A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!"

Átírás

1 Pest Megyei Bíróság 6.K /2005/44. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Bíróság a dr. ügyvéd ( ) által képviselt felperesnek a Közép- Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal (1052 Budapest, Városház u. 7.) alperes ellen telepengedély tárgyában hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indított perben mely perbe a személyesen eljárt és ( ) a felperes pernyertessége előmozdítása végett és által képviselt alperes pernyertessége előmozdítása végett perbeavatkozott meghozta a következő í t é l e t e t A bíróság a felperes keresetét elutasítja. Kötelezi a felperest és a felperesi beavatkozókat, hogy egyetemlegesen fizessenek meg az alperesnek, alperesi beavatkozónak Ft (azaz huszonöt-huszonötezer forint) perköltséget. A bíróság kötelezi a felperest, hogy külön felhívásra fizessen meg az állam javára Ft (azaz tizenötezer forint) le nem rótt eljárási illetéket. Megállapítja, hogy a Ft szakértői díjat a felperes maga viseli. Az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek I n d o k o l á s A bíróság a felperes kereseti kérelme, alperes érdemi ellenkérelme, továbbá a rendelkezésre álló közigazgatási iratok, a beszerzett szakértői vélemény és a tárgyalás anyaga alapján az alábbi tényállást állapította meg: Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Iroda június napján kelt számú határozatával székhelye: TEÁOR számú nyomdai alágazatba tartozó tevékenységek (egyéb nyomdai termékek nyomása) végzéséhez sz. alatti telephelyre a telepengedélyt megadta azzal, hogy tevékenysége során a szakhatósági állásfoglalásokban előírt kikötéseket, 1

2 Pest Megyei Bíróság 2 így: az ÁNTSZ számú szakhatósági állásfoglalásában előírt kikötést: nevezetesen: Elsősegélynyújtásra a műhelyben mentődobozt kell elhelyezni. A KDV Környezetvédelmi Felügyelőség szakhatósági állásfoglalásában előírt kikötést, nevezetesen: A keletkező hulladékokat a telephelyen kívül kell gyűjteni, engedéllyel rendelkező átvevőnek kell átadni. A veszélyes hulladékokra vonatkozó adatszolgáltatást a jogszabályban előírtak szerint kell teljesíteni. Ezen kikötéseket köteles betartani. A telep nyitvatartási idejét köteles feltüntetni és a nyitvatartási időt betartani. A telep a környezetben élők nyugalmát nem zavarhatja. A telepengedélyt a telepengedély jogosultja köteles a telepen tartani, és azt az ellenőrzések során bemutatni. A telepengedély nem mentesíti a telepengedély jogosultját a szükséges más hatósági engedélyek megszerzése alól. Amennyiben a telepen a közműves ivóvízellátásáról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében felsorolt anyagokat használnak, a szennyvíz közcsatornába vezetésének előfeltétele a vízügyi hatóság által megfelelőnek minősített szennyvíz-előtisztító berendezés megléte. Amennyiben a telepengedély megadását követően a 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet 4. -ában felsorolt adatokban, körülményekben változás következik be, úgy azt a telepengedély jogosultja köteles a jegyzőnek a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül írásban bejelenteni. Amennyiben a telepengedély jogosultja a tevékenységi körét engedély nélkül megváltoztatja, bővíti a tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy az abban foglalt feltételeknek telepe nem felel meg, felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket, az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra a tevékenység telephelyen történő gyakorlása felfüggeszthető, vagy korlátozható. A meghatározott időtartam eredménytelen eltelte a telepengedély visszavonását vonja maga után. Amennyiben a telepengedély jogosultja a tevékenységét megszünteti, köteles azt a jegyzőnek haladéktalanul bejelenteni. A Pest Megyei Közigazgatási Hivatal mint másodfokú közigazgatási szerv szeptember napján kelt számú határozatával né fellebbezését elutasította, az elsőfokú határozatot pedig helybenhagyta. A másodfokú hatóság határozata indokolásában rögzítette, hogy a perbéli műhely illetve tárgybéli műhely reklám és ajándéktárgy emblémázását folytatja. Erre vonatkozóan jogerős műhelycélú rendeltetésmód változtatási engedéllyel rendelkezik. A 80/1999.(VI.11.) Korm. rendelet 7. alapján az adott tevékenység a telep környezetében élők szomszédjogi és birtokvédelmi értelemben vett nyugalmát nem zavarja és a szakhatósági hozzájárulások alapján a telepengedély megadásáról helytállóan döntött a jegyző. Rögzítette a másodfokú határozat, hogy a Önkormányzatának Jegyzője számú határozatában nem hivatkozott a 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet 5. -a alapján arra, hogy az övezeti besorolás alapján folytatható-e az adott tevékenység, ezért jogos a jogi képviselő fellebbezésének ezen észrevétele. Az alperesi hatóság határozatának meghozatala előtt az évi IV. törvény 66. (3) bekezdése alapján megkereste Önkormányzatának Jegyzőjét arra vonatkozóan, hogy által a folytatott tevékenység az övezeti besorolás alapján végezhető-e. A tájékoztatás szerint a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. (2) bekezdés 2. pontja alapján a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató vendéglátó épület, valamint a 13. (2) bekezdés 4. pontja alapján a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület elhelyezhető. 2

3 Pest Megyei Bíróság 3 A felperes keresetet terjesztett elő közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt, kérte, hogy a bíróság a felülvizsgálni kért határozatot helyezze hatályon kívül a közigazgatási szervet új eljárás lefolytatására, valamint a perköltség megfizetésére kötelezze. Arra hivatkozott, hogy a 80/1999. (VI. 11.) Kormányrendelet (R.) 4. m.) pontja előírja, hogy a telepengedély kiadására irányuló kérelemben meg kell jelölni a környezetre gyakorolt hatást, és az esetleges üzemzavar miatt várható környezeti hatások elkerülésének a módját. Sem a kérelem, sem a szakhatósági állásfoglalások, sem pedig a sérelmes közigazgatási határozatok nem tesznek eleget ennek a követelménynek, ezért jogszabálysértőek. A tamponnyomás során felhasznált anyagok biztonsági adatlapjait a közigazgatási eljárás során mellékelték, melyből megállapítható, hogy ezen anyagok ártalmasak az egészségre, tűz-és robbanás veszélyesek. Ökotoxicitásuk, azaz lebomlásuk és környezeti hatásuk azonban nem ismert, erre irányuló vizsgálatot a gyártó nem végzett. A határozatok a R. 7. (1) bekezdésébe ütköznek, mert nem állítható, hogy a tamponnyomás a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyezteti. Hogy mennyire ártalmasak az egészségre ezek az anyagok, bizonyítják a által felhasznált veszélyes anyagok biztonsági adatlapjaiban leírt megállapítások, továbbá igazságügyi szakértő véleménye, amelyet mellékeltek. A tamponnyomás nem végezhető az adott övezeti előírások szerint. A perbeli területen a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. (2) bekezdés 2. pontja szerint a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, a 13. (2) bekezdés 4. pontja alapján, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület helyezhető el. A tamponnyomás nem sorolható egyik kategóriába sem. Ezt igazolandó a telephely engedélyezési eljárás során mellékelték környezetvédelmi igazságügyi szakértő véleményét, továbbá csatolták a Központi Statisztikai Hivatal számú tájékoztatását arról, hogy a tamponnyomás feldolgozóipari tevékenység, tehát az adott övezeti besorolásban nem végezhető. A 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdés 2. sz. melléklet 14. pontja a nyomdai tevékenységre 50 méteres védőövezetet ír elő, mely július 1 napján lépett hatályba szeptember 10-én adta be telephely engedély iránti kérelmét, azaz a hatályba lépést követően. Mindaddig engedély nélkül végezte a tamponnyomást, ezért nem minősíthető már működő üzemnek, hanem új pontforrásnak. A határozatok ezen pontban meghatározott jogszabályt is sértik. Veszélyes anyag felhasználásával járó ipari tevékenység kertes családi házas lakóövezetben jogszabálysértés nélkül nem folytatható. Mindezekre figyelemmel a telephely engedély nem adható ki. A felperes a továbbiakban előkészítő iratában a sérelmes közigazgatási határozat hatályon kívül helyezését kérte, az alperes új eljárás lefolytatására kötelezése nélkül. Arra hivatkozott, hogy szeptember 27-én nem tamponnyomásra váltott ki vállalkozói igazolványt, hanem TEÁOR Hirdetés, reklám, propaganda fő tevékenységre és Nem bolti ügynöki kiskereskedelem, Egyéb máshova nem sorolt nem bolti kiskereskedelem, Egyéb művészeti alkotó tevékenység, Vegyes javítás, Egyéb kézmű és háziipari termékek készítése tevékenységekre. A vállalkozói igazolványt F/1. alatt csatolta. Cégtábláján, melyet ugyanebben az időben tett ki, reklám, ajándéktárgyak feliratozása, emblémázás, tamponnyomás szerepelt. Nyomdai tevékenységét nyári konyhájában végezte vállalkozói igazolvány nélkül, rendeltetésmódosítási engedély nélkül. A tamponnyomáshoz TPHI keményítőt, TPV hígítót, TPY, TPR, TPP, TPU, TPT, GL, PP tamponfestéket használt föl. A veszélyes anyagok felhasználását sem nyomdai tevékenységként, hanem Egyéb kézmű és háziipari termékek készítése tevékenységként jelentette be az ÁNTSZ Intézetéhez január 24-én, holott a tamponnyomás a TEÁOR Máshova nem sorolt nyomás 3

4 Pest Megyei Bíróság 4 szakágazatába tartozó feldolgozó ipari tevékenység, amint azt a keresethez mellékelt KSH állásfoglalás is leszögezte. A 78/2001. (V.9.) Kormányrendelettel módosított 80/1999. (VI. 11.) Kormányrendelet május 12. napjától telepengedély köteles tevékenységnek minősítette a TEÁOR 22.2 Nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységeket, így a tamponnyomást is. telepengedélyt sem kért augusztusára olyan méreteket öltött a áradó vegyszerszag, hogy a Egyesület panaszt tett ellene 2001.augusztus 21-én a Közép- Dunavölgyi Környezetvédelmi Felügyelőségnél. Ekkor derült ki, hogy semmilyen, ehhez a tevékenységhez szükséges engedéllyel nem rendelkezett. Nincs veszélyes hulladék elszállítója, sem veszélyes hulladék elszállítására vonatkozó "Sz" kísérőjegye, sem a veszélyes hulladék nyilvántartása, sem anyagmérlege, sem adatszolgáltatása. A Közép- Dunavölgyi Környezetvédelmi Felügyelőségnek az Önkormányzat megkeresésére, szakhatósági állásfoglalásában meg kellett volna állapítania azt, hogy engedély nélkül, jogszabályellenesen, környezetkárosító módon végzett tamponnyomó tevékenységet, és az abbahagyásra kötelezés mellett meg kellett volna tagadnia a telepengedélyhez való szakhatósági hozzájárulását, ugyanis az a környezethasználó, aki környezetkárosító módon tevékenykedik nem kaphat szakhatósági hozzájárulást. A levegővédelmi rendelet 50 méteres védelmi övezetet tesz kötelezővé a nyomdaipari tevékenységre. Ez eleve kizárja a szakhatósági hozzájárulás megadását. légszennyező pontforrását új pontforrásnak kell tekinteni a telepengedélyezési eljárásban, mivel a szükséges összes engedély nélkül, jogellenesen, környezetkárosító módon végzett tamponnyomást nem lehet meglévő telepnek, illetve pontforrásnak minősíteni, arra jogot alapítani, és kijátszani a védelmi övezet létesítésére vonatkozó kötelező előírást. A környezetvédelmi jogszabályok helyes alkalmazása, az azoknak való megfelelés önmagában kizárja a telepengedély megadását és megalapozza a sérelmes közigazgatási határozat hatályon kívül helyezését, mivel nyári konyhája 5-6 méterre van felperestől. A tamponnyomás pedig nem végezhető az adott övezeti előírások szerint. A felperes perköltséget igényelt. Az alperes érdemi ellenkérelmében a felperesi kereset elutasítását indítványozta. Arra hivatkozott, hogy a felülvizsgálni kért határozatok jogszerűek és megalapozottak. A Pest Megyei Közigazgatási Hivatal határozatával az érvényben lévő jogszabályok figyelembevételével helybenhagyta Jegyzőjének határozatát és a 80/1999. (VI.11.) Kormányrendelet alapján jogszerűen határozott. A telepengedélyezési eljárásban a jogszabály azért követeli meg számos szakhatóság közreműködését, hogy minden szempontból szakértők vizsgálják meg, hogy az adott telephelyre kiadható-e engedély. A keresetlevélben felvetett valamennyi kérdést az ügyben szakértők vizsgálták és a közigazgatási szervek maradéktalanul figyelembe vették a szakhatósági állásfoglalásokat eljárásuk során. Az alperes perköltséget igényelt. A felperesi beavatkozók kérték, hogy a bíróság vonja vissza engedélyét tekintettel arra, hogy az környezetkárosító. Ingatlanuk határánál helyezkedik el az a családi ház, amelyben kifogásolt ipari tevékenységet folytatja. Az elmúlt évek során a telkükön több növény is kipusztult. A maró vegyszerbűzt rendszeresen érezni az utcában. Nincs biztosítva az 50 méteres védőtávolság. Csak akkor lehetne a jelenlegi tevékenységet folytatni, ha az ingatlant átminősítik és a telekszomszédok is beleegyezésüket adják ehhez. Ez nem történt meg. Ezen tevékenységet családi házak közvetlen környezetében nem lehet végezni, mert mérgező anyagokat bocsátanak ki, aminek az elviselésére egyetlen egy háztulajdonos sem kötelezhető. 4

5 Pest Megyei Bíróság 5 Felperesi beavatkozók perköltséget nem igényeltek. Az alperesi beavatkozó kérte a felperesi kereset elutasítását. Teljes terjedelmében csatlakozott az alperesi előadáshoz. Perköltséget igényelt. Felperes keresete nem alapos. Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló módosított évi IV. törvény (Áe.) 72. (1) bekezdése szerint az ügyfél, illetőleg a törvényes érdekeiben sérelmet szenvedett fél jogszabálysértésre hivatkozva ha a törvény ettől eltérően nem rendelkezik a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül keresettel kérheti a bíróságtól az államigazgatási ügy érdemében hozott határozat felülvizsgálatát. A közigazgatási határozat felülvizsgálata során a bíróság a keresettel támadott határozat törvényességét vizsgálja a tekintetben, hogy az megfelel-e a vonatkozó anyagi jogszabályok, továbbá az eljárási jogszabály rendelkezéseinek a felperes keresetében foglaltakra tekintettel. A bíróság a határozat jogszerűségét a határozat meghozatalakor fennálló tények, körülmények alapján vizsgálja felül. A tényállás tisztázási kötelezettség az Áe a alapján a közigazgatási szervet terheli, a peres eljárásban azonban a Pp ára figyelemmel felperesnek kell bizonyítania, hogy a keresettel támadott határozatok jogszabálysértők-e. A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltatási tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdés szerint a jegyző az építésügyi hatóság szakhatósági állásfoglalása alapján a telepengedély kiadására vonatkozó döntése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 18. -ának (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. (2) bekezdés szerint amennyiben a rendelet hatálybalépésekor már működő telep a létesítésekor érvényes jogszabályok alapján kiadott engedéllyel rendelkezik és az engedélyben foglaltak szerinti tevékenységi körét változtatás nélkül folytatja, a jegyzőnek vizsgálnia kell, hogy a telep a 6. -ban foglalt előírásoknak megfelel-e, amelynek során a jegyzőnek szükség esetén meg kell határoznia azon feltételeket, amelyekkel a tevékenység továbbra is folytatható. (3) bekezdés szerint amennyiben az (1) bekezdésben foglalt övezeti besorolás alapján nem kizárt a tevékenység folytatása, úgy a jegyző köteles helyszíni szemlét tartani a telepen, amelyre az engedély kiadását kérik. A jegyző a helyszíni szemléről értesíti a) a kérelmezőt, b) a telep és a közvetlenül szomszédos a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat (az ingatlanok tulajdonosait, használóit, kezelőit, társasház esetén a közös képviselőt, illetve az intézőbizottság elnökét, lakásszövetkezet esetén az elnököt), 5

6 Pest Megyei Bíróság 6 c) az ÁNTSZ illetékes városi, fővárosi, kerületi intézetét, d) az illetékes környezetvédelmi szakhatóságot, e) az első fokú építésügyi szakhatóságot, különös tekintettel arra, hogy a telep műszaki szempontból megfelel-e az építésügyre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, f) az első fokú vízügyi szakhatóságot, g) az illetékes rendőrkapitányságot, h) a mellékletben *-gal megjelölt esetekben a tűzvédelmi szakhatóságként eljáró hivatásos önkormányzati tűzoltó parancsnokságot, i) védett természeti terület esetén a természetvédelmi hatóságot, j) a folytatni kívánt tevékenységtől függően az illetékes Megyei (Fővárosi) Növény- és Talajvédelmi Szolgálatot, illetve a megyei állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomást, k) a területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, Budapesten a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóságot, l) a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal illetékes Területi Műszaki Biztonsági Felügyelőségét, m) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális irodáját, n) termőföld esetében a területileg illetékes körzeti (fővárosi kerületi) földhivatalt. A telepengedélyezési eljárásban az a) és b) pontban foglalt érdekeltek ügyfeleknek tekintendők. (4) bekezdés szerint a jegyző az értesítést a kérelemben megjelöltek egyidejű megküldésével a helyszíni szemle megtartása előtt legalább 8 nappal korábban küldi meg. Az értesítésben a jegyző felhívja a (3) bekezdés b) pontjában foglalt meghívottak figyelmét, hogy távolmaradásuk a szemle megtartását nem akadályozza. Távolmaradás esetén a szemle időpontja előtt a jegyzőhöz írásban beadott észrevételeket a jegyző a szemlén ismerteti. (5) bekezdés szerint a (3) bekezdés b) pontjában megjelöltek esetén, a teleppel közvetlenül szomszédos közös határvonalú, telekhatárú ingatlanokkal rendelkezni jogosultak adatait (név, lakcím, székhely stb.) a jegyző hivatalból, az illetékes földhivatal megkeresése útján szerzi be. (6) A (3) bekezdés c)-n) pontjaiban megjelölt szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásukat a szemle megállapításairól felvett jegyzőkönyvbe mondhatják, vagy a szemlét követő 30 napon belül írásban közölhetik. (7) A helyszíni szemlén a jegyző jegyzőkönyvben rögzíti a véleményeket és saját megállapításait, a jegyzőkönyv egy példányát a (3) bekezdésben megjelölteknek megküldi. 7. (1) bekezdés szerint a jegyző a telepengedélyt akkor adja meg, ha a szakhatósági hozzájárulások alapján megállapítja, hogy a telep, különösen műszaki szempontból megfelel a környezetvédelmi, a vízügyi és az építésügyi követelményekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a tevékenység a telep környezetében élők szomszédjogi, birtokvédelmi értelemben vett nyugalmát nem zavarja, a dolgozók, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyezteti. Az építésügyi és a környezetvédelmi szakhatóságok szakvéleménye alapján az abban foglalt feltételekkel ideiglenes vagy meghatározott időtartamra érvényes telepengedély is adható. (2) bekezdés szerint a jegyző a telepengedély megadásáról, vagy megtagadásáról rendelkező határozatot kézbesítés útján közli 6

7 Pest Megyei Bíróság 7 a) a kérelmezővel, b) a telep és a közvetlenül szomszédos a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal (az ingatlanok tulajdonosaival, használóival, kezelőivel, társasház esetén a közös képviselővel, illetve az intézőbizottság elnökével, lakásszövetkezet esetén annak elnökével), c) az eljárásban közreműködött szakhatóságokkal és szervezetekkel, d) az illetékes megyei (fővárosi) fogyasztóvédelmi felügyelőséggel, e) az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi szervével. A bíróság a rendelkezésre álló iratok alapján megállapította, hogy a kérelmező a telepengedély kiadása iránti kérelemhez szükséges mellékleteket csatolta. Helyszíni szemle tartására is sor került az elsőfokú közigazgatási szerv részéről. A döntést alátámasztó hatóságok közül az Hivatásos Tűzoltósága az számú, a KDV Vízügyi Igazgatósága H számú Rendőrkapitányság a számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül az ÁNTSZ a számú a KDV Környezetvédelmi Felügyelőség számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben előírt kikötéssel a tevékenység végzéséhez hozzájárult. A polgári védelem a december 4. napján átvette az értesítést, azonban a helyszíni szemlén nem jelentek meg, figyelemmel arra, hogy ezen szakhatóság szakhatósági állásfoglalása nem érkezett meg. Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló, többször módosított évi IV. törvény (Áe.) 21. (2) bekezdése alapján azt a közigazgatási szerv helytállóan megadottnak tekintette. A panaszbejelentés kapcsán a KDV Környezetvédelmi Felügyelőség Környezetvédelmi Laboratóriuma elvégezte a tamponnyomó műhely zajkibocsátási határérték megállapítását megalapozó mérését. Az erről készült számú február 27-én kelt szabvány megállapította, hogy a telephely zajkibocsátása a vonatkozó előírásoknak megfelelt. Mind az első, mind a másodfokú közigazgatási szerv a szakhatósági állásfoglalás figyelembevételével helytállóan ítélte meg a bíróság szerint, hogy a telep megfelel a munka végzésére (műhelyre), valamint a Környezetvédelmi Vízügyi és Építésügyi követelményekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A tevékenység a telep környezetében élők szomszédjogi, birtokvédelmi értelemben vett nyugalmát nem zavarja, a dolgozók, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyezteti. A bíróság ítélkezése alapjául fogadta el nyomdaipari igazságügyi szakértő szakértői véleményét. A szakértő vélemény rögzítette, hogy gondozott csendes családi házas környezetben egy családi ház melléképületében, amely 10,5 méter távolságra van a felperes házától egy típusú tamponnyomó berendezésen műanyag felületekre (például töltőtoll, kulcstartó) kis méretű (kb. 2x3 cm-es) motívumokat nyomtat. A berendezés felett elhelyezett oldószer elszívó berendezés a kéménybe be van kötve. A nyomtatás szerves oldószer tartalmú festékkel, műanyag nyomóformáról történt. A tamponnyomás a TEÁOR máshová nem sorolt nyomás szakágazatba sorolt feldolgozóipari tevékenység. Megállapítható, hogy a végzett tevékenység megegyezik a telepengedélyben nevesített TEÁOR vel, azon belül tamponnyomtatás. Megállapítható, hogy ezen nyomtatási eljáráshoz használt anyagok közül a festék, a hígító és a tisztító folyadék is tartalmaz szerves oldószereket, amelyek közül némelyik egészségkárosító hatású, tűzveszélyes. Azonban mérlegelendő, hogy ilyen kis mennyiségben történő felhasználás esetén a légtérbe kerülő szerves oldószerek mennyisége eléri-e a károsító határértéket. A bemutatott iratok, a festékmaradék mint átadásra került veszélyes anyag egyéves mennyisége 2 kg, a festékkel, hígítóval, tisztító folyadékkal szennyezett törlőrongy 10 kg volt. A helyszíni szemlén a 7

8 Pest Megyei Bíróság 8 szakértő meggyőződött arról, hogy a telephelyen a keletkezett veszélyes hulladékokat elkülönítve fedővel ellátott fém tartályban, feliratozva tárolják, a veszélyes hulladékok elszállítását dokumentálják. A veszélyes anyagok mennyisége és az ezen mennyiségek alapján feltételezhető tényleges anyagfelhasználás, vagy akár magának a berendezésnek a kapacitása sem tesz lehetővé ipari méretű termelést és ehhez kapcsolódó számottevő környezetszennyezést, légszennyezést, mivel egy-egy tárgy nyomtatásához néhány milligramm festék szükséges. Ha a mért emisszió értékek alapján a megengedettnél nagyobb érték nem volt, akkor ilyen kis anyagmennyiségek felhasználása esetén nem lehet légszennyezésről beszélni. Üzemzavar esetén a gép leáll, amelyben néhány gramm festék van, amit törlőrongy segítségével el lehet távolítani, ami mint veszélyes anyag elszállításra kerül. A telepen tárolt összes festék és egyéb vegyi anyag mennyisége nem éri el a tíz kilogrammot. A bíróság a tárgyalás folyamán meghallgatta személyesen, t tanúként. A bíróság utalni kíván munkavédelmi szakmérnök tanúvallomására, aki június 23-án a Polgármesteri Hivatalhoz címzett a tevékenység végzésének megtiltására vonatkozóan nyújtott be kifogást. A bíróság ugyancsak tanúként hallgatta meg. A tanú vallotta, hogy a mért emisszió határértékekhez viszonyítva megállapítható, hogy a tamponnyomó műhely a környezeti levegőt a megengedett mértéknél nem terheli jobban. A zajkibocsátási normáknak is megfelel a vonatkozó telep. A 150 grammtól 1 literig vonatkozó mennyiségű anyag szükséges a tevékenységhez egy évre vetítve. Hivatkozott jómaga is arra, hogy a szakhatóságok engedélyüket, hozzájárulásukat megadták a tevékenységhez. A bejövő összes méréseket, szakvéleményeket értékelte. Azt nem látta bizonyítottnak, hogy ezen tevékenységtől megbetegedni lehetne. Hivatkozott arra, hogy 1x1 méteres asztali berendezésről van szó. Egy adott anyag megfestése milligrammokat vesz igénybe. Nem nyomdaipari tevékenységről van szó, hanem tamponnyomásról. tanú vallotta, hogy ha a méréseket a hatóságok végezték a ÁNTSZ feladata az volt, hogy a vegyi anyag felhasználásához a hozzájárulást megadják. A biztonsági adatlap alapján lehet eldönteni, hogy egy anyag milyen környezeti terhelést és munkahelyterhelést okozhat. Hivatkozott arra, hogy tárgybéli eljárásban a végzett konkrét méréseket. A mérések alapján voltak olyan anyagok, amelyeknek nem volt környezeti terhelése, nem volt detektálható, nem volt kimutatható és voltak olyan anyagok, amelyek a kimutathatósági határ alatt voltak. tanúk a rendkívüli mértékű szaghatásról és károsító hatásról tettek vallomást. Azonban vallomásuk a bíróság álláspontja szerint a közigazgatási határozatok törvényességét nem tudta cáfolni. A bíróság tanúvallomását is értékelte. Ekörben a bíróság rámutat arra, hogy a közigazgatási bíróság a határozatok meghozatalakor hatályos jogszabályok és az akkori tényállapot vizsgálata alapján hozza meg döntését. A tanú vallomása ugyancsak nem cáfolta a felülvizsgálni kért határozatok jogszerűségét. 8

9 Pest Megyei Bíróság 9 A bíróság igazságügyi szakértőt a tárgyalás folyamán is meghallgatta, aki az írásbeli szakvéleményét minden vonatkozásban fenntartotta. Utalt arra, hogy egy kis berendezésről van szó. Gyakorlatilag 2000 db/órás teljesítmény esetén is grammokról beszélhetünk a festék és oldószer vonatkozásában. Gyakorlatilag 20 %-os az oldószer aránya. A berendezés kapacitása óránként 2100 ciklus. Rendkívül kismennyiségű oldószerről van szó. A bíróság ezen szakértői véleményben foglaltakat fogadta el ítélkezése alapjául. A bíróság a környezetvédelmi szakértő kirendelésére irányuló felperesi bizonyítási indítványt elutasította figyelemmel arra, hogy a bíróság álláspontja szerint a tényállás teljes körűen felderített. Újabb szakértői vélemény beszerzésétől eltérő eredmény nem volt várható a határozatok törvényességét illetően, figyelemmel a felülvizsgálni kért határozatok hozatalakori tényállapotra, az akkor hatályos jogi szabályozásra. A felperes az eljárás során a támadott határozatok jogszabálysértő voltát bizonyítani nem tudta. A bíróság fentiekre tekintettel a felperesi keresetet a Pp (1) bekezdésére figyelemmel elutasította. Kötelezte a bíróság a pervesztes felperest, felperesi beavatkozókat a Pp. 78. (1)-(2) bekezdése és a Pp. 83. (1) bekezdése alapján az alperes perköltségének a megfizetésére, továbbá a 6/1986. (VI. 26.) IM. rendelet 13. (2) bekezdése alapján a tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt eljárási illeték megfizetésére, figyelemmel az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (Itv.) 59. (1) bekezdés, az Itv. 43. (3) bekezdésében rögzített rendelkezésekre is. Az ítélet ellen a Pp (1) bekezdése alapján nincs helye fellebbezésnek. Budapest, november 30. A kiadmány hiteléül. Dr. Szivák József sk. bíró Volentné Módra Judit tisztviselő 9

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója 5. É V FOLYAM, 2009/2. S Z ÁM ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója Honlapcímünk: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu. email-címünk:

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/50 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám A Fővárosi Törvényszék a Dr. Illés Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. I. T. ügyvéd) által képviselt Városüzemeltető és Fenntartó Kft. (Mosonmagyaróvár)

Részletesebben

í t é l e t e t Kötelezi a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek 100.000 (egyszázezer) forint felülvizsgálati perköltséget.

í t é l e t e t Kötelezi a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek 100.000 (egyszázezer) forint felülvizsgálati perköltséget. Vagyongyarapodás vállalkozás veszteségének finanszírozása Kfv.I.35.482/2006/7.szám A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága a dr. Csoba Sándor ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Horváth Mária jogtanácsos

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.2131/2003/14. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről ügyintézőkényt eljáró Dr. Tordai Gábor (1383 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í t é l e t e t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í t é l e t e t : Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1055 Budapest, V. Markó u. 27. 4.M. 372/1999/13. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet által képviselt Dr. L. R., I.r. felperesnek,

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5.

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. A Fővárosi ítélőtábla a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 28. II/7.) által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület (1370 Budapest, Planetárium)

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S :

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S : Vagyongyarapodás lakáscélú kedvezmény Fővárosi Bíróság 1055. Budapest, Markó u. 27. 11.K. 31.800/2006/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság Kövesdy Ügyvédi Iroda (..., ügyintéző: dr. Kövesdy Attila

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.28.845/2013/8.

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.28.845/2013/8. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a dr. Mórocz Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. M. I. A.) által képviselt Aqua-Plastech Kft. (Hajdúsámson) felperesnek - a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi és a pert megszünteti.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi és a pert megszünteti. Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.242/2004/6. A Fővárosi Ítélőtábla a Birizdó Kft. (Kecskemét) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata

Részletesebben

Nógrád és Diósjenő községek

Nógrád és Diósjenő községek 2012. április hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja A képviselő-testület a 2012. május 7-ei rendkívüli testületi ülésén úgy határozott, hogy az önkormányzatok ellen hozott

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 7.K.31805/2004/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a Gana 21 Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen (Hiv.sz.: Vj-141/2002) verseny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Miskolci Munkaügyi Bíróság 9.M.484/1998/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Független Rendőrszakszervezet (Budapest, VI. Ötvös u. 7., Ügyintéző: dr. Szöllősi Tibor jogi képviselő 1077 Budapest, Király

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, II. Gyorskocsi u. 52. 21.M.496/2004/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (üi.: dr. Csányi Éva jogtanácsos,

Részletesebben

Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete

Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.24.

Részletesebben

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi ítélőtábla 14.GF. 40.267/2011/13. A Fővárosi Ítélőtábla a Bajzát Ügyvédi Iroda (3300 Eger, Törvényház u. 11.; ügyintéző: dr. Bajzát György ügyvéd) által képviselt COMPUTERV GM. Gazdaságfejlesztő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 3.K.34523/2005/3 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a UPC Magyarország Kft. felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal alperes (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) ellen indított,

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Gf.I.30.307/2007/8.szám A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Dr. Kispál Sándor ügyvéd által képviselt (I.rendő felperes neve, címe) alatti székhelyű

Részletesebben

Jogesetek a földhasználat köréből

Jogesetek a földhasználat köréből FÖLDHASZNÁLAT Dr. Szentgyörgyi Ágota Jogesetek a földhasználat köréből A földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás, és annak szabályozása lassan egy évtizedes múltra tekint vissza, azonban annak körében

Részletesebben

Í t é l e t e t: A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 17. P.III. 22 429/2001119. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Í t é l e t e t: A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 17. P.III. 22 429/2001119. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 17. P.III. 22 429/2001119. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság dr. Kárpáti József ügyvéd ( ) által képviselt Háttér Baráti Társaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Kfv. IV. 37. 432/2008/9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. /Budapest/ felperesnek a dr. László Ildikó Katalin

Részletesebben

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben (Ptk. 349. (1) bek.) Szerző: dr. Mikó Sándor 2013. Alapvetések a jogellenesség vizsgálatához

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.190/4/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.21.413/2014/4. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő címe; ügyintéző: dr. Szikla Gergely ügyvéd) által képviselt felperes neve (felperes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.21.364/2007/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla dr. Radnóti István ügyvéd (1055 Budapest, Bihari János u. 20.) által képviselt felperes neve (felperes címe)

Részletesebben

A KÚRIA mlint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mlint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.869/2014/5.szám A KÚRIA mlint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Várnai és Társa Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. M A ügyvéd - 1037 Budapest, Szépvölgyi út 141. fszt. 1.) által képviselt Telenor

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.025/2007/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a G-Publishing Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest hivatkozási szám: Vj-55/2005.)

Részletesebben

A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA. 2010.El.II.C.17.

A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA. 2010.El.II.C.17. 2010.El.II.C.17. A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS BEVEZETÉS A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi

Részletesebben

19/372.Ü-1-50-1/2010.

19/372.Ü-1-50-1/2010. ü g y v é d H-8229 Csopak, Sport utca 18. szám, Postafiók: 11. mobil: +36-20-3 277-772 ugyved@dr.com www.koczkasdr.hu Ügyvédi szám: 19/372.Ü-1-50-1/2010. Balatonkenese Város Önkormányzat Tárgy: ügyvédi

Részletesebben

1-H-KJ-2007-46. bírósági határozat. a Fvárosi Bíróság ítélete közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben

1-H-KJ-2007-46. bírósági határozat. a Fvárosi Bíróság ítélete közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben 1-H-KJ-2007-46. bírósági határozat a Fvárosi Bíróság ítélete közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben A Fvárosi Bíróság Budapesten, 2007. szeptember 25-én a Bevándorlási és Állampolgársági

Részletesebben

Í T É L E T E T. A felperes a már lerótt 16.500 (tizenhatezer-ötszáz) forint kereseti illetéket maga viseli.

Í T É L E T E T. A felperes a már lerótt 16.500 (tizenhatezer-ötszáz) forint kereseti illetéket maga viseli. Fővárosi Bíróság 7.K.32.275/2006/7. A Fővárosi Bíróság a Promo-Indra Consorcio Rt. (Budapest) felperesnek Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen (Hiv.sz.: Vj-149/2005.) verseny ügyben hozott

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 13. Tárgy:Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület helyiségbérlete felmondása kikényszerítése. Az

Részletesebben

kiszabott eljárási bírság megfizetésére kötelező végzés ellen benyújtott fellebbezésének elbírálása

kiszabott eljárási bírság megfizetésére kötelező végzés ellen benyújtott fellebbezésének elbírálása Iktatószámz 14/6108-2/2011. Tárgy: Pető János mulasztás miatt kiszabott eljárási bírság megfizetésére kötelező végzés ellen benyújtott fellebbezésének elbírálása Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság dr. Éliás Sára ügyvéd /1068. Budapest, Rippl Rónai u. 28./ által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület/1370. Budapest, Planetárium/

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 42/2014. (X. 6.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 42/2014. (X. 6.) számú határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Bodor Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Bodor Péter ügyvéd) által képviselt Magyar Munkáspárt (1082 Budapest, Baross utca 61.) kérelmezőknek, a Fejér Megyei Területi Választási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Győri Ítélőtábla Gf.IV.20.228/2005/30.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Győri Ítélőtábla a fellebbezési eljárásban a G. Ügyvédi Iroda által képviselt R. Díszlet- és Jelmeztervező Bt. felperesnek a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! í t é l e t e t: A bíróság a felperesek kereseteit elutasítja. I n d o k o l á s :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! í t é l e t e t: A bíróság a felperesek kereseteit elutasítja. I n d o k o l á s : Fıvárosi Bíróság 16.K.32324/2008/13. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Bíróság dr. Török Tamás ügyvéd által képviselt Flavin 7 Kft. (Maklár) I. rendő és a dr. Sallay István ügyvéd által képviselt

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Fıvárosi Bíróság 18.K.31.677/2010/3. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Fıvárosi Bíróság a dr. Ócsai József ügyvéd által képviselt Magyar Telekom Távközlési Zrt. (Budapest) felperesnek,

Részletesebben

A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.IV.37.661/2014/7. számú ítélete

A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.IV.37.661/2014/7. számú ítélete A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.IV.37.661/2014/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Piac és Profit Kiadó Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Piac és Profit Kiadó Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.264/2006/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Piac és Profit Kiadó Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen versenyügyben

Részletesebben

A 2013.2.28. óta hatályos szöveg. OptiJus Opten Kft. 1. 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

A 2013.2.28. óta hatályos szöveg. OptiJus Opten Kft. 1. 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet OptiJus Opten Kft. 1. 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2.Kf.27.546/2010/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. K. Sz. jogtanácsos által képviselt OTP Bank Nyrt. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin

Részletesebben

Serák István. A Kúria ítélete a végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránti perben történő keresetváltoztatásról *

Serák István. A Kúria ítélete a végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránti perben történő keresetváltoztatásról * JeMa 2015/1 MAGÁNJOG ÉS MUNKAJOG Serák István A Kúria ítélete a végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránti perben történő keresetváltoztatásról * A beavatkozó perbeli jogainak határai Hivatalos

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Lócs Község

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1027 Budapest, Gyorskocsi u. 52. 1255 Budapest, Pf.2. 19.M. 934/2007/12. A Fővárosi Munkaügyi Bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! a felperesi képviselő neve ügyvezető által

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Gyulai Munkaügyi Bíróság 1.M.318/2003/3. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Gyulai Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről dr. Tordai Gábor (1077 Budapest, Király u. 71.) által képviselt

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2009 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN! r Pesti Központi Kerületi Bíróság 1027 Budapest, Varsányi I. u. 40-44. 14.G.303.531/2011/5. OROSZ V. 2011 DEC 1 k. ÜGYVÉDI IRODA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN! A Pesti Központi Kerületi Bíróság Dr. Orosz

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásának előkészítése Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának feltételrendszere Szerző: dr. Sarkadi Mónika Tatabánya 2015. november 21. I. Bevezetés A gyermektartásdíj tárgyában megkötött és a bíróság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Ügyszám: Keltezés: Előadó bíró: Közlöny információ: AB közlöny: 212/B/2001 Budapest, 2010.03.02 12:00:00 de. Holló András Dr. 23/2010. (III. 4.) AB határozat Közzétéve a Magyar Közlöny 2010. évi 31. számában

Részletesebben

í t é l e t e t: I n d o k o l á s

í t é l e t e t: I n d o k o l á s A Fővárosi Ítélőtábla a Dr. Rózsahegyi Bea Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő címe, levelezési cím: felperesi jogi képviselő levelezési címe, ügyintéző: dr. Rózsahegyi Bea ügyvéd) által képviselt

Részletesebben

3.Kf.650.388/2013/4. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya:

3.Kf.650.388/2013/4. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya: 3.Kf.650.388/2013/4 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.07.18. Iktatószám: 14039/2014 CPV Kód:

Részletesebben

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria!

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! Alulírott DR. ZELLES ZOLTÁN ÜGYVÉD (Zelles és Társa Ügyvédi Iroda, székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 52/b) PLACZ JÓZSEF (6000 Kecskemét, Gyenes M.

Részletesebben

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Nádasi-Szabó Tamás (felperesi jogtanácsos címe) jogtanácsos által képviselt KDB Bank Európa Zrt. (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) felperesnek a Dr. Rátky és Társa

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/127-telepek-működtetése?tmpl...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/127-telepek-működtetése?tmpl... 1 / 8 2012.02.03. 11:18 Telepek működtetése 2011. április 26. kedd, 06:37 Telepek működtetése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A vonatkozó jogszabályok Bejelentés-köteles ipari tevékenységek Engedélyköteles

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.860/2014/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.860/2014/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.860/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/49 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 35. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 35. szám MAGYAR KÖZLÖNY 35. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. március 11., péntek Tartalomjegyzék 50/2016. (III. 11.) Korm. rendelet A Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.127/2004/12.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a PhN Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest, hivatkozási

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.29.) számú r e n d e l e t e Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló 1 Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban: Önkormányzat - a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA I. Általános szabályok 1. Az illetéktörvény tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a

Részletesebben

ÜGYFELES. felülvizsgálati kérelmet

ÜGYFELES. felülvizsgálati kérelmet ÜGYFELES Tisztelt Legfelsőbb Bíróság!... korábban meghatalmazással igazolt jogi képviselőim útján a Pest megyei Rendőr-főkapitányság alperes ellen nyomozói pótlék megfizetése iránt indított perében, a

Részletesebben

MŰHIBA AZ IPARJOGVÉDELMI ÜGYFÉL-KÉPVISELETI GYAKORLATBAN 2

MŰHIBA AZ IPARJOGVÉDELMI ÜGYFÉL-KÉPVISELETI GYAKORLATBAN 2 Dr. Markó József: 1 MŰHIBA AZ IPARJOGVÉDELMI ÜGYFÉL-KÉPVISELETI GYAKORLATBAN 2 ( E G Y J O G E S E T T A N U L S Á G A I ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

Indokolás. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6.

Indokolás. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6. A Fővárosi Ítélőtábla a személyesen eljárt I. rendű felperes neve (IV. rendű felperes címe) I. rendű, a dr. Bay Endre pártfogó ügyvéd (...) által képviselt, II.

Részletesebben

í t é l e t e t : INDOKOLÁS

í t é l e t e t : INDOKOLÁS Fővárosi Bíróság 7.K.30.277/2004/16. A Fővárosi Bíróság a FOX '99 Kft (Budapest) elsőrendű felperesnek és a Cabal Hungary Rt. (Budapest) másodrendű felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I.

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I. 1 Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006/XII.18./ számu rendelettel módosított 4/2003. (II.5./ sz. önk. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

V É G Z É S T : I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : I N D O K O L Á S : SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA A Szegedi Ítélőtábla a Dr. Karakas Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Karakas Attila ügyvéd) által képviselt (kérelmező neve, címe) szám alatti lakos kérelmezőnek a Békés Megyei Területi

Részletesebben

ORTT Irodája 1088BudapestRcviczl(yu. 5. Érkezett:,."'...,,,.., 1008DEC 22. " ~.- '~G' f 'IC 1(1-

ORTT Irodája 1088BudapestRcviczl(yu. 5. Érkezett:,.'...,,,.., 1008DEC 22.  ~.- '~G' f 'IC 1(1- ~1 - -(,~ 1 C Fovárosi Ítélotábla 4.Kf.27.501/2008/5. szám ORTT Irodája 1088BudapestRcviczl(yu. 5. Érkezett:,."'...,,,.., 1008DEC 22. " ~.- '~G' f 'IC 1(1- IktatószáM:,c.;~~!.L.,,.:; : ~.:1 Mel1ékle~k:,,,..,.,,..,.,,.,;,..

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK 1 Tartalom 1. Működési engedély... 1 2. Telepengedély... 7 2 1. Működési engedély A kérelmet a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési jegyzőhöz, Budapesten

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf. 27. 112/2008/8. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a LOGISZTÁR Székesfehérvári Logisztikai Szolgáltató Központ Tulajdonosi és Fejlesztı Kft. (Székesfehérvár

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt Iktatószám: 10572-9/2015. Előadó: Wéber Béla dr. Ötvös Tünde Tárgy: A C és R Kft. nem veszélyes hulladék előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye HATÁROZAT A C és R Közlekedésépítő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság 3.M.527/2004/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52.; ügyintéző: dr. Csányi Éva

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 21/2001.(XII.10.) Alap A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására,tárolására

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000 105/993- /2012. P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2016. június 3. 2016. 13. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 3108/2016. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról 668 3109/2016. (VI. 3.)

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Ügyiratszám: 10434-22/2015. Ügyintéző: Geresics Angéla dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Inke, 072 hrsz. alatti ingatlanon majorközpont létesítésének előzetes vizsgálati eljárása

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2003. (II.20.) önkormányzati rendelete 1 A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás

Részletesebben

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17841. számú törvényjavaslat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról Előadó: dr. Petrétei József igazságügy-miniszter Budapest, 2005. október

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.834/ 11 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT

A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT A P É C S I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M A A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT ADÓS ÁLTAL KÖTÖTT SZERZŐDÉS ESETÉN A Pécsi Ítélőtábla

Részletesebben

Kézbesítés a polgári perben és a hatósági eljárásban. Dr. Nyilas Anna

Kézbesítés a polgári perben és a hatósági eljárásban. Dr. Nyilas Anna Kézbesítés a polgári perben és a hatósági eljárásban Dr. Nyilas Anna A kézbesítési vélelem megdöntése Alapja- a kézbesítés nem volt szabályszerű -a címzett önhibáján kívüli okból nem tudta átvenni= csak

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 14/2010. (IX. 10.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 14/2010. (IX. 10.) számú R E N D E L E T E MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2010. (IX. 10.) számú R E N D E L E T E a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

HATÁROZAT. 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint. adatvédelmi bírság

HATÁROZAT. 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint. adatvédelmi bírság Ügyszám: Ügyintéző: Kérjük, válaszában hi vatkozzon iktatószámunkra! NAIH-510-6/2012/H. Tárgy: A Weltimmo S.R.O. általi jogellenes adatkezelés - adatvédelmi bírság HATÁROZAT A Weltimmo S.R.O. -t (székhely:

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Hantos Községi Önkormányzat

Részletesebben

Pécsi Ítélőtábla Pk.III.20.004/2014/3. szám

Pécsi Ítélőtábla Pk.III.20.004/2014/3. szám A Pécsi Ítélőtábla a dr. Kutas Péter ügyvéd által képviselt Sz. L. kérelmezőnek a Megyei Területi Választási Bizottság 2014. október 2. napján kelt határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete A települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről

Részletesebben

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről A víziközlekedésről szóló

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Bf.II.388/2004/7. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Szegeden, 2004. évi október hó 14. napján tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. július 2. 2015. 15. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 3116/2015. (VII. 2.) AB végzés bírói kezdeményezés visszautasításáról... 892 3117/2015. (VII.

Részletesebben

A Legfelsőbb Bíróság ítélete a lőfegyvertartási engedély lejártának büntetőjogi következményeiről *

A Legfelsőbb Bíróság ítélete a lőfegyvertartási engedély lejártának büntetőjogi következményeiről * JeMa 2011/1 Büntetőjog Szabolcsi László A Legfelsőbb Bíróság ítélete a lőfegyvertartási engedély lejártának büntetőjogi következményeiről * A lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés törvényi tényállása tárgyi

Részletesebben

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(I.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA Kvk.IV.37.157/2006/6.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Ny. L. ügyvéd által képviselt dr. K. A. kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 93/2006.

Részletesebben