ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK"

Átírás

1 I SEPARATUM TOVÁBBI ADATOK A MÚLT SZÁZADBELI MAGYAR KOLERAJ ÁRVÁNYOK TÖRTÉNETÉHEZ LORÁND NÁNDOR COMMUNICATIONES DE HISTORIA ARTIS MEDICINAE ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK MEDICINA KIADÓ BUDAPEST

2 TOVÁBBI ADATOK A MÚLT SZÁZADBELI MAGYAR KOLERAJ ÁRVÁNYOK TÖRTÉNETÉHEZ LORÁND NÁNDOR múlt századbeli nagy kolerajárványok az általam a Kecskeméti Városi Levéltárban vizsgált iratok tanúsága szerint nem egyetlen akut folyamat részei lehetnek Az iratok egyik része ugyanis 1831-ben keletkezett, más részük 1855-ben Helytörténeti szempontból tekintve az 1831-es iratok általában országos érvényűek, mint pl Lenhossék Mihály főorvos kiadványa, továbbá Kecskemét környéki, helyi vonatkozásúak, míg az 1855-ös keletkezésűek általában, Fehérgyarmat és Borosjenő (Ineu) környékére vonatkoznak 1 Elsőnek mindjárt a már említett Lenhossék-kiadványról ejtenék pár szót Szövegének néhány sorát idézve máris kialakul a korbaeli hivatalos álláspont a járvánnyal kapcsolatban,,rövid Oktatás, mikép őrizhesse meg magát kiki a napkeleti Cholerátul, és mit kelessék ezen nyavalyának első kitó'résekor mívelni az Orvos megjelenéséig 1 A Napkeleti Cholera, mint éghajlatunkban idegen nyavalya, Magyar-Országhoz közelgetésekor igen sokat vesztett pusztító erejébül; már nem olly gonoszvoltú; és sokkal gyengébb ragadható-mérget fejt-ki, melly ellen e következő rendszabások megtartása mellett kiki igen könnyen őrizheti-meg magát 1 Meg óvó-módok A Tisztaság és levegő eránt való szorgoskodástt A következő pontokban részletes utasításokat találunkarról, hogyan kell tisztálkodni, alsó fehérneműt váltani, lakást szellőztetni és,, soha se szabad a lakószobákat, fők épp a szűkebbeket, alacsonyokat és nedveseket, sok emberrel tó'lteni meg, vagy ezek levegőjét még háziállatok által-is megvesztegetni tt Fertőtlenítőszerül a klórmész gőzeit javasolja, majd hasznos tanácsokat ad az életmódra is Óvakodni kell a meghűléstől, gondoskodni kell a test párologtatásáról, az izzadásról és borecetes lemosásokról A táplálkozás terén tartózkodni kell a nehéz, zsíros ételektől, a gombáktól, az át nem sült kenyértől és az éretlen gyü- 1 A felsorolt idézetek eredeti adatai megtalálhatók: a (KL) jelzéssel jelöltek Kecske mét Városi Levéltárban, Kecskemét Város Iratanyaga IX I köteg,,az 1811 évi kolera irataitt címszó alatt, a (GYA) jelölésűek pedig a Bács-Kiskun megyei Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény adattárában,,kolerairatok, tt címszó és 15 nyilvántartási szám alatt

3 Comm Hist Artis Med (1973) mölcstől Italokra vonatkozó jó tanács az ittasságtól való tartózkodás Nem ajánlatos a ser fogyasztása és,, a langyas, tisztátalan, s néha rothadt folyó-víz szorgossan elmellőztessen Budán 10-dik júliusban 1831 N Lenhossék Mihály m p A ~ir Magyar Helytartó Tanács Tanácsosa és Magyar-Ország Fő-Orvosa" (Gy A) A járvánnyal kapcsolatos óvó rendszabályokról és intézkedésekről szerezhetünk tudomást a Kecskemét város főbírájához írott vagy az általa kibocsátott levelekből is,,nemes Szabad Ketskemét Városa Nagy Érdemű Fő Bírájának Nemzetes és, vitézlő Boldog Antal U rnak egész tisztelettel Hivatalból Cholera állapottyában,, z gen surgos, Tekintetes Földváry Gábor Fő Szolga Bíró Ur hozzánk mai napon bocsájtott Currensa szerint Izsákon fog lenni éssolti járásban lévő Helységekben egész Bajáig fogja uttyát venni, meg akarván tudni tisztelt Fő Szolga Bíró Úr azt, hogy Ketskeméti] árásban hol az utolsó strázsa, mivel ő a Cordon Lineára a strázsákat a Ketske_ méti ] árásban fel állított strázsától kezdve Bajáig ki akarja oktatni U gyanazér t, könyö rgöm alázatosan a N ztes Fő Bíró U rnak méltóztassék ezen tisztös sürgető állapotra való nézve meg íratni és tudtomra adni, hogy hol légyen Ketskeméti járásban az utolsó Strázsa Mely hivatalos kérésem után egész tisztelettel vagyok a Nemzetes Fő Bíró Úrnak alázatos szolgája Izsák Mátyás Sig: Izsák 7-ik júli 1831 Város Bírája'' (K L) Más szomszédos helységből is érkeztek levelek, így Kiskunfélegyházáról is Idézem:,,Kis Kun Félegyháza Városi Tanácsától Szabados Kecskemét Mező Városa N N Fő Bírájának és Nemes Tanácsának illendő tisztelettel Hivatalból Az Epe Kórság tárgyában Nemes Tanács Tellyes bizodalommal való Drága Szomszéd Uraink A szomszéd Helyeken dühösködő és Lakossainkat s minynyájunkat köz Veszéllyel fenyegető rémítő Epe-Kórság további terjedésének meg gátlására nézve a szükséges rendelések részünkről meg tétettek ugyan már, minthogy azonban arról, hogy ezen mirigy Alpár Helységében is mutogatná magát, ekkoráig hivatalosan hozzánk semmi sem érkezett, ezen, vélünk különben is igen csekély közösülésben lévő részekre őröket nem állítottunk, azonban, minekutána naponként borzasztóbb hírek szárnyalnának ezen tájról Tisztelt Uraságtoknak meg keresésénél fogva is a tudva lévő Helyeken s Határ Lineára őröket állítar:zi és minden közösülést el zárni el nem mulasztjuk Egyéb eránt minekutána Ttes Csongrád Vármegye Szolga Bírája T Beniczky Miklós Úrnak folyó hónap 21-én költ hivatalos leveléből értésünkre esett volna, hogy ezen pusztító veszély már valamint Csanyon, úgy a Tömörkényi kertészek között is ki ütött és mutogatván magát, ezen okból a Kecskemeti Lakosoknak a V árosunkon való keresztül járást továbbá is kénytelenek vagyunk meg tagadni, annyival inkább, minthogy több és számos helybéli Lakossainknak is, kik ottan szinte földeket bírnak, az oda való jövést-menést egy átallyán fogva el tiltottuk Melyeknek hírül

4 Loránd N : A m~lt századbeli magyar kolerajárványok 3 I 3 tétele mellett szíves indulatukba ajánlottak illető tisztelettel vagyuk Félegyházán július 2 3-án A Nemes Tanácsnak szíves kész szolgái N N Bírái Szabad Kis Kun Félegyháza Városának" Ugyancsak ezekben a napokban, pontosabban július 22-én pedig a megyei gyűlés is foglalkozik a járvány veszedelmével, és határozatát,,hirdető Levél'' útján hozza nyilvánosságra, mely~en a ~asznos gyakorlati tanácsok betartására és a káros babonáktól való tartózkodásra inti a lakosságot (GYA) Valami eredménye mégiscsak volt a nagy küzdelemnek, mert már az ez év szeptemberébel;l megtartott megyei gyűlésen a járvány egyhüléséről számolnak be a küldöttek, amiről a következő jegyzőkönyv és határozat szövegéből értesülhetünk:,, +a Tekintetes Nemes Pest Megyének 1831-ik Esztendő September 13-ik napján Pesten tartott kis gyűlésről 3237 Ketskeméth Városának Tanácsa az eránt esedezik, hogy mivel az Epe Kórság a Varos Kebelében már szűnlj félben vagyon és számos mesteremberek az egész nyáron által sehol sem vásárolhatván, oly szorult állapotban vagynak, hogy ha kézm(jveikből ezentúl nem pénzelhetnek, magoknak télire élelemre valót szerezni képesek nem lesznek, ezeken kívül pedig minden rendű Lakosok, sőt még a környék- bélieknek is a szüreteléshez szükséges edények és abrontsok bévásárlásokra a Vásárra elkerülhetetlen szükségesek v agyon, annál fogva a folyó holnap 26-ára eső Czipriáni Országos Vásárnak tartása s ennek az Ujság Levelek által való közhírül tétele engedtessen meg '' A kérelemmel kapcsolatban hozott,,végzés'' szövege azután részletesen kifejti az indokok fontos voltát, és engedélyezi a kért vásár megtartását azzal a megszorítással, hogy az utakra a város valamennyi bejáratánál őröket kell állítani, akik nem engednek be olyan személyeket, akik egészséges állapotukat orvos által írt bizonylattal nem tudják igazolni (KL) Gyűjteményünkben őrizzük Katona Zsigmond jeles kecskeméti gyógyszerész iratainak egy részét is Ezek között olyanok is vannak, melyeket meg mielőtt Kecskemétre költözött, Borosjenőn kapott kézh~z, ottani patikájában Ezeknek az iratoknak jó része német nyelven került kiadásra azonban a könnyebb publikáció érdekében magyai; fordításban ismertetem Természetesen a z eredeti szöveg is az érdeklődők rendelkezésére áll gyűjteményünkben A következőkben az 1855-qs években keltezett iratokkal foglalkozva elsőnek dr Laner, az Országos Gyógyszerügyi Tanács vezetősége nevéb_en kiadott rendelkezését ismertetném Fedőlapjan ez áll:,,katona Zsigm ond Gyógyszerész Úrnak, Borosjenő Dr Laner, q Gyógyszerügyi Tanács Elnökének utasítása kiadva az elöljáró megyei hivatalnak dicséretes rendeletével a_zon orvosok részére, akik a kolerajárvány ügyében dolgoznak, Önnek azzal a meghagyással, hogy az abban jelzett gyógyszereket elegendő mennyiségben tartsa Kreitl kerületi orvos utasításá szerint A szolgabírói hivataltól Borosjenőn 1855 július 16-án''

5 Comm Hist Artis Med ( 1973) Szövege pedig így szól:,,t ekintetességed, Miután én a magas Helytartóság ügyosztályának kiküldetése következtében június 13-án az ázsiai kolera helyzetéről személyes megtekintés által meggyőződtem, indíttatva érzem magam adminisztratív és gyakorlati intézkedéseket tenni, amelyeknek pontos betartását és kivitelezését T ekintetességednek általam ismert energiájától biztosan elvárom Az első utasítás egy célszerűen elhelyezett orvosi napló házi követelmény T ekin tetességednek gondja lesz rá, hogy mindenki, aki a kolerával kapcsolatban exponálva van, valamint minden orvos, akit kolf,rás beteghez hívnak, az itt mellékelt minta

6 Loránd N : A múlt századbeli magyar kolerajárványok 3 r 5 szerint naplót vezessen, amelybe minden kolerás beteget be kell jegyezni Azon körülmény esetén, ha a kolerába esett helységek betegeinél más, legtöbbnyire gyomorbeli betegségek előfordulnak, ez utóbbiakat is be kell a naplóba vezetni Ebből a naplóból kell elkészíteni az Ön alá tartozó orvosoknak nyolc naponként, a Tekintetességednek már tudomására hozott, itt alább csatolt Rapport-táblázatot és ezt a szolgabírói hivatalok által a megyei elöljáróságoknak el kell küldeni ; T ekintetességed ebből egy Rapport-táblázatot fog összeállítani a megyében előfordult koleraesetekről és azt a megyei elöljáróságnak, a magas Helytartóság ügyosztályához be kell nyújtani Magától értetődő, hogy a táblázatokban csak a koleraesetek és ezek nem elkülönítve a különböző fajták szerint veendők fel Más betegségek feljegyzése is, valamint a külön! éle kolera fajtáké is értékes anyagit fog adni a rövid orvosi tudósításhoz, amit a táblázatokhoz mellékelni kell Cu1 ativ vonatkozásban azt a megfigyelést tettem, hogy jelenleg a kisvárdai kerületnek 2 4 helységében és a nyíregyházi kerületnek néhány helységében uralkodó kolera különböző fokozatban lép fel, ugyanitt : Diarhoea Cholerina, Cholera Ecexitica és Cholera Paralytica, melyek túlnyo1j1ó~n gyomorbéli jellegűek előtt Tudományos és curativ érdek, hogy ezel(et a külömbö"ző cholera fajtákat szem tartsuk és a kezelési helyet aszerint rendezzük T ekintetességed, úgy mint én, több kolerajárványnak tapasztalataiból azt a meggyőződést fogja szerezni, hogy opium és camphor a leghatásosabb eszközök a kolera legyőzésére, továbbá hogy főleg arról van szó, mivel az Alföldön elismert a hiány orvosi segítségben, hogy a lelkipásztoroknak és helybéli jegyzőknek gyógyszer adassék a kezükbe, amelyek a betegség kezdetén meg/ elelők az alkalmazásra Ezek után megbízom Önt, hogy a következő gyógyszereket a patikában tartsák, melyekre nagyobb szükség van a kolerába esett helységekben, gondoskodjanak arról is, hogy ezekből a gyógyszerekből állandóan elegendő mennyiség legyen a kolerába esett vidékeken a betegek használatára 1 Opium pulver Rp Opii puri granum semis S achari albi granum decem Mf pulv dent dos tal r s 2 Cholera tropfen Rp Spir vini rectificatissimi uncia sex Camphorae uncia duas M d s Cholera tropf en Az orvosok, a lelkipásztoroknak, a községi jegyzőknek a következő használati utasítást adják ezeknek a gyógyszereknek használatáról Ha a legkisebb hasmenés fellép, úgy a beteg óránként egy fél port vesz be az 1 számúból, míg a hasmenés meg nem szűnik Mivel sok embert rémít, lehet ezt a port Dower pornak is nevezni Én azonban nagyon nélkülözhetőnek tartom az lpecacuanhanak az Ön hatáskörében problematikus alkalmazását A cholerin megbetegedéseknél elég kell hogy legyen ez az opzumpor

7 Comm Hist Artis Med (1973) Ha hányás és erős hasmenés lép fel, vagy már a Cholera Paralytica symptomái jelentkeznek, akkor a 2 számú kolera cseppekből kell 8 cseppet fél kávéskanálnyi kamilla, fodormenta, vagy mellissa teába adni óránként, vagy minden félórában, amit minden alkalommal 2 csöppel egészen 2 0 csöppig fokozni kell A beteget gyapjú kendővel dörzsölni kell s a külső száraz meleg alkalmazása sem mellőzhető Tekintetességedre van hagyva közelebbi részelőírásokat adni és a koleraorvosokat figyelmeztetni, hogy az evidens gyomorbeli jellegnél a most uralkodó betegség esetében egy hánytatószer a betegséget megtörni képes Ezért célszerű, hogy az alábbi hánytató szer a gyógyszertárakban nagyobb mennyiségben készletben legyen, ami azonban laikusok kezébe nem adható és aminek a készletben tartása csak a továbbítás gyorsaságát célozza Rp Tart emetici granum semis Pulv rad 1 pecac granum decem m dent dos tal q s Végül meg kell jegyeznem, hogy a kolera uralkodása alatt a megelőzésért ostromolnak A magasabb néprétegek megnyugtatására ajánlom Őnnek a következő cseppeket gyógyszertárában tartani Rp Rhum unica unam semis Bals vita Hoffm drach tres Olei menth pip gran XXX M d s 2 4 szer naponta cseppet cukorra téve bevenni Fejér Gyarmat 1855 június 18 Dr Laner mp Országos Gyógyfürdőügyi Tanács vezetője'' Úgy látszik azonban, hogy az előiratok nem voltak egységesek~ mert egy m~sik rendelkezés_ hasonló, de ~égsem azonos receptet közöl, nem beszélve a Hoffmann-csepp néven ismert szer különböző megnevezéséről, amint látni fogjuk,,katona Zsigmond Gyógyszerész Urnak Borosjenő A megyének vezető tisztviselői által kiadott rendelet értelmében minden helységben a következő kolerapor és koleracsöpp tartandó készenlétben : 1 Cholera Pulver Rp Opii puri gran semis Sachari albi gran decem mf pulv dent dos tal~ II Cholera Tropf en Rp Spir vini rectificatiss una semis Camphorae Sirup quatuor D ad vitrum No Octo (egy dosis/)

8 Loránd N : A múlt századbeli magyar kolerajárványok 3 I 7 Ennek a porna~ és c;söppeknek a mennyiséget amit minden helységben kell ta rtanit a kerületi or~ossal egyetértve, a hozzá csatolt jegyzékbe felveendő, ennek elkészítéséhez őn Kreitl kerületi orvostól az utasítást meg fogja kapni Ezek a gyógyszerek a közösség költségére a - jegyzőknek kiadandókt akik utasítva vannak, hogy az Őn patikájából azokat haladéktalanul elvigyék Egyben tudatjuk Őnn~l, hogy f elf!,atalmazást kap a föntnevezett port és csöppeket a járvány idején kicsinyben eladóknak is orvosi rendelés nélkül kiadni, emellett azonban a használati utasítást nyomtatva m~llékelni kell, ami az Ön gondja, Kreitl kerületi orvostól már kapott néhány példányt Más/ élék, mint a jelzett koleraszerek csak diplomás orvosok szabályszerű receptjére adhatók ki, a kolerát megelőző cseppek kivételével t mint Rp Rhum unc- unam semis Bals vitae Hoff drach unam semis Ol menthae pip gutta triginta Ds- Cholera megelőző cseppek, naponta 2 4-szer cseppet cukorra csep- pentve Egyebet, mint ezt a megelőző cseppet árusítani szigorúan tilos, ezt azonban szabad, hogy a gyakori óhajnak "eleget tegyünk, miszerint m~gelőző cseppeket sokan kérnek, a kicsinyben eladók nak is adhatók A szolgabírói hivataltól Borosjenőn 1855 augusztus 8-án Pópay [?] szolgabíró'' (GYA) A rendelet szövegében említett jegyzéken 16 közs~g neve szerepel feltüntetve a lakosok számával és a kíadott gyógyszerek mennyiségével Ugyancsak a szövegben hivatkozott nyomtatott használati utasításból is van gyűjteményünkben, :valamint a Városi Levéltárban vannak olya~ még álta~am nem ismertetett iratok, melyeket községi bírók írtak, és adatokat, rendelkez~seket, valamint az elhaltak névsorát tartalmaznák Hogy mennyire rettegésben tartotta ez a járvány~ lakosságott arra vonatkozólag egy 191~-ben, tehát a nagy járvál;lyok után mintegy ötven-hatvan évvel később megjelent újságcikk néhány sorát idézném:,,magyar Alföld 1911 szept 10 A kolera A városi főorvos úr figye-lmébe A közigazgatási bizottság legutóbbi ulésén főorvos úr jelentést tett a város jelenlegi közegészségügyi állapo~áról és a kolera hírekre vonatkozóan ez alkalommal megjegyezte, hogy a kellő előkészületek raegtétettek Mi nem akarunk főorvos úr jóakaratában kételkedni, azonban ismerve a vidéki közigazgatás égbekiáltó nyomorúságait, szóvá kell te:nnünk a kolera flírekkel kapcsolq,tos kijelentését Mert mi nem hisszük, hogy a kolera 'fogadtatására megtétettek volna a szükséges intézkedések s hitetlenségqnknek nem a f őorvós úrba való belekötés az alapja Éppene~ért ne essék zokon a bírálatunk, amidőn szóvá tesszük Kecskemét város közegészségügyi álla-, potat A sajtóban jelentek ugyan meg cikkekt amelyben kioktatják a lakosságot a várható

9 Com1n Hist Artis Med (19 '73) kolera elleni védekezésre Hogy ezek a figyelmeztetések mennyit érnek, csak azok tudják, akik érintkezésben vannak a mi mindennapi életünkkel jól emlékszün_k arra, hogy nagyszerűen kidolgozott tervét a pénztelenségre való hivatkozással csaknem tönkre tették Elismerjük, hogy ez fájhatott a főorvos úrnak, de elkeseredésében mégsem ütött senkinek a szamár fejére, de még az asztalra sem hol adnának helyet a betegeknek, amikor még csak arról sem gondoskodtak, hogy a kórház barakokkal legyen kibővítve méltóztassék főorvos úr egy kissé alaposabb lakásvizsgálatot tartani, majd akkor meg fog győződni a plakátokon hirdetett alapelvek lehetetlen végrehajtásáról Hogy ügyeljenek ott az emberek a tisztaságra, ahol tizen is alszanak egy szobában? Vagy méltóztassék megtekinteni a műhelyeket, ahol a legnagyobb piszokban élik le egyhangú napjaikat a bérmunkások Ahol a tüdővész és a köszvény állandó vendég

10 Loránd N : A múlt századbeli magyar kolerajárványok 31 g és ahonnét csak a temetőbe van menekvés Micsoda dús aratása volna ezeken a helyeken a kolerának? De hol vannak ezeken kívül a kutak, melyeknek vize állandó ébrenlétben tartja a hastífuszt? Azután a pöcegödrökről se feledkezzünk meg, melyeknek tartalma ott rohad ~l az isten szabad ege alatt iszonyú bűzével csalogatva a k o l erat, '' Úgy vélem, ennyiből is megérezhettük, milyen óriási jelentőségűek és rettegettek voltak a múlt századbeli kolerajárványok, amikor még 1911-ben is, csupán a hírére, ilyen szenvedélyes hangú újságcikkek láthattak napvilágot Kecskeméten Befejezésül szeretnék még közölni néhány adatot Suhajda Erzsébet kollegina dolgozatából, mely a Bács-Kiskun megyei Madaras községnek 1865 és 1874 évek közötti egészségügyi és halálozási körülményeivel foglalkozik A részletes, több mint 40 oldalas dolgozatból csak a koleráról szóló fejezet néhány mondatát idézem: '' az 1831-es kolerajárvány M agyarországszerte hatalmas pusztítást végzett, és a veszedelem nem kerülte el Madarast sem; 1866-ban pedig 144 fővel ritkította meg a község lakóinak számát A vizsgált idősza~ban az első haláleset 1866 aug 29-én történt, majd lassú emelkedés után hirtelen érte él a legmagasabb é1~téket október közepén Amíg a szeptemberi halálesetek száma 30, azaz napi egy fő átlag volt, addig októberben a kolerában elhaltak száma 102-re ugrott, tehát naponta 2 4 ember lett a járvány áldozata A mintegy h~rom hónapig tartó dühöngése alatt az egyéb halálokok arányszámához viszonyítva 40 / 0 jut a kolera áldozataira mi tehette lehetővé ekkora pusztítás létrejöttét? A választ a betegség jellem- zőiben kell keresnünk Okozója a Koch által ben (tehát az általunk vizsgált járványfolyamat után!) felfedezett Cholera vibrio (Spirillum cholera), mely szájon át kerül a szervezetbe A gyomorsav igen hatásosan pusztítja a choleravibriót, ha azonban lekerül a bél lúgos közegébe, ott jól szaporodik, és behatol a bélmirigyek kivezető csöveinek hámrétegeibe a nekrotizált hámszövet részben megemésztődik, részben néhány mm átmérőjű pelyhek alakjában leszakad a bélfalról, ugyanekkor bőséges exsudatio indul meg (Bizonyára ezért kúrálták izzasztással a beteget) A felszívódó toxinok egyidejűleg általános mérgező hatást fejtenek ki súlyos toxikus esetekben a halál egy-~ét nap alatt bekövetkezhet A fertőzés forrása elsősorban a beteg egyén, másodsorban a vibriogazda és annak ürüléke A terjedés mechanizmusa hasonló a többi enterális betegségekéhez Terjesztheti légy, víz, élelmiszer, ritkábban más tárgyak isa kolera iránti fogékonyság általános, de előfordulnak atípusos vagy enyhe tüneteket mutató esetek is Ezen felmérések és a rájuk alapozott intézkedések mind hatékonyabb megelőzést tettek lehetővé, és ma már szinte teljesen elvesztette a járvány rettegett erejét '' Úgy gondolom, tanulságos lenne hasonló vizsgálódásokat tenni más községek- ben és városokban is, esetleg nem cs~k a kolerával, hanem a múlt század másik nagy rémével, a pestissel kapcsolatban is

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.5.30. SWD(2012) 138 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE az ionizáló sugárzás

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg A szociális ellátások formái Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatoknál 2007 2012. években Belső konzulens: Némethné Czaller Zsuzsanna Külső

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum ügyrendje

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum ügyrendje SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS- TUDOMÁNYI KAR Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum ügyrendje 6. melléklet Oldalszám: 1/5 Változat: A1 Dátum: 2010-12-29 6. melléklet Az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET.

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. LT t cl S 11 cl s a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. A földadó-kataszter nyilvántartásának czélja és tárgya.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-537/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-537/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-537/2013. számú ügyben Előadó: dr. Tóth Lívia Az eljárás megindítása Egy idősotthont és fogyatékosok otthonait fenntartó nonprofit kft. ügyvezetője fordult

Részletesebben

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 P i n t é r T a m á s Ö n k o r m á n y z a t i K é p v i s e l ő Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 Dunaújváros

Részletesebben

TERVEZET - A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET - A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest, 2007.

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

I. FEJEZET 4 A SZABADALMI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 4. I.1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hatásköre szabadalmi ügyekben 4

I. FEJEZET 4 A SZABADALMI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 4. I.1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hatásköre szabadalmi ügyekben 4 I. FEJEZET 4 A SZABADALMI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 4 I.1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hatásköre szabadalmi ügyekben 4 I.2. A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályainak alkalmazása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

Pusztamiske Község Önkormányzata

Pusztamiske Község Önkormányzata Pusztamiske Község Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM Falugondnok 2015. Fenntartó: Pusztamiske Község Önkormányzata A feladatot ellátó szerv neve, székhelye: Pusztamiske Község Önkormányzata Telephelye: 8455

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT ÍRTA: KELETI JÓZSEF A szociális állam keretében az egészség teljesen elveszti magánérdekjellegét és olyan közüggyé válik, melyre nézve az egészségügyi

Részletesebben

A HEGYI MENTŐSZOLGÁLAT IGAZGATÓJA UTASÍTÁSAINAK GYŰJTEMÉNYE

A HEGYI MENTŐSZOLGÁLAT IGAZGATÓJA UTASÍTÁSAINAK GYŰJTEMÉNYE A HEGYI MENTŐSZOLGÁLAT IGAZGATÓJA UTASÍTÁSAINAK GYŰJTEMÉNYE Évad: 2016 A Magas-Tátrában, 2016. június 15. Rész: 9 Tartalom 9. A Hegyi Mentőszolgálat igazgatójának 2016. június 15-én kelt utasítása, melyben

Részletesebben

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Város Polgármestere és Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011(XII.1.) Önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásának helyi szabályairól

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS

RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS 4. számú melléklet RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 29., képviseletében eljár: ), Telefon: Telefax:. e-mail cím:

Részletesebben

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL A 2004. év őszén teljes körű felmérést végeztünk a szenvedélybetegek nappali ellátást nyújtó intézményeinek körében. A kutatást

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata tanyagondnoki szolgálatának szakmai programja (3.mód.)

Kerekegyháza Város Önkormányzata tanyagondnoki szolgálatának szakmai programja (3.mód.) Kerekegyháza Város Önkormányzata tanyagondnoki szolgálatának szakmai programja (3.mód.) Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Szeged, 2008. Tartalom I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 A Szabályzat hatálya 5 Az iratkezelés szervezete 6 Az iratkezelés felügyelete, ellenőrzése

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 2073/2005/EK RENDELETE (2005. november 15.) az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 2073/2005/EK RENDELETE (2005. november 15.) az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól 2005.12.22. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 338/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 2073/2005/EK RENDELETE (2005. november 15.) az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól (EGT

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 42/2013. (VI. 27.) ÁKt határozat Ártánd Község Falugondnoki Szolgálata szakmai programjának

Részletesebben

UTASÍTÁSA A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK ÁBTL - 4.2. -10-26/9/1968 /1. 9. számú. Budapest, 1968. évi október hó 12-én

UTASÍTÁSA A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK ÁBTL - 4.2. -10-26/9/1968 /1. 9. számú. Budapest, 1968. évi október hó 12-én BELÜGYM INISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! Szám: 10-26/9/1968. 5 8 3 H K. 4 / 7 5 / B M. u t. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 9. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1968. évi október hó 12-én ÁBTL -

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014.01.01-től dr. Borsós Beáta igazgató LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

NAPIREND. 1. A Település Rendezési Tervének módosítása, településfejlesztési koncepció

NAPIREND. 1. A Település Rendezési Tervének módosítása, településfejlesztési koncepció J e g y z ő k ö n y v Szám: 4/2009. Készült: 2009. február 26-án Faluház nagytermében megtartott Közmeghallgatáson. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter Károly alpolgármester Gáspár István

Részletesebben

KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Részletesebben

37. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült:

37. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült: A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet Projekt neve: ÁROP-2.2.10-10-2010-0005 Jogalkalmazás javítása

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. elutasítom, az emberi méltósághoz való jog megsértése vonatkozásában pedig a panasznak. helyt adok.

H A T Á R O Z A T. elutasítom, az emberi méltósághoz való jog megsértése vonatkozásában pedig a panasznak. helyt adok. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140 IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 17614/2008.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.4.4. COM(2012) 164 final 2012/0082 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének

Részletesebben

1. MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ ÉS HOGYAN FEJTI KI HATÁSÁT A LAMOTRIGINE HEXAL TABLETTA?

1. MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ ÉS HOGYAN FEJTI KI HATÁSÁT A LAMOTRIGINE HEXAL TABLETTA? LAMOTRIGINE HEXAL 25 MG TABLETTA Lamotrigine HEXAL 25 mg tabletta Lamotrigine HEXAL 50 mg tabletta Lamotrigine HEXAL 100 mg tabletta Hatóanyag: 25 mg, 50 mg, ill. 100 mg lamotrigin tablettánként. Segédanyagok:

Részletesebben

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Dr. Kozma Judit Dögei Ilona Jelinekné dr. Vári Zsuzsa Kostyál L. Árpád Udvari Andrea Vajda Norbert

Dr. Kozma Judit Dögei Ilona Jelinekné dr. Vári Zsuzsa Kostyál L. Árpád Udvari Andrea Vajda Norbert Dr. Kozma Judit Dögei Ilona Jelinekné dr. Vári Zsuzsa Kostyál L. Árpád Udvari Andrea Vajda Norbert A gondozási szükségletvizsgálat bevezetésének előzményei és hatásai A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Tramalgic 50 mg kemény kapszula tramadol-hidroklorid

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Tramalgic 50 mg kemény kapszula tramadol-hidroklorid BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Tramalgic 50 mg kemény kapszula tramadol-hidroklorid Mielőtt elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. -

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: - Határozatok száma:

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása A panaszos apa 17 éves gyermeke ügyében kérte a segítségemet. A csatolt dokumentumok

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV 1 A.../2015. (VI. 26.) Kgy sz. határozat melléklete SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV Szeged, 2015. június 17. 2 Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu IX. évf. 1. sz. 2012. március www.kiralyhegyes.hu 2012. január 30-án Mágori Józsefné (FIDESZ) területi országgyűlési képviselő látogatott községünkbe. A képviselő-asszonyt Horváth Lajos polgármester fogadta

Részletesebben

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport 2067/05/HU WP 116 116/2005 vélemény a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létesítéséről, működtetéséről és felhasználásáról szóló

Részletesebben

15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról

15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT 01197/11/HU WP187 15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról Elfogadva 2011. július 13-án Ez a munkacsoport a 95/46/EK irányelv

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3475/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3475/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3475/2013. számú ügyben Előadó: dr. Bene Beáta Az eljárás megindítása A panaszos diplomájának kiadása érdekében kérte az alapvető jogok biztosának segítségét.

Részletesebben

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 168/2012. (09.13.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 175-5/2011. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

1. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700. Szombathely Szent László király u. 10. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 1.1. Területi és jogi hatálya 1.1.1. Az Élelmiszer-ipari

Részletesebben

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete az adatvédelemről Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Részletesebben

Fogiaikoztataspolitikai és Munkaüg Miniszter

Fogiaikoztataspolitikai és Munkaüg Miniszter Fogiaikoztataspolitikai és Munkaüg Miniszter Minisztérium oj Orszaggy~9 HIV~l8 6412-3/2005. Tállai András úr országgyűlési képviselő irományszám : Érkezett : 2005 J Ú L 18. Fidesz-MPSZ Képviselőcsoportja

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 34/2013 K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 34/2013 K I V O N A T BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 34/2013 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2013. október 31-én megtartott rendkívüli zárt ülésén készült

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319-2/2008. (XI.24.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319-2/2008. (XI.24.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319-2/2008. (XI.24.) számú h a t á r o z a t a a Város-Kép Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Iktatószám: Axel Springer- Magyarország Kft. v é g z é s t. változtatja meg

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Iktatószám: Axel Springer- Magyarország Kft. v é g z é s t. változtatja meg 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/23/2011. Iktatószám: Vj/23-211/2011. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 42/2014. (X. 6.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 42/2014. (X. 6.) számú határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Bodor Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Bodor Péter ügyvéd) által képviselt Magyar Munkáspárt (1082 Budapest, Baross utca 61.) kérelmezőknek, a Fejér Megyei Területi Választási

Részletesebben

Cserépkályha, kandalló minőségi zalaegerszegi kályhacsempéből.

Cserépkályha, kandalló minőségi zalaegerszegi kályhacsempéből. Cserépkályha, kandalló minőségi zalaegerszegi kályhacsempéből. Rögtön az elején egy tévhitet szeretnénk eloszlatni, mely a cserépkályha és a kandalló körül forog. Sokak számára az ülőpadlával, búbbal,

Részletesebben

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2011. május 25-i ülésére a kamara 2010. évben végzett munkájáról Előterjesztő: Dr. Sziráki András elnök 2 Tisztelt Küldöttgyűlés!

Részletesebben

BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. Készítette: Dr. Baranovszky György elnök

BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. Készítette: Dr. Baranovszky György elnök BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. Készítette: Dr. Baranovszky György elnök 1 I. Bevezetés A Budapesti Békéltető Testület a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.055-30/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. december 03. napján 15:30 órai

Részletesebben

Flexove 625 mg Tabletta Szájon át történő alkalmazás 1327 Lysaker, Norvégia Belgium - Navamedic ASA Vollsveien 13 C 1327 Lysaker, Norvégia

Flexove 625 mg Tabletta Szájon át történő alkalmazás 1327 Lysaker, Norvégia Belgium - Navamedic ASA Vollsveien 13 C 1327 Lysaker, Norvégia I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZISOK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, KÉRELMEZŐ, FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA A TAGÁLLAMOKBAN 1 Tagállam Forgalomba hozatali engedély

Részletesebben

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Écs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az állategészségügyről. {SWD(2013) 160 final} {SWD(2013) 161 final}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az állategészségügyről. {SWD(2013) 160 final} {SWD(2013) 161 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.6. COM(2013) 260 final 2013/0136 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az állategészségügyről {SWD(2013) 160 final} {SWD(2013) 161 final} HU HU 1.

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (második tanács) 2012. szeptember 6.(*)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (második tanács) 2012. szeptember 6.(*) A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (második tanács) 2012. szeptember 6.(*) HÉA 2006/112/EK irányelv A 138. cikk (1) bekezdése Az olyan Közösségen belüli ügylet adómentességének feltételei, amelyet a vevő azon kötelezettsége

Részletesebben

Kokoly Zsolt. Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában. A doktori értekezés tézisei

Kokoly Zsolt. Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában. A doktori értekezés tézisei Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Kokoly Zsolt Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában A doktori értekezés

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2007.(lV.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól (A

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. általános preferenciális rendszer alkalmazásáról. (előterjesztő: a Bizottság)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. általános preferenciális rendszer alkalmazásáról. (előterjesztő: a Bizottság) AZ EURÓPAI KÖZÖÉGEK BIZOTTÁGA Brüsszel, 20.10.2004 COM(2004) 699 végleges 2004/0242 (CN) Javaslat A TANÁC RENDELETE általános preferenciális rendszer alkalmazásáról (előterjesztő: a Bizottság) HU HU INDOKLÁ

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2014. 08. 01.

Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2014. 08. 01. A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Igazgatósága 19/2014/IG. számú határozatával jóváhagyott szabályzat A DUNA TAKARÉK BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Lezárva: 2014. 07. 31. Hatályos: 2014. 08. 01. Illés Zoltán

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben Előadó: dr. Kristó Annamária dr. Bene Beáta Az eljárás megindítása A panaszos azért fordult hivatalomhoz, mert Jánoshida külterületén

Részletesebben

A HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ADATFELVÉTELEK HÉT ÉVTIZEDE

A HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ADATFELVÉTELEK HÉT ÉVTIZEDE A HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ADATFELVÉTELEK HÉT ÉVTIZEDE DR. BARANYAI ISTVÁN A hazai reprezentatív háztartási adatfelvételek hét évtizedes múltra tekintenek vissza. Ezek a felvételek a háztartások bevételeit,

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év Ikt. sz.: /Sz/205. ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM 205. év 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/542-200 94/542-203 Intézményvezető: 94/542-20 csakdor@kx.hu www.csakdor.kx.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A PSZICHIÁTRIAI VISSZAÉLÉSEK HATÓSÁGI KIVIZSGÁLÁSAI MAGYARORSZÁGON. Hiányosságok és ajánlások

A PSZICHIÁTRIAI VISSZAÉLÉSEK HATÓSÁGI KIVIZSGÁLÁSAI MAGYARORSZÁGON. Hiányosságok és ajánlások A PSZICHIÁTRIAI VISSZAÉLÉSEK HATÓSÁGI KIVIZSGÁLÁSAI MAGYARORSZÁGON Hiányosságok és ajánlások ÁLLAMPOLGÁRI BIZOTTSÁG AZ EMBERI JOGOKÉRT ALAPÍTVÁNY 2008 Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány

Részletesebben

Bajna Község Önkormányzata Képviselő- testületének 7/2012. ( III.29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól

Bajna Község Önkormányzata Képviselő- testületének 7/2012. ( III.29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól Bajna Község Önkormányzata Képviselő- testületének 7/2012. ( III.29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól Bajna Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

A PEST MEGYEI LEVÉLTÁR KUTATÓTERMI SZABÁLYZATA

A PEST MEGYEI LEVÉLTÁR KUTATÓTERMI SZABÁLYZATA A PEST MEGYEI LEVÉLTÁR KUTATÓTERMI SZABÁLYZATA A Pest Megyei Levéltár (továbbiakban Levéltár) Pest Megye Önkormányzata által fenntartott általános levéltár, amely feladatait az 1995. évi többször módosított

Részletesebben

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg.

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg. Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Célok, megtett intézkedések I. Gyermek Jól-lét 1. Gyermekvédelem első védelmi vonalának megerősítése Gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése Jelzőrendszer megerősítése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének megtartott üléséről. 2013. június 26. napján Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth

Részletesebben

Feltételes Vállalkozási Szerződés

Feltételes Vállalkozási Szerződés Feltételes Vállalkozási Szerződés 1. Szerződő Felek, a szerződés tárgya, ellenértéke 1.1. Megrendelő: címe: adószám: bankszámlaszám: képviseli: telefon: telefax: e-mail cím: 1.2. 1.3. Vállalkozó neve:

Részletesebben

50.431./1891. BM. rendelet

50.431./1891. BM. rendelet 50.431./1891. BM. rendelet az 1888. évi XIV. törvényczikkel beczikkelyezett magyar-román határegyezmény alapján kiadott határőrizeti utasítás tárgyában. Az 1888. évi XIV. törvényczikkbe foglalt magyar-román

Részletesebben

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása Jogosultság megállapítása... 1 Az aktív korúak ellátásának igénylése, összege... 4 Az aktív korúak ellátásának szünetelése, megszüntetése... 8 Jogosultság megállapítása

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szent Margit Rendelőintézet villamos felújítás kivitelezése 2011. szeptember Az ajánlati dokumentáció tartalma:

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály község Önkormányzata Képviselô-testületének a 15/2006. (XII.22.), 5/2008. (IV.28) rendeletekkel módosított 9/2006. (VI.26.)rendelete a felnôtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről

Kormányrendeletek. A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről 49452 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 61. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről A Kormány az 1.

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

Répcelak Polgármesteri Hivatal 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. Környezet-egészségügyi kockázat elemzés

Répcelak Polgármesteri Hivatal 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. Környezet-egészségügyi kockázat elemzés Répcelak Polgármesteri Hivatal 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. Környezet-egészségügyi kockázat elemzés Készült: 2011. augusztus 08. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Összefoglalás... 3 Az épített környezet

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. DHC Continus 60 mg retard tabletta dihidrokodein-hidrogén-tartarát

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. DHC Continus 60 mg retard tabletta dihidrokodein-hidrogén-tartarát Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA DHC Continus 60 mg retard tabletta dihidrokodein-hidrogén-tartarát

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m, m e g s z ü n t e t e m.

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m, m e g s z ü n t e t e m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

Jogszabályok és tervezett jogszabályok a dohányzás

Jogszabályok és tervezett jogszabályok a dohányzás Jogszabályok és tervezett jogszabályok a dohányzás visszaszorítására dr. jur.. dr. med.. Vizi János A jogi szabályozás fő területei! termesztés, gyártás! forgalmazás! adó-,, jövedéki szabályozás! reklám,

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/1996. (XII.23.) rendelete az adatvédelmi szabályzatról

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/1996. (XII.23.) rendelete az adatvédelmi szabályzatról Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/1996. (XII.23.) rendelete az adatvédelmi szabályzatról A polgárok személyes adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2383/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2383/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2383/2014. számú ügyben Előadó: dr. Kiss Bernadett dr. Tóth Lívia Az eljárás megindulása 2014 tavaszán átfogó vizsgálatot indítottam, amelynek célja Békés

Részletesebben