Az államalapítás idején Putnok királyi birtok, a gömöri váruradalom része, később székhelye volt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az államalapítás idején Putnok királyi birtok, a gömöri váruradalom része, később székhelye volt."

Átírás

1 KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (66) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló regionális magazinműsorunk adását látják. Vidíte cezhraničný regionálny magazín medzi Maďarskom a Slovenskom Spoločné hodnoty podporovaný Európskou úniou. Anyag címe: Anyag hossza: Televízió: Putnokfilm 20perc Putnok A Sajó szűk völgyében meghúzódó kisváros, Putnok mindig is jelentős szerepet töltött be a térség életében, s járássá alakulása után ismét visszanyerte centrális helyzetét. A nemrégiben lezajlott átfogó városrehabilitációs program eredményeképpen megszépült a belváros, s folyamatosan újítják fel a közintézményeket is. Látogassunk most el a gömöri településre, s ismerjük meg a város új arcát. Mesto Putnok, nachádzajúce sa v údolý rieky Slaná, obsadila vždy významnú funkciu v živote regióna, po vývoje okresu získalo späť centrálne miesto. Výsledkom nedávného programu obnovi mesta sa skrajšil centrum mesta, a neustále obnovujú aj verejné inštitúcie. Navštívme teraz nedalekú gemerskú osadu, a spoznajme novú tvár mesta. Az államalapítás idején Putnok királyi birtok, a gömöri váruradalom része, később székhelye volt. Első ismert okirata 1283-ból származik, amikor IV. László király a Rátolth nembeli Olivér két fiát ajándékozta meg hű szolgálataikért Putnokkal és a hozzá kapcsolt birtokokkal.

2 Leszármazottai 300 éven át voltak a vidék urai ban plébániát alapítottak, majd udvarházat építettek, 1427-ben pedig már állt a putnoki vár. A települést mezővárosként először 1469-ben említik. A Putnokiak mellett a Serényi család volt meghatározó a város történelmében, - házasság révén jutottak a putnoki uradalomhoz. A XVII. század végétől egészen a XX. század közepéig a Serényiek Putnok birtokosai. V čase založenia štátu bol Putnok královskym majetkom častou gemerského pánstva, neskôr jeho stoličním mestom. Prvý známy záznam pochádza z roku 1283, keď Ladislav IV. venoval Putnok a k nemu patriace majetky dvom synom Olivera Rátoltha za ich verné služby. Jeho potomkovia boli pánmi kraja 300 rokov. V roku 1286 tu bola založená farnosť, neskôr bol postavený panský dom, putnocký hrad bol postavený v roku Obec sa ako väčši obec prvýkrát spomína v roku Popri obyvateľoch Putnoku hrali v histórií mesta dôležitú úlohu Serényiovci, k putnockým majetkom sa dostali na základe sobášu. Od konca 17. Storočia až po polovicu 20. Storočia boli vlastníkmi Putnoku Serényiovci. A kastélypark évszázados fái, valamint a római katolikus templom közelsége a Serényi család kastélyának távolabbi múltját sejteti. A jelenlegi kastély klasszicista stílusban épült, a korábbi vár helyén 1834-ben, majd a családjával Putnokra települő gróf Serényi László az akkori kor igényei szerint modernizáltatta. Niekoľkostoročné stromy v parku pri kaštieli a rímsko-katolícky kostol dávajú tušiť dávnejšiu minulosť rodiny Serényivcov. Súčasný kaštieľ bol postavený v klasicistickom slohu, na mieste skoršieho hradu v roku Neskôr ho modernizoval podľa predstáv daného obdobia gróf Serényi László, ktorý sa v Putnoku usadil s rodinou. A kastélykert kőkerítésébe barokk kiképzésű szobor ékelődik: a hidak szentje s a gyónási titok vértanúja ő: Nepomuki János. E nevet kapta a Serényi család több férfitagja is. V kamennom plote záhrady v kaštieli sa týči baroková socha: patrón mostov a svedok spovedného tajomstva: Ján Nepomucký. Toto meno dostalo viacero členom rodiny

3 Serényiovcov. László gróf és fia, Serényi Béla örökre beírták nevüket Putnok történelmébe, hiszen tevéknységük során indult meg a városiasodás. Gróg Ladislav a jeho syn Béla Serényi zapísali svoje mená do histórie Putnoku navždy, vďaka ich práci sa z Putnoku stávalo mesto. Korábban Piactér, Főtér, Szabadság tér napjainkban pedig Serényi László tér Putnok központi tere a kastély előtt. Jellegzetes elemei megmaradtak, - az országzászló a volt járás bíróság, a Kisfaludy Stróbl Zsigmond féle I. világháborús emlékmű, túloldalt a Petőfi szobor, s a vám épülete. Ám a szobrok megsokasodtak az utóbbi években 2000-ben Serényi Béla grófnak emeltek új szobrot,- a régi, ledöntött talapzatára óta ünnepeljük augusztus 20-át államalapító Szent István királyunk mellszobránál, 2011-ben pedig a Trianon emlékmű csúcsára került fel a Turulmadár V minulosti Trhové námestie, Hlavné námestie, Námestie slobody v súčasnosti Námestia Lászlóa Serényiho, to je názov centra v Putnoku pred kaštieľom. Jeho typické znaky ostali zachované štátna vlajka bývalého obvodu, súd, pamätník 1. sv. vojny od Zsigmonda Kisfaludyho Stróbla, na druhej strane socha Petőfiho a budova colnice. V posledných rokoch sa počet sôch zvýšil v roku 2000 bola grófovi Bélovi Serényimu vztýčená nová socha na mieste podstavca starej sochy. Od roku 2001 oslavujeme 20. August pri buste Svätého Štefana, v roku 2011 bol na vrchol pamätníka Trianonu umiestnený vták Turul. S nemcsak a szobrok száma más is változott a kavicsos ösvények helyett színes kőmozaik, hangulatos kandeláberek, virágfuttató pergola, és mindenütt sok-sok színes virág. És a hatalmas muskátli- gömbök, amelyekben a város lakói és az átutazók tavasztól őszig gyönyörködhetnek. Nezmenil sa len počet sôch, namiesto štrkových chodníkov sú farebné mozaiky, kandelábre, pergoly s kvetmi a všade množstvo pestrofarebných kvetov. Sú tu aj obrovské hlavy muškátov, ktorými sa od jari do jesene môžu kochať nielen obyvatelia, ale ja návštevníci mesta. A trianoni határvonás és annak társadalmi-, gazdasági következményei éles törést jelentettek a város számára. Erre emlékeztet a főtéren felállított életfa. Trianonské hranice a ich spoločenské a hospodárske dôsledky znamenali pre mesto veľký zlom. Toto nám pripomína pamätný strom umiestnený na hlavnom námestí.

4 Közös gyökérből kétfelé szakadt fa, melynek ágai egymástól függetlenül fejlődtek tovább, hoztak leveleket, végül újra összeértek a koronánál, - a biztató jövőt jelképezi a téren felállított életfa a Borsod-Gömöri református egyházmegye ajándéka. Rozdvojený strom, vyrastajúci zo spoločných koreňov, ktorého konára sa rozvíjali nezávisle od seba, vypučali a ich koruny sa znovu spojili. Predstavuje tak nádejnú budúcnosť. Strom bol darom od boršodsko-gemerskej reformovanej cirkevnej župy. A város főterén magasodik a római katolikus templom az egyhajós, íves szentélyzáródású templomot rimaszombati építész tervezte klasszicista stílusban ban szentelte fel a rozsnyói püspök a Szentháromság tiszteletére. Főoltára a tabernákulummal gazdagon aranyozott, barokk munka. Na hlavnom námestí sa týči rímsko-katolícky kostol. Jednoloďový kostol s oblúkovou svätyňou bol navrhnutý rimavskosobotským staviteľom v klasicistickom štýle. V roku 1836 ho rožňavský biskup vysvätil na počesť Svätej Trojice. Hlavný oltár spolu so svätostánkom je bohato pozlátený v barokovom štýle. Szinte eltakarja az ezredéves milleniumra ültetett tölgyfa a református templom épületét csak a toronysisak emelkedik ki mögüle. A későbarokk stílusú templomot1804-ben emelték a tűzvészben elpusztult fatemplom helyén. Belső tere síkmennyezetes, orgonája 1867-ből való. Mindkét templom helyet ad kulturális rendezvényeknek is hangversenyeknek, Budova reformátskeho kostola je takmer zakrytá dubom zasadeným na počesť milénia, vidno len vežové vrcholy. Neskorobarokový kostol postavili v roku 1804 na mieste dreveného kostola, ktorý zhorel počas požiaru. Vnútorný strop je rovný, organ pochádza z roku V obidvoch kostoloch sa konajú kultúrne akcie napríklad koncerty. Nemrégiben új közművelődési célra szánt épülettel gazdagodott a város. A volt mozi épülete helyén új rendezvényközpont áll, benne közösségi terekkel és konferencia teremmel. A kulturális központ 210 ember befogadására képes, nemcsak városi, de kistérségi és régiós szintű rendezvények előadások, kiállítások, fogadások - lebonyolítására is alkalmas. Szépen kialakított környezete illeszkedik a városrehabilitációs terv alapján elkészült közterületek képéhez.

5 Nedávno bolo mesto obohatené o novú budovu slúžiace na verejné účely. Na mieste bývalého kina stojí budova na verejné účely, v ktorej sa nachádzajú verejné priestory a konferenčné miestnosti. Kultúrne centrum je pre 210 ľudí. Je vhodné nielen pre mestské akcie, ale aj pre regionálne predstavenia, výstavy, recepcie. Jeho pekne upravené prostredie skvele zapadá do plánu na obnovu verejných budov. Gömöri Múzeum nem is állhatna megfelelőbb helyen ez a felirat, mint Putnok legrégebbi ma is álló épületén ben került fel a homlokzatra, s azóta hirdeti: a múzeum felvállalta a gömörség múltjának felkutatását, tárgyi és szellemi örökségének megőrzését. Gemerské múzeum nápis by nemohol byť umiestnený na vhodnejšom mieste, ako na najstaršej, dodnes stojacej budovy Putnoku. Nápis bol umiestený na priečelie v roku 1987 a odvtedy je známe, že: múzeum sa podujalo na preskúmanie minulosti Gemera a na zachovanie jeho duchovných a hmotných dedičstiev. A Holló László Galéria 1994-ben nyílt meg a közönség előtt. Festmények, szobrok, kisplasztikák, selyem kollázsok, - a galéria fennállása óta számos műfaj bemutatkozott már itt. A művészeti tárlatok mellett teret ad különféle kreatív műhelyeknek, irodalmi esteknek. Galéria Lászlóa Hollóa bola verejnosti otvorená v roku Maľby, sochy, plastiky, hodvábne koláže od vzniknutia galérie tu bolo predstavených mnoho druhov umenia. Okrem vystavených umeleckých artefaktov poskytuje priestor aj na rôzne kreatívne dielne či literárne večery. Városképi jelentőségű épület a korábban járási, majd községi hivatalként szolgáló városháza, mely felújítása után Putnok éke lett. Ragyogó sárgáján a vakítóan fehér díszítőelemek oroszlánfejeket, női fejeket mintáznak, a kecskefők a Hanva nemzetség, Gömör megye ősfoglaló nemzetségének címerállatai. Vzhľadu mesta dominuje budova súčasnej radnice, bývalá budova okresu, neskôr mestského úradu. Na sviežej žltej sú oslnivo biele ozdoby levie a ženské hlavy, i kozy Hanvy na erboch praobyvateľov Gemera.

6 A belső terek is elegánsak, - a folyosók hófehérjén jól érvényesülnek az itt elhelyezett műalkotások. A fáradt olívzöld után szinte életre kelt a borvörös színűre hangolt díszterem, s meg is nagyobbították. Falai tanúi voltak Putnok újkori történetének, - amikor itt ülésezett a vármegye. Vnútorné priestory sú tiež elegantné na snehovej belobe chodieb sa skvele vynímajú tu umiestnené umelecké diela. Po tmavá olivovozelenej vynikne spoločenská miestnosť ladená do vínovočervenej, ktoú zväčšili. Steny boli svedkami novodobej histórie Putnoku, keď sa tu konali zasadnutia župy. A valaha volt kisvendéglő, a tejcsárda, s a főutca többi lebontott házának helyén a teret összenyitották a templom felőli utcával, kijárattal a posta felé - Y alakban, s a Mohos sétány nevet kapta. Középpontjában az ivókút, a szakállas farkas kútja a putnoki legendát idézi. A fejlesztéssel megvalósult a város gyalogos területeinek összekapcsolása, sétáló utca kialakítása, az egyedi kisvárosi hangulatot megjelenítő környezet kialakítása Na miesto niekdajšieho malého pohostinstva, obchodu s mliekárenskými produktmi a ostatných zbúraných budov spojili priestor s ulicou vedúcou od kostola, východom smerom k pošte do tvaru písmena Y a dostala pomenovanie Machový chodník. V jej strede sa nachádza studňa s pitnou vodou, ktorá nám pripomína putnockú legendu. S rozvojom sa uskutočnilo aj prepojenie peších zón mesta a vytvorilo sa jedinečné prostredie malého mesta. A sétány tágasra öblösödött részé alkalmas lett olyan városi programok lebonyolítására, mint a hagyományteremtő céllal rendezett szüreti felvonulás. Širšia časť pešej ulice je vhodná na uskutočnenie mestských podujatí, ako je tradičný sprievod mestom v čase vinobrania. A Serényi család már az 1800-as évek elején biztosíttatta az uralkodóval a csütörtöki hetivásár tartásának jogát. Így van ez a mai napig a háziasszonyok csütörtökön már kora reggel a piacra sietnek, hogy beszerezzék a konyhára valót, a környéken termelt friss zöldséget, gyümölcsöt. Sokat változott azonban a piactér. Az utca egyik oldalán 57 új parkolóhelyet alakítottak ki, a másikon a városi piac épülete. Mögötte burkolt, részben fedett területen kínálják portékáikat a vásározók.

7 Rodina Serényivcov sa už na začiatku 19. Storočia dohodla s panovníkom na práve usporiadať každý štvrtok trhy. Tak je to aj podnes ženy z domácnosti sa vo štvrtok skoro ráno ponáhľajú na tržnicu, aby si zaobstarali veci potrebné do kuchyne; čerstvú zeleninu a ovocie vyprodukované na okolí. Tržnica sa však zmenila. Na jednej strane ulice sa vytvorilo 57 miest na parkovanie, na druhej strane je budova mestskej tržnice. Za ňou sa nachádza zčasti krytý priestor, kde sa predáva tovar Putnok oktatási élete szintén nagy múltra tekint vissza. A jelenlegi iskolaépületek jórészt a Serényieknek köszönhetők a gimnázium 1912-ben, a polgári iskola 1928-ban épült fel a mezőgazdasági iskola épületeiben pedig immár 100 éve kezdődött meg a szakképzés. Vzdelávanie v Putnoku má tiež bohatú minulosť. Budovy súčasných škôl vznikli poväčšinou vďaka Serényivcom, gymnázium v roku 1912, stredná škola bola postavená v roku V budovách poľnohospodárskej školy sa odborná výučba začala pred vyše 100 rokmi óta áll a Péczeli Józsefről elnevezett iskola, amely ma alapfokú művészeti képzést is nyújt növendékeinek. A kor nevelési-képzési igényeinek megfelelő oktatás folyik minden tanintézményben. A pedagógusokat és diákokat digitális táblák, nyelvi labor, informatikai szaktanterem segíti az oktatásban tanulásban. Škola pomenovaná po Józsefovi Péczélim stojí od roku V súčasnosti poskytuje umelecké vzdelanie na základnej úrovni. V každej vzdelávacej inštitúcii prebiehajú rôzne školenia vzhľadom na dopyt doby. Žiakom i učiteľom v ich práci a vzdelávaní pomáha digitálna tabuľa, jazykové laboratórium či učebňa informatiky. Már csaknem 150 éve gondoskodnak Putnokon a legapróbbakról, - a kisdedóvó felállítását is gróf Serényi László szorgalmazta. A volt úri kaszinó épületébe az 1920-as években költözött az intézmény, s a mai napig itt működik a város régebbi óvodája. A megnövekedett gyereklétszám sürgette 1981-ben egy új óvoda megépítését. A közös igazgatás alá vont intézmény Tompa Mihály felesége, Soldos Emília nevét viseli. Az óvodai pedagógiai alapelveknek megfelelően a gyerekek alkotó családias légkörben

8 fejlődnek, ismerik meg az őket körülvevő világot. Už skoro 150 rokov sa v Putnoku starajú o najmenšých. Škôlka bola založená na podne grófa Lászlóa Šerényiho. Inštitúcia sa po roku 1920 presťahovala do budový bývalého pánského kasína, kde sa aj v súčastnosti nachádza staršia škôlka v meste. Rastúcý počet detí urýchlil v roku 1981 založenie novej škôlky. Inštitúcia pod spoločnou správou nesie meno manželky Mihálya Tompu, Emílie Soldos. Vyhovujúc zásadám predškolskej pedagogiky deti sa vyvíjajú v rodinnom prostredí, spoznávajú svet okolo seba. A nevelői munka és a gyermekek óvodai életének, életkörülményeinek javítása a célja azoknak a pályázatoknak, amelyek által nemcsak az épületek külső felújítására került sor, hanem új csoportszobák és kiszolgálóhelyiségek építésére is. Vychovávanie a zlepšenie života detí a podmienok v škôlke je cielom tých projektov, pomocou ktorých sa neuskutočnilo len obnovenie vonkajšých priestorov, ale boli postavené aj nové izby a služobné miestnosti. Már az iskolákban nagy hangsúlyt fektetnek a testedzésre, - jól felszerelt tornatermek, műfüves pálya, sportudvar áll a gyerekek rendelkezésére. A városi sportcsarnokban kézilabda,és kispályás futballmérkőzésekre van lehetőség. A városi sportlétesítmény nemrégiben vette fel a Várady Béla Sportközpont nevet,- a városból indult a neves válogatott csatár sportkarrierje. Itt játsszák hazai mérkőzéseiket a nemzeti bajnokság második vonalában játszó Putnoki Városi Sportegyesület labdarúgói. V školách sa kladie dôraz na športovú výchovu k dispozícií sú dobre vybavené telocvične, umelý trávnik či športový areál. V mestskej športovej hale sa konajú turnaje v hádzanej a vo futbale. Mestské športové zriadenie nesie odnedávna meno Športové centrum Bélu Váradyho, ktorého športová kariéra útočníka sa začala práve v meste. Tu hrajú domáce zápasy druhej ligy štátnych majstrovstiev futbalisti Putnockého športového združenia. A régióban élő legtehetségesebb focista gyerekek a Sajóvölgye Focisuli Sportegyesület segítségével lehetőséget kapnak képességeik fejlesztésére, s bekapcsolódni a megyei és országos futball versenyrendszerébe. Najnadanejšie deti dostanú vďaka Športovému futbalovému združeniu údolia Slanej možnosť na rozvoj a na zapojenie sa do národného futbalového súťažného systému. A csendes agytornát is többen művelik Putnokon, - a sakkszakosztály csapata a megyei bajnokságon rendre az élmezőnyben szerepel. Šachový klub v Putnoku sa v župných majstrovstvách umiestňuje na popredných miestach.

9 megújult városi környezetbe illeszkedik az egészségház, amely 2010-ben - pályázati programnak köszönhetően- teljes körű átalakításon esett át. Do obnoveného prostredia mesta skvele zapadá poliklinika, ktorá vďaka projektu prešla v roku 2010 kompletnou obnovou. Nemcsak új külsőt nyert, hanem megtörtént a háziorvosi és szakorvosi feladatok elvégzéséhez szükséges eszközök cseréje, az eszközpark bővítése, az ott dolgozók munkakörülményeinek javítása. Az amortizálódott géppark cseréjével egy időben komfortosabbá vált a betegfogadó tér is; a rendelők és a váróterem is új, kényelmes bútorokat kapott. Az utazás költségeitől, a várakozás fáradalmaitól kíméli meg a betegeket az új terápiák biztoítása. Nezískala len nový vzhľad, ale vymenili sa aj prístroje potrebné na lekárske úkony, technika, zlepšili sa pracovné podmienky zamestancov. Výmenou zastaranej techniky sa na istý čas stalo príjmové oddelnie príjemnejším; ordinácie i čakárne boli zariadené novým nábytkom. Zabezpečenie nových druhov terapií uštrí paceintom cestovné náklady a dlhé čakanie. A megnyíló új lehetőségeket most már egyenlő eséllyel bárki igénybe veheti, hiszen megtörtént a teljes akadálymentesítés. Nové možnosti sú prístupné pre každého, uskutočnila sa totiž kompletná prestavba na bezbariérový prístup. jó színvonalú orvosi ellátás is hozzájárul a javuló életkilátásokhoz, s többek között ennek eredményeként nő a szépkorúak száma társadalmunkban. Örvendetes, hogy több 90, 95 illetve száz éves polgára is van Putnoknak. A róluk való gondoskodás intézményesített formája városunkban is adott. Az Idősek Otthonában 33 személy elhelyezésére van lehetőség, ahol teljeskörű ellátásban, szeretetteljes ápolásban részesülnek. A bennlakók otthonos környezetben töltik mindennapjaikat, amelyeket olyan ünnepi alkalmak színesítenek, amikor az oktatási intézmények, civil szervezetek köszöntik a szépkorúakat. A város szociális ellátórendszerének része még a támogatószolgálat, a házi segítségnyújtás, a közösségi ellátás, étkeztetés biztosítása és a családsegítés is.

10 Lekárska starostlivosť na dobrej úrovni tiež prispieva k zlepšeniu životnej úrovne a tak stúpa počet ľudí dožívajúcich sa vysokého veku. Je potešujúce, že Putnok má viacero 90-, 95- či 100-ročných obyvateľov.o nich sa stará aj inštitúcia v našom meste. V domove dôchodcov môže byť umiestnených 33 ľudí, kde sa im dostáva úplnej starostlivosti a láskyplnom prostredí.obyvatelia trávia dni v domáckom prostredí, ktoré sú spestrené slávnostnými príležitosťami, keď starších zdravia vzdelávacie inštitúcie a občianske združenia. Súčasťou mestskej sociálnej podpory je aj služba, ktorá pomáha domácnostiam, zabezpečuje stravu a pomáha rodinám óta rendezi meg Putnok Városa a Sajó-Rima Eurorégióval karöltve a szlovák magyar kiállítást és vásárt. A Sportcsarnokban igényesen épített belső installációkban hazai és határon túli termékeket mutatnak be, különféle szolgáltatásokat kínálnak a látogatóknak. Od roku 1999 usporadúva Putnok spoločne s Euroregiónom Slaná-Rimava slovenskomaďarskú výstavu a veľtrh. V športovej hale sú predstavené domáce a zahraničné produkty, návštevníkom sú ponúkané rôzne služby. A Gömör-Expo társult rendezvénye a Nemzetközi és megyei vadásznap. Szarvasbőgés, solymász és rendőrkutya bemutató, virtuális vadászat, trófeakiállítás és vadétel főzés színesíti a programot, amely jó lehetőség a vadászati hagyományok ápolására, barátságok elmélyítésére. Szerephez jut az Expo-n a Sajó-Rima Eurorégió - lovas és horgásztagozata is. Pridruženou akciou Gemer-Expa je aj Medzinárodný a župný poľovnícky deň. Ukážky vábanie jeleňov, sokoliarstva či práce policajných psov, virtuálna poľovačka, výstava trofejí a varenie jedál z diviny, to všetko spestruje program, ktorý je skvelou príležitosťou na zachovávanie poľovníckych tradícií a prehlbovanie priateľstiev. Putnok igazi kisvárosi hangulatot árasztott mindig, - a mai Gömör legnépesebb és legpolgáriasultabb települése, januárjától újra járási székhely. Az utóbbi évtizedben elkezdett és az eddig megvalósított fejlesztések mind-mind azt szolgálják, hogy a rendezett, egyedi hangulatú városközpont növelje a városlakók komfortérzetét, s a település környezeti és épített értékeire, hagyományaira szerveződő színes rendezvények idevonzzák és megállítsák a látogatókat. Putnok vždy vyžaroval skutočnú malomestskú atmosféru je to obec s najvyšším počet

11 obyvateľov súčasného Gemera, od januára 2013 sa znovu stane sídlom okresu. V poslednom desaťročí uskutočnené zmeny prispeli k tomu, aby usporiadané jedinečné centrum mesta prispelo k pohodliu jeho obyvateľov. Prírodné a architektonické pamiatky a tradičné akcie prilákajú mnoho návštevníkov. anyag címe: Anyag hossza: Mintafarm 10perc Televízió: Putnok Putnok új önellátási és foglalkoztatási tervet valósított, illetve valósít meg a jövőben a mezőgazdaság, illetve a növénytermesztés területén. A város határában lévő Lóbércen található istállók, valamint a farmot körülölelő terület kiválóan alkalmas a gazdálkodásra és a konyhakerti növények termesztésére. A fel nem használt zöldségféléket savanyítják és tartósítják, melyek a köntézmények konyháiban kerülnek felhasználásra. Mesto Putnok uskutočnilo nový projekt, ktorý mu prinesie sebestačnosť, čo sa týka poľnohospodárstva a rastlinstva. V maštaliach a pozemkoch obkolesujúcich farmu v Lóbérci, ktoré sa nachádza na kraji mesta, sú priaznivé podmienky na pestovanie kuchynských plodín. Nevyužité plodiny spracujú ich uskladnením a zakonzervovaním, následne sú využité v kuchyniach. Putnok Város vezetése a Város Gondnoksággal karöltve gondolt egy nagyot, és önálló növény és haszonállat tartásba kezdett. Erre a legalkalmasabb helynek bizonyult a köznyelven is jól ismert Lóbérc, az egykori mintafarm. A konyhakerti növények, valamint a sertés és a tojótyúk tartása jó dötésnek bizonyult. Vedenie mesta Putnok v spolupráci so Správou mesta začalo so sebestačným pestovaním rastlín a chovom hospodárskych zvierat. Miestom realizácie projektu sa stal dobre známy Lóbérc, v minulosti tu bola vzorková farma. Pestovanie rastlín využiteľných v kuchyni, ako aj chov ošípaných a nosníc sa ukázalo ako dobré rozhodnutie. Megszólaló: Tamás Barnabás polgármester, Putnok Start Munkaprogramban beindítjuk a mezőgazdasági termelést is és béreltünk itt a Földalap Kezelőtől földterületeket. Még többet is szeretnénk a jövőben, tehát ez itt most nem állt meg. Elkezdtünk termelni a paradicsomtól, a paprikától a zöldségfélékig, minden olyan dolgot, ami egy konyhára szükségeltetik. Természetes a napi felhasználása és a tartósítás is. Savanyítás történt az iskolákban, valamint különböző berakások történtek, lecsó készítés és sűrített paradicsom előállítása. Emellett állattartással is megpróbálkoztunk, meg próbálkozunk a továbbiakban is. Tehát a Gondnokság jó kézbe fogta ezt a dolgot és hatvan sertéssel indultunk, tehát választási malaccal, immár ötvenet, vagy

12 ötvenegyet leadtunk vágásra, amit fel tudtak hizlalni kilóra és ami nagyon fontos dolog ebben, hogy igen szakszerűen. V pracovnom programe Štart rozbehneme poľnohospodárstvo, od správy pozemkov sme si zobrali pôdu do prenájmu. V budúcnosti by sme chceli ešte viac, tu sme ešte neskončili. Začali sme pestovať rozličnú zeleninu, od paradajok až po papriky, všetky potrebné veci do kuchyne. Sú používané v každodennom živote. V školách sme robili rôzne zaváraniny, rôzne nakladané zeleniny, ale aj lečo či paradajkový pretlak. Okrem toho sme sa pokúsili aj o chov zvierat, v ktorom budeme aj naďalej pokračovať. Teda Správa sa tejto veci chopila veľmi úspešne. Začali sme so šesťdesiatimi ošípanými, zatiaľ sme odovzdali päťdesiat na zabíjačku, tieto sme vykŕmili na kíl, a čo je veľmi dôležité, všetko prebiehalo veľmi odborným spôsobom. A Városgondnokság szakember hiányában, valamint az aszály okozta kár és kellemetlenségek mellett is képes volt jól gazdálkodni. Správa esta bola schopná napriek chýbajúcemu odborníkovi a suchu veľmi dobre gazdovať. Megszólaló: Jeddi József igazgató, Putnoki Városgondnokság - Mik a tapasztalatok? Aké máte skúsenosti? - Ezt az első évet valóban egy próbaévnek szántuk, a közfoglalkoztatás kereteiben a számtalan munkaprogramunk mellett ez egy kiemelt feladat volt, hogy Putnokon olyan mezőgazdasági kultúrát hozzunk vissza, ami nem nagyon volt, itt a konyhakerti növénytermesztésre gondolok leginkább. Sok problémával, gonddal kellett szembesülnünk, hiszen magát a földterületet is kora tavasszal tudtuk művelés alá vonni, tehát nem volt meg az őszi mélyszántás, a talajnak a minősége évek óta elhanyagolt volt, hiszen nem volt olyan jellegű trágyázás, ami szükséges lett volna és hát azok a palántanevelések, amelyek elindultak ebben az évben mind-mind olyan feladatot jelentettek, amelyek új jellegűek voltak mint a Gondnokság, mint a talán a közfoglalkoztatottak életében. Tento prvý rok sme brali ako skúšobný, okrem rôznych menších prác bolo dôležité, aby sme Putnoku priniesli takú poľnohospodársku kultúru, aká tu ešte nebola. Mám na mysli pestovanie kuchynských plodín. Museli sme čeliť mnohým problémom a prekážkam, aj samotnú pôdu sme dostali do prenájmu až na jar, teda hlboká jesenná orba nebola uskutočnená. Kvalita pôdy bola už roky zanedbávaná, nebola hnojená tak, ako bolo potrebné. Tie priesady, ktoré sme zasadali tento rok, znamenali novú výzvu pre Správu a pre tých, ktorí ich pestovali. A megtermelt zöldségfélék a Putnoki Humán Szolgáltató Központ által működtetett intézményekben kerülnek felhasználásra, illetve befőzésre, elraktározásra. A sertés és a tojótyúk állomány szintén az elvártaknak megfelelőem hozta a hozzá fűzött reményeket.

13 A betakarítás folyamatosan zajlik. Az iskolák raktárában már üvegekbe rakva sokasodik a saját termesztésű uborka, paprika, lecsó és egyéb főzéshez szükséges alapanyag. Dopestované plodiny sa využijú v zaradeniach Strediska pre ľudské potreby Putnoku, prípadné z nich budú zaváraniny. Stanica ošípaných a nosníc v sebe tiež skrývala veľké nádeje. Uskladnenie úrody prebieha neustále. V školách sa už hromadia nakladané uhorky z vlastnej úrody, taktiež paradajky, lečo a iné základné prísady na varenie. Megszólaló: Tamás Barnabás A Gondnokság igazgatója úgy rendelkezett, hogy anyakocákat is fogunk beállítani, ami azt jelentené, hogy mostmár nem csak malac neveléssel, hanem szaporítással is foglalkoznánk. Ezen kívül kétszáz tojó hibridet állítottak be, amiknek a tojáshozama nagyon kiváló és ezzel is ellátjuk a konyhákat. Amit nem tudunk felhasználni, azt természetesen értékesítik és ezekből a pénzekből, amik befolynak az értékesítésből azt újra ebbe a Start Munkaprogramba tesszük bele. Úgy érzem, hogy ez egy jó vállalkozás. Vedúci Správy zariadil, aby sme nasadili aj prasnice, čo by znamenalo, že odteraz sa budeme zaoberať nielen chovom ošípaných, ale aj ich rozmnožovaním. Okrem toho sme nasadili dvesto nosníc, ktorých produkcia vajec je veľmi dobrá. Takto vieme zásobovať kuchyne. To, čo nevieme využiť, speňažíme a následne takto získané peniaze znova investujeme do pracovného programu Štart. Myslím si, že toto je dobrý podnik. Az ajándékba kapott zöldségfélékből az Ízek Háza is profitálhatott. Z darovanej zeleniny mohol profitovať aj Dom chutí. Megszólaló: Balázs Istvánné elnök, Gömöri Népfőiskolai Egyesület A Mintafarmnak az Önkormányzat álltal működtetett területéről kaptunk nagyon szép és nagyon bőséges nyersanyagot. Ezzel támogatta a város a Népfőiskolai Egyesületet. És ezt dolgozzuk most föl. Zo vzorkovej farmy prevádzkovanej správou mesta sme dostali veľmi bohatý základ. Mesto takto podporilo Združenie ľudovej vysokej školy. Toto práve spracúvame. - Mik ezek? Mondtad, hogy aktivisták dolgoznak, ez mióta zajlik? Čo sú toto? Spomínala si, že tu robia aj aktivisti, odkedy je tomu tak? - Igen, a Népfőiskolai tagokat hívtuk össze, és úgy képzeltük el, hogy ami nyersanyagot kapunk azt feldolgozzuk, és különböző alkalmakon, gondolok itt a szüreti felvonulásra, karácsonyi vásárra és hát

14 lehet még egyéb rendezvény is, ahol ezeket a termékeket árusítani tudjuk. Hiszen egyre gyakoribb a térségünkben is és egész Magyarországon, hogy a helyben megtermelt nyersanyagot feldolgozzák a helyi igényeknek megfelelően és ezeket az ilyen vásárokon árusítják. Végül is ezzel fog a Népfőiskola ezeken a rendezvényeken megjelenni. Áno, zvolali sme členov Ľudovej vysokej školy. Naša predstava bola taká, že suroviny, ktoré sme dostali ako dar, spracujeme a využijeme ich pri rozličných príležitostiach, mám tu na mysli sprievod pri príležitosti zberu úrody, vianočné trhy a iné. Je čoraz častejšie, nielen u nás, ale aj na území celého Maďarska, že miestne suroviny spracujú podľa miestnych požiadaviek a potom ich na takýchto akciách predávajú. Nakoniec, aj Ľudová vysoká škola sa na týchto akciách predstaví takto. Azon kívül az Ízek Házának az is feladata, hogy a helyi ízeket, a helyi alapanyagokat feldolgozza és népszerűsítse. Most éppen ez történik, és reméljük, hogy nagy sikere lesz. Nagy örömömre szolgál, hogy a Népfőiskolai tagok, akinek szóltam mindenki eljött, mindenki a legnagyobb kedvességgel és legnagyobb aktivitással állt hozzá és már tegnap dolgoztunk, lekvárt főztünk. Okrem toho je úlohou Domu chutí aj to, aby tieto miestne chute, miestne suroviny spracoval a spopularizoval. To sa deje aj práve teraz, dúfame, že to bude mať veľký úspech. Veľmi sa teším, že všetci členovia Ľudovej vysokej školy, ktorých som oslovila, prišli. Všetci sa k veciam postavili s veľkým nadšením a už aj včera sme pracovali, varili sme lekvár. Ma folytatódik a szilva lekvár főzés és egyéb savanyúságokat is készítünk, terveink között szerepel még a ketchup feldolgozása is. Ez még csak a kezdet, úgy gondoljuk, hogy ez egy főpróba. Szerintem még a Városgondnokság sem tudta, hogy mennyie jó és szép és bőséges termése lesz kint a farmon. Mi sem tudtuk, hogy hogy tudjuk ezt feldolgozni. ska pokračujeme vo varení slivkového lekváru a budeme pripravovať aj iné kyslé zaváraniny, okrem iného chceme pripraviť aj kečup. Toto je len začiatok, myslíme si, že je to akási hlavná skúška. Podľa mňa ešte ani Správa mesta nevedela, aká bude úroda na farme dobrá a bohatá. Ani my sme nevedeli, že ju budeme vedieť spracovať. A próba nagyon jó, tehát ez egy nagyon alkalmas hely arra, hogy a Népfőiskola itt ilyen termékeket előállítson, természetesen adódnak még hiányosságok, pótolni valók, de ezek már kisebb dolgok, ezeket az idők során elvégezzük, és reméljük, hogy jövőre ezt még szélesebb körben fogjuk tenni. Az a lényeg, hogy itt most egy teljesen önkéntes csapat dolgozik. Skúška je veľmi dobrá, je to veľmi vhodné miesto na to, aby sa Ľudová vysoká škola predstavila s takýmito výrobkami, samozrejme, vyskytnú sa nejaké nedostatky, ktoré musíme odstrániť, ale to sú len také drobnosti. S týmito sa vysporiadame časom a dúfame, že o rok budeme v ešte väčšom počte. Podstatné je, že tu pracuje skupina dobrovoľníkov. Természetesen a téli berakáshoz tartósításhoz is kell némi szakértelem. Egyedi receptek alapján került üvegbe a szilvalekvár, valamint a savanyúságok, a paradicsom és a lecsó. Samozrejme, k uskladneniu na zimu je potrebná aspoň nejaká odborná znalosť. Do pohárov sme zvarili slivkový lekvár či kyslé zaváraniny, paradajky a lečo podľa jedinečných receptov. Megszólaló: Hacsi Lászlóné

15 - Már javában zajlik a berakás, úgy is mondhatnám, hogy uborka szezon van, de nem csak ezzel foglalkoznak Mancika néniék. Zváranie je v plnom prúde, mohla by som povedať, že je uhorková sezóna, ale teta Mancika a jej známi sa nezaoberajú len týmto. - Nem bizony. Lekvárfőzéssel kezdtük, vörös szilvát kaptunk ajándékba és ezt csináltuk, és ma is ezt csináljuk. Utána lesz a savanyúság készítése. Áno, tak. Začali sme so zaváraním lekváru, dostali sme do daru červené slivky, z ktorých sme to robili aj dnes, a z nich to budeme robiť aj neskôr. Potom budeme robiť kyslé zaváraniny. - Ez egy óriási mennyiségű szilva volt, hiszen már egy üsttel kifőtt, be is tetszettek ezt rakni? To bolo veľké množstvo sliviek, už sa z nich pripravilo za celý kotlík, už ste ich aj zavarili? - Igen, az első adag tegnap lett kész, harminc üveggel lett belőle, reméljük most is lesz annyi. Áno, prvá dávka bola hotová už včera, približne tridsať pohárov, dúfajme, že aj teraz ich bude toľko. - És most uborka, hagyma pucolás zajlik? A teraz prebieha čistenie uhoriek a cibule? - Igen, a vegyes vágotthoz készítjük a paprikát, az uborkát, a hagymát és ez lesz a vegyes vágott. Almapaprikát is kaptunk, azt is raktuk üvegbe, nagyon szép almapaprika, csemege uborkát is csinálunk üvegeset. Áno, k rozličným krájaným pripravujeme papriku, uhorky, cibuľu a z nich sa potom pripraví miešaná krájaná zaváranina. Dostali sme aj jabĺčkovú papriku, aj tú sme zavarili do pohárov, urobíme aj nakladané uhorky. - És még mit, mert sárgarépát is pucoltak. A ešte čo, lebo čistíte aj mrkvu. - Karfiolt is rakunk üvegbe, és ahhoz egy kis sárgarépa is kerül. Sárgarépa és hegyespaprika megy hozzá, reméljük szép és jó lesz. Zavárame aj karfiol, k tomu pridáme aj trochu mrkvy. Pridávam sa mrkva a paprika, dúfame, že budú pekné a chutné. - Elég vegyes a csapat, hiszen férfiak is vannak. kupina je veľmi pestrá, sú tu aj muži. - Igen, van egy fiatalemberünk, aki vágja össze, gyalulja a káposztát, az uborkát, a paprikát. Nagyon ügyes. És a szilvalekvárhoz is van egy férfink, tegnap is egész nap ő keverte és ma is egész nap ő csinálja. Nagyon szépen köszönjük neki.

16 Áno, je tu jeden mladý muž, ktorý krája, strúha kapustu, uhorky a papriku. Je veľmi šikovný. Máme jedného chlapa aj k slivkovému lekváru, aj včera celý deň miešal lekvár on, aj dnes ho bude miešať. Veľmi pekne mu ďakujeme. - És van-e valami specialitása Mancika néninek? Másképp tetszik berakni az uborkát, vagy a paprikát? Máte tu ešte nejakú špecialitu, teta Manci? Zavárate uhorky alebo papriku iným spôsobom? Van, igen, régi receptek vannak, annak alapján készítjük a savanyúságot. A lekvár az ugyanúgy készül, mint ezelőtt húsz évvel, vagy száz évvel, de a savanyúságnál van változás. - Áno, máme staré recepty, podľa ktorých pripravujeme kyslú zeleninu. Lekvár robíme tak isto, ako pred dvadsiatimi alebo sto rokmi, ale čo sa týka zeleniny, je tu pár zmien. - Ez valami helyi íz? Je to nejaká miestna chuť? - Helyi, igen. Áno, je. Fontos a városvezetésnek, valamint a Humán Szolgáltató Központnak az önellátás, valamint a foglalkoztatás. Pre vedenie mesta i pre Stredisko pre ľudské potreby je dôležitá sebestačnosť či zamestnanie. Megszólaló: Tamás Barnabás - Felkerestük az iskolákat, és látjuk, hogy az alapanyagok már a polcokon vannak, illetve a befőzés mr folyamatosan zajlik. Vyhľadali sme školy a vidíme, že základné suroviny sú už v policiach, prípadne ich zaváranie je v plnom prúde. - Minden elismerésem azoké az embereké, akik itt dolgoznak, hiszen megfeszített munkával ebben az aszályban is locsoltak, s és azoknak is, akik a konyhán ezeket feldolgozták. Óriási dolog, ezekért nem kell pénzt adni. Ez most már megvan és a téli dolgokra már gondoltunk, tehát ezek a befőzések nagyon sokat hoznak nekünk, ezért tudjuk szinten tartani az élelmezésnek a költségeit. Tým ľuďom, ktorí tu pracujú, patrí moje uznanie. V suchu museli polievať, čo ich stálo nemálo síl. Rovnako si vážim tých, ktorí pracujú v kuchyniach. Je to obrovská vec, že za ne netreba platiť. Toto je hotové, mysleli sme aj na zimu. Tieto zaváraniny nám prinesú veľa, vďaka nim vieme udržať výdavky za potraviny na úrovni. A jövőre nézve a pozitív tapasztalatok alapján a város vezetése még több haszonállatot kíván tartani és természetesen bővíteni szeretnék a növénytermesztés ágazatát is. Do budúcnosti sa mesto na základe pozitívnych skúseností rozhodlo chovať viac úžitkových zvierat a, samozrejme, chcelo by rozšíriť aj pestovanie rastlín.

17 Anyag címe: Tornaljai kézműves tábor Anyag hossza: 12 Televízió: Putnok Több területen is működik a partnerkapcsolat Putnok és Tornalja között. Erre bizonyíték az a kézművestábor, amit a felvidéki kisvárosban rendeztek. A hét folyamán számos foglalkozás zajlott, de a szabadidős elfoglaltság és kirándulás sem hiányzott a programból. A gyerekek nemcsak a kézművestechnikákkal ismerkedhettek meg, hanem egymással is baráti viszont alakítottak ki. Partnerstvo medzi Putnokom a Tornaľou sa prejavuje na viacerých miestach. Dôkazom je aj tábor ručných remesiel, ktorý sa konal v malom meste na Slovensku. Počas týždňa tu prebiehalo množstvo akcií, v programe nechýbal ani priestor na voľný čas či výlety. Deti sa mohli zoznámiť nielen s technikami jednotlivých remesiel, ale mohli sa skamarátiť aj medzi sebou. Az elmúlt napokban gyakran szólalt meg a tornaljai Rákóczi ház kapucsengője. Mozgalmas hetet tudhat maga mögött, több, mint negyven kisdiák, tornaljaiak, hétiek, putnokiak. Az egykori polgárházat 2002-ben sikerült megvennie, rendbe hoznia és berendeznie a Rákóczi Szövetség Baráti Köre Tornalja és Vidéke polgári társulásnak, így alkalmassá vált az épület arra, hogy helyet adjon kulturális és művészeti eseményeknek és gyermekprogramokat bonyolítson. A tágas udvaron pedig van hely játékra, szabadtéri rendezvényekre. Počas uplynulých dní sa zvonec na Rákócziho dome v Tornali rozozvučal častejšie. Viac ako štyridsať žiakov z Tornale, Hétu či Putnoku má za sebou rušný týždeň. Rákócziho priateľské združenie v Tornali a Združenie vidiečanov kúpili budovu v roku 2002, následne ho opravili a zariadili. Budova tak bola vhodná, aby sa v nej usporiadali kultúrne a umelecké akcie i programy pre deti. Na rozľahlom dvore je priestor na hry či programy pod holým nebom. Így volt ez most is, amikor 42 gyerek és felnőtt segítőik vették birtokba a magyar házat. A kézműves tábornak már több mint egy évtizedes múltja van, de nem mindig itt és ilyen szervezeti keretek között zajlott, tudtuk meg Molnár Katalintól, akinek sok éve szívügye a tábor. Tak to bolo aj teraz, keď dom obsadilo 42 detí a ich dospelí pomocníci. Remeselnícky tábor má viac ako desaťročnú históriu, ale ako sme sa dozvedeli od Katalin Molnár, nie vždy bol tu a v takých podmienkach. Megszólaló: Molnár Katalin

18 Valójában 2000-óta még a szülői munkaközösség keretén belül kezdtük el ezt csinálni szülők. Aztán pedig ez kinőtte magát és átvette a CSEMADOK területi választmánya. Kerestünk pályázatot is rá. Hogy fejlődhessen ez, fokozatosan évről-évre a szlovák kormányhivatal kisebbségi osztálya pártfogója, és innen tudunk szerezni rá anyagiakat, idén pedig a Városi Hivatal is segít bennünket anyagilag. Tábor organizujeme od roku 2000 v spolupráci s rodičovským združením. Potom organizácia prešla na miestne oddelenie CSEMADOKU. Vypracovali sme aj projekty, aby sme sa mohli rozvíjať z roka na rok. Podporu dostávame od menšinového oddelenia slovenskej vlády, tento rok nás materiálne podporil aj mestský úrad. Voltak évek, amikor a megyétől is tudtunk szerezni anyagiakat, úgyhogy keressük a forrásokat, hogy minden évben megtudjuk szervezni. Nem szeretnénk ezt megszakítani, mert úgy érzem, hogy ez már hagyománnyá növi ki magát, illetve már hagyomány lett belőle, mert a gyerekek zöme évről évre vissza jár. 80%-ban itt vannak a gyerekek. Boli roky, keď sme materiálnu pomoc dostali aj od kraja, hľadali sme všetky možné zdroje, aby sme mohli tábor zorganizovať každý rok. Chceli by sme v tom pokračovať, pretože cítim, že sa z toho stala tradícia, väčšina detí sa sem z roka na roka vracia, je ich tu vyše 80%. Ez már ötödik alkalom és a gyerekek létszáma évről évre emelkedik, aminek mi nagyon örülünk. Ebben az évben 43 gyerekünk van, a tavalyi 32-höz képest emelkedő. Mivel Putnok nekünk testvérvárosunk, kitaláltuk, hogy hívunk gyerekeket Putnokról is, ezt a város pártfogolta anyagiakban is. Toto je už po piatykrát a počet detí z roka na rok narastá, z čoho sa veľmi tešíme. V tomto roku máme 43 detí, čo je oproti 32 v minulom roku oveľa viac. Pretože je Putnok naším partnerským mestom, vymysleli sme, že pozveme deti aj z Putnoku. V tomto nás materiálne podporilo aj mesto. Ennek a hét gyereknek a szállást úgy oldottuk meg, hogy a táborozó gyerekeknél szállásoltuk el őket, hogy barátságok alakuljanak ki és valószínűleg lesz rá alkalom, hogy viszonozzák is majd nekik és úgy gondolom, hogy valahol a barátságot, a testvériséget itt is kell keresni, és nem csak magas szinteken. Týmto siedmim deťom sme zabezpečili ubytovanie u detí, ktoré boli tiež v tábore. Takto medzi nimi mohlo vzniknúť pevné priateľstvo. Je tu predpoklad, že neskôr im to oplatia. Myslím si, že bratstvo, kamarátstvo musí človek hľadať všade, nielen vo vysokých kruhoch. Pályázat útján tervezik befedni a tetőt is és a hátsó kert tereprendezési munkáira is jól jönne egy kis pénz. Kitudnák használni a nagy füves területet. V rámci projektu plánujú opraviť strechu, peniaze by sa zišli aj na rekonštrukciu zadnej

19 záhrady, tak by mohli využiť aj trávnatú plochu. Egyenlőre azonban örülnek a jelen lehetőségeinek és mindent megtesznek azért, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Zatiaľ sa tešíme súčsným možnostiam a robíme všetko pre to, aby sa tu deti cítili dobre. Megszólaló: Molnár Katalin Igyekszünk minden évben valami új foglalkozást kitalálni, idén a tojásfestés van ami nem volt, illetve ez a papírmerítés. A tavalyi év őszén megtudtuk, hogy a Hétieknek van ez a foltvarró csoportjuk, meghívtuk őket, mivel emellett még kézműves foglalkozásokat is vezetnek, a gyerekeket megtanítják varrni, ugyanis a mai gyerekek ezt már nem tudják, nagyon sok szülő se talán ezeket amiket ők itt megtanulnak. A gyerekek együtt nagyon szívesen foglalkoznak. Každý rok sa snažíme vymyslieť nejakú novú činnosť, tento rok sú nové veci ako maľovanie vajíčok, prípadne práca s papierom. Minulý rok na jeseň sme sa dozvedeli, že obec Hét má šijacu spoločnosť. Pozvali sme ich, keďže okrem toho sa zaoberajú aj ručnými prácami. Deti naučili šiť, pretože dnešné deti to už nevedia, možno už ani ich rodičia. S deťmi sa zaoberajú veľmi radi. Nem nehéz bevonni a felnőtteket sem, a többnyire pedagógusokból álló segítőgárda a nyári szünetből áldoz időt a táborra. Nie ja ťažké zapojiť aj dospelých, väčšinou ide o pedagógov, ktorí svoj čas v lete zasvätia táoru. Megszólaló: Zsapka Mária Mondhatni, hogy kiskorom óta foglalkozok, mindenféle technika érdekel és képzőművészetet tanítok nyáron kívül a Művészeti Iskolában, ott foglalkozunk a gyrekekkel. ôžem povedať, že už od detstva som sa rada zaoberala rôznymi technikami, počas leta učím umenie v umeleckej škole, kde sa zaoberáme s deťmi. A foglalkozások reggel kezdődnek és nagyon változatos tematika szerint zajlanak. Gyöngyfűzés, nemezelés, agyagozás, szövés, de kevéssé ismert technikák, például fonás peddignádból és papírmerítés is szerepelt a programkínálatban. ktivity začínajú ráno a venujeme sa rôznym témám. Navliekanie korálok, zhotovonie úžitkových predmetov, pletenie, ale aj menej známe techniky, napríklad z pletenie peddigu, toto všetko je súčasťou progamu. A tábor szervezők számára eleinte gondot okozott, hogyan fogják a különböző életkorú gyerekek számára ugyanolyan hasznossá és egyben élvezetessé tenni a foglalkozásokat, de a jelek szerint ez is jól sikerült. Kicsik és nagyobbak egyaránt megtalálták a nekik tetsző, őket érdeklő kézműves tevékenységeket. Pre usporiadteľov tábora bolo spočiatku problémom, ako pripraviť aktivity pre deti

20 rôzneho veku, ale očividne sa im to podarilo. Aj malí, aj veľkí si našli svoju obľúbenú umeleckú činnosť. Megszólaló: Márton Emese Én nagyon jól éreztem magamat, sokat fűztem, fontam, szőttem, sok mindent csináltam. Mindig másféle munkával kezdem és aztán mindig váltakozik. Ha az egyikkel kész vagyok, megyek a másikra. Bolo mi tu dobre, navliekal som, plietol, robil som veľa vecí. Vždy som skúsil niečo nové, činnosti som obmieňal. Keď som niečo dokončil, začal som zasa iné. A helybeli gyerekeket szüleik hozzák, viszik reggel és délután, a putnokiakat pedig vendéglátó családok fogadták erre a hétre. Miestne deti nosili rodičia, ráno a poobede, deti z Putnoku strávili týždeň v hosťovskej rodine. Megszólaló: Szabó Judit Fanni Már egyszer voltam itt esküvőn, de az csak ilyen futó látogatás volt. Eljöttünk kocsikkal, nagy szeretettel vártak minket itt a családba befogadó gyerekek, úgyhogy most egy hétre befogadtak minket a saját családjukba, bemutatkoztak, megismertük egymást, nagyon jó volt. Én Kocsis Viktóriához mentem. Én pedig Breznay Dominikához. Už som tu raz bola na svadbe, ale to bola len taká krátka návšteva. Prišli sme autom, hosťovské deti nás prijali veľmi srdečne, prijali nás na týždeň do svojej vlastnej rodiny, predstavili sme sa, spoznali, bolo to veľmi dobré. Ja som bola pri Viktórii Kocsis. A ja pri Dominike Breznay. Nagyon sokat kézműveskedtünk, mindenfélét szövünk, fonunk, üvegfestékezünk, nemezelünk, meg mindenféle sok érdekes dolgot csinálunk. Veľmi veľa sme sa zaoberali ručnými prácami, plietli sme a zapletali, maľovali na sklo a mnoho ďalších zaujímavých vecí. Megszólaló: Pokó Csenge Én a befogadó családdal a tornaljai strandon voltam, nagyon tetszett, meg hát még ismerősöknél voltunk látogatóban. a som bola so svojou hosťovskou rodinou na kúpalisku v Tornali, veľmi sa mi to páčilo, navštívili sme aj známych. - Hallom, hogy kirándulni is mentek még a hétvégén. Hova?

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók Kitől? Mesél az erdő pályázat Az EGERERDŐ Zrt. működési területén található általános iskolák 8 fős, 2-4. osztályos tanulóiból álló csoportok

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (22)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (22) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (22) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu Materiál na rokovanie Materiál č.: 18/2015/3 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VII. volebnom období Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 3. ülésének beterjesztett anyaga a VII.

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa Ž M e s t s k é n o v i n y september 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk cena: 0,35 eur Za tie roky sme riešili mnoho priestupkov ale mnohým priestupkom a trestným činom

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, február 2008 Z obsahu Od mája bude mestská polícia v nepretržitej 24-hodinovej službe. Hovoríme s náčelníkom Jozefom Kovácsom. 3. str. M e s t s k é n

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 695/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 26. mája 2016 k bodu rokovania číslo:... A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ...

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ... www.zurnaly.sk GALANTSKÝ A ŠALIANSKY ŠPECIÁL o našich obciach... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta... Ročník XVIII. NOVEMBER 2014 časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Holandsko

Opatrovateľ / ka - Holandsko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Holandsko Jutalom : 1 460 za turnus beleértve az adót Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 0 szabad hely: Ország: Holandsko A belépés időpontja:

Részletesebben

GÉPI HANG ÉRTÉSE Elérhető pontszám: 10 pont. A hanganyag írott változata:

GÉPI HANG ÉRTÉSE Elérhető pontszám: 10 pont. A hanganyag írott változata: A hanganyag írott változata: ARMA vizsga,, 2. feladat. Hallgassa meg a következő 10 idegen nyelvű kérdést vagy állítást, és karikázza be a mellékelt feladatlapon a hozzájuk kapcsolódó helyes választ. Minden

Részletesebben

Spolunažívajme v láske. Szeretetben összefogni NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE KÖBÖLTKŪT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Vážení spoluobčania

Spolunažívajme v láske. Szeretetben összefogni NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE KÖBÖLTKŪT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Vážení spoluobčania IX. ročník 3/4. číslo IX. évfolyam 3/4. szám NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE KÖBÖLTKŪT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA ZDARMA INGYENES Vážení spoluobčania Tisztelt lakosok V mene samosprávy obce, ako aj vo

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (25)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (25) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (25) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu, rodičov a brata Štefana 9:30 (M-S) Kostolná p.d. Za Mons. Ladislava Paxyho, duchovného otca ---- ---- ----

8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu, rodičov a brata Štefana 9:30 (M-S) Kostolná p.d. Za Mons. Ladislava Paxyho, duchovného otca ---- ---- ---- RÍÍM..-KATOLÍÍCKA FARNOSŤ KOSTOLNÁ PRII DUNAJII PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ NA TÝŽDEŇ PO 12. NEDELI V CEZROČNOM OBDOBÍ NEDEĽA 22.. JÚNA DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍÍ 8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu,

Részletesebben

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO Všetky údaje uvedené v tabuľkách sú v percentách Počet respondentov: 721 Zber údajov: 6. 19. novembra 2007 Prezentované údaje sú výsledkom reprezentatívneho

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Opýtali sme sa pána starostu. Megkérdeztük a polgármestert VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE

Opýtali sme sa pána starostu. Megkérdeztük a polgármestert VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE Köbölkút község önkormányzatának lapja IX. ročník 1. číslo IX. évfolyam 1. číslo ZDARMA INGYENES Opýtali sme sa pána starostu Megkérdeztük a polgármestert Zrážky,

Részletesebben

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y cena: 10,- Sk (0,33 ) Kamerový systém sa rozrástol 2 Iveta Radičová bola v Želiezovciach, stretla sa s gymnazistami,

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Page 1/5 Mestský úrad Kolárovo Na 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 2. 03. 2015 K bodu rokovania číslo: 11 ) Informatívna správa primátora mesta o podaných žiadostiach mesta o poskytnutie

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (43)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (43) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (43) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a pozsonypüspöki szervezett-tűzvédelem 1882-2012 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a

Részletesebben

I. A szervezet alapadatai

I. A szervezet alapadatai TARTALOM I. A szervezet alapadatai II. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról IV.

Részletesebben

Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou.

Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou. Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou. V Moldave nad Bodvou existuje už 460 rokov reformovaná cirkev. Reformácia zasiahla mesto tak výrazne, že

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (62) Vidíte cezhraničný regionálny magazín medzi Maďarskom a Slovenskom Spoločné hodnoty podporovaný Európskou úniou.

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (62) Vidíte cezhraničný regionálny magazín medzi Maďarskom a Slovenskom Spoločné hodnoty podporovaný Európskou úniou. KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (62) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 2. číslo 17. ročník Jún 2013 2. szám 17. évfolyam 2013 Június Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (21)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (21) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (21) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu KAPUVÁR CELLDÖMÖLK MESTERI SZENTGOTTHÁRD TATA KISBÉR BALATONFÜRED FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu Platnosť: 11.06. - 31.8.2016 KINCSEM WELLNESS HOTEL Kisbér,

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas Útlevél Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas - Útlevél Meno / Keresztnév: Priezvisko / Vezetéknév: Dátum narodenia / Születésem napja: Adresa

Részletesebben

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. Az ördög tánca

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. Az ördög tánca k i r á l y h e l m e c i NÉZ CHLMECké NÁZORY z Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata 6. évf. 27. szám, 2011/1, február 6. ročník 27. vydanie, 2011/1, február etek Az ördög tánca www.kralovskychlmec.sk

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ

DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ HÍRNÖK MEGJELENIK KÉTHETENTE VYCHÁDZA DVOJTÝŽDENNE HLÁSNIK 24. évfolyam, 3. szám, 2016. február 24. 3. číslo, 24. ročník, 24. februára 2016 Dunaszerdahely lánglelkű tudósa

Részletesebben

spravodajca Letné vydanie Kostol a námestie ako ďalej? Malá vodná elektráreň - územný plán neschválený M e s t s k é n o v i n y

spravodajca Letné vydanie Kostol a námestie ako ďalej? Malá vodná elektráreň - územný plán neschválený M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk Letné vydanie spravodajca X. rocník, júl-august 2009 M e s t s k é n o v i n y cena: 0,50,- (15,- Sk) Inovatívne v tepelnom hospodárstve ako horí slama v kotolni Tenerga? Prehľad

Részletesebben

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei Literatúra / Irodalom, V. ročník Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Vznik písma a knihy/az írás kialakulása Začiatky písomníctva/az írásbeliség kialakulása (O knižnici)/(a

Részletesebben

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma PANORÁMA Spravodaj Moldavy nad Bodvou - Szepsi város lapja #05/2013 Zdarma / Ingyenes www.moldava.sk 01 Úvod 03 Z nášho života - Életünk 05 Kompas - Iránytű 07 Mozaika - Panoráma 02 Strieška - Esernyő

Részletesebben

Hírlevél. A múlt hónapban történt

Hírlevél. A múlt hónapban történt Hírlevél A múlt hónapban történt 2015.02.11 FARSANGRA készülődtünk: A jelmezek kiegészítőit a gyerekházban a szülőkkel együtt készítettük el február 11-én 11 anyuka társaságában. Alkottunk hercegnő fejdíszt,

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának

Részletesebben

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com)

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com) Volám sa Sárközy Miklós. Narodil som sa 3. februára 1976 v Pécsi. Svoje gymnaziálne štúdia som absolvoval v Sárbogárde, kde som maturoval v roku 1994. V rokoch 1994 až 1996 som študoval odbor histórie

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca X. rocník, jún 2009 M e s t s k é n o v i n y cena: 0,33 (10,- Sk) Mesto získalo Útulok od Nitrianskeho samosprávneho kraja za 1 euro Želiezovské kino stojí zatiaľ

Részletesebben

Zdravotná sestra - Holandsko

Zdravotná sestra - Holandsko Munkaközvetítő ügynökség Zdravotná sestra - Holandsko Jutalom : 4 500 za turnus beleértve az adót Elvárt végzettség: Zdravotná sestra Num személyek: 0 szabad hely: Ország: Holandsko A belépés időpontja:

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Spoločne pre náš Región 2012. március

Spoločne pre náš Región 2012. március KÖZÖSEN A RÉGIÓNKÉRT Spoločne pre náš Región 2012. március Együttműködéssel élmény lehet magyarnak lenni és itthon érezni magunkat Az egész ország kampányol, és látják, sokan gusztustalanul, támadva, kétes

Részletesebben

93701@pobox.sk. R7 5. str.

93701@pobox.sk. R7 5. str. Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, máj 2008 Z obsahu Lavičky v centr mesta - čo na to obyvatelia? 3. str. M e s t s k é n o v i n y Petícia za vybudovanie južnej rýchlostnej komunikácie

Részletesebben

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm.

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Tájház Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Strifler Károlyné Mezőkovácsháza, 2016. november 30. HELYI ÉRTÉK

Részletesebben

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax:

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax: Igazgatási Iroda 2083. Solymár, József A. u. 1. Tel.: 06 26 560 600, Fax: 06 26 560 606 Napirend: JEGYZİKÖNYV Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. szeptember 02., 18.00 kor megtartott ülésérıl 1. Az elmúlt

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (45)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (45) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (45) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Testvérközségünkben Csabrendeken a hagyományos falunap megünneplésére

Testvérközségünkben Csabrendeken a hagyományos falunap megünneplésére Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 15. ročník Október 2011 3. szám 15. évfolyam 2011 Október Starosta našej obce sa stal čestným

Részletesebben

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia CIVIL CIVIL IZÁCIÓ IZÁCIA Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia Civil-izácia pre Ochranu zdravia Konferencia Hatvan, 2013. május 9-10 Hatvan, 9-10 máj, 2013 www.husk-civil.eu 1 Project bemutatása

Részletesebben

Szeretem, mert Vasból van

Szeretem, mert Vasból van VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. Vas megyei Általános Iskolák részére Tárgy: Versenykiírás Iktatószám: 2-45/2013 Székhelyén Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Pedagógusok!

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VISEGRAD DISCUSSION PAPERS droga a zákon - čo omamuje? drog és törvény - melyik kábít? drugs and law - which is more mind numbing? Obsah Tartalom content Predslov...

Részletesebben

Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník

Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník Oblasť: Vedúci krúžku: Formy činnosti: jazyky- spoločensko-vedná oblasť Mgr.Polyáková Gizela pravidelná činnosť-týždenne 2 hodiny /pondelok, štvrtok/

Részletesebben

SZLOVÁK NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

SZLOVÁK NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Szlovák nyelv emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 16. SZLOVÁK NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORÁSOK MINISZTÉRIUMA I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település.

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település. ADATLAP MINTA Az alábbi adatok feltöltése szükséges, értelemszerűen a relevánsak. - Név (csoport/egyéni alkotó) - Elérhetőségek (cím, e-mail, telefonszám, honlap) - Képviselő neve, elérhetőségei - Művészeti

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VISEGRAD DISCUSSION PAPERS migrácia - sme pripravený na migráciu? migráció - fel vagyunk készülve a migrációra? migration - are we ready for the migration? Obsah

Részletesebben

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 2. Biztonságos szociális ellátás fenntartása Helyi házi szociális gondozás munkakörülményeinek javítása - gépjármű csere 3. Infrastruktúra állapotának javítása Polgármesteri

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (51)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (51) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (51) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben