfokú hatóság Komlóska vonatkozásában. 2

3 - Sérelmezi, hogy a határozatban a döntés alapjául szolgáló iratok között megemlítésre kerül egy február 10.-én készült meghallgatási jegyzőkönyv, de annak tartalmára történő utalás és abból levont következtetés nem található a határozatban. - Megjegyzi, hogy a határozatban egyetlen szó sem utal arra, hogy a megismételt eljárás időszakában milyen volt a postai szolgáltatás Komlóskán, holott a bíróság ítéletéből következően a Magyar Posta Rt.-nek helyre kellett volna állítania a postai szolgáltatás megfelelőségét a településen. A fentiekre tekintettel elsődlegesen kéri az elsőfokú határozat megváltoztatásával annak megállapítását, hogy a Magyar Posta Rt. szolgáltatása jogszabálysértő Komlóska községben. Másodlagosan kéri az elsőfokú határozat megsemmisítését és új eljárás lefolytatásának elrendelését, vagy a tényállás kiegészítését a másodfokú eljárás során. A lefolytatott másodfokú eljárás az elsőfokú eljárást és határozatot, valamint a fellebbezésben foglaltakat megvizsgálva az alábbi tényállást állapította meg: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a 11.K /2004/10. számú ítéletében a Komlóska Község Önkormányzata által indított közigazgatási perben hatályon kívül helyezte a május 18.-án kelt, FK /2004. számú másodfokú határozatot és új eljárás lefolytatását rendelte el. A bíróság ítélete szerint a hírközlési hatóság határozata részben jogszabálysértő, ennek oka a téves jogszabály értelmezés, valamint a határozat rendelkező részének és indokolásának ellentmondása. Az NHH Tanács Elnöke a január 13.-án kelt, FK /2005. számú határozatában megsemmisítette az elsőfokú hatóság február 26.-án kelt, MN /2004. számú határozatát és új eljárás lefolytatására kötelezte az elsőfokú hatóságot. A már hivatkozott bírósági ítélet indokolása szerint, amely irányadó a lefolytatandó új eljárás során, elsődlegesen a Komlóska községben működő állandó postai szolgálatot kell megvizsgálni abból a szempontból, hogy az mennyiben felel meg a postai szolgáltatások ellátásáról szóló 254/2001. (XII. 18.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.rend.) előírásainak a nyújtott szolgáltatási körre nézve. A szolgáltatás terjedelme vonatkozásában a hírközlésről szóló évi XL. törvény (a továbbiakban: Hkt.) 48. (1) bekezdéséből kell kiindulni. Ennek ismeretében lehet állást foglalni a Magyar Posta Rt. tevékenységének megfelelőségéről, a bíróság által rögzített jogértelmezés amely szerint bármelyik szolgáltatási módon biztosítható a postai szolgáltatás, azonban a rendszeresített szolgáltatásnak olyan körűnek kell lennie, amely önmagában megfelel az egyetemes postai szolgáltatás törvényben rögzített terjedelmének figyelembe vételével. 3

4 Az ítélet iránymutatása szerint amennyiben sem az állandó postai szolgálat, sem a mozgószolgálat önmagában a tevékenységi kör alapján nem felel meg a jogszabályoknak, úgy a Magyar Posta Rt. tevékenysége sem megfelelő a kérdéses településen. Az ítéleti rendelkezésnek megfelelően vizsgálta az elsőfokú hatóság Komlóska községben a postai szolgáltatások ellátását. A fellebbező által sem vitatottan a Korm.rend. 43. (4) bek.-e szerint a bejelentett lakóhellyel rendelkező 600 főnél kisebb népességszámú településeken a kijelölt egyetemes postai szolgáltató a Hkt. 48. (1) bek.-ben foglalt szolgáltatások igénybevételének rendelkezésre állását állandó postai szolgáltató hellyel vagy mozgószolgálattal köteles biztosítani. A Korm.rend. 44. (1) bek.-e szerint az állandó postai szolgáltató helyen minden munkanapon 8 és 20 óra között legalább 2 órás napi nyitvatartási időt kell biztosítani. Komlóska község lakosainak száma 600 főnél kevesebb (2002. január 01.-én 337 fő), így a kijelölt egyetemes postai szolgáltató döntésétől függően a szolgáltatások igénybevételének lehetőségét a Magyar Posta Rt. állandó postai szolgáltató hellyel vagy mozgószolgálattal köteles biztosítani. Komlóska községben állandó postai szolgáltató hely működik. A Magyar Posta Rt. és Név. egyéni vállalkozó.-én Postamesteri szerződést, ill..-én Közreműködői szerződés -t kötött Komlóska községben postai szolgáltatások ellátására. A szerződések 3./ pontja szabályozta, ill. szabályozza az állandó postai szolgáltató hely nyitvatartási idejét; amely a Közreműködői szerződés 3./ pontja szerint hétfőtől-péntekig naponta óra között van. Az elsőfokú hatóság február 01.-én ellenőrzést tartott Komlóska postán, amelynek során megállapította és jegyzőkönyvben rögzítette, hogy a nyitvatartási idő megfelel a Közreműködői szerződés 3./ pontjában foglaltaknak. A Hkt. 48. (1) bek. a)-e) pontjai határozzák meg az egyetemes postai szolgáltatás körébe tartozó szolgáltatásokat. A már hivatkozott Postamesteri szerződés pontjai, ill. a Közreműködői szerződés pontjai határozzák meg, hogy a Komlóska postahelyet működtető postamester, ill. közreműködő mely szolgáltatásokat köteles ellátni. A Hkt. 48. (1) bek. a)-e) pontjainak és a már hivatkozott Postamesteri szerződés pontjainak, ill. a Közreműködői szerződés pontjainak összehasonlításával megállapítható, hogy a nyújtott szolgáltatási kör megfelel a Hkt. 48. (1) bek. a)-e) pontjaiban foglaltaknak. Az elsőfokú hatóság február 01.-i ellenőrzése, valamint a Magyar Posta Rt.-től bekért dokumentumok (küldeményforgalmi felvevőnaplók, rovatlapok) is ezt támasztják alá. A Hkt. 48. (3) bek.-e szerint az egyetemes postai szolgáltatást oly módon kell ellátni, hogy az foglalja magában a postai küldemények munkanaponkénti egyszeri házhoz kézbesítését. 4

5 Az elsőfokú hatóság február 01.-i ellenőrzése megállapította, hogy a Komlóskán működő állandó postai szolgáltató hely nem végzi a Hkt. 48. (3) bek.-e szerinti postai küldemények házhoz kézbesítését. E kérdés tekintetében; a tényállás tisztázása körében, a lefolytatott bizonyítási eljárás során, az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló többször módosított IV. törvény (a továbbiakban: Áe.) 27. (1) bek.-e alapján került sor az ügyfél kérésére február 10.-én a Magyar Posta Rt. képviselőjének személyes meghallgatására, aki mint ügyfél szóban nyilatkozatot tett. A jegyzőkönyvben rögzített nyilatkozat szerint a Magyar Posta Rt. Komlóskán állandó postai szolgáltató helyet üzemeltet, ahol a Magyar Posta Rt. közreműködője a már hivatkozott Közreműködői szerződés alapján - ellátja a küldemények felvételét; a házhoz kézbesítést pedig a Magyar Posta Rt. végzi gépkocsival és ennek során felvételi tevékenységet is ellát. A Hkt. 48. (3) bek.-e és a Korm.rend. 15. (1) bek.-e csak a postai küldemények házhoz kézbesítésének kötelezettségét mondja ki. A Korm.rend. 13. (2) bek.-e szerint a felvett küldemények továbbítási útvonalát és módját a postai szolgáltató választja meg. A Korm.rend. 40. (1) bek.-e értelmében a Magyar Posta Rt. a szolgáltatás nyújtásához közreműködőt vehet igénybe, aki a postai küldemények felvételét, feldolgozását, továbbítását és kézbesítését együttesen vagy e résztevékenységek bármelyikét önállóan is végezheti. A másodfokú eljárás az elsőfokú eljárással megegyezően megállapította, hogy nem róható fel a Magyar Posta Rt.-nek, hogy a Komlóska-i állandó postai szolgáltató hely, ill. az azt működtető személy (közreműködő) nem végzi a postai küldemények házhoz kézbesítését. Meg kell jegyezni, hogy pl. a városokban működő állandó postai szolgáltató helyek közül sem mindegyik lát el házhoz kézbesítési tevékenységet, van amelyik csak postai küldemények felvételét végzi. Nem helytállóak a fellebbező azon a fellebbezés indokolásában tett megállapításai, hogy: - A bíróság már megállapította azt, hogy Komlóskán a mobil postai szolgáltatás, ill. az állandó postai szolgáltató hely szolgáltatása nem felel meg a jogszabályi követelményeknek. - Az adatokból egyértelműen kitűnik, hogy Komlóskán az állandó postai szolgáltató hely két órában történő fenntartása mellett a Magyar Posta Rt. mobil postai szolgáltatást is nyújt. A bíróság a már hivatkozott ítéletében a Komlóskán nyújtott postai szolgáltatás jogszabályi követelményeknek való megfelelése tekintetében megállapítást nem tett; hanem éppen ennek megvizsgálására kötelezte a hírközlési hatóságot. A fellebbező által vélelmezett mobil postai szolgáltatással kapcsolatos tényeket és az azokból levont következtetést a jelen határozat indokolása már tartalmazza. Összefoglalva, a másodfokú eljárás a bíróság jogértelmezését és az ítélet iránymutatását szem előtt tartva megállapította, hogy: 5

6 - Komlóskán állandó postai szolgáltató hely működik, amelynek nyitvatartási ideje megfelel a Korm.rend. 44. (1) bek.-ben foglaltaknak; - A Komlóskán nyújtott szolgáltatási kör megfelel a Hkt. 48. (1) bek. a)-e) pontjaiban szabályozott egyetemes postai szolgáltatási körnek; - Komlóskán a postai küldemények házhoz kézbesítése megfelel a Hkt. 48. (3) bek. és a Korm.rend. 15. (1) bek., 40. (1) bek. előírásainak; - A fentiek alapján Komlóskán az állandó postai szolgáltató hely működése, ill. a Magyar Posta Rt. által nyújtott postai szolgáltatás önmagában is megfelel az egyetemes postai szolgáltatás Hkt.-ban rögzített terjedelmének. Erre tekintettel jogszerű az elsőfokú határozat rendelkező része 1. pontjának Komlóska község tekintetében tett megállapítása. A fentieken túl; az elsőfokú határozat Háromhuta és Sárazsadány községekkel, valamint a panaszok, bejelentések kezelésének módjával kapcsolatos megállapításait és indokolását a másodfokú hatóság változatlanul fenntartja. A fellebbezőt teljes személyes illetékmentesség illeti meg, így az illeték lerovásáról rendelkezni nem kellett. Az NHH Tanács Elnöke a fentiekre tekintettel, az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 16. l) pontjában, valamint az Áe ában írt hatósági jogkörében eljárva, a már hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. A határozat meghozatalánál a bírósági felülvizsgálat lehetősége tekintetében az Eht. 37. (2)-(3) bek.-ben és az Áe. 72. (1)-(3) bek.-ben foglaltakat, a keresetlevél illetékmentessége tekintetében pedig az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 5. (1) bek. b) pontjában foglaltakat vette figyelembe. Budapest, az NHH Tanács Elnökének átruházott jogkörében: A határozatot kapják: 1./ NHHH Miskolci Igazgatóság (3501 Miskolc, Pf.: 391.) 2./ Név. ügyvéd (Cím..) útján Komlóska község Önkormányzata dr. Rácz Zsolt alelnök 3./ Háromhuta Község Polgármestere (3936 Háromhuta, Rákóczi út 18.) 4./ Sárazsadány Község Polgármestere (3942 Sárazsadány, Fő u. 50.) 5./ Magyar Posta Rt. Név.. általános vezérigazgató helyettes (1540 Budapest) 6

7 6./ Magyar Posta Rt. Központi Ügyfélszolgálati Iroda (3512 Miskolc, Kazinczy u. 6.) 7./ NHHH Szabályozási Igazgatóság Postaszabályozási osztály (1525 Bp., Pf.: 75.) 8./ NHHH Budapesti Igazgatóság (1386 Budapest, Pf.: 997.) 9./ NHHH Debreceni Igazgatóság (4112 Debrecen, Pf.: 230.) 10./ NHHH Szegedi Igazgatóság (6701 Szeged, Pf.: 689.) 11./ NHHH Pécsi Igazgatóság (7601 Pécs, Pf.: 459.) 12./ NHHH Soproni Igazgatóság (9401 Sopron, Pf.: 123.) 13./ Irattár 7

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja:

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja: Másodfokú döntés-előkészítő osztály Iktatószám: MD/14960-21/2011. Ügyintéző: Tárgy: Enternet 2001 Kft. fellebbezésének elbírálása Határozat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese (a továbbiakban:

Részletesebben

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző:

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Budapest 95,3 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

határozatot. Ezt meghaladóan a Hírközlési Döntőbizottság az Interdotnet Magyarország Kft. kérelmét elutasítja.

határozatot. Ezt meghaladóan a Hírközlési Döntőbizottság az Interdotnet Magyarország Kft. kérelmét elutasítja. HÍRKÖZLÉSI FELÜGYELET HÍRKÖZLÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1123 Budapest Alkotás u. 53. Levélcím:1525 Budapest Pf.: 75 Telefon: (1) 457-7470 Telefax: (1) 457-7471 Internet www.hif.hu Ügyiratszám: DB-2589-21/2002.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Vagyongyarapodás tagi kölcsön, banki befizetés, becslés Megyei Bíróság 9.K.20.718/2006/12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Tolna Megyei Bíróság dr. Fekete János József ügyvéd által képviselt felperes

Részletesebben

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/966-2/2012. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: a Miskolci Bányakapitányság MBK/1990-4/2012.

Részletesebben

Tisztelt Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság! ELŐKÉSZÍTŐ IRAT. Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (7100 Szekszárd, Béla tér 9.

Tisztelt Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság! ELŐKÉSZÍTŐ IRAT. Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (7100 Szekszárd, Béla tér 9. Tisztelt Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság! ELŐKÉSZÍTŐ IRAT Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (7100 Szekszárd, Béla tér 9.) felperesnek jogi kép.: Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold

Részletesebben

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Szűcs Imre Zoltán ügyvéd (...) által képviselt...,... felperesnek a dr. Meller Éva Cecília ügyvéd (...) által képviselt

Részletesebben

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése HATÁROZAT Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-t

Részletesebben

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. Ikt.sz.: D.539/13/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK I 50083/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Önkormányzat Jegyzője számú határozatát helybenhagyom, az XX (adószám:, székhely: település, u.. szám) fellebbezését elutasítom.

H A T Á R O Z A T. Önkormányzat Jegyzője számú határozatát helybenhagyom, az XX (adószám:, székhely: település, u.. szám) fellebbezését elutasítom. ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL 4024 Db., Piac u. 54. 4002 Pf. 83. 52/504-100 52/504 105 E-mail: hivatal@hajdu.earkh.hu, web: http:// earkh.hu Ügyszám: - /2009/Ha. Ügyintéző: Telelefonszám:

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Államigazgatási Kollégium Hatósági Eljárási Bizottsága

Komárom-Esztergom Megyei Államigazgatási Kollégium Hatósági Eljárási Bizottsága Komárom-Esztergom Megyei Államigazgatási Kollégium Hatósági Eljárási Bizottsága Ügyszám: 04/723-42/2011. Tárgy: Összefoglaló Ügyintéző: dr. Rácz Vanda Telefon: 06-34-515-150 ÖSSZEFOGLALÓ A Hatósági Eljárási

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Alsónémedi Fő út 66/a 2351 Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhelye: 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2012. évi tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala Ügyszám: FEC/01/4-3/2013. BESZÁMOLÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2012. évi tevékenységéről 8000 Székesfehérvár, Piac

Részletesebben

V É G Z É S T: Felperes köteles a beavatkozó részére 5 000 Ft azaz Ötezer forint perköltséget megfizetni.

V É G Z É S T: Felperes köteles a beavatkozó részére 5 000 Ft azaz Ötezer forint perköltséget megfizetni. Tolna Megyei Bíróság Gf.17-97-000111/5.sz. A Tolna Megyei Bíróság a Független Rendőrszakszervezet Tolna Megyei Szervezete (7100 Szekszárd, Várköz u. 4.) felperesnek az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Budapest

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000 105/935 20/2012. P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

Eljárási alapelvek. A törvény hatálya

Eljárási alapelvek. A törvény hatálya Tisztelt Kollégák! A Magyar Közlöny 2010. november 19-én megjelent 177. számában került kihirdetésre a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG 13.K. 33.499/2008/8. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Dovák Viktória ügyvéd (cím.) által képviselt felperes (cím) a dr. Vajna Hajnalka jogtanácsos által képviselt

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

Eljárás felfüggesztése végzéssel, más szerv hatáskörébe tartozó döntés hiánya miatt...29 Ket. 32. (1) bek...29 Eljárás felfüggesztése végzéssel,

Eljárás felfüggesztése végzéssel, más szerv hatáskörébe tartozó döntés hiánya miatt...29 Ket. 32. (1) bek...29 Eljárás felfüggesztése végzéssel, Tartalomjegyzék Felügyeleti szerv által eljárásra utasítás hivatalból, hatóság mulasztása esetén...4 Ket. 20. (1) (2) bekezdés...4 Eljáró szerv kijelölése a felügyeleti szerv által...6 Ket. 20. (3) bekezdés...6

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HA TÁR OZA T- ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HA TÁR OZA T- ot. KOZBESZERZE SI HATp~Á~ ~ ~ KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZ OT TSÁG 1024 Budapest, Margit krtl~5. 1525Pf:166.. 2012 FEBR Ot Tel.: 06-1/336-7776,fax: 06-1/336-7778... E-mail: dontobizottsag~kt.h u I. -~.LOL ALTATO

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A szociális és gyámhivatal hatáskörébe tartozó legfontosabb közigazgatási ügyek:

TÁJÉKOZTATÓ. A szociális és gyámhivatal hatáskörébe tartozó legfontosabb közigazgatási ügyek: TÁJÉKOZTATÓ a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: szociális és gyámhivatal) hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről, az eljárások menetéről) A szociális és

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.I.35.721/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a dr. Oblat Péter ügyvéd által képviselt felperesnek a jogtanácsos által képviselt Nemzeti Adó- és Vámhivatal Középmagyarországi Regionális

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.VI.37.489/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Karl, Verrasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda ügyintéző: dr.karl Gábor Csaba ügyvéd) által képviselt felperesnek a dr.gellérthegyi Ügyvédi

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az első fokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja, és

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az első fokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja, és A Fővárosi Ítélőtábla a Réti, és Társai Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Réti László ügyvéd) által képviselt Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest Szabadság tér 8-9.) felperesnek, a Bihary, Balassa Ügyvédi Iroda

Részletesebben

Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben