a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi szám.) 1. FEJEZET.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET."

Átírás

1 LT t cl S 11 cl s a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi szám.) 1. FEJEZET. A földadó-kataszter nyilvántartásának czélja és tárgya. a) A nyilvántartás czélja. i. A földadó-kataszter nyilvántartásának czélja: a birtokos személyében vagy az adótárgyban, vagy annak adóközség szerinti beosztásában időfolytán bekövetkezett változásnak a földadó-munkálatokban oly módon való feljegyzése és keresztülvitele, hogy az adó mindenkor a tényleges birtokostól és a valóságban létező adótárgy után követeltessék, s e szerint a szükséges rend az adókivetés- és kezelésben helyreállittassék és szakadatlanul föntartassék. b) A nyilvántartás tárgya. 2.. A földadó-kataszterben nyilvántartandók és annak alapján készült évenkinti földadó egyéni kivetési munkálatban figyelembe veendők a következő esetek, nevezetesen: 1. a földbirtokos személyében beállott változások, ha t. i. vétel, csere, birói Ítélet, öröklés, kisajátítás, hagyományozás, ajándékozás, vagy közös birtokok fölosztása stb. folytán a) valamely birtokosnak egy birtokivben fölvett összes birtoka más birtokos vagy birtokosokra ruháztatik, vagy

2 2 b) egy birtokivből egyes földrészletek más birtokosra szállanak, vagy c) egy vagy több földrészlet két vagy több birtokos között osztatik föl. 2. A földadó-kataszterbe becsúszott kiszámítási hibák és téves bejegyzések (elírások), valamint azon esetek, a midőn valamely adóköteles földrészlet adó alá nem tartozónak, vagy adó alá nem tartozó földrészlet adókötelesnek vétetett föl. 3. A földrészletek mivelési ágazatában bekövetkezett változás folytán az ily földrészletek után megállapított adóalap mindaddig meg nem változtatható, mig a községi határ tagosítása, vagy ehhez hasonló művelet következtében uj földadómunkálat nem készül, minélfogva a mivelési ág változás nem tárgya a nyilvántartásnak, kivéve: a) a phylloxerarovar dúlásai következtében kiirtott és tényleg más mivelési ág szerint használt területeket, b) a szölök phylloxeramentességét biztositó homokterületeken létesített uj szőlőültetéseket, c) az VII. t.-cz. 6. -nak c) pontja alapján engedélyezett erdőadómentességi eseteket, és d) a védgátaknak hatóságilag elrendelt vagy jóváhagyott áthelyezése folytán bekövetkezett mivelési ágváltozásokat. Ezen esetekben a II. fejezet, 87. és következő -aiban előirt eljárás követendő. 4. Ha valamely birtokrészlet földadótárgya lenni megszűnt. Földadótárgyát képezi minden gazdaságilag használható földterület a mennyiben nem adómentes (1875. VII. t.-cz. 5..) habár tényleg más czélra fordittatik is. 5. Ha valamely földrészlet, mely eddig adó tárgyát nem képezte, adókötelessé vált. Földadó tárgyát nem képezik: a) a gazdaságilag nem mivelhető és nem használható terméketlen területek; b) közútak, állandó dülőútak, utczák és közterek; közútak alatt értendők az országos, megyei és községi, valamint a pusztákhoz vezető útak. A vasutak közutaknak nem tekintethetvén, hasonlat utján sorozandók (az VII. t.-cz a).

3 3 Állandó dülőútnak tekintendő azon út, melyet a határbeli birtokosok, vagy ezek közül többen folytonosan és kizárólag azon czélra használnak, hogy közvetlenül birtokukhoz jussanak, valamint azon út, mely a birtokrendezés végrehajtása alkalmával vagy egyéb birói Ítélet vagy egyezség utján dülőútnak állapíttatott meg és hasittatott ki, végre az oly út, mely habár kizárólag egyes birtokos által használtatik is, azon körülménynél fogva, hogy folytonosan útnak használtatik és gazdaságilag nem miveltetik, szakadatlanul és kizárólag közlekedésre szolgál; ez utóbbiból azonban csak a tényleg útnak használt rész 1 3 öl (1*9 5*7 méter) szélességben vehető adómentesnek, többi részére nézve ellenben a mennyiben kaszálónak vagy legelőnek nem használtatik az előző kikezdés szerinti eljárás követendő; utczáknak és köztereknek tekintendők azon területek, melyek főleg és minden megszorítás nélkül a közönség közlekedésére szolgálnak s melyekhez egyesek sem közös, sem megosztott, vagy kizárólagos tulajdonjoggal nem bírnak. A közterek azon részei ellenben, melyek legeltetés vagy kaszáitatás által értékesíttetnek, használatuk szerinti mivelési ágba sorozandók. c) Beépített háztelkek és udvarok; beépített házteleknek veendő minden terület, mely állandó tető alatt van, feküdjék az bár városban, faluban, pusztán vagy szőlőhegyen. Udvarnak azon terület tekintetik, mely az épületek között és mellett fekszik, mivelés alatt nem áll és sem legeltetésre, sem szérűskert gyanánt nem használtatik; d) szállításra használható és vízművekre szolgáló csatornák. Szállítási csatornának azon vízmeder tekintetik, mely hajózásra, tutajozásra, vagy fausztatásra alkalmaztatik. Vízművekre szolgáló csatornák pedig azok, melyek öntözésre és malmok vagy bármely egyéb gépezetek hajtására használtatnak. A csatornákhoz tartozóknak tekintendők s ennélfogva adómentesek azon területek is, melyek a csatornák töltései, mesterséges gátak, zsilipek s az azokon keresztülvezető közhasználatú hidak által foglaltatnak el; e) az X., XXXIX. és XL. törvényczikkek (illetve a vízjogról szóló és az évi január hó 1-től kezdve életbelépő évi XXIII. törvényczikk) oltalma alá helyezett védtöltések és szállításra vagy vízművekre szolgáló csatornák. 1*

4 4 Az emiitett törvények oltalma alá helyezett védtöltések és csatornák fogalma alá tartoznak azon védgátak (töltések), gátrészek, vagy egész gátrendszerek, úgyszintén a gátakhoz tartozó vizlecsapoló árkok, zsilipek, a gátakat habverés ellen oltalmazó faültetvények és padkák, melyek törvényszerűen alakult ármentesitési vagy vízszabályozási társulat, egyes közbirtokosság, község vagy egyes által az illetékes hatóság által helybenhagyott terv szerint készíttettek el és befejeztettek. A víz oldalán a gát és anyaggödör közötti téren és magában az anyaggödörben levő faültetvények egészen, ott pedig a hol anyaggödrök nem léteznek csak 5 öl (9*5 m.) szélességben adómentesek, az ezen túlterjedő, valamint az ármentesitett téren levő faültetvények az erdőmivelési ágba veendők fel. Nem tekinthetők adómenteseknek a határárkok, a dülőútakat, egyes táblákat vagy birtokrészeket bármi czélból szegélyező, valamint az úgynevezett emésztő-árkok sem, melyek bizonyos területek vizét veszik magukba, de a melyekből a víznek biztos és rendes lefolyása nincsen. f) Temetkezési helyek a mennyiben tényleg ezen czélra használtatnak és elhagyatásuk után is 50 évig; g) országos vagy közhatósági kezelés alatt álló kertek, melyek tudományos, közhasznú vagy jótékony intézetek czéljára közvetlenül szolgának; h) a közhatóságok vagy gazdasági, erdészeti és más hasonczélu egyesületek által közczélokra, nem pedig kereskedésre föntartott, úgyszintén tanítási czélokra szolgáló fa- és szőlőiskolák, ha azok közhatósági fölügyelet alatt állanak. 6. Ha egy és ugyanazon földrészlet többször, vagy nem azon adóközség telekkönyvébe, melyhez tényleg tartozik, vagy több adóközség kataszteri munkálatába, vagy végre, ha bármely földrészlet téves térfogattal vétetett fel. Adóközségnek tekintendő minden egyes saját elöljárósággal, vagy helyhatósággal biró helység, falu, mező, vagy szab. kir. város a hozzátartozó területtel és esetleg azon kisebb községekkel, pusztákkal, szállásokkal és tanyákkal együtt, melyek közigazgatási hatóság határozata folytán hozzá csatoltattak és összefüggő s közvetlen kapcsolatú területet képeznek. A község területéhez tartozó azon részek, melyek annak főterületével közvetlen kapcsolatban nem állanak, hanem attól idegen területek által elválasztatnak, mint a község II-od, Ill-ad részei stb., vagy külön adómunká-

5 5 latba vétetnek fel, vagy pedig a velők határos adóközséghez csatoltatva, ezzel együtt alkotnak egy adóközséget. Valamely adóközséghez csatolt egyes helység vagy pusztabeli birtok területe azon adóközségből, melyhez kapcsolva volt, elválasztható és külön adóközséggé alakulhat s esetleg más adóközséghez csatlakozhatik, ha a külön adóközséggé alakulandó terület bir azon kellékekkel, melyek föntebb a második bekezdésben felsoroltattak és az illető birtokosok az újból felveendő munkálatok elkészitését vagy az ezzel járó költségek viselését magukra vállalják; viszont több eddig önálló terület ugyanazon feltételek mellett, egy adóközséggé alakulhat. Ezen egyesitéshez, szétválasztáshoz, illetőleg külön adóközséggé alakuláshoz, az illető terület tulajdonosok, illetőleg képviselőik által mindenekelőtt a közigazgatási hatóság beleegyezése eszközlendő ki, a kérelem felett azonban mindenkor a pénzügyminister határoz. 7. Ha valamely földrészlet ideiglenes adómentességet nyert. Ideiglenes adómentesek: a) a fönnálló törvények értelmében már ideiglenes adómentességet nyert földrészletek, a még le nem járt adómentességi idő tartamára, b) az oly földrészletek, melyek az évi VII. t.-cz. és XL. t.-cz. értelmében végrehajtott munkálatokban még mint földadó tárgyát nem képezők vannak fölvéve, és később rendkivüli költséggel tétettek használhatókká ezen időponttól számitva 15 évre; c) erdősitések a másnemű mivelésre tartósan nem használható területeken, jelesen futóhomokon, köves vagy vizmosásos silány szántóföldeken vagy legelőkön, erdei kopár tisztásokon, az erdősítés nehézségéhez és költségéhez mérten évig, a mely idő letelte után az ily területek akkori minőségük szerint megadóztatandók. A letarolandó erdőtalaj újra befásitásával ezen kedvezmény nem jár. d) Uj telepitvényeknél a telepitvényhez tartozó földek, ha a telep legalább ötven családból áll: hat, ha ötvennél kevesebb, de legalább 10 családból áll: három évre; e) oly szőlőterületek, melyeken a szőlők kivesztek, vagy rendes forgón kivül kivágattak, és melyek a talaj megforgatása után újból beültettettek hat évre;

6 6 f) a szőlőnek phylloxeramentességét biztosító homokterületeken ültetett uj szőlők hat évre; g) elárasztásra berendezett szőlők a víznek egyszerű bevezetése mellett hat évre, vizemelő gépek vagy ártézi kutak alkalmazása mellett, tiz évre; h) a tűz által megkárosított vagy elpusztított erdők az okozott kár mérvéhez képest, ha azon terület tovább is erdő gyanánt kezeltetik, illetőleg újra befásittatik, az erdősítés nehézségéhez, költségéhez és a fanemekhez képest 8 40 évre; 8. ha valamely földrészlet ideiglenes adómentessége megszűnt; 9. ha a község határában bírósági vagy közigazgatási határozat vagy külön engedély alapján változás történik s ennek folytán a községi határ bizonyos része vagy részei adózási tekintetben más adóközséghez kebelezendők át; 10. ha valamely községben a tagosítás vagy birtokrendezés végrehajtatott ; 11. ha valamely községben a részletes fölmérés megtörtént. A 9. pont esetében a község által, a 10. pont esetében pedig hivatalból az evégre szervezett helyszínelő kataszteri felügyelőségek által az egész határra nézve, esetleg pedig ha a tagosítás vagy birtokrendezés a határnak csak egy részére terjedt ki ; ezen részre nézve uj kataszteri telekkönyv készítendő, melyben a földrészletek az uj felosztás szerint, az uj birtokos nevére Írandók és azoknak térfogata a mérnöki munkálat alapján veendő fel; 12. a jégeső, árviz, tűz, rovarok pusztítása, fagy, földárja, tartós szárazság által okozott elemi károk esetei. b) A bejelentés ideje és módja. 3.. A földadó-kataszterben és az évenkinti földadó egyéni kivetési munkálatban az előző. értelmében nyilvántartandó és figyelembe veendő változások a következő mód szerint jelentendők be, nevezetesen: a) a birtokváltozások; b) az adótárgy változások a változás bekövetkeztétől számított 30 nap alatt; c) az ideiglenes adómentességi esetek a változás beálltától számított egy év, erdőknek tűz általi elpusztítása esetében 30 nap alatt;

7 d) a földadó-kataszterbe csúszott kiszámítási hibák és téves bejegyzések bármikor; e) az elemi károk esetei a káreset megtörténtétől számított 8 nap alatt. Ezen változások a községnél az illető földrészlet tulajdonosa által szóval vagy írásban, az e) pont esetében azonban mindenkor Írásban s a mennyiben a megkárosodott birtokosok többen vannak, e végre megbízott két képviselőjük által a kár felvételére szükséges nyomtatványok ivenkint 2 krral számított árának csatolása mellett jelentendők be; f) valamely földrészletnek többször vagy más község, illetőleg községek telekkönyvébe vagy esetleg téves térfogattal történt fölvétele, a földrészlet tulajdonosa által a községnél vagy a község által a kir. adófelügyelőnél bármikor. Az itt felsorolt esetek kiigazítása iránt benyújtott folyamodványoknak a következőket kell tartalmazniok, nevezetesen: 1. ha a kiigazítást kérő folyamodvány a 76.. a) pontjában említett esetre vonatkozik, az ily folyamodványban megnevezendők azon helyrajzi számok, a melyek alatt és birtokivek, a melyekben a kérdéses földrészlet fel van véve s a folyamodványhoz egyúttal csatolandó az érdekelt birtokos vagy birtokosoknak és a községi elöljáróságnak az illető földrészletek ugyanazonosságát bizonyító nyilatkozatai is; 2. ha a kiigazítást kérő folyamodvány a 76.. b) és c) pontjában említett esetre vonatkozik, azon helyrajzi számoknak és birtokiveknek tüzetes megjelölése mellett, a melyek alatt és a melyekben a panasz tárgyát képező földrészletek az idegen községi adómunkálatokban felvéve vannak, a folyamodványhoz melléklendők, az illető községek elöljáróságának s az illető telekkönyvi tulajdonosoknak a panaszolt földrészletek közigazgatásilag hovátartozandóságát és azonosságát tanúsító nyilatkozatai; 3. a 76.. d) és e) pontja esetében a benyújtott folyamodványban megjelölendők a panasz tárgyát képező földrészlettel szomszédos birtokrészletek helyrajzi számai és lehetőleg csatolandó azok térvázlata, végre: 4. a 76.. f) pontja esetében a kiigazítást kérő folyamodványhoz melléklendő a panaszolt földrészletnek kir. mérnök által hitelesített uj térfogati kiszámítása és térrajza, s a községi elöljáróságnak arra vonatkozó bizonyítványa, hogy a kérdéses földrészlet az utolsó kataszteri felvételkor is már jelenlegi kiterjedésében létezett és abból időközben más birtokos tulajdonába semmi át nem ment vagy át nem jött. 7

8 8 Arra való tekintettel, hogy a részletesen, vagy összterületileg (concretaliter) felmért község határának összterülete nem változhatik, ezen bizonyítványnak tartalmaznia kell még a lehetőségig az elöljáróság abbeli javaslatát, hogy a panaszolt földrészletnek a bemutatott hiteles felmérési adatok alapján történendő helyesbítése következtében mutatkozó különbözet mely földrészlet vagy mely földrészleteknél volna feltalálható. g) A község határának változása a község, illetőleg az érdekelt közigazgatási hatóság által az illető községekre vonatkozó határleirási jegyzőkönyveknek vagy a megváltozott községi határvonalat világosan kitüntető adatoknak közlése mellett, a változás beálltától számítandó 8 nap alatt a kir. adófelügyelőnél; h) a község határában végrehajtott tagosítás vagy másnemű birtokrendezés esete, a hitelesités megtörténtével a hitelesítést teljesített bíróság és a község által a kir. adófelügyelőnél. A birtokos személyében beállott és a terméketlenből termővé vált adótárgyváltozások eseteiben köteles bejelentésnek elmulasztása az évi XLIV. t.-cz. 100, illetőleg ai értelmében az adótárgy eltitkolása által a kincstárnak okozott kár 1 8-szoros összegében megállapított birsággal rovandó meg. Kár összegnek tekintendő azon összeg, melyet a földadó nyilvántartásának vezetésére, illetőleg a nyilvántartás vezetésének ellenőrzésére hivatott közegek jogérvényesen megállapítottak. Ha ezen összeg nem tudatik, a bírság frt. A községi elöljáróság (városi adóhivatal) köteles a b), c), d), e), f) pontok alatt fölsorolt esetekben hozzá benyújtott bejelentéseket 8 nap alatt a kir. adófelügyelőnek beküldeni, vagy a községben esetleg megjelenő nyilvántartási biztosnak szabályszerű elismervény mellett átadni. A birtokos személyében bekövetkezett változások a régi és uj birtokos által jelentendők be, és köteles az uj birtokos a bejelentés alkalmával a változás alá jött földrészlet birtoklásához való jogosultságát bizonyító okiratot a nyilvántartás vezetésére hivatott községi (városi) közegnek bemutatni, vagy annak a telekkönyvi hatóság vagy kir. illetékkiszabási hivatalhoz történt benyújtását igazolni, ha pedig a tényleg már beállott birtoklási változás fölött

9 írásbeli szerződés még nem köttetett volna, a jogügylet megtörténtét, a bejelentés alkalmával a változás alá került földrészlet korábbi tulajdonosa által a jegyző előtt szóbelileg bizonyittatni és a bejelentés megtörténtének igazolására a nyilvántartási jegyzék utolsó rovatát az illető tételnél aláírni, megjegyeztetvén, hogy az utóbb emiitett esetben a nyilvántartási jegyzék utolsó rovatának illető tétele ugy az uj, mint a korábbi birtokos által is aláírandó. 9 II. FEJEZET. Végrehajtási eljárás. A. A községi (városi) végrehajtó közegek teendői. 5.. a) A változás felvételére és tárgyalására hivatott közegek. A változások bejelentésének fölvételére és tárgyalására rendesen azon közeg vagy hivatal van hivatva, mely az évi XLIV. t.-cz. 11., illetőleg 35. -a értelmében a földadó egyéni kivetésének könyvelését és nyilvántartását eszközli, tehát kis és nagy községekben a községi jegyző (községi adóhivatal), városokban a városi adóhivatal vagy nyilvántartó. b) A birtokváltozások fölvétele körül. 6.. A birtokos személyében beállott s a 3.. értelmében a községi elöljáróságnál (jegyzőnél), városokban a városi adóhivatalnál, illetőleg nyilvántartónál bejelentett változásokat köteles a községi jegyző, városi adóhivatal, illetőleg nyilvántartó az e czélra szolgáló s a jelen utasításhoz I. szám alatt mellékelt minta szerinti nyilvántartási jegyzékbe a bejelentés alkalmával a következő -okban előirt mód szerint azonnal beigtatni és a megjelent birtokost vagy birtokosokat a telekkönyvi hatóságnál és illetékkiszabási hivatalnáli bejelentés elmulasztásából reájuk háruló terhes következményekre, valamint a bemutatott okiratok hiányaira, s végre okirat nem létében annak szükséges voltára figyelmeztetni.

10 A bejelentett birtokváltozások az I. számú nyilvántartási jegyzékbe a következő mód szerint vezetendők be, nevezetesen beigtatandó: a) az 1. rovatba a bejelentett változási esetek folyó száma; b) a 2. rovatba a földrészlet korábbi birtokosának neve; c) a 3. rovatba annak lakhelye; d) a 4. rovatba annak házszáma; e) az 5. rovatba a korábbi birtokos egyéni birtokivének száma; f) a 6. és 7. rovatokon, ha a birtokivben foglalt összbirtok másra száll át az egész birtok" irandó keresztül; ha azonban csak egyes földrészlet száll át más birtokosra, vagy egy vagy több földrészlet két vagy több birtokos között osztatik föl, ez esetben a 6. rovatba a változás alá kerülő földrészlet helyrajzi száma és pedig megosztás esetében tekintettel azon szakasz n) pontjára kellő távolságban, a 7. rovatba pedig azon dülő neve, melyben a földrészlet fekszik. Ha egy birtokosnak több földrészlete esik változás alá, az esetben a nyilvántartási jegyzékbe mindenik külön sorba igtatandó; g) a 8. és 9. rovat azon esetben, ha valamely birtokosnak egy birtokivbe fölvett összes birtoka más birtokosra ruháztatik át, üresen hagyandó, ha ellenben egy birtokivből csak egyes birtokrészletek mennek át más birtokosra, vagy egy vagy több birtokrészlet két vagy több birtokos közt osztatik föl, ez esetben ezen rovatok a fejfelirásnak megfelelőleg töltendők ki; h) a 10. rovatba a változás alá kerülő birtokrészlet térfogata; i) a 11. rovatba annak tisztajövedelme minden esetben bejegyzendő; j) a 12. rovatba az uj birtokos neve; Jc) a 13. rovatba annak lakhelye; l) a 14. rovatba házszáma. A 13. és 14. rovat csak az esetben töltendő ki, ha az uj birtokosnak a községben még nem volna birtoka; m) a 15. rovatba az uj birtokos egyéni birtokivének száma irandó; n) a 16., 17. és 18. rovatok, ha a birtokivbe fölvett összbirtok vagy egy birtokrészlet egészben száll át más tulajdonosra, szintén üresen

11 11 hagyhatók, és csak az esetben töltendők ki, ha valamely földrészletnek csak egy része megy át az uj birtokos tulajdonába, s ekkor a 16. rovatba a változás alá jött földrészlet helyrajzi száma törve 1. vagy 2-vel stb. A 17. és 18. rovat csak akkor töltendő ki a fejfelirásnak megfelelőleg, ha a változás alá jött földrészletek megosztása következtében az illető földrészletekre nézve az osztálytételek másként alakulnak. A 19. rovatba az illető földrészletből az uj birtokos vagy birtokosok birtokába átment rész vagy részek térfogata, a 20. rovatba pedig annak vagy azoknak tisztajövedelme jegyzendő be. Ha azonban egy földrészlet több birtokosra száll át, akkor a 12. rovattól kezdve minden uj birtokos külön sorba irandó, a 16. rovatba az uj tört alakú helyrajzi számok, a 17. rovatba ezek művelési ága, a 18. rovatba pedig azoknak osztálya igtatandó; o) a 19. rovatba a földrészletek térfogata, a 20. rovatba azok tisztajövedelme egyenkint külön, végre a 21. rovatba bekövetkezett változás oka, ideje és a bejelentés napja vezetendő be s a 4.. végén érintett esetben a változás alá jött birtokrészlet korábln tulajdonosa által ezen rovat irandó alá. Ha a birtokos személyében előforduló változás csere folytán állott be, ez esetben az I. számú nyilvántartási jegyzékbe mindkét változás közvetlenül egymás után következő sorba jegyzendő. 8.. Az előző -ban érintett változás eseteiben az uj helyrajzi számok mindenkor törtszámmal jelölendők meg, például, ha helyrajzi számú birtokrészlet háromfelé oszlik, az ekként keletkezett uj birtokrészletek 334/j., 334/ 2., 334/g. helyrajzi számmal jelölendők, és pedig mindenkor ugy, hogy azon uj birtokrészlet, a mely a természetben a 333. számú birtokrészlettel szomszédos a 334/-^, a mely a 335. h. r. számú birtokrészlet mellett fekszik pedig a 334/g. h. r. számot kapja. Ha pedig már a birtokos személyében beállott változás következtében megosztott és törtszámmal megjelölt birtokrészlet jön ujabb változás folytán megosztás alá, p. o. a 34/-^ h. r. számú birtokrészlet osztatik több felé, akkor az uj birtokrészletek 34/ x a, 34/ x b, stb. helyrajzi számokkal jelölendők meg.

12 Ha a bekövetkezett birtokváltozás folytán megosztandó földrészlet egy osztályba volt sorozva, annak tisztajövedelme az uj onnan keletkezett földrészletek között a terület arányában egyszerűen megosztandó. Ha azonban a megosztás alá kerülő birtokrészletre már eredetileg többféle osztály volt alkalmazva, azon esetben köteles a községi jegyző (városi adóhivatalnak e végre megbizott közege, nyilvántartó), az elöljáróság két tagjának és az illető uj tulajdonosoknak közbejöttével a helyszinén a földrészlet tényleges minősége szerint megállapítani, hogy a változás, illetőleg megosztás alá került birtokrészletre alkalmazva volt osztályokból a megosztás folytán keletkezett ujbirtokrészletekre mennyi esik, és ezen megállapításhoz képest az újonnan keletkezett földrészleteket a megfelelő osztályokba sorozni, ugy azonban, hogy ezen osztályozás következtében a megosztás alapjául szolgált eredeti birtokrészletnek földadó alapjául vett össztisztajövedelme ne változzék, p. o. ha a 35. h. r. számú birtokrészlet, mely felerészben az I., hasonfelerészben pedig a II. osztályba van sorozva, három részre osztandó, feltéve, hogy az osztási vonal a föld minőségét elválasztó vonallal egy irányba esik, akkor az újonnan keletkezendő három uj földrészlet közül a 35/ x. h. r. számú részlet az I., a 35/ 2. számú részlet felerészben az I., felerészben a II., a 35/ 3. h. r. számú részlet pedig a II. osztályba helyezendő. Ily esetekben a változás alá jött birtokrészletek megosztása föltétlenül a helyszinén ejtendő meg és az uj birtokosokra a szerint Írandók és osztályozandók, a mint azokat a természetben tényleg birják A községre nézve megállapított össztisztajövedelem a birtokosok személyében bekövetkezett változás folytán rend szerint meg nem változtathatik és ezen általános szabálytól eltérésnek csak az esetben lehet helye, ha egy holdnál nagyobb és eredetileg több osztályba sorozott birtokrészlet a birtokos személyében beállott változás következtében annyi felé oszlik, hogy az újonnan keletkezett birtokrészletek területe egy holdnál kisebb lesz, minthogy az ily területek a törvény értelmében nem alosztályozhatók, ily esetben azonban az előző -ban megszabott eljárás szerint a megosztás folytán keletkezett uj birtokrészletekre a tényleges állapot szerint az eredeti birtokrészletnek azon

13 osztályai alkalmazandók, a melyeknek alkalmazása az eredeti birtokrészletre nézve megállapítva volt tisztajövedelemtől a legcsekélyebb eltérést adja A 9. és 10. -ok eseteiben végrehajtott osztályozás ellen a földrészlet tulajdonosa az osztályozás megtörténtétől számított 30 nap alatt felebbezéssel élhet. Ezen felebbezés akár a községi elöljárósághoz szóval vagy Írásban, akár a kir. adófelügyelőhöz, vagy esetleg a községben időközben megjelenő nyilvántartási biztoshoz pedig Írásban nyújtandó be. A föntebbi határidőn túl elkésve beadott felebbezések figyelembe nem vehetők A be nem jelentett, de a községi (városi) elöljáróságnak tudomására jutott birtokváltozásokat köteles a községi jegyző (városi adóhivatal vagy nyilvántartó) az I. számú minta szerinti nyomtatványon ugyan, mindazonáltal külön jegyzékbe az összes rovatok pontos kitöltése mellett felvenni, a jegyzet" rovatba pedig a következő észrevételt: a bejelentés elmulasztása miatt hivatalból" beigtatni A birtokos személyében bekövetkezett változás folytán megosztás alá került földrészletekről a kataszteri térképek nyilvántarthatása czéljából tartozik a községi jegyző (városi adóhivatal vagy nyilvántartó) a jelen utasításhoz II. sz. al. mellékelt minta szerint külön jegyzéket vezetni. Ezen jegyzéknek minden egyes lapjára a megosztás alá került földrészletnek megosztás előtti eredeti, ez alá pedig annak megosztás utáni térvázlata rajzolandó, a megosztás előtti régi és a megosztás utáni uj helyrajzi számok föl- és a szomszédos földrészletek helyzajzi számainak melléjegyzésével Az I. számú minta szerinti rendes nyilvántartási, valamint a 12. és 13. -ok értelmében vezetett külön jegyzékek minden év deczember havának 15-ik napján keltezendők, lezárandók, a községi jegyző (városi adóhivatal

14 14 vagy nyilvántartó) által, annak jeléül, hogy a fölvett változások a községnél létező adóiimnkálaíokban szabályszerüleg keresztülvezettettek, aláirandók és a kir. adófelügyelőhöz beterjesztendők. A jegyzékek lezárása után érkezett bejelentések és bejelentés nélkül tudomásra jutott birtokváltozások a következő évre nyitott jegyzékekbe vezetendők be; c) A bir to k vá 11ozás o knak az adómunkálatokban keresztülvitele körül A birtokos személyében előfordult változásokról vezetett I. és II. minta szerinti nyilvántartási jegyzékbe fölvett birtokváltozások a nyilvántartás vezetésére kötelezett községi jegyző (városi adóhivatal, nyilvántartó) által az egyéni birtokivekben esetenkint; de minden év deczember hava 15-ik napjáig föltétlenül keresztülvezetendők, a változott egyéni birtokivek az adónak egyéni felosztása előtt lesommázandók és azokból az egyéni adófölosztási jegyzékbe már az ekkép kiigazított egyénenkénti tisztajövedelem és adóösszeg vezetendő be, hogy annak alapján a következő évre az adó egyéni helyes kivetése eszközöltethessék A fölmerült és jegyzékbe foglalt birtokváltozásoknak az egyéni birtokivekben történendő keresztülvezetésénél a következő eljárás követendő: a) ha valamely birtokivben foglalt összes birtokrészletek a korábbi birtokosról egy uj birtokosra ruháztatnak át, akkor a birtokiv czimlapján a volt birtokos neve olvashatólag keresztülhuzatván, a fölé az uj birtokos neve, lakhelye, házszáma, és ha a községben más hasonnevű birtokos is van, megkülönböztető elnevezése a nyilvántartási jegyzék vonatkozó tételszámára való hivatkozással tisztán és olvashatólag följegyeztetik. Azon esetben, ha az uj birtokosnak a községben már van birtokive és a birtokos azt kivánja, hogy uj birtoka is az ő régi birtokivébe vitessék át, akkor a megszűnt birtokos birtokivének czimlapján eszközölt törlésen kivül a birtokiv béltartalma is kereszthuzás által törlendő, és a jegyzet" rovatba következő észrevétel: átvitetett a ( ) számú birtokivbe, lásd I. számú nyilvántartási jegyzék ( ) tételszámát", irandó. Az ekként törült birtokrészletek a birtokos régi birtokivébe akként viendők át, hogy a régi birtokiv korábbi összege alá a szaporodáskép átjött

15 15 helyrajzi számok folyó sorrendbe külön-külön vonalon följegyeztetvén, az előbbi összeghez adatnak, a jegyzet" rovatba pedig a következő észrevétel: áthozatott a ( ) számú birtokivből, lásdl. számú nyilvántartási jegyzék ( ) tételszámát", iratik ; b) ha pedig egy birtokivből csak egyes helyzajzi szám alatti birtokrészletek szállnak át más birtokosra, ez esetben a változás alá jött birtokrészletek korábbi birtokosának birtokivében olvashatólag keresztülhuzatnak, térmértékük és tisztajövedelmük pedig a birtokiv végösszegei alá Íratván, azokból levonatik. Az ily módon törölt birtokrészletek szaporodásképen az uj birtokos ivébe az a) pontban előirt mód szerint vezetendők át; c) ha egy helyrajzi szám alatt fölvett birtokrészlet több birtokos között osztatik föl, akkor a korábbi birtokos birtokivében a változás alá jött birtokrészlet a b) pont alatt előirt módon még azon esetben is törlendő, ha az illető birtokrészletnek egyrésze a korábbi birtokos tulajdona marad is. A törölt birtokrészletnek a korábbi birtokos tulajdonában maradt része ennek, az uj birtokosok tulajdonába átment részei pedig ezeknek birtokivébe, a már föntebb elmondott elvek szerint vezetendők át; d) ha valaki, a ki a községben birtokivvel még nem birt, ott egy v#gy több birtokrészietet szerzett, az ily birtokos részére uj birtokiv nyitandó és ezen uj birtokiv, az utolsó birtokiv száma után következő folyószámmal jelölendő meg A mennyiben a községi jegyzők (városi adóhivatalok, nyilvántartók), a nyilvántartás és keresztülvezetés körüli teendőket nem a jelen utasitásban kijelölt módon, vagy nem a kitűzött határidőben teljesítenék, ellenök az évi XLIV. t.-cz. II. fejezet 37. -ának szigora fog alkalmaztatni. d) Adótárgyváltozások eseteiben A községi elöljáróság (jegyző, városi adóhivatal, nyilvántartó), köteles a felek által nála bejelentett vagy általa fölfedezett adótárgyváltozási eseteket (I. fejezet, 2.., 3. és 4. pontja) a jelen utasításhoz csatolt III. számú

16 16 minta szerinti jegyzékbe foglalni és ezen jegyzéket az illetékes kir. adófelügyelőhöz havonkint beküldeni, esetleg a községben (városban) időközben megjelenő nyilvántartási biztosnak elismervény mellett átadni. e) A községi határ változása esetében Ha a község határa jogerejü birói ítélet, egyezség, közigazgatási határozat vagy törvényhozási intézkedés következtében változott és ezen változás tagosítással vagy másnemű birtokrendezéssel, a mely esetekre nézve a okban tétetik intézkedés összekötve nincs, a községi jegyző (városi adóhivatal, nyilvántartó) az ezen változás folytán szükségessé vált telekkönyvi átalakítás körül a nyilvántartási biztosnak segédkezni köteles; ha azonban a község határában telepítés sat. folytán uj adóközség keletkezik vagy egyik adóközségtől a másikhoz nagyobb területek, puszták csatoltatnak át és a helyszínén megjelent nyilvántartó biztos azt tapasztalná, hogy a beállott változás oly mérvű, a melynek a földadómunkálatokban való keresztülvezetése a nyilvántartás vezetésére hivatott községi jegyző (városi adóhivatal, nyilvántartó) tulajdönképeni föladatát meghaladja, tartozik a község a 27.. értelmében a változás alá esett terület birtokosainak költségére az idézett -ban megszabott dijazás mellett ügyvezetőt fölfogadni, a ki az átcsatolandó területek ki- és átkebelezését s uj adóközség keletkezése esetében ennek munkálatát a nyilvántartási biztos utasítása értelmében a 21. és következő -okban előirt mód szerint teljesiti, illetőleg elkészíti A községi jegyző (városi adóhivatal, nyilvántartó) köteles az ideiglénes adómentességek engedélyezése tárgyában a községhez benyújtott folyamodványokat a kir. adófelügyelőhöz 8 nap alatt beküldeni, az engedélyezett ideiglenes adómentességeket az illető egyéni birtokivekben és az egyéni adófelosztási jegyzékben szabályszerűen nyilvántartani és az adómentességi időtartam lejártával az ily földrészletekre kiszámított tisztajövedelem alapján az adót előírni, illetőleg kivetni. A nyilvántartó közegeknek e részbeni mulasztása az évi XLIY. t.-cz ában érintett következményeket vonja maga után.

17 17 f) Tagosítás vagy másnemű birtokrendezések eseteiben Ha a község határában birtokrendezés, tagosítás, legelő elkülönítés, erdőkihasitás vagy telepítés hajtatott végre, és ennek folytán a birtokváltoztatásokkal az addigi mivelési ágak is egészben vagy csak részben változtak, az érdekelt község az uj állapot szerinti birtokba vételtől számított hat hónap alatt az alább következő -okkan meghatározott elvek szerint uj földadókataszteri munkálatot tartozik készíteni Ha azonban a birtokrendezés, tagosítás a község határának csak bizonyos részére terjedt ki, az esetben uj munkálat csak ezen határrészre nézve készítendő, a rendezés által nem érintett részek pedig az újonnan készített munkálatokba az érvényben levő munkálatokból a topográfiái sorrend megtartásával egyszerűen átveendők Ha a községben csak egyszerű legelőelkülönités vagy erdőkihasitás történik, vagy az ennek folytán a közbirtokosok birtokába átment terület azok között egyszerűen fölosztatik, az esetben uj adómunkálat nem készítendő, hanem az igy beállott változás a munkálatokba a 19. -ban előirt mód szerint nyilvántartás utján veendő föl Midőn valamely község bármely oknál fogva a határ más részére telepedik át, ezen esetben az uj munkálat csak a változott határrészekre nézve készítendő, a kitelepülés által nem érintett földrészletekre nézve azonban a topográfiái sorrendre való tekintettel, minthogy az mindenkor a belső telkeknél kezdendő meg, változás csak a helyrajzi számok tekintetében tehető; azok mivelési ága és osztálya ellenben az érvényben levő telekkönyvi fölvétel szerint meghagyandó, de a korábbi helyrajzi szám a birtokrészletek azonosithatása czéljából az uj helyrajzi szám mellé a telekkönyv szélére (margó) irandó. 2

18 Mihelyt a község határában a 21. -ban érintett változás beállott, tartozik erről a község a kir. adófelügyelőnek azonnal jelentést tenni s egyúttal az iránt is nyilatkozni, vájjon kész és képes lesz-e fölfogadandó ügyvezetője által az uj munkálatot a kitűzött határidő alatt elkésziteni Az ügyvezető a község által mindenkor az illetékes közigazgatási hatóság és a nyilvántartási biztos közbejöttével fogadandó föl, olyképen, hogy annak dija kataszteri hold- és földrészletenkint három krajczárt meg ne haladjon. A munkálatok készitésével járó egyéb költségek (nyomtatványok, fuvar, birtokbemondók dijai stb.) a községet terhelik. Ezen költségek, valamint az ügyvezetőnek a föntebbi mód szerint szerződésileg megállapított dijai az egyes községi birtokosokra, változott földrészleteiknek és birtokoknak hold számához képest vetendők ki. Ha a községi határnak csak egy bizonyos része tagosittatott és igy ujmunkálat csak a változott határrészre nézve készítendő, a tagosítás (birtokrendezés) által nem érintett területek pedig a régi adótelekkönyvből az uj adótelekkönyvbe a topograficus sorrend megtartásával egyszerűen átvezetendők, ezen átvezetésért az ügyvezetőt hold- és földrészletenkint egy krnyi díjazás illeti meg A község, illetőleg felfogadandó ügyvezető által a következő munkarészek készítendők: a) határleirási jegyzőkönyv; b) a munkálatok megindítása alkalmával a nyilvántartási biztos által kitűzött mintaterek jegyzéke; c) az osztályok felállítása iránti javaslat; d) a betüsoros névjegyzék; e) a földadósorozati telekkönyv; - f) a részletes osztálykivonat; g) az egyes birtokosok birtokát kitüntető egyéni birtokivek, s végre h) az egyéni birtokivek összesítésének (summarium) három példánya.

19 Az előző -ban felsorolt munkálatok elkészítésére a község a felfogadott ügyvezető mellé a községbeli birtokosokból ideszámítva a nagybirtokosság egy vagy több képviselőjét is, az illetékes közigazgatási hatóság (szolgabíró) közbejöttével külön (kataszteri) választmányt alakit, a mely választmány a község határában létező földrészletek helyszíni felvétele alkalmával az ügyvezetővel együtt működik, és a nyilvántartási biztost és nyilvántartási felügyelőt, hivatalos eljárása közben támogatni köteles A 27. -ban felsorolt munkarészek az ügyvezető által a 28.. értelmében megalakított községi (kataszteri) választmány közreműködése mellett a nyilvántartási biztos utmutatása és a következő -okban körülirt elvek szerint, az érvényben levő munkarészek mintájára a tényleges állapotnak megfelelőleg készítendők Az uj földadómunkálatok megindításához szükséges érvényben levő határleirás és adótelekkönyv, valamint a birtokrendezésre, tagosításra vonatkozó mérnöki munkarészek (földkönyv és térkép) az uj munkálatok megindítása alkalmával az elöljáróságnak a községben megjelent nyilvántartási biztos által téritvény mellett adatnak át, és az elöljáróság köteles az igy átvett munkarészeket az uj munkálatok elkészítése után a felülvizsgálatot teljesítő nyilvántartási biztosnak az adott téritvény mellett ép állapotban visszaszolgáltatni A 27.. értelmében első sorban az adóközség határának leírására vonatkozó jegyzőkönyv lévén elkészítendő, e végből a községi határ, a szomszédos községek elöljáróinak jelenlétében történt körüljárás után a határleirási jegyzőkönyvben határozottan megjelölendő. A határleirás olyképen készítendő, hogy a határjáró és leíró választmány a határleirást, a határvonalat sehol el nem hagyva azon pontnál fejezi be, melynél azt megkezdette; e szerint tehát a határleirási jegyzőkönyvbe sem a községhez nem tartozó idegen terület fel nem vehető, sem pedig abból a község területének valamely része ki nem hagyható. 2*

20 20 Ha a község területe és határvonalai a jelen utasitás 21. -ában emiitett változás által nem érintettek, az esetben a korábbi határleirás változatlanul meghagyható, ellenkező esetben azonban az uj határvonalak az előző pont értelmében megállapit.andók és azok leirása jegyzőkönyvbe foglalandó, s egyúttal az érdekelt szomszédos községek határleirási jegyzökönyve is a szerint kiigazitandó Az uj földadó munkálatok készitése alkalmával a községben előforduló és ugyanazon mivelési ágba tartozó területek termőképességük szerint az illető osztályozási vidékre nézve az évi VII. t.-cz. alapján megállapított tisztajövedelmi fokozatok alkalmazásával a nyilvántartási biztos által kijelölt mintaterekhez hasonlítva osztályozandók, mely czélból az ügyvezető a nyilvántartási biztos által kitűzött mintaterek jegyzékét a IV. szám alatt mellékelt minta szerinti nyomtatványon azonnal elkészíteni és az osztályok felállítása iránti javaslatot az osztályozás végrehajtása czéljából a nyilvántartási biztostól másolatban kivenni tartozik. Ezen két munkarész a helyszíni felülvizsgálat alkalmával a többi munkarészekkel együtt a nyilvántartási biztosnak adandó át A földadómunkálatok főalapját az adótelekkönyv képezvén, annak készítésére a legnagyobb gond fordítandó, minélfogva a község ügyvezetője a szükséges utasításokkal a nyilvántartási biztos által ellátandó és teendőire nézve alaposan kitanítandó Az adótelekkönyvbe minden egyes birtokrészlet a községben létező dűlőknek sorrendjében helyirati (topográfiái) fekvés szerint veendő fel, a tényleges birtokos nevének, esetleg megkülönböztető elnevezésének, lakhelyének, házszámának, a birtokrészlet térfogatának, mivelési ágának és azon minőségi osztálynak bejegyzése mellett, melybe a 28. -ban emiitett választmány által a kijelölt mintatérnek megfelelőleg soroztatott. Különös súly fektetendő arra, hogy az esetleg már elévült házszámozás a földadótelekkönyv elkészítése előtt reudeztessék.

21 Az 1875: VII. és 1883: XLIV. t.-cz. értelmében a földadó az adóköteles földrészlet tényleges birtokosát terhelvén, a birtokos nevének a kataszteri munkálatba történt bejegyzése törvényes birtoklási, illetőleg tulajdonjogot nem ad, minélfogva a kataszteri telekkönyvbe a jogczimre való tekintet nélkül rendesen a tényleges birtokos neve jegyzendő be, a mennyiben azonban valamely földrészlet birtoklása vitás, ezen körülmény a telekkönyvnek észrevételi" rovatában feljegyzendő A földrészletek térfogata az adótelekkönyvbe, a tagositási vagy egyéb felmérések alapján készült földkönyvek és hitelesített térképek nyomán, a hol pedig a részletes kataszteri felmérés már megtörtént, ennek vagy a részletes felmérésnek végrehajtása után felmerült változásokat kitüntető mérnöki helyszínelés adatai alapján, és pedig 1600 öles holdakban s egész négyszög ölekben veendő fel Minden egyes földrészlet azon mivelési ág szerint veendő fel, melyben rendesen használtatik. A figyelembe veendő mivelési ágak a következők: a) szántóföld; b) kert; c) rét (kaszáló); d) szőlő; e) legelő; f) erdő; g) nádas. Oly földrészletek, melyek a felsorolt mivelési ágak valamelyike szerint kezeltethetnének, de tényleg azok egyike szerint sem használtatnak, azon mivelési ágba sorozandók, melyekbe azelőtt tartoztak, s ha az ki nem nyomozható, a velük határos vagy hozzájuk legközelebb fekvő hasonminőségü földrészletek tartoznak. (1875. évi VII. t.-cz a.) Ilyenek különösen a vasutakhoz kisajátított, valamint katonai lovardákhoz használt területek, kőbányák, téglavetők, rakhelyek, szérűs kertek,

22 22 vályogvető helyek, bányák és huták gorczai, mész, fősz (gipsz), agyag és homokvermek, tőzegásó-helyek, vasuttöltések, vasúti anyaggödrök és más hasonló telepek Az uj telekkönyvbe egy helyrajzi szám alatt veendő fel az egy birtokos tulajdonát képező s egy darabban fekvő és ugyanazon mivelési ághoz tartozó terület; ugyanazért, ha egyes földrészletek a kitűzött mintaterekhez hasonlitva több osztály jellegével birnak, a helyrajzi szám meghagyásával azok az illető osztályokba sorozandók és az alkalmazott osztályok aránya az osztály" rovatban törtalakban fejezendő ki, a terület számszerinti felosztása pedig az észrevételi" rovatban eszközlendő. Egy holdnál kisebb birtokrészletek nem alosztályozhatók Ha a tagositás alkalmával egy szám alatt felvett terület tényleg több mivelési ág szerint használtatik, az ily birtokrészlet az uj adómunkálatban annyi külön helyrajzi szám alatt veendő fel, a hány mivelési ágban tényleg és rendesen kezeltetik Azon területek, melyek a törvény értelmében földadó alá nem esnek, az adótelekkönyvben helyirati (topográfiái) sorrendben veendők fel, térfogatuk a terméketlen" rovatába irandó, minőségük pedig az erre vonatkozó jelzés" rovatba jegyzendő be A községben előforduló minden birtokos vezeték- és keresztneve, lakhelye, házszáma s a hasonnemü birtokosoknak, netalán a községben szokásos megkülönböztető elnevezése betíisorozatos külön jegyzékbe irandó, és mindenik birtokos neve mellé a birtokához tartozó minden egyes földrészlet helyrajzi száma bejegyzendő Az uj földadótelekkönyvbe felveendő földrészletekre, azon tiszta jövedelmi fokozatok (tarifák) alkalmazandók, melyek az évi VII. t.-cz.

23 alapján végrehajtott földadószabályozás folyamán azon becslőjárás illetőleg osztályozási vidékre nézve, melyben a község fekszik, megállapittattak Uj földadó munkálatok készítése esetében azon ártéri birtokoknál, melyek az 1875-ik évi VII. t.-cz. rendelkezései szerint végrehajtott osztályba sorozás után vagy oly időben, midőn a sorozásnál a védmüvek által elért jövedelem emelkedés már figyelembe vehető nem volt az XXXIX. és XL. t.-cz. (illetve XXIII. t.-cz.) értelmében készített és kezelt védmüvek által, akár egyes birtokos, akár érdektársulatok költségén árinentesittettek s ezen költségekre a kataszterben megállapított tisztajövedelemnek legalább ötszörös mennyisége igényeltetett, habár a birtokrendezés vagy tagosítás által vagy ezt megelőzőleg ezen birtokok mivelési ága változott is, az érvényben álló kataszter alapján kivetett adó 15 évig s a mennyiben a b) pontja értelmében azok adómentessége meghosszabbíttatott volna, a meghosszabbított adómentességi időtartam lejártáig, a mennyiben benyújtott kérelem folytán az adó változhatatlansága kimondatott, meg nem változtatható, mely czélból az uj állapot szerinti felvételen kivül az ily birtokrészleteknél az uj adótelekkönyv és egyéni birtokiv észrevételi" rovatában az uj munkálatok készítése idejében érvényben levő kataszteri tiszta jövedelem az osztály ki vonat alapján bejegyzendő és az uj felvétel szerinti helyrajzi szám mellé a telekkönyv szélére az ily részletek azonosítása végett a korábbi helyrajzi szám is beírandó Az osztály kivonatba a községben levő mivelési ágakhoz s azokra nézve megállapított osztályokhoz tartozó földrészletek helyrajzi szám szerinti sorrendben a dülő nevével és térfogatukkal együtt bejegyzendők, a térfogat osztályonkint összegezendő és minden egyes mivelési ág után az oldalok ismétlése elkészítendő s annak alapján az osztály kivonat végén mivelési ágankint s osztályonkint a főösszesités egybeállítandó Az egyes birtokosoknak az adóközségben létező összes birtoka az uj adótelekkönyvből földrészletenkint kivonandó és az egyéni birtokivekbe, 23

24 24 melyekbe a birtokos nevén, házszámán és esetleg megkülönböztető elnevezésén kivül, minden egyes földrészlet helyrajzi száma, térfogata és osztálya, valamint azon dülő neve is, melyben a földrészlet fekszik, beírandó, végre pedig a birtokivekbe bejegyzett földrészletek térfogata mivelési ágankint leösszegezendő. A közös birtokok, a közbirtokosok nevének esetleges megkülönböztető elnevezésének, lakhelyének, ha a községben lakik házszámának és a birtoklási aránynak feljegyzése mellett külön közös birtokivbe veendők fel Az egyéni birtokivek alapján azok összesitésének (summarium) három egyenlő példánya készitendő el, melybe a birtokivek folyó száma szerint betűrendben a birtokosok neve azok birtokának mivelési ágak szerinti térfogata bejegyzendő Mihelyt a községi ügyvezető a jelen utasitás 27. -ában felsorolt munkarészeket a 28. -ban emiitett községi választmány közreműködése mellett elkészitette, tartozik ezen körülményt további eljárás végett a kir. adófelügyelőnek bejelenteni A munkálatok helyszini felülvizsgálatára a nyilvántartási biztos által kitűzött határnapot köteles az elöljáróság (városi polgármester) a községben (városban) legalább 8 nappal előbb szokott módon közzétenni s a helyben nem lakó birtokosoknak posta utján tudomására hozni oly czélból, hogy érdekeiket a felülvizsgálat alkalmával kellőleg képviselhessék A nyilvántartási biztos által a helyszinén megvizsgált s a nyilvántartási felügyelő által alakilag és lényegileg felülvizsgált és jóváhagyott uj munkálatokból a kir. adófelügyelő által téritvény mellett kiküldött uj kataszteri telekkönyvet és egyéni birtokiveket tartozik az elöljáróság a község házánál 30 napi közszemlére kitenni s erről a birtokosokat az előző. rendelkezései szerint oly figyelmeztetéssel értesíteni, hogy birtokaiknak netaláni sérelmes telekkönyvi felvétele, nevezetesen a birtokbejegyzés helytelensége

25 ellen, ha oly birtok van nevükre irva, melyet az uj munkálat készítésekor nem bírtak, vagy, ha saját birtokuk másnak nevére van irva, avagy átalában nincsen felvéve, a földrészletek térfogata ellen hiteles felmérési adatok alapján, a mennyiben pedig a térfogat a tagositási földkönyvből tévesen vezettetett volna át, a tagositási földkönyvre való egyszerű utalással s végre a földrészleteknek mivelési ág és osztályba sorozása ellen, a fentebbi határidő alatt felszólalhatnak és felszólalásaikat az elöljáróságnál szóval bejelenthetik vagy irásba foglalva beadhatják A felszólalások érvényesítésére kitűzött 30 napi határidő lejártától számított 8 nap alatt köteles az elöljáróság a nála bejelentett és a községi jegyző által jegyzékbe foglalt vagy hozzá Írásban beadott felszólalásokat további intézkedés végett a kataszteri telekkönyvvel együtt a kir. adófelügyelőhöz különbeni felelősség terhe mellett azonnal beküldeni s azon napot, a melyen a 30 napu felszólalási határidő lejárt, egyúttal tüzetesen megjelölni A munkálatok ellen az előző. értelmében benyújtott egyéni felszólalások helyszíni felülvizsgálására a nyilvántartási felügyelő által kitűzött határnapot az elöljáróság (városi polgármester) a községben (városban) a 48. -ban előirt mód szerint közzétenni köteles A mint az egyéni felszólalások jóváhagyott vizsgálati eredménye alapján helyesbített egyéni birtokivek és azok összesítése a kir. adófelügyelő által a községi elöljáróságnak megküldettek, tartozik a jegyző (városi adóhivatal, nyilvántartó) azok alapján a kir. adófelügyelő rendeletéhez képest az egyéni adófelosztási jegyzéket nyomban kiigazítani, a felszólalók adókönyvecskéiben az előírást helyesbíteni és a közvetlen adófizetőkre nézve ennek folytán beállott változást a kir. adóhivatalnál bejelenteni A kataszteri helyszinelési felügyelőség által részletes felmérés vagy utólagos mérnöki helyszínelés folytán végzendő munkálatok körül a községi 25

26 26 elöljáróság és kataszteri választmánynak ugyanazon kötelességei vannak, mint a melyek fentebb a tagositás folytán készülő uj munkálatokra nézve megszabattak, mindazonáltal oly különbséggel: hogy ezen esetekben az ügyvezetői teendők a helyszinelési becslöbiztosok által láttatnak el. g) Az elemi károk eseteiben A közadók kezeléséről szóló évi XLIV. t.-cz a értelmében az elemi csapások által okozott károk rendkivüli eseteiben adóelengedésnek van helye. Ily elemi csapások: a) jégeső, árviz és tűz, b) a terményeknek rovarok általi elpusztítása nagyobb kiterjedésű, egész dűlőket magukban foglaló területeken, c) szántóföldekre nézve: aa) oly fagy, vagy földárja által okozott árviz, mely egész dűlőket magukban foglaló területeken, bb) tartós szárazság s az a) és b) pont alatt felsorolt oly elemi csapás, mely egész dűlőket magukban foglaló nagyobb területeken a bevetett földeknek termését oly módon és időben semmisiti meg, hogy a megkárosított földek azon évben már ujabb veteményezés által jövedelmezőkké átalában nem tétethetnek ; d) szőlőkre és komlókertekre nézve a fagy és jégeső. A mint a káreset a községi elöljáróságnál a 3.. e) pontja értelmében az illető birtokosok vagy ezek képviselője által bejelentetett ezen bejelentés vételétől számított 3 nap alatt, községekben a községi biró a jegyző közreműködésével két esküdt által, városokban a polgármester egy városi tanácsnok által a helyszínén szemlejegyzőkönyvet vétet fel, melyben meghatároztatik az elemi csapás természeti minősége és felsoroltatnak mindazon dűlők és helyrajzi számok, melyekben a termés károsult, vagy a ház, mely leégett vagy az árviz által elpusztíttatott.

FÖLDHIVATALI ÜGYVITEL I.

FÖLDHIVATALI ÜGYVITEL I. Jegyzet FÖLDHIVATALI ÜGYVITEL I. A FÖLDHIVATALI ÜGYINTÉZÉS 1. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEZET KIALAKULÁSA... 1-3 2. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE... 2-5 2.1. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁS

Részletesebben

7/2007. (I. 30.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

7/2007. (I. 30.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 1. oldal, összesen: 13 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról A mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve.

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve. B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600. Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. A L A P S Z A B Á L Y A 2007. évi március hó 27. napján történt módosításával Egységes szerkezetben A módosított

Részletesebben

a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2

a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2 1991. évi XXV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról 1 a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII.

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

HU-Budapest: Vérgyűjtő tasak 2008/S 138-184642 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Vérgyűjtő tasak 2008/S 138-184642 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:184642-2008:text:hu:html HU-Budapest: Vérgyűjtő tasak 2008/S 138-184642 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

50.431./1891. BM. rendelet

50.431./1891. BM. rendelet 50.431./1891. BM. rendelet az 1888. évi XIV. törvényczikkel beczikkelyezett magyar-román határegyezmény alapján kiadott határőrizeti utasítás tárgyában. Az 1888. évi XIV. törvényczikkbe foglalt magyar-román

Részletesebben

KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: Vilonya Község Önkormányzata székhely: 8194 Vilonya, Kossuth L.u 18. képviseli: Fésüs Sándor Polgármester adószáma: : 15431480-1-19

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS

AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS 1 a) AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS (Az egyes tételeknél a felsorolásokból a lényeget és az összefüggéseket kell ismertetni!) A magánjog és a közjog specifikus vegyülése folytán kialakuló

Részletesebben

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről I. fejezet Általános rendelkezések Az anyakönyv 1. (1) Az anyakönyv hatósági nyilvántartás, amely -

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről I. fejezet Általános rendelkezések Az anyakönyv 1. (1) Az anyakönyv hatósági nyilvántartás, amely -

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Hatályba lépés napja: 2013. november 15. Ezen önkormányzati rendelet

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázat keretében 31,68 kwp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Vép Város Önkormányzat épületeire tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről I. fejezet Általános rendelkezések Az anyakönyv 1. (1) Az anyakönyv hatósági nyilvántartás, amely -

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG T E R V E Z E T! A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2003. 04. 23-i közgyűlésen módosításokkal egységes szerkezetben megállapított alapszabály A RÁBA Járműipari Holding Rt. Alapszabálya

Részletesebben

Általános Vagyonbiztosítási Feltételek

Általános Vagyonbiztosítási Feltételek Általános Vagyonbiztosítási Feltételek A jelen feltételek az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) vagyonbiztosítási szerződéseire vonatkoznak, feltéve, hogy a szerződést

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 I.ELSŐ RÉSZ

Részletesebben

1994. évi LV. törvény a termőföldről 1

1994. évi LV. törvény a termőföldről 1 OptiJus Opten Kft. I. 1994. évi LV. törvény 1994. évi LV. törvény a termőföldről 1 A 2011.8.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1 A törvény hatálya............ 1 Fogalommeghatározások........

Részletesebben

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről A víziközlekedésről szóló

Részletesebben

2015. HR Protokoll. Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22.

2015. HR Protokoll. Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22. 2015. HR Protokoll Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22. Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÁS... 4 I. TEENDŐK MUNKAVISZONY LÉTREJÖTTE ESETÉN... 5 1. Toborzás... 5 2. Első találkozás...

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelen gazdálkodó szervezeteknek csődeljárás útján történő újjászervezése, ha pedig ez nem lehetséges, felszámolás

Részletesebben

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Medicrent Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. július 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete 204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete KONYÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KONYÁR 2011 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT...4 A szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Vác Város Önkormányzat 46/2012. (XI.23.) sz. rendelete a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről, valamint egyéb elnevezésekről Vác Város Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma 2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente. nyilvános pályázatot hirdet 148/2013. (V. 23.) Kt. határozat melléklete PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező 130144 helyrajzi szám alatt felvett,

Részletesebben

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya Az alapszabály a 2004. évi CXV. törvény előírásainak megfelelően készült. - 1 -/23 Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya I. Alapvető

Részletesebben

ALSŐÖRSI VITORLÁS SPORT CLUB FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELLENŐRZÉSI ÉS FEGYELMI SZABÁLYZAT 2011.

ALSŐÖRSI VITORLÁS SPORT CLUB FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELLENŐRZÉSI ÉS FEGYELMI SZABÁLYZAT 2011. 1 ALSŐÖRSI VITORLÁS SPORT CLUB FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELLENŐRZÉSI ÉS FEGYELMI SZABÁLYZAT 2011. 2 Az Alsóörsi Vitorlás Sport Club (Egyesület) 2011. november 06 -én elfogadta az időközi módosításokkal egységes

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe TERVEZET PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (.) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porva Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

37/2003. (X. 29.) IM rendelet. a közjegyzői ügyvitel szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

37/2003. (X. 29.) IM rendelet. a közjegyzői ügyvitel szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzői ügyvitel szabályairól A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. -ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: I. Fejezet

Részletesebben

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető

Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft Alapító Okiratának módosítására Előkészítő: Hancz Sándor ügyvezető Tisztelt

Részletesebben

SZABÁLYRENDELETEKNEK ELVI JELENTŐSÉGŰ HATÁROZATOKNAK EGYHÁZ EGYETEMÉT ÉRDEKLŐ MINISTERI LEIRATOKNAK GYŰJTEMÉNYE.

SZABÁLYRENDELETEKNEK ELVI JELENTŐSÉGŰ HATÁROZATOKNAK EGYHÁZ EGYETEMÉT ÉRDEKLŐ MINISTERI LEIRATOKNAK GYŰJTEMÉNYE. MAGYARORSZÁGI ÁG. HITV. EVANG. KERESZTYÉN EGYHÁZ EGYETEMES KÖZGYŰLÉSE ÁLTAL ALKOTOTT SZABÁLYRENDELETEKNEK ELVI JELENTŐSÉGŰ HATÁROZATOKNAK ÉS AZ EGYHÁZ EGYETEMÉT ÉRDEKLŐ MINISTERI LEIRATOKNAK GYŰJTEMÉNYE.

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 Az Országgyűlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályok egységesítése,

Részletesebben

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) felhatalmazása alapján A bírósági végrehajtás igen

Részletesebben

T/8847. számú törvényjavaslat

T/8847. számú törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/8847. számú törvényjavaslat a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2009. november 15. Jóváhagyta : Dr. Karsai Éva Jegyző Egyet értek: Petró Ferenc polgármester Ásotthalom Község Önkormányzata leltározásával összefüggő

Részletesebben

1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1

1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1 Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 1952. évi IV. törvény 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1 A 2009.10.01. óta hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 7/1974. (VI. 27.) IM,

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete a közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetbe foglalva az Alapszabály módosításával, mely készült a 2006. évi X. tv., valamint a 150/2012 VM. rendelet rendelkezései alapján,

Részletesebben

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában FÖLDHASZNÁLAT Zachariás Márton Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában Magyarországon a termőföldek tulajdoni és használati viszonyai jelentősen eltérnek egymástól. Az

Részletesebben

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Kinek kell bejelentkeznie az adóhatósághoz? Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) alapján adóköteles tevékenységet

Részletesebben

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete az adatvédelemről Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 30/2002. (XII.20.) r e n d e l e t e A HELYI ADÓK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A HELYI ADÓKKAL KAPCSOLATOS MÉLTÁNYOSSÁGI ELJÁRÁSRÓL (A 41/2003. (XII.1.), a 30/2004.

Részletesebben

e; A haszonbérlet időtartama: A haszonbérlet idejét a kiíró 5 gazdasági évben határozza meg, de legfeljebb 2019. december 31. napjáig.

e; A haszonbérlet időtartama: A haszonbérlet idejét a kiíró 5 gazdasági évben határozza meg, de legfeljebb 2019. december 31. napjáig. Részletes pályázati kiírás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Villamos energia Kereskedelmi üzletszabályzat 1. számú melléklet VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS (Minta) VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Szerződő felek: Szerződésszám: Dátum: Érvényesség:

Részletesebben

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat 2./ Közbeszerzési szabályzat Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a következő határozatot hozta: Diósjenő Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 3. Napirend a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet Tisztelt képviselő-testület!

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal

Részletesebben

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s

E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s E g y e d i s z e r z ı d é s e k f e l t é t e l g y ő j t e m é n y e, v a g y o n b i z t o s í t á s A feltételgyűjteményben felsorolt feltételek közül a biztosítási szer- ződésre csak a kötvényben

Részletesebben

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA 7/2012. számú közgyűlési határozattal, 2012. december 18-án módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társulat elnevezése

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alapszabály A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA melyet az MPRSZ Közgyűlése 2015. május hó 11.-én módosított (dőlt) és elfogadott, valamint egységes szerkezetbe foglalt I. fejezet: Név, alapadatok,

Részletesebben

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 17./2014./XII.23./ R e n d e l e t e

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 17./2014./XII.23./ R e n d e l e t e KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 17./2014./XII.23./ R e n d e l e t e Helyi értékvédelmi rendelet Vatta Községi Önkormányzat

Részletesebben

Porsche részleges körű casco szabályzat

Porsche részleges körű casco szabályzat Porsche részleges körű casco szabályzat 1 PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZERZŐDÉS ELEMEI: Töréskárból eredő totálkár-biztosítás Elemi- és tűzkár-biztosítás Teljes

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 27/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 27/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 27/2003. (V. 29.) számú r e n d e l e t e a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés)

Részletesebben

I. Fejezet. Általános és értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános és értelmező rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2015.(X.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról (módosította: 5/2016 önkormányzati rendelet) Eger Megyei

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA 1 A Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA 2 TARTALOMJEGYZÉK Cégadatok 5. oldal 1. Felhasználói igénybejelentés, tájékoztatás 6. oldal 1.1. Előzetes tájékoztatás

Részletesebben

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei 0. Alapvetés A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei Beton eladását az eladó kizárólag az alábbi feltételekkel vállalja. A feltételek az első és az utána következő valamennyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 58/2002. (2003. IV. 1.) számú. r e n d e l e t e. kapcsolatos szabályokról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 58/2002. (2003. IV. 1.) számú. r e n d e l e t e. kapcsolatos szabályokról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2002. (2003. IV. 1.) számú r e n d e l e t e a város területén a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról Nyíregyháza

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 14. szám 2015. július 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések.

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1 Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról Tóalmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Szigetszentmárton Önkormányzat 16/2001.(XI.22.) sz. rendelete a tulajdonában álló lakások bérletéről, bérbeadásának feltételeiről és elidegenítéséről a 13/2002.(X.2.), 8/2003.(V.28.), 11/2004.(XII.07.),

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen... 1 / 15 2012.02.03. 10:42 Kisajátítás 2011. április 26. kedd, 06:39 Ingatlan tulajdonjogának állami kényszerrel történő elvonásával - kisajátításával - kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a kisajátítási

Részletesebben

14/2015. (XII. 30.) OBH utasítás. a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 13.) OBH utasítás módosításáról

14/2015. (XII. 30.) OBH utasítás. a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 13.) OBH utasítás módosításáról 14/2015. (XII. 30.) OBH utasítás a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 13.) OBH utasítás módosításáról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény

Részletesebben

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a Tűzliliom Egyesület elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (Hatályos 2015. június 27. napjától) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2011. ( XII.15.) számú. r e n d e l e t e

BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2011. ( XII.15.) számú. r e n d e l e t e BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2011. ( XII.15.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Buzsák Községi Önkormányzat

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről 43./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Érvényes: 2015. október 20-tól visszavonásig Sun & Fun Holidays Kft. Székhely: 1138 Budapest, Meder u 8/D. fszt. MKEH- engedélyszám: U-001050, Adószám: 14126523-2-42, EU-s

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.29.) számú r e n d e l e t e Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló 1 Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban: Önkormányzat - a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre. MINTA Kollektív Szerződés. 2001.

A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre. MINTA Kollektív Szerződés. 2001. A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre és MINTA Kollektív Szerződés 2001. július 2 Bevezetés A Munka Törvénykönyve 2001. július 1.-ei módosítása

Részletesebben

START ÉPÍTÉSSZERELÉS BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZATA (SÉB-05)

START ÉPÍTÉSSZERELÉS BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZATA (SÉB-05) START ÉPÍTÉSSZERELÉS BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZATA (SÉB-05) Az Argosz Biztosító Rt. /a továbbiakban: Biztosító/ vállalja, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében e Szabályzatnak megfelelő módon és mértékben

Részletesebben

PG/1. számú előterjesztés Egyszerű többség

PG/1. számú előterjesztés Egyszerű többség PG/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2015. szeptember 23-i rendes ülésére Tárgy: Agrár-Béta Kft. haszonbérleti szerződéseinek

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

(3) Ha a földrészlet nem tartozik a közös tulajdonba, arra a tulajdonostársakat használati jog illeti meg.

(3) Ha a földrészlet nem tartozik a közös tulajdonba, arra a tulajdonostársakat használati jog illeti meg. 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Pécsi Jókai Lakásszövetkezet Szervezeti és Működési Szabályzata (tervezet)

A Pécsi Jókai Lakásszövetkezet Szervezeti és Működési Szabályzata (tervezet) Az SZMSZ jogszabályi alapjai: A Pécsi Jókai Lakásszövetkezet Szervezeti és Működési Szabályzata (tervezet) A lakásszövetkezet működésére vonatkozó alapvető dokumentumok: - a Lakásszövetkezetekről szóló

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998. (VI. 27.) Fegyelmi Eljárási Szabályzata

A Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998. (VI. 27.) Fegyelmi Eljárási Szabályzata Elfogadva: 1998. június 27., 2002. február 25.,2009. október 26. Kihirdetve: IK 1998. évi 11. szám, egységes szerkezet: IK 2002. évi 4. szám (helyesbítve: IK 2004. évi 4. szám), Hivatalos Értesítő 2010.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4.

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009.(XI. 25.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Föld- és területrendezés 5.

Föld- és területrendezés 5. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Mizseiné Dr. Nyiri Judit Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula Föld- és területrendezés 5. FTR5 modul A birtokrendezés törvény, jogszabályi támogatottsága és pénzügyi

Részletesebben

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA I. Általános szabályok 1. Az illetéktörvény tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a

Részletesebben

AZ INGATLANKATASZTERRŐL ÉS AZ INGATLANOKHOZ FŰZŐDŐ TULAJDONI ÉS EGYÉB JOGOK BEJEGYZÉSÉRŐL. (kataszteri törvény)

AZ INGATLANKATASZTERRŐL ÉS AZ INGATLANOKHOZ FŰZŐDŐ TULAJDONI ÉS EGYÉB JOGOK BEJEGYZÉSÉRŐL. (kataszteri törvény) 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye AZ INGATLANKATASZTERRŐL ÉS AZ INGATLANOKHOZ FŰZŐDŐ TULAJDONI ÉS EGYÉB JOGOK BEJEGYZÉSÉRŐL (kataszteri törvény) Kelt: 1995. június

Részletesebben

MGV MAGYAR GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MGV MAGYAR GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MGV MAGYAR GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014.09.02. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK Alapelvek 3 1. Fogalmak 5 2. Panasz felvétele..6

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. november 07. napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

AEGON TREND. Vagyonbiztosítás feltételek 06/1-477-48-08. AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. TDV-SZ-1010

AEGON TREND. Vagyonbiztosítás feltételek 06/1-477-48-08. AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. TDV-SZ-1010 AEGON TREND AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Vagyonbiztosítás feltételek 06/1-477-48-08 w w w. a e g o n. h u tren vagyon02.indd 1 TDV-SZ-1010 2010.10.21. 11:22:31 Vállalati Vagyon- és Felelôsségbiztosítások

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2009. november 20. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben