Jogesetek a földhasználat köréből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jogesetek a földhasználat köréből"

Átírás

1 FÖLDHASZNÁLAT Dr. Szentgyörgyi Ágota Jogesetek a földhasználat köréből A földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás, és annak szabályozása lassan egy évtizedes múltra tekint vissza, azonban annak körében ezidág nem alakult ki következetes bírói joggyakorlat, holott a jogalkalmazás számos megválaszolatlan kérdéssel néz szembe. Ezt elősegítendő válogattunk néhány bírói döntést, melyek bemutatásával tükörképet kaphatunk a formálódó joggyakorlatról. Tulajdonos javára földhasználati jog bejegyzésének elutasítása egy már bejegyzett, határozott időre szóló földhasználó földhasználati joga miatt A tényállás szerint a felperes által augusztus 2-án és a december 10-én kelt adásvételi szerződéssel megvásárolt külterületi termőföld ingatlanra január 1-től december 31-ig egy Kft. földhasználati joga volt bejegyezve. A Kft júniusában és júliusában kelt szerződésekkel bejelentette, hogy a földhasználatot január 1-től december 31-ig a tulajdonosokkal kötött haszonbérleti szerződések alapján meghosszabbították. A földhivatal a földhasználati nyilvántartásban július 30-án bejegyezte a Kft. meghosszabbított földhasználatát. A felperes az általa vásárolt ingatlanra mint családi vállalkozó kérte a földhasználati nyilvántartásba vételét. Az első fokon eljáró földhivatal hiánypótlás keretében tájékoztatta felperest arról, hogy a Kft. földhasználati joga 255,83 AK illetőségre december 31-ig be van jegyezve, ezért ahhoz, hogy felperes a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön, csatolnia kell a haszonbérlet megszüntetéséről szóló okiratot. A körzeti földhivatal arról is tájékoztatta felperest, hogy az ingatlan fennmaradó 12,88 AK értékű területére a földhasználati jogának bejegyzéséhez vázrajz csatolása szükséges. Felperes válaszában arra hivatkozott, hogy álláspontja szerint a Kft.-nek nincs érvényes haszonbérleti szerződése és utalt arra is, hogy az eladó per-, teher- és igénymentes ingatlant értékesített számára. Tájékoztatta a körzeti földhivatalt, hogy a haszonbérleti szerződéseket azonnali hatállyal felmondta és a szerződés érvénytelenségével kapcsolatban peres eljárást kezdeményezett. A polgári per befejezését követően kérte a felfüggesztett földhivatali eljárás folytatását. Az első fokú földhivatal a felperes földhasználati jog bejegyzésére irányuló kérelmet határozattal elutasította, mely határozat ellen felperes fellebbezéssel élt. Másodfokon a földhivatal az első fokú határozatot helybenhagyta. Döntését azzal indokolta, hogy a földhasználati nyilvántar-

2 84 RES IMMOBILES tás szerint az ingatlan használója január 1-től december 31-ig a Kft. volt. A 2003-ban kelt haszonbérleti szerződésekkel azonban a bérlet időtartamát módosították, így a Kft. használata december 31-ig áll fenn. A nyilvántartásba vétel a termőföldről szóló évi LV. törvény (Tft.) 24/A. (1) bekezdése, 25/A-25/D. -ai, továbbá a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) alapján történt. Az, hogy felperes a tulajdonszerzés idején az eladótól milyen tájékoztatást kapott, a bejegyzést nem érinti, mert erre nézve a földhivatalnak hatásköre nincs. A Kft. használati joga december 31-ig már a tulajdonszerzés időpontjában be volt jegyezve, így erről felperes megfelelő információhoz juthatott. A szerződés érvénytelenségével kapcsolatos polgári perben a felperes keresetét elutasították, ezért a szerződés érvénytelenségével kapcsolatos hivatkozását a földhivatal nem vehette figyelembe. Felperes keresetében kérte a határozat bírósági felülvizsgálatát és a másodfokú döntés hatályon kívül helyezése mellett új eljárás elrendelését azzal, hogy a bíróság kötelezze az első fokú hatóságot felperes földhasználati jogának bejegyzésére. A tulajdonostól felperes úgy vásárolta meg az ingatlant, hogy arról volt tudomása, hogy december 31-ig áll fenn a Kft. földhasználati joga. Ettől eltérő és hosszabb tartamú használatról sem felperesnek, sem a jogelődnek tudomása nem volt. Értelmezése szerint a földhivatalnak a késedelmesen benyújtott haszonbérleti szerződések alapján el kellett volna utasítania a Kft. regisztráció iránti kérelmét, mert ez a szerződés érvénytelenségét vonta maga után. A törvény kötelező rendelkezésétől a földhivatal nem térhet el. Álláspontja szerint a felperes használati jogának bejegyzését nem akadályozta az, hogy a vázrajzot nem csatolta, mivel azt a Kft.-től sem kérték, noha a használati jogának bejegyzése nem a teljes területre történt. Álláspontja szerint a felperesi kérelem elutasításának oka az volt, hogy a Kft.-nek bejegyzett földhasználati joga van, ebből következően az ügyféli jogosultsága nem kérdőjelezhető meg és vitathatja jelen eljárásban a korábbi földhasználati nyilvántartás jogszerűségét is. Alperes földhivatal a jogszerű határozatra hivatkozva kérte a kereset elutasítását és perköltség megállapítását. A földhasználati regisztráció során a R.-ben foglalt rendelkezéseket kellett alperesnek alkalmaznia, mely alapján a Kft. használatában lévő termőföldekről a záradékolt szerződések megküldésével a hatályos jogszabályok szerint értesítették a földhasználót. Alperes utalt arra, hogy a szerződések érvényességével kapcsolatban a jogerős bírósági ítélet az irányadó. A Kft.-nek élő földhasználati lapja volt, amikor a meghosszabbított szerződések alapján a módosítást átvezették. A megyei bíróság ítélete szerint felperes keresete nem alapos. A R. 6. (1) bekezdése értelmében a termőföld használatát a földhasználó által benyújtott szerződés, ha pedig annak írásba foglalása elmaradt, a föld használatára vonatkozó szóbeli megállapodásnak a földhasználó által bejelentett tartalma alapján kell nyilvántartásba venni. A Kft. használati jogának bejegyzésekor hatályos jogszabályi rendelkezés értelmében [R. 14. (2) bekezdés] a nyilvántartásba vételt a földhivatal a szerződés záradékolt eredeti példányának megküldésével közli a földhasználóval. A 15. értelmében a használt

3 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 85 termőföld és a földhasználó adataiban, illetve a szerződés tartalmában bekövetkezett változásokat bejelentés alapján a földhivatal átvezeti a földhasználati nyilvántartáson, amit a földhasználóval közöl. A megyei bíróság megállapította, hogy a földhivatalnak a fenti előírásokat kellett követnie, amikor az érintett ingatlanra a Kft. földhasználati jogát bejegyezte. Felperes hivatkozott arra, hogy az eladó és a földhasználó által kötött haszonbérleti szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt polgári pert indított. A bíróság megállapította, hogy felperes érvelése, miszerint a földhasználatot érvénytelen szerződés alapján jegyezte be a földhivatal, jelen eljárásban irreleváns, mivel a Kft. földhasználati jogának 2004-ben történt bejegyzése ellen az akkori érintettek, így a földhasználó, a használatba adó, illetve a tulajdonosok nem éltek jogorvoslattal. A Kft. használati jogának bejegyzésekor felperesnek az ingatlanon semmilyen joga nem volt, felperes tehát nem ügyfél a tulajdonszerzését megelőzően indult, illetve folyamatban volt földhivatali eljárásokban. Tulajdonosnak csak a tulajdonjog bejegyzését követően minősül és nem támadhatja az ezt megelőzően hozott és jogerős határozatokat. A földhivatalnak a nyilvántartásba vétel érdekében benyújtott haszonbérleti szerződések értelmezésével kapcsolatban hatásköre nem volt. A R.14. (4) bekezdése kimondja, hogy a földhivatali eljárás nem terjedhet ki a földhasználó és az ingatlan használatba adója közötti jogviszony vizsgálatára. A szerződések érvénytelenségére, illetve a haszonbérleti szerződés felmondására alapított keresetet pedig a bíróság jogerősen elutasította. A R. 16. (1) bekezdése értelmében a termőföld használata nyilvántartásba vételének megszüntetése hivatalból vagy a földhasználó, illetve a használatba adó bejelentése alapján történhet. A (2) bekezdés szerint a földhivatal hivatalból szünteti meg a termőföld használatának nyilvántartását, ha a szerződés megszűnése a földhasználati nyilvántartásból kétségtelenül megállapítható. A 16. (3) bekezdése szerint, ha a használat felmondással vagy a felek megegyezésével szűnik meg, a bejelentéshez az írásbeli felmondást vagy a közös megegyezést tartalmazó okiratot is mellékelni kell. Az így megszűnt földhasználat nyilvántartásból való törléséről szóló határozatot a földhivatal közli a földhasználóval és az ingatlan használatba adójával. A R. 10. (1) bekezdése értelmében, ha a használat nem a teljes földrészletre, vagy nem a földrészletnek az ingatlan-nyilvántartási térképen azonosítható alrészletére vonatkozik, a bejelentéshez a használattal érintett terület nagyságát és a földrészleten belüli elhelyezkedését feltüntető, a földhasználó által aláírt vázlatot is mellékelni kell. Ennek elkészítéséről a földhasználó gondoskodik. A felperes a földhasználati nyilvántartásból való törléshez szükséges írásbeli felmondást vagy a szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot, valamint vázlatot nem nyújtott be a földhivatalhoz, így a földhivatali elutasító határozat jogszerű volt. Felperes hivatkozott arra, miszerint a Kft. meghosszabbított idejű földhasználati jogáról tudomása nem volt. A bíróság utalt arra, hogy a bejegyzés július 30-án megtörtént, míg a felperes tulajdonszerzése augusztus 2-i, illetve december

4 86 RES IMMOBILES 10-i. A R a rendelkezik arról, hogy a földhasználati nyilvántartásról és az annak alapjául szolgáló szerződésekről, illetőleg bejelentésekről az Tft. 25/B. -ának (2) bekezdésében felsoroltak részére milyen másolatot és adatot kell szolgáltatni. Ettől a felperes sem volt elzárva. A bírói döntés szerint megalapozottan hivatkozott alperes arra, hogy felperes nem minősül ügyfélnek és nincs kereshetőségi joga a tulajdonszerzését megelőzően hozott és jogerős földhivatali határozatokkal kapcsolatban, melynek felülvizsgálatára jelen eljárásban lehetőség nincs. A bíróság az alaptalan keresetet a Pp (1) bekezdése alapján elutasította. 1 A felperes felülvizsgálati kérelme alapján indult eljárásban a Legfelsőbb Bíróság a Veszprém Megyei Bíróság ítéletét a R. 6. (1) bekezdésére, 14. (1)-(4) bekezdésére, a 16. (1) és (3) bekezdésére hivatkozással, a Pp (3) bekezdése alapján hatályában fenntartotta. A Legfelsőbb Bíróság ítéletében a megyei bírósággal egyezően megállapította, hogy felperes a Kft. bejelentésével kapcsolatos eljárásban nem volt ügyfél. A rendkívüli perorvoslat során született döntés szerint a jogerős ítélet helyesen állapította meg, hogy a Kft. földhasználati jogának bejegyzése jogerősen megtörtént. Helyesen hivatkozott a jogerős ítélet a R. 14. (4) bekezdésére, amikor megállapította, hogy a felperes bejelentése és a Kft. földhasználati jogának megszüntetése iránti kérelme csak akkor lehetett volna alapos, ha a Kft.-vel kötött haszonbérleti szerződések jogszerű felmondását, vagy a szerződések érvénytelenségét igazolja. Ezt kísérelte meg felperes polgári per indításával, amely per azonban felperesre nézve kedvezőtlenül zárult. A fentiekből következik, hogy a Kft. földhasználati jogával nem érintett területek vonatkozásában a földhasználati jog bejegyzésre kerülhetett volna, de a R ának (1) bekezdése értelmében mivel ebben az esetben csak földrészletekről lehet szó valóban vázrajz csatolására lett volna szükség. Így felperes e körben előterjesztett érvelése is csak akkor lett volna helytálló, ha a Kft. földhasználati joga nem lenne bejegyezve. 2 Eljárási kérdések a határidőn túl érkezett fellebbezésekre vonatkozóan A földhivatal határozatával törölte felperest a földhasználati nyilvántartásból, miután a földrészlet új tulajdonosa megszüntette a korábbi tulajdonos és a földhasználó által kötött haszonbérleti szerződést azzal az indokkal, hogy a területet tulajdonosként maga kívánja művelni és a földhivatal felé ezt bejelentette. Felperes e határozat ellen fellebbezéssel nem élt. Ezt követően a körzeti földhivatal az új tulajdonos földhasználatát bejegyezte és a változásokat a nyilvántartáson átvezette. Az erről szóló határozatot szabályszerűen kézbesítették. Felperes e határozat ellen fellebbezéssel élt, amelyre tekintettel a földhivatal visszavonta korábbi határozatát és a felperest földhasználóként visszajegyezte. Döntését a Tft ával, valamint a Ptk. 430., 432., 461. és aival indokolta. Megállapította, hogy érvénytelen a haszonbérlet megszüntetése és ennek alapján a felperes használati jogának törlése is. Ezért elrendelte a határozat visszavonását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 114. (1) bekezdése alapján. 1 Veszprém Megyei Bíróság 2.K /2009/7. sz. ítélete 2 Legfelsőbb Bíróság Kfv.III /2009/6. sz. ítélete, mely a megyei bíróság ítéletét hatályában fenntartotta.

5 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 87 E határozat ellen alperesi beavatkozó nyújtott be fellebbezést a törvényes határidőn belül. Másodfokon a földhivatal megsemmisítette az első fokú hatósági határozatot és új eljárásra utasított, mivel ugyan az első fokú hatóság helyesen állapította meg, hogy a haszonbérleti szerződésre vonatkozó felmondás érvénytelen és a földhasználót nem lehetett volna a nyilvántartásból törölni, azonban a határozat ellen a törvényes határidőn belül jogorvoslattal nem éltek. A visszavonó határozat a jogorvoslati határidő megnyíltától számított 1 éven túl született, ezért a Ket (2) bekezdés alapján a visszavonásra nem lett volna lehetőség. Felperes keresetében kérte a másodfokú határozat hatályon kívül helyezését és perköltség megállapítását. Hivatkozott arra, hogy a tulajdonosváltozásról a felperest értesítették, azonban jelezték a tulajdonos felé, hogy a Ptk (1) bekezdése és a 432. (2) bekezdése alapján a felmondás nem érvényes. Felperes ezt követően folytatta a gazdálkodást, majd az elvetett terményét a tulajdonos férje betakarította. Felperes fellebbezési jogával nem élt a határozat ellen, noha az álláspontja szerint súlyosan jogszabálysértő volt a Ket. 2. (3) és 3. (2) bekezdése alapján. Jogszabálysértően utasították el a méltányossági kérelmét is azzal az indokkal, hogy a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát nem csatolta. Álláspontja szerint már ekkor vissza kellett volna vonnia a hatóságnak a jogszabálysértő döntést. Hivatkozott arra is, hogy az eljárás a felperes kezdeményezésére már 1 év előtt megindult, így a Ket a alapján a határozat viszszavonásának akadálya nem volt. Alperes földhivatal a jogszerű határozatra hivatkozva kérte a kereset elutasítását és perköltség megállapítását. A megyei bíróság ítélete szerint a kereset nem alapos. Hangsúlyozta, hogy a per tárgya kizárólag a másodfokú határozat felülvizsgálata, így nincs jelentősége annak a felperesi hivatkozásnak, miszerint az első fokú hatóság jogszerűtlenül törölte a felperes földhasználati jogát. A határozat ellen önálló jogorvoslati lehetőség volt, amit felperes nem vett igénybe. A jogerőre emelkedett határozatok utólagos bírósági felülvizsgálatára nincs jogszabályi lehetőség. Jelen eljárásban kizárólag azt vizsgálhatta a bíróság, hogy az első fokú hatóság jogszerűen intézkedett-e az általa megállapított jogsértő határozat visszavonása iránt. A Ket (1) bekezdése kimondja, hogy ha a hatóság megállapítja, hogy a fellebbezés elbírálására jogosult szerv vagy a közigazgatási ügyekben eljárt bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését módosíthatja vagy visszavonhatja. A (2) bekezdés alapján az (1) bekezdés szerinti eljárás lefolytatására az Alkotmánybíróság határozata vagy ügyészi óvás alapján indított eljárás kivételével a hatóság csak egy ízben, és ha törvény eltérően nem rendelkezik, a határozat közlésétől számított egy éven belül jogosult. A bíróság a másodfokú földhivatali határozatot helybenhagyta és kimondta, hogy a döntés-felülvizsgálati jogkör csak akkor gyakorolható, ha a Ket.-ben írt együttes feltételek [114. (1) - (2) bekezdés] fennállnak. Bármelyik feltétel hiánya kizárja a saját hatáskörben történő hivatalbóli döntés módosítást, illetve a visszavonás gyakorlását. Kiemelte a bíróság, hogy a felperes jelölte meg a méltányossági eljárás iránti kérelmét, amit a Ket (1) bekezdése rögzít.

6 88 RES IMMOBILES Eszerint a nem jogszabálysértő határozat módosítását vagy visszavonását kérheti az ügyfél, ha annak végrehajtása számára a határozat meghozatala után bekövetkezett okból méltánytalanul súlyos hátrányt okoz, és a végrehajtási eljárásban méltányosság nem gyakorolható. Fenti eljárás tehát a nem jogszabálysértő határozattal kapcsolatos eljárás azzal, hogy a kérelem tárgyában hozott határozat a Ket (4) bekezdése alapján jogorvoslattal megtámadható. A bíróság a jogszerű határozatra figyelemmel az alaptalan keresetet a Pp (1) bekezdése alapján elutasította. 3 A földhasználat kezdetének meghatározása a nyilvántartásba vételkor Felperes a szántó művelési ágú külterületi ingatlanokra április 19-én határozott időre, december 31-ig terjedően haszonbérleti szerződést kötött. A szerződéseket az előhaszonbérleti jogra tekintettel megküldték az illetékes jegyzőnek, aki május 7., illetve május 8. napjáig kifüggesztette. A szerződésekre nyilatkozat nem érkezett az előhaszonbérletre jogosultaktól. Ezt követően felperes a szerződések, a kifüggesztési záradék, illetve a földhasználati bejelentési adatlap csatolása mellett kérte a földhasználati jogának bejegyzését. Kérelme május 27-én érkezett az első fokú ingatlanügyi hatósághoz. A körzeti fölhivatal határozatával felperest aranykoronánként 1.000,- Ft földhasználati bírság megfizetésére kötelezte az ingatlanok használatára vonatkozó bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítése miatt. Felperes fellebbezéssel élt a határozat ellen, amit másodfokon alperes megyei földhivatal határozatával helybenhagyott. Döntését a Tft. 25/A-25/F. -aival indokolta. Aki termőföldet használ, a Tft. 25/B. (2) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén köteles a használatot annak megkezdésétől számított 30 napon belül az ingatlanügyi hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. Az (5) bekezdés szerint a földhasználat bejelentését elmulasztó földhasználót az ingatlanügyi hatóság bírsággal sújtja, amelynek mértéke a mulasztással érintett termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti aranykorona értékének ezerszerese. E rendelkezések szerint a földhasználó a termőföld használatát felszólítás nélkül köteles nyilvántartásba vétel céljából a használatba vétel megkezdésétől számított 30 napon belül bejelenteni. A haszonbérleti szerződés szerint a haszonbérlő a szerződés alapján jogosult a haszonbérlet tárgyát képező földterületet használni és művelni, e szerint a szerződéskötés napjától, azaz április 19-től kezdődően a haszonbérlő jogszerűen használta az ingatlanokat. Ezen időponttól a haszonbérleti szerződésből adódó jogok és kötelezettségek fennálltak, csupán a haszonbérlet ideje azzal a függő hatállyal kezdődött meg, hogy amennyiben az előhaszonbérletre jogosult élni kíván a jogával, úgy elfogadó nyilatkozatával a haszonbérlő és haszonbérbe adó szerződése megszűnik. A használat idejéhez, április 19-hez képest 30 napon belül, vagyis május 19-ig kellett volna a használatot a földhivatal felé bejelenteni. Ennek elmulasztása miatt kellett a bírságot kiszabni. Felperes keresettel kérte a határozatok hatályon kívül helyezését. Álláspontja szerint a határozatok jogszabálysértőek, mert a 3 Veszprém Megyei Bíróság 2.K /2009/6. sz. ítélete

7 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 89 Tft. 25/B. (2) bekezdése szerint a használat megkezdésétől kell a határidőt számítani. E rendelkezést a évi CXXIV. törvény 7. -a iktatta be, amelynek indokolása is utal arra a jogalkotói szándékra, hogy nem a szerződés megkötésének napja, hanem a használat kezdete az irányadó. Utalt felperes a Ptk (3) bekezdésére is, amely szerint a szerződés érvényessége hatósági jóváhagyástól függött. A Tft. 21. (1) bekezdésének megfelelő sorrendben előhaszonbérleti jog gyakorolható, melyhez a 16/2002. (III. 18.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően közlés és hirdetmény kifüggesztése szükséges. A hirdetmény levétele május 7., illetve május 8. volt. Érvénytelen szerződésen nem alapulhat a földhasználat, csak ekkor jöhetett létre érvényesen a haszonbérlet, vagyis az ingatlan használatát is ekkor lehetett megkezdeni. A szerződést alperes tévesen értelmezte. Alperes a kereset elutasítását és perköltség megállapítását kérte. Utalt arra, hogy a szerződés érvényessége nem függ az előhaszonbérleti jog érvényességétől, az a megkötés napján érvényesen létrejött a felek között. A jogszabály-módosítás indoka az volt, hogy a használat a szerződéskötéstől eltérően a jövőre nézve is megállapítható, így ezen időpontok eltérhetnek egymástól, azonban jelen esetben a szerződés 3. és 4. pontja szerint felperes a szerződéskötéstől jogosult volt a használatra. Hivatkozott alperes arra is, hogy a szerződés érvényessége hatósági jóváhagyástól sem függött. A megyei bíróság ítélete szerint a kereset nem alapos. A Tft. 25/B. (2) bekezdése alapján aki termőföldet használ, s annak területe a földrészletek számától függetlenül az egy hektárt meghaladja, köteles a használatot annak megkezdésétől számított 30 napon belül az ingatlanügyi hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából a külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon (bejelentési adatlapon) bejelenteni. Fenti jogszabályi rendelkezés alapján tehát felperest bejelentési kötelezettség terhelte a földhasználat megkezdésétől számított 30 napon belül. A bíróság a felperes érvelése alapján azt vizsgálta, hogy a földhasználat mikortól kezdve illette meg a felperest, ennek megfelelően a 30 napos bejelentési kötelezettség mikortól terhelte. A bíróság szerint felperes megalapozottan hivatkozott arra, hogy a fenti jogszabály december 30-tól hatályos rendelkezésével kapcsolatban a jogalkotó arra utalt, hogy a törvény pontosította a földhasználati nyilvántartás rendeltetését, tartalmát és az új szabályozás szerint a földhasználati bejelentési kötelezettség teljesítésének kezdő időpontjaként a törvény nem a földhasználati szerződés megkötésének időpontját jelöli meg, hanem a használat kezdetét. A bíróság azonban kifejtette, hogy a jogalkotó emellett azt is hangsúlyozta, hogy ennek az volt az indoka, mivel a felek a szerződésben annak keltezésétől függetlenül jövőre nézve is megállapodhatnak a földhasználat kezdő időpontjáról, azaz a szerződés létrejötte és a használat kezdete eltérhet egymástól. A bíróság fenti rendelkezés alapján azt vizsgálta, hogy jelen esetben a szerződés létrejötte és a használat kezdete eltért-e egymástól. A szerződés 3. pontja értelmében a haszonbérlet határozott időtartamra

8 90 RES IMMOBILES szól, nevezetesen jelen szerződés aláírásától december 31. napjáig. A 4. pont értelmében a haszonbérlő jelen szerződés alapján jogosult a haszonbérlet tárgyát képező földterületet használni, megművelni és annak hasznait szedni. A bíróság megállapította, hogy a szerződés nem a jövőre nézve, későbbi időpontban állapította meg a használat kezdetét, hanem a szerződés aláírásával egyidőben. Megalapozatlannak ítélte a bíróság felperes azon hivatkozását, hogy csak a kifüggesztést követően léphetett birtokba és illette meg a használat. Felperesnek a földhasználati bejelentési adatlapon kellett a szükséges nyilatkozatát megtenni és felperes az adatlapon a használat kezdő időpontjaként az 1. és 2. oldalon is április 19. napját, tehát a szerződéskötés napját jelölte meg és nem későbbi időpontot. Az ítélet szerint felperes tévesen hivatkozott a szerződés érvényességével kapcsolatban hatósági jóváhagyásra. A Ptk (3) bekezdése szerint mezőgazdasági földterület haszonbérbe adásához írásbeli szerződés szükséges: jogszabály a szerződés érvényességét hatósági jóváhagyáshoz kötheti. Jelen esetben az illetékes jegyzőnek a szerződés érvényességével kapcsolatban semmilyen jogosítványa a jóváhagyással kapcsolatban nem volt, kizárólag a Korm. rendelet 1. (3) bekezdésében írt kötelezettségének tett eleget, amely szerint az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala, illetve a jegyzőség hirdetőtáblájára kifüggesztette, majd a határidő letelte után a 3. (5) bekezdésében írtaknak megfelelően a kifüggesztésről szóló igazolást átadta. A szerződés a felek között a szerződés megkötésének napján érvényesen létrejött, amennyiben határidő alatt az arra jogosult elővásárlási jogával él, azt eredményezte volna, hogy nyilatkozata alapján a felperes helyébe lépett volna. A bíróság megállapította, hogy a szerződésben foglaltak és a felperesi nyilatkozat alapján is a használat kezdő időpontja a szerződéskötés napja volt, melyhez képest felperes május 27-én elkésetten nyújtotta be a kérelmet. Megalapozottan hivatkozott arra is alperes, hogy egyébként a kifüggesztés levételéhez, május 7. és május 8. napjához képest sem volt akadálya annak, hogy felperes határidőben a kötelezettségének eleget tegyen. A földhivatal a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően késedelem esetén köteles a bírság kiszabása iránt intézkedni, méltányosságot nem gyakorolhat. A bíróság a fenti indokok alapján megállapította, hogy a határozat jogszerű és megalapozott, ezért a keresetet a Pp (1) bekezdése alapján elutasította. 4 * * * 4 Veszprém Megyei Bíróság 2.K /2009/6. sz. ítélete

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában FÖLDHASZNÁLAT Zachariás Márton Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában Magyarországon a termőföldek tulajdoni és használati viszonyai jelentősen eltérnek egymástól. Az

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5.

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. A Fővárosi ítélőtábla a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 28. II/7.) által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület (1370 Budapest, Planetárium)

Részletesebben

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi ítélőtábla 14.GF. 40.267/2011/13. A Fővárosi Ítélőtábla a Bajzát Ügyvédi Iroda (3300 Eger, Törvényház u. 11.; ügyintéző: dr. Bajzát György ügyvéd) által képviselt COMPUTERV GM. Gazdaságfejlesztő

Részletesebben

Nógrád és Diósjenő községek

Nógrád és Diósjenő községek 2012. április hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja A képviselő-testület a 2012. május 7-ei rendkívüli testületi ülésén úgy határozott, hogy az önkormányzatok ellen hozott

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság dr. Éliás Sára ügyvéd /1068. Budapest, Rippl Rónai u. 28./ által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület/1370. Budapest, Planetárium/

Részletesebben

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben (Ptk. 349. (1) bek.) Szerző: dr. Mikó Sándor 2013. Alapvetések a jogellenesség vizsgálatához

Részletesebben

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának feltételrendszere Szerző: dr. Sarkadi Mónika Tatabánya 2015. november 21. I. Bevezetés A gyermektartásdíj tárgyában megkötött és a bíróság

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.21.413/2014/4. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő címe; ügyintéző: dr. Szikla Gergely ügyvéd) által képviselt felperes neve (felperes

Részletesebben

A közigazgatási hatósági eljárás. Jogosult erdészeti szakszemélyzeti továbbképzés 2014.

A közigazgatási hatósági eljárás. Jogosult erdészeti szakszemélyzeti továbbképzés 2014. A közigazgatási hatósági eljárás Jogosult erdészeti szakszemélyzeti továbbképzés 2014. Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, közigazgatási eljárási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.21.364/2007/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla dr. Radnóti István ügyvéd (1055 Budapest, Bihari János u. 20.) által képviselt felperes neve (felperes címe)

Részletesebben

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója 5. É V FOLYAM, 2009/2. S Z ÁM ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója Honlapcímünk: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu. email-címünk:

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Gf.I.30.307/2007/8.szám A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Dr. Kispál Sándor ügyvéd által képviselt (I.rendő felperes neve, címe) alatti székhelyű

Részletesebben

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S :

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S : Vagyongyarapodás lakáscélú kedvezmény Fővárosi Bíróság 1055. Budapest, Markó u. 27. 11.K. 31.800/2006/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság Kövesdy Ügyvédi Iroda (..., ügyintéző: dr. Kövesdy Attila

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Előadó: dr. Juhász Zoltán Az eljárás megindulása A panaszos beadvánnyal fordult az Országgyűlési Biztos Hivatalához,

Részletesebben

A kötelező jogi képviselet

A kötelező jogi képviselet INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Delbó Erika - dr. Hernádi László A kötelező jogi képviselet A kötelező jogi képviseletet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (Ütv.) módosításáról rendelkező 2003. évi XI.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 7.K.31805/2004/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a Gana 21 Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen (Hiv.sz.: Vj-141/2002) verseny

Részletesebben

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában Dr. Bá bits K r isztina jogász Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában 54 1. A bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítások

Részletesebben

A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA. 2010.El.II.C.17.

A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA. 2010.El.II.C.17. 2010.El.II.C.17. A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS BEVEZETÉS A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi

Részletesebben

A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai

A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai A megváltozott gazdasági viszonyok következtében az utóbbi években jelentősen nőtt a végrehajtási eljárások,

Részletesebben

184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól 184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól Az 1999. évi XLVIII. törvénnyel módosított, a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 90.

Részletesebben

19/372.Ü-1-50-1/2010.

19/372.Ü-1-50-1/2010. ü g y v é d H-8229 Csopak, Sport utca 18. szám, Postafiók: 11. mobil: +36-20-3 277-772 ugyved@dr.com www.koczkasdr.hu Ügyvédi szám: 19/372.Ü-1-50-1/2010. Balatonkenese Város Önkormányzat Tárgy: ügyvédi

Részletesebben

A Legfelsőbb Bíróság ítélete a lőfegyvertartási engedély lejártának büntetőjogi következményeiről *

A Legfelsőbb Bíróság ítélete a lőfegyvertartási engedély lejártának büntetőjogi következményeiről * JeMa 2011/1 Büntetőjog Szabolcsi László A Legfelsőbb Bíróság ítélete a lőfegyvertartási engedély lejártának büntetőjogi következményeiről * A lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés törvényi tényállása tárgyi

Részletesebben

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17841. számú törvényjavaslat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról Előadó: dr. Petrétei József igazságügy-miniszter Budapest, 2005. október

Részletesebben

Tisztelt Alkotmánybíróság! alkotmányjogi panaszt

Tisztelt Alkotmánybíróság! alkotmányjogi panaszt 1 A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága részére Budapest Tisztelt Alkotmánybíróság! Alulírott dr. Tordai Csaba ügyvéd (nyilvántartó kamara és nyilvántartási szám: Budapesti Ügyvédi Kamara 01-020857),

Részletesebben

Tárgy: az MBK/3822-2/2011. számú végzés felülvizsgálata másodfokú eljárásban

Tárgy: az MBK/3822-2/2011. számú végzés felülvizsgálata másodfokú eljárásban MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1605-3/2011. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: az MBK/3822-2/2011. számú végzés

Részletesebben

ORTT Irodája 1088BudapestRcviczl(yu. 5. Érkezett:,."'...,,,.., 1008DEC 22. " ~.- '~G' f 'IC 1(1-

ORTT Irodája 1088BudapestRcviczl(yu. 5. Érkezett:,.'...,,,.., 1008DEC 22.  ~.- '~G' f 'IC 1(1- ~1 - -(,~ 1 C Fovárosi Ítélotábla 4.Kf.27.501/2008/5. szám ORTT Irodája 1088BudapestRcviczl(yu. 5. Érkezett:,."'...,,,.., 1008DEC 22. " ~.- '~G' f 'IC 1(1- IktatószáM:,c.;~~!.L.,,.:; : ~.:1 Mel1ékle~k:,,,..,.,,..,.,,.,;,..

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20306-10/2014. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és

Részletesebben

Kézbesítés a polgári perben és a hatósági eljárásban. Dr. Nyilas Anna

Kézbesítés a polgári perben és a hatósági eljárásban. Dr. Nyilas Anna Kézbesítés a polgári perben és a hatósági eljárásban Dr. Nyilas Anna A kézbesítési vélelem megdöntése Alapja- a kézbesítés nem volt szabályszerű -a címzett önhibáján kívüli okból nem tudta átvenni= csak

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. október 14. 2015. 20. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 3195/2015. (X. 14.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról... 1384 3196/2015. (X.

Részletesebben

MŰHIBA AZ IPARJOGVÉDELMI ÜGYFÉL-KÉPVISELETI GYAKORLATBAN 2

MŰHIBA AZ IPARJOGVÉDELMI ÜGYFÉL-KÉPVISELETI GYAKORLATBAN 2 Dr. Markó József: 1 MŰHIBA AZ IPARJOGVÉDELMI ÜGYFÉL-KÉPVISELETI GYAKORLATBAN 2 ( E G Y J O G E S E T T A N U L S Á G A I ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól 1. oldal 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében, továbbá a termőföldről

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.28.845/2013/8.

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.28.845/2013/8. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a dr. Mórocz Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. M. I. A.) által képviselt Aqua-Plastech Kft. (Hajdúsámson) felperesnek - a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Pest Megyei Bíróság 6.K.26.451/2005/44. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Bíróság a dr. ügyvéd ( ) által képviselt felperesnek a Közép- Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal (1052 Budapest,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. helyt adok,

H A T Á R O Z A T. helyt adok, ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY PAPP KÁROLY r. altábornagy Szám: 29000-105/943- /2014.P. Tárgy: rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 2.K f.650.069/2014/5. szám

Fővárosi Törvényszék 2.K f.650.069/2014/5. szám Fővárosi Törvényszék 2.K f.650.069/2014/5. szám A Fővárosi Törvényszék a G obert és Társai Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, A ndrássy út 10., ügyintéző: dr. S K ügyvéd) által képviselt M agnater FX Gyártó

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2016. június 3. 2016. 13. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 3108/2016. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról 668 3109/2016. (VI. 3.)

Részletesebben

400 A kórház kártérítési felelősség alóli mentesülését nem eredményezi önmagában az, hogy

400 A kórház kártérítési felelősség alóli mentesülését nem eredményezi önmagában az, hogy 400 A kórház kártérítési felelősség alóli mentesülését nem eredményezi önmagában az, hogy meghatározott vizsgálat elvégzésének hiányával szakmai szabályt nem sértett. Ha az orvosai a tőlük elvárható legnagyobb

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Miskolci Munkaügyi Bíróság 9.M.484/1998/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Független Rendőrszakszervezet (Budapest, VI. Ötvös u. 7., Ügyintéző: dr. Szöllősi Tibor jogi képviselő 1077 Budapest, Király

Részletesebben

Kiüresedik a rendes felmondás jogintézménye

Kiüresedik a rendes felmondás jogintézménye 1 dr. Czeglédy Csaba Kiüresedik a rendes felmondás jogintézménye Fő jogterületem a munkajog; az ügyvédi praxisomban felmerülő jogesetekből a munkaviszony megszüntetésének gyakorlatát, a vonatkozó bírósági

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. június 27. 2014. 19. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 3182/2014. (VI. 27.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról 886 3183/2014. (VI. 27.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Piac és Profit Kiadó Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Piac és Profit Kiadó Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.264/2006/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Piac és Profit Kiadó Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen versenyügyben

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.812/

Részletesebben

Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál

Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál FÖLDMÉRÉS - INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Bábits Krisztina - Karli Ildikó Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről,

Részletesebben

A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT

A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT A P É C S I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M A A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT ADÓS ÁLTAL KÖTÖTT SZERZŐDÉS ESETÉN A Pécsi Ítélőtábla

Részletesebben

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám A Fővárosi Törvényszék a Dr. Illés Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. I. T. ügyvéd) által képviselt Városüzemeltető és Fenntartó Kft. (Mosonmagyaróvár)

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2012. évben megjelent határozatok

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2012. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Gazdasági Szakág Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2012. évben megjelent határozatok ÍH 2012/1/39. A vezető tisztségviselői megbízatás automatikusan nem hosszabbodik meg, ahhoz

Részletesebben

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) felhatalmazása alapján A bírósági végrehajtás igen

Részletesebben

Majd 2010. augusztus 1-én önkényesen, minden indoklás nélkül felbontotta a kölcsönszerződést az OTP Bank.

Majd 2010. augusztus 1-én önkényesen, minden indoklás nélkül felbontotta a kölcsönszerződést az OTP Bank. Alábbi keresetlevelemet elsősorban sorban azoknak a devizaalapu kölcsönszerződést megkötő adósoknak ajánlom, akik már elveszítették az otthonukat. Természetesen alkalmazható azoknál is, akiknek kára nem

Részletesebben

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Nádasi-Szabó Tamás (felperesi jogtanácsos címe) jogtanácsos által képviselt KDB Bank Európa Zrt. (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) felperesnek a Dr. Rátky és Társa

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.025/2007/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a G-Publishing Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest hivatkozási szám: Vj-55/2005.)

Részletesebben

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria!

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! Alulírott DR. ZELLES ZOLTÁN ÜGYVÉD (Zelles és Társa Ügyvédi Iroda, székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 52/b) PLACZ JÓZSEF (6000 Kecskemét, Gyenes M.

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi és a pert megszünteti.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi és a pert megszünteti. Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.242/2004/6. A Fővárosi Ítélőtábla a Birizdó Kft. (Kecskemét) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcsolatos jogorvoslati eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcsolatos jogorvoslati eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Győri Ítélőtábla Gf.IV.20.228/2005/30.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Győri Ítélőtábla a fellebbezési eljárásban a G. Ügyvédi Iroda által képviselt R. Díszlet- és Jelmeztervező Bt. felperesnek a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június 30-i rendes ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június 30-i rendes ülésére Egyszerű többség Tárgy: Az ERMIBAU Kft. kárigénye az Árpád utcai ingatlaneladással kapcsolatban Előterjesztő:

Részletesebben

b)6 Magyarország területén rendezett gépjárműversenyen (edzésen) részt vevő gépjárművekre kötött felelősségbiztosítási szerződésekre;

b)6 Magyarország területén rendezett gépjárműversenyen (edzésen) részt vevő gépjárművekre kötött felelősségbiztosítási szerződésekre; 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról1 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott megalapozott

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.490/ 12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2015. február 9. 2015. 3. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 2/2015. (II. 2.) AB határozat a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Szám: 29000-105/15/ /2014.P. ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Tárgy: rendőri

Részletesebben

Személyes meghallgatás kiemelt jelentősége a gondnokság alá helyezési. perekben, valamint az ismeretlen helyen tartózkodó alperes.

Személyes meghallgatás kiemelt jelentősége a gondnokság alá helyezési. perekben, valamint az ismeretlen helyen tartózkodó alperes. Személyes meghallgatás kiemelt jelentősége a gondnokság alá helyezési perekben, valamint az ismeretlen helyen tartózkodó alperes problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese Budapest, 2015. július 9. I. Prológ

Részletesebben

észrevételt I. Észrevétel a késedelmek kérdésében 1. A kereset elkésettsége Fővárosi Bíróság 1055 Budapest, Markó u. 27. 1363 Budapest, Pf. 16.

észrevételt I. Észrevétel a késedelmek kérdésében 1. A kereset elkésettsége Fővárosi Bíróság 1055 Budapest, Markó u. 27. 1363 Budapest, Pf. 16. Fővárosi Bíróság 1055 Budapest, Markó u. 27. 1363 Budapest, Pf. 16. tárgy: Felperesi észrevétel és feltételes igazolási kérelem a K.33.972/2006. sz. ügyben Budapest, 2006. augusztus 28. Tisztelt Bíróság!

Részletesebben

2009. évi LXII. törvény

2009. évi LXII. törvény 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott megalapozott

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. számú rendelet módosításához

Város Polgármestere. Előterjesztés. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. számú rendelet módosításához Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

Jogszabályi keretek összefoglalása polgári ügyszak

Jogszabályi keretek összefoglalása polgári ügyszak Jogszabályok listája Jogszabályi keretek összefoglalása polgári ügyszak 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (Büsz) 56/2008.(III.26.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA Kvk.IV.37.157/2006/6.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Ny. L. ügyvéd által képviselt dr. K. A. kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 93/2006.

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Biztosítási Feltételek A biztosítótársaságra vonatkozó adatok H-1082 Budapest, Baross u. 1. H-1461 Bp., Pf. 131. Telefon: (+36-1) 486-4200 Cégjegyzékszám: 01-10-041566

Részletesebben

A nyilvántartási térképpel összefüggő hibajavítás a közigazgatási hatósági eljárásban

A nyilvántartási térképpel összefüggő hibajavítás a közigazgatási hatósági eljárásban FÖLDMÉRÉS Szerdahelyi Zsolt A nyilvántartási térképpel összefüggő hibajavítás a közigazgatási hatósági eljárásban Az ingatlanok határvonalának ábrázolására, nyilvántartására a földmérési alaptérkép egy

Részletesebben

Serák István. A Kúria ítélete a végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránti perben történő keresetváltoztatásról *

Serák István. A Kúria ítélete a végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránti perben történő keresetváltoztatásról * JeMa 2015/1 MAGÁNJOG ÉS MUNKAJOG Serák István A Kúria ítélete a végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránti perben történő keresetváltoztatásról * A beavatkozó perbeli jogainak határai Hivatalos

Részletesebben

Fővárosi Bíróság. 1055 Budapest, Markó utca 27. Mélyen Tisztelt Fővárosi Bíróság!

Fővárosi Bíróság. 1055 Budapest, Markó utca 27. Mélyen Tisztelt Fővárosi Bíróság! Fővárosi Bíróság 1055 Budapest, Markó utca 27. Mélyen Tisztelt Fővárosi Bíróság! A Hálózatépítők Szakszervezeti Bizottsága felperes (1203 Budapest, Pázsitos sétány 8., képviseli: Légmán Miklós jogtanácsos,

Részletesebben

Rigth the deduct. The role of the judgments of the Court of Justice of the European in the application of the hungarian Law on VAT.

Rigth the deduct. The role of the judgments of the Court of Justice of the European in the application of the hungarian Law on VAT. dr. László Pardavi associate professor Hungary Széchenyi István University Deák Ferenc Fakulty of Law and Political Sciences Department of Adminstration and Financial Law Rigth the deduct. The role of

Részletesebben

A munkaviszony megszüntetéséhez kapcsolódó kialakuló bírói gyakorlat az új. Mt. tükrében. Szerző: dr. Bana-Nagy Adrienn

A munkaviszony megszüntetéséhez kapcsolódó kialakuló bírói gyakorlat az új. Mt. tükrében. Szerző: dr. Bana-Nagy Adrienn A munkaviszony megszüntetéséhez kapcsolódó kialakuló bírói gyakorlat az új Mt. tükrében Szerző: dr. Bana-Nagy Adrienn Miskolc 2015. november 29. I. A Munka Törvénykönyve változásának jogszabályi, jogpolitikai

Részletesebben

Hírlevél 2009/14-15. www.sinkatax.hu

Hírlevél 2009/14-15. www.sinkatax.hu Hírlevél 2009/14-15. www.sinkatax.hu Kedves Olvasóm! Adózási és számviteli témában indított hírlevelem első jelentkezésekor - ez 2009. február 9-e volt még havonkénti megjelenést terveztem. Azóta az újonnan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság 3.M.527/2004/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52.; ügyintéző: dr. Csányi Éva

Részletesebben

A belügyminiszter 7/2016. (V. 11.) BM utasítása az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról

A belügyminiszter 7/2016. (V. 11.) BM utasítása az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016. évi 19. szám 2463 I. Utasítások A belügyminiszter 7/2016. (V. 11.) BM utasítása az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról A jogalkotásról

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

Az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége és a nemo plus iuris elve

Az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége és a nemo plus iuris elve Az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége és a nemo plus iuris elve Dr. Pusztahelyi Réka Miskolc, 2015. május 8. Bevezetés Átruházás feltételei ingatlan esetében Az elkötelező és a rendelkező ügylet A jogosult

Részletesebben

V É G Z É S. megszüntetem

V É G Z É S. megszüntetem Ügyszám: NAIH-607-4/2013/H. Tárgy: eljárás megszüntetése V É G Z É S... (..., a továbbiakban: Panaszos) bejelentése alapján a...kft. (..., a továbbiakban: Munkáltató) adatkezelése vizsgálatának tárgyában

Részletesebben

kiszabott eljárási bírság megfizetésére kötelező végzés ellen benyújtott fellebbezésének elbírálása

kiszabott eljárási bírság megfizetésére kötelező végzés ellen benyújtott fellebbezésének elbírálása Iktatószámz 14/6108-2/2011. Tárgy: Pető János mulasztás miatt kiszabott eljárási bírság megfizetésére kötelező végzés ellen benyújtott fellebbezésének elbírálása Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról 1 Hatályos: 2013.10.01-2013.12.31 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal

Részletesebben

T Ö R V É N Y A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL (A SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011. sz.) Első rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

T Ö R V É N Y A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL (A SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011. sz.) Első rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK T Ö R V É N Y A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL (A SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011. sz.) Első rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 1. szakasz E törvény meghatározza a bírósági jogvédelem

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! : 1' A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma Budapest II. Varsányi I. u. 40-44. 1535. Bp. Pf.: 887. bíró 15.G.41.074/2010/25. ( A A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság e ' r, -a,. képviselt

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Iktatószám: Axel Springer- Magyarország Kft. v é g z é s t. változtatja meg

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Iktatószám: Axel Springer- Magyarország Kft. v é g z é s t. változtatja meg 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/23/2011. Iktatószám: Vj/23-211/2011. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

Indokolás. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6.

Indokolás. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6. A Fővárosi Ítélőtábla a személyesen eljárt I. rendű felperes neve (IV. rendű felperes címe) I. rendű, a dr. Bay Endre pártfogó ügyvéd (...) által képviselt, II.

Részletesebben

Földművelésügyi Minisztérium pályázati kiírása

Földművelésügyi Minisztérium pályázati kiírása Földművelésügyi Minisztérium pályázati kiírása AGRÁRÁGAZATI SZERVEZETEK SZÁMÁRA A Földművelésügyi Minisztérium, mint támogató (továbbiakban: FM) az agrárágazati és vidékfejlesztési szakmai érdekeket képviselő

Részletesebben

"'-,:; :1. Fõvárosi Ítélõtábla 6.Pf.21.945/2009/4. ;i C~ c A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

'-,:; :1. Fõvárosi Ítélõtábla 6.Pf.21.945/2009/4. ;i C~ c A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! I,""',.C' " ~,,' ' "'-,:; :1. Fõvárosi Ítélõtábla 6.Pf.21.945/2009/4. ;i C~ c,,':;,} e,-"",,". ~J:.;~i~:;.{~~.,~ '{it 11""" -:~;.,;:~~~y ~!"'.'.~f':l~..., -. ~...',.!,o.,,,\ "~C A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/50 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adóigazgatósága Sopron, 2011. október 7. Előadás témái Jogszabályi háttér Visszterhes vagyonszerzések

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

í t é l e t e t Kötelezi a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek 100.000 (egyszázezer) forint felülvizsgálati perköltséget.

í t é l e t e t Kötelezi a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek 100.000 (egyszázezer) forint felülvizsgálati perköltséget. Vagyongyarapodás vállalkozás veszteségének finanszírozása Kfv.I.35.482/2006/7.szám A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága a dr. Csoba Sándor ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Horváth Mária jogtanácsos

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. június 29-i rendes ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. június 29-i rendes ülésére Budakalász Város Polgármestere 165/2010.(VI.29.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. június 29-i rendes ülésére Tárgy: Készítette: Egyeztetve: Ellenőrizte: Tájékoztató

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. március 3. 2014. 6. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 6/2014. (II. 26.) AB határozat az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2010. évi szociális igazgatási és intézményellenőrzési tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2010. évi szociális igazgatási és intézményellenőrzési tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala Ügyszám: 06/181-2/2011. BESZÁMOLÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2010. évi szociális igazgatási és intézményellenőrzési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Ikt.sz.: 4289-84/2015. Tárgy: Sürgősségi indítvány a Szegedi Hőszolgáltató Kft. felszámolásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.593/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/1304- /2012.P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

ÉS MÉGIS KINEK AZ ÉRDEKE? JEGYEZETEK A POLGÁRI PERRENDTARTÁS EGY ÚJABB MÓDOSÍTÁSÁHOZ

ÉS MÉGIS KINEK AZ ÉRDEKE? JEGYEZETEK A POLGÁRI PERRENDTARTÁS EGY ÚJABB MÓDOSÍTÁSÁHOZ DR. KISS DAISY ügyvéd, az ELTE tiszteletbeli tanára I. Bevezetés helyett ÉS MÉGIS KINEK AZ ÉRDEKE? JEGYEZETEK A POLGÁRI PERRENDTARTÁS EGY ÚJABB MÓDOSÍTÁSÁHOZ Sokszor eltűnődöm azon, hogy mégis kinek az

Részletesebben