"'-,:; :1. Fõvárosi Ítélõtábla 6.Pf /2009/4. ;i C~ c A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""'-,:; :1. Fõvárosi Ítélõtábla 6.Pf.21.945/2009/4. ;i C~ c A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!"

Átírás

1 I,""',.C' " ~,,' ' "'-,:; :1. Fõvárosi Ítélõtábla 6.Pf /2009/4. ;i C~ c,,':;,} e,-"",,". ~J:.;~i~:;.{~~.,~ '{it 11""" -:~;.,;:~~~y ~!"'.'.~f':l~..., -. ~...',.!,o.,,,\ "~C A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fõvárosi Ítélõtábla a Béhm Ügyvédi Iroda (ügyintézõ; dr. Béhm Lajos ügyvéd, 1083 Budapest, Baross u. 119/a) által képviselt Fogyasztói Jogérvényesítõ Szervezet (1096 Budapest, Thaly K. u /4) felperesnek, a dr. Lotz Attila ügyvéd (1026 Budapest, Pasaréti út 59.) és dr. Bertus Péter jogtanácsos által képviselt MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörûen mú'ködõ Részvénytársaság (1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.) alperes ellen, általános szerzõdési feltétel érvénytelenségének megállapítása iránt indított perében, a Fõvárosi Bíróság október 2. napján meghozott, 15.P /2008/17. számú ítélete ellen, a felperes részérõl 19., míg az alperes részérõl 18. sorszám alatt elõterjesztett fellebbezés folytán, meghozta a következõ ítéletet: A Fõvárosi Ítélõtábla az elsõfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja, és az alperes által szeptember 7. napja és november 14. napja között alkalmazott Személyszállítási Üzletszabályzat elnevezésû általános szerzõdési feltételei fogyasztói szerzõdések részévé váló 183. KF., 184. KF., 188. KF., 190. KF., 191. KF., 193. KF. számú kikötései, a 187. KF. számú kikötés a) pontjának második bekezdése, továbbá 189. KF. számú kikötésének "kártérítés" szövegrésze az alperes sei szerzõdõ valamennyi félre kiterjedõ hatállyal érvénytelen. Kötelezi az alperest, hogy az alábbi közleményt saját költségén két országos napilap egymást követõ két lapszámában 30 napon belül, míg honlapjának kezdõlapján 15 napon belül tegye közzé: "k ö z 1 e mén y A Fõvárosi Ítélõtábla a május 7. napján kihirdetett jogerõs ítéletével megállapította, hogya MÁ V -START Vasúti Személyszállító Zrt. Személyszállítási Üzletszabályzatának fogyasztói szerzõdések részévé vált 183. KF. számú kikötése, mely szerint, Vonatkimaradás esetén a kártérítésre való jogosultságot az indulási állomás ügyeletes alkalmazottja,~~ ~i~~'~,;

2 6.Pf /2009/ igazolja', valamennyi, a MÁ V-START Zrt-vel szerzõdõ félre kiterjedõ hatállyal érvénytelen. V gyancsak megállapította a jogerõs ítélet az üzletszabályzat fogyasztói szerzõdések részévé vált 184. KF. számú kikötésének a fentiek szerinti érvénytelenségét, amely szerint,vonatkésés esetén az érkezési állomás ügyeletes alkalmazottja igazolja a kártérítésre való jogosultságot'. E kikötések azért érvénytelenek, mert a jóhiszemûség és tisztesség követelményének megsértésével a feleknek a szerzõdésbõl eredõ jogai és kötelezettségei közötti egyens?lyt egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára bont ják meg azáltal, hogy ama V- START Zrt-t egyoldalúan jogosítják fel a vasúti személyszállítási szerzõdé szerzõdésszerû teljesítésének megállapítására. A jogerõs ítélet megállapította a 187. KF. számú kikötés a) pontja második bekezdésének a fentiek szerinti érvénytelenségét, amely szerint,ha az utas ilyen esetben az utazásról nem mond le és elutazik a késett vonattal, a kártérítésre (pót- helyjegy, helyjegy díj ának visszatérítésére) jogosító késési idõt a felszállás elõtt közölt módosított indulási idõhöz viszonyítva kell számítani'. A kikötés azért érvénytelen, mert a jóhiszemûség és tisztesség követelményének megsértésével a feleknek a szerzõdésbõl eredõ jogai és kötelezettségei közötti egyensúlyt egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára bont ják meg azáltal, hogy részben kizárja a fogyasztó jogszabályon alapuló jogainak gyakorlását a MÁV -START Zrt. szerzõdésszegése esetére. A jogerõs ítélet megállapította az üzletszabályzat fogyasztói szerzõdések részévé váló 188. KF. számú kikötése fentiek szerinti érvénytelenségét, amely szerint,nem fizet a vasút kártérítést a nemzetközi vonat külföldi vonalszakaszon bekövetkezett késése, vagy kimaradás a esetén.' V gyancsak megállapította a jogerõs ítélet a 189. KF. számú kikötés kiemelt szövegrészének fentiek szerinti érvénytelenségét, amely szerint 'Ha a nemzetközi vonat a belföldi forgalomban pót- és helyjegyköteles, vagy helyjegyköteles vonatként közlekedik, a vasút mentesül a külföldi szakaszon bekövetkezett késés miatti kártérítés, a pót- és helyjegy, a helyjegy árának visszatérítési kötelezettsége alól'. E kikötések azért érvénytelenek, mert a jóhiszemûség és tisztesség követelményének megsértésével a feleknek a szerzõdésbó1 eredõ jogai és kötelezettségei közötti egyensúlyt egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára bont ják meg azáltal, hogy annak megkülönböztetése nélkül zárja ki a nemzetközi vonat külföldi vonalszakaszán bekövetkezõ késéssel, vagy kimaradással kapcsolatos kártérítési kötelezettséget, hogy a fogyasztó belföldi, vagy nemzetközi vasúti személyszállítási szerzõdést kötött. Az utóbbiak esetében ugyanis a évi LXXVII. törvénnyel kihirdetett Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezményt Kiegészítõ Nemzetközi Vasúti Személyszállítási Szerzõdésre vonatkozó Egységes Szabályok (CIV) értelmében nemzetközi vasúti személyszállítás esetében a fuvarozó felelõs más olyan személyekért is, akik a fuvarozással kapcsolatos feladatait végzik. Ezáltal a kikötések jogszabályba is ütköznek.

3 - 6.Pf /2009/3. 3 L A jogerõs ítélet megállapította a 190. KF. számú kikötés fentiek szerinti érvénytelenségét, amely szerint,nem kötelezett a vasút kártérítés fizetésére a csak pót jegy köteles vonat késése vagy kimaradás a esetén. ' A kikötés azért érvénytelen, mert a jóhiszemûség és tisztesség követelményének megsértésével a feleknek a szerzõdésbó1 eredõ jogai és kötelezettségei közötti egyensúlyt egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára bont ják meg azáltal, hogy a csupán pótjegyköteles vonatok esetében kizárja a fogyasztó jogszabályon alapuló jogait a MA V- START Zrt. szerzõdésszegése esetére. A jogerõs ítélet megállapította az üzletszabályzat fogyasztói szerzõdés részévé váló 191. KF. számú kikötésének a fentiek szerint az érvénytelenségét, amely szerint,a helybiztosítással közlekedõ belföldi vonat tizenöt percen túli késése esetén a vasút az utast oly módon kártalanít ja, hogy pót- és hely jegyének, hely jegyének árát - feltéve, hogy az utas kártérítésigényt nem kíván benyújtani - a vonat megérkezését követõ nap huszonnegyedik órájáig téríti vissza a vonat által érintett állomás személypénztárában'. A kikötés azért érvénytelen, mert a jóhiszemûség és tisztesség követelményének megsértésével a feleknek a szerzõdésbõl eredõ jogai és kötelezettségei közötti egyensúlyt egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára bont ják meg azáltal, hogy a vonat megérkezését követõ nap huszonnegyedik órájáig a jegyár visszatérítési lehetõségét szükségtelenül korlátozza a vonattal érintett állomások személypénztáraira. A jogerõs ítélet megállapította az üzletszabályzat fogyasztói szerzõdés részévé váló 193. KF. számú kikötésének a fentiek szerint érvénytelenségét, amely szerint,az utasnak a kártalanítási igényhez csatolnia kell ment jegyét, pót- és hely jegyét, hely jegyét.' A kikötés azért érvénytelen, mert a jóhiszemûség és tisztesség követelményének megsértésével a feleknek a szerzõdésbõl eredõ jogai és kötelezettségei közötti egyensúlyt egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára bont ják meg azáltal, hogya kártalanítás szóhasználat alapján nem dönthetõ el, hogyakártérítéshez, vagy a jegyár visszatérítéshez szükséges a jegyek csatolása. Emellett arra az esetre ha a fogyasztó nem személyesen, hanem postai úton intézi a visszatérítési, illetve kártérítési igényét, az eredeti okiratok elküldésével kiszolgáltatott helyzetbe kerül azoknak akár a postai szolgáltatónál, akár az alperesnél történõ elvesztés esetére." A felperes elsõfokú perköltségfizetés kötelezettségét mellõzi, míg az alperes kereseti illetéktérítési kötelezettségét (tízezer-ötszáz) forintra felemeli, az állam terhén maradó illeték összegét (tízezer-ötszáz) forintra leszállítja. Mellõzi a kikötések tisztességtelenségének megállapítását. Ezt meghaladóan az elsõfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Kimondja, hogy a felek a fellebbezési eljárásban felmerült költségeiket maguk viselik.

4 6.Pf /2009/3. 4 Kötelezi az alperest, hogy térítsen meg az államnak felhívásra (tizenegyezer) forint fellebbezési eljárási illetéket, megállapítja továbbá, hogy (tizenkettõezer) forint fellebbezési eljárási illeték az állam terhén marad. Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye. Indokolás A felperes közérdekû keresetében az alperes személyszállítási üzletszabályzatának a vonatkimaradással, illetve vonatkéséssel összefüggõ kártérítési jogosultság igazolásának feltételeire vonatkozó 183. KF. és 184. KF. számú kikötései, a kártérítési kötelezettség alóli mentesiliést szabályozó 185. KF. számú kikötése, az utazásról való lemondást szabályozó, 187. KF. számú kikötésének a késési idõ számítás ára vonatkozó a) pont második ci bekezdésének, a nemzetközi vonatok, külföldi vonalszakaszon bekövetkezõ késésévei vagy 1 kimaradás ával kapcsolatos kártérítést, illetve a pót- és helyjegy, valamint a helyjegy árának visszatérítését kizáró 188. KF. és 189. KF. számú kikötései, a csak pótjegyköteles vonat késése vagy kimaradás a miatti kártérítési kötelezettséget kizáró 190. KF. számú kikötése, a 1 pót- és helyjegy, illetve helyjegy árának visszatérítési rendjét szabályozó 191. KF. és 193. KF. számú, továbbá a kártalanítási kötelezettséget vis maior esetére kizáró 192. KF. számú kikötése és a kártérítési igény rendezését szabályozó 194. KF. számú kikötés érvénytelenségének megállapítását kérte. A kifogásolt kikötések érvénytelenségét részben jogszabályba ütközésre, részben azok tisztességtelenségére alapította. Kérte továbbá, hogya bíróság kötelezze az alperest közlemény közzétételére. Az alperes ellenkérelmében a jogszabályba ütközést és tisztességtelenséget vitatva kérte a kereset elutasítását. Az elsõfokú bíróság ítéletével megállapította, hogy az alperes üzletszabályzatának 187. KF. számú kikötése a) pontja második bekezdésének az a rendelkezése, mely szerint a késési idõt a felszállás elõtt közölt módosított indulási idõhöz kell számítani, továbbá 191. KF. számú kikötésének azon rendelkezése, mely szerint az alperes helybiztosítással közlekedõ belföldi vonat 30 percet meghaladó késése esetén is csak a vonat által érintett állomás, és nem bármely állomás személypénztárában teszi lehetõvé a vonat megérkezését követõ huszonnegyedik óráig a pót- és helyjegy, helyjegy árának visszatérítését, tisztességtelen szerzõdési kikötések, és az alperessei szerzõdõ valamennyi félre kiterjedõ hatállyal érvénytelenek. Kötelezte az alperest, hogy saját költségén gondoskodjon a kikötések érvénytelensé~ének megállapítására vonatkozó közleménynek napilapokban, honlapján, továbbá a MA V-INFORM adásaiban történõ közzétételéró1, valamint a vasútállomásokon történõ kifüggesztésérõl. Elõírta, hogy a közlemény tartalmazza az ítélet rendelkezõ részét szó szerint, továbbá az indokolásnak a kikötés tisztességtelenségtelen jellegét alátámasztó érveit. Emellett a felperest perköltség megfizetésére kötelezte, továbbá rendelkezett a le nem rótt kereseti illeték viseléséró1 is. Az elsõfokú bíróság az egyes kifogásolt általános szerzõdési feltételek érvénytelenségének körében az alábbiakkal indokolta döntését: A 183. és 184. KF. számú kikötések nem minõsülnek a felelõsséget kizáró vagy korlátozó kikötésnek, mivel nem azt tartalmazzák, hogy a kártérítésre vonatkozó jogosultságnak az

5 . 6.Pf /2009/3. 5 állomás ügyeletes alkalmazottja által kiadott igazolás a kizárólagos alapja. A kikötés helyes értelmezése szerint az alperes az igazolás kiállításával ismeri el a szerzõdésszegést. Mivel nincs kikötve, hogy az igazolás beszerzésének hiányában az utas igényérvényesítési lehetõsége kizárt, e kikötések csupán lehetõséget biztosítanak az utasnak arra, hogya kártérítésigény jogosultságát az alperes elismerõ nyilatkozatával igazolja. Ezért e kikötések nem ütköznek a 10/1997. (1.28.) Korm. rendelet (Vasúti Rendelet) 20. -ába, ezáltal a Ptk (2) bekezdése szerinti érvénytelenségi ok nem áll fenn. E kikötések nem zárják ki és nem korlátozzák a fogyasztónak a jogszabályon, illetve megállapodás on alapuló igényérvényesítési lehetõségeit sem, és a teljesítés szerzõdésszerûségének megállapítására sem kizárólag az alperest jogosítják fel. A 185. KF. és 192. KF. számú kikötések az alperes kártérítés felelõsség alóli mentesülését erõhatalom esetére korlátozzák, az elõbbi a vis maiomak minõsülõ eseteket példálózva sorolja fel. Az ilyennek minõsített esemény kihatásait az utas vitathatja, ezáltal a kikötések nem ütköznek jogszabályba, a Ptk (2) bekezdése alapján nem érvénytelenek. A kikötések nem tartalmaznak olyan rendelkezést, amely kizárólagosan az alperest jogosítaná fel a teljesítés szerzõdésszerûségének megállapítására, nem tartalmaznak a fogyasztót teljesítésre kötelezõ rendelkezést és nem zárják ki vagy korlátozzák a fogyasztót jogszabályon vagy a felek megállapodásán alapuló igényérvényesítési lehetõségét. A 187. KF. számú kikötés a) pontja a Vasúti Rendelet ától eltérõen, amelyacélállomásra bármely okból történõ késedelmes megérkezést minõsíti olyan szerzõdésszegésnek, amely a helyjegy, illetve pót jegy díjának visszafizetési kötelezettségét váltja ki, a kifogásolt kikötés szerinti számítási mód alkalmazása korlátozza az utas jogszabályon alapuló jogait. Ezáltal a 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (Korm. R.) 2. h) pontja értelmében tisztességtelennek minõsül. Emellett jogszabályba ütközõként a Ptk (2) bekezdése alapján is érvénytelen. Mivel a Vasúti Rendelet 20. -a belföldi közforgalmi menetrend szerinti vasúti személyszállításra alkalmazandó, és az üzletszabályzat a nemzetközi szerzõdés alapján belföldi szabályozási körbe utalt kérdéseknek kizárólag a nemzetközi személyszállítás esetében alkalmazott kiegészítõ feltételeit tartalmazza, a CIV. 32. cikk 3. -a szerint a nemzeti jog irányadó abban a kérdésben, hogy a fuvarozó köteles-e és milyen mértékben kártérítést nyújtani. A Vasúti Rendelet 20. -a a vonat kimaradás a és késedelme esetére állapítja meg a vasúttársaság felelõsségére vonatkozó szabályokat, a rendelet szabályai a külföldi vonalszakaszon bekövetkezett késés és kimaradás esetén nem alkalmazhatók. Ezért a Vasúti Rendelet a alapján a külföldi vonalszakaszon bekövetkezett késés miatt akkor sem köteles a vasút kártérítésre vagy a helyjegy, illetve pót jegy díjának visszatérítésére, ha a vonat a belföldi forgalomban pót- és helyjegy köteles vagy helyjegyköteles vonatként közlekedik. A Ptk (2) bekezdése értelmében jogszabály a felelõsség kizárását vagy korlátozását lehetõvé teszi. A vasúti rendelet hatályából következõen a belföldön bekövetkezett késés és kimaradás esetére korlátozza az alperes kártérítési, illetve visszafizetési kötelezettségét. A 188. KF. és 189. KF. számú kikötések nem ellentétesek a vasúti rendelet hivatkozott rendelkezésével, és tisztességtelennek sem minõsülnek, mivel jogszabályon alapuló jogot nem korlátoznak. A Vasúti Rendelet 20. -a a vonat kimaradása, késedelme miatti felelõsséget arra az esetre állapítja meg, ha az utas az ülõhelyét biztosította. A 190. KF. számú kikötés pót jegy köteles vonatokra vonatkozik, ezért nem ellentétes a Vasúti Rendelet 20. -ával, és a Ptk (5) bekezdésére figyelemmel nem is tisztességtelen. A 191. KF. számú kikötés helyes értelmezés szerint nem teszi függõvé a kártérítési igényrõl való lemondástól az alperes helyjegy, pót jegy visszafizetési kötelezettségét. Egyértelmûen

6

7 . 6.Pf /2009/3. 7 rendelkezést, egyrészt állítva, hogy pernyertesnek minõsül már azáltal is, hogy ha a bíróság az egyik kifogásolt általános szerzõdési feltétel érvénytelenségét megállapítja. Másrészt sérelmezte, hogy az állam helyett õt kötelezte az alperes perköltségének megtérítésére. Az alperes fellebbezésében az ítélet részbeni megváltoztatásával a kereset teljes elutasítását kérte. Elõadta, hogya 187. KF. számú kikötés nem tisztességtelen, annak tartalma ugyanis megfelel a Ptk (1) bekezdésében foglaltaknak, mivel az utas a vasúttársaság hibás teljesítésérõl tudva fogadja el a teljesítést. Ezáltal nem zárja ki és nem is korlátozza az utas jogszabályon alapuló jogait az alperes szerzõdésszegésesetére, csupán az említett rendelkezésnek megfelelõ részletszabályt állapít meg. Vitatta, hogy a visszatérítés helyének a vonattal érintett állomás személypénztáraira való korlátozása egyoldalúan az utas hátrányára határozná meg az igényérvényesítés módját. E kikötés a hatályos jogszabályokba sem ütközik. Indokolatlannak minõsítette az elsõfokú bíróság által elrendelt közzététel terjedelmét, mivel november 15. napjával új üzletszabályzat lépett hatályba. A felek fellebbezési ellenkéreime az elsõ fokú ítélet helybenhagyás ára irányult az ellenérdekû fél jogorvoslati kére Ime által érintett körben. A Fõvárosi Ítélõtábla megállapította, hogya fellebbezések részben megalapozottak. A Fõvárosi Ítélõtábla az elsõ fokú ítélet fellebbezéssel támadott rendelkezéseinekonkrét vizsgálatát megelõzõen szükségesnek ítéli a következõ általános megállapításokat: Az alperes fellebbezési eljárásban tett, és a felperes által nem vitatott bejelentése alapján megállapítható volt, hogy az alperes november 15. napjától új üzletszabályzatot alkalmaz. Önmagában az, hogy az alperes az ítélethozatalt megelõzõen a közérdekû keresettel érintett feltételek alkalmazásával felhagyott, nem tekinthetõ olyan körülménynek, amely a fogyasztók jogvédelmét szükségtelenné, a keresetet pedig oka fogyottá tenné. Az olyan kikötések esetében ugyanis, amelyekkel összefüggésben a fogyasztók a megkötött és már teljesített szerzõdések tartalmával kapcsolatban igényt érvényesíthetnek a feltétel támasztójával szemben, nem zárható ki a jogvédelem szükségessége. Ezért érdemben kellett vizsgálni e kikötések tekintetében az érvénytelenséget. Ugyanakkor a kifogásolt általános szerzõdési feltételek kizárólag a szeptember 7. napja és november 14. napja közötti idóoen válhattak vasúti személyszállítási szerzõdések részévé. Ezért a bíróság kizárólag ebben az idõszakban hatályos üzletszabályzat rendelkezéseit vizsgálhatta. A perben irányadó, március l-tó1 kezdõdõen hatályos Ptk. 209/B. (1) bekezdés alapján a felperes csupán a fogyasztói szerzõdés részévé váló kikötések tekintetében rendelkezik keresetindítási jogosultsággal. Ezért a bíróság kizárólag a fogyasztói szerzõdések részévé váló kifogásolt kikötések érvénytelenségét állapíthatja meg. A Ptk. 209/A. (2) bekezdése értemében a kikötés tisztességtelenségének jogkövetkezménye a semmisség. A Legfelsõbb Bíróság Polgári Kollégiumának a semmisségi ok hivatalból történõ észlelése kapcsán követendõ eljárással kapcsolatban kialakított 1/2005. számú kollégiumi véleménye (BH szám) nyomán kialakuló bírói gyakorlat szerint a bíróság a kereseti, illetve a jogorvoslati kérelem és ellenkérelem korlátai között a felek külön hivatkozása nélkül, hivatalból is figyelembe veheti az olyan semmisségi okot, amely a

8 . 6.Pf.2l.945/2009/3. 8 rendelkezésre álló peradatok alapján megállapítható. Ebbó1 következõen a bíróság a kifogásolt kikötések érvénytelenségét olyan, a felperes által meg nem jelölt okból is megállapíthatja, amelynek fennállásáról a rendelkezésre álló peradatok alapján meggyõzõdik. A kikötések tisztességtelenségériek megítélése szempontjából nincs ügydöntõ jelentõsége a feltételek alkalmazási gyakorlatának, kizárólag az bír jelentõséggel, hogy maguk az általános szerzõdési feltételek lehetõvé teszik-e a szerzõdésbõl fakadó jogok és kötelezettségek a jóhiszemûség és tisztesség követelményének sértõ, egyoldalú és indokolatlan eltolódását a fogyasztó hátrányára. Emiatt az általános szerzõdési feltételek alkalmazási gyakorlatának felderítése sem szükséges a perben. A Ptk 207. (2) bekezdésében rögzített értelmezési szabálya (3) bekezdés értelmében az általános szerzõdési feltételek érvénytelenségének megállapítására irányuló eljárásban nem alkalmazható. A vonatkimaradáson, valamint vonatkésésen alapuló kártérítési igény igazolásáról rendelkezõ 183. KF. és 184. KF. számú kikötések tekintetében az elsõfokú bíróság ~ helytállóan állapította meg, hogy azok nem ütköznek a Vasúti Rendelet 20. -ába, ezáltal a 1 Ptk (2) bekezdése alapján nem semmisek. Azt is helyesen állapította meg az elsõfokú bíróság, hogy e rendelkezések nem zárják ki és nem korlátozzák a fogyasztónak a jogszabályon alapuló igényérvényesítési lehetõségét, illetve az alperes szerzõdésszegése esetén õt jogszabály alapján megilletõ jogokat. Ezáltal a kérdéses kikötések a Korm. R. l. (1) bekezdés i) pontja és 2. h) pontja alapján nem voltak tisztességtelennek minõsíthetõk. Nem értett egyet azonban az ítélõtábla azzal a megállapításával, miszerint a teljesítés szerzõdésszerûségének megállapítására sem kizárólagosan az alperest jogosítják fel a kikötések. Mindkét kikötés úgy rendelkezik, hogy a kártérítésre való jogosultságot az alperes alkalmazottja igazolja. Olyan esetben amikor a kártérítés szerzõdésszegésen, az alperes teljesítésének elmaradás án vagy késedelmén alapul, a kártérítési jogosultság fennállásának igazolása egyszersmind magában foglalja a szerzõdésszegés megállapítását. A kifogásolt általános szerzõdési feltételek az alperes alkalmazottját kifejezett rendelkezéssel jogosítják fel annak egyoldalú megítélésére, hogy az alperes teljesítése szerzõdésszerû volt-e vagy sem. Ezáltal a Korm. R. 1. (1) bekezdés b) pontja, valamint a Ptk (1) bekezdése alapján tisztességtelennek minõsülnek. Az ítélõtábla a 185. KF. és 192. KF. számú kikötésekkel kapcsolatban mindenben osztja az elsõfokú bíróság álláspontját, ezért indokai megismétlése helyett csupán utal ezekre a pp (3) bekezdése alapján. Az ítélõtábla a kikötések tisztességtelenségének felperes által megjelölt okaival összefüggésben annyit kíván kiemelni, hogy a kérdéses rende)kezések nem tartalmaznak olyan kifejezett felhatalmazást, amely annak megállapítására jogosítaná az alperest, hogy teljesítése szerzõdésszerû-e, az utast nem kötelezi teljesítésre arra az esetre, ha az alperes nem teljesíti a szerzõdést, továbbá nem zárja ki és nem korlátozza az utas igényérvényesítési lehetõségeit, illetve szerzõdésszegés esetére jogszabályon alapuló jogait. Mindezekre figyelemmel az elsõfokú bíróság jogszabálysértés nélkül utasította el e körben a keresetet.

9

10 . 6.Pf /2009/3. 10, Ennek tükrében vizsgálva a 188. KF., valamint 189. KF. számú kikötéseket, megállapítható, hogy azok ellentétben állnak a évi LXXVII. törvénnyel kihirdetett Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) függelékeként közzétett Nemzetközi Vasúti Személyszállítási Szerzõdésre vonatkozó Egységes Szabályok (CIV) 51. cikkének rendelkezéseivel. Eszerint ugyanis a fuvarozó felelõs más személyekért, akiknek a szolgáltatásait a szállítás végrehajtásában igénybe veszi, ha ezek a fuvarozással kapcsolatos feladataikat végzik. A vasúti infrastruktúra-üzemeltetõk olyan személyeknek tekintendó'k, akiknek a szolgáltatásait a szállítás végrehajtására fuvarozó igénybe veszi. A CN 1. cikk 1. -a értelmében e rendelkezést kell alkalmazni minden olyan vasúti személyszállítási szerzõdésre, amelynél a kiindulási és a célállomás két különbözõ tagállamban található. Mindebbõl következõen azokban a vasúti személyszállítási szerzõdésekben, amelyeknél az utas induló és célállomása eltérõ CN tagállamban található, az általános szerzõdési feltétel érvényesen nem zárhatja ki a külföldi vonalszakaszon bekövetkezõ késés, illetve vonatkimaradás miatti kártérítési felelõsségét. Ugyanakkor nincs akadálya annak, hogy az alperes a belföldi személyszállítási szerzõdések körében az ilyen esetekre kizárja a kártérítési felelõsségét. A belföldi utas tekintetében ugyanis a vállalkozási szerzõdés teljesítéséhez sem a külföldi vasúti fuvarozó, sem pedig a külföldi infrastruktúra-üzemeltetõ nem minõsül az alperes alvállalkozójának vagy közremú'ködõjének. Ezáltal az õ magatartásukból adódó késésért, illetve járatkimaradásért sem a Ptk. vállalkozásra irányadó, 1 illetve általános szabályai, sem pedig a vasúti rendelet alapján nem tartozik kártérítési felelõsséggel. Mindezek alapján a 188. KF. számú kikötés azért minõsül tisztességtelennek, mert az alperes a kártérítési felelõsségét nem kizárólag a belföldi, hanem ilyen megkötés nélkül, valamennyi vasúti személyszállítási szerzõdése tekintetében kizárja. A 189. KF. számú kikötésnek a kártérítési felelõsséget kizáró rendelkezése pedig azért tisztességtelen a fenti okból, mert szövegezésébõl ugyancsak nem következik, hogy csupán a belföldi vasúti személyszállítási szerzõdések esetében alkalmazandó. Ezért a Fõvárosi Ítélõtábla a felperes által megjelöltektó1 eltérõ okból - a fentebb kifejtettek alapján hivatalból - állapította meg e kikötések érvénytelenségét, mivel azok a évi LXXVII. törvénnyel kihirdetett COTIF egyezmény A mellékleteként közzétett CN 51. cikkébe ütköznek. A jogszabályba ütközõ rendelkezés objektíve sérti a jóhiszemûség és tisztesség törvényi követelményét, ami önmagában megalapozza a tisztességtelenséget. A fogyasztók jogvédelme szükségessé teszi, hogy az ilyen szerzõdési kikötés érvénytelensége minden szerzõdõre kiható hatállyal megállapításra kerüljön, és ne kényszerüljenek a fogyasztók külön-külön perindításra. Ezért a Fõvárosi Ítélõtábla a kérdéses kikötések jogszabályba ütközésén alapuló tisztességtelenségére figyelemmel a Ptk (1) bekezdése alapján megállapította azok érvénytelenségét. Az elsõfokú bíróság a 190. KF. számú kikötés érvénytelenségének megállapítását a Ptk (5) bekezdése alapján azért mellõzte, mert e feltételt a jogszabály elõírásainak megfelel. Az ítélõtábla nem osztotta az elsõfokú bíróság álláspontját ebben a tekintetben. Önmagában az a körülmény, hogy a vasúti rendelet 20. -a arra az esetre ír elõ kártérítési kötelezettséget, ha az utas ülónelyét helyjegy váltásával, vagy más módon biztosította, nem következik az, hogy az alperes szerzõdésszegésbó1 a Ptk a) pontja, valamint 318. (1) bekezdése, és 339. (1) bekezdése alapján eredõ kártérítési kötelezettsége ne állna fenn.

11 . 6.Pf /2009/3. 11 A vasúti rendelet 1. (1) bekezdése - összhangban a Ptk. 1. (1) bekezdésének rendelkezésével - úgy rendelkezik, hogya Ptk. szerzõdésekre vonatkozó általános, továbbá a vállalkozási szerzõdésre vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni. Ebbõl az következik, hogy a vasúti rendelet kártérítésre vonatkozó rendelkezései a Ptk. kártérítéssel kapcsolatos rendelkezéseinek érvényesülését nem zárják ki. Ezek kizárására irányul azonban az alperes üzletszabályzatának 190. KF. számú pontja, figyelemmel azonban arra, hogya Ptk (1) bekezdése értelmében a szerzõdésekre vonatkozó rendelkezésektó1 a felek a szerzõdésükben eltérhetnek, a diszpozítiv rendelkezésekkel ellentétes általános szerzõdési feltétel jogszabályba ütközóként nem tisztességtelen a Ptk (1) bekezdése alapján. Ugyancsak nem minõsül tisztességtelennek a kérdéses kikötés a Korm. R. 1. c), valamint g) pontja alapján sem, mivel nem kötelezi az utast teljesítésre arra az esetre, amennyiben az alperes nem teljesítené a szerzõdést, továbbá nem zárja ki, és nem is korlátozza a fogyasztó igényérvényesítési lehetõségeit. Kizárja azonban a fogyasztónak a Ptk. említett rendelkezésein alapuló jogainak érvényesítését az alperes szerzõdésszegése esetére. Ezáltal a Korm. R. 2. h) pontja és a Ptk (1) bekezdése alapján tisztességtelen. A Fõvárosi Ítélõtábla mindenben osztotta az elsõfokú bíróságnak a 191. KF. számú kikötéssel kapcsolatos álláspontját, ezért az elsõ fokú ítélet vonatkozó indokainak megismétlése helyett csupán utal azokra a Pp (3) bekezdése alapján. Az üzletszabályzat 193. KF. számú kikötésében rendezett kérdésekre vonatkozó rendelkezéseket a Vasúti Rendelet 20. -a nem tartalmaz, ezáltal tévesen hivatkozott arra a felperes, hogy e kikötés jogszabályba ütközik. Ugyancsak nem volt megalapozott a felperesnek a Korm. R. 1. (1) bekezdés i) pontjára, 2. a) és h) pontjaira történõ hivatkozása. E kikötés ugyanis sem a fogyasztónak az igényérvényesítési lehetõségeit, sem pedig a fogyasztó jogszabályon alapuló szerzõdésszegés esetére fennálló jogait nem zárja ki, és nem minõsíti a fogyasztó bármely magatartását szerzõdési nyilatkozat megtételének vagy elmulasztásának. Ugyanakkor a 191. KF. számú kikötés érvénytelenségének megállapítása következtében annak tartalma az általános szerzõdési feltételnek a továbbiakban nem része. Az azt megelõzõ általános szerzõdési feltételek pedig a kártalanítás kifejezést nem értelmezték, a pót- és helyjegy, valamint a helyjegy árának visszafizetési kötelezettségéró1, illetve kártérítésrõl rendelkeztek. Így a kártalanítás szóhasználat alapján nem dönthetõ el, hogyakártérítéshez vagy a jegyár visszatérítéshez szükséges a jegyek csatolása. Emellett arra az esetre ha a fogyasztó nem személyesen, hanem postai úton intézi a visszatérítési, illetve kártérítési igényét, az eredeti okiratok elküldésével kiszolgáltatott helyzetbe kerül azoknak akár a postai szolgáltatónál, akár az alperesnél történõ elvesztése esetére. Az ítélõtábla indokolatlannak találja az eredeti okiratok csatolásának elõírását, ezért a Ptk (1) bekezdése alapján úgy foglalt állást, hogy ez a kikötés a jóhiszemûség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul bontja meg a felek szerzõdésbõl eredõ jogai és kötelezettségei közötti egyensúlyt a fogyasztó hátrányára. A Fõvárosi Ítélõtábla a 194. KF. számú kikötés tekintetében osztotta az elsõfokú bíróság álláspontját indokaira is kiterjedõen, azok megismétlése helyett csupán utal azokra a pp (3) bekezdése alapján. Az ott írtakat annyival kívánja kiegészíteni, hogy a kérdéses i

12 6.Pf /2009/3. 12 ~Jf:;j ", kikötés nem zárja ki a fogyasztó jogszabályban vagy a felek megállapodás án alapuló igényérvényesítési lehetõségét, továbbá az alperes szerzõdésszegése esetére jogszabály által megállapított jogait. Kizárólag a kártérítési igény alperes általi intézésének rendjéró1 rendelkezik, amely az elsõ fokú ítélet indokolásában szereplõ érvek alapján nem minõsül a jóhiszemûség és tisztesség követelményében ellentétben állónak, indokolatlannak és a fogyasztóra egyoldalúan hátrányosnak. Az alperes a fellebbezésében megalapozottan hivatkozott arra, hogy az általános szerzõdési feltételeinek idõ közben történt hatályon kívül helyezésére figyelemmel az elrendelt közzététel módja olyan megterhelést jelentene számára, amely nem áll arányban a közzététel céljával. Ezért a Fõvárosi Ítélõtábla a rendelkezõ rész szerinti körben kötelezte az alperest az érvénytelenség megállapítására vonatkozó közlemény közzétételére. A Fõvárosi Ítélõtábla álláspontja szerint az elsõfokú bíróságnak a közlemény szövegérõl történõ rendelkezése nem elégíti ki maradéktalanul az évi 2. számú törvényerejû rendelet (Ptké. II.) 5. (1) bekezdése által támasztott követelményeket. Önmagában az ítélet rendelkezõ részének közzétételére kötelezés, valamint a tisztességtelenség indokainak ismertetését elõíró rendelkezés nem alkalmas a közlemény szövegének meghatározására, mivel az alperes belátására bízza a közlemény megszövegezését. A bíróság akkor tesz eleget a Ptké. II. 5. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének, amennyiben a közleményt megszövegezi. Ezért a Fõvárosi Ítélõtábla ítéletében ezt a hiányosságot pótolta. Alaptalanul sérelmezte ugyanakkor a felperes a fellebbezésében azt, hogy a közlemény szövege nem tartalmazza, miszerint az ítélet az õ keresete alapján indult perben született. A közlemény célja nem a felperes személyének ismertetése vagy egy fogyasztóvédelmi szervezet perben játszott szerepéne kiemelése. Célja az, hogy a fogyasztók széles köre tudomást szerezzen az alperes által alkalmazott általános szerzõdési feltételek egyes kikötéseinek érvénytelenségérõl, és annak okáról. E célhoz szükségtelen a közleménynek a fellebbezészerinti tartalommal történõ kiegészítése. A fentiek alapján a felek pervesztességének, pemyertességének aránya a felperes javára és az alperes hátrányára tolódott el, azonban ennek pontos mértéke a kereseti kérelem természetébó1 adódóan nem határozható meg. Ezért a Fõvárosi Ítélõtábla a felperes elsõfokú perköltségfizetésre kötelezését mellõzte, míg az alperes illetéktérítési kötelezettségét a le nem rótt keresetilleték felére emelte fel. Mindezekre figyelemmel a Fõvárosi Ítélõtábla az elsõfokú bíróság ítéletét a Pp (2) bekezdése alapján részben megváltoztatta. A peres felek fellebbezése csupán részben vezetett sikerre, ezáltal részben pemyertesek, részben pervesztesek lettek. Figyelemmel arra, hogy ennek aránya a fellebbezési eljárásban sem volt számszerûsíthetõ, a Fõvárosi Ítélõtábla úgy rendelkezett, hogy a peres felek viseljék a másodfokú eljárásban felmerült költségeiket.

13 ;~: ;;:;'.! 0" 6.pf /2009/3. 13 Az alperes fe11ebbezésén a szükséges Ft-tal szemben Ft fellebbezési eljárási illetéket rótt le, ugyanakkor a felperes által le nem rótt Ft kereseti illeték fele terhelné, ezért a Fõvárosi Ítélõtábla a megtérítendõ illetékbó1 a szükségtelenül lerótt Ft többletet levonva kötelezte az alperest a 6/1986. IM rendelet 13. (2) bekezdése alapján az illeték megtérítésére, míg a további le nem rótt kereseti illeték viseléséró1 a rendelet 14. -a alapján rendelkezett. Budapest, május 7. Dr. Molnár Ambrus s. k. a tanács elnöke Dr. Németh László s. k. Dr. Szücs József s. k. elõadó bíró bíró A kiadmány hiteléül: épj2j t!~ Gosztola Edit Erzsébet tisztviselõ.

A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson bírálja el, de a felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson

A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson bírálja el, de a felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson Fõvárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma 1027 Budapest, Varsányi I.u.40-44. 7.G.41.775/2004/11.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fõvárosi Bíróság dr. Kovács Kázmér (1065 Budapest, Nagymezõ u. 28.) ügyvéd

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság dr. Éliás Sára ügyvéd /1068. Budapest, Rippl Rónai u. 28./ által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület/1370. Budapest, Planetárium/

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.21.413/2014/4. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő címe; ügyintéző: dr. Szikla Gergely ügyvéd) által képviselt felperes neve (felperes

Részletesebben

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria!

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! Alulírott DR. ZELLES ZOLTÁN ÜGYVÉD (Zelles és Társa Ügyvédi Iroda, székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 52/b) PLACZ JÓZSEF (6000 Kecskemét, Gyenes M.

Részletesebben

ORTT Irodája 1088BudapestRcviczl(yu. 5. Érkezett:,."'...,,,.., 1008DEC 22. " ~.- '~G' f 'IC 1(1-

ORTT Irodája 1088BudapestRcviczl(yu. 5. Érkezett:,.'...,,,.., 1008DEC 22.  ~.- '~G' f 'IC 1(1- ~1 - -(,~ 1 C Fovárosi Ítélotábla 4.Kf.27.501/2008/5. szám ORTT Irodája 1088BudapestRcviczl(yu. 5. Érkezett:,."'...,,,.., 1008DEC 22. " ~.- '~G' f 'IC 1(1- IktatószáM:,c.;~~!.L.,,.:; : ~.:1 Mel1ékle~k:,,,..,.,,..,.,,.,;,..

Részletesebben

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi ítélőtábla 14.GF. 40.267/2011/13. A Fővárosi Ítélőtábla a Bajzát Ügyvédi Iroda (3300 Eger, Törvényház u. 11.; ügyintéző: dr. Bajzát György ügyvéd) által képviselt COMPUTERV GM. Gazdaságfejlesztő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.025/2007/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a G-Publishing Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest hivatkozási szám: Vj-55/2005.)

Részletesebben

Í t é l e t e t: A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 17. P.III. 22 429/2001119. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Í t é l e t e t: A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 17. P.III. 22 429/2001119. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 17. P.III. 22 429/2001119. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság dr. Kárpáti József ügyvéd ( ) által képviselt Háttér Baráti Társaság

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi és a pert megszünteti.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi és a pert megszünteti. Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.242/2004/6. A Fővárosi Ítélőtábla a Birizdó Kft. (Kecskemét) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata

Részletesebben

A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.990/2013/27. szám

A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.990/2013/27. szám A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.990/2013/27. szám A Fővárosi Törvényszék a bnt. Szabó Tom Burmeister Ügyvédi Iroda (1143 Budapest, Stefánia út 101-103., ügyintéző: dr. Sz. L. A.

Részletesebben

Nógrád és Diósjenő községek

Nógrád és Diósjenő községek 2012. április hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja A képviselő-testület a 2012. május 7-ei rendkívüli testületi ülésén úgy határozott, hogy az önkormányzatok ellen hozott

Részletesebben

I. Az állategység számítás szempontjai

I. Az állategység számítás szempontjai I. Az állategység számítás szempontjai Az elsőfokú hatóság a felperes támogatási kérelmének részben helyt adva négy célprogramban ítélt meg támogatható területeket. A bódvaszilasi illetőségű felperes a

Részletesebben

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Nádasi-Szabó Tamás (felperesi jogtanácsos címe) jogtanácsos által képviselt KDB Bank Európa Zrt. (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) felperesnek a Dr. Rátky és Társa

Részletesebben

Majd 2010. augusztus 1-én önkényesen, minden indoklás nélkül felbontotta a kölcsönszerződést az OTP Bank.

Majd 2010. augusztus 1-én önkényesen, minden indoklás nélkül felbontotta a kölcsönszerződést az OTP Bank. Alábbi keresetlevelemet elsősorban sorban azoknak a devizaalapu kölcsönszerződést megkötő adósoknak ajánlom, akik már elveszítették az otthonukat. Természetesen alkalmazható azoknál is, akiknek kára nem

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! : 1' A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma Budapest II. Varsányi I. u. 40-44. 1535. Bp. Pf.: 887. bíró 15.G.41.074/2010/25. ( A A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság e ' r, -a,. képviselt

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Gf.I.30.307/2007/8.szám A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Dr. Kispál Sándor ügyvéd által képviselt (I.rendő felperes neve, címe) alatti székhelyű

Részletesebben

Indokolás. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6.

Indokolás. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6. A Fővárosi Ítélőtábla a személyesen eljárt I. rendű felperes neve (IV. rendű felperes címe) I. rendű, a dr. Bay Endre pártfogó ügyvéd (...) által képviselt, II.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN! r Pesti Központi Kerületi Bíróság 1027 Budapest, Varsányi I. u. 40-44. 14.G.303.531/2011/5. OROSZ V. 2011 DEC 1 k. ÜGYVÉDI IRODA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN! A Pesti Központi Kerületi Bíróság Dr. Orosz

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.860/2014/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.860/2014/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.860/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/49 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Kfv. IV. 37. 432/2008/9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. /Budapest/ felperesnek a dr. László Ildikó Katalin

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/50 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság 3.M.527/2004/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52.; ügyintéző: dr. Csányi Éva

Részletesebben

Személyes meghallgatás kiemelt jelentősége a gondnokság alá helyezési. perekben, valamint az ismeretlen helyen tartózkodó alperes.

Személyes meghallgatás kiemelt jelentősége a gondnokság alá helyezési. perekben, valamint az ismeretlen helyen tartózkodó alperes. Személyes meghallgatás kiemelt jelentősége a gondnokság alá helyezési perekben, valamint az ismeretlen helyen tartózkodó alperes problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese Budapest, 2015. július 9. I. Prológ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Gyulai Munkaügyi Bíróság 1.M.318/2003/3. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Gyulai Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről dr. Tordai Gábor (1077 Budapest, Király u. 71.) által képviselt

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2015. február 9. 2015. 3. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 2/2015. (II. 2.) AB határozat a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.21.364/2007/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla dr. Radnóti István ügyvéd (1055 Budapest, Bihari János u. 20.) által képviselt felperes neve (felperes címe)

Részletesebben

alkotmányjogi panaszt Indítványunkban mindenekelőtt az indítványozói jogosultságunkat kell alátámasztanunk.

alkotmányjogi panaszt Indítványunkban mindenekelőtt az indítványozói jogosultságunkat kell alátámasztanunk. Tisztelt Alkotmánybíróság! Alulírott INDEX.HU Zrt. ( ) meghatalmazott jogi képviselőnk, Dr. Majtényi László (Dr. Majtényi László Ügyvédi Iroda ) útján az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, II. Gyorskocsi u. 52. 21.M.496/2004/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (üi.: dr. Csányi Éva jogtanácsos,

Részletesebben

Jogesetek a földhasználat köréből

Jogesetek a földhasználat köréből FÖLDHASZNÁLAT Dr. Szentgyörgyi Ágota Jogesetek a földhasználat köréből A földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás, és annak szabályozása lassan egy évtizedes múltra tekint vissza, azonban annak körében

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5.

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. A Fővárosi ítélőtábla a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 28. II/7.) által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület (1370 Budapest, Planetárium)

Részletesebben

3.Kf.650.388/2013/4. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya:

3.Kf.650.388/2013/4. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya: 3.Kf.650.388/2013/4 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.07.18. Iktatószám: 14039/2014 CPV Kód:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf. 27. 441/2010/5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. E. M. vezetı jogtanácsos által képviselt Telenor Magyarország Zrt. (korábbi neve: Pannon GSM Távközlési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.190/4/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2.Kf.27.546/2010/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. K. Sz. jogtanácsos által képviselt OTP Bank Nyrt. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin

Részletesebben

Adóvilág 2010. június XIV. Évfolyam 07. szám

Adóvilág 2010. június XIV. Évfolyam 07. szám Az eljárási költségek, a költségek viselése és a költségmentesség szabályai a hatósági eljárásban 2 A közigazgatási hatósági eljárásban, így az adóigazgatási eljárásban, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések

Részletesebben

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem 4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán Alkotmányos védelem Általános alkotmányos védelem A nemek közötti hátrányos megkülönböztetés általános tilalmát a Magyar

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.28.845/2013/8.

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.28.845/2013/8. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a dr. Mórocz Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. M. I. A.) által képviselt Aqua-Plastech Kft. (Hajdúsámson) felperesnek - a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd

Részletesebben

Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete

Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.24.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.593/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT

A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT A P É C S I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M A A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT ADÓS ÁLTAL KÖTÖTT SZERZŐDÉS ESETÉN A Pécsi Ítélőtábla

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.:D. 835/11/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA. 2010.El.II.C.17.

A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA. 2010.El.II.C.17. 2010.El.II.C.17. A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS BEVEZETÉS A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.696/8/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.2131/2003/14. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről ügyintézőkényt eljáró Dr. Tordai Gábor (1383 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í t é l e t e t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í t é l e t e t : Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1055 Budapest, V. Markó u. 27. 4.M. 372/1999/13. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet által képviselt Dr. L. R., I.r. felperesnek,

Részletesebben

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának feltételrendszere Szerző: dr. Sarkadi Mónika Tatabánya 2015. november 21. I. Bevezetés A gyermektartásdíj tárgyában megkötött és a bíróság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 6/2000/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőr Szakszervezet Jogi Képviseleti Szolgálat (ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor, Budapest, Pf.: 52., 1388)

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Bf.II.388/2004/7. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Szegeden, 2004. évi október hó 14. napján tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 3. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 3. szám MAGYAR KÖZLÖNY 3. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. január 8., péntek Tartalomjegyzék Köf.5046/2015/4. számú határozat A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata 336 Köf.5052/2015/2. számú határozat

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2016. június 3. 2016. 13. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 3108/2016. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról 668 3109/2016. (VI. 3.)

Részletesebben

Dr. Fazekas Tamás ügyvéd 1055 Budapest, Nyugati tér 6., III/6. +3630-7434294 tamas.fazekas@gmail.com

Dr. Fazekas Tamás ügyvéd 1055 Budapest, Nyugati tér 6., III/6. +3630-7434294 tamas.fazekas@gmail.com Dr. Fazekas Tamás ügyvéd 1055 Budapest, Nyugati tér 6., III/6. +3630-7434294 tamas.fazekas@gmail.com ÉRTESÍTÉSI CÍM A TÁRGYI ÜGYBEN: MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG 1054 BUDAPEST, BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 36-38.

Részletesebben

A KÚRIA mlint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mlint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.869/2014/5.szám A KÚRIA mlint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Várnai és Társa Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. M A ügyvéd - 1037 Budapest, Szépvölgyi út 141. fszt. 1.) által képviselt Telenor

Részletesebben

felcím felelõsségbiztosítás Szakmai felelõsségbiztosítási szerzõdési feltételek közjegyzõk részére ALCÍM AHE-10267/2 1/7

felcím felelõsségbiztosítás Szakmai felelõsségbiztosítási szerzõdési feltételek közjegyzõk részére ALCÍM AHE-10267/2 1/7 Tabellio felcím felelõsségbiztosítás Szakmai felelõsségbiztosítási szerzõdési feltételek közjegyzõk részére ALCÍM 1/7 A szerzõdés alanyai 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.980/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben (Ptk. 349. (1) bek.) Szerző: dr. Mikó Sándor 2013. Alapvetések a jogellenesség vizsgálatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 3.K.34523/2005/3 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a UPC Magyarország Kft. felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal alperes (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) ellen indított,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 67. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 67. szám MAGYAR KÖZLÖNY 67. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 14., csütörtök Tartalomjegyzék 119/2015. (V. 14.) Korm. rendelet A Nemzeti Hauszmann-terv keretében a Budavári Palota épületegyütteshez

Részletesebben

v é g z é s t. Indokolás I. A versenyfelügyeleti eljárás tárgya

v é g z é s t. Indokolás I. A versenyfelügyeleti eljárás tárgya 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/57/2013. Iktatószám: Vj/57-126/2013. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf.27.185/2007/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a Forever Living Products Egészségügyi Élelmezési és Kozmetikai Termékeket Forgalmazó Kft. (Budapest) felperesnek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf. 27. 112/2008/8. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a LOGISZTÁR Székesfehérvári Logisztikai Szolgáltató Központ Tulajdonosi és Fejlesztı Kft. (Székesfehérvár

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.31.052/2015/12. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.31.052/2015/12. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.31.052/2015/12. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/42 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.428/12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

3. Kérem, hogy a tisztelt törvényszék tiltsa el alpereseket a további jogsértésektől (Ptk. 84. (1) b)).

3. Kérem, hogy a tisztelt törvényszék tiltsa el alpereseket a további jogsértésektől (Ptk. 84. (1) b)). Tisztelt Nyíregyházi Törvényszék!... (született:..., lakcím:..., anyja neve:...) felperes meghatalmazott jogi képviselőjeként Orosz Mihály Zoltán, Érpatak Község polgármestere (cím:...) I. rendű és Érpatak

Részletesebben

A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.IV.37.661/2014/7. számú ítélete

A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.IV.37.661/2014/7. számú ítélete A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.IV.37.661/2014/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. március 3. 2014. 6. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 6/2014. (II. 26.) AB határozat az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról,

Részletesebben

VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL

VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY KNOW-HOW ÉS ÜZLETI TITOK MEGSÉRTÉSE, ILLETVE VÉDELME KÉRDÉSÉBEN ISZT- 8/2008 I. Megbízás és előzmények Az M. Zrt. a közte,

Részletesebben

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17841. számú törvényjavaslat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról Előadó: dr. Petrétei József igazságügy-miniszter Budapest, 2005. október

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.490/ 12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

Kézbesítés a polgári perben és a hatósági eljárásban. Dr. Nyilas Anna

Kézbesítés a polgári perben és a hatósági eljárásban. Dr. Nyilas Anna Kézbesítés a polgári perben és a hatósági eljárásban Dr. Nyilas Anna A kézbesítési vélelem megdöntése Alapja- a kézbesítés nem volt szabályszerű -a címzett önhibáján kívüli okból nem tudta átvenni= csak

Részletesebben

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám A Fővárosi Törvényszék a Dr. Illés Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. I. T. ügyvéd) által képviselt Városüzemeltető és Fenntartó Kft. (Mosonmagyaróvár)

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D110/ 5 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! í t é l e t e t: A bíróság a felperesek kereseteit elutasítja. I n d o k o l á s :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! í t é l e t e t: A bíróság a felperesek kereseteit elutasítja. I n d o k o l á s : Fıvárosi Bíróság 16.K.32324/2008/13. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Bíróság dr. Török Tamás ügyvéd által képviselt Flavin 7 Kft. (Maklár) I. rendő és a dr. Sallay István ügyvéd által képviselt

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 16.Gf.40.572/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (..., ügyintéző dr. Stanka Gergely ügyvéd) által képviselt... (...) felperesnek a Dezső és Társai Ügyvédi

Részletesebben

í t é l e t e t : Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye. I n d o k o l á s

í t é l e t e t : Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye. I n d o k o l á s Fıvárosi Ítélıtábla 2.Kf.27.415/2011/3. szám A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. Nagy László Gyula ügyvéd által képviselt Könyvmíves Könyvkiadó Kft. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20306-10/2014. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek részére Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1

Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek részére Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1 Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. forgalmazási tevékenységre vonatkozó ügyfél-tájékoztatója lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. január 1-től Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. június 27. 2014. 19. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 3182/2014. (VI. 27.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról 886 3183/2014. (VI. 27.)

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/115/2013. Iktatószám: Vj/115-16/2013. NYILVÁNOS VÁLTOZAT! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

í t é l e t e t Kötelezi a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek 100.000 (egyszázezer) forint felülvizsgálati perköltséget.

í t é l e t e t Kötelezi a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek 100.000 (egyszázezer) forint felülvizsgálati perköltséget. Vagyongyarapodás vállalkozás veszteségének finanszírozása Kfv.I.35.482/2006/7.szám A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága a dr. Csoba Sándor ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Horváth Mária jogtanácsos

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Bíróság 27. 11. K. 34. 04312007/4. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a KÖNYVMÍVES Könyvkiadó Kft (Budapest) felperesnek a GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL (Budapest) alperes ellen verseny ügyben

Részletesebben

A jogi képviselő díjazása a végrehajtási eljárás során

A jogi képviselő díjazása a végrehajtási eljárás során A jogi képviselő díjazása a végrehajtási eljárás során Szerző: Dr. Szigeti István Siklós, 2013. április A tanulmányomban be kívánom mutatni, hogy a végrehajtási eljárás folyamán a jogi képviselők (ideértve

Részletesebben

ORTT Irod5ja ""'"'''0''''''0''''''''''' Z010 JAN 1 B... . ',,;,h)si:..i :1::':"~"'"''''''''''''.0'" {~. t,t"h~'...,ad, t( " '"'''''''''''''''''''''

ORTT Irod5ja ''''0''''''0''''''''''' Z010 JAN 1 B... . ',,;,h)si:..i :1::':~'''''''''''''.0' {~. t,th~'...,ad, t(  '''''''''''''''''''''' :-. ti - 5::r( 9-- 1D. Fovárosi Ítéliitábla 4.Kf.27.312/2009/4. szám ORTT rod5ja t. LezeH:.. 1080 Hudapest ""'"'''0''''''0''''''''''' Reviczky u 5... FÖVÁROSBíRÓSÁG KÖZGAZGATÁGi KOl..Lt:G~A Z010 JAN 1

Részletesebben

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója 5. É V FOLYAM, 2009/2. S Z ÁM ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója Honlapcímünk: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu. email-címünk:

Részletesebben

A KÚRIA. mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA. mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Kajtár, Takács, Hegymegi-Barakonyi Ügyvédi Iroda (1062 Budapest, Andrássy út 102., ügyintéző: Dr. H.- B.Z. ügyvéd) által képviselt Allianz Hungária Biztosító

Részletesebben

Az illetékjogi szabályozás elméleti és gyakorlati kérdései

Az illetékjogi szabályozás elméleti és gyakorlati kérdései Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék Az illetékjogi szabályozás elméleti és gyakorlati kérdései Szerző: Kecskeméti Ágnes Neptun kód: C3H96U Konzulens:

Részletesebben

ÉS MÉGIS KINEK AZ ÉRDEKE? JEGYEZETEK A POLGÁRI PERRENDTARTÁS EGY ÚJABB MÓDOSÍTÁSÁHOZ

ÉS MÉGIS KINEK AZ ÉRDEKE? JEGYEZETEK A POLGÁRI PERRENDTARTÁS EGY ÚJABB MÓDOSÍTÁSÁHOZ DR. KISS DAISY ügyvéd, az ELTE tiszteletbeli tanára I. Bevezetés helyett ÉS MÉGIS KINEK AZ ÉRDEKE? JEGYEZETEK A POLGÁRI PERRENDTARTÁS EGY ÚJABB MÓDOSÍTÁSÁHOZ Sokszor eltűnődöm azon, hogy mégis kinek az

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom.

h a t á r o z a t o t hozom. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-PJ-III-B-65/2012. számú határozata a S+H Portfolio Vagyonkezelő és Munkaerőgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 2112 Veresegyház,

Részletesebben

1-H-KJ-2007-46. bírósági határozat. a Fvárosi Bíróság ítélete közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben

1-H-KJ-2007-46. bírósági határozat. a Fvárosi Bíróság ítélete közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben 1-H-KJ-2007-46. bírósági határozat a Fvárosi Bíróság ítélete közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben A Fvárosi Bíróság Budapesten, 2007. szeptember 25-én a Bevándorlási és Állampolgársági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.127/2004/12.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a PhN Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest, hivatkozási

Részletesebben

HATÁROZAT. Az Elnök a referenciaajánlat jelen határozattal jóvá nem hagyott rendelkezései vonatkozásában annak tartalmát az alábbiak szerint

HATÁROZAT. Az Elnök a referenciaajánlat jelen határozattal jóvá nem hagyott rendelkezései vonatkozásában annak tartalmát az alábbiak szerint Ügyiratszám: BI/600-12/2014. Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. összekapcsolási referenciaajánlatának jóváhagyása és tartalmának megállapítása (Magyar Telekom RIO) Ügyintéző: dr. Kun István, Zágonyi László Melléklet:

Részletesebben

Tisztelt Alkotmánybíróság! alkotmányjogi panaszt

Tisztelt Alkotmánybíróság! alkotmányjogi panaszt 1 A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága részére Budapest Tisztelt Alkotmánybíróság! Alulírott dr. Tordai Csaba ügyvéd (nyilvántartó kamara és nyilvántartási szám: Budapesti Ügyvédi Kamara 01-020857),

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2006. MÁJUS 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1081 FORINT TARTALOM Oldal II. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 12/2006. (III. 14.) GKM r. az Útpénztár fejezeti kezelésû

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. november 11. 2014. 28. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 33/2014. (XI. 7.) AB határozat a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm.

Részletesebben

VI/2235/2012. AB határozat az Országos Választási Bizottság 6/2012. (I. 16.) OVB határozata vizsgálatáról

VI/2235/2012. AB határozat az Országos Választási Bizottság 6/2012. (I. 16.) OVB határozata vizsgálatáról VI/2235/2012. AB határozat az Országos Választási Bizottság 6/2012. (I. 16.) OVB határozata vizsgálatáról Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népszavazásra irányuló aláírásgyűjtő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 7.K.31805/2004/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a Gana 21 Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen (Hiv.sz.: Vj-141/2002) verseny

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.226/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2.Kf.27.042/2011/5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. H.-B. Z. ügyvéd) által

Részletesebben