határozatot h e l y b e n h a g y o m.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "határozatot h e l y b e n h a g y o m."

Átírás

1 Másodfokú eljárások osztály Iktatószám: Ügyintéző: Tárgy: A Nemzeti Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú szerv (Név, cím) fellebbezésére - amelyet a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala nevében eljáró Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Miskolci Igazgatóság számú határozata ellen nyújtott be - az alábbi hozta: határozatot. fellebbezését e l u t a s í t o m, a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Miskolci Igazgatóság (továbbiakban NHHH Miskolci Igazgatóság) számú határozatát az indokolás kiegészítésével h e l y b e n h a g y o m. A határozat jogerős, ellene fellebbezésnek helye nincs! A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül keresettel fordulhat az elsőfokú határozatot hozó szerv székhelye szerint illetékes megyei bírósághoz jogszabálysértésre hivatkozással, a tárgyi illetékfeljegyzési jogra tekintettel illeték előzetes lerovása nélkül. A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetben kérheti a bíróságtól a határozat végrehajtásának felfüggesztését. A keresetlevelet az elsőfokú határozatot hozó szervnél, vagy az illetékes bíróságnál kell benyújtani. Ha a keresetet közvetlenül a bíróságnál nyújtja be, köteles a felülvizsgálni kért közigazgatási határozat eredeti példányát vagy másolatát csatolni. Nem kell a közigazgatási határozatot csatolni, ha az arra vonatkozó szükséges adatokat a keresetlevél tartalmazza. Indokolás Az NHHH Miskolci Igazgatóság panaszügyében indult eljárása során a számú határozatában megállapította, hogy a MATÁV Rt. (1122 Budapest, Krisztina krt. 55.) az Előfizetői Szerződésben és az annak elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételekben valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint járt el. A határozat ellen fellebbezést nyújtott be, melyben ügye felülvizsgálatát, és a határozat megváltoztatását kérte.

2 Indokolása szerint: Véleménye szerint kizárólag valamilyen hiba idézhette elő, hogy számlázásra került a több napon át tartó kék-számos hívás. Az, hogy e hiba okát nem sikerült a MATÁV-nak felderítenie, nem róható az előfizető terhére. A határozat szerint a panaszos nem bontotta az általa kezdeményezett kapcsolatot. A hívásrészletező alapján megállapítható, hogy mialatt egy kék-számmal álltak kapcsolatban, több helyi és helyközi hívást is lebonyolítottak. Álláspontja szerint ez csak úgy lehetséges, hogy a vonaluk nem volt foglalt. Laikusként úgy gondolja, hogy a határozatban foglaltak és a további hívások teljességgel kizárják egymást. A beszerzett szakvélemények szerint sem a faxmodem sem a riasztórendszer hibája nem okozhatta a téves kapcsolásokat, a telefonkészüléken keresztül pedig az előzőek miatt nem produkálhatták a vitatott hívást. Minden bizonnyal a hívott oldalról is kontrollálható, hogy milyen hívás érkezett be hozzájuk, és tartott több mint 100 órán keresztül. Ennek tisztázására a hatóságnak lehet lehetősége. Jogszerűtlennek tartja, hogy senkitől sem kapott választ arra, hogy a hívás alatt hogyan lehet telefonbeszélgetéseket folytatni. A Fővárosi Vízművekkel semmilyen kapcsolata sincs, a hívások kezdeményezésének időpontjában ebédszünet volt, így nem tartózkodott ott senki. Reményei szerint ésszerű indokai alapján valaki belátja, hogy a számlázott hívások nem történhettek meg. A másodfokú eljárás során az elsőfokú eljárást és határozatot, valamint a fellebbezésben foglaltakat megvizsgálva az alábbiakat állapítottam meg: A vezérszámú ISDN állomás előfizetője képviseletében eljáró reklamációt nyújtott be a MATÁV Rt. által kibocsátott számú számlával kapcsolatban, melyben a részére kiszámlázott hosszú tartásidejű hívások díjait kifogásolta. Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény (Eht.) 138. (7) bek.-e szerint ha az előfizető a szolgáltató által követelt díj összegszerűségét vitatja, a szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a hálózata az illetéktelen hozzáféréstől védett és számlázási rendszere zárt, a díj számlázása, továbbá megállapítása helyes volt. Ellenkező bizonyításig nem terheli számlázási rendszere zártságának vonatkozásában külön bizonyítási kötelezettség a szolgáltatót, ha számlázási rendszere zártságát a miniszter által kijelölt tanúsító szervezet tanúsítja. A MATÁV Rt. Általános Szerződési Feltételei szerint számlareklamáció esetén a felszámított díj számlálásának és megállapításának helyességét a szolgáltató úgy bizonyítja, ha igazolja, hogy a kifogásolt időszakban a számlázás helyességét érintő műszaki hiba nem fordult elő, számlázási rendszere zárt és hitelesített, valamint az előfizető vonala és annak elemei megfelelnek a hálózat védelmére vonatkozó előírásoknak. A szolgáltató ügyiratszámú levelében a panaszt elutasította azzal, hogy az általa végzett vizsgálat eredménye szerint a vitatott időszakban többletszámlázásra utaló körülmény, műszaki hiba nem fordult elő, a számla végösszege helyesen tartalmazta a ténylegesen igénybevett szolgáltatások díját. 2

3 A szolgáltató elutasítását követően a panaszos án az NHHH Miskolci Igazgatósághoz fordult. Beadványában előadta, hogy a MATÁV Rt. ügyfélszolgálatánál megreklamált egy bizonyos kék szám hívását és a hozzátartozó Ft-ot. A reklamációra án elutasító választ kapott. Nem ismeri a vitatatott telefonszámot. A 24 órás számlázott beszélgetés alatt ugyanazon hívószámról a vonalban lévő hívott felet lehetett hívni, és erre is történt számlázás, sőt másokkal is lehetett beszélgetést folytatni. Érthetetlennek tartja, hogy a kék szám hívása 6 napon keresztül másodpercre ugyanazon időpontban történt. Az Eht. 67. (1)-(2) bek.-e szerint a hatóság az elektronikus hírközlési piac zavartalan, eredményes működésének, az elektronikus hírközlési tevékenységet végzők és a felhasználók érdekei védelmének, a tisztességes és hatékony piaci verseny fenntartásának elősegítése, valamint e törvény egyéb céljai megvalósítása érdekében hatósági jogkörében hatósági felügyeleti ellenőrzés keretében piacfelügyeleti tevékenységet végez. A hatóság piacfelügyeleti tevékenysége során figyelemmel kíséri az elektronikus hírközlési piac működését, az arra vonatkozó jogszabályokban, a hatóság határozatában, valamint az előfizetői szerződésben foglaltak megtartását, és arról elemzést készít. A hírközlési hatóság jogalkalmazó szerv, vizsgálata előfizetői panaszok, bejelentések esetén a fent idézett hatályos jogszabályi rendelkezés alapján annak megállapítására irányulhat, hogy a szolgáltató eljárása megfelelt-e a vonatkozó hírközlési jogszabályokban és az előfizetői szerződésben - és annak elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételekben - foglaltaknak. Az elsőfokú hatóság számon adatszolgáltatást kért a MATÁV Rt.-től, és vizsgálatot tartott az előfizetői hálózatszakaszon. A helyszínen felvett jegyzőkönyv szerint az ellenőrzés időpontjában a hálózat zárt. A szolgáltató a számú és a számú levelében tájékoztatást adott az előfizetői hálózatrész kialakításáról, védettségi besorolásáról, és mellékelte az üggyel kapcsolatban keletkezett dokumentumok másolatát. Nyilatkozott arról, hogy a kérdéses időszakban idegen kivitelező nem dolgozott a tápterületen, és az ügyfél vonaláról nem történt hibabejelentés. Jelezte továbbá, hogy a vitatott kapcsolat nem bontódott el, úgynevezett tartóhívásba került, melyet a főközpont is feljegyzett. A call center nem minden menüpontja ad időzített hívott oldali bontást, ezért a kérdéses kapcsolat egészen.-én 0 óra 45 perc 34 másodpercig fennállt, és feltehetően valamilyen külső beavatkozás (pl. alközpont újraindítás) hatásárára hívott oldali bontással ért véget. Az NHHH Miskolci Igazgatóság az eljárás során az alábbiakat állapította meg: A panaszolt időszakban (..) az előfizető részéről hibabejelentés nem történt. A szolgáltató nyilatkozata szerint a panaszolt időszakban idegen kivitelezők nem dolgoztak az előfizetői hálózaton. A szolgáltató számlázási rendszerének zártsága az Eht (7) bek.-ében foglaltak értelmében megfelelő. A távbeszélő központ és annak rendezője fokozott védelmi osztályba sorolt. A helyi hálózat zártsága és védettsége az előfizetőt érintő része tekintetében kielégíti az alap védettség előírásait. 3

4 A vitatott hívás melynek során egy négyes szám is betárcsázásra került - a Fővárosi Vízművek call-centerében került végződtetésre. Mivel a call-center menürendszerében a hívott oldali késleltetett bontások nem mindig, vagy egyáltalán nincsenek beállítva, a hívó fél nem megfelelő bontása következtében a kapcsolat tartásba került, így a kifogásolt hívás a hívásrészletezőn rögzített időpontig fennmaradhatott. A kapcsolatot a hívott oldali berendezés bontotta el. Az NHHH Miskolci Igazgatóság a rendelkezésére álló dokumentumok és a én végzett helyszíni vizsgálata alapján... számon hozta meg döntését, mely ellen jogorvoslati kérelmet terjesztett elő. A panaszbeadvány és a fellebbezés indokaival kapcsolatos észrevételek: állítása szerint nem ismerik a kérdéses kék számot, mely ráadásul hol hat, hol hétjegyű. Az előfizetői hálózat a szolgáltatás-hozzáférési pont és a távbeszélő központ közötti távközlési összeköttetést biztosító eszközök összesége, mely akkor tekinthető zártnak és védettnek, ha kiépítése megfelel az MSZ :1997 szabványsorozat előírásainak. Az NHHH Miskolci Igazgatóság.-én végzett helyszíni vizsgálata szerint a hálózat - panaszost érintő része - és annak elemei megfeleltek az említett szabvány előírásainak. Ezen túlmenően ISDN vonalhoz való illetéktelen hozzáférés egyszerű eszközökkel nem megoldható, a szolgáltatás jogosulatlan igénybevételét a szabványban előírt fizikai és adminisztratív intézkedéseken túl tovább nehezíti, hogy ahhoz speciális eszközre (ISDN NT) és ismeretekre is szükség van. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a hívó kiléte nem, azonban az megállapítható, hogy a szám hívását a számról kezdeményezték. A hívásrészletezője szerint az ISDN telefonról én 12 óra 58 perc 12 másodperc és 13 óra 07 perc között négy hívás történt a számra. A négy hívás közül az első, harmadik és negyedik néhány percig tartott, a számlázó rendszer a szabályos hatjegyű kék szám hívószámán kívül mást nem regisztrált, mindegyik kapcsolat megfelelt egy call centeres hívás átlagos idejének. A panaszügy tárgyát képező hívás a második volt, 13 óra 00 perc 25 másodperckor indult, és 5 nap 11 óra 45 perc 9 másodpercig tartó tarásidővel ért véget, és ez idő alatt a számlázó rendszer mind a hívó mind a hívott fél terhére számlázott. Ezt a hívást feltehetően a hívó egy téves vagy véletlen gombnyomással tartásba tette - és nem észlelve azt, hogy a kapcsolat nem bomlott el újra hívta a számot. A műszaki híváslista alapján megállapítható, hogy ilyen tartásba helyezett hívások más alkalommal is előfordultak, ez feltehetően a felhasználó helytelen kezelésének az eredménye. Jelen esetben a szükségesnél eggyel több, egy 4-es számjegyet is bebillentyűzött a hívó (jóllehet a 4-es menüpontot nem érte el), ez az oka, hogy hét számjegyet regisztrált a rendszer. A reklamáció második indoka az volt, hogy a hosszú tartásidejű hívás alatt a telefonról lehetett hívást kezdeményezni és hívást fogadni. Ebben igaza van a panaszosnak, azonban ez nem zárja ki azt, hogy a vitatott hívás ez idő alatt nem állhatott fenn. Az ISDN alapcsatlakozás 2 db 64 kbit/s sebességű B csatornából és 1 db 16 kbit/s sebességű jelzésátviteli (D) csatornából áll. A két B csatorna az igényeknek megfelelően egyidőben egymástól függetlenül és együttesen is igénybevehető. Attól tehát, hogy az egyik B csatorna napokig foglalt volt, a másik B 4

5 csatornán keresztül mind a kimenő mind a bejövő hívások felépülhettek, az előfizető a tartósan foglalt ISDN csatorna hiányát a rendelkezésére álló másik B csatorna miatt nem vette észre. érthetetlennek tartja, hogy a kék szám hívása 6 napon keresztül másodpercre ugyanabban az időpontban 13 óra 00 perc 25 másodperc - történt. A hívások időtartamát mérő rekord a telefonközpontok számlázó rendszerében csak a hívás kezdetének és végének az időpontját jegyzi fel és ennek alapján számolja ki a tartásidőt. Egy több napig tartó hívás tartásideje ebből a két adatból nem számítható ki, ezért a rendszer úgy működik, hogy ha egy hívás tartásideje elérte a 24 órát, akkor a telefonközpont erről elkészít egy hívásrekordot, mintha egy önálló 24 órás hívás lenne, és az időszámláló tovább számol. Az 5 nap 11 óra 45 perc 9 másodpercig tartó hívásról összesen 6 hívásrekord keletkezett, ezek azonban egyetlen hívás adatai. A fellebbező által leírt három indok közül egyik sem mond ellent annak, hogy panasz alapját képező hívás fennállt, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy senkinek nem állhat szándékában több mint öt napon keresztül tartásba helyezni a felépült kapcsolatot. Nem vitatható, hogy a kérdéses kapcsolat nem szándékosan, hanem véletlen kezelési hiba folytán maradt fenn napokig. A dokumentumok nem rögzítik pontosan az ISDN végberendezés típusát, azonban tény, hogy nem mindegyik ASCOM Eurit készülék jelzi a tartásba tett hívás tényét. Megállapítható, hogy a hosszú tartásidejű hívás fennállhatott úgy a... telefonján, hogy azt a használók nem vették észre. Megállapítható az is, hogy a call center menürendszerében a hívott oldali késleltetett bontások nincsenek beállítva. Az előfizetői készülék nem megfelelő kezelése és a helytelen üzemmódja miatt a MATÁV Rt. kontra ügyben a szolgáltatót nem terheli felelősség. Felhívom a fellebbező figyelmét arra, hogy az előfizetői szerződés polgári jogi szerződés, az ebből adódó vitás ügyeket (ilyen a díjvita is) a feleknek polgári peres eljárásban kell rendezniük az illetékes polgári bíróság előtt, mivel e kérdés eldöntésére a hírközlési hatóságnak nincs hatásköre. A rendelkezésemre álló iratok szerint az NHHH Miskolci Igazgatóság helyesen, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járt el. A fentiekre tekintettel, az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény (Eht.) 16. 1) pontjában, valamint az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló - többször módosított évi IV. törvény (Áe.tv.) 66. -ban írt hatósági jogkörömben eljárva, a már hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. A határozat meghozatalánál a bírósági felülvizsgálat lehetősége tekintetében az Eht. 37. (2)-(3) bek.-ben és az Áe.tv. 72. (1)-(2) bek.-ben foglaltakat, a keresetlevél illetéke tekintetében pedig az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 62. (1) bek. h) pontban foglaltakat vettem figyelembe. Budapest,... az NHH Tanács Elnökének átruházott hatáskörében: 5

6 dr. Rácz Zsolt alelnök A határozatot kapják: MATÁV Rt Budapest 112. Pf.:520/1. 3. NHHH Miskolci Igazgatóság 3501 Miskolc, Pf.: Irattár 6

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével Másodfokú eljárások osztály Tárgy: fellebbezés elbírálása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanács Elnöke mint másodfokú szerv, Komlóska község Önkormányzata (3937 Komlóska, Rákóczi út 27.) Név ügyvéd, jogi

Részletesebben

Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/5305-8/2012. Tárgy: előfizetői hálózat idegen hozzáféréstől HATÁROZAT

Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/5305-8/2012. Tárgy: előfizetői hálózat idegen hozzáféréstől HATÁROZAT Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/5305-8/2012. Tárgy: előfizetői hálózat idegen hozzáféréstől való védettségével és riasztórendszer által generált forgalom kialakulásával

Részletesebben

Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ

Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/28967-8/2011. Tárgy: szolgáltatás korlátozásával és számlázással kapcsolatos tevékenység vizsgálata HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja:

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja: Másodfokú döntés-előkészítő osztály Iktatószám: MD/14960-21/2011. Ügyintéző: Tárgy: Enternet 2001 Kft. fellebbezésének elbírálása Határozat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese (a továbbiakban:

Részletesebben

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző:

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

határozatot A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala ( szám ) számú határozatának kötelezettség teljesítési határidejét megváltoztatja.

határozatot A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala ( szám ) számú határozatának kötelezettség teljesítési határidejét megváltoztatja. Másodfokú eljárások osztály Ügyiratszám: ( ) Ügyintéző: ( név ) Tárgy: Magyar Posta Zrt. fellebbezése A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanács Elnöke, mint másodfokú szerv a Magyar Posta Zrt. (1540 Budapest,

Részletesebben

határozatot. Ezt meghaladóan a Hírközlési Döntőbizottság az Interdotnet Magyarország Kft. kérelmét elutasítja.

határozatot. Ezt meghaladóan a Hírközlési Döntőbizottság az Interdotnet Magyarország Kft. kérelmét elutasítja. HÍRKÖZLÉSI FELÜGYELET HÍRKÖZLÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1123 Budapest Alkotás u. 53. Levélcím:1525 Budapest Pf.: 75 Telefon: (1) 457-7470 Telefax: (1) 457-7471 Internet www.hif.hu Ügyiratszám: DB-2589-21/2002.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐI BEJELENTÉSEK, PANASZOK MEGTÉTELÉNEK ÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK RENDJÉRŐL ÉS A VITARENDEZÉS MÓDJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐI BEJELENTÉSEK, PANASZOK MEGTÉTELÉNEK ÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK RENDJÉRŐL ÉS A VITARENDEZÉS MÓDJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐI BEJELENTÉSEK, PANASZOK MEGTÉTELÉNEK ÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK RENDJÉRŐL ÉS A VITARENDEZÉS MÓDJÁRÓL AZ INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT. ( SZOLGÁLTATÓ ) SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBE VÉTELE SORÁN (Figyelem!

Részletesebben

helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Tartalomjegyzék

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014.01.02. Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 2014.01.02. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata A Panaszkezelési Szabályzata Hatályos 2014. február 1-jétől Azonosító: 1/2014 Panaszkezelési szabályzat Állapot: végleges Verzió: 2. Szabályzat címe: A Panaszkezelési Szabályzata Személyi hatály: Backoffice,

Részletesebben

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/966-2/2012. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: a Miskolci Bányakapitányság MBK/1990-4/2012.

Részletesebben

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Utolsó módosítás időpontja: 2014. január

Részletesebben

A Generali Egészségpénztár Panaszkezelési Szabályzata

A Generali Egészségpénztár Panaszkezelési Szabályzata A Panaszkezelési Szabályzata Hatályos 2013. október 1-jétől Azonosító: 1/2013 Panaszkezelési szabályzat Állapot: végleges Verzió: 5. Szabályzat címe: A Panaszkezelési Szabályzata Személyi hatály: Backoffice,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint adatvédelmi bírság

H A T Á R O Z A T. 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint adatvédelmi bírság Ügyszám: NAIH-1257-14/2014/H. Tárgy: Követeléskezelés megbízási jogviszony alapján H A T Á R O Z A T Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A V e n i e n K f t. I G É N Y B E V É T E L É R E

A V e n i e n K f t. I G É N Y B E V É T E L É R E A V e n i e n K f t. Á L T A L Á N O S S Z E R ZŐ D É S I F E L T É T E L E I I n t e r n e t p r o t o k o l l o n n y ú j t o t t h e l y h e z k ö t ö t t t e l e f o n s z o l g á l t a t á s ( V e

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: Előadó: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: hatóság) a kérelmező kérelme alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal, melynek jogelődje

Részletesebben

Panasz-ügyintézési Szabályzat. Jóváhagyó határozat száma: 11/2014. (2014.07.29) számú Igazgatósági határozat

Panasz-ügyintézési Szabályzat. Jóváhagyó határozat száma: 11/2014. (2014.07.29) számú Igazgatósági határozat Panasz-ügyintézési Szabályzat Szabályzat száma: JOG-009/2011. Hatálybalépés dátuma: 2014. augusztus 01. Jóváhagyó határozat száma: 11/2014. (2014.07.29) számú Igazgatósági határozat Elkészítésért és aktualizálásáért

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek távbeszélő szolgáltatás igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek távbeszélő szolgáltatás igénybevételére Mikroháló Távközlési, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1195 Budapest, Soroksári út 138., cégjegyzékszám: 01-09-861191) Általános Szerződési Feltételek távbeszélő szolgáltatás igénybevételére

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek távközlési szolgáltatások igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek távközlési szolgáltatások igénybevételére Általános Szerződési Feltételek távközlési szolgáltatások igénybevételére Verzió: 4.2 Készült: 2003. november Utolsó módosítás dátuma: 2014. július 31. Utolsó módosítás hatályos: 2014. szeptember 08. Tartalom

Részletesebben

A hálózat kiépítésével, átépítésével, előfizetői szolgáltatások műszaki minőségével hibabejelentő szolgálat működésével kapcsolatos vita esetén:

A hálózat kiépítésével, átépítésével, előfizetői szolgáltatások műszaki minőségével hibabejelentő szolgálat működésével kapcsolatos vita esetén: SELTECH BT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA 1. Szolgáltató adatai: Név: Seltech Elektronikai Bt (Seltech Bt) Székhely: 6050 Lajosmizse, Rákóczi u.27/b. Cégjegyzékszám: Cg.: 06.03.640100 Internetes

Részletesebben

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Sz.J. 64.20.18. Készítés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 8 millió 500 ezer Ft, azaz nyolcmillióötszázezer forint adatvédelmi bírság

H A T Á R O Z A T. 8 millió 500 ezer Ft, azaz nyolcmillióötszázezer forint adatvédelmi bírság Ügyszám: NAIH-1970-33/2013/H. Tárgy: személyes adatok kezelése ingatlanhirdetés során H A T Á R O Z A T Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a

Részletesebben

határozatot. jóváhagyja. állapítja meg:

határozatot. jóváhagyja. állapítja meg: Ügyiratszám: DH-336-24/2004. Tárgy: a Monortel Rt. referencia összekapcsolási ajánlata A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa a dr. Lakatos Péter ügyvéd (Köves &Társai Ügyvédi Iroda, 1075 Budapest, Madách

Részletesebben

R-Voice Hungary Telekommunikációs és Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. internet szolgáltatásra

R-Voice Hungary Telekommunikációs és Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. internet szolgáltatásra ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI internet szolgáltatásra Készült: 2012.március 2. Utolsó változtatás: 2012.március 2. Hatálybalépés: 2012.március 2. 1.oldal ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HA TÁR OZA T- ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HA TÁR OZA T- ot. KOZBESZERZE SI HATp~Á~ ~ ~ KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZ OT TSÁG 1024 Budapest, Margit krtl~5. 1525Pf:166.. 2012 FEBR Ot Tel.: 06-1/336-7776,fax: 06-1/336-7778... E-mail: dontobizottsag~kt.h u I. -~.LOL ALTATO

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 4VOICE Távközlési Kft. Telefon- és Kapcsolódó Elektronikus Hírközlési Szolgáltatások Nyújtására Üzleti Előfizetők részére A szolgáltató kizárólag üzleti előfizetők számára teszi elérhetővé szolgáltatásait,

Részletesebben