Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/5305-8/2012. Tárgy: előfizetői hálózat idegen hozzáféréstől HATÁROZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/5305-8/2012. Tárgy: előfizetői hálózat idegen hozzáféréstől HATÁROZAT"

Átírás

1 Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/5305-8/2012. Tárgy: előfizetői hálózat idegen hozzáféréstől való védettségével és riasztórendszer által generált forgalom kialakulásával kapcsolatos kérelem HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a Személyes adat (Személyes adat a továbbiakban Kérelmező) a Magyar Telekom Távközlési Nyrt.-t (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; Cg: ; a továbbiakban: Szolgáltató), előfizetői hálózat idegen hozzáféréstől való védettségével, illetve a szolgáltatás hozzáférési ponton üzemeltetett riasztórendszer által generált forgalom kialakulására vonatkozó kérelmét elutasítja. Az eljárás során Kérelmező Ft díjat fizetett, mely eljárási költséget a Kérelmező viseli. Jelen határozatot a Hatóság közzéteszi. A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Vezetékesszolgáltatásfelügyeleti kompetencia központnál (4025 Debrecen, Hatvan u. 43.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja Ft. A díjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára kell befizetni. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezésétől számított 45 napon belül bírálja el. INDOKOLÁS I. A Kérelmező kérelmében előadta, hogy a Szolgáltató a 147. sorszámú távbeszélő számlájában felszámított olyan, a Személyes adat hívószámra irányuló hívásokat is melyek hívását nem fogadja el. Álláspontja szerint jogtalanul történik a számlázás mivel cégük nem tudott arról, hogy a távfelügyeleti szerződés megszűnésekor a riasztó - melyet a riasztószerelők kötöttek be - a távőrszolgálat részéről nem került lekötésre. Kérelmező a kifogásolt hívásokra vonatkozóan reklamációt nyújtott be a Szolgáltatónál, melyre tekintettel azt a Szolgáltató a február 14. napján kelt levelében a elutasított, tekintettel arra, hogy a reklamált időszakban túlszámlázást okozó központhiba, illetve a vezetékrendszerén vonallopás, vagy arra utaló nyom nem volt található. A Kérelmező a Szolgáltató elutasító tájékoztatását követően fordult a Hatósághoz kérelmével, tekintettel arra, hogy annak megállapításait nem fogadta el. Időközben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségétől áttétel útján érkezett meg a Hatósághoz a Kérelmező azonos tárgyú kérelme, melyben előadta, hogy álláspontja szerint rajtuk kívül álló okból került sor többletszámlázásra.

2 2 A Hatóság a kérelem vizsgálata alapján megállapította, hogy annak tárgya az elektronikus hírközlési szolgáltató által a Kérelmező részére biztosított egyéni előfizetői hálózat idegen hozzáféréstől való védettségének biztosítása, illetve a telefonszolgáltatás nyújtása során a Szolgáltatói kötelezettségek elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályokban és a Szolgáltató általános szerződési feltételeiben foglaltak szerinti vizsgálata. A fenti tárgyban a Hatóság hatáskörét a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény 114. (2) bekezdése alapján az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 10. (2) bekezdés szerinti 10. (1) bekezdés m) pontja alapozza meg. Az Eht. 53. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kérelemre vagy hivatalból hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyeli az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály érvényesülését, betartását, valamint az általános szerződési feltételekben foglaltak teljesítését. Az Eht. 49. (3) bekezdése értelmében a Hatóság a jogsértő magatartás tanúsítását megtilthatja, illetve az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban foglaltak érvényesítése keretében kötelezettséget állapíthat meg, további jogkövetkezményeket alkalmazhat, vagy hatósági szerződést köthet a jogsértővel. A Hatóság tájékoztatja a feleket, hogy az előfizetői szerződésből eredő polgári jogi jogviszonyt érintő kérdésekben, valamint az előfizetői szerződésben foglalt díjakkal és az ebből eredő követelésekkel kapcsolatban a Hatóság hatáskörrel nem rendelkezik, így azok az általános hatósági felügyeleti eljárásban nem érvényesíthetők, a Hatóság ezen kérdéseket érdemben nem vizsgálta. A Kérelmező és a Szolgáltató ezzel kapcsolatos igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti. A Hatóság a lefolytatott eljárás során a március 6-án kelt levelében adatszolgáltatást rendelt el a Szolgáltató vonatkozásában. A Szolgáltató az adatszolgáltatási kötelezettségének a Hatósághoz április 2-án érkezett és a VU/5305-7/2012. számon iktatásra kerülő adatszolgáltatásával tett eleget. II. A Hatóság a kérelemben foglaltak, valamint a Szolgáltatótól kapott adatok és iratok alapján az alábbi tényállást tárta fel, és azt az alábbiak szerint értékelte. A Személyes adat analóg telefonállomás átírási szerződésmódosítás útján a lemondó fél: Németh József - került a Kérelmező előfizetésébe március 9-én. A Kérelmező megrendelése alapján az analóg telefonállomást ISDN csatlakozásra április 27-én alakította át a Szolgáltató. Az ISDN csatlakozás vezérszáma: Személyes adat, és a plusz kapcsolási száma lett a korábbi kapcsolási szám. Előfizetői hálózat és szolgáltatás védettsége: A hálózat védettségére vonatkozó Szolgáltatói kötelezettségeket a kifogásolt hívások keletkezésének időpontjában az elektronikus hírközlési szolgáltatások minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről szóló 229/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) írta elő. A Korm. rendelet 8. (6) bekezdés c) pont alapján az elektronikus hírközlő hálózat akkor minősül védettnek, ha a szolgáltató fizikai és adminisztratív intézkedésekkel biztosítja, hogy az elektronikus hírközlő hálózathoz, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz, vagy az előfizető által közölt információhoz jogosulatlanok számára a hozzáférés csak különösen nehéz feltételekkel így különösen látható rongálással járó, vagy más feltűnő módon, vagy tiltott eszközök, módszerek igénybevételével lehetséges. A Korm. rendelet a helyhez kötött telefonhálózat vonatkozásában a 8. (6) bekezdés d) pontja alapján kimondja, hogy ellenkező bizonyításig a jogosulatlan hozzáférés ellen védettnek tekinthető a hálózat, ha annak kiépítése megfelel az MSZ :1997 szabványsorozat előírásainak.

3 3 A Hatóság a Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a Szolgáltató által a Kérelmező egyéni telefonhálózatának a jogosulatlan hozzáféréstől való megfelelő védettségét, ezen hálózatnak a Távközlőhálózatok és távközlési szolgáltatások védettsége tárgyú MSZ :1997 szabványsorozatban (a továbbiakban: Szabványsorozat) előírtaknak való megfeleltetésével az alábbiakban állapította meg: A Kérelmező hálózata a Személyes adat szám alatt található EWSD központból indul. Hálózati elem: Helyi központ és rendező Védettségi fokozat: Fokozott Indoklás: A Magyar Posta Zrt-vel közös, állandó portaszolgálattal (Fizikai védelmi intézkedések), valamint épületfelügyeleti rendszerrel (Logikai védelmi intézkedések) ellátott épület A központtól az előfizető egyéni vonala földkábelben halad a Személyes adat szám alatt található tápfej szekrényig. Hálózati elem: Földkábel Indoklás: Fizikai védelme van, alépítménybe fektetett többszörös szigeteléssel ellátott Hálózati elem: Tápfej szekrény Indoklás: Fizikai védelme van, megfelelő szilárdságú és speciális egységkulccsal nyitható. Innen az előfizető vonala csatornába elhelyezett egyéni vezetékkel került kiépítésre a földszinten található üzlethelyiségbe. Hálózati elem: Egyéni vezeték Indoklás: Fizikai védelme van, járószint felett 2,7 méter magasságban, csatornába elhelyezve. A Szabványsorozat Fogalommeghatározások, általános követelmények részének a 2.2. pontja az előfizető védelmi lehetőségei alatt azt tartalmazza, hogy mivel az előfizetői szolgáltatáshozzáférési pont az előfizető birtokában van, ezért az előfizetők tudják leghatékonyabban védeni a tulajdonukban (kezelésükben) lévő ingatlan területén elhelyezett előfizetői leágazó kábelt, falikárpitvezetéket, előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pontot. A Szabványsorozat Fogalommeghatározások, általános követelmények részének az pontja értelmében a távközlőhálózat vagy hálózatrész védett, ha fizikai, logikai vagy adminisztratív védelmi intézkedéseket, vagy ezek kombinációját alkalmazza a szolgáltató úgy, hogy a távközlőhálózathoz vagy távközlési szolgáltatáshoz, vagy az előfizető által közölt információhoz jogosulatlanok számára csak nehéz vagy különösen nehéz hozzáférés lehetséges. Nehéz a jogosulatlan hozzáférés, ha a távközlési berendezésekhez és szolgáltatásokhoz, ha az csak az erre a célra kialakított különleges eszközök segítségével (különleges szerszám, hamis kulcs stb.) különleges erőfeszítéssel és/vagy bizonyos műszaki-, szervezési ismeretekkel lehetséges. (MSZ : pont) Különösen nehéz a jogosulatlan hozzáférés, ha a távközlési berendezésekhez vagy szolgáltatásokhoz csak az erre a célra kialakított különleges eszközökkel (speciális áramkörök, programok stb.) és teljes műszaki felszereltséggel illetve szervezési ismeretekkel lehetséges. (MSZ : pont) Az Eht ának (7) bekezdése szerint Ha az előfizető a szolgáltató által követelt díj összegszerűségét vitatja, a szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a hálózata az illetéktelen hozzáféréstől védett és számlázási rendszere zárt, a díj számlázása, továbbá megállapítása helyes volt. Ellenkező bizonyításig nem terheli számlázási rendszere zártságának vonatkozásában külön bizonyítá-

4 4 si kötelezettség a szolgáltatót, ha számlázási rendszere zártságát a miniszter által kijelölt tanúsító szervezet tanúsítja. A számlázási rendszer zártsága tekintetében a Szolgáltató a kifogásolt időszakban a miniszter által kijelölt MATRIX Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Kft. által kiadott tanúsítványnyal rendelkezett, így a fenti, jogszabályi hivatkozás értelmében külön bizonyítási kötelezettség nem terheli. A Hatóság megállapította, hogy a Szolgáltató a Kérelmező tekintetében a bizonyítási kötelezettségének az előfizetői hálózat illetéktelen hozzáféréstől való védettsége vonatkozásában a hálózat szabványos kialakítottságával, a számlázási rendszerének zártsága tekintetében a tanúsítványával, eleget tett. Az előfizetői hozzáférési pont: Az Eht. értelmező rendelkezéseinek alapján a pont figyelembevételével az előfizetői hozzáférési pont azon hálózati végpont, amelyen keresztül az előfizető, vagy felhasználó egy elektronikus hírközlő végberendezés fizikai és logikai csatlakoztatása révén hálózati funkciókat és hálózaton nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe. A Szolgáltató a Kérelmező részére a közöttük fennálló előfizetői szerződés alapján elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására kötelezett. Ezen szolgáltatás tartalmát az Eht pontjában az alábbiak szerint definiálja: Elektronikus hírközlési szolgáltatás: olyan, más részére általában ellenszolgáltatásért végzett szolgáltatás, amely teljesen vagy nagyrészt jeleknek elektronikus hírközlő hálózatokon történő átviteléből, és ahol ez értelmezhető, irányításából áll, de nem foglalja magában az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások felhasználásával továbbított tartalmat szolgáltató vagy ilyen tartalom felett szerkesztői ellenőrzést gyakorló szolgáltatásokat, valamint nem foglalja magában az információs társadalommal összefüggő, más jogszabályokban meghatározott szolgáltatásokat, amelyek nem elsősorban az elektronikus hírközlő hálózatokon történő jeltovábbításból állnak. A Szolgáltató az előbbiekben definiált elektronikus hírközlési szolgáltatásának a végzése során a tevékenysége felelőségi határát az általános szerződési feltételeiben részletezi. A december 31-éig hatályos általános szerződési feltételek a telefonszolgáltatásra VII. fejezet 1. pontja alapján: A szolgáltató felelőssége az előfizetői - hozzáférési pontig terjed. Amennyiben az előfizető a távbeszélő hálózaton keresztül más szolgáltató információ -, vagy tartalomszolgáltatását veszi igénybe, szolgáltató csak a távközlési összeköttetés biztosításáért vállal felelősséget." A január 01-étől hatályos vezetékes telefonszolgáltatás vonatkozó általános szerződési feltételek pontja alapján: Előfizetői - hozzáférési pont azon hálózati végpont (központ felöli első csatlakozó aljzat, alközponti rendező), amelyen keresztül az Előfizető egy elektronikus hírközlési végberendezés fizikai és logikai csatlakoztatása révén hálózati funkciókat és a hálózaton nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe. A központ felöli első csatlakozó aljzathoz - előfizetői-hozzáférési ponthoz - előfizetői tulajdonú vezetékszakasz, illetőleg több csatlakozóaljzat is csatlakozhat. A szolgáltató felelőssége ezen szakaszra, illetve csatlakozókra, illetve az ahhoz kapcsolódó végberendezésre nem terjed ki. Nem közvetlen a csatlakozás abban az esetben, ha a végberendezés és az előfizető-hozzáférési pont között más egyéb berendezés (pl. beválasztásos alközpont) is található."

5 5 A Hatóság a fentiek alapján megállapítható, hogy a Szolgáltatót nem terheli felelősség azért, hogy a Kérelmező érdekkörében fennálló riasztó céggel történő szerződésének a megszűnését követően az előfizetői hozzáférési ponthoz csatlakoztatott végberendezés által nem kívánt forgalmat keltettek. A Hatóság az előbbiekben foglaltakra tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Tekeintettel arra, hogy a Hatóság a kérelmet elutasította, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 157. (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárási díj, mint eljárási költség viselésére a Kérelmezőt kötelezte. A határozatot a Hatóság az Eht. 43. (2) bekezdése alapján közzéteszi. III. Az Eht. 44. (1) bekezdése értelmében a Hatóság elsőfokú határozata ellen a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez lehet fellebbezni. A másodfokú eljárás ügyintézési határidejét az Eht. 31. (1) bekezdése határozza meg. A fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján és 98. (1) bekezdésén, a fellebbezés előterjesztésének határidejére vonatkozó tájékoztatás a Ket. 99. (1) bekezdésén, a halasztó hatály a 101. (1) és (4) bekezdésén alapul. A Ket (4) bekezdése értelmében az eljárási költség megállapításával és viselésével kapcsolatos döntés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya a döntés fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezése tekintetében. A fellebbezés előterjesztése helyének meghatározása a 102. (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 16. -a határozza meg. A 18. (2) bekezdése értelmében a Kérelmező díjfizetési kötelezettségét a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára történő átutalással, vagy természetes személy ügyfél esetén ugyanezen számlaszámra készpénzátutalási megbízás útján (sárga csekk) is teljesítheti. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a Kérelmező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát, csekken történő befizetés esetén az eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. Debrecen, április 13. Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Slyuch András kompetencia központ vezető

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző:

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, Továbbá a Hatóság a jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napos határidő tűzésével kötelezi

HATÁROZAT. kötelezi, Továbbá a Hatóság a jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napos határidő tűzésével kötelezi Pécsi hatósági iroda Iktatószám: CP/16921-4/2012 Tárgy: Kötelezés. Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hivatalból indított általános hatósági

Részletesebben

helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Utolsó módosítás időpontja: 2014. január

Részletesebben

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Sz.J. 64.20.18. Készítés

Részletesebben

határozatot. Ezt meghaladóan a Hírközlési Döntőbizottság az Interdotnet Magyarország Kft. kérelmét elutasítja.

határozatot. Ezt meghaladóan a Hírközlési Döntőbizottság az Interdotnet Magyarország Kft. kérelmét elutasítja. HÍRKÖZLÉSI FELÜGYELET HÍRKÖZLÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1123 Budapest Alkotás u. 53. Levélcím:1525 Budapest Pf.: 75 Telefon: (1) 457-7470 Telefax: (1) 457-7471 Internet www.hif.hu Ügyiratszám: DB-2589-21/2002.

Részletesebben

T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Hatálya: 2012. január 1-jétől Utolsó módosítás dátuma: 2011. december 1. Készítés dátuma: 2002. Jelen módosítás

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Vezetékes telefon ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Vezetékes telefon ÁSZF) A Magyar Telekom Nyrt. vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2012. november 1. 1/86 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014.01.02. Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 2014.01.02. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Edison utca 2. Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának

Részletesebben

A MátraCOMP Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A MátraCOMP Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei 1. oldal A MátraCOMP Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2014. július 22. Utolsó módosítás időpontja: 2014. július 22. 2. oldal

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

SysCorp Kft. Internet protokollon nyújtott helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (Telefon ÁSZF)

SysCorp Kft. Internet protokollon nyújtott helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (Telefon ÁSZF) SysCorp Kft. Internet protokollon nyújtott helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (Telefon ÁSZF) Oldal 1 / 79 Tartalom 1 Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ArraboNet Kft. Internetszolgáltatás Magyarország területén 2013. október 1. ArraboNet Kft Általános Szerződési Feltételek Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. fejezet... 2 Az előfizetői jogviszony létrejötte, módosulása, megszűnése... 2 Az előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai... 2 1. Igénybejelentés... 2 1.4. Az igénybejelentés

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA

InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek 1. oldal InterNet-X Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA InterNet-X Magyarország Kft.

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. január 1. Módosítva: 2015.

Részletesebben

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/2915-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

Utolsó módosítás 2014.08.05 1.oldal összesen 91 Hatálybalépés:2014.09.05. Novi-Com Kft. 2030 Érd, Berzsenyi Dániel u. 17. Adószám: 13323569-2-13

Utolsó módosítás 2014.08.05 1.oldal összesen 91 Hatálybalépés:2014.09.05. Novi-Com Kft. 2030 Érd, Berzsenyi Dániel u. 17. Adószám: 13323569-2-13 Novi-Com Kft. 2030 Érd, Berzsenyi Dániel u. 17. Adószám: 13323569-2-13 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA Hatálybalépés: 2014. szeptember 05. -----------------------------------------------------------

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2012. június 1. Módosítva: 2013.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Digitális és Internet Alapú Helyhez kötött távközlési szolgáltatásokra Hatályos: 2013. szeptember 6. Utolsó módosítás: 2013.09.01. CBN Telekom Kft. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Utolsó módosítás 2010.04.01. Hatályos 2010.05.01. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...5 II. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI...5

Részletesebben

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés kelte:2009.04.05. Utolsó módosítás kelte:2009.03.05.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2015. április 1. 1/94

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2015. április 1. 1/94 A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2015. április 1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Módosítás: Készült: 2007 10.09. Hatályos 2007.11.09. Előző módosítás 2008.04.04. Utolsó mód. 2009.01.10. hatályos 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

Informatikai és Szabadidő Szolgáltató

Informatikai és Szabadidő Szolgáltató inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10.

Részletesebben