1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13"

Átírás

1 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.) pontban megjelölt alapítók, a református Ráday Pál emlékének és szellemiségének ápolása céljából önálló jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hozunk létre az évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyv 74/A-F paragrafusában meghatározott módon és lehetőségek között az alábbiak szerint Az alapítók kinyilvánítják továbbá azon szándékát, hogy az alapítvány a közhasznú. szervezetekről szóló évi CLXVI. törvény (továbbiakban Khtv.). alapján közhasznú szervezetté alakuljon át, és ennek megfelelően módosítják az alapító okiratot. Alapítók elhatároztuk, hogyabibliát, - annak isteni üzenetét: az emberi lélek Istentől való gyógyulását és az örökérvényű isteni beszédét, mely a Szentírás alapján álló erkölcsöt hivatott az emberekkel megismertetni, - nem csupán a szokványos egyházi keretek között, hanem az élet és az új lehetőségek kínálta minden lehetséges törvényes úton és módon kívánjuk hirdetni és ebből a célból hoztuk létre az alapítványt. 1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 Füzy Árpád Pécel Szent Imre körút 15 Dr. Hardy F.Gábor Budapest Vajdahunyad u. 15. Könczöl Ferencné 2119 Pécel, Erzsébet sétány 30 Krett Tibor 2119 Pécel, Kálvin tér 5 Orosz Ágnes Pécel, József Attila u.28. Spalóczki György, 2119.Pécel, József Attila u. 13 Szabó Szilveszterné 2119 Pécel, Ráday Gedeon tér 8 Tariska Zoltán, Pécel Kálvin tér 2. Vadászi Lászlóné, Pécel, Béke u. 6 Vezsenyi né Virágh Tünde 2119 Pécel, Iskola u. 12 Alapítók kijelentik, hogy Füzy Árpád alapító június 5. napján meghalt. Spalóczki György ismeretlen helyre költözött, s mivel a volt lakcímén kívül egyéb adattal alapítók nem rendelkeznek, így felkutatni nem tudják. 2.) Az Alapítvány neve: Ráday Pál Alapítvány 3.)Az Alapítvány székhelye: Pécel, Kálvin tér 2. 4.) Az Alapítvány célja A református Ráday Pál emlékének és szellemiségének ápolása, melybe beletartozik: a'! nevelés: református óvoda és iskola létesítése és segítése b.! gyerekek és ifjúság közötti erkölcsi és hitéleti munka /cserkészet isi c.! szociális rnunka idősek, egyedül élők, szegények között d.! a református egyház épületeinek és területeinek fenntartása, müködésének segítése, rendezvényeinek támogatása. A fenti célok megvalósításával az alapítvány az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi /Khtv. 26. paragrafus ej pontja 2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 5. kulturális tevékenység, 6. kulturális örökség megóvása, 7. mfiemlékvédelem, 10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

2 5.) Az Alapítvány jogi státusza: Az Alapítvány az Alapítóktól és az adományozóktól elkülönített önálló jogi személy. Feladatainak magvalósítása során önálló irányítással és gazdálkodással bír, az e célból kapott vagyonnal önállóan rendelkezik. Az Alapítók a kijelölt kezelő szervezetet, a kuratóriumot, nem utasíthat ják, de az Alapítványi célt veszélyeztető tevékenységű kuratórium kijelölését visszavonhatják 6./ Az Alapítvány induló vagyona: Az Alapítók által befizetett összeg, mely a következő: Dr. Hardy F.Gábor Orosz Ágnes Spalóczki György Tariska Zoltán Vadászi Lászlóné Vezsenyi né Virágh Tünde Fűzy Árpád Dobos Istvánné Könczöl Ferencné Krett Tibor Szabó Szilveszterné Az Alapítvány összes induló vagyona Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Az Alapítvány vagyona működtetése és célja megvalósítása érdekében nem csak hozadékát, hanem állagát is tekintve felhasználható azzal, hogyavagyonállag csak a minimális mérték csökkenéséig használható fel. Az Alapítvány vagyonának maximális mértéke nincs, minimális mértéke viszont Ft. Az Alapítók az Alapítvány induló vagyonát az Alapítvány bankszámlájának megnyitását követő 15 napon belül átutalják. 7./ Az Alapítvány forrásai: Az alapítvány forrásai: - az alapítók befizetései - közösségek, magán és jogi személyek pénzbeli, dologi valamint tevékenység felajánlásai, hozzájárulásai. - kamatok - az alapítvány vállalkozásból eredő pénzbevételei - egyéb források. - Az államháztartás alrendszereiből kapott normatív támogatás, vagy szerződés alapján kapott egyéb támogatás az államháztartástól Az alapítvány vagyona vállalkozási kockázatot igénylő módon nem használható fel. Az alapítvány céljának elérésére vagyona felhasználható azzal azonban, hogy induló vagyona nem csökkenthető Az alapítvány gazdálkodást folytathat az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992.(VIl.23.) Kormány rendelet szerint. Az alapítvány tartozása iért saját vagyonával felel. Ennek megfelelően az alapítvány csak vagyona erejéig vállalhat kötelezettségeket. Az alapítvány vagyonának kezelését kuratórium látja el. Az alapítvány tartozásaiért a kuratórium tagjai saját vagyonukkal nem felelnek. Az alapítvány egyes tevékenységeiből eredő esetleges bevételek nem képezhetik nyereség forrását. A tevékenységből képződő esetleges bevételeket minden esetben csak az alapítvány céljára lehet fordítani.

3 A gazdálkodás eredményét nem lehet felosztani, azt csak és kizárólag az alapítvány céljaira lehet fordítani. Az alapítvány kizárólag csak másodlagos jelleggel, csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet vállalkozási tevékenységet. A kuratórium a szabad pénzeszközöket a napi kiadásokhoz szükséges pénzen kívül, kizárólag bankban tarthatja, a szabad pénzeszközöket nem fektetheti be. Az alapítvány semmilyen befektetést nem végezhet. Az alapítvány céljára felajánlható ingatlan és egyéb vagyontárgy is. Az adomány elfogadásáról, vagy visszautasításáról a kuratórium dönt. A felajánlott és elfogadott nem pénzbeli hozzájárulás átvételéről és megfelelő dokumentálásáról a kuratóriumnak kell gondoskodni. 8./ Az Alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes vagy jogi személyek egyéb támogatók adományaikkal csatlakozhatnak. Az adományozók saját nevükben, nevük elhagyásával anonim módon vagy családjuk, közösségük, társaságuk, társadalmi szervezetük nevében is tehetnek felajánlásokat, a támogatás történhet devizában is. A felajánlás tárgya lehet pénz, tőke, kamat, járadék, értékpapír, deviza. Az alapítvány céljaival és az alapítványcéljaival és az alapítvány működésével kapcsolatos bármilyen területen elvégzendő szakértelmet igénylő munkáért a munkát végzöt az alapítvány vagyonából kifizethetö díjazás és költségtérítés illeti meg. Amennyiben a szakértelmet igénylő munkát, vagy bármilyen egyéb munkát az alapítók, vagy a kuratóriumi tagok végzik, őket munkabér nem illeti meg, igazolt költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak, me ly összeget az alapítvány vagyonából kell fizetni. 9./ A csatlakozók nem válnak Alapítókká a csatlakozás tényével. Csatlakozás esetén a felajánlók által meghatározott feltétel elfogadásáról a kuratórium dönt. 10./ Felek az Alapítvány céljára juttatott összegeket pénzintézetnél helyezik el. Az elfogadott külföldi pénzfelajánlás az Alapítványi célok megvalósítására devizában kamatozik és vehető fel a pénzintézettől, a devizát devizában devizaszámlán kell tartani. 11./ Az alapítvány kezelő szerve a kuratórium, me ly dönt az alapítványi vagyon felhasználásáról. Az alapítvány nem lehet profitorientált. Az alapítvány képviselője a kuratórium elnöke vagy elnökhelyettese önállóan. Az alapítvány kizárólagos célját nem veszélyeztető vállalkozási tevékenységet folytathat, azonban csak másodlagos jelleggel. Az alapítvány esetleges vállalkozásaiból keletkezett hasznot szintén csak az alapítvány céljaira lehet felhasználni Az Alapítók 5 tagú kuratóriumot jelölnek ki. Az Alapítók Biró Attilánét (édesanyja neve Nagy Mária, 2119 Pécel, Bocskai u. 2/a) a kuratórium elnökének, Kovács Gergelyt (édesanyja neve Mladoniczki Judit, 2119 Pécel, Isaszegi u. 15) a kuratórium alelnökének, Farkas Csabánét (édesanyja neve Szabó Julianna Zsuzsanna, 2119 Pécel, Március 21. u.3) a kuratórium titkárnak, Ladjánszki Veronikát (édesanyja neve Király Aranka, 2119 Pécel, Erzsébet sétány 7), a kuratórium tagjánalk, Margit Juliannát (édesanyja neve Fogarasi Ida, 2119 Pécel, Faiskola u 14/a) a kuratórium tagjának nevezik ki. A kinevezés határozatlan időre szól. 13.) Az Alapítványt a kuratórium elnöke, alelnöke és titkára képviseli azzal, hogy a három aláírásra jogosult közül bármelyik kettő együttes aláírása szükséges. 14.) A Kuratórium tagjai kijelentik, hogya fenti kinevezést, illetve feladatot elfogadják. A kuratórium tagjai kijelentik, külön megszövegezett okiratban, hogy nem esnek a Ptk. 741C. paragrafus 131 bekezdésében szabályozott illetve az évi CLVI tv 1 Khtv 1 eltiltó

4 rendelkezései alá és egyben kijelentik a kuratóriumi tagok, hogy a kuratóriumi megbízatást elfogadják. Az Alapítvány kuratóriumának tagjai valamennyien vezető tisztségviselők. A vezető tisztségviselők, nem lehetnek egymással hozzátartozói viszonyban, illetve sem egymással, sem az alapítóval, sem munka jogi, sem gazdasági, sem semmilyen egyéb érdekeltségi jogviszonyban. Kijelentik továbbá ugyancsak a külön nyilatkozatban, hogy a Khtv. 8. paragrafus lll, 121 bekezdés ben, és a 9. paragrafus 11/, 121 bekezdésében foglalt rendelkezések tartaimát is ismerik,- mely rendelkezések e pontban megfogalmazásra is kerülnek - az azokban foglalt rendelkezéseket magukra nézve kötelezőnek elfogadják, és az ott írt rendelkezéseknek mindenkor maradék nélkül eleget tesznek. A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűnését megelőzően két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt, és megnevezni a másik közhasznú szervezetet. A kuratórium tagjai közül a határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk 685 paragrafus bj pont l, élettársa a határozathozatal alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármely más előnyben részesülne, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. em lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgáló az a személy, aki aj kuratórium elnöke vagy tagja, bj a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másként nem rendelkezik cj a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve dj az aj - cj pontban megjelölt személyek hozzátartozói. 15.) A közhasznú szervezet működése, szolgáltatásai igénybevételének beszámolói közlésének nyilvánossága: A közhasznú szervezet működése: Az elnök a kuratóriumot szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal, vagy bármelyik kuratóriumi tag, felügyelő szerv vagy a törvényességi felügyelet kívánságára hívja össze. A kuratóriumi ülésekre tanácskozási joggal meghívják az alapítókat, illetve meghatalmazott jukat, és a ,- Ft értékhatár feletti adományozókat. Az egyes kérdésekben szavazattöbbséggel döntenek. Szavazategyenlőség esetén az elnök, távollétében az alelnök szavazata dönt. A kuratórium döntéseinek meghozatalánál köteles elsősorban a szakmai szempontokat figyelembe venni. Az év első negyedévében kuratóriumi ülést kell tartani, mely kuratóriumi ülésen tételesen kell elszámolni az előző évről, egyszerűsített mérleget kell készíteni, és be kell számolni az előző évi teljes tevékenységről. Ezen tételes elszámolás és az egyszerűsített mérleg a közhasznú szervezet éves beszámolója. Az éves beszámolóval egy időben közhasznúsági jelentést is kell készíteni. Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratóriumi ülés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a kuratóriumi ülésen jelen lévők kétharmados szótöbbségével kell elfogadottnak tekinteni.

5 A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: a,1 a számviteli beszámolót, bj a költségvetési támogatás felhasználását, c,1 a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, d,1 a cél szerinti juttatások kimutatását, e,l a központi költségvetési szervtöl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitól kapott támogatás mértékét, f,1 a közhasznú szervezet vezet ó tisztségviselöinek nyújtott juttatások értékét,illetve összegét, g,1 a közhasznú tevékenységról szóló rövid tartalmi beszámolót. A kuratórium i üléseket a kuratórium elnöke vagy titkára hívja össze. Az írásbeli meghívóban közölni kell a napirendi pontokat, és amennyiben a napirendi pontokhoz írásbeli anyag is készül, úgy az írásbeli anyagokat is mellékelni kell a meghívóhoz. A kuratóriumi ülésekre a kuratóriumi tagokon kívül - akik tanácskozási és szavazati joggal rendelkeznek - meghívást kapnak az alapítók, (meghatalmazott juk) az előzőekben megjelölt adományozók, valamint, ha az Alapítványnak van jogi tanácsadója, a jogi tanácsadó is, ez utóbbiak tanácskozási, javaslattételi joggal. A kuratóriumi üléseken csak a kuratóriumi tagoknak van szavazati joguk. A kuratóriumi ülés határozatképes, ha a kuratóriumi tagok több mint fele jelen van. A kuratóriumi üléseket a kuratórium elnöke, távollétében a titkár vezeti. A kuratóriumi ülések nyilvánosak, azokon hallgatóként bárki jelen lehet. A kuratóriumi ülés nyilvánosságát az alapítvány azzal is kívánja biztosítani, hogy a kuratóriumi ülésekre szóló meghívót az alapítvány hirdetőtáblájára ki kell függeszteni az ülést megelőző 15 nappal a napirendi pontok közlésével, valamint a napirendi pontokhoz mellékelt írásos anyaggal együtt. A meghívónak azt a megjegyzést is kell tartalmaznia, hogya kuratóriumi ülés nyilvános, azon hallgatóként bárki jelen lehet. A hirdetőtáblának olyan helyiségben kell lennie, ahová bárki bemehet munkaidőben. A kuratórium határozatait nyílt szavazással hozza meg, de egy - egy konkrét döntés előtt elrendelhet titkos szavazást is. Titkos szavazás esetén a levezető elnök az Alapítvány pecsétjével ellátott szavazólapokat szétosztja, majd a szavazatokat a kuratóriumi ülésen tanácskozási joggal jelenlévő személyek számlálják meg. Azt a határozatot kell elfogadottnak tekinteni, amely határozathoz a jelenlévő kuratóriumi tagok több mint fele csatlakozott, kivéve, amikor az alapító okirat I vagy ide vonatkozó jogszabály I minósített szótöbbséget ír elő. A kuratórium akkor határozatképez, ha legalább három tag jelen van. A kuratórium az alapítvány teljes vagyonával rendelkezik, maga dönti el, hogy annak mely részét használja fel közvetlenül, illetve a készpénz mely részét tartalékolja bankban. A támogatások mértékének meghatározása valamint a pályázatok elbírálása szintén a kuratórium feladata. A közhasznú szervezet szolgáltatásai igénybevételének módja: Az alapítvány célja szerinti támogatás úgy történik, hogy az alapítvány az erre fordítható pénzeszközeiből anyagi erejéhez képest az arra rászoruló, az alapítvány céljával, tevékenységével összeegyeztethető igénylőket szolgáltatásaival segíti, illetve ha a kuratórium bármely tagja vagy az alapítvány munkájában aktívan résztvevő más személyek a kuratóriummal közlik, hogy valaki vagy valakik az alapítvány célja szerinti támogatására szorulnak, úgy ezen személyeket is támogatja az alapítvány, anyagi erejéhez képest. Amennyiben az alapítvány pályázatot ír ki, a pályázat elbírálása szintén a kuratórium jogköre. Az alapítvány valamennyi szolgáltatása elsődlegesen ingyenesen vehető igénybe. Amennyiben az alapítvány valamely cél szerinti tevékenységért anyagi ellenszolgáltatást kér, úgy ez az ellenszolgáltatás legfeljebb csak a szolgáltatás rezsiköltségéig terjedhet, a cél szerinti

6 szolgáltatás tehát legfeljebb csak önköltséges lehet. Az önköltséges szolgáltatásnál is lehetővé teszi azonban az alapítvány, hogy az igen rászorultak ezen szolgáltatásokat is ingyenesen vehessék igénybe. Az alapítvány cél szerinti juttatásai bárki által megismerhetök. Az alapítvány vagyonának cél szerinti felhasználásáról minden esetben csak az alapítvány kuratóriuma dönthet. Az államháztartás alrendszereiből - a normatív támogatást kivéve - kapott pénzeszköz felhasználása úgy történik, hogy az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a helyi önkormányzat hivatalos lapjában meg kell jelentetni. A közhasznú szervezet beszámolói közlésének nyilvánossága: - A kuratórium döntéseit a kuratórium titkára nyilvántart ja a határozatok tárában. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és az ellenzők számarányát, (nyílt döntés esetén) személyét. A kuratórium elnöke gondoskodik kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon. A kuratóriumi döntéseket az alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra. A kuratórium döntéseivel, az alapítvány működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet az alapítvány székhelyén előre egyeztetett időpontban. Az alapítvány működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közlései ről időszaki kiadványaiban, és internet-honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot. A honlap elérhető Azokat a kuratóriumi határozatokat, melyek azon összeg felhasználásáról rendelkeznek, melyet a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználás alapján kapta a közhasznú szervezetnek minösített alapítvány, meg kell jelentetni a külön jogszabályban megjelölt idöpontig a jogszabály előírásainak megfelelő sajtóban. A közhasznú szervezet határozatainak nyilvánosságát azzal is kívánja biztosítan i, hogya vezető szervének valamennyi határozatát, annak meghozatalát követő 3 munkanapon belül kifüggeszti a székhelyén lévő hirdetőtáblára, és ott tartja 60 napig. A hirdetőtáblának olyan helyiségben kell lennie, ahová bárki bemehet munkaidőben. Ugyanide ki kell függeszteni a határidő lejártáig, de legalább 60 napra a támogatási lehetőségeket, és azok mértékét tartalmazó hirdetményeket, illetve az alapítvány minden egyéb szolgáltatását tartalmazó hirdetményét is. A fentiek szerint tehát a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról az előzőekben megjelölt módon a hirdetőtábla igénybevételével is kíván gondoskodni. 16./ A pénzintézetnél csak olyan személyek jogosultak banki aláírási jogot gyakorolni, és minden esetben két személy együttesen, akik megfelelnek a Ptk 741C paragrafus (3) bekezdésében foglaltaknak, személyükön keresztül az alapítók, sem közvetlenül sem közvetve az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást nem gyakorolhatnak. A pénzintézetnél minden esetben a kuratórium elnöke, alelnökhelyettese és titkára aláírása szükséges az utalványozáshoz, azzal, hogya három személy közül minden esetben két kuratóriumi tag aláírása szükséges., akik ezt a kijelölést külön okiratban tett nyilatkozatukban elfogadják. 17./ Az Alapítvány pénzforgalmáról a kuratórium elnöke folyamatos elszámolást készíttet és az elszámolásról évenként az Alapítót, illetve az adományozókat, valamint az adóhatóságot és az egyéb illetékes szerveket írásban tájékoztatja. A cél szerinti tevékenységből eredő bevételeket és kiadásokat, illetve a vállalkozási tevékenységből eredő bevételeket és kiadásokat elkülönítetten kell nyilvántartani. 18./ Az Alapítvány vagyona felhasználható: Az alapítvány vagyona felhasználható:

7 z a.) a 4.) pontban meghatározott célok megvalósítására, b.) az alapítvány céljaira, működésére, tájékoztató reklám, ismeretterjesztő anyag készítésére és terj esztésére, c.) az alapítványi célok megvalósítását biztosító bármely tevékenység támogatására d.) az alapítványi célok megvalósítását biztosító eszközök beszerzésére. A kuratórium az alapítvány teljes vagyonával rendelkezhet, azonban a teljes vagyon feletti rendelkezésnél figyelembe kell vennie az alapító okirat 6.) pontjában foglalt minimális vagyonra vonatkozó rendelkezést. A kuratórium maga dönti el, hogy a vagyonnak mely részét használja fel közvetlenül és mely részét fekteti be kamatozó vagy egyéb formában. A támogatások mértékének meghatározása, valamint a pályázatok elbírálása szintén a kuratórium feladata. Az alapítvány működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzéséről a kuratórium gondoskodik. 19./ Az Alapítvány működésének ellenőrzése: Az alapítók három tagú a kuratóriumtól elkülönült felügyelő szervet hoz létre és egyben kijelöli a felügyelő szerv elnökét és tagjait. Alapítók a felügyelő szerv elnökének következő személyt jelöli ki: ifj.sajti József (anyja neve: Koczka Erzsébet 2119 Pécel, Március 21 u ll.) Alapítók a felügyelő szerv tagjainak a következő személyeket jelöli ki: Raubinek Gáborné (anyja neve Macsán Piroska 2119 Pécel, Tompa M.u.l), Németh Hajnalka (anyja neve Áfra Katalin, 2119 Pécel, Ráday Gedeon tér 6 II/4). A felügyelő szerv szükség szerint tartja üléseit, de az éves zárszámadó kuratóriumi ülés előtt legalább 15 nappal előbb üléseznie kell és meg kell vizsgálnia a kuratórium éves beszámolóját egyszerűsített mérlegét közhasznúsági jelentését. A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésein tanácskozási joggal részt vesz. A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy aj a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekmény ( mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, bj a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. Az intézkedés re jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. A felügyelő szerv határozatképes, ha legalább két tag jelen van, határozatait nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazat egyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, és ismételt szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetetnek kell tekinteni. Az alapítvány működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. 20./ Az Alapítvány kuratóriumának és a felügyelő szervnek tagjai valamennyien vezető tisztségviselők. A vezető tisztségviselők nem lehetnek sem egymással, sem az alapítókkal hozzátartozói viszonyban, illetve sem egymással, sem az alapítókkal, sem munka jogi, sem gazdasági, vagy bármilyen más érdekeltségi jogviszonyban. A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűnését megelőzően két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki.

8 A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt, és megnevezni a másik közhasznú szervezetet. A kuratórium tagjai közül a határozathozatalban nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója IPtk 685 paragrafus b./ pont /, élettársa a határozathozatal alapján kötelezettség,vagy felelősség alól mentesül, vagy bármely más előnyben részesülne, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgáló az a személy aki a./ kuratórium elnöke vagy tagja, b./ a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másként nem rendelkezik c./ a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d./ az a./ - c./ pontban megjelölt személyek hozzátartozói. A vezető tisztségviselők külön okiratban megszerkesztett nyilatkozatban valamennyien kijelentik, hogya módosított alapszabály tartaimát ismerik, az abban foglaltakat magunkra nézve kötelezőnek elfogadják. Egyben büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentik, hogy az alapítókkal hozzátartozói, gazdasági-, munka- vagy bármilyen más érdekeltségi viszonyban nincsenek, illetve az alapítvány bármelyik vezető tisztségviselőjével sem hozzátartozói, sem gazdasági, sem munkaviszonyban, vagy bármilyen más érdekeltségi viszonyban nincsenek. Velük szemben az évi elvi tv / Khtv / 8.paragrafus /2/ bek. illetve 9. paragrafus /1/ bekezdésében irt kizáró ok - melyeknek tartaimát ismerik - nem áll fenn. Kijelentik továbbá, hogy közügyektől, illetve foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állnak, és így nincs jogszabályi akadálya annak, hogyakijelölést elfogadják. 21./ A kuratórium titkára a kuratóriumi üléseken hozott határozatokat külön okiratban nyilvántart ja, mely nyilvántartásban a határozatok számát arab számmal az év elejétől folyamatos sorszámmal kell ellátni ezt követően / jel után következik az évszám, majd további / jel után római számmal a hónap, és arab számmal a határozat meghozatalának napja. Ezután következik a határozat konkrét szövege, majd fel kell tüntetni a határozatban a végrehajtásért felelős személyt, vagy személyeket, a végrehajtás időpontját, illetve szükség esetén, hogya határozat mely időpontig hatályos. Végezetül pedig tartalmaznia kell a döntést támogatók és ellenzők számarányát, nyílt szavazás esetén személy szerinti megjelöléssel. Az egy - egy határozat végén pedig szerepelnie kell a kuratórium elnöke és titkára aláírásának. 22./ A cél szerinti tevékenységből eredő bevételeket és kiadásokat, illetve a vállalkozási tevékenységből eredő bevételeket és kiadásokat elkülönítetten kell nyilvántartani 23./ Az alapítvány pénzforgalmáról a kuratórium elnöke folyamatos elszámolást készíttet és az elszámolásról évenként az alapítókat, illetve a Ft feletti értékkel támogató adományozókat, valamint az adóhatóságot és az egyéb illetékes szerveket írásban tájékoztatja. 24./ Az alapítvány javára történő befizetések, és abból történő kifizetések, a mindenkor hatályos adóügyi-, egyéb pénzügyi jogszabályok figyelembevételével lehetségesek. 25./ Az alapítvány megszűnik, ha - az alapítványt a bíróság a nyilvántartásból törli - a Bíróság az alapítványt megszünteti

9 - a Bíróság az alapítványnak más alapítvánnyal való egyesítését rendeli el. Az Alapítvány rnegszünése esetén az Alapítvány mindennernü vagyon a, me ly az esetleges tartozások kifizetése után marad, a péceli Református Egyházra kell hagyornányozni. /Reforrnátus Egyházközség, Pécel, Kálvin tér 2./ 26.1 Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása Az alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat Az alapítók kéri a Pest Megyei Bíróságtól jelen alapítványnak nyilvántartásba vételét, és kérik egyben az alapítványnak a közhasznú szervezetek nyilvántartásába történő felvételét azzal, hogy közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet. 29./Az Alapítvány javára történő befizetések, és abból történő kifizetések, a mindenkor hatályos adóügyi jogszabályok figyelembevételével lehetségesek. 30./ Alapítók meghatalmazzák a Hardy Ügyvédi Irodát (1073. Budapest, Erzsébet krt.26.), Dr. Hardy F. Gábor ügyvéd ügyintézése mellet, az Alapító okirat elkészítésével, és az érintett hatóságok előtti képvise lette I. 31./ Az Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései, valamint a rnindenkor hatályos vonatkozó pénzügyi és egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók. 32.) Az Alapító az Alapító okiratot indokolt esetben - az Alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül módosíthatja, mely módosítást is be kell adni a bíróságnak a módosításoknak a nyilvántartáson történő átvezetése céljából. Kelt Budapesten évben november hónap 17. napján Módosítás kelte Pécel, szeptember 18 napján. I ~~ Dr. ~ ardy F.Gábor Orosz Ágnes Yw~~ Tariska Zoltán ~y,'-.l~ ~u&be~~ Könczöl Ferencné Krett Tibor rn()cc~ ''bóoos Istvánné ~r~ lb-uil -'J U~4A- Tc:~ú- V~;~yi«é' Virágli Tünde ~8~~~ Szabó Szilveszterné Alapítók Készítettem és eiienjegyzem Pécel, szeptember 18 napján

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

,,AMERIKAI ALAPITVANYI ISKOLAERT Alapitvany. Alapito Okirat

,,AMERIKAI ALAPITVANYI ISKOLAERT Alapitvany. Alapito Okirat ,,AMERIKAI ALAPITVANYI ISKOLAERT Alapitvany Alapito Okirat 1. Az alapitvany neve:,,amerikai Alapitvanyi Iskolaert" 1.1 Az Alapitvany Szekhelye: 1075 Budapest, Wesselenyi u.44. 2. Alapitdk: Alapito vagyon:

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően Ennek a kiegészítésnek az a célja, hogy összefüggően bemutassa: a Polgári Törvénykönyv megváltozásával milyen más, megváltozott

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y 1. A Társaság elnevezése 1.1. A Társaság elnevezése: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai 1) A közalapítvány neve: GYERMEKEINK MŐVELTSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY A közalapítvány székhelye:

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Útmutató az önkéntes törvényhez amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Fejezetcím Tartalomjegyzék Szerzôk: dr. Bíró Endre dr. Bullain Nilda dr.

Részletesebben

Magyar Csaladtortenet-kutato. a modositasokkal egyseges szerkezetben *

Magyar Csaladtortenet-kutato. a modositasokkal egyseges szerkezetben * A Magyar Csaladtortenet-kutato Al a p s z u b a l y a Egyesiilet a modositasokkal egyseges szerkezetben * Az alapit6k a hatalyos jogszabalyok szerint 2011. januar ls-i Kozgyulesukon elhataroztak a Magyar

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA. Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30.

MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA. Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30. MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30. B E V E Z E TO A Mozgaskorlatozottak Baranya Megyei Egyesuletenek celjai

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM)

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság (a továbbiakban: MPT)

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 5/2008. (XI. 27.) MÜK Szabályzattal módosított 8/1999. (III. 22.) MÜK Szabályzata 1

az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 5/2008. (XI. 27.) MÜK Szabályzattal módosított 8/1999. (III. 22.) MÜK Szabályzata 1 Elfogadva: 1999. március 22., egységes szöveg: 2008. október 27. Kihirdetve:Hivatalos Értesítő 2008. évi 50. sz. (2008. december 12.) Hatályos: 2009. február 1. Módosítva: Alkalmazás: az ügyvédi hivatás

Részletesebben

2013. évi CXXXIX. törvény. a Magyar Nemzeti Bankról

2013. évi CXXXIX. törvény. a Magyar Nemzeti Bankról Hatályos: 2015. április 18-ától 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról Az Országgyűlés a Magyar Nemzeti Bankról, annak elsődleges céljairól, alapvető feladatairól, intézményi, szervezeti, személyi,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben