Hatósági Információszolgáltatás Igazgatóság. Ügyiratszám: HM /2008. Tárgy:Dunaweb Kft. internet szolgáltatás minősége elleni bejelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatósági Információszolgáltatás Igazgatóság. Ügyiratszám: HM-2987-1/2008. Tárgy:Dunaweb Kft. internet szolgáltatás minősége elleni bejelentés"

Átírás

1 Hatósági Információszolgáltatás Igazgatóság Ügyiratszám: HM /2008. Tárgy:Dunaweb Kft. internet szolgáltatás minősége elleni bejelentés HATÁROZAT A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a DunaWeb Internet- Szolgáltató és Számítástechnikai Kft. (2600 Vác, Szüret u. 14. Cg , a továbbiakban: Szolgáltató) ellen bejelentés alapján hivatalból indult piacfelügyeleti eljárásban felhívja hogy a határozat közlésétől számított 30 napon belül a hibabejelentő munkahelyek elérhetőségét az Általános Szerződési Feltételei szerint biztosítsa. A határozat közzétételre kerül. A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Hatósági Információszolgáltatás Igazgatósághoz (3501 Miskolc, Pf. 391) benyújtandó fellebbezésnek van helye 5000 Ft - azaz ötezer forint - másodfokú eljárási illeték lerovása mellett. INDOKOLÁS I. A folyamán a Hatósághoz bejelentés érkezett a Szolgáltató Rózsaszentmárton településen biztosított internet szolgáltatásának minőségével, a Szolgáltató hibaügyeletének elérhetősége, a szolgáltatás le és feltöltési sebességének mérése, valamint a Szolgáltató által kiállított számlák helyességével kapcsolatosan. A bejelentés alapján a Hatóság piacfelügyeleti eljárást indított. A bejelentésben azt sérelmezték, hogy - a Szolgáltató internet szolgáltatása nem megfelelő minőségű, a szolgáltatás rendelkezésre állása nem éri el az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglaltakat; - a Szolgáltató hibaügyelete nem érhető el az ÁSZF-ben foglaltak szerint (nem teljesül a 24 órás hibaügyelet) - a Szolgáltató által működtetett letöltési sebesség mérésére szolgáló alkalmazás elérhetetlensége esetén nem bizonyítható, hogy a szolgáltatás az adott időszakban nem teljesítette a garantált le és feltöltési értékeket.

2 - a Szolgáltató által kiállított számla hibásan tartalmazza az előfizetett szolgáltatás megnevezését, illetve olyan szolgáltatást tartalmaz, amely nem szerepel a Szolgáltató ÁSZF-ben. - a Szolgáltató nem megfelelően kezeli az előfizetői panaszokat. II. A Hatóság a bejelentést megvizsgálva megállapította, hogy a vélelmezhető jogsértéseket tekintve három csoportba sorolhatók: a) a szolgáltatás minősége és a szolgáltatás teljesítése során végzett szolgáltatói tevékenység megfelelt-e az ÁSZF-ben foglaltaknak; b) a Szolgáltató hibabejelentés kezelő tevékenysége során betartotta-e a jogszabályi előírásokat és az ÁSZF-ben foglaltakat. c) a Szolgáltató panaszkezelési tevékenysége során betartotta-e a jogszabályi előírásokat és az ÁSZF-ben foglaltakat. A fenti a) - c) pontokban felsorolt tárgykörökben a Hatóság hatáskörét az elektronikus hírközlésről szóló 2003 évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 17. (2) bekezdés szerinti 10. m) pontja alapozza meg, továbbá a 67. (1) és (7) bekezdései értelmében a Hatóság a felhasználók jogainak érvényesülése érdekében hatósági jogkörében, Hatósági felügyeleti ellenőrzés keretében piacfelügyeleti tevékenységet végez. Az Eht. 68. (3) bekezdés a) pontja felhatalmazza a Hatóságot, hogy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban, a Szolgáltató bejelentésében, illetőleg az általános szerződési feltételekben foglaltaktól való eltérés esetén szankciót alkalmazzon. III. A Hatóság a tényállás tisztázására én helyszíni ellenőrzés keretében - az alábbi adatokat kérte be a Szolgáltatótól: - a településen fellépett év folyamán tapasztalt szolgáltatás kiesések adatai; - a évi le és feltöltés sebességmérési adatai; - a településen minőségi indokból jóváírt előfizetői díjkedvezmények kimutatása; - a településről érkezett 2007 évi előfizetői hibabejelentések adatait; - a án és án telefonos ügyfélszolgálaton rögzített előfizetői hibabejelentések hanganyagait. A helyszíni ellenőrzés során a Hatóság a településen készült le- és feltöltési sebességmérésekről készült mérési jegyzőkönyvek megküldésére hívta fel a Szolgáltatót 8 napos határidő meghagyásával. A Szolgáltató az adatokat határidőre megküldte a Hatóság részére. A Szolgáltató nyilatkozatában előadta, hogy a településen 2007 év folyamán rendkívüli, huzamos ideig fennálló szolgáltatás kiesés nem volt. A szolgáltatást a településen kábeltévé hálózaton, hozzáférési szolgáltató (társszolgáltató) bevonásával biztosítják. A hibaügyelet működtetése call centeres megoldással 21-óráig ügyfélszolgálati személyzettel, utána mobiltelefonra történő átirányítással történik. A beérkező hívásokról hangfelvétel készül. 2

3 a) A szolgáltatás minőségével és teljesítésével kapcsolatban a Hatóság az alábbi megállapításokat. A településen rögzített szolgáltatás kiesés év folyamán 161,3 óra a számított rendelkezésre állás 98,2% az adat nem tartalmazza a kábeltévé hálózat meghibásodásából adódó szolgáltatás kieséseket. A Szolgáltató ÁSZF-jében vállalt rendelkezésre állás minőségi célértéke 96,5 % volt, amelynek a teljesített érték megfelelt. A fentiek alapján a Hatóság megállapította, hogy a szolgáltatás rendelkezésre állás megfelelt az ÁSZF-ben vállalt követelményeknek. A szolgáltatás le és feltöltési sebességének megfelelőségét a Szolgáltató mérési jegyzőkönyvekkel támasztotta alá. A szúrópróbaszerűen elvégzett mérések eredményei az alábbiak voltak: 512/128 csomag esetén 375/89 illetve 468/109 kbit/s célérték 128/32 kbit/s; 1024/128 csomag esetén 680/78 kbit/s célérték 192/64 kbit/s; 2048/256 csomag esetén 593/140 kbit/s célérték 192/64 kbit/s. A mérési eredmények alapján a szolgáltatás az ÁSZF-ben foglalt minőségi célértéket meghaladta. A évben a településről az előfizetők által kezdeményezett 462 db. letöltési sebesség mérés eredménye szerint, 78 esetben (a mérések 16,88%-ban) a szolgáltatás sebessége nem érte el a garantált letöltési sebességet. A nem megfelelő mérési eredmények 34 esetben (a nem megfelelő mérések 43,58 %-ban) azonos előfizetőtől származtak, így nem zárható ki az előfizetőnél fellépett műszaki hiba lehetősége sem. A szolgáltatás le és feltöltési sebességének megfelelősége a rendelkezésre bocsátott adatok alapján nem ítélhető meg, mert az átadott adatok az előfizetők által kezdeményezett sebességmérések alapján kerültek kiszámításra és a mérés körülményeitől, az előfizető gépén futó alkalmazásoktól függően az eredmények nagy szórást mutatnak. A bejelentésben foglalt számlák tartalma elleni kifogást a Hatóság hatáskör hiányában nem vizsgálta. b) A Hatóság a Szolgáltató hibabejelentés kezelésével kapcsolatosan az alábbi megállapításokat A szolgáltatással kapcsolatban a településről év folyamán 98 db. hibabejelentés érkezett, amelyet a Szolgáltató a hibabejelentés nyilvántartása szerint az ÁSZF-ben foglalt módon kivizsgált és a vizsgálat eredményéről az előfizetőt tájékoztatta. A Szolgáltató 61 esetben a hibát elismerte és kijavította, 3 esetben a hiba miatt jóváírást eszközölt az előfizető számlájából. A hibabejelentések elektronikus formában történő rögzítése megfelelt az Eht (2) bekezdésében foglalt követelményeknek. 3

4 A szolgáltató által rögzített telefonos hibabejelentések alapján a hatóság megállapította, hogy a án rögzített felvételek megsérültek, lejátszásuk során a beszélgetések nem azonosíthatóak. A án rögzített felvételek alapján a hatóság megállapította, hogy az ügyfélszolgálatra érkező telefonhívások közül a korareggeli hívásokra (6 óra 54 percig) nem jelentkezett be az ügyeletet ellátó munkatárs. A hívás átirányítása nem működött, a hívások egy része foglalt jelzéssel, egy része időtúllépés miatt megszakadt. A fentiek alapján a Hatóság megállapította, hogy a Szolgáltató a hibabejelentő elérhetőségét nem az ÁSZF szerint biztosította. c) a Szolgáltató előfizetői panaszkezelésével kapcsolatban a Hatóság az alábbi megállapításokat A bejelentéshez csatolt panasz beadvány Szolgáltatói kezelésével kapcsolatosan a Hatóság nem tárt fel jogsértést. A Hatóság 2007 év folyamán a Szolgáltató minőségi értékeinek hitelességét a HM /2007 számú piacfelügyeleti ellenőrzés során vizsgálta és a Szolgáltatót a minőségi adatokat alátámasztó műszaki dokumentáció módosítására hívta fel. A Hatóság a Szolgáltató évi a 345/2004. (XII. 22.) Kormány rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről szerint benyújtott adatszolgáltatás alapján megállapította hogy a Szolgáltató éves rendelkezésre állásának teljesítési értéke 98,9 %, amely az ÁSZF-ben vállalt 96,5%-os minőségi célértéket meghaladja. A Hatóság jelen határozatában a feltárt jogsértéssel kapcsolatban felhívás kiadásáról döntött,egyéb szankció kiszabását a hírközlési piacra gyakorolt csekély hatása miatt nem tartotta szükségesnek. Az alkalmazott szankció formájának eldöntésekor a hatóság figyelembe vette, hogy a hibabejelentő szolgálat elérhetősége tárgyában felhívást még nem intézett szolgáltatóhoz. Az alkalmazott szankció mértékét a hatóság megfelelőnek ítéli meg arra, hogy a szolgáltatót a hasonló jogsértésektől visszatartsa. A Hatóság az ismertetett tényállás alapján a határozat rendelkező részében foglaltak szerint döntött. A Hatóság a bejelentés alapján indított piacfelügyeleti eljárásban további kötelezettséget nem állapít meg. A év folyamán elvégzett piacfelügyeleti ellenőrzésben feltárt hiányosságok Szolgáltató általi kijavítását év folyamán utóellenőrzés keretében vizsgálja. A felhívásban foglaltak figyelmen kívül hagyásának esetén a Hatóság jogosult az Eht. 33. (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkövetkezményeket is alkalmazni, azaz bírságot szabhat ki a Szolgáltatóval szemben, melynek mértéke a szolgáltató hírközlési tevékenységgel kapcsolatos értékesítéséből származó előző üzleti évi nettó árbevételének 0,25 %-ig terjedhet, illetve előző üzleti évi árbevétel hiányában legalább forint, legfeljebb forint. IV. A határozatot a Hatóság az Eht. 68. (7) bekezdése alapján közzéteszi. Az Eht. 37. (1) bekezdése értelmében a Hatóság elsőfokú döntése ellen a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa Elnökéhez lehet fellebbezést benyújtani. 4

5 A fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján és 98. (1) bekezdésén, a fellebbezés előterjesztésének határidejére vonatkozó tájékoztatás a Ket. 99. (1) bekezdésén, a halasztó hatály a 101. (1) bekezdésén, a fellebbezés előterjesztése helyének meghatározása a 102. (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési illeték tekintetében az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 29. (2) bekezdése irányadó. Miskolc, május 30. Az NHH Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Farkas Zoltán Igazgató 5

Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ

Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/28967-8/2011. Tárgy: szolgáltatás korlátozásával és számlázással kapcsolatos tevékenység vizsgálata HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, Továbbá a Hatóság a jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napos határidő tűzésével kötelezi

HATÁROZAT. kötelezi, Továbbá a Hatóság a jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napos határidő tűzésével kötelezi Pécsi hatósági iroda Iktatószám: CP/16921-4/2012 Tárgy: Kötelezés. Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hivatalból indított általános hatósági

Részletesebben

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző:

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével Másodfokú eljárások osztály Tárgy: fellebbezés elbírálása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanács Elnöke mint másodfokú szerv, Komlóska község Önkormányzata (3937 Komlóska, Rákóczi út 27.) Név ügyvéd, jogi

Részletesebben

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja:

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja: Másodfokú döntés-előkészítő osztály Iktatószám: MD/14960-21/2011. Ügyintéző: Tárgy: Enternet 2001 Kft. fellebbezésének elbírálása Határozat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t E-szolgáltatás-felügyeleti Osztály Iktatószám: EF/33324-13/2011 Tárgy: határozat Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) 429-8613 Melléklet: - A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

Ajánlati felhívás egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának önkéntes vállalására

Ajánlati felhívás egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának önkéntes vállalására Ajánlati felhívás egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának önkéntes vállalására I. Az egyetemes szolgáltatás tárgya A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (a továbbiakban: Elnök)

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet. az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről

345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet. az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről 345/2004 (XII 22) Korm rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003 évi C törvény (a

Részletesebben

I n d o k o l á s AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA

I n d o k o l á s AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-FK-I-B-1429/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az FHB Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/5305-8/2012. Tárgy: előfizetői hálózat idegen hozzáféréstől HATÁROZAT

Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/5305-8/2012. Tárgy: előfizetői hálózat idegen hozzáféréstől HATÁROZAT Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/5305-8/2012. Tárgy: előfizetői hálózat idegen hozzáféréstől való védettségével és riasztórendszer által generált forgalom kialakulásával

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2013 július 31. Hatályos: 2013 szeptember 1. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2011 július 11. Hatályos: 2011 augusztus 18. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

A hálózat kiépítésével, átépítésével, előfizetői szolgáltatások műszaki minőségével hibabejelentő szolgálat működésével kapcsolatos vita esetén:

A hálózat kiépítésével, átépítésével, előfizetői szolgáltatások műszaki minőségével hibabejelentő szolgálat működésével kapcsolatos vita esetén: SELTECH BT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA 1. Szolgáltató adatai: Név: Seltech Elektronikai Bt (Seltech Bt) Székhely: 6050 Lajosmizse, Rákóczi u.27/b. Cégjegyzékszám: Cg.: 06.03.640100 Internetes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ArraboNet Kft. Internetszolgáltatás Magyarország területén 2013. október 1. ArraboNet Kft Általános Szerződési Feltételek Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Az általános szerződési feltételek kivonata

Az általános szerződési feltételek kivonata Az általános szerződési feltételek kivonata 1. A szolgáltató neve, címe: 1.1 A szolgáltató neve: OPTICON Telekommunikációs Hálózati Szolgáltató Kft. Rövidített neve: OPTICON Kft. Cégjegyzékszáma: Cg. 03-09-105950

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

RodeoMax Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

RodeoMax Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RodeoMax Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatályos: 2012. április 1 től 1 Általános adatok, elérhetőség 1.1

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2013 július 31. Hatályos: 2013 szeptember 1. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I-FB-157/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I-FB-157/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I-FB-157/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe számára. A Pénzügyi

Részletesebben

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Alsónémedi Fő út 66/a 2351 Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhelye: 2351 Alsónémedi,

Részletesebben