Tárgy: az MBK/3822-2/2011. számú végzés felülvizsgálata másodfokú eljárásban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: az MBK/3822-2/2011. számú végzés felülvizsgálata másodfokú eljárásban"

Átírás

1 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1605-3/2011. Üi: Bérces Tamás :(06-1) Tárgy: az MBK/3822-2/2011. számú végzés felülvizsgálata másodfokú eljárásban RUDAGIPSZ-MIX Zrt Budapest Gizella út H A T Á R O Z A T A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (továbbiakban: MBFH) a RUDAGIPSZ-MIX Zrt. (továbbiakban: Bányavállalkozó) által törvényes határidőn belül benyújtott fellebbezése alapján felülvizsgálta a Miskolci Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) Bányavállalkozót eljárási bírsággal sújtó MBK/3822-2/2011. számú végzését és a döntést megelőző eljárást. A felülvizsgálat alapján az MBFH a fellebbezést elutasítja és a Bányakapitányság végzésének rendelkező részét az alábbiak szerint megváltoztatja. A végzés rendelkező részének 2. pontjában foglaltak változatlan helybenhagyása mellett a Bányakapitányság 3277/4/2010. számú határozatában előírt cselekmények végrehajtási határidejére új időpontot állapít meg március 31-i teljesítéssel. A meg nem fizetett bírság, valamint késedelmi kamatai adók módjára kerül behajtásra. A Bányavállalkozó a kiszabott bírság részletekben történő teljesítését az első fokon eljárt Bányakapitányságnál kezdeményezheti. A határozat jogerős, ellene fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozva, a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéktől keresettel lehet kérni. A keresetlevelet 3 példányban a Bányakapitányságra kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, de a keresetlevélben a határozat végrehajtásának felfüggesztését lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben, a közigazgatási szerv a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatában kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Nem lehet a pert tárgyaláson kívül elbírálni, ha az ügyfél a közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban tárgyalás tartását kéri Budapest, Columbus u : (06-1) : 1590 Budapest, Pf.: 95 : (06-1)

2 I N D O K O L Á S A Bányakapitányság július 20-án hatósági ellenőrzést tartott a Bányavállalkozó bányászati jogosultságába tartozó Alsótelekes I.-dolomit, Alsótelekes II.-gipszkő és a Kánó I.-mészkő és dolomit védnevű bányatelkeken működő bányaüzemekben. Az ellenőrzés megállapításait a 3277/2/2010. számú feljegyzésben rögzítette. Az ellenőrzés megállapításai alapján a Bányakapitányság képviselői az alábbiakra hívták fel a bányavállalkozó képviselőinek figyelmét: 1. Ingatlan igénybevételi jogosultság hiányában, a bányaüzemekben a szüneteltetéssel összefüggő tevékenységek kivételével bányászati tevékenység nem végezhető. 2. A Bányakapitányság tudomásul veszi a bányaüzemek szünetelését, de felhívja a bányavállalkozó figyelmét arra, hogy a vonatkozó előírások szerint műszaki üzemi terv nélkül a bányaüzemeket legfeljebb 6 hónapig lehet szüneteltetni. 3. Alsótelekes II-gipszkő bányaüzemben a szüneteltetés mellett is haladéktalanul meg kell kezdeni a bányagödör víztelenítését és gondoskodni kell a műszaki üzemi tervtől eltérő, szabálytalan állapot mielőbbi megszüntetéséről. 4. A bányavállalkozó korábban elfogadott biztosíték-ajánlatainak megfelelően július 31- ig köteles a biztosítékok meglétét igazolni. 5. A Kánó I.-mészkő és dolomit bányaüzem a Bányakapitányság nyilvántartása szerint jelenleg nem rendelkezik érvényes környezetvédelmi engedéllyel. A bányavállalkozó a környezetvédelmi engedély megszerzését követően az engedély másolati példányát köteles benyújtani a Bányakapitányságra. Mivel a Bányavállalkozó a fenti intézkedési kötelezettségeknek a továbbiakban sem tett eleget, ezért a Bányakapitányság szeptember 28-án kelt 3277/4/2010. számú határozatában az alábbiak végrehajtására kötelezte a Bányavállalkozót: 1. Kötelezi a bányavállalkozót, hogy az Alsótelekes II.-gipszkő bányaüzemben azonnal kezdje meg a bányagödör víztelenítését és azt folyamatosan végezze a műszaki üzemi tervtől eltérő veszélyes állapot megszüntetéséig. 2. Kötelezi a RUDAGIPSZ-MIX Zrt-t, hogy a hivatkozott három bányaüzemében fennálló jogszerűtlen állapotot haladéktalanul szüntesse meg. 3. Kötelezi a bányavállalkozót, hogy jelen határozat jogerőre emelkedését követő 5 munkanapon belül a korábban elfogadott biztosíték-ajánlatainak megfelelő biztosítékok rendelkezésre állását igazolja. 4. A Miskolci Bányakapitányság a határozat 1. pontjában foglalt előírást fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítja. A Bányakapitányság iratellenőrzés során a megállapította, hogy a Bányavállalkozó határidőre nem tett eleget a kötelezésben előírtaknak, mert nem teljesültek az alábbiak: - Az Alsótelekes II.-gipszkő bányaüzemben a bányagödör víztelenítését a mai napig nem végezték el, melynek következtében az élet- és balesetveszélyes állapot továbbra is fennáll, továbbá jelen állapot veszélyezteti az állam tulajdonát képező megkutatott ásványi nyersanyagok további kitermelésének lehetőségét. - A bányavállalkozó jogosultságába tartozó mindhárom jóváhagyott és érvényes kitermelési műszaki üzemi tervvel rendelkező bányaüzem 6 hónapot meghaladó időtartam óta szünetel. A bányaüzemekben ezen időtartamon túli szüneteltetési tevékenység csak szüneteltetési műszaki üzemi terv alapján végezhető. A bányavállalkozó mindeddig a Miskolci Bányakapitányságon nem kezdeményezett eljárást a bányák szüneteltetési műszaki üzemi terveinek engedélyeztetésére. - 2/8 -

3 - A Miskolci Bányakapitányság a 2940/2/2009. számú határozatában, továbbá a 472/2/2010. számú határozatában rendelkezett a bányavállalkozó biztosítékadási kötelezettségéről. A bányavállalkozó többszöri előírás ellenére mindeddig az elfogadott mértékű és módú biztosítékok rendelkezésre állását nem igazolta. Tekintettel arra, hogy a 3277/4/2010. számú határozat ellen fellebbezés nem érkezett, illetve a határozat rendelkező részének 1. pontját egyébként is fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtandónak minősítette a Bányakapitányság, a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá vált. A határozat kötelezésében előírtak teljesítése azonban elmaradt és a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható volt, ezért az előírt cselekmények teljesítésének kikényszerítése érdekében a Bányakapitányság a Bányavállalkozót a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 61. (1) és (2) bekezdései alapján a kötelezettség felróható módon történő megszegése miatt a november 4-én kelt, MBK/3822-2/2011. számú végzésében ,- Ft eljárási bírsággal sújtotta, továbbá a szeptember 28-án kelt kötelezésben előírt jogszerűtlen állapot teljesítésére december 31-ében új határidőt állapított meg. A Bányakapitányság döntése ellen a Bányavállalkozó nevében XXXXXXX XXXXXXXXX (a továbbiakban: Fellebbező) én keltezett fellebbezésében elsősorban kérte a Bányakapitányságot döntése visszavonására, másodsorban pedig a fellebbezés MBFH-hoz történő továbbítását. Fellebbező kérelmét az alábbiakkal indokolta: Amint az a T. Miskolci Bányakapitányság előtt is ismeretes, a Társaságunk jogosultságába tartozó 3 bányát, ill. bányatelkeket - hasonlóan a XXXX XXXXXXX XXX tulajdonát képező többi ingatlanhoz július 7-én kora reggel XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX őrző-védő alkalmazottai megszállták, birtokba vették. Azóta a társaságunk, mint ezen ingatlanok jogszerű használója, ill. a társaságunk dolgozói sem az üzembe, sem a bányák területére belépni máig sem tudnak, azokat előlük az őrző-védők elzárták. Hiába kaptunk birtokvédelmet a bányák vonatkozásában XXXXXXXX város címzettes főjegyzőjétől a /2010. sz. határozattal, a felszámoló a társaságunk dolgozóinak még a bányák állagmegóvását is megtiltotta, őket oda nem engedte be. Erről a tényről a T. Miskolci Bányakapitányságnak is hivatalos tudomása kell, hogy legyen, hiszen július 20-án, ugyanezen bányák vonatkozásában hivatalos bejárás történt dr. Izsó István és Barancsi Péter munkatársak részvételével. Az erről készült 3277/2/2010. sz. feljegyzés hatósági ellenőrzésről c. okirat másolatát a jelen beadványunkhoz csatoljuk. Csatoljuk továbbá azt 2 db jegyzőkönyvet, amelyek Alsótelekesen szeptember 21. és október 20. napján kerültek felvételre, ill. amelyekben a társaságunk megbízásából eljáró személyek: XXXXXXX, XXXXXXXXX és XXXXXXXXXXXXXX megpróbáltak a bányaterületre bejutni azzal a céllal, hogy a T. Miskolci Bányakapitányság 3277/4/2010. sz. kötelezést tartalmazó határozatának érvényt szerezve a bányagödrökben fellépő életveszélyes helyzetet szivattyúzással megszüntessék. Hiába hivatkoztak azonban nevezettek úgy a fenti birtokvédelmi határozatra, mint - az október 20-i jkv. vonatkozásában - a T. Miskolci Bányakapitányság kötelezést tartalmazó határozatára, a bányákat védő őrség továbbra sem engedélyezte a veszélyes állapot megszüntetését. Mindezek alapján megállapítható, hogy a kötelezést tartalmazó határozat rendelkező részének megsértésére nem a társaságunknak felróható okból került sor, ezért a cselekmények - 3/8 -

4 teljesítésének elmaradása miatt a társaságunkat sújtó eljárási bírság jogellenesen, megalapozatlanul került kiszabásra. Tekintettel arra, hogy a fellebbezéssel támadott végzés jogerős és végrehajtható határozaton alapul, ezért a Bányakapitányság a fellebbezést továbbította az MBFH-hoz elbírálás céljából. Fellebbező a Bányakapitányság végzése szerinti eljárási illetéket a Bányakapitányság hiánypótlási felhívásának megfelelően igazoltan lerótta. A fellebbezés nem megalapozott. A fellebbezés tekintetében az MBFH elsődlegesen azt vizsgálta, hogy a Bányakapitányság hatáskörében és illetékességében, továbbá a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint járt-e el. A felülvizsgálat során az MBFH a rendelkezésre álló iratok és dokumentum alapján az alábbiakat állapította meg. I. A Bányakapitányság eljárási cselekménye hatósági ellenőrzést követően indult, tekintettel a hatósági szemlén tapasztalt jogszerűtlen állapotra. A Bányakapitányság ez alapján határozatban kötelezte a Bányavállalkozót a jogszerűtlen és a műszaki üzemi tervtől eltérő veszélyes állapot haladéktalan megszüntetésére. A Bányakapitányság továbbá határozatában helyesen fel is hívta a Bányavállalkozó figyelmét, hogy ha tevékenysége a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (Bt.) 41. (2) és (3) bekezdésében foglaltakba ütközik, bányászati bírsággal, ha pedig tevékenysége a 3277/4/2010. számú határozattal kiadott kötelezés előírásaiba ütközik, a Ket (1) bekezdés d) pontjában meghatározott eljárási bírsággal sújthatja. A kötelezést tartalmazó határozat a hatósági helyszíni szemlén tapasztaltak alapján született, amelyen jogszerűtlen és a jóváhagyott műszaki üzemi tervtől eltérő, veszélyes állapotot tapasztalt a hatóság, melynek megszüntetésére a Bt. 43. (2) bekezdése alapján intézkednie kellett. Meg kell jegyezni, hogy a szemlén tapasztaltak ellen a Bányavállalkozó szemlén résztvevő képviselői kifogást nem emeltek. Egy fennálló jogellenes állapot megszüntetéséhez mindenképpen szükséges a hatóság beavatkozása és az eljárás lefolytatása során a megfelelő kötelezés megállapítása, továbbá a kötelezés teljesítésének elmaradása esetén szankció alkalmazása is. A kötelezés és a szankció elmaradása a jogszabályok megkerülésére hív fel és a jogkövető magatartás ellen ösztönöz, azt a látszatot kelti, hogy az egyébként szigorú szabályok szerint végezhető bányászati tevékenység következmények nélkül, szabályellenesen végezhető. A Bányakapitányság helyesen állapította meg, hogy a műszaki üzemi tervtől eltérő, jogellenes, valamint veszélyes állapot keletkezett, ezért annak megszüntetésére irányuló, kötelezésben történő felhívása jogszerű volt. A határozat jogszabályt nem sértett, a szemlén tapasztalt veszélyes állapot azt szükségessé tette. A Fellebbező által kifogásolt eljárási bírsággal kapcsolatban az előbbiekben rögzítettek alapján megállapítható, hogy a kötelezést tartalmazó határozatban előírtak teljesítésének elmaradása volt az az ok, amely maga után vonta az eljárási bírságot kiszabó végzés meghozatalát. - 4/8 -

5 A másodfokú döntés megalapozottsága és a tényállás kellő tisztázása érdekében az MBFH az aktuális állapot megtekintésére én hatósági helyszíni szemlét tartott az Alsótelekes II.-gipszkő védnevű bányatelken lévő bányaüzemben. A szemle célja annak megállapítása volt, hogy a Bányakapitányság július 20-án tartott hatósági ellenőrzését követően kiadott 3277/4/2010. számú határozat rendelkező részének 1. sz. pontjában megfogalmazott, fellebbezésre tekintet nélkül azonnali végrehajtással elrendelt kötelezés teljesült-e. Vagyis nevezetesen az, hogy a bányavállalkozó az Alsótelekes II. - gipszkő bányaüzemben azonnal kezdje meg a bányagödör víztelenítését és azt folyamatosan végezze a műszaki üzemi tervtől eltérő veszélyes állapot megszüntetéséig szóló előírást végrehajtotta-e. A másodfokú hatósági szemléről készült MBFH/1605-2/2011. számú jegyzőkönyvben az alábbiak rögzítésére került sor: A bányatelek határán lévő kapun keresztül lehet a bányaüzem területére bejutni. A kaput zárva tartják, a bejárást őrség biztosítja. A helyszíni szemlére az őr a bányafelügyelet képviselőit beengedte. A bányaüzemben az őrségen kívül személyek nem tartózkodtak. A kérdéses bányagödör megtekintése során megállapítható, hogy a bányagödör vízzel telt. Az MBK képviselőjének véleménye szerint a július 20-i szemléhez képest - legalább egy bányaszintnyi magasságot meghaladó mértékű vízszintemelkedés tapasztalható (az osztószintek 8-10 méter magasak), így a vízszintemelkedés nagymértékű. A bányagödör víztelenítéséhez semmilyen eszköz nem áll rendelkezésre, kiépítve nincs a helyszínen. A helyszínen tapasztaltak alapján megállapítható, hogy a kötelezésben előírtak végrehajtására nem került sor. A Bányakapitányság eljárási bírságot megállapító határozata jogszerű, hiszen a korábban kiadott, jogerős és végrehajtható kötelezést előíró határozatban rögzítettek nem teljesültek, a Bányavállalkozó tehát a kötelezésnek nem tett eleget, amely alapján a Bányakapitányság által is hivatkozott jogszabály szerint [Ket (1) bekezdés d) pont] eljárási bírság szabható ki. II. A fellebbezésre indult felülvizsgálati eljárás során az MBFH továbbá megállapította, hogy - a Rudagipsz-Mix Zrt., 2009-ben szerzett bányászati jogot az Alsótelekes I. dolomit, az Alsótelekes II. gipszkő és a Kánó I. mészkő és dolomit védnevű bányatelkeken; - a bányatelkek jogosítottja, vagyis a bányavállalkozó a Bányakapitányság 2940/2/2009. számú határozatában történt hozzájárulása alapján a RUDAGIPSZ-MIX Zrt. lett. A bányászati jog átadója a XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX volt; - a Felszámoló a Bányakapitányságon 3277/2010. számon iktatott levélben tájékoztatta a Bányakapitányságot, hogy a bányászati jog átruházásával egyidőben a bányatelkekkel érintett egyes, a XXXXXXXXXXXXXXX tulajdonában álló ingatlanok átruházására kötött szerződéstől elállt, mert a vételár nem került kifizetésre. Az elállás jogkövetkezménye, hogy a Bányavállalkozó XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX tulajdonába tartozó ingatlanok igénybevételi jogosultságával nem rendelkezik. A bányászati jog 2009-ben történt jogerős átruházását követően a XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX az átruházástól való elállása ellenére a jelenlegi bányavállalkozó a RUDAGIPSZ-MIX Zrt., aki a fellebbezés szerint XXXXXXXXXX város címzettes főjegyzőjétől a /2010. sz. határozattal bírtok védelmet is kapott. - 5/8 -

6 A Bt pont szerinti fogalom alapján: Bányavállalkozó a bányászati tevékenység végzésére jogosult jogi vagy természetes személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság (a továbbiakban együtt: személy). Előbbi megállapítások alapján helytálló a Bányakapitányság döntése abban a tekintetben, hogy a Bányavállalkozóval szemben alkalmazott eljárási bírság szankciót, hiszen a bányászati jog és az ahhoz kapcsolódó kötelezettségek a Bányakapitányság hozzájárulásával történt jogátruházást követően a Bt. szerinti új bányavállalkozót, vagyis a RUDAGIPSZ-MIX Zrt.-t terheli. Nem helytálló tehát a Fellebbező azon kifogása, hogy a kötelezést tartalmazó határozat rendelkező részének megsértésére nem a társaságunknak felróható okból került sor. III. A fellebbezés egyik indokaként Fellebbező arra hivatkozik, hogy a kötelezésnek azért nem tudott eleget tenni, mert a bányaüzemeket a XXXXXXX alkalmazottai megszállták, birtokba vették, oda a Bányavállalkozó alkalmazottait nem engedték be, és amelyről a Bányakapitányságnak is hivatalosan tudnia kellett. Ennek alátámasztására csatolta a Feljegyzés hatósági ellenőrzésről dokumentumot. Az MBFH megjegyzi, hogy a feljegyzés nem tartalmaz olyan adatokat, szövegrészt, amelyek a Fellebbező által ismertetett állapotra utalna. A Bányakapitányság képviselői a helyszíni szemléket az érintett bányaüzemekben személyes jelenlétükkel hajtották végre, a tapasztalt jogszegéseket a feljegyzésben rögzítették és ezek okán indították meg az eljárást, amelyben egyrészt kötelezte a Bányakapitányság a Bányavállalkozót a jogszerűtlen és veszélyes állapot megszüntetésére, másrészt pedig eljárási bírsággal sújtotta, mert a kötelezésnek a Bányavállalkozó nem tett eleget. A fellebbezésben felsorolt indokok nem mentesíthetik Bányavállalkozót a mulasztásából eredő állapottal kapcsolatos felelősség alól, hiszen a jogszabálysértő állapot a Bányavállalkozónak felróható. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX korábban egyébként is arról tájékoztatta a Bányakapitányságot (4159/2010.), hogy a kialakult jogszabálysértő állapot kizárólag Fellebbező szerződésszegő magatartására vezethető vissza. Erre alapozta a XXXXXXXXX a korábban kötött szerződésektől való elállását, amelyeknek elbírálása nem zárult le. Nem releváns a Fellebbező arra való hivatkozása, hogy a Bányakapitányságnak hivatalos tudomása kellett legyen a bányaüzemek XXXXXXXX megszállásról és birtokba vételről, mivel a Bányakapitányságnak a jogerős és végrehajtható határozat Bányavállalkozóval szembeni kikényszerítése a feladata. Az MBFH megjegyzi, hogy ha a Bányakapitányságnak tudomása is lett volna arról, hogy a Bányavállalkozó a bányaüzemeiben a jogszabályokból fakadó kötelezettségének birtokháborítás miatt nem tud eleget tenni, akkor sem lenne más lehetősége, mint a jogszabály szerinti kötelezés kikényszerítése, amelynek egyik jogi aktusa a jelen eljárási bírság megállapítása. - 6/8 -

7 Az eljárási bírság címzettjeként a Bányakapitányság helyesen a Bányavállalkozót jelölte meg, hiszen az előbbi, I.-II. pontokban részletezettek alapján a jogszerűtlen állapot megszüntetésének kötelezettje a Bányavállalkozó. A Fellebbezőnek a Feljegyzés hatósági ellenőrzésről megnevezésű dokumentumra, illetve az abban rögzítettekre való hivatkozása érdemben nem vehető figyelembe a Bányavállalkozó jogosultsága és kötelezettsége tekintetében, ezért a Bányakapitányság döntésének megváltoztatását a dokumentumra való hivatkozás nem alapozza meg. IV. A Fellebbező által is becsatolt, 3277/2/2010. számú Feljegyzés hatósági ellenőrzésről megnevezésű dokumentum egyébként a Bányakapitányság részletes, mindenre kiterjedő eljárását támasztja alá. E szerint a Bányakapitányság a július 20-i hatósági ellenőrzése során többek között meggyőződött arról is, hogy az ingatlan-igénybevételi jogosultság hiánya kihat a bányaüzemek műszaki üzemi terveinek végrehajtására, a bányászati tevékenység végzésére, vagyis az érintett ingatlanokon a bányászati tevékenységet a Bányavállalkozó nem folytathatja, ezért erre külön is felhívta a Bányavállalkozó figyelmét. A hatósági szemle során tájékoztatta továbbá a Bányavállalkozót, hogy tudomásul veszi a bányaüzemek szüneteltetését, de felhívta a figyelmet arra, a Bt. előírása értelmében bányászati tevékenység csak a bányafelügyelet engedélyével, hozzájárulásával végezhető. A tevékenység folytatásától való tartózkodás, vagyis annak felfüggesztése, szüneteltetése a hatályos jogszabályok értelmében [Bt. 30. (1) bekezdés] mindösszesen 6 hónapos időtartamig végezhető jogszerűen, ezt követően csak a Bányakapitányság engedélyével, a Bányavállalkozó kérelme alapján. Az MBFH megjegyzi, hogy jogszerűtlenül végzett bányászati tevékenységet a Bányakapitányság csupán a műszaki üzemi tervtől való eltérés és az ebből fakadóan kialakult veszély (a bányagödörben felhalmozódott nagy mennyiségű víz élet- és balesetveszélyes állapot kialakulásának okozása) miatt tapasztalt. Az igénybevételi jogosultsággal nem rendelkező ingatlanok tekintetében bányászati tevékenység végzését nem tapasztalta, így e tekintetben szabálytalan bányászati tevékenység miatt a Bányavállalkozóval szemben szankciót alkalmazni nem is kellett, amely a helyszíni szemlén történő figyelemfelhívásnak is köszönhető. Az MBFH a Bányakapitányság eljárását, döntésének jogszerűségét vizsgálva az alábbiakat állapította meg. A Bányakapitányság által kiszabott 300 ezer forintos bírság mértéke a maximálisan kiszabható összeg alsó harmadába esik, amely nem kirívó, a bírságolási gyakorlatnak megfelel. A Bányakapitányság által a Ket. 94. (1) bekezdés b) pontja alapján hivatalból indított eljárása szabályos volt, a Bányavállalkozóval szemben hozott kötelezése, valamint az azt követő, a Ket. 61. előírása szerinti eljárási bírság kiszabása helyes bányakapitánysági intézkedés volt. A fentiek alapján az MBFH a Bányakapitányság végzésének 2. pontját jelen határozat rendelkező része szerint változatlanul helybenhagyta, míg a végzés 1. pontjában szerepeltetett határidejét tekintettel annak lejártára megváltoztatta. - 7/8 -

8 Eljárási illeték visszafizetésére jelen döntés ügyintézési határidőn belül történő kiadására tekintettel intézkedni nem kellett. A részletfizetési kérelem benyújtására vonatkozó rendelkezés a Ket. 74. (1) bekezdésén alapul. Az MBFH felhívja a Bányavállalkozó figyelmét, hogy a részletfizetés iránti kérelem elbírálása az ügy keletkezése időpontjában hatályos jogszabályok szerint történik. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében költségvetési bevételek különösen a közhatalmi adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek bevételek. A törvény 42. (3) bekezdése alapján az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv által jogerősen kiszabott és meg nem fizetett bírság, valamint a meg nem fizetett bírság miatt jogerősen kiszabott és meg nem fizetett késedelmi pótlék köztartozásnak minősül, és adók módjára kell behajtani. Az MBFH a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében figyelemmel a Bt pontjára és a Ket (1) bekezdés d) pontjára a Ket (1), (3) és 105. (1) és (7) bekezdése alapján járt el. A Miskolci Törvényszék illetékességét a Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény 326. határozza meg. A határozat bírósági felülvizsgálatát a Ket (1) bekezdése teszi lehetővé. Budapest, január 06. Jászai Sándor elnök nevében Dr. Tamaga Ferenc főosztályvezető Az MBFH a határozatot közli: 1. Miskolci Bányakapitányság (iratokkal) 2. Bányakapitányság útján tértivevénnyel - Címzett 3. MBFH Gazdasági Főosztálya intézkedésre 4. MBFH Irattár - 8/8 -

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/396-2/2013. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: figyelmeztetést és kötelezést megállapító

Részletesebben

Ikt.sz.: MBK/3206-14/2012 Jogerős: 2013. április 24. H A T Á R O Z A T

Ikt.sz.: MBK/3206-14/2012 Jogerős: 2013. április 24. H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: Jogerős: 2013. április 24. Ü.i.: Láda Péter ( :46/503-755;

Részletesebben

Tárgy: kutatási MÜT elleni fellebbezés elbírálása HATÁROZAT

Tárgy: kutatási MÜT elleni fellebbezés elbírálása HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/731-2/2012. Üi: Horeczky Veronika : 301-2922 veronika.horeczky@mbfh.hu Tárgy: kutatási MÜT elleni fellebbezés elbírálása

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 3624/39/2010. 2010. december 23.-án jogerőre emelkedett Üi: Kusz

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv elleni fellebbezés elbírálása

Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv elleni fellebbezés elbírálása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/676-3/2012. Üi: Veres Imre : (+361) 301-2930 : (+361) 301-2928 E-mail: imre.veres@mbfh.hu Tárgy: kutatási műszaki

Részletesebben

HATÁROZAT. A Bányakapitányság a bányavállalkozót *** Ft, azaz *** forint bányászati bírsággal sújtja.

HATÁROZAT. A Bányakapitányság a bányavállalkozót *** Ft, azaz *** forint bányászati bírsággal sújtja. Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf.: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Jogerős: 2013.04.22. ikt.sz.: MBk/3030-12/2012. üi: Barancsi Péter

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja,

HATÁROZAT. megállapítja, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa Ügyiratszám: JG-16762-12/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: döntés az IRÁNY Média 2012 Kft. kérelmére

Részletesebben

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/605-18/2013. Ügyintéző: Hadabásné Csegöldi Erzsébet :+36 56 512-322 : +36 56 512-337 E-mail: erzsebet.csegoldi@mbfh.hu A határozat 2013.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. március 28-án Wildhorse UCG Kft. Iktatószám:

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-6142/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Generali-Providencia Biztosító Zrt. számára

Részletesebben

Jogerős: 2013. június 20-tól HATÁROZAT

Jogerős: 2013. június 20-tól HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/3050-23/2012. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail: tamas.haraszti@mbfh.hu Lasselsberger

Részletesebben

A közigazgatási hatósági eljárás. Jogosult erdészeti szakszemélyzeti továbbképzés 2014.

A közigazgatási hatósági eljárás. Jogosult erdészeti szakszemélyzeti továbbképzés 2014. A közigazgatási hatósági eljárás Jogosult erdészeti szakszemélyzeti továbbképzés 2014. Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, közigazgatási eljárási

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.28.845/2013/8.

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.28.845/2013/8. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a dr. Mórocz Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. M. I. A.) által képviselt Aqua-Plastech Kft. (Hajdúsámson) felperesnek - a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-4035/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását tartalmazó határozata az Allianz Hungária Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

Zsámbéki Mezőgazdasági Szövetkezet Jogerős: 2013. 06. 14.

Zsámbéki Mezőgazdasági Szövetkezet Jogerős: 2013. 06. 14. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt.sz.: BBK/778-5/2013. Üi.: Kókay Ágoston Tel.: 06-1-373-1809 Email: agoston.kokay@mbfh.hu Zsámbéki Mezőgazdasági Szövetkezet Jogerős:

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Előadó: dr. Juhász Zoltán Az eljárás megindulása A panaszos beadvánnyal fordult az Országgyűlési Biztos Hivatalához,

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000 105/993- /2012. P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet. Bóly Rákóczi u. 7/A. 7754. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet. Bóly Rákóczi u. 7/A. 7754. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Bóly Rákóczi u. 7/A. 7754 Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi út

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3760-20/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős: 06.01. Tárgy: Ugod kutatási

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2223-10/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-9888/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata a Banif Plus Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

Jogesetek a földhasználat köréből

Jogesetek a földhasználat köréből FÖLDHASZNÁLAT Dr. Szentgyörgyi Ágota Jogesetek a földhasználat köréből A földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás, és annak szabályozása lassan egy évtizedes múltra tekint vissza, azonban annak körében

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5.

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. A Fővárosi ítélőtábla a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 28. II/7.) által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület (1370 Budapest, Planetárium)

Részletesebben

HATÁROZAT. 200 000Ft., azaz Kettőszázezer forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezem.

HATÁROZAT. 200 000Ft., azaz Kettőszázezer forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezem. Ügyiratszám. NAIH-1305-5/2013/H Tárgy: helyi adóra vonatkozó adatok közzététele HATÁROZAT Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1133 Budapest Pozsonyi út 56.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1133 Budapest Pozsonyi út 56. Miskolci Bányakapitányság 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbh.hu MBK/687/14/2012. Üi.: Barancsi Péter (46/503-751) Jogerős: 2012. június

Részletesebben

Tárgy: Békéscsaba I.- agyag és Békéscsaba IV.- agyag bányatelkek 2013-2017. évi együttes kitermelési MÜT kérelem HATÁROZAT

Tárgy: Békéscsaba I.- agyag és Békéscsaba IV.- agyag bányatelkek 2013-2017. évi együttes kitermelési MÜT kérelem HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/4291-5/2012. Hiv. szám: - Ügyintéző: Szeifert Konrád Ügyintézőjük: : 06-56-512-314 Melléklet: 1 pld. Müt : 06-56-512-337

Részletesebben

2. Irányadó jogszabályok

2. Irányadó jogszabályok A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3010/2014. útmutató a vámigazgatási bírságok kiszabásáról, a korrekciós pótlékról és az azokhoz kapcsolódó méltányossági eljárások gyakorlatáról 1. Bevezető A

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-7392/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. számára A Pénzügyi

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság 5000 Szolnok, Templom utca 5. (56)512-319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-320 5001 Szolnok, Pf.: 164; E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu

Részletesebben

HATÁROZAT. helybenhagyom.

HATÁROZAT. helybenhagyom. Szám: 119-3/2014/ADR Tárgy: KARINTIA Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokú hatóság

Részletesebben

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól.

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július

Részletesebben

Határozatot: építési engedélyt adok. meglévő épület bővítése melegítő konyhával és étkezővel

Határozatot: építési engedélyt adok. meglévő épület bővítése melegítő konyhával és étkezővel HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA Ügyintéző szervezeti egység: Gyöngyösi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201500041386 Iratazonosító: IR-000492700/2015

Részletesebben

Ikt. sz.: MBK/368-8/2011. Jogerős: 2011. június 10. Üi.: Virág István. Határozat

Ikt. sz.: MBK/368-8/2011. Jogerős: 2011. június 10. Üi.: Virág István. Határozat Miskolci Bányakapitányság 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: MBK/368-8/2011. Jogerős: 2011. június 10. Üi.: Virág István

Részletesebben

végzést. Az eljáró versenytanács az EURO BENEFIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben az utóvizsgálatot megszünteti.

végzést. Az eljáró versenytanács az EURO BENEFIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben az utóvizsgálatot megszünteti. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/36/2015. Iktatószám: Vj/36-28/2015. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20306-10/2014. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2102-31/2013. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001 Szolnok,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezi. 1. A létesítmény építtetője: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 9000 Győr, Puskás T. u. 37.

H A T Á R O Z A T. engedélyezi. 1. A létesítmény építtetője: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 9000 Győr, Puskás T. u. 37. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: VBK/3505-8/2012. Hiv. szám: F7119-3983-14/2012. Ügyintéző: Herczeg Tibor Ügyintézőjük: Rozsos Jenő : (06-88) 576-645 : (06-88)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.797/ 9 /2009. A

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-5473/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az UniCredit Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf.: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.

Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf.: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh. Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf.: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu ikt.sz.: MBk/635-4/2012. A határozat jogerős: 2013. 04. 02. Üi.: dr.

Részletesebben

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója 5. É V FOLYAM, 2009/2. S Z ÁM ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója Honlapcímünk: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu. email-címünk:

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FH-I-FB-50029/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a BUDA-CASH Brókerház Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

19/372.Ü-1-50-1/2010.

19/372.Ü-1-50-1/2010. ü g y v é d H-8229 Csopak, Sport utca 18. szám, Postafiók: 11. mobil: +36-20-3 277-772 ugyved@dr.com www.koczkasdr.hu Ügyvédi szám: 19/372.Ü-1-50-1/2010. Balatonkenese Város Önkormányzat Tárgy: ügyvédi

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7891/2012. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-7873/2012. számú ügy)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7891/2012. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-7873/2012. számú ügy) Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7891/2012. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-7873/2012. számú ügy) Előadó: dr. Kéri Szilvia Az eljárás megindítása A hivatalhoz érkezett beadvány szerint a

Részletesebben

Tisztelt Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság! KERESETI KÉRELME. Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (7100 Szekszárd, Béla tér 9.

Tisztelt Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság! KERESETI KÉRELME. Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (7100 Szekszárd, Béla tér 9. Tisztelt Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság! KERESETI KÉRELME Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (7100 Szekszárd, Béla tér 9.) felperesnek jogi kép.: Magyar Államkincstár Központi Önkormányzati

Részletesebben

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben (Ptk. 349. (1) bek.) Szerző: dr. Mikó Sándor 2013. Alapvetések a jogellenesség vizsgálatához

Részletesebben

Szűcs Ferenc Jogerősé vált: 2012. 01. 12. : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu

Szűcs Ferenc Jogerősé vált: 2012. 01. 12. : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3476-11/2011 Szűcs Ferenc Jogerősé vált: 2012. 01. 12. : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu Tárgy: Jobaháza

Részletesebben

8 Étkezési térítési díjak felülvizsgálata. A Képviselő-testület 2015. szeptember 8-i ülésének határozatai

8 Étkezési térítési díjak felülvizsgálata. A Képviselő-testület 2015. szeptember 8-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2015. szeptember 8-i ülésének határozatai 230/2015.(IX.08.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 45.598/2012. Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, valamint a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átvételével kapcsolatos döntések

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6436/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. számára. A Pénzügyi

Részletesebben

Tárgy: Lökösháza I.- kavics védnevű bányatelek 2012-2014. évi kitermelési MÜT módosítási és védőpillér lefejtési kérelem HATÁROZAT

Tárgy: Lökösháza I.- kavics védnevű bányatelek 2012-2014. évi kitermelési MÜT módosítási és védőpillér lefejtési kérelem HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/3263-16/2012. Hiv. szám:- Ügyintéző: Szeifert Konrád Ügyintézőjük: Gellén János : 06-56-512-314 Melléklet: 1 pld. Müt : 06-56-512-337

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK II/B-6928/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 260 000 Ft, azaz Kétszázhatvanezer forint; 130 000 Ft, azaz Százharmincezer forint;

H A T Á R O Z A T. 260 000 Ft, azaz Kétszázhatvanezer forint; 130 000 Ft, azaz Százharmincezer forint; BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/366-4/2011. Üi.: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 373-1808 lajos.kovacs@mbfh.hu Tárgy: munkaügyi bírság LASSELSBERGER Hungária Kft. 1239 Budapest,

Részletesebben

kiszabott eljárási bírság megfizetésére kötelező végzés ellen benyújtott fellebbezésének elbírálása

kiszabott eljárási bírság megfizetésére kötelező végzés ellen benyújtott fellebbezésének elbírálása Iktatószámz 14/6108-2/2011. Tárgy: Pető János mulasztás miatt kiszabott eljárási bírság megfizetésére kötelező végzés ellen benyújtott fellebbezésének elbírálása Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,

Részletesebben

Vincze Attila. Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem

Vincze Attila. Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem JeMa 2014/1 alkotmányjog Vincze Attila Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem Hivatalos hivatkozás: 26/2013. (X. 4.) AB határozat, ABK

Részletesebben

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi ítélőtábla 14.GF. 40.267/2011/13. A Fővárosi Ítélőtábla a Bajzát Ügyvédi Iroda (3300 Eger, Törvényház u. 11.; ügyintéző: dr. Bajzát György ügyvéd) által képviselt COMPUTERV GM. Gazdaságfejlesztő

Részletesebben

HATÁROZAT. A Budapesti Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) megtiltja

HATÁROZAT. A Budapesti Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) megtiltja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1443-2/2012. Ü.i.: Szalai Ferenc Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : +3613731807 : ferenc.szalai@mbfh.hu Kérjük, hogy válaszában

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D. 679/ 8

Részletesebben

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S :

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S : Vagyongyarapodás lakáscélú kedvezmény Fővárosi Bíróság 1055. Budapest, Markó u. 27. 11.K. 31.800/2006/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság Kövesdy Ügyvédi Iroda (..., ügyintéző: dr. Kövesdy Attila

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2013. március 21-én Dráva-Kavics és Ingatlan Kft.

Részletesebben

Szám: 145-3/2014/ADR Tárgy: TOMAflex Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám: 145-3/2014/ADR Tárgy: TOMAflex Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám: 145-3/2014/ADR Tárgy: TOMAflex Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye H A T Á R O Z A T A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,

Részletesebben

észrevételt I. Észrevétel a késedelmek kérdésében 1. A kereset elkésettsége Fővárosi Bíróság 1055 Budapest, Markó u. 27. 1363 Budapest, Pf. 16.

észrevételt I. Észrevétel a késedelmek kérdésében 1. A kereset elkésettsége Fővárosi Bíróság 1055 Budapest, Markó u. 27. 1363 Budapest, Pf. 16. Fővárosi Bíróság 1055 Budapest, Markó u. 27. 1363 Budapest, Pf. 16. tárgy: Felperesi észrevétel és feltételes igazolási kérelem a K.33.972/2006. sz. ügyben Budapest, 2006. augusztus 28. Tisztelt Bíróság!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 május 30 - i testületi ülésére a 5. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet alkotása a tiltott, közösségellenes magatartásokról,

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen... 1 / 15 2012.02.03. 10:42 Kisajátítás 2011. április 26. kedd, 06:39 Ingatlan tulajdonjogának állami kényszerrel történő elvonásával - kisajátításával - kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a kisajátítási

Részletesebben

Tárgy: Kiskunlacháza II. -kavics bányatelek - kitermelési műszaki üzemi terv HATÁROZAT

Tárgy: Kiskunlacháza II. -kavics bányatelek - kitermelési műszaki üzemi terv HATÁROZAT BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/4482-25/2010. Üi.: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06/1-373-1808 lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2011. V. 16-tól Tárgy: Kiskunlacháza II. -kavics

Részletesebben

HATÁROZAT. 100 000Ft, azaz Egyszázezer forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezem.

HATÁROZAT. 100 000Ft, azaz Egyszázezer forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezem. Ügyszám: NAIH-1881-5/2013/H Ügyintéző: Tárgy: diákok személyes adatainak nyilvánosságra hozatala az interneten HATÁROZAT Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben Előadó: dr. Kristó Annamária dr. Bene Beáta Az eljárás megindítása A panaszos azért fordult hivatalomhoz, mert Jánoshida külterületén

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2035-11/2011. 2011. november 02.-én jogerőre emelkedett. Üi:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. július 06-án Heninger Mihály Iktatószám: PBK/759-14/2014

Részletesebben

Tárgy: Hajós I.-homok védnevű bányatelekre beterjesztett 2013-2017. évi kitermelési MÜT kérelem H A T Á R O Z A T

Tárgy: Hajós I.-homok védnevű bányatelekre beterjesztett 2013-2017. évi kitermelési MÜT kérelem H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/362-12/2013. ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu Határozat jogerős: 2013. szeptember

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! Tárgy: az oktatási és kulturális miniszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához

Részletesebben

VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL

VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY KNOW-HOW ÉS ÜZLETI TITOK MEGSÉRTÉSE, ILLETVE VÉDELME KÉRDÉSÉBEN ISZT- 8/2008 I. Megbízás és előzmények Az M. Zrt. a közte,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.491/11/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.840/ 13 /2009. A

Részletesebben

HATÁROZAT. 1. A tájrendezett terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben:

HATÁROZAT. 1. A tájrendezett terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben: MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/2879-11/2013. Ü.i.: Vöröskői Zsófia : +3656512312 : zsofia.voroskoi@mbfh.hu Jogerős: 2014. február 19. Tárgy: Szeged V. homok védnevű

Részletesebben

VBK/3726-20/2011. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu. Tárgy: Sopron I - homok 2012-2016 évi kitermelési MÜT

VBK/3726-20/2011. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu. Tárgy: Sopron I - homok 2012-2016 évi kitermelési MÜT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3726-20/2011. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu Tárgy: Sopron I - homok 2012-2016 évi kitermelési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL A GRÁNIT Bank a 16/2016. Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) IV. fejezetében meghatározott 3 vagy több gyermekes családok részére nyújtható

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.490/ 12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről A víziközlekedésről szóló

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.593/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT

Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra! VBK/44/3/2010.

Részletesebben

VBK/1543-3/2013. Jogerős: 2013. 07.09. Ügyintéző: dr. Káldi Zoltán H A T Á R O Z A T

VBK/1543-3/2013. Jogerős: 2013. 07.09. Ügyintéző: dr. Káldi Zoltán H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/1543-3/2013. Jogerős: 2013. 07.09. Ügyintéző: dr. Káldi Zoltán Tárgy: munkaügyi bírság ISD POWER Kft. 2400 Dunaújváros Vasmű tér 1-3.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcsolatos jogorvoslati eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcsolatos jogorvoslati eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Iktatószám: Axel Springer- Magyarország Kft. v é g z é s t. változtatja meg

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Iktatószám: Axel Springer- Magyarország Kft. v é g z é s t. változtatja meg 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/23/2011. Iktatószám: Vj/23-211/2011. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.:D. 835/11/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről 1. A termék megnevezése OTP Lakástakarék Áthidaló Kölcsön fix kamatozással (továbbiakban: Áthidaló kölcsön) és OTP Lakástakarék lakáskölcsön (továbbiakban: lakáskölcsön) (Áthidaló kölcsön és lakáskölcsön

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/3000-16/2013. 2014. július 17-én jogerőre emelkedett. Üi.:

Részletesebben

Nógrád és Diósjenő községek

Nógrád és Diósjenő községek 2012. április hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja A képviselő-testület a 2012. május 7-ei rendkívüli testületi ülésén úgy határozott, hogy az önkormányzatok ellen hozott

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása A panaszos apa 17 éves gyermeke ügyében kérte a segítségemet. A csatolt dokumentumok

Részletesebben

A-PBT-A-48/2013. Ajánlás

A-PBT-A-48/2013. Ajánlás A-PBT-A-48/2013. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület a Dr. R.G. ügyvédi Iroda Dr. R.G. ügyvéd (xxx) által képviselt Z.A. kérelmező (yyy; a továbbiakban: Kérelmező) ABC Biztosító (zzz; a továbbiakban:

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság dr. Éliás Sára ügyvéd /1068. Budapest, Rippl Rónai u. 28./ által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület/1370. Budapest, Planetárium/

Részletesebben

A földügyi szakigazgatás és a HM ingatlanok specialitásai

A földügyi szakigazgatás és a HM ingatlanok specialitásai Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. Jogi Divízió Ingatlanértékesítési Osztály A földügyi szakigazgatás és a HM ingatlanok specialitásai Sándor József ingatlanértékesítő

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője

Részletesebben

VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL

VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY FELTALÁLÓJÁT MEGILLETŐ DÍJAZÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYBEN ISZT-7/2008 I. A tényállás 1. A Partium 70

Részletesebben