1-H-KJ bírósági határozat. a Fvárosi Bíróság ítélete közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1-H-KJ-2007-46. bírósági határozat. a Fvárosi Bíróság ítélete közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben"

Átírás

1 1-H-KJ bírósági határozat a Fvárosi Bíróság ítélete közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben A Fvárosi Bíróság Budapesten, szeptember 25-én a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatósága alperes ellen közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perben meghozta az alábbi ítéletet: A bíróság a felperes keresetét elutasítja. Kötelezi a bíróság a felperest, hogy tárgyi illeték feljegyzési joga folytán le nem rótt (tizenhatezer-ötszáz) forint eljárási illetéket az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság külön felhívására a magyar államnak fizessen meg. Kötelezi a bíróság a felperest, hogy az alperesnek 15 napon belül fizessen meg (húszezer) forint perköltséget. Az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek. Indokolás A felperes május 30. napján nyújtotta be a magyar állampolgárság fennállását igazoló bizonyítvány iránti kérelmét a Gyri Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetjénél. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatósága a 106-Á-06208/2006., augusztus 10. napján kelt határozatával a felperes kérelmét elutasította. Az indokolás rögzítette azt, hogy felperes szeptember 24. született a Magyarországtól elcsatolt Samorin (Somorja) községben. Ez a település azonban az évi XXXIII. törvénnyel kihirdetett trianoni békeszerzdéssel Magyarországtól Csehszlovákiához került csatolásra. Az ekkor hatályos, a magyar állampolgárság megszerzésérl, és elvesztésérl szóló évi I. törvény 3. -a szerint leszármazás jogcímén a magyar állampolgárságot a magyar állampolgár törvényes, és a magyar állampolgárn törvénytelen gyermekei szerezték meg. Felperes házasságból született, apja évben nem volt magyar állampolgár, tehát a felperes születéssel nem szerezhette meg a magyar állampolgárságot. A határozat rögzítette azt, hogy a felperes az 1939/2200. ME rendelet alapján a Bécsben az november 2. napján kelt döntbírói határozatnak megfelelen november 2. napjától kezdd jogi hatállyal hatósági intézkedés nélkül szerezte meg a magyar állampolgárságot. A határozat indokolása szerint a felperes magyar állampolgárként 1940 és 1945 között különböz idszakokban Magyarország mai területén, illetve Somorján élt, decemberében behívó parancsot kapott. Egy német hatóság által kiállított fénymásolatban becsatolt igazolás szerint a felperes február 28. napja, és május 8. napja között a Wehrmachtnál szolgált. Ezen katonai szolgálatot követen csaknem egy évig tartó angol hadifogság után Samorinba tért vissza. Az alperesi határozat rögzítette azt, hogy az évi V. törvénnyel kihirdetett fegyverszüneti egyezmény 2. Cikke szerint Magyarország kötelezte magát, hogy hatályon kívül helyez minden olyan törvényhozási, és közigazgatási szabályt, amely az annexióra, vagy pedig a csehszlovák, jugoszláv, román területek Magyarországhoz csatolására vonatkozik. E kötelezettségnek megfelelen az 526/1945. ME rendelet 1. -a hatályon

2 kívül helyezte az 1939/2200. ME rendeletet, és ezzel az érintettek idlegesen megszerzett magyar állampolgársága január 20. napi hatállyal megsznt. Ezt követen magyar állampolgárnak csak azt a személyt lehetett elismerni, aki az évi LX. törvény 25., 26., 27. -aiban foglalt feltételeknek megfelelt. A határozat szerint az irattárukban megtalálhatóak az és évbl származó adatok, melyek szerint a felperes évtl külföldiként tartózkodott Magyarországon évig, amikor Németországba távozott. Kezdetben tanuló diákként, majd az egyetem elvégzése után különböz munkahelyeken dolgozóként tartózkodott Magyarországon. A határozat indokolási részében kifejtésre került az is, hogy a felperes évben csehszlovák állampolgár volt, melyet egy csehszlovák hatóság által december 12. napján kiadott / számú bizonyítvány igazol. Az szeptember 1. napján a Pécsi Tanács Igazgatási Osztályán készült jegyzkönyv szerint akkor felperes KEOKH /1952. számú, szeptember 30. napjáig érvényes tartózkodási engedélyével élt Magyarországon. Ugyanezen osztályon október 29. napján felvett jegyzkönyvben maga a felperes jelentette ki, hogy csehszlovák állampolgárságát fenn kívánja tartani, nem tart igényt magyar állampolgárságra. Kijelentette továbbá, hogy júniusában a csehszlovák állam javára hségesküt tett. A KEOKH február 18. napján azt is igazolta, hogy felperes érvényes lakhatási engedéllyel rendelkezik október 21. napján kelt beadványában felperes annak igazolását kérte, hogy nem magyar állampolgár. Ezt követen december 15. napján állítottak ki részére egy nemleges állampolgársági bizonyítványt. A határozat szerint arra tekintettel, hogy felperes január 25. napja után magyar állampolgárságot semmiféle jogcímen nem szerzett, magyar állampolgárságának fennállását nem lehet igazolni. A határozat utalt arra, hogy a felperes magyar állampolgárságát a magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény 5. -a alapján visszahonosítással tudja visszaszerezni. A felperes keresetlevelében kérte az alperesi határozat hatályon kívül helyezését. Álláspontja szerint az alperes anyagi jogszabályt sértett a döntése meghozatalakor, hiszen nem a jogszabályoknak megfelelen járt el. Véleménye szerint teljesen egyértelmen igazolt, és bizonyított az, hogy magyar állampolgár volt, és jelenleg is az, valamint Magyarországon élt február 1. napjától kezdden. Véleménye szerint az november 2. napjával megszerzett magyar állampolgárságát nem veszítette el. A Benes-dekrétum megfosztotta csehszlovák állampolgárságától augusztus 2. napjával, tehát amikor Magyarországra menekült szeptember 12. napján is hontalan állampolgár volt. Utalt arra, hogy július 14. napján tényleges katonai szolgálatra kötelezték, behívót kapott, és ennek eleget is tett, katonai igazolványának a sorszáma N számon lett kiadva. Véleménye szerint a joggyakorlatban nemzetközileg is érvényes az az elv, hogy aki egy ország hadseregében szolgálatot teljesít annak az ország állampolgárságának feltételeit, tényét ez meghatározza. Eladta azt, hogy az kérése nélkül távollétében állították ki részére a csehszlovák állampolgársági bizonyítványt december 12. napján Somorjában, és így jött létre véleménye szerint a ketts, magyar-csehszlovák állampolgársága, de ezt az Elnöki Tanács évi 6. számú törvényerej rendelettel megszüntette, ugyanis nem nyilatkozott, hogy a csehszlovák állampolgárságát megtartaná. Ezt követen ugyanúgy élt tovább Magyarországon, mint ahogy évtl kezdden tette

3 magyar állampolgárként. A magyar állampolgárságából nem bocsátották el, erre vonatkozóan határozatot nem kapott. A fennálló magyar állampolgárságát igazolja az is véleménye szerint, hogy a Budapesten április 14. napján megkötött nemzetközi német-magyar szerzdés 12. bekezdésében foglaltak vonatkoznak rá, hiszen ebben a felek a magyar állampolgárság megmaradásáról állapodtak meg. Tiltakozott az ellen, hogy 1952-es joggyakorlatot vegyen az alperes figyelembe a döntése meghozatala során. Álláspontja szerint ez évben nem akceptálható. A felperes sérelmezte azt is, hogy az alperesi határozat indokolása kizárólag az október 29. napi jegyzkönyvre utal, illetleg az Állampolgársági Igazgatóság archívumában megmaradt elégtelen, és töredék papírok tartalmára. Véleménye szerint t évtl csak az ÁVH, és a BM KEOKH tartotta nyilván Magyarországon. A felperes utalt arra, hogy az ÁVH, és KEOKH március 12. napi dátummal regisztrálta t csehszlovák állampolgárként. Ez ellen nem volt semmiféle fellebbezési lehetsége, és szeptember 30. napjáig engedélyezték magyarországi tartózkodását. Ezt egy kiutasításként élte meg az országból. Ezen alapult az október 29. napján felvett jegyzkönyv is, amely vonatkozásában t berendelték, és kényszer hatása alatt kellett megtennie a nyilatkozatát. Ebben az idben elmondása szerint teljes mértékben ki volt szolgáltatva. Azzal kapcsolatosan, hogy a csehszlovák állampolgársági bizonyítvány hogy került kiállításra eladta azt, hogy évben tömeges csehszlovák visszahonosítás történt Szlovákiában, a Benes-dekrétum miatt hontalanná vált magyar nemzetiségieknél, és ezen folyamat során diktálta be a Szlovákiában él anyja az nevét is december 12. napján, amikor már több mint két éve lakott távol anyjától, Pécsett. Ezzel a csehszlovák állampolgárság megszerzésével azonban véleménye szerint a magyar állampolgársága nem sznt meg, hanem ketts állampolgár lett. A hség eskü vonatkozásában eladta azt, hogy a Vallási és Közoktatási Minisztérium augusztus 15. napján részére, és címére kiküldött írásában olvasott errl elször. Ezt egy politikai zsarolásnak tartja. Ez az eskü minden Magyarországon tanuló, ide menekült felvidéki diák, szlovákiai szüli látogatását befolyásolta, és ennek hiánya meggátolta azt. Véleménye szerint a bíróság eltti értékelése ennek az iratnak semmis, hiszen szlovákul volt megfogalmazva, pedig nem is beszél ezen a nyelven. Alá kellett azonban, hogy írja ezt, abban az idben kénytelen volt ennek eleget tenni azért, hogy Magyarországon maradhasson, és haza is tudjon látogatni családjához. Az alperes az érdemi nyilatkozatában a felperes keresetének elutasítását indítványozta, és változatlan formában fenntartotta a határozatában rögzítetteket. Kifejtette azt, hogy az évi 2200 ME rendelettel kihirdetett, Bécsben november 20. napján kelt döntbírói határozattal Magyarországnak ítélt terület visszacsatolásával kapcsolatos állampolgársági kérdések szabályozása tárgyában Budapesten február 18. napján kelt magyar-csehszlovák egyezménynek megfelelen a Magyarországhoz visszacsatolt felvidéki terület lakosai közül november 2. napjától kezdd jogi hatállyal, hatósági intézkedés nélkül visszaszerezték a magyar állampolgárságukat azok, aki a trianoni szerzdés hatálybalépésének idpontjában, az akkor érvényes magyar jogszabályoknak megfelelen magyar állampolgárok voltak, és meghatározott ideje állandóan a visszacsatolt területen laktak. Az ily módon magyar állampolgárságot visszaszerzett férfi állampolgársága a feleségére, és 24 éven aluli törvényes gyermekére is kiterjedt. Az alperes utalt arra, hogy ezen rendelkezés alapján vélelmezték, hogy a felperes november 2. napi hatállyal magyar állampolgár lett. Az alperes szerint ezt

4 valószínsíti a felperes által 18. sorszámmal becsatolt apja nevére szóló személyazonossági igazolvány hitelesítés nélküli fénymásolata, melyben az apa magyar állampolgárként szerepel, és az apa évbl származó halotti anyakönyvi kivonatának szintén hitelesítés nélküli fénymásolata, melyben külföldi állampolgárságot nem tüntettek fel, valamint a felperes évbl származó lakcímbejelenti. Az alperes visszautalt, hogy már a határozatában is kifejtette a háború elvesztését követen ezen rendelkezések a fegyverszüneti egyezményre tekintettel úgy rendelkeztek, hogy az érintettek magyar állampolgársága január 20-ai hatállyal megsznt, és ezt követen, csak az évi LX. törvény 25. és aiban foglaltaknak megfelel személyeket lehetett magyar állampolgárként elismerni. Az alperes a határozatában rögzítette azt, hogy a magyarországi lakóhelyet, és a külföldi állampolgárságot kellett vizsgálnia a döntése meghozatala során. A többi feltétel, amely szükséges a magyar állampolgárként történ elismeréshez a felperes vonatkozásában nem vitatottan fennállt. Ezért kérte fel a jogeld szervet a Pécsi Városi Tanács Igazgatási Osztályát a tényállás tisztázására, illetleg keresték meg a Külföldieket Ellenrz Országos Központi Hivatalt, a KEOKH-t. Az alperes szerint az iratokból megállapítható, hogy felperes csehszlovák állampolgárságát kellett magyar állampolgárságot kizáró tényeznek tekinteni. Ezt ersítette meg a KEOKH február 18. napi átirata március 3. napján kelt ténymegállapításában a Belügyminisztérium, a Külügyminisztérium felé, ugyanis azt igazolta, hogy felperes nem magyar állampolgár. Utalt arra az alperes, hogy a felperes második állampolgársági eljárása október 21. napján kelt beadványára indult, melyben annak a tanúsítását kérte, hogy nem magyar állampolgár, hanem csehszlovák, és a /KEOKH számú lakhatási engedéllyel rendelkezik. Errl készült is egy bizonyítvány december 15. napi keltezéssel. Az alperes az elkészít iratban még kifejtette azt is, hogy a évben benyújtott kérelem nyomán újból vizsgálták az évi LX. törvény 26. és 27. -aiban megszabott kritériumokat, és vizsgálatot folytattak le a magyarországi lakóhelyre vonatkozóan. Ezért megkeresték a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalt, melynek lakcím archívuma rzi az 1945 utáni lakcím adatokat. A hivatal azt közölte június 28. napi átiratában, hogy a felperesre vonatkozóan iratot nem találtak, mert után magyar állampolgárként bejelentett állandó lakcímmel nem rendelkezett, hiszen a lakcímbejelent lapot a KEOHK rizte, és a felperes adatai az idegenrendészeti nyilvántartásban, és a polgárok személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szerepelnek, letelepedett külföldiként. Ezek a nyilvántartások tartalmazzák azt is, hogy évben távozott külföldre. Az alperes az elkészít iratában kifejtette még azt is, hogy a magyarországi levéltár által kiadott, Vallási és Közoktatási Minisztériumban keletkezett iratok megersítik azt, hogy a kérdéses idszakban csehszlovákiai diákok ideiglenes jelleggel, nem magyar állampolgárként tartózkodtak Magyarországon, és Csehszlovákiába való hazautazásukkal, okmánnyal történ ellátásukkal a KEOKH foglalkozott. Mindezek alapján az alperes szerint a felperes nem tekinthet magyar állampolgárnak, így ez a tény kizárja, hogy évi LX. törvény 26. és 27. -ait a vonatkozásában alkalmazzák. A katonai szolgálattal kapcsolatosan az alperes kifejtette azt, hogy az eddigi négy magyar állampolgársági törvény egyike sem ismerte el a katonai szolgálatot, mint a magyar állampolgárság megszerzésének jogcímét.

5 Azzal kapcsolatosan, hogy a felperes ketts - magyar-csehszlovák - állampolgár lett volna az december 12. napi állampolgársági bizonyítvánnyal az alperes kifejtette azt, hogy az évi VI. számú törvényi rendelettel kihirdetett Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a ketts állampolgárságú személyek állampolgárságának rendezésérl Prágában november 4. napján aláírt egyezmény úgy rendelkezik az 1 Cikkében, hogy azok a személyek, akiket a jogszabály alapján mindkét szerzd fél saját állampolgárának tekint a jelen egyezmény rendelkezéseinek megfelelen választhatnak a tekintetben, hogy melyik szerzd fél állampolgárságát kívánják fenntartani. Ez azért nem alkalmazható a felperes vonatkozásában az alperes szerint, mert a felperest a magyar állam ebben az idszakban nem tekintette állampolgárának. A felperes a 4. sorszámú beadványában, a keresetében foglaltakat annyiban egészítette ki, hogy kronológikus sorrendben levezette Magyarországon mettlmeddig tanult, és ezt követen Pécsett hol lakott. Az alperes a tárgyaláson, illetleg ezt követen tett érdemi nyilatkozatában azt nem vitatta, hogy a felperes ezekre az idszakokra nézve a valóságnak megfelel adatokat szolgáltatott, és Magyarországon lakott, tanult, dolgozott, de változatlan formában fenntartotta azt a nyilatkozatát, hogy ebben az idszakban nem tekintették magyar állampolgárnak. Így a lakhatás esetleges igazolását sem értékelte olyan releváns körülménynek, amely a felperesi kérelem megalapozottságát eredményezte volna. A felperes hivatkozott még arra, hogy 4. sorszámú beadványának mellékleteként a német véder Waffen SS-be behívott személyek magyar állampolgárságának fenntartására vonatkozó megállapodás ránézve is irányadó. Ezzel kapcsolatosan az alperes eladta azt, hogy nem vitatottan ez az egyezmény megszületett, azonban álláspontja szerint a felperes alapvet jogi tévedésben van, amikor magyar állampolgársága folyamatosságát egy olyan aktusból kívánja levezetni, amelyet nemzetközi kötelezettség alapján a magyar törvényhozásnak érvénytelenítenie kellett a fegyverszüneti egyezmény okán. Az alperes utalt arra, hogy az évi II. törvénycikk 19. (2) bekezdése szerint hadkötelesnek minsültek az állandóan, az ország területén lakó azon férfiak is, akiknek állampolgársága nem volt megállapítható, illetleg kétséges volt. A felperes pedig ebbe a kategóriába tartozott abban az idszakban, ezért kaphatta a behívóját. A peres felek pernyertességük esetén perköltségigénnyel éltek, melynek összegszersége megállapítását a bíróság mérlegelésére bízták. A felperes keresete nem alapos. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.). 50. (1) bekezdése alapján a hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem elegendek a rendelkezésre álló adatok, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. A Ket (1) bekezdése szerint: Az ügyfél a hatóság jogers határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétl számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bíróságtól a határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával. A keresetindítás határidejét törvény eltéren is meghatározhatja. A Ket (1) bekezdés szerint: A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság - az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével - jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi. Törvény rendelkezhet úgy is, hogy meghatározott közigazgatási

6 hatósági ügyben a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a közigazgatási döntést megváltoztathatja. A polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 339/B. -a szerint a mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási határozat akkor tekintend jogszernek, ha a közigazgatási szerv a tényállást kell mértékben feltárta, az eljárási szabályokat betartotta, a mérlegelés szempontjai megállapíthatóak, és a határozat indokolásából a bizonyítékok mérlegelésének okszersége kitnik. Az állampolgárságról szóló évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) 11. (1) bekezdése alapján a miniszter az érintett kérelmére állampolgársági bizonyítványban igazolja a magyar állampolgárság fennállását, megsznését, illetleg azt, hogy a bizonyítványban megjelölt személy nem magyar állampolgár. Az Ápt. 11. (4) bekezdése szerint az állampolgársági bizonyítvány, továbbá az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet elutasító határozat felülvizsgálata a Fvárosi Bíróságtól kérhet. A bíróságnak jelen eljárás során a magyar állampolgárságról szóló az évi LX. törvény 26. és 27. -aiban foglaltak alkalmazását kellett vizsgálnia, mely az alábbiak szerint rendelkezik: 26. (1) bekezdés Az évi január hó 20. napjától kezdd hatállyal magyar állampolgároknak ismertetnek el azok a volt magyar állampolgárok, akik magyar állampolgárságukat a Moszkvában évi január hó 20. napján kötött és az 1945:V. törvénycikkbe iktatott fegyverszüneti egyezményben említett jogszabályoknak hatályon kívül helyezése következtében vesztették el, ha állandó lakóhelyük mind az évi január hó 1. napján, mind a jelen törvény hatálybalépésekor Magyarországon volt. 26. (2) bekezdés Az (1) bekezdés rendelkezésének hatálya kiterjed az ott említett jogszabályok értelmében magyar állampolgárságukat elvesztett és hadifogságba esett, elhurcolt (deportált) avagy szocialista (kommunista, szociáldemokrata), fasisztaellenes vagy demokratikus magatartásuk következtében Magyarország területérl eltávozni kényszerült olyan volt magyar állampolgárokra is, akik az évi január hó 1 napja után, de a kényszer távollét okának megsznésétl számított hat hónapon belül telepedtek le Magyarországnak mai területén. 27. (1) bekezdés Függetlenül a 25. és a 26. rendelkezéseitl, magyar állampolgárnak ismertetik el az, akinek állandó lakóhelye az évi január 1. napján Magyarországon volt, ha külföldi állampolgársága igazolva nincs és mind, mind az a szülje, akihez állampolgársága a 2. értelmében leszármazás jogcímén igazodik, Magyarországnak az évi július hó 26. napja eltt fennállott határain belül született. 27. (2) bekezdésében foglalt rendelkezést arra a személyre is alkalmazni kell, aki a 26. (2) bekezdésében megjelölt kényszer távollét következtében az évi január hó 1. napja után, de a kényszer távollét okának megsznésétl számított hat hónapon belül telepedett le Magyarországon. 27. (3) bekezdésben Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezést arra a személyre is alkalmazni kell, aki az évi szeptember hó 1. napja eltt a tkés gazdasági rendszerben keletkezett gazdasági válság vagy munkanélküliség miatt munkavállalás céljából külföldre távozni kényszerült, és az évi január hó 1. napjáig Magyarországra nem tért vissza, ha a jelen törvény hatálybalépésétl számított egy év alatt a belügyminisztertl kéri magyar állampolgárságának elismerését. Ezt a kérelmet a folyamodó a lakóhelye - ennek hiányában a tartózkodóhelye - szerint illetékes magyar külképviseleti hatóság útján köteles elterjeszteni. Azt, hogy a

7 magyar állampolgárság elismerésének a jelen bekezdésben megszabott kellékei fennállanak-e, a belügyminiszter állapítja meg. Osztotta a bíróság azt az alperesi hivatkozást, hogy a 26. esetében az alábbiaknak kellett együttesen fennállnia a magyar állampolgárság megszerzéséhez. Az els az, hogy az érintett magyar állampolgárságát a fegyverszüneti egyezményben említett jogszabályok hatályon kívül helyezésével vesztette el, továbbá január 1. napján, és február 1. napján Magyarországon volt a bejelentett, állandó lakóhelye. A 27. az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén volt alkalmazható: - Az érintett, és az állampolgárságát meghatározó közvetlen felmenje Magyarországnak a trianoni békeszerzdés hatálybalépése eltt fennálló területén született, - igazolt külföldi állampolgársággal nem rendelkezett, - és január 1. napján Magyarországon volt az állandó lakhelye. Jelen esetben egyetértett a bíróság azzal, hogy a releváns tényezk közül a magyarországi lakóhelyet, és a külföldi állampolgárságot kellett vizsgálni, az összes többi feltétel adott volt a felperes vonatkozásában, ez nem képezte vita tárgyát. A bíróság ezért sem vizsgálta a felperes által becsatolt, ezen kérdéseket nem érint iratokat. Az évi 2200 ME rendelettel kihirdetett, Bécsben november 20. napján kelt döntbírói határozattal Magyarországnak ítélt terület visszacsatolásával kapcsolatosan állampolgársági kérdések szabályozása tárgyában, Budapesten február 18. napján kelt magyar-csehszlovák egyezménynek megfelelen a Magyarországhoz visszacsatolt felvidéki terület lakosai közül november 2. napjától kezdd jogi hatállyal hatósági intézkedés nélkül visszaszerezték a magyar állampolgárságukat azok, akik a trianoni szerzdés hatálybalépésének idpontjában, az akkor érvényes magyar jogszabályoknak megfelelen magyar állampolgárok voltak, és meghatározott ideje állandóan a visszacsatolt területen laktak. Az ily módon magyar állampolgárságát visszaszerz férfi állampolgársága feleségére, és 24 éven aluli törvényes gyermekére is kiterjed. Helyes volt tehát az az alperesi megállapítás, hogy ennek alapján vélelmezték, hogy a felperes november 2. napi hatállyal magyar állampolgár lett az édesapja révén származásából ereden. A jogvita a felek között abból adódott, hogy a felperes ebbl a döntésbl ereden azóta is fennállónak tartja magyar állampolgárságát. A bíróság azonban az alperesi érvelést fogadta el ezzel kapcsolatosan, mely szerint az évi V. törvénnyel kihirdetett fegyverszüneti egyezmény 2. Cikkére tekintettel az 526/1945. ME számú rendelet 1. -a hatályon kívül helyezte az évi ME rendeletet. Ezért az ezzel érintettek magyar állampolgársága január 20. napi hatállyal megsznt. Ezt követen a területváltozásokkal érintett személyeket magyar állampolgárként csak akkor lehetett elismerni, ha azok az évi LX. törvény 25. és 27. -aiban foglaltaknak megfeleltek. Az Ápt. 1. (4) bekezdés alkalmazása szerint, ugyanis az állampolgárságra azok a jogszabályok irányadók, amelyek az állampolgárságra ható tények, vagy események bekövetkezésekor hatályban voltak. Az iratokból, amelyeket az alperes beszerzett megállapítható, hogy évben kérték hivatalból a felperes állampolgárságának vizsgálatát a Külügyminisztériumban. Ezért hívták fel a Pécsi Városi Tanács Igazgatási Osztályát felperes meghallgatására, és keresték meg a Külföldieket Ellenrz Országos Központi Hivatalt, a KEOKH-t. Az ügyiratból egyértelmen megállapítható, hogy felperes csehszlovák állampolgárságát, melynek fennállásáról jegyzkönyvben nyilatkozott értékelték magyar állampolgárságot kizáró tényeznek. Ezt ersítette meg a KEOKH 1953.

8 február 13. napi átirata is. Így március 3. napján kelt ténymegállapításában a Belügyminisztérium, a Külügyminisztérium felé azt igazolta le, hogy a felperes nem magyar állampolgár. A bíróság a felperes azon eladását, amelyeket a felperes szóban terjesztett el a tárgyaláson, és írásban is azt megelzen kifejtett, hogy édesanyja Szlovákiában az tudta nélkül írta rá a nevét a csehszlovák állampolgárságot kérk listájára, valamint, hogy csehszlovák diákként nem tüntette fel saját magát az egyetemi listán, hanem a nevét csak felírták, és ezt követen amikor berendelték a Pécsi Városi Tanácshoz kénytelen volt félelmében ilyen jelleg nyilatkozatot tenni, a bíróság úgy értékelte, hogy ezek a jelen eljárás során relevanciával nem bírnak. Azt a tényt sem tudja a bíróság értékelni, hogy a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumban keletkezett okiratot a felperes kénytelen volt aláírni, mert erre, az elbb rögzítettek vonatkoznak. Az Ápt a, ugyanis az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti eljárásokban is az adatok, tények okirattal történ bizonyítását írja el. A bíróság az eljárás során megállapította azt, hogy a felperes azokat a tényeket, amelyek azt igazolnák, hogy magyar állampolgár, és csak tévedésbl került csehszlovák állampolgárként nyilvántartásra a Pp (1) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel okiratokkal nem tudta igazolni. Ezért a bíróság az általa tett nyilatkozatokat ebben a vonatkozásban az alperesi megkereséseket követen beszerzett dokumentumok adatnyilvántartását megdönt tényezként nem tudta figyelembe venni, hiszen a felperes adatai mind az idegenrendészeti nyilvántartásban, mind pedig a polgárok személyi adat és lakcímnyilvántartásában letelepedett külföldiként szerepelnek. Egyetértett a bíróság azzal az alperesi hivatkozással is, amely a határozatban, illetleg az elkészít iratokban részletesen kifejtésre került, hogy az egyik állampolgársági törvény sem ismerte el a katonai szolgálatot, mint magyar állampolgárság megszerzésének jogcímét. Nem volt vitatott az alperes részérl sem az, hogy a felperes egy hónapos tényleges szolgálatot töltött le, azonban erre nézve a bíróság tudomása szerint sincs olyan jogszabály, amely a magyar állampolgárságot eredményezné. Osztotta a bíróság azt az alperesi hivatkozást is, hogy a felperes nem tekinthet ketts magyar-csehszlovák állampolgárnak, hiszen a magyar állampolgárságát a fentiekben kifejtettek szerint a releváns idszakban nem szerezte meg, azzal nem rendelkezett, így ketts állampolgársága sem jöhetett létre. Különös figyelemmel volt a bíróság arra is, hogy a felperes október 21. napján beadott - kérelmére indult el egy olyan eljárás, amely a nem magyar állampolgárságának megállapítását kezdeményezte. Erre vonatkozóan december 15. napján igazolás is kiállításra került. Az, hogy ez miért nem volt fellebbezhet - a bíróság utal arra, hogy - a jogszabály nem adott erre lehetséget. Ezúton jegyzi meg a bíróság, hogy a felperes visszahonosítását bármikor kérheti az Ápt. 5. -a szerint. Mindezekre figyelemmel a bíróság a rendelkez részben foglaltaknak megfelelen határozott, mivel azt állapította meg, hogy az alperes sem anyagi, sem eljárásjogi jogszabálysértést nem követett el a döntése meghozatalakor, az mindenben megalapozott. Az eljárási illetéket az illetékekrl szóló évi XCIII. törvény 43. (3) bekezdése alapján a bíróság a rendelkez rész szerinti összegben állapította meg, melynek viselésére a felperest kötelezte a pervesztessége folytán. Az alperes részére a bíróság perköltséget állapított meg a Pp. 78. (1) bekezdése alapján, mely a jogtanácsi munkadíjból áll.

9 A Pp. 67. (2) bekezdése szerint a perben a gazdálkodó szervezet jogtanácsosát (jogi eladóját) az ügyvéd jogállása illeti meg. Külön jogszabályi rendelkezés hiányában a hivatásszeren jogi képviseletet ellátó jogtanácsost az ügyvéd részére járó díjazással azonos összeg munkadíj illeti meg, amennyiben a képviseletet munkaviszony, illetleg tagsági viszony keretében látja el. A munkadíj összegének megállapítása ebben az esetben a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. (1) bekezdése alapján, a 3. (2)-(6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével történt. Az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek a Pp (1) bekezdés alapján. (Fvárosi Bíróság 20.K /2006/16.)

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, II. Gyorskocsi u. 52. 21.M.496/2004/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (üi.: dr. Csányi Éva jogtanácsos,

Részletesebben

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S :

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S : Vagyongyarapodás lakáscélú kedvezmény Fővárosi Bíróság 1055. Budapest, Markó u. 27. 11.K. 31.800/2006/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság Kövesdy Ügyvédi Iroda (..., ügyintéző: dr. Kövesdy Attila

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/ / /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Dr. X.Y (továbbiakban, mint Kérelmező) által az egyenlő bánásmód

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/50 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2016. június 3. 2016. 13. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 3108/2016. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról 668 3109/2016. (VI. 3.)

Részletesebben

3.Kf.650.388/2013/4. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya:

3.Kf.650.388/2013/4. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya: 3.Kf.650.388/2013/4 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.07.18. Iktatószám: 14039/2014 CPV Kód:

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5.

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. A Fővárosi ítélőtábla a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 28. II/7.) által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület (1370 Budapest, Planetárium)

Részletesebben

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi ítélőtábla 14.GF. 40.267/2011/13. A Fővárosi Ítélőtábla a Bajzát Ügyvédi Iroda (3300 Eger, Törvényház u. 11.; ügyintéző: dr. Bajzát György ügyvéd) által képviselt COMPUTERV GM. Gazdaságfejlesztő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 7.K.31805/2004/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a Gana 21 Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen (Hiv.sz.: Vj-141/2002) verseny

Részletesebben

V É G Z É S T : Kötelezi a bíróság a kérelmezőt, hogy tizenöt nap alatt fizessen meg a kérelmezettnek 30.000 (harmincezer) forint eljárási költséget.

V É G Z É S T : Kötelezi a bíróság a kérelmezőt, hogy tizenöt nap alatt fizessen meg a kérelmezettnek 30.000 (harmincezer) forint eljárási költséget. A Fővárosi Bíróság [ ] ügyvéd által képviselt [ ] kérelmezőnek dr. László Ildikó Katalin ügyvéd által képviselt Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács (Budapest) kérelmezett ellen közigazgatási végzés

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 3. K32. 097/2010/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Bíróság a dr. Szamosi Katalin ügyvéd által képviselt Larabay Food Vendéglátóipari Kft (Dunaharaszti) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 3.K.34523/2005/3 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a UPC Magyarország Kft. felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal alperes (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) ellen indított,

Részletesebben

í t é l e t e t Kötelezi a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek 100.000 (egyszázezer) forint felülvizsgálati perköltséget.

í t é l e t e t Kötelezi a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek 100.000 (egyszázezer) forint felülvizsgálati perköltséget. Vagyongyarapodás vállalkozás veszteségének finanszírozása Kfv.I.35.482/2006/7.szám A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága a dr. Csoba Sándor ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Horváth Mária jogtanácsos

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Pest Megyei Bíróság 6.K.26.451/2005/44. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Bíróság a dr. ügyvéd ( ) által képviselt felperesnek a Közép- Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal (1052 Budapest,

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság dr. Éliás Sára ügyvéd /1068. Budapest, Rippl Rónai u. 28./ által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület/1370. Budapest, Planetárium/

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi és a pert megszünteti.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi és a pert megszünteti. Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.242/2004/6. A Fővárosi Ítélőtábla a Birizdó Kft. (Kecskemét) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.445/12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.190/4/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSIHATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8592 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.32/12/2015. A Közbeszerzési

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Bíróság 27. 11. K. 34. 04312007/4. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a KÖNYVMÍVES Könyvkiadó Kft (Budapest) felperesnek a GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL (Budapest) alperes ellen verseny ügyben

Részletesebben

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Nádasi-Szabó Tamás (felperesi jogtanácsos címe) jogtanácsos által képviselt KDB Bank Európa Zrt. (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) felperesnek a Dr. Rátky és Társa

Részletesebben

AJÁNLÁST. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301. (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatát is.

AJÁNLÁST. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301. (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatát is. A-PBT-A-63/2013. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület dr. D-né dr. S.M. ügyvéd (xxx) által képviselt M.G-nek és M.G-nének (yyy szám alatti lakosok; a továbbiakban együttesen: Kérelmezők) az ABC Bank (zzz;

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

ORTT Irodája 1088BudapestRcviczl(yu. 5. Érkezett:,."'...,,,.., 1008DEC 22. " ~.- '~G' f 'IC 1(1-

ORTT Irodája 1088BudapestRcviczl(yu. 5. Érkezett:,.'...,,,.., 1008DEC 22.  ~.- '~G' f 'IC 1(1- ~1 - -(,~ 1 C Fovárosi Ítélotábla 4.Kf.27.501/2008/5. szám ORTT Irodája 1088BudapestRcviczl(yu. 5. Érkezett:,."'...,,,.., 1008DEC 22. " ~.- '~G' f 'IC 1(1- IktatószáM:,c.;~~!.L.,,.:; : ~.:1 Mel1ékle~k:,,,..,.,,..,.,,.,;,..

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL Módosítva: Tt. 222/1996., hatályos 1996. július 24-től Tt. 70/1997., hatályos 1997. július 5-től

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Miskolci Munkaügyi Bíróság 9.M.484/1998/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Független Rendőrszakszervezet (Budapest, VI. Ötvös u. 7., Ügyintéző: dr. Szöllősi Tibor jogi képviselő 1077 Budapest, Király

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8515/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8515/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8515/2012. számú ügyben Előadó: dr. Sárközy István Az eljárás megindulása A panaszos beadványa szerint gépjármű tulajdonjogának megszerzése során téves számlaszámra

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/34 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.28.845/2013/8.

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.28.845/2013/8. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a dr. Mórocz Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. M. I. A.) által képviselt Aqua-Plastech Kft. (Hajdúsámson) felperesnek - a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. november 11. 2014. 28. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 33/2014. (XI. 7.) AB határozat a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm.

Részletesebben

Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete

Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.24.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.2131/2003/14. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről ügyintézőkényt eljáró Dr. Tordai Gábor (1383 Budapest,

Részletesebben

A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.990/2013/27. szám

A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.990/2013/27. szám A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.990/2013/27. szám A Fővárosi Törvényszék a bnt. Szabó Tom Burmeister Ügyvédi Iroda (1143 Budapest, Stefánia út 101-103., ügyintéző: dr. Sz. L. A.

Részletesebben

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám A Fővárosi Törvényszék a Dr. Illés Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. I. T. ügyvéd) által képviselt Városüzemeltető és Fenntartó Kft. (Mosonmagyaróvár)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.188/2004/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Bogdán Vass Kft. (Kaposvár.) I.r., Dévgép Kft. (Kaposvár) II.r. Győri Kft. (Kaposvár) III.r. és Kapos Glas

Részletesebben

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója 5. É V FOLYAM, 2009/2. S Z ÁM ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója Honlapcímünk: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu. email-címünk:

Részletesebben

1993. évi LV. törvény. a magyar állampolgárságról. Alapelvek. A magyar állampolgárok. A magyar állampolgárság keletkezése

1993. évi LV. törvény. a magyar állampolgárságról. Alapelvek. A magyar állampolgárok. A magyar állampolgárság keletkezése 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról Az Országgyűlés a magyar állampolgárság erkölcsi súlyának megőrzése és az állampolgárok Magyarországhoz való kötődésének erősítése érdekében, a természetes

Részletesebben

í t é l e t e t : INDOKOLÁS

í t é l e t e t : INDOKOLÁS Fővárosi Bíróság 7.K.30.277/2004/16. A Fővárosi Bíróság a FOX '99 Kft (Budapest) elsőrendű felperesnek és a Cabal Hungary Rt. (Budapest) másodrendű felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes

Részletesebben

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17841. számú törvényjavaslat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról Előadó: dr. Petrétei József igazságügy-miniszter Budapest, 2005. október

Részletesebben

Nógrád és Diósjenő községek

Nógrád és Diósjenő községek 2012. április hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja A képviselő-testület a 2012. május 7-ei rendkívüli testületi ülésén úgy határozott, hogy az önkormányzatok ellen hozott

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Kfv. IV. 37. 432/2008/9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. /Budapest/ felperesnek a dr. László Ildikó Katalin

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 3. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 3. szám MAGYAR KÖZLÖNY 3. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. január 8., péntek Tartalomjegyzék Köf.5046/2015/4. számú határozat A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata 336 Köf.5052/2015/2. számú határozat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN! r Pesti Központi Kerületi Bíróság 1027 Budapest, Varsányi I. u. 40-44. 14.G.303.531/2011/5. OROSZ V. 2011 DEC 1 k. ÜGYVÉDI IRODA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN! A Pesti Központi Kerületi Bíróság Dr. Orosz

Részletesebben

A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT

A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT A P É C S I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M A A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT ADÓS ÁLTAL KÖTÖTT SZERZŐDÉS ESETÉN A Pécsi Ítélőtábla

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Előadó: dr. Juhász Zoltán Az eljárás megindulása A panaszos beadvánnyal fordult az Országgyűlési Biztos Hivatalához,

Részletesebben

Fővárosi Bíróság. 1055 Budapest, Markó utca 27. Mélyen Tisztelt Fővárosi Bíróság!

Fővárosi Bíróság. 1055 Budapest, Markó utca 27. Mélyen Tisztelt Fővárosi Bíróság! Fővárosi Bíróság 1055 Budapest, Markó utca 27. Mélyen Tisztelt Fővárosi Bíróság! A Hálózatépítők Szakszervezeti Bizottsága felperes (1203 Budapest, Pázsitos sétány 8., képviseli: Légmán Miklós jogtanácsos,

Részletesebben

I. Az állategység számítás szempontjai

I. Az állategység számítás szempontjai I. Az állategység számítás szempontjai Az elsőfokú hatóság a felperes támogatási kérelmének részben helyt adva négy célprogramban ítélt meg támogatható területeket. A bódvaszilasi illetőségű felperes a

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Fıvárosi Bíróság 18.K.31.677/2010/3. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Fıvárosi Bíróság a dr. Ócsai József ügyvéd által képviselt Magyar Telekom Távközlési Zrt. (Budapest) felperesnek,

Részletesebben

ROMÁNIA GYULAFEHÉRVÁRI ÍTÉLŐTÁBLA MUNKAJOGI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI RÉSZTESTÜLET

ROMÁNIA GYULAFEHÉRVÁRI ÍTÉLŐTÁBLA MUNKAJOGI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI RÉSZTESTÜLET Ügyiratszám: 413/117/2007 ROMÁNIA GYULAFEHÉRVÁRI ÍTÉLŐTÁBLA MUNKAJOGI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI RÉSZTESTÜLET 2008./79. sz. POLGÁRJOGI HATÁROZAT, amely a 2008. február 11-i Nyilvános ülésen hozatott Az Ítélőtanács

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.860/2014/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.860/2014/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.860/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/49 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 7.K.33364/2003/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a B.V. Tabora (Amsterdam) I.r. és a Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Rt. (Budapest) II.r. felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága az EGUT Egri Útépítı Zrt. (Eger) I. r., a STRABAG Építı Zrt.

Részletesebben

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1. I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. Általános rendelkezések

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1. I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. Általános rendelkezések 2008. évi XLV. törvény Hatályos: 2014.07.01-2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1 I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Általános rendelkezések 1. (1) Az e törvényben szabályozott,

Részletesebben

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának feltételrendszere Szerző: dr. Sarkadi Mónika Tatabánya 2015. november 21. I. Bevezetés A gyermektartásdíj tárgyában megkötött és a bíróság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Ügyszám: Keltezés: Előadó bíró: Közlöny információ: AB közlöny: 212/B/2001 Budapest, 2010.03.02 12:00:00 de. Holló András Dr. 23/2010. (III. 4.) AB határozat Közzétéve a Magyar Közlöny 2010. évi 31. számában

Részletesebben

Í t é l e t e t : Indokolás

Í t é l e t e t : Indokolás Fıvárosi Ítélıtábla 2.Kf.27.057/2012/4. A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. K. M. ügyvéd által képviselt Kereknap Outlet Kft. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd által képviselt Gazdasági

Részletesebben

Az Ügyfél beadványában tájékoztatta a Felügyeletet arról, hogy egy más ügyből kifolyólag perben áll ( ) és ( ).

Az Ügyfél beadványában tájékoztatta a Felügyeletet arról, hogy egy más ügyből kifolyólag perben áll ( ) és ( ). A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-8178/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Bank Nyrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.696/8/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í t é l e t e t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í t é l e t e t : Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1055 Budapest, V. Markó u. 27. 4.M. 372/1999/13. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet által képviselt Dr. L. R., I.r. felperesnek,

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.21.413/2014/4. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő címe; ügyintéző: dr. Szikla Gergely ügyvéd) által képviselt felperes neve (felperes

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.840/ 13 /2009. A

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 6/2000/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőr Szakszervezet Jogi Képviseleti Szolgálat (ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor, Budapest, Pf.: 52., 1388)

Részletesebben

A k özi ö g zi a g zga zg tási i pe p rek Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

A k özi ö g zi a g zga zg tási i pe p rek Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s A közigazgatási perek Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Közigazgatási per lényege Közigazgatási hatósági határozatokkal (törvényben meghatározott egyéb határozatokkal) szemben,

Részletesebben

HONOSÍTÁS. Hagyományos honosítás esetén a kérelem benyújtásának általános feltételei:

HONOSÍTÁS. Hagyományos honosítás esetén a kérelem benyújtásának általános feltételei: HONOSÍTÁS Az ügy rövid leírása Honosítással az a külföldi személy szerezhet magyar állampolgárságot, aki még soha nem volt magyar állampolgár. A magyar állampolgárság megszerzésének nem feltétele a külföldi

Részletesebben

Az illetékjogi szabályozás elméleti és gyakorlati kérdései

Az illetékjogi szabályozás elméleti és gyakorlati kérdései Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék Az illetékjogi szabályozás elméleti és gyakorlati kérdései Szerző: Kecskeméti Ágnes Neptun kód: C3H96U Konzulens:

Részletesebben

Szám: 105/288- /2009. Tárgy: alapvetı jogot sértı rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/288- /2009. Tárgy: alapvetı jogot sértı rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140 IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 105/288-

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Győri Ítélőtábla Gf.IV.20.228/2005/30.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Győri Ítélőtábla a fellebbezési eljárásban a G. Ügyvédi Iroda által képviselt R. Díszlet- és Jelmeztervező Bt. felperesnek a

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2006. MÁJUS 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1081 FORINT TARTALOM Oldal II. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 12/2006. (III. 14.) GKM r. az Útpénztár fejezeti kezelésû

Részletesebben

v é g z é s t: Polgármesterekre jelöltenként leadott érvényes szavazatok száma:

v é g z é s t: Polgármesterekre jelöltenként leadott érvényes szavazatok száma: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 14.Kvk.22.707/2010/2.sz. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a Czakó-Háger-Kálmán-Kozslik- Turnyánszky Ügyvédi Iroda Ügyintéző: dr. Czakó Károly ügyvéd / 3525. Miskolc,

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Nevében!

A Magyar Köztársaság Nevében! Salgótarjáni Munkaügyi Bíróság M.705/2001/7. szám A Magyar Köztársaság Nevében! A Salgótarjáni Munkaügyi Bíróság Dr. Csányi Éva jogtanácsos (1077. Budapest, Király u. 71. szám) által képviselt O. M. felperesnek

Részletesebben

A-PBT-A-48/2013. Ajánlás

A-PBT-A-48/2013. Ajánlás A-PBT-A-48/2013. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület a Dr. R.G. ügyvédi Iroda Dr. R.G. ügyvéd (xxx) által képviselt Z.A. kérelmező (yyy; a továbbiakban: Kérelmező) ABC Biztosító (zzz; a továbbiakban:

Részletesebben

Dr. Fazekas Tamás ügyvéd 1055 Budapest, Nyugati tér 6., III/6. +3630-7434294 tamas.fazekas@gmail.com

Dr. Fazekas Tamás ügyvéd 1055 Budapest, Nyugati tér 6., III/6. +3630-7434294 tamas.fazekas@gmail.com Dr. Fazekas Tamás ügyvéd 1055 Budapest, Nyugati tér 6., III/6. +3630-7434294 tamas.fazekas@gmail.com ÉRTESÍTÉSI CÍM A TÁRGYI ÜGYBEN: MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG 1054 BUDAPEST, BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 36-38.

Részletesebben

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG Versenyző-nyilvántartási és Átigazolási Szabályzat 1. A Szabályzat hatálya (1) A Szabályzat hatálya kiterjed az erőemelő sportágban sporttevékenységet folytató versenyszerű sportolóra

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.31.052/2015/12. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.31.052/2015/12. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.31.052/2015/12. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/42 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Jogesetek a földhasználat köréből

Jogesetek a földhasználat köréből FÖLDHASZNÁLAT Dr. Szentgyörgyi Ágota Jogesetek a földhasználat köréből A földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás, és annak szabályozása lassan egy évtizedes múltra tekint vissza, azonban annak körében

Részletesebben

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete 5/2015. (III.25.);11/2015. (VIII.14.) módosító rendelettel egységes szerkezetbe foglalva a pénzben és természetben

Részletesebben

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (hatodik tanács) 2010. június 16.(*)

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (hatodik tanács) 2010. június 16.(*) A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (hatodik tanács) 2010. június 16.(*) Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. -ának első bekezdése Csatlakozás az Európai Unióhoz Szolgáltatásnyújtás szabadsága 96/71/EK irányelv A munkavállalók

Részletesebben

A közbeszerzési jogorvoslat egy másik útja (vázlat) Bevezetés

A közbeszerzési jogorvoslat egy másik útja (vázlat) Bevezetés A közbeszerzési jogorvoslat egy másik útja (vázlat) Bevezetés Dr. Gadó Gábor szakállamtitkár úr felkérésének eleget téve röviden felvázolom a bírósági út, mint elvi modell egy lehetséges változatát, ami

Részletesebben

Kishajók felelsségbiztosítása 1. Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása

Kishajók felelsségbiztosítása 1. Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása Kishajók felelsségbiztosítása 1 Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása Kishajók felelsségbiztosítása 2 Tartalomjegyzék 1. A biztosítás tárgya...3 2. Szerzd, biztosított...3 3. Együttbiztosított személyek...3

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Gyulai Munkaügyi Bíróság 1.M.318/2003/3. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Gyulai Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről dr. Tordai Gábor (1077 Budapest, Király u. 71.) által képviselt

Részletesebben

Kézbesítés a polgári perben és a hatósági eljárásban. Dr. Nyilas Anna

Kézbesítés a polgári perben és a hatósági eljárásban. Dr. Nyilas Anna Kézbesítés a polgári perben és a hatósági eljárásban Dr. Nyilas Anna A kézbesítési vélelem megdöntése Alapja- a kézbesítés nem volt szabályszerű -a címzett önhibáján kívüli okból nem tudta átvenni= csak

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság 3.M.527/2004/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52.; ügyintéző: dr. Csányi Éva

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.127/2004/12.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a PhN Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest, hivatkozási

Részletesebben

19/372.Ü-1-50-1/2010.

19/372.Ü-1-50-1/2010. ü g y v é d H-8229 Csopak, Sport utca 18. szám, Postafiók: 11. mobil: +36-20-3 277-772 ugyved@dr.com www.koczkasdr.hu Ügyvédi szám: 19/372.Ü-1-50-1/2010. Balatonkenese Város Önkormányzat Tárgy: ügyvédi

Részletesebben

Az elhunyt emlékéhez fűződő jogok a személyhez fűződő jogok rendszerében 1

Az elhunyt emlékéhez fűződő jogok a személyhez fűződő jogok rendszerében 1 Az elhunyt emlékéhez fűződő jogok a személyhez fűződő jogok rendszerében 1 A jogalkalmazás körében érvényesülő szempontok megjelölése előtt szükséges rögzíteni, hogy a személyhez fűződő jog az egyes személyek

Részletesebben

Hírlevél 2009/14-15. www.sinkatax.hu

Hírlevél 2009/14-15. www.sinkatax.hu Hírlevél 2009/14-15. www.sinkatax.hu Kedves Olvasóm! Adózási és számviteli témában indított hírlevelem első jelentkezésekor - ez 2009. február 9-e volt még havonkénti megjelenést terveztem. Azóta az újonnan

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

Í t é l e t e t: A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 17. P.III. 22 429/2001119. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Í t é l e t e t: A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 17. P.III. 22 429/2001119. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 17. P.III. 22 429/2001119. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság dr. Kárpáti József ügyvéd ( ) által képviselt Háttér Baráti Társaság

Részletesebben

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei Munkaviszonyban alkotott bankjegykép átdolgozása és pénzkibocsátás során való felhasználása Ügyszám: SZJSZT 16/2006 A megbízó által feltett kérdések: 1.

Részletesebben

"'-,:; :1. Fõvárosi Ítélõtábla 6.Pf.21.945/2009/4. ;i C~ c A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

'-,:; :1. Fõvárosi Ítélõtábla 6.Pf.21.945/2009/4. ;i C~ c A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! I,""',.C' " ~,,' ' "'-,:; :1. Fõvárosi Ítélõtábla 6.Pf.21.945/2009/4. ;i C~ c,,':;,} e,-"",,". ~J:.;~i~:;.{~~.,~ '{it 11""" -:~;.,;:~~~y ~!"'.'.~f':l~..., -. ~...',.!,o.,,,\ "~C A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN Í T É L E T E T :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN Í T É L E T E T : Szegedi Ítélőtábla A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN A Szegedi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság a Szegeden, 2006. évi szeptember hó 12. napján tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta a következő

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

dr. Tarczay Áron: A magyar állampolgárság viszonya a magyar nemzetiséghez és a lakóhelyhez a jogtörténetben és jelenleg

dr. Tarczay Áron: A magyar állampolgárság viszonya a magyar nemzetiséghez és a lakóhelyhez a jogtörténetben és jelenleg dr. Tarczay Áron: A magyar állampolgárság viszonya a magyar nemzetiséghez és a lakóhelyhez a jogtörténetben és jelenleg Bevezetés A 2004. december 5-i népszavazás kapcsán rengeteg szó esett arról, vajon

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA I. Általános szabályok 1. Az illetéktörvény tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a

Részletesebben

Szám: 29000/105/1422/ /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása Ea. : Kissné Vadas Enikő r. alezr.

Szám: 29000/105/1422/ /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása Ea. : Kissné Vadas Enikő r. alezr. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/1422/

Részletesebben

VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL

VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY KNOW-HOW ÉS ÜZLETI TITOK MEGSÉRTÉSE, ILLETVE VÉDELME KÉRDÉSÉBEN ISZT- 8/2008 I. Megbízás és előzmények Az M. Zrt. a közte,

Részletesebben