ANGOL NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOK A GIMNÁZIUM ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ANGOL NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOK A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA"

Átírás

1 Cél és feladat ANGOL NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOK A GIMNÁZIUM ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA Az intenzív nyelvoktatás célja, hogy a gimnáziumban végzett diákok közül minél többen magas szintű nyelvtudással fejezzék be középiskolai tanulmányaikat. A kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítása során szerezzenek használható nyelvtudást mind a négy nyelvi alapkészség (hallás, beszéd, írás, olvasás) területén. Tanulmányaik végére képesek legyenek két idegen nyelvet személyes, oktatási, közéleti és szakmai kontextusban megfelelően használni. Ezért a 10. évfolyamtól kezdve nagy óraszámban biztosítjuk egy második, igény szerint egy harmadik (kevésbé gyakran oktatott) nyelv tanulását. A nyelvtanulás fejleszti a tanuló empátiáját és toleranciáját más kultúrák iránt, kialakítja az összehasonlítás képességét, és kíváncsiságot ébreszt, amely alapja a további önálló információszerzésnek. Célunk, hogy tanulmányaik során a diákokban alakuljon ki és maradjon ébren a kedvező attitűd és motiváció a nyelvtanulás, az azon a nyelven beszélő emberek és kultúrájuk, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerésére. A megfelelő tanítási és tanulási stratégiák alkalmazásával és átadásával a tanulók legyenek képesek nyelvtudásukat egész életükön át önállóan fenntartani, fejleszteni, emellett új idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen tanulni. Ezt segítik az 5 év során önálló munka keretében elkészítendő kisebbnagyobb projektek, melyek elkészítési folyamatát a tanár figyelemmel kíséri, és tanácsaival segíti. Az előkészítő év teremtsen lehetőséget a különböző háttérből érkező tanulók tudásának összehangolására és intenzív fejlesztésére, így legyen esélyteremtő is. Az intenzív oktatás fontos célja, hogy alkalmassá tegye a diákokat az elsajátított nyelv használatára a felsőfokú tanulmányokban és a későbbi munkavállalás során is. Adjon megfelelő alapot ahhoz, hogy a jövőben a felsőoktatás a szaknyelvi képzés terévé váljon, biztosítson egyenlő esélyeket a hazai és nemzetközi munkaerőpiacon. Fontosnak tartjuk, hogy az idegen nyelvű tananyag kapcsolódjon a más tantárgyaknál tanult ismeretekhez (pl. történelem, irodalom, földrajz, Bibliaismeret, stb.), illetve felölelje az önálló olvasást, osztálytermen kívüli nyelvi hatások feldolgozásának aktív formáját (pl. a célnyelvi országokból származó folyóiratok, filmek, reáliák ismerete, az Internet használata). Közvetlen célunk, hogy az intenzív nyelvtanulási keretek között tanulók angol nyelvből olyan használható tudást szerezzenek (legalább B2+ szint, a Közös Európai Referenciakeret szerint), amelynek birtokában tanulmányaik során sikeres emelt szintű érettségi vizsgát tehetnek. A nyelvtanulás keretei Az intenzív nyelvi előkészítő évfolyamot a 9. osztályos tanulók számára szervezzük. Ezen az évfolyamon az idegen nyelvi órák száma heti 16 óra. Az intenzív nyelvi előkészítő évfolyamon tanított idegen nyelv az angol. Angolból, mint hozott nyelvből a kiindulási szint A1. A nyelvet csoportbontásban tanítjuk, a csoportok létszáma maximum 12 fő. Egy-egy csoportot legalább három nyelvtanár tanít. A csoportok hozott tudásszintje kis mértékben heterogén. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 1

2 A tanórák egy részében egy kurzuskönyv anyagát sajátítják el a diákok, az órák többi részét készségfejlesztésre fordítjuk. Egy tanár egy-két készség fejlesztését végzi. A tankönyvek nagy részét a diákok a könyvtárból kölcsönzik ki. Néhány, sok kitöltést igénylő könyvet azonban meg kell vásárolniuk. (pl. Grammarway) Mivel a program célja jól használható nyelvtudás átadása, nagy hangsúlyt kívánunk tenni a kommunikatív készségek fejlesztésére. Az intenzív nyelvi évfolyam összesített óraterve idegen nyelvekből évfolyam Évfolyam Nyelvi óraszám 17 7 (4+3) 7 (4+3) 7 (4+3) 7 (4+3) Nyelv Heti óraszám Éves óraszám Angol 2. nyelv Angol 2. nyelv Angol 2. nyelv Angol 2. nyelv Angol nyelv Fejlesztési feladatok A tanuló legyen képes ismert témakörökben szóban és írásban információt cserélni, szöveget megérteni és létrehozni. Az elsajátított, passzív nyelvtudását is bátran aktivizálja előre ki nem dolgozott témakörökben, szituációkban is, azaz ne ijedjen meg a kommunikáció során felmerülő ismeretlen szavaktól és kifejezésektől. A tanuló legyen képes önállóan is szinten tartani és fejleszteni nyelvismeretét. Tudjon a tanult idegen nyelven a megértés szintjén aktuális témák, hírek között eligazodni, azokból az anyanyelvén nem elérhető ismereteket is szerezni a körülötte levő világ dolgairól. Bemeneti szint: Az európai alapszint: A1 Képes egyszerű beszélgetésben részt venni, amennyiben a partner lassan, jól artikulálva beszél. Képes feltenni és megválaszolni egyszerű kérdéseket ismerős témára és helyzetre vonatkozóan. Lakóhelyét, ismerőseit képes egyszerű fordulatokkal leírni. Olvasásértés Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon, reklámokban, katalógusokban. Írás Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni. Mivel az intenzív nyelvi évfolyamra felvett diákok többsége iskolánk nyolcadik évfolyamos tanulója, nyelvtudásszintjük csak kissé heterogén és megközelíti az A2 szintet. Ezért megközelítőleg két hónapos alapozó és szintrehozó szakasz után az A2 szintről haladunk tovább. Az európai alapszint: A2 Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és begyakorolt nyelvi helyzetekben tud A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 2

3 kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információt cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról. Beszédértés Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert, közvetlen dologról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegét. Beszédkészség Részt tud venni egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, mely közvetlen információcserét igényel ismert tevékenységgel kapcsolatban. Képes magát megértetni társasági beszélgetésben. Röviden le tudja írni például családját, lakóhelyét, tanulmányait. Olvasásértés Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért információt ki tudja keresni. Írás Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni. Az európai küszöbszint: B1 (önálló nyelvhasználó) Ezen a szinten a diák megérti a fontosabb információkat a világos, standard szövegekben, amelyek ismert témáról szólnak és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola és a szabad idő stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni, ismert vagy az érdeklődési körébe tartozó témában. Le tudja írni az élményeit, a különböző eseményeket, álmokat, a reményeit és az ambícióit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket. Beszédértés Főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet, ha rendszeresen előforduló, számára ismert témáról szól. Megérti a legfontosabb információkat olyan rádió- és tévéműsorokban, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési köréhez vagy tanulmányaikhoz kapcsolódó témákról szólnak, és amelyekben viszonylag lassan és világosan beszélnek. Beszédkészség Részt tud venni a nyelvterületen utazás közben felmerülő helyzetekben, valamint ismerős, mindennapi témákról adódó beszélgetésekben felkészülés nélkül. Egyszerű, összefüggő fordulatokkal elmondja élményeit, céljait. Röviden megindokolja és megmagyarázza a véleményét. El tud mondani egy történetet, és véleményét meg tudja fogalmazni. Olvasásértés Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a bennük lévő információt, amelyek hétköznapi témákkal kapcsolatosak, gyakori témákkal foglalkoznak. Megérti az eseményekről, érzelmekről, véleményekről szóló írásokat. Írás Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, összefüggő szöveget ismert, hétköznapi témákban. Beszámol élményeiről, véleményéről. Minimum kimeneti szint: Az európai középszint: B2 (önálló nyelvhasználó) Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes interakciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű beszélővel, mely egyik félnek sem megterhelő. Képes világos és részletes szöveget alkotni széles témakörben, véleményét képes aktuális témákról kifejteni a lehetséges előnyök és hátrányok részletezésével. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 3

4 Beszédértés Megérti a hosszabb előadást, képes követni az összetett érvelést. Megérti a rádió és tévé aktuális eseményekről szóló hírműsorait, valamint a köznyelvet használó játékfilmek többségét. Beszédkészség Folyékonyan és természetesen tud részt venni anyanyelvű beszélőkkel folytatott beszélgetésben mindennapi témákról felkészülés nélkül. Részletesen ki tudja fejteni, meg tudja indokolni, magyarázni és védeni a véleményét, el tud mondani egy történetet. Olvasásértés Megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos szövegek (cikkek, beszámolók, narratívák) lényegét, illetve a bennük lévő információt, érvelést. Megérti az eseményekről, érzelmekről, véleményekről szóló irodalmi prózai szövegeket. Írás Képes világosan fogalmazni részletes, összefüggő szöveget a jelenkor problémáival és érdeklődésével kapcsolatos témákban. Be tud számolni élményeiről, képes kifejteni véleményét, érvelni egy álláspont mellett és ellen. Nyelvi előkészítő kimeneti követelményei Alapkövetelmény Extra követelmény 9. évfolyam.végére A 2 B 1 B 2 között 10. évfolyam.végére B 1 B évfolyam.végére B2 C évfolyam.végére B2 C évfolyam.végére B 2 C 1 9. ÉVFOLYAM Mint azt már a Fejlesztési feladatok, című fejezetben említettük a kilencedik évfolyamon két részre osztjuk a munkát: az első, két hónapos szakaszban a bizonyos mértékig heterogén tudásszintű csoport azonos szintre hozása zajlik. Mivel a felvett diákok nagy része általános iskolai tanulmányait is a mi iskolánkban végezte, a gyerekek tudásszintje közel azonos szinten van. A tanév további részében a hangsúlyt a kommunikatív kompetenciák kialakítására és fejlesztésére tesszük és arra, hogy a tanulók hozzászokjanak az önálló nyelvtanuláshoz, önképzéshez. Információcsere dolgok, személyek, helyszínek megnevezése, leírása; események leírása; információkérés és adás; tudás, nem tudás. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok kínálás és arra reagálás; tiltás, felszólítás; engedélykérés; udvarias kérés; javaslat és arra reagálás; A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 4

5 meghívás és arra reagálás; rendelés; panasztevés; tanácsadás. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok megértés biztosítása; betűzés; visszakérdezés, ismétléskérés; felkérés hangosabb, lassabb beszédre; tétovázás, hezitálás, tanácstalanság kifejezése. Fogalomkörök Létezés kifejezése be ige alakjai: jelen, múlt, jövő, present perfect. Cselekvés, történés kifejezése, igenemek és formák egyszerű jelen idő; folyamatos jelen idő; egyszerű múlt idő; rendhagyó igék; jövő idő (be going to/will/folyamatos jelen jövő idejű használata) used to present perfect. szenvedő szerkezet (egyszerű jelen és múlt) gerund és főnévi igenév Birtoklás kifejezése birtokos melléknevek és névmások; birtokos eset ( s); az of -os szerkezet; have got szerkezet használata. Térbeli viszonyok irányok, helymeghatározás, prepozíciók. Időbeli viszonyok gyakoriság; időpont, időtartam; időre vonatkozó prepozíciók; időhatározószavak Modalitás képesség; szükségesség; engedélyezés; tiltás. Mennyiségi viszonyok tő- és sorszámnevek; főnevek egyes és többes száma; megszámlálható és nem megszámlálható főnevek; some, any, much, many használata. Minőségi viszonyok melléknevek; A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 5

6 melléknevek fokozása; rendhagyó melléknevek. határozószavak Logikai viszonyok kötőszavak; célhatározói mellékmondatok, feltételes mód (type 1,2) függő beszéd (bevezetés) Szövegkohéziós eszközök névelők; személyes névmások; some, any; there is/are ; mutatószavak. vonatkozó névmások, ugye kérdés Javasolt témakörök A nyelvi órákon tárgyalt témakörök jelentősége igen nagy, hiszen ekkor nemcsak nyelvi elemeket, készségeket tanítunk, hanem a világnézet, gondolkodásmód, értékrend kialakításának is aktív részeseivé válunk. Ezért tartjuk például fontosnak, hogy foglalkozzunk a rasszizmus, az etnikai kisebbségek kérdésével és olyan sikeres emberek élettörténetével, akik jó példát adhatnak a tinédzserek számára. Én és a családom, az otthonom bemutatkozás, család bemutatása, gyerekkor, személyiségjegyek, külső megjelenés, öltözködés, életrajz Az iskola és a munka világa foglalkozások, szakmák, pályaválasztás, ajánlólevél, jövőbeli tervek Egészséges életmód, egészség és betegség az orvosnál, helyes és helytelen táplálkozás Étkezés étkezés otthon és étteremben, élelmiszerek, ételkészítés Szabadidő, szórakozás, utazás sportok, hobbi, szabadidős tevékenységek, nyári táborok, utazás, híres helyek és épületek Országismeret, kultúra Az angol nyelvterület országainak földrajzi jellemzői, jellemző szokások, ünnepek, oktatás, a kelták, vásárlási szokások Angliában és az USA-ban, politikai rendszerek Utazás, közlekedés nyaralás belföldön és külföldön, utazási eszközök, tömegközlekedés, autózás, egy utazás megtervezése, egy emlékezetes utazás története, kedvelt uticélok, jegyvásárlás Vásárlás üzlettípusok, híres és népszerű üzlethálózatok, különféle árucikkek, megrendelés, reklamálás, fizetési eszközök és módok, ruhavásárlás Természeti környezet környezetvédelem, környezetszennyezés, állatvilág, időjárás, természeti jelenségek és katasztrófák, esőerdők A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 6

7 Követelmények Az európai alapszint: A2 Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és begyakorolt nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információt cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról. Beszédértés Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert, közvetlen dologról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegét. Beszédkészség Részt tud venni egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, mely közvetlen információcserét igényel ismert tevékenységgel kapcsolatban. Képes magát megértetni társasági beszélgetésben. Röviden le tudja írni például családját, lakóhelyét, tanulmányait. Olvasásértés Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért információt ki tudja keresni. Írás Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni. Értékelés A szakasz végén a diákok szóbeli és írásbeli alapvizsgát tesznek, melynek során a különböző készségek területén elért szintjüket mérjük. A teljesítményüket százalékokban fejezzük ki. Intenzív nyelvi előkészítő szakasz Témakörök, tartalmak Kommunikációs szándékok Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: megszólítás; köszönés, elköszönés; bemutatás, bemutatkozás; telefonálásnál bemutatkozás, elköszönés; szóbeli üdvözletküldés; személyes és hivatalos levélben megszólítás; személyes és hivatalos levélben elbúcsúzás; érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás; engedélykérés és arra reagálás; köszönet és arra reagálás; bocsánatkérés és arra reagálás; gratuláció, jókívánságok és arra reagálás; együttérzés és arra reagálás. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 7

8 Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok hála; sajnálkozás; öröm; elégedettség, elégedetlenség; csodálkozás; remény; félelem; bánat; bosszúság. zavar Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok véleménynyilvánítás és annak indoklása, véleménykérés és arra reagálás; valaki igazának az elismerése és el nem ismerése; egyetértés, egyet nem értés; érdeklődés, érdektelenség; tetszés, nem tetszés; dicséret, kritika, szemrehányás; ellenvetés; ellenvetés visszautasítása; akarat, kívánság, bizonytalanság, képesség, szükségesség, kötelezettség, lehetőség; ígéret; szándék, terv; csodálkozás; aggodalom, félelem; érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia, érdeklődési kör iránt. prioritások felállítása Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok dolgok, személyek és helyszínek megnevezése, leírása; események leírása; információkérés, információadás; igenlő vagy nemleges válasz; válaszadás elutasítása; tudás, nem tudás; bizonyosság, bizonytalanság; ismerés, nem ismerés; emlékezés, nem emlékezés; feltételezés, kétely; ok, okozat. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok kérés; tiltás, felszólítás; segítségkérés és arra reagálás; javaslat és arra reagálás; A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 8

9 kínálás és arra reagálás; meghívás és arra reagálás; reklamálás, panasz; tanácskérés, tanácsadás; segítség felajánlása és arra reagálás; ajánlat és arra reagálás. meggyőzés; rendelés; Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok megértés biztosítása; visszakérdezés, ismétléskérés; nem értés; betűzés kérése, betűzés; felkérés lassabb, hangosabb beszédre; párbeszéd strukturálása, beszélgetés kezdése, elemek összekapcsolása, beszélgetés lezárása beszélgetésbe be- és kilépés beszélési szándék jelzése, téma bevezetése, félbeszakítás, folytatás szándékának jelzése, a partner mondanivalójának követése, befejezés jelzése, saját szöveg strukturálása; körülírás, példa megnevezése, témaváltás, visszatérés a témához, kiemelés, hangsúlyozás, kérdezési stratégiák. tétovázás, hezitálás, tanácstalanság kifejezése; Fogalomkörök Létezés kifejezése: be ige minden jelen, múlt és jövő idejű alakja. Cselekvés, történés kifejezése: A múlt, jelen és jövő minden formájának alapvető használata. egyszerű és folyamatos jelen idő; egyszerű és folyamatos múlt idő; rendhagyó igék; egyszerű és folyamatos jövő idő (be going to; will, future perfect); egyszerű és folyamatos present perfect, past perfect ; szenvedő szerkezet minden időben; A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 9

10 gerund és főnévi igenév; used to a leggyakoribb prepozíciós igék; Birtoklás kifejezése birtokos melléknevek; birtokos eset; az of -os szerkezet; have got szerkezet használata; birtokos névmások; Térbeli viszonyok irányok, helymeghatározás, prepozíciók ; földrajzi elhelyezkedés; Időbeli viszonyok gyakoriság, időpont, időtartam, időhatározószavak; időre vonatkozó elöljárók; Modalitás képesség; szükségesség; engedélyezés; tiltás; lehetőség, valószínűség kifejezése; obligáció; dedukció; udvariasság, kérés, felajánlás stb; Mennyiségi viszonyok tő- és sorszámnevek; főnevek egyes és többes száma; megszámlálható és nem megszámlálható főnevek; some, any, much, many, few, little használata; determinánsok; Minőségi viszonyok melléknevek; melléknevek fokozása, sorrendje, rendhagyó melléknevek; összehasonlító szerkezetek határozószavak; Logikai viszonyok kötőszavak; célhatározói mellékmondatok; A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 10

11 feltételes mód (type 1,2&3); függő beszéd; --vonatkozói mellékmondatok; Szövegösszetartó eszközök névelők személyes névmások; visszaható névmások; some, any; there is/are ; mutatószavak. ugye kérdés; vonatkozó névmások Javasolt témakörök Én és a családom, az otthonom bemutatkozás, család bemutatása, gyermekkor, életrajz, személyiségjegyek, külső megjelenés, öltözködés, családi élet, családi kapcsolatok, viselkedéstípusok, baráti kapcsolatok, generációs szakadék, házasság, gyerek-szülő kapcsolat Az iskola és a munka világa iskolai tantárgyak, tanórák, tanár-diák kapcsolat, iskolatípusok, egy célnyelvi iskola összehasonlítása az itthonival, felsőoktatás, nyelvtanulás, munkaviszony, fizetés, munkakörülmények, foglalkozások, szakmák, munkanélküliség, ambíciók, különös foglalkozások, pályaválasztás, munkavállalás nyáron, külföldi munkakörülmények, jelentkezés, munkavállalás, jövőbeli tervek Egészséges életmód, egészség és betegség testrészek, betegségek, tünetek, kezelés, társadalombiztosítás, fitness, helyes és helytelen táplálkozás, egészséges életmód, káros szenvedélyek Étkezés étkezés otthon és étteremben, gyorséttermek, kávéházak, cukrászdák, ételkészítés, receptek, hagyományos angol és magyar ételek Szabadidő, szórakozás, utazás sportok, hobbi, szabadidős tevékenységek, utazás, híres helyek és épületek, veszélyes sportok, sportkellékek, játékszabályok, sportesemények, olvasás, rádiózás, TV nézés, mozi színház, zenehallgatás, modern és klasszikus zene, az Internet Országismeret, kultúra Városnézés Londonban és Budapesten, az angol nyelvterület országainak földrajzi jellemzői, fontosabb történelmi eseményei, nemzeti ünnepek, jellemző szokások, fontosabb irodalmi művek, vallás Utazás, közlekedés nyaralás belföldön és külföldön, utazási eszközök, tömegközlekedés, autózás, autóvezetés, turizmus, utazási szokások, repülés, repülőtér, egy utazás megtervezése és megszervezése, egy emlékezetes utazás története, kedvelt uticélok Vásárlás üzlettípusok, különböző szolgáltatások, bank, postahivatal, kedvenc bevásárlóhely, híres és népszerű üzlethálózatok, különféle árucikkek, megrendelés, reklamálás, fizetési eszközök és módok Lakóhelyünk A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 11

12 a nagyvárosi élet jellemzői, tágabb környezetünk, lakástípusok, lakberendezés, lakásfelszerelés, lakásbérlés, lakásfelújítás, javítási munkálatok A tudomány és technika kérdései néhány kisgép működési leírása, érdekes találmányok Természeti környezet környezetvédelem, környezetszennyezés, állatvilág, időjárás, természeti jelenségek és katasztrófák Aktuális témák, hírek ismerkedés az angol nyelvű médiával, aktualitások feldolgozása A Biblia világa bibliai szókincs folyamatos bővítése, bibliai szövegrészek feldolgozása Készségfejlesztés A használható nyelvtudás megszerzéséhez rendkívül fontos a kommunikatív kompetenciák kialakítása és fejlesztése. Ezért nagy hangsúlyt helyezünk a négy alapkészség fejlesztésére. Önálló tanulást segítő projektek A tanév során a diákok három nagyobb, egyenként kb. 3-4 hét önálló munkát igénylő projektet készítenek, a következő témakörökben: Én és családom. Egy célnyelvi ország bemutatása szabadon választott szemszögből. Egy szóbeli prezentáció készítése adott témából. Egy önkéntes pályázat benyújtása (önéletrajz, pályázati űrlap, ajánlások stb.) Értékelés Mivel ez az évfolyam intenzív nyelvoktatásban vesz részt, rendkívül fontos a rendszeres, gyakori visszajelzés, mindkét fél számára. Az értékelés kétoldalú, nemcsak mi értékeljük a diákok munkáját, hanem ők is visszajelzést adnak arról, hogy mit találtak leghasznosabbnak, legtanulságosabbnak az év során. Fontos szerepet kap az önértékelés, és tanulótársak értékelése is. Az értékelés és számonkérés szóbeli és írásbeli formában történik (dolgozatok, feleletek, prezentációk, próbavizsgák, stb.) A tanárok százalékos formában is értékelik a diákok teljesítményét. Extra csoport Ebben a csoportban a kimeneti követelmény a B1 B2 szint. B1 szint Ezen a szinten a diák megérti a fontosabb információkat a világos, standard szövegekben, amelyek ismert témáról szólnak és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola és a szabad idő stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni, ismert vagy az érdeklődési körébe tartozó témában. Le tudja írni az élményeit, a különböző eseményeket, álmokat, a reményeit és az ambícióit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket. Beszédértés A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 12

13 Főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet, ha rendszeresen előforduló, számára ismert témáról szól. Megérti a legfontosabb információkat olyan rádió- és tévéműsorokban, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési köréhez vagy tanulmányaikhoz kapcsolódó témákról szólnak, és amelyekben viszonylag lassan és világosan beszélnek. Beszédkészség Részt tud venni a nyelvterületen utazás közben felmerülő helyzetekben, valamint ismerős, mindennapi témákról adódó beszélgetésekben felkészülés nélkül. Egyszerű, összefüggő fordulatokkal elmondja élményeit, céljait. Röviden megindokolja és megmagyarázza a véleményét. El tud mondani egy történetet, és véleményét meg tudja fogalmazni. Olvasásértés Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a bennük lévő információt, amelyek hétköznapi témákkal kapcsolatosak, gyakori témákkal foglalkoznak. Megérti az eseményekről, érzelmekről, véleményekről szóló írásokat. Írás Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, összefüggő szöveget ismert, hétköznapi témákban. Beszámol élményeiről, véleményéről. B2 szint Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes interakciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű beszélővel, amely egyik félnek sem megterhelő. Képes világos és részletes szöveget alkotni széles témakörben, aktuális témákról képes kifejteni a véleményét a lehetséges előnyök és hátrányok részletezésével. Beszédértés Megérti a hosszabb előadást, képes követni az összetett érvelést. Megérti a rádió és tévé aktuális eseményekről szóló hírműsorait, valamint a köznyelvet használó játékfilmek többségét. Beszédkészség Folyékonyan és természetesen vesz részt anyanyelvi beszélőkkel folytatott beszélgetésben mindennapi témákról felkészülés nélkül. Részletesen kifejti, megindokolja, megmagyarázza és megvédi véleményét, el tud mondani egy történetet. Olvasásértés Megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos szövegek (cikkek, beszámolók, narratívák) lényegét, illetve a bennük lévő információt, érvelést. Megérti az eseményekről, érzelmekről, véleményekről szóló irodalmi prózai szövegeket. Írás A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 13

14 Képes világosan fogalmazni részletes, összefüggő szöveget a jelenkor problémáival és érdeklődésével kapcsolatos témákban. Beszámol élményeiről, kifejti véleményét, érvel egy álláspont mellett és ellen. 10. évfolyam Ezen az évfolyamon a folyamatos szinten tartás mellett a kommunikatív kompetenciák további fejlesztése, az önálló tanulást és nyelvhasználatot segítő feladatok, projektek, tevékenységi formák kerülnek előtérbe. A korábban feldolgozott témakörök magasabb szinten kerülnek újra feldolgozásra. Hangsúlyt teszünk az autentikus anyagok használatára, az egész életen át való tanulásra való nevelésre, az önképzés fontosságára. Témakörök, tartalmak Kommunikációs szándékok Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok megszólítás; köszönés, elköszönés; bemutatás, bemutatkozás; telefonálásnál bemutatkozás, elköszönés; telefon üzenetek köszönet és arra reagálás; bocsánatkérés és arra reagálás Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok hála; sajnálkozás; öröm; elégedettség, elégedetlenség Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok véleménynyilvánítás és annak indoklása, véleménykérés és arra reagálás; valaki igazának az elismerése és el nem ismerése; egyetértés, egyet nem értés; érdeklődés, érdektelenség; tetszés, nem tetszés; dicséret, kritika, szemrehányás; ellenvetés; ellenvetés visszautasítása Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok dolgok, személyek és helyszínek megnevezése, leírása; események leírása; információkérés, információadás; igenlő vagy nemleges válasz; válaszadás elutasítása A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 14

15 A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok kérés; tiltás, felszólítás; segítségkérés és arra reagálás; javaslat és arra reagálás; kínálás és arra reagálás; meghívás és arra reagálás Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok megértés biztosítása; visszakérdezés, ismétléskérés; nem értés; betűzés kérése, betűzés; felkérés lassabb, hangosabb beszédre; párbeszéd strukturálása, beszélgetés kezdése, elemek összekapcsolása, beszélgetés lezárása beszélgetésbe be- és kilépés beszélési szándék jelzése, téma bevezetése Fogalomkörök Amint azt az alábbi tervezet is mutatja, ebben a tanulmányi szakaszban a már meglévő ismeretek elmélyítése mellett a fő hangsúly a szókincsbővítésre és a vonzatos igék (phrasal verbs) szélesebb körű használatára kerül. A korábban megismert fogalomkörök centrikusan kibővülnek, az eddig nehezebben használt szerkezetek stabilizálódnak, az adott nyelvtani egységek már bonyolultabb kapcsolatokban, magasabb fokon kerülnek bemutatásra és használatra. Létezés kifejezése: be ige minden jelen, múlt és jövő idejű alakja. be ige használata különböző szórendekben a be mint segédige be + főnévi igenév it is és there is összehasonlítása Cselekvés, történés kifejezése: A múlt, jelen és jövő formáinak alapvető használata. egyszerű és folyamatos jelen idő; egyszerű és folyamatos múlt idő; rendhagyó igék; egyszerű és folyamatos jövő idő (be going to; will, future perfect); egyszerű és folyamatos present perfect, past perfect ; szenvedő szerkezet minden időben; gerund és főnévi igenév; used to a leggyakoribb prepozíciós igék Birtoklás kifejezése: A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 15

16 birtokos melléknevek; birtokos eset; az of -os szerkezet; have got szerkezet használata; birtokos névmások; az of mine szerkezet Térbeli viszonyok: irányok, helymeghatározás, prepozíciók ; földrajzi elhelyezkedés Időbeli viszonyok: gyakoriság, időpont, időtartam, időhatározószavak; időre vonatkozó elöljárók; előidejűség (régmúlt), ill. jövő a múltban kifejezése Modalitás: képesség; szükségesség; engedélyezés; tiltás; lehetőség, valószínűség kifejezése Mennyiségi viszonyok: tő- és sorszámnevek; főnevek egyes és többes száma; megszámlálható és nem megszámlálható főnevek; some, any, much, many, few, little használata Minőségi viszonyok: melléknevek; melléknevek fokozása, sorrendje, rendhagyó melléknevek; összehasonlító szerkezetek like és as the + többes számot jelentő melléknév (the blind, the rich) melléknév + főnévi igenév (impossible to study at home) Logikai viszonyok: kötőszavak; célhatározói mellékmondatok; feltételes mód (type 1,2&3); függő beszéd; a szenvedő szerkezet műveltetés igeidők egyeztetése Szövegösszetartó eszközök: névelők személyes névmások; visszaható névmások; some, any; there is/are ; mutatószavak. ugye kérdés; vonatkozó névmások; A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 16

17 megfelelő írásjelek használata Javasolt témakörök Én és a családom, az otthonom bemutatkozás, család bemutatása, gyermekkor, életrajz, személyiségjegyek, külső megjelenés, öltözködés, családi élet, családi kapcsolatok, viselkedéstípusok, baráti kapcsolatok, generációs szakadék, házasság, gyerek-szülő kapcsolat Az iskola és a munka világa iskolai tantárgyak, tanórák, tanár-diák kapcsolat, iskolatípusok, egy célnyelvi iskola összehasonlítása az itthonival, felsőoktatás, nyelvtanulás, munkaviszony, fizetés, munkakörülmények, foglalkozások, szakmák, munkanélküliség, ambíciók, különös foglalkozások, pályaválasztás, munkavállalás nyáron, külföldi munkakörülmények, jelentkezés, munkavállalás, jövőbeli tervek Étkezés étkezés otthon és étteremben, gyorséttermek, kávéházak, cukrászdák, ételkészítés, receptek, hagyományos angol és magyar ételek Szabadidő, szórakozás, utazás sportok, hobbi, szabadidős tevékenységek, utazás, híres helyek és épületek, veszélyes sportok, sportkellékek, játékszabályok, sportesemények, olvasás, rádiózás, TV nézés, mozi színház, zenehallgatás, modern és klasszikus zene, az Internet Utazás, közlekedés nyaralás belföldön és külföldön, utazási eszközök, tömegközlekedés, autózás, autóvezetés, turizmus, utazási szokások, repülés, repülőtér, egy utazás megtervezése és megszervezése, egy emlékezetes utazás története, kedvelt uticélok Vásárlás üzlettípusok, különböző szolgáltatások, bank, postahivatal, kedvenc bevásárlóhely, híres és népszerű üzlethálózatok, különféle árucikkek, megrendelés, reklamálás, fizetési eszközök és módok Aktuális témák, hírek ismerkedés az angol nyelvű médiával, aktualitások feldolgozása A Biblia világa bibliai szókincs folyamatos bővítése, bibliai szövegrészek feldolgozása Készségfejlesztés A használható, magas szintű nyelvtudás megszerzéséhez rendkívül fontos a kommunikatív kompetenciák és a megfelelő tanulási stratégiák további fejlesztése. Elsősorban azon feladattípusok kerülnek előtérben, melyek aktív használatára feltehetően az iskolából kikerülve, a különböző munkahelyeken is szükség lehet, mint pl. kétirányú tolmácsolás, fordítás, angol nyelvű levelezés, autentikus szövegforrások felhasználása. Önálló tanulást segítő projektek A tanév során a diákok nagyobb terjedelmű, önálló munkát igénylő projektet készítenek. Ajánlott témák: nemzetközi pályázatok benyújtása közvéleménykutatás és kiértékelés külföldi tanulmányok ill. munkavállalási lehetőségek feltérképezése A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 17

18 Követelmények Az európai küszöbszint: B1 (önálló nyelvhasználó) Ezen a szinten a diák megérti a fontosabb információkat a világos, standard szövegekben, amelyek ismert témáról szólnak és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola és a szabad idő stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni, ismert vagy az érdeklődési körébe tartozó témában. Le tudja írni az élményeit, a különböző eseményeket, álmokat, a reményeit és az ambícióit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket. Beszédértés Főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet, ha rendszeresen előforduló, számára ismert témáról szól. Megérti a legfontosabb információkat olyan rádió- és tévéműsorokban, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési köréhez vagy tanulmányaikhoz kapcsolódó témákról szólnak, és amelyekben viszonylag lassan és világosan beszélnek. Beszédkészség Részt tud venni a nyelvterületen utazás közben felmerülő helyzetekben, valamint ismerős, mindennapi témákról adódó beszélgetésekben felkészülés nélkül. Egyszerű, összefüggő fordulatokkal elmondja élményeit, céljait. Röviden megindokolja és megmagyarázza a véleményét. El tud mondani egy történetet, és véleményét meg tudja fogalmazni. Olvasásértés Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a bennük lévő információt, amelyek hétköznapi témákkal kapcsolatosak, gyakori témákkal foglalkoznak. Megérti az eseményekről, érzelmekről, véleményekről szóló írásokat. Írás Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, összefüggő szöveget ismert, hétköznapi témákban. Beszámol élményeiről, véleményéről. Értékelés Ezen az évfolyamon is rendkívül fontos a rendszeres, gyakori számonkérés és visszajelzés. Az értékelés és számonkérés szóbeli és írásbeli formában történik (dolgozatok, feleletek, prezentációk, próbavizsgák, stb.) A tanárok százalékos formában is értékelik a diákok teljesítményét. Extra csoport Ebben a csoportban a kimeneti követelmény a B2 szint. Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 18

19 interakciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű beszélővel, amely egyik félnek sem megterhelő. Képes világos és részletes szöveget alkotni széles témakörben, aktuális témákról képes kifejteni a véleményét a lehetséges előnyök és hátrányok részletezésével. Beszédértés Megérti a hosszabb előadást, képes követni az összetett érvelést. Megérti a rádió és tévé aktuális eseményekről szóló hírműsorait, valamint a köznyelvet használó játékfilmek többségét. Beszédkészség Folyékonyan és természetesen vesz részt anyanyelvi beszélőkkel folytatott beszélgetésben mindennapi témákról felkészülés nélkül. Részletesen kifejti, megindokolja, megmagyarázza és megvédi véleményét, el tud mondani egy történetet. Olvasásértés Megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos szövegek (cikkek, beszámolók, narratívák) lényegét, illetve a bennük lévő információt, érvelést. Megérti az eseményekről, érzelmekről, véleményekről szóló irodalmi prózai szövegeket. Írás Képes világosan fogalmazni részletes, összefüggő szöveget a jelenkor problémáival és érdeklődésével kapcsolatos témákban. Beszámol élményeiről, kifejti véleményét, érvel egy álláspont mellett és ellen. 11. évfolyam Ezen az évfolyamon a szinten tartás mellett továbbra is a kommunikatív kompetenciák további fejlesztése, a szókincsbővítés, az önálló tanulást és nyelvhasználatot segítő feladatok, projektek, tevékenységi formák kerülnek előtérbe. Az autentikus anyagok használata mellett fordítástechnika, idegen nyelven történő tömörítés és a közvetítés készségeinek kialakítása folyik. Témakörök, tartalmak Kommunikációs szándékok Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok megszólítás; köszönés, elköszönés; bemutatás, bemutatkozás; telefonálásnál bemutatkozás, elköszönés; telefon üzenetek köszönet és arra reagálás; bocsánatkérés és arra reagálás A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 19

20 szóbeli üdvözletküldés; személyes és hivatalos levélben megszólítás; személyes és hivatalos levélben elbúcsúzás; érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás; engedélykérés és arra reagálás Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok hála; sajnálkozás; öröm; elégedettség, elégedetlenség remény; félelem; bánat Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok véleménynyilvánítás és annak indoklása, véleménykérés és arra reagálás; valaki igazának az elismerése és el nem ismerése; egyetértés, egyet nem értés; érdeklődés, érdektelenség; tetszés, nem tetszés; dicséret, kritika, szemrehányás; ellenvetés; ellenvetés visszautasítása akarat, kívánság, bizonytalanság, képesség, szükségesség, kötelezettség, lehetőség; ígéret; szándék, terv; csodálkozás; aggodalom, félelem Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok dolgok, személyek és helyszínek megnevezése, leírása; események leírása; információkérés, információadás; igenlő vagy nemleges válasz; válaszadás elutasítása tudás, nem tudás; bizonyosság, bizonytalanság; ismerés, nem ismerés; emlékezés, nem emlékezés A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok kérés; tiltás, felszólítás; segítségkérés és arra reagálás; javaslat és arra reagálás; kínálás és arra reagálás; A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 20

21 meghívás és arra reagálás tanácskérés, tanácsadás; segítség felajánlása és arra reagálás; ajánlat és arra reagálás. rendelés Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok megértés biztosítása; visszakérdezés, ismétléskérés; nem értés; betűzés kérése, betűzés; felkérés lassabb, hangosabb beszédre; párbeszéd strukturálása, beszélgetés kezdése, elemek összekapcsolása, beszélgetés lezárása beszélgetésbe be- és kilépés beszélési szándék jelzése, téma bevezetése félbeszakítás, folytatás szándékának jelzése, a partner mondanivalójának követése, befejezés jelzése, saját szöveg strukturálása Fogalomkörök Amint azt az alábbi tervezet is mutatja, ebben a tanulmányi szakaszban a már meglévő ismeretek elmélyítése mellett a fő hangsúly a szókincsbővítésre és a vonzatos igék (phrasal verbs) szélesebb körű használatára kerül. A korábban megismert fogalomkörök centrikusan kibővülnek, az eddig nehezebben használt szerkezetek stabilizálódnak, az adott nyelvtani egységek már bonyolultabb kapcsolatokban, magasabb fokon kerülnek bemutatásra és használatra. Létezés kifejezése: be ige minden jelen, múlt és jövő idejű alakja. be ige használata különböző szórendekben a be mint segédige be + főnévi igenév it is és there is összehasonlítása Cselekvés, történés kifejezése: A múlt, jelen és jövő formáinak alapvető használata. egyszerű és folyamatos jelen idő; egyszerű és folyamatos múlt idő; rendhagyó igék; egyszerű és folyamatos jövő idő (be going to; will, future perfect); egyszerű és folyamatos present perfect, past perfect ; szenvedő szerkezet minden időben; gerund és főnévi igenév; A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 21

22 used to a leggyakoribb prepozíciós igék átvitt értelmű, ill. több jelentésű szókapcsolatok két tárggyal álló vonzatos igék (He bought a book for John. He bought John a book.) folyamatos alakban jelentéskülönbséggel használt igék (feel, look, smell, think, assume, expect) a befejezett melléknévi igenév (participles) Birtoklás kifejezése: birtokos melléknevek; birtokos eset; az of -os szerkezet; have got szerkezet használata; birtokos névmások; az of mine szerkezet Térbeli viszonyok: irányok, helymeghatározás, prepozíciók ; földrajzi elhelyezkedés egyéb helyhatározós szerkezetek (everywhere, nowhere, somewhere, anywhere) Időbeli viszonyok: gyakoriság, időpont, időtartam, időhatározószavak; időre vonatkozó elöljárók; előidejűség (régmúlt), ill. jövő a múltban kifejezése Modalitás: képesség; szükségesség; engedélyezés; tiltás; lehetőség, valószínűség kifejezése obligáció; dedukció; udvariasság, kérés, felajánlás stb; a fél segédigék (be, have, do) Mennyiségi viszonyok: tő- és sorszámnevek; főnevek egyes és többes száma; megszámlálható és nem megszámlálható főnevek; some, any, much, many, few, little használata determinánsok; pre-modifiers (both, all, not either, not any, neither, none) intensifiers (enough, too, so, such, such as, very) Minőségi viszonyok: melléknevek; melléknevek fokozása, sorrendje, rendhagyó melléknevek; összehasonlító szerkezetek like és as the + többes számot jelentő melléknév (the blind, the rich) melléknév + főnévi igenév (impossible to study at home) A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 22

23 határozószavak minőségi változások (He became less and less interested.) like és alike (Bill and Tom are very alike. / It is so hot here, it is like living in the tropics.) melléknév + that/prepozíciós szerkezet (Tom is sure that he will win. She is afraid of heights.) post-modifiers (books published in paperback, the people at the door) Logikai viszonyok: kötőszavak; célhatározói mellékmondatok; feltételes mód (type 1,2&3); függő beszéd; a szenvedő szerkezet műveltetés igeidők egyeztetése vonatkozói mellékmondatok; vegyes típusú feltételes kötőmód (as if, it is time ) Szövegösszetartó eszközök: névelők személyes névmások; visszaható névmások; some, any; there is/are ; mutatószavak. ugye kérdés; vonatkozó névmások; megfelelő írásjelek használata szórend rövid válaszok kiegészítő mondatok (So will Jim. Neither did Mary.) Javasolt témakörök Én és a családom, az otthonom bemutatkozás, család bemutatása, gyermekkor, életrajz, személyiségjegyek, külső megjelenés, öltözködés, családi élet, családi kapcsolatok, viselkedéstípusok, baráti kapcsolatok, generációs szakadék, házasság, gyerek-szülő kapcsolat Az iskola és a munka világa iskolai tantárgyak, tanórák, tanár-diák kapcsolat, iskolatípusok, egy célnyelvi iskola összehasonlítása az itthonival, felsőoktatás, nyelvtanulás, munkaviszony, fizetés, munkakörülmények, foglalkozások, szakmák, munkanélküliség, ambíciók, különös foglalkozások, pályaválasztás, munkavállalás nyáron, külföldi munkakörülmények, jelentkezés, munkavállalás, jövőbeli tervek Étkezés étkezés otthon és étteremben, gyorséttermek, kávéházak, cukrászdák, ételkészítés, receptek, hagyományos angol és magyar ételek Szabadidő, szórakozás, utazás A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 23

24 sportok, hobbi, szabadidős tevékenységek, utazás, híres helyek és épületek, veszélyes sportok, sportkellékek, játékszabályok, sportesemények, olvasás, rádiózás, TV nézés, mozi színház, zenehallgatás, modern és klasszikus zene, az Internet Utazás, közlekedés nyaralás belföldön és külföldön, utazási eszközök, tömegközlekedés, autózás, autóvezetés, turizmus, utazási szokások, repülés, repülőtér, egy utazás megtervezése és megszervezése, egy emlékezetes utazás története, kedvelt uticélok Vásárlás üzlettípusok, különböző szolgáltatások, bank, postahivatal, kedvenc bevásárlóhely, híres és népszerű üzlethálózatok, különféle árucikkek, megrendelés, reklamálás, fizetési eszközök és módok Aktuális témák, hírek ismerkedés az angol nyelvű médiával, aktualitások feldolgozása A Biblia világa bibliai szókincs folyamatos bővítése, bibliai szövegrészek feldolgozása Országismeret, kultúra Városnézés Londonban és Budapesten, az angol nyelvterület országainak földrajzi jellemzői, fontosabb történelmi eseményei, nemzeti ünnepek, jellemző szokások, fontosabb irodalmi művek, vallás Lakóhelyünk a nagyvárosi élet jellemzői, tágabb környezetünk, lakástípusok, lakberendezés, lakásfelszerelés, lakásbérlés, lakásfelújítás, javítási munkálatok Készségfejlesztés A használható, magas szintű nyelvtudás megszerzéséhez rendkívül fontos a kommunikatív kompetenciák és a megfelelő tanulási stratégiák további fejlesztése. Elsősorban azon feladattípusok kerülnek előtérben, melyek aktív használatára feltehetően az iskolából kikerülve, a különböző munkahelyeken is szükség lehet, mint pl. kétirányú tolmácsolás, fordítás, beszámolók írása, angol nyelvű levelezés, autentikus szövegforrások felhasználása. Önálló tanulást segítő projektek A tanév során a diákok nagyobb terjedelmű, önálló munkát igénylő projektet készítenek. Ajánlott témák: nemzetközi pályázatok benyújtása aktuális problémák megoldására irányuló projectek, ötletfelvetések és kivitelezési javaslatok (pl. szűkebb környezetünk védelme, közlekedés átszervezése, a harmadik világ kihívásainak megválaszolása) külföldi tanulmányok ill. munkavállalási lehetőségek feltérképezése újságcikkek fordítása angolról magyarra Követelmények Az európai középszint: B2 (önálló nyelvhasználó) Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes interakciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű beszélővel, amely egyik félnek sem A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 24

25 megterhelő. Képes világos és részletes szöveget alkotni széles témakörben, aktuális témákról képes kifejteni a véleményét a lehetséges előnyök és hátrányok részletezésével. Beszédértés Megérti a hosszabb előadást, képes követni az összetett érvelést. Megérti a rádió és tévé aktuális eseményekről szóló hírműsorait, valamint a köznyelvet használó játékfilmek többségét. Beszédkészség Folyékonyan és természetesen vesz részt anyanyelvi beszélőkkel folytatott beszélgetésben mindennapi témákról felkészülés nélkül. Részletesen kifejti, megindokolja, megmagyarázza és megvédi véleményét, el tud mondani egy történetet. Olvasásértés Megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos szövegek (cikkek, beszámolók, narratívák) lényegét, illetve a bennük lévő információt, érvelést. Megérti az eseményekről, érzelmekről, véleményekről szóló irodalmi prózai szövegeket. Írás Képes világosan fogalmazni részletes, összefüggő szöveget a jelenkor problémáival és érdeklődésével kapcsolatos témákban. Beszámol élményeiről, kifejti véleményét, érvel egy álláspont mellett és ellen. Értékelés Ezen az évfolyamon is rendkívül fontos a rendszeres, gyakori számonkérés és visszajelzés. Az értékelés és számonkérés szóbeli és írásbeli formában történik (dolgozatok, feleletek, prezentációk, próbavizsgák, stb.) A tanárok százalékos formában is értékelik a diákok teljesítményét. Extra csoport Ezekben a csoportokban a kimeneti követelmény a C1 szint. Beszédértés Megért hosszabb beszélt szövegeket elvont vagy komplex témákról. Felismer beszélt nyelvi és idiomatikus kifejezéseket. Megért különböző akcentusokat. Beszédkészség Erőfeszítés nélkül, folyamatos és spontán módon használja a nyelvet. Jelentős és a szintnek megfelelő szókincset használ. Természetes módon használ bonyolultabb szerkezeteket, állandósult szókapcsolatokat. Világosan és részletesen ír le és mutat be összetett témákat. Előadásában logikusan kapcsol össze alpontokat. Elvontabb témákban folyamatosan társalog. Esetleges hiányosságokat körülírással kifejez. A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Pedagógiai programja 25

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Heti óraszámok: 11.évfolyam 12.évfolyam 2 óra 2 óra Javasolt tankönyv: New English File Elementary IDŐKERET, ÓRASZÁMOK

Részletesebben

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az ennek megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

Élő idegen nyelv Középszintű érettségi témakörök

Élő idegen nyelv Középszintű érettségi témakörök Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola OM: 203204 7632 Pécs, Aidinger János út 41. A vizsga szintje a KER szerinti B1 Érettségi témakörök 1. Személyes vonatkozások, család a. A vizsgázó személye,

Részletesebben

Idegen nyelv évfolyam. Célok és feladatok

Idegen nyelv évfolyam. Célok és feladatok Idegen nyelv 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet. Megértik a tanár kéréseit, óravezetését, ismerősek a feladattípusok,

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI Az idegen nyelv érettségi vizsga célja Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új)

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) 9 12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy

Részletesebben

Az idegen nyelvi munkaközösség állásfoglalása az egyes vizsgatípusokkal kapcsolatban angol és német nyelvből:

Az idegen nyelvi munkaközösség állásfoglalása az egyes vizsgatípusokkal kapcsolatban angol és német nyelvből: Az idegen nyelvi munkaközösség állásfoglalása az egyes vizsgatípusokkal kapcsolatban angol és német nyelvből: Javító vizsga: Vizsgakövetelmények: A helyi tantervben az egyes évfolyamokon (9-12.) részletesen

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV 9. ÉVFOLYAM ÍRÁS OLVASÁS a cirill-betűs írás és olvasás elsajátítása NYELVANI ISMERETEK a főnevek neme személyes névmások (ragozással) birtokos névmások (csak

Részletesebben

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: öröm, sajnálkozás, bánat, csodálkozás, remény

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: öröm, sajnálkozás, bánat, csodálkozás, remény Tantárgyi követelmények, angol nyelv 7. évfolyam képes követni a célnyelvi óravezetést, idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakcióban sikerrel részt venni. Képes a tanárral és társaival együttműködni

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

ELSŐ IDEGEN NYELV évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamos diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük

Részletesebben

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. évfolyam5-8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet.

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019.

Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Ötévfolyamos nyelvi képzés 9.ny évfolyam : Beginner ( kezdő) szinten Tematikai egység, Témakör I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, SZÁRMAZÁS, CSALÁD

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja ANGOL NYELV - ESTI MUNKAREND Bevezető Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk és a nagyvilág mobilis, többnyelvű polgárai legyenek,

Részletesebben

IDEGEN NYELV. Célok és feladatok a 12. évfolyam végére. Fejlesztési követelmények

IDEGEN NYELV. Célok és feladatok a 12. évfolyam végére. Fejlesztési követelmények IDEGEN NYELV (Angol, Német) Iskolánk koncepciója szerint az informatika, illetve az idegennyelv oktatása kap hangsúlyt, ebbıl adódóan az Idegennyelvi Munkaközösség és a Nevelıtestület egybehangzóan az

Részletesebben

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 3 3 3 3 Éves óraszám 108 108 108 93 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma 72 62

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004. Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel kiadott

Részletesebben

A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje.

A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje. A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje. Az angol csoportok egységesen a Traveller sorozat könyveit használják, így a vizsgarendszerben egységes követelményrendszert alakítottunk ki. A nyelvvizsgák

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019.

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Négyévfolyamos általános tantervű képzés 9. évfolyam I. Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza. Informális és formális

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 1. A vizsgázó személye,

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK

ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK

ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK

ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK

ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre

Részletesebben

jelenik meg az angol nyelv. Ezen felül, ma angolul mindenhol, mindenkor és minden szinten

jelenik meg az angol nyelv. Ezen felül, ma angolul mindenhol, mindenkor és minden szinten Kedves Felvételiző! Az angol nyelvi képzés célja az előkészítő képzésben Az előkészítő képzés angol tantárgya megfelelő lehet mindazok számára, akik olyan szakon szeretnének a későbbiekben továbbtanulni,

Részletesebben

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca /

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca / NÉMET NYELVBŐL 1. osztály reagálásra. Bekapcsolódjon, és tevékenyen részt vegyen az órai játékokban, cselekvésekben. Ismerje a mindennapi üdvözlési és búcsúzási formákat. Ismerje a tanult témakörök szavait:

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 NÉMET NYELV EMELT SZINT HELYI TANTERVE 4. évfolyam A német nyelv tantárgy

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 4 4 4 4 Éves óraszám 144 144 144 124 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma

Részletesebben

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉLÕ IDEGEN NYELV ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA 9-12. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 12. évfolyam Angol nyelv

Osztályozóvizsga-tematika 12. évfolyam Angol nyelv Osztályozóvizsga-tematika 12. évfolyam Angol nyelv 1. félév Témakör /Kommunikációs szándék Nyári úticélok Különböző típusú nyaralások Utazási előkészületek Szállások Látnivalók Nyári élmények A tömegközlekedési

Részletesebben

Témakörök: 100 óra Gyakorlás, ismétlés: Összesen:111 óra

Témakörök: 100 óra Gyakorlás, ismétlés: Összesen:111 óra Angol nyelv 5. évfolyam Heti 3 óra, Évi 111 óra Célok és feladatok - Megértsék az órai tevékenységekre vonatkozó egyszerű utasításokat. - Ismerjenek hangzó és írott szövegeket. - Gondolataikat egyszerű

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathely, 2011szeptember 01. Tartalom Óratervek... 3 Angol nyelv helyi... 6 Biológia helyi tanterv... 21

Részletesebben

Angol nyelv. 5. évfolyam

Angol nyelv. 5. évfolyam Angol nyelv 5. évfolyam Témakör 1. Család 2. Otthon 3. Étkezés 4. Idő, Időjárás 5. Öltözködés 6. Sport 7. Iskola 8. Szabadidő 9. Ünnepek, Szokások 10. Város, Bevásárlás 11. Utazás, Pihenés 12. Egészséges

Részletesebben

IDEGEN NYELVI MÉRÉS EREDMÉNYEI 2017

IDEGEN NYELVI MÉRÉS EREDMÉNYEI 2017 IDEGEN NYELVI MÉRÉS EREDMÉNYEI 17 Az idegen nyelvi mérés azt méri, hogy az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanuló 6. és 8. évfolyamos tanulók nyelvtudása megfelel-e a tantervi követelményekben

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV Tantárgy

HELYI TANTERV NÉMET NYELV Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV NÉMET NYELV Tantárgy 0-0 - 2-2 a gimnáziumi második idegen nyelvre vonatkozó kerettanterv

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Angol nyelv közép- és emelt szintű szóbeli érettségi témakörök 2018

Angol nyelv közép- és emelt szintű szóbeli érettségi témakörök 2018 Angol nyelv közép- és emelt szintű szóbeli érettségi témakörök 2018 Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek.

Részletesebben

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel

Részletesebben

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ANGOL NYELV 3-8. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004 TARTALOM

Részletesebben

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok Szeptember Unit 1 Knowing me, knowing you 1-6. óra Unit 2 Human Touch 7-12. óra Bemutatkozás, Üdvözlési formák Személyes adatok Családi kapcsolatok Életút Változások az életútban Jövőbeli tervek Ünnepek

Részletesebben

Berlitz 1. szint KER szint A 1

Berlitz 1. szint KER szint A 1 Társalgási Berlitz 1. szint KER szint A 1 A tanuló képes általános kifejezéseket és egész egyszerű mondatokat használni és megérteni. Képes személyes adatokra vonatkozó kérdések megfogalmazására illetve

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A főnév 11 Kis és nagy kezdőbetűk 11 A főnevek neme 12 A főnevek többes száma 13 Nem megszámlálható főnevek 15 Csak többes számban használatos főnevek 16 Foglalkozások 17 Címek, rangok,

Részletesebben

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv A tantervjavaslat a németet második idegen nyelvként tanuló csoportok számára készült. Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests)

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests) A Tisza-parti Általános Iskola angol szintmérőinek értékelése (Quick Placement Tests) Készítette: Hajdú Erzsébet Tóth Márta 2009/2010 Ismertető a szintmérésről Mért tanulók: 8. évfolyam és 6. évfolyam,

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

NÉMET NYELV TANTERV A GIMNÁZIUM, ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

NÉMET NYELV TANTERV A GIMNÁZIUM, ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA NÉMET NYELV TANTERV A GIMNÁZIUM, 9-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA 9. évfolyam... 1 10. évfolyam... 3 11. évfolyam... 4 12. évfolyam... 6 Középszintű érettségi előkészítő, Gimnázium, 11 12. évfolyam... 8 11. évfolyam...

Részletesebben

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / ANGOL NYELV 9 12. MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / ANGOL NYELV 9 12. MINT ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA ÉVI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Heti óraszám 4 4 4 4 Évfolyamok óraszáma 148 148 148 128 Cél és feladat Az angol nyelv oktatásának célja,

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam. Célok és feladatok

TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam. Célok és feladatok TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy áttekinti az emberi együttélés alapelveit, a társadalom intézményeit, a politika, a jog és a gazdaság rendszerének mőködését. Bevezet

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

CAMBRIDGE VIZSGÁK. 2014. október 7. György Mariann, British Council

CAMBRIDGE VIZSGÁK. 2014. október 7. György Mariann, British Council 2014. október 7. CAMBRIDGE VIZSGÁK Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola, Dob utca György Mariann, British Council Mi az a KER? Közös Európai Referenciakeret A2 alapozó

Részletesebben

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 088 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch)

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) 9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) Az alábbi nyelvtani szerkezeteket tudja alkalmazni írásban és szóban a Nemzeti Tankönyvkiadó KON-TAKT 1 című tankönyv és Munkafüzet alapján:

Részletesebben

Galambos-Lindenfeld Nyelvstúdió Oktatási és Szolgáltató Kft. _ KÉPZÉSI PROGRAM

Galambos-Lindenfeld Nyelvstúdió Oktatási és Szolgáltató Kft. _ KÉPZÉSI PROGRAM Galambos-Lindenfeld Nyelvstúdió KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program 1.1. Megnevezése Angol C2 1 1 039 C2 szint 1.2. OKJ azonosító nem releváns 1.3. 1.4. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója

Részletesebben

NÉMET NYELV TANTERV A GIMNÁZIUM 9/NY-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

NÉMET NYELV TANTERV A GIMNÁZIUM 9/NY-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA NÉMET NYELV TANTERV A GIMNÁZIUM 9/NY-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA 9/Ny. évfolyam... 1 9. évfolyam... 3 10. évfolyam... 4 11. évfolyam... 6 12. évfolyam... 8 Középszintű érettségi előkészítő, Gimnázium 11 12.

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

Angol nyelv. nyelvet valós célok eléréséért, valamint a készségek gyakorlására, -kutatás) ődését a többiekkel,

Angol nyelv. nyelvet valós célok eléréséért, valamint a készségek gyakorlására, -kutatás) ődését a többiekkel, Angol nyelv A tantárgy célja A tanulóban alakuljon ki pozitív hozzáállás a nyelvtanulás iránt. A tanuló olyan szinten sajátítsa el az angol nyelvet, hogy a hétköznapi kommunikáció során sikeresen tudja

Részletesebben

1. Olvasott szöveg értése VIZSGASZINTEK

1. Olvasott szöveg értése VIZSGASZINTEK 1. Olvasott szöveg értése VIZSGASZINTEK Középszint (B1) Emelt szint (B2) A vizsgázó képes az olvasási céloknak, illetve a feladatnak 1.1 Készségek megfelelő stratégiák alkalmazásával a szövegben a gondolatmenet

Részletesebben

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra 11. évfolyam A 11. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. A első idegen nyelvből a középiskola 11. évfolyamának végére

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. Történelem és társadalomismeret... 5 4. Idegen nyelv... 6 5. Matematika...

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY SPANYOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e valós kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten

Részletesebben

9. évfolyam szakgimnázium

9. évfolyam szakgimnázium OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI NÉMET NYELV 9. évfolyam szakgimnázium Az 1. félév követelményei: Írásbeli követelmények: Feladatlap megoldása Szóbeli követelmények: Társalgás, szituációk, önálló felelet

Részletesebben

Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26.

Részletesebben

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019.

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Hatévfolyamos képzés 7. osztály Tematikai egység, Témakör OTTHON Otthonom, szűkebb környezetem. Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak.

Részletesebben

Angol nyelv 1. évfolyam

Angol nyelv 1. évfolyam Angol nyelv 1. évfolyam Heti:1 óra, Évi 36 óra Célok és feladatok A nyelvtanulás első évében legfontosabb cél a nyelvtanulás megszerettetése, a nyelvtanuláshoz szükséges alapvető szóbeli készségek megalapozása,

Részletesebben

SZÓBELI TRÉNINGEK TÉMAKÖREI

SZÓBELI TRÉNINGEK TÉMAKÖREI NÉMET TRÉNINGEK SZÓBELI TRÉNINGEK TÉMAKÖREI TÉMÁK SZINT 1 SZINT 2 SZINT 1-2 TÉMA 1 AZ EGYÉN ÉS TÁRSAS KAPCSOLATAI SZEMÉLYI ADATOK, KÜLSŐ MEGJELENÉS BELSŐ TULAJDONSÁGOK, RUHÁZAT, CSALÁD, CSALÁDI ESEMÉNYEK/ÜNNEPEK

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint ÉLŐ IDEGEN NYELV A vizsgakövetelmény minden élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza. A dokumentum konkrét nyelvi példákat nem tartalmaz. Az idegen

Részletesebben

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON KINEK AJÁNLJUK? Az angol nyelv kezdőknek csomagot kezdő és újrakezdő tanulóknak ajánljuk. A tanfolyam elvégzésével a tanuló képes erős alapfokú,

Részletesebben

ANGOL NYELV. 1. osztály. köszönés, bemutatkozás és elköszönés számok elmondása 1-19-ig. a tanult dalok közül 3 eléneklése

ANGOL NYELV. 1. osztály. köszönés, bemutatkozás és elköszönés számok elmondása 1-19-ig. a tanult dalok közül 3 eléneklése ANGOL NYELV 1. osztály köszönés, bemutatkozás és elköszönés számok elmondása 1-19-ig a tanult dalok közül 1 eléneklése a tanult mondókák közül 1 elmondása 2. osztály köszönés, bemutatkozás és elköszönés

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint ÉLŐ IDEGEN NYELV A vizsgakövetelmény minden élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza. A dokumentum konkrét nyelvi példákat nem tartalmaz. Az idegen

Részletesebben