NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM"

Átírás

1 AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004.

2 Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja a kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítása. A kommunikatív kompetencia fogalma azonos a használható nyelvtudással. Az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet jelentik, mérése és értékelése a négy nyelvi alapkészségen (hallás, beszéd, olvasás és írás) keresztül lehetséges. A kommunikatív kompetenciák fejlesztése a következőket jelenti: 1. A kötelező oktatás végére a tanulók legyenek képesek egy, vagy két idegen nyelvet személyes, oktatási, közéleti és személyes kontextusban megfelelően használni. 2. A nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki és maradjon ébren a kedvező attitűd és motiváció a nyelvtanulás, a tanult nyelv, a tanult nyelven beszélő emberek és kultúrájuk, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerésére. 3. A tanulók legyenek képesek nyelvtudásukat egész életükön át önállóan fenntartani, fejleszteni, emellett új idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen tanulni." (1993. évi LXXIX. Törvény 2003 június 23. módosítása) A nyelvi előkészítő évfolyamon folyó idegen-nyelv oktatásának általános céljai: 1. A középiskolát elvégző fiatalok közül minél többen magas szintű nyelvtudással hagyják el a középiskolát 2. A nyelvtanulásra és informatikára szántható év lehetőséget ad a különböző háttérrel érkezők tudásának összehangolására, intenzív fejlesztésére, így esélyteremtő, hátránykompenzáló hatással bír. 3. Megfelelő alapot adhat ahhoz, hogy a jövőben a felsőoktatás a szaknyelvi képzés terévé váljon és mindenki egyenlő eséllyel indulhasson a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon. 4. A 9. évfolyamon tanulók intenzív nyelvtanulási keretek között idegen nyelvekből olyan használható tudáshoz jussanak, amelynek birtokában tanulmányaik végén sikerrel tehetnek emelt szintű nyelvi érettségi vizsgát 5. A tanulókban kedvező attitűdöt és motivációt alakítson ki a nyelvek, a hozzájuk tartozó kultúrák és általában a nyelvtanulás iránt. 6. A megfelelő tanítási és tanulási stratégiák alkalmazásával és átadásával a tanulók váljanak képessé nyelvtudásuk fenntartására és továbbfejlesztésére. 9. évfolyam Évi óraszám: 444 óra Heti óraszám: 12 óra Kimeneti szint: A2 Európai alapszint Feldolgozandó fejezetek, témakörök Szintfelmérés, ismerkedés 1. EMBER ES TÁRSADALOM Emberi kapcsolatok, bemutatkozás, család, ismerkedés Szókincs: családtagok, rokonsági kifejezések, tanulás, szabadidő Nyelvtani fogalomkörök: egyszerű jelen - szokásszerű cselekvés kifejezése, birtoklás kifejezése, melléknevek Készségfejlesztés: beszédkészség, kérdésalkotás, egyszerű magánlevél Feldolgozásra szánt óra 90

3 írása Mindennapi élethelyzetek, aktuális, folyamatban lévő események Szókincs: öltözködés, napi feladatok, tevékenységek, ruhanemű vásárlás Nyelvtani fogalomkörök: folyamatos jelen idő, leírás, kérdő mondatok Készségfejlesztés: szóbeli leírás, pillanatkép megfogalmazása, vásárlás szituáció interakciói Életcél, Jövőkép, utazás Szókincs: jövő elképzelések, célok, ambíciók, időjárás, programajánlat Nyelvtani fogalomkörök: jövőidejűség igealakjai Készségfejlesztés: olvasott szövegértés, hallás utáni szövegértés, társalgás Társasági érintkezés szóbeli és írásbeli formái, találkozás, üdvözlés, társalgás Szókincs: kapcsolatteremtés, társalgás, mindennapi beszédhelyzetek Nyelvtani fogalomkörök: multi-word verbs Készségfejlesztés: olvasott szövegértés, magánlevél írása - A célországok életmódja, egyéni ambíciók, életcélok, tervek Szókincs: pályaválasztás, lehetőségek, tervek, ambíciók Nyelvtani fogalomkörök: to infinitív, -ing participle, going to és will, szóképzés, szócsaládok. Készségfejlesztés: kérdőív kitöltése, olvasott szöveg értése, vita, véleménynyilvánítás. - Kapcsolatteremtés, társalgás, baráti viszony ápolása Szókincs: mindennapi élet, személyes információk, hírek, események Nyelvtani fogalomkörök: Present Perfect Simple és Continuous Készségfejlesztés: telefonálás, levélírás 2. MUNKA - Szakmák, munkakörülmények bel- és külföldön, pályaválasztás Szókincs: foglalkozások, munkavégzés, képzettségek, kötelezettségek Nyelvtani fogalomkörök: egyszerű jelen, kérdő szórend, időkifejezések Készségfejlesztés: hallás utáni szövegértés, jegyzetelés, szövegalkotás információból - Munkakörülmények itthon és külföldön, karrier, pályaválasztás Szókincs: foglalkozások, életutak, képességek Nyelvtani fogalomkörök: összetett főnevek, make és do Készségfejlesztés: meghívás, tanácsadás, hivatalos levél írása SZABADIDŐ ELTÖLTÉSE - Kedvtelések, sport, hobby Szókincs: szabadidős tevékenységek, sport, pihenés, utazás Nyelvtani fogalomkörök: Gerund, kérdésszerkesztés, hely- és időhatározók, Készségfejlesztés: beszédkészség, érdeklődés, összefüggő szöveg alkotása, hallás utáni szövegértés. 4. LAKÁS, LAKÓHELY - Lakásbelső, a környék leírása, tájékozódás térképen 20 20

4 Szókincs: lakás és részei, egyéb épületek, útbaigazítás Nyelvtani fogalomkörök: helyhatározók, térbeliség kifejezése Készségfejlesztés: leírás készítése, szóban és írásban, információ kiemelése hallás után, társalgás, útbaigazítás, statikus helyhatározó elöljárók 5 TÁGABB KÖRNYEZETÜNK Város - vidék összevetése Szókincs: városi élet jellemzői, kulturális, sport, munka, stb. lehetőségek, lakáskörülmények Nyelvtani fogalomkörök: melléknév-fokozás, jelzőhasználat, elöljárók a mozgást jelentő igékkel Készségfejlesztés: olvasott szöveg feldolgozása, tömörítés, leírás érzelemkifejező eszközökkel. - Nagyvárosi élet, vásárlás, élelmiszer, ruházat Szókincs: élelmiszerek, ruhaneműk, boltok fajtái Nyelvtani fogalomkörök: mennyiség kifejezése, megszámlálható, nem megszámlálható főnevek, névelő Készségfejlesztés: hallott szövegértés, jegyzetelés, nyomtatvány kitöltése. - Nagyvárosi élet jellemzői Szókincs: nevezetességek, látnivalók, adatok Nyelvtani fogalomkörök: minőségre kérdezés, jelzők, melléknévfokozás Készségfejlesztés: olvasott szöveg értése, útbaigazítás 6. ORSZAGISMERET Híres emberek régen és ma, művészet Szókincs: fizikai és szellemi képességek, hírnév Nyelvtani fogalomkörök: képesség kifejezése, segédigék, múlt idő használata Készségfejlesztés: olvasott szövegértés, véleményalkotás Tradíciók, jókívánság, üdvözlet Szókincs: életrajzi események, történelmi események, ünnepek, hagyományok, szokások Nyelvtani fogalomkörök: múlt idő, rendhagyó igék, időhatározók Készségfejlesztés: olvasott szöveg értelmezése, üdvözlőkártya írása Célországok életmódja, iskoláztatás Szókincs: mindennapi élet tárgyai, fogalmai, életmód jellemzői Nyelvtani fogalomkörök: birtoklás, egyszerű jelen idő Készségfejlesztés: olvasott és hallás utáni szöveg értése, személyleírás Célországok irodalmi, film, zene, sportélete Szókincs: irodalom, film, zene, jelzők, határozók, irodalmi műfajok, utazás vonaton Nyelvtani fogalomkörök: módhatározók, kérdőszavak, elöljárószók, egyszerű és folyamatos múlt idő, rendhagyó igék Készségfejlesztés: olvasott és hallás utáni szövegértés, tömörítés, elbeszélés, társalgás Célországok földrajza, társadalmi, művészeti élete, életmódok összehasonlítása Szókincs: műfajok, stílusok, zene, film, életrajzi adatok,utazás, országok, nemzetek, nyelvek, nevezetességek

5 Nyelvtani fogalomkörök: Present Perfect, elöljárószók, határozószók, rendhagyó igék, rövid válasz. Készségfejlesztés: telefonbeszélgetés, hallás utáni megértés, jegyzetelés, életrajz írása, interjú készítés. Közelmúltbeli események a célországok életéből Szókincs: politika, történelmi események, mindennapi élet küzdelmei Nyelvtani fogalomkörök: kérdő mondatok, utókérdés, used to Készségfejlesztés: hallás utáni szövegértés, jegyzetelés, interjú Célországok történelmi hősei, híres események Szókincs: kaland, veszély, hősiesség, harc Nyelvtani fogalomkörök: igealakok, infinitive és -ing participle, határozószók Készségfejlesztés: elbeszélés írása, stíluseszközök, határozók használata 7. ÉTKEZÉS - Helyes és helytelen táplálkozás Szókincs: élelmiszerek, italok, gyümölcsök, édességek Nyelvtani fogalomkörök: mennyiség, minőség, összehasonlítás kifejezése Készségfejlesztés: szóbeli szövegalkotás, hallás utáni szövegértés, vásárlás szituáció interakciói 8. TUDOMÁNYOS ES TECHNIKAI MŰVELTSÉG - Ma is használt eszközök, újítások, találmányok Szókincs: tárgyak, találmányok megnevezése, jelzők Nyelvtani fogalomkörök: múlt idejűség, felszólító mód, módbeli segédigék Készségfejlesztés: olvasott szöveg értelmezése, hallás utáni szövegértés 9. TERMÉSZETI KÖRNYEZETÜNK - A modern élet és a környezet kapcsolata, környezetvédelem Szókincs: utazás, modern eszközök, épületek, környezetszennyezés Nyelvtani fogalomkörök: will, feltételes mondatok, időhatározói Mellékmondatok Készségfejlesztés: esszé írása, társalgás, vita, véleménynyilvánítás szóban és írásban Ismétlés, gyakorlás, számonkérések, témazárók 100 Kimeneti követelmény: A2 Európai alapszint Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak, pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás. Az egyszerű és begyakorolt nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információt cserél családi, vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.

6 Beszédértés Beszédkészség Olvasásértés w írás Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert, közvetlen dolgokról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzeneteket, bejelentéseket és egyéb gyakori szövegek lényegét Részt tud venni egyszerű, begyakorolt, mindennapi témáról szóló beszélgetésben, mely közvetlenül információcserét igényel ismert tevékenységgel kapcsolatban. Képes magát megértetni társasági beszélgetésben. Röviden le tudja írni például családját, lakóhelyét, tanulmányait. Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért információt ki tudja keresni. Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni. 10. évfolyam Évi óraszám: 148 óra Heti óraszám: 4 óra Kimeneti szint: A2+ Feldolgozandó fejezetek, témakörök Feldolgozásra szánt óra ISMÉTLÉS - A korábban tanult ismeretek felelevenítése, gyakorlása EMBERES TÁRSADALOM 34 Célországbeli társadalmi érintkezés szabályai Szókincs: viselkedéskultúra, utazás, kapcsolatteremtés kifejezései Nyelvtani fogalomkörök: módbeli segédigék, melléknevek, szóképzés Készségfejlesztés: társalgás, érdeklődés, nyomtatványkitöltés. Emberi kapcsolatok, családi viszonyok Szókincs: jellemzés melléknevei, családi, rokonsági kifejezések, az élet eseményei. Nyelvtani fogalomkörök: módbeli segédigék, valószínűség kifejezése, Készségfejlesztés: olvasott szöveg értése, hallás utáni szövegértés, kérdőív, személy- és helyszín leírás. Valóság és álom, vágyak, életmód, életcél Szókincs: mindennapi élet, rendkívüli események, álomvilág Nyelvtani fogalomkörök: feltételes mondatok, vágy, kívánság kifejezése, mult-word verbs Készségfejlesztés: olvasott szöveg értése, hallás utáni szövegértés, jegyzetelés, magán- és hivatalos levél írása - Érzelmi élet megnyilvánulásai Szókincs: rokonszenv, ellenszenv, barátság, szerelem Nyelvtani fogalomkörök: Past Perfect, Reported speech Készségfejlesztés: szóbeli és írásbeli kapcsolattartás, elbeszélés Hátrányos helyzetű csoportok, életmódbeli különbségek Szókincs: házasság, születés, temetés, életünk eseményei, ünnepi alkalmak, gratuláció Nyelvtani fogalomkörök: függő beszéd Készségfejlesztés: olvasott szöveg értése, hallás utáni szövegértés,

7 versolvasás és mondás, magánlevél. 2. MUNKA - Munkakörülmények bel- és külföldön, foglalkozások, munkahelyek Szókincs: foglalkozások, munkavégzés fogalmai, munkahelyek Nyelvtani fogalomkörök: Present Perfect, multi-word verbs Készségfejlesztés: telefonálás, hivatalos levél, állás-hirdetés és pályázat, önéletrajz 3. SZABADIDŐ, SZÓRAKOZÁS Munka, kikapcsolódás, hétköznapok és hétvége Szókincs: hobby, sport, szórakozás, kikapcsolódás, életmód Nyelvtani fogalomkörök: jelen idejű igealakok, aktív, passzív Készségfejlesztés: személyleírás, helyszín bemutatása 4. UTAZÁS Nyaralás, bel- és külföldön Szókincs: nemzetközi utazás, tervezés, előkészületek, időjárás, szállás Nyelvtani fogalomkörök: jövő idejű formák, folyamatos jelen idő Készségfejlesztés: üzenet, fax, írása, hivatalos, udvarias stílus 5. ORSZAGISMERET Célországok mindennapi élete, sajtó, rádió ismeret Szókincs: technikai eszközök, mindennapi események Nyelvtani fogalomkörök: passzív szerkezet Készségfejlesztés: olvasott szöveg értése, tömörítés, esszé írása, egy könyvről, vagy filmről Célországok társadalmi, kulturális élete Szókincs: ételek, helyek, nagyvárosok, életmód, feliratok Nyelvtani fogalomkörök: like-kérdések, igealakok, vonatkozó névmások Készségfejlesztés: olvasott szöveg értése, társalgás, véleménycsere, leírás szóban és írásban - Irodalmi, társadalmi és művészeti élet Szókincs: műfajok, olvasás, képzőművészetek, zene, utazás, művelődés, társasági érintkezés, tudományos érdekességek, tradíciók Nyelvtani fogalomkörök: múlt idejű igealakok, aktív, passzív, határozószók, indirect questions, utókérdés Készségfejlesztés: elbeszélés írása, idiómák, informális nyelvi stílus, sajtónyelv. Célországok mindennapi élete, társadalmi szokások, gazdaság Szókincs: gazdaság, pénz, nyeremény, szerencsejáték, óhajok, kívánságok, jótékonyság Nyelvtani fogalomkörök: feltételes mondatok, időhatározói mellékmondatok Készségfejlesztés: társalgás, információcsere, szövegösszekötő elemek írásban 6. EGÉSZSÉG, BETEGSÉG - Káros szenvedélyek, gyógykezelés, életmód Szókincs: szenvedélyek, életmód, egészség, gyógykezelés, napirend Nyelvtani fogalomkörök: Present Perfect Continuous, időhatározói mellékmondatok, összetett főnevek Készségfejlesztés: információcsere, olvasott szöveg értése, hallás utáni szövegértés

8 7. TUDOMÁNYOS ES TECHNIKAI MŰVELTSÉG 8 Technikai eszközök, vívmányok, találmányok Szókincs: a világ csodái, technikai eszközök, tárgyak, események Nyelvtani fogalomkörök: segédigék, igeidők, kérdés, tagadás, rövid válasz. Készségfejlesztés: társalgás, információ és véleménycsere 8. TERMÉSZETI KÖRNYEZETÜNK 8 - Környezetvédelem, környezetszennyezés, a jövő technológiái, világűr Szókincs: környezet, szennyezés, világűr, ellentétek Nyelvtani fogalomkörök: előrejelzés, ajánlat, elvárás kifejezése, will, időhatározói mellékmondatok. Készségfejlesztés: információadás, -kérés, lényeg megértése olvasott és hallott szövegből 9. Ismétlés, gyakorlás, számonkérések, témazárók. 28 Kimeneti szint: A évfolyam Éves óraszám: 148 óra Heti óraszám: 4 óra Kimeneti szint: B1 Európai küszöbszint Feldolgozandó fejezetek, témakörök Feldolgozásra szánt óra ISMÉTLÉS - A korábban tanult ismeretek felelevenítése, gyakorlása 10 1.EMBER ES TÁRSADALOM 34 Baráti kapcsolatok ápolása Szókincs: társadalmi érintkezés, barátság, párválasztás, szerelem Nyelvtani fogalomkörök: jövő idejű formák, igeidők használata a mellékmondatokban. Készségfejlesztés: társalgás, telefonálás, levélírás, híradás. Embertípusok, életmódok különbözősége, tolerancia Szókincs: életmód, mindennapi gondok, megélhetés, hátrányos helyzet Nyelvtani fogalomkörök: szokásszerűség kifejezése, időkifejezések Készségfejlesztés: elbeszélés, történelmi kor ábrázolása, emberábrázolás 2. MUNKA 10 - Munkakörülmények bel- és külföldön Szókincs: foglalkozások, a munka világa, pályaválasztás Nyelvtani fogalomkörök: mennyiség kifejezése, megszámlálható és nem megszámlálható főnevek Készségfejlesztés: jegyzetelés, anyaggyűjtés, riport 3. UTAZÁS, NYARALÁS 10 Bel- és külföld, nemzetközi utazás előkészítése Szókincs: nemzetközi utazás, tervezés, előkészületek, időjárás,

9 közlekedési eszközök, szállás Nyelvtani fogalomkörök: Present Perfect, folyamatos igealakok Készségfejlesztés: társalgás, élménybeszámoló, interjú, jegyzetelés, hallás utáni szövegértés 4. ORSZAGISMERET Célországok gazdasági, társadalmi, művészeti élete Szókincs: életmód, mindennapi és különleges életutak, hírnév, földrajz Nyelvtani fogalomkörök: jelzői mellékmondatok, participle, infinitive Készségfejlesztés: hely leírás, rádió hírek, reklámok értelmezése - Célországok társadalmi, kulturális és művészeti élete Szókincs: olvasás, könyv, irodalmi műfajok, művelődés, jellemzés melléknevei Nyelvtani fogalomkörök: elbeszélő igeidők, aktív, passzív, szóképzés Készségfejlesztés: elbeszélés, könyv- vagy film ajánlás írása, társalgás olvasmányélményről - Célországok híres művészeivel való találkozás Szókincs: hírnév, olvasás, irodalom, művészet Nyelvtani fogalomkörök: módbeli segédigék, valószínűség, határozók és erős melléknevek Készségfejlesztés: rajongói levél írása, anyaggyűjtés, Élményszerű ség Célországok életmódjainak különbözősége, embertípusok, tolerancia Szókincs: emberi kapcsolatok, viszonyok, mindennapi beszédhelyzetek Nyelvtani fogalomkörök: feltételezés, idiómák Készségfejlesztés: rádiójáték megértése, társalgás, szituációk 5. TÁGABB KÖRNYEZETÜNK - Lakóhely, a világ nagyvárosai Szókincs: lakóhely, közintézmények, városok, látnivalók, családok, életmód Nyelvtani fogalomkörök: igeidők rendszere, segédigék, összetett főnevek Készségfejlesztés: információcsere, véleménynyilvánítás, magánlevél írása 6. TUDOMÁNYOS ES TECHNIKAI MŰVELTSÉG Technikai eszközök életünk modern eszközei Szókincs találmányok, technikai eszközök, tárgyak, események Nyelvtani fogalomkörök: segédigék, igeidők, kérdés, tagadás, rövid válasz. Készségfejlesztés: társalgás, információ és véleménycsere 7. TERMÉSZETI KÖRNYEZETÜNK Környezetvédelem, környezetszennyezés, a jövő technológiái Szókincs: környezet, szennyezés, ellentétek Nyelvtani fogalomkörök: előrejelzés, ajánlat, elvárás kifejezése, időhatározói mellékmondatok. Készségfejlesztés: információadás, -kérés, lényeg megértése

10 olvasott és hallott szövegből 8. Ismétlés, gyakorlás, számonkérések, témazárók évfolyam Évi óraszám: 185 óra Heti óraszám: 5 óra Feldolgozandó fejezetek, témakörök ISMÉTLÉS Korábban tanult ismeretek gyakorlása, számonkérés TÁGABB KÖRNYEZETÜNK (lakóhely, a világ nagyvárosai) Szókincs: lakóhely, közintézmények, városok, látnivalók, családok, életmód Nyelvtani fogalomkörök: igeidők rendszere, segédigék, összetett főnevek Készségfejlesztés: információcsere, véleménynyilvánítás, magánlevél írása UTAZÁS, NYARALÁS (bel- és külföld, nemzetközi utazás előkészítése) Szókincs: utazás, közlekedési eszközök, tervezés, előkészületek Nyelvtani fogalomkörök: Present Perfect, folyamatos igealakok Készségfejlesztés: társalgás, élménybeszámoló, interjú, jegyzetelés, hallás utáni szövegértés ORSZAGISMERET (célország(ok) társadalmi, kulturális és művészeti élete) Szókincs: olvasás, könyv, irodalmi műfajok, művelődés, jellemzés melléknevei Nyelvtani fogalomkörök: elbeszélő igeidők (múlt), aktív, passzív, szóképzés Készségfejlesztés: elbeszélés, könyv- vagy film ajánlás írása, társalgás olvasmányélményről MUNKA (munkakörülmények bel- és külföldön) Szókincs: pályaválasztás, foglalkozások, munka világa Nyelvtani fogalomkörök: mennyiség kifejezése, megszámlálható és nem megszámlálható főnevek Készségfejlesztés: jegyzetelés, anyaggyűjtés és riport készítése EMBER ES TÁRSADALOM (baráti kapcsolatok ápolása) Szókincs: társadalmi érintkezés, barátság, párválasztás, szerelem Nyelvtani fogalomkörök: jövő idejű formák, igeidők használata a mellékmondatokban Készségfejlesztés: telefonálás, levélírás, társalgás, híradás ORSZAGISMERET (célország(ok) gazdasági, társadalmi, művészeti élete) Szókincs: életmód, mindennapi és különleges életutak, hírnév, földrajz Nyelvtani fogalomkörök: jelzői mellékmondatok, participle, Feldolgozásra szánt óra

11 infinitive Készségfejlesztés: hely leírás, rádió hírek, reklámok értelmezése TUDOMÁNYOS ÉS TECHNIKAI MŰVELTSÉG (technikai 10 eszközök, életünk modern eszközei) Szókincs: technikai vívmányok, találmányok, mindennapi élet Nyelvtani fogalomkörök: igealakok, redukált infinitive Készségfejlesztés: vita, információcsere, esszé írása egy találmányról ORSZAGISMERET (célország(ok) híres művészeivel való 10 találkozás) Szókincs: hírnév, irodalom, olvasás, művészet Nyelvtani fogalomkörök: módbeli segédigék, valószínűség, határozók és erős melléknevek Készségfejlesztés: rajongói levél írása, anyaggyűjtés, élményszerűség TERMÉSZETI KÖRNYEZET (ember és természet kapcsolata) 12 Szókincs: környezet, -szennyezés, -védelem Nyelvtani fogalomkörök: kérdés, tagadás, melléknevek Készségfejlesztés: szövegalkotás logikai kapcsolóelemekkel szóban és írásban, hallás utáni szövegértés EMBER ES TÁRSADALOM (embertípusok, életmódok 10 különbözősége, tolerancia) Szókincs: életmód, mindennapi gondok, megélhetés, hátrányos helyzet Nyelvtani fogalomkörök: szokásszerűség kifejezése, időkifejezések Készségfejlesztés: elbeszélés, történelmi kor ábrázolása, emberábrázolás ORSZAGISMERET (célország(ok) életmódok különbözősége, 10 irodalmi és művészeti élete) Szókincs: emberi kapcsolatok, viszonyok, mindennapi beszédhelyzetek Nyelvtani fogalomkörök: feltételezés, idiómák használata Készségfejlesztés: rádiójáték megértése, társalgás, szituációk TUDOMÁNYOS ÉS TECHNIKAI MŰVELTSÉG (20. század 10 nagy találmányai és eseményei) Szókincs: találmányok, életmód, emberi kapcsolatok Nyelvtani fogalomkörök: főneves szerkezetek, névelők és determinánsok, nyomaték kifejezése Készségfejlesztés: életút bemutatása, szórend és figyelemfelhívás, olvasott szöveg értése, hallás utáni szövegértés, társalgás ÉV VÉGI ISMÉTLÉS tanult anyag rendszerezése, gyakorlása, 35 számonkérés, értékelés Összes óraszám: 185 Kimeneti szint: B1+ Európai küszöbszint - a kimeneti vizsgát sikeresen teljesítő tanulók rendelkeznek a középszintű érettségire való jelentkezés feltételével

12 13. évfolyam Eves óraszám: 160 óra Heti óraszám: 5 óra Kimeneti szint B2 Európai középszint - Emelt érettségi szint Fejlesztendő készségek Hallott szöveg értése Feldolgozásra szánt óra 30 A tanuló képessé válik megérteni a szöveg lényegét, átfogó üzenetét, követni a szöveg gondolatmenetét, megérteni a kulcsinformációkat, alkalmazni különböző értési stratégiákat, megérteni az adott álláspont mellett és ellene szóló érveket, felismerni a szöveg hangnemét, következtetni a beszélők egymáshoz való viszonyára. 1. Közérdekű bejelentések, közlemények (pl. pályaudvaron, repülőtéren, áruházban) 2. Rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok, útinformáció, menetrend) 3. Médiaközlemények (pl. időjárás-jelentés, reklám, programismertetés, hírek) 4. Beszélgetések, telefonbeszélgetések 5. Riportok, interjúk 6. Beszámolók 7. Közérdekű témáról szóló ismeretterjesztő szövegek Olvasott szöveg értése 30 A tanuló képessé válik megérteni a szöveg lényegét, átfogó üzenetét, a kulcsinformációkat, követni a szöveg gondolatmenetét, különválasztani a lényeges és lényegtelen információkat, megérteni egy adott álláspont mellett és ellene szóló érveket, megkeresni egy adott értési célhoz szükséges adatszerű információkat, megkülönböztetni a tényszerűen közölt információt a véleménytől. 1. Újság-, magazin-, és folyóiratcikkek, beszámolók, riportok. (6 óra) 2. Menetrendek, étlapok 3. Feliratok, figyelmeztető szövegek, közlekedés-, és egyéb biztonsági előírások, útmutatók 4. Használati utasítások, ételreceptek 5. Hirdetések, termékismertetők, utazási/üdülési ajánlatok, film- és könyvajánlások 6. Rádió, TV, színház és egyéb műsorismertetők 7. Levelek - hivatalos, magán Személyes feljegyzések, - és egyéb üzenetek 8. Ismeretterjesztő szövegek

13 f íráskészség A tanuló képessé válik megadott kommunikációs szándékot írásban megvalósítani, különböző témájú szövegeket írni, koherens szöveget létrehozni, mondanivalóját logikusan, az adott szövegfajta követelményeinek megfelelően elrendezni, felépíteni, tagolni, a szövegfajtáknak, a közlési szándéknak és a címzetthez való viszonynak megfelelő stílust és hangnemet választani, gondolatait igényes mondatszerkezetekkel, nyelvhelyességi szempontból is gondosan, pontosan kifejezni. 1. Magánlevél 2. Hivatalos levél 3. Olvasói levél 4. Önéletrajz 5. Pályázat 6. Újságcikk Kommunikáció A tanulók beszéd- és kommunikatív készségének fejlesztését szolgálja. Feladata az adott témákhoz tartozó szókincskészlet kialakítása. Feladata továbbá, hogy képessé tegye a résztvevőket arra, hogy a megadott helyzetekben, ill. szerepekben megnyilatkozzanak, megadott témákról szóló beszélgetésben részt vegyenek, gondolataikat jól érthetően, nyelvhelyességi szempontból is pontosan legyenek képesek kifejezni Témakörök: A. Személyes vonatkozások, család (életrajz, családi kapcsolatok, személyes tervek) B. Ember és társadalom ( a másik ember külső és belső jellemzése, a baráti kör, kapcsolat a kortársakkal és másokkal, nők és férfiak, szerepek, előítéletek, hátrányos helyzetű emberek segítése, diszkrimináció a társadalomban, ünnepek, családi ünnepek, öltözködés, divat, öltözködés, mint a társadalmi hovatartozás kifejezése, vásárlások, szolgáltatások, reklámok hasonlóság és különbözőség az emberek között, társadalmi viselkedésformák) C. Környezetünk ( az otthon, a lakóhely és környéke, a lakószoba, a lakás, ház bemutatása, a lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek, a városi és vidéki élet összehasonlítása, növények és állatok a környezetünkben, a természet és az ember harmóniája, veszélyeztetett növények és állatok a környezetünkben, környezetvédelem, időjárás) D. Az iskola (élethosszig tartó tanulás, szakmai képzés, érdeklődési kör, nyelvtanulás szerepe és fontossága) E. A munka világa ( a munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, divatszakmák EU) F. Életmód ( napirend, időbeosztás, egészséges életmód, környezeti higiénia, étkezési szokásaink, helyes táplálkozás, kedvenc ételek, gyakori betegségek, sérülések, baleset, szenvedélybetegségek, gyógykezelés, hagyományos és alternatív gyógyítás) G. Szabadidő', művelődés, szórakozás ( szabadidős elfoglaltságok,

14 hobbik, a szabadidő jelentősége az ember életében, színház, mozi, koncert, kiállítás, stb., a művészet szerepe a mindennapokban, sportolás, kedvenc sport, élsport, veszélyes sportok, olvasás, rádió, TV, videó, számítógép, Internet és hatásaik, kulturális események) H. Utazás turizmus ( a közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra, nyaralás itthon, külföldön, az idegenforgalom jelentősége, utazási előkészületek, az egyéni és társas utazás előnyei és hátrányai) I. Tudomány és technika (népszerű tudományok, ismeretterjesztés, a technikai eszközök szerepe a mindennapi életben, a tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalomra, az emberiségre) Kommunikációs helyzetek 1. Áruházban, üzletben, piacon vevő 2. Családban, családnál, baráti körben vendéglátó, vendég 3. Étteremben, kávéházban, vendéglőben vendég, egy társaság tagja 2. Szállodában, campingben, panzióban vendég 3. Tanfolyamon tanuló, tanulótárs 4. Kulturális intézményben, sportlétesítményben, klubban vendég 5. Országhatáron 6. Orvosnál beteg, kísérő 7. Rendőrségen, hivatalokban ügyfél, állampolgár 8. Szolgáltató egységekben (fodrász, bank, posta, stb) ügyfél 9. Munkahelyen munkavállaló 10. Tájékozódás az utcán, útközben helyi lakos, turista 11. Telefonbeszélgetés hívó, hívott 12. Tömegközlekedési eszközön utazó, útitárs Ismétlés, gyakorlás, számonkérés, témazárók 15

15 ANGOL NYELV BEVEZETÉS Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e valós kommunikációs céljait a négy nyelvi alapkészség terén (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, beszédkészség és íráskészség) megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli és szóbeli részből áll, gerincét a négy nyelvi alapkészség mérése alkotja, és az összpontszámon keresztül ad képet a vizsgázó idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájáról. A kommunikatív készségek alkalmazásához a nyelvhasználónak rendelkeznie kell megfelelő mennyiségű szókinccsel, és ismernie kell a nyelv struktúráját. A nyelvi elemek értését az olvasott és hallott szövegértési feladatokban közvetett módon, a beszéd- és íráskészséget mérő feladatokban pedig közvetlenül mérjük. A nyelvtani és lexikai kompetenciát egy külön vizsgarész keretében célzottan is mérjük. A vizsga egynyelvű, azaz közvetítési készséget nem mér. Az idegen nyelvi érettségi vizsga szintmeghatározásai igazodnak az Európa Tanács skálájához. A vizsgaszintek az Európa Tanács skálájának két-két nyelvi szintjét fogják át: középszinten az A2-B1 szinteket, emelt szinten a B2-C1 szinteket. Eurôpa Tanâcs C2 Mastery C1 Effective Operational Proficiency B2 Vantage Bl Threshold A2 Waystage Al Breakthrough Emelt szint Középszint Érettségi vizsga A követelmények a Nemzeti alaptanterv, a Kerettanterv, az Idegen nyelvi érettségi vizsga általános követelményei, valamint az Európa Tanács idegennyelv-oktatással kapcsolatos ajánlásai alapján készültek. /. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KÉSZSÉGEKÉS SZÖVEGFAJTÁK Középszint VIZSGASZINTEK Emelt szint 1. Olvasott szöveg értése 1.1. Készségek A vizsgázó képes A vizsgázó képes - megérteni a szöveg lényegét, - megérteni és követni a szöveg gondolatmenetét, - megérteni a kulcsinformációkat (pl. személyek, idő, hely, irány, mennyiség), - különválasztani a lényeges és a

16 lényegtelen információkat, - megérteni egy adott álláspont mellett és ellen szóló érveket, - megkeresni egy adott értési célhoz szükséges adatszerű információt, - megérteni a szöveget kommunikációs funkciójának megfelelő részletességgel, - alkalmazni a különböző olvasási stratégiákat (pl. következtetni az ismeretlen szavak jelentésére), - megkülönböztetni a tényszerűen közölt információt a véleménytől Szövegfajták - funkcionális szövegek (pl. menetrendek, étlapok, használati utasítások, ételreceptek, rádió-, TV, színház és egyéb műsorismertetők), - informativ-instruktiv szövegek (pl. feliratok, figyelmeztető szövegek, közlekedési és egyéb biztonsági előírások/útmutatók, hirdetések, termékismertetők, utazási/üdülési ajánlatok, film- és könyvajánlások), - levelek (hivatalos és magán, szerkesztői és olvasói), személyes feljegyzések, - és egyéb üzenetek, - újságcikkek (napilap-, magazin- és folyóirat cikkek, beszámolók, riportok), - ismeretterjesztő szövegek általánosan ismert témakörökből. - megérteni a szöveg mélyebb, másodlagos értelmét. - irodalmi szövegek, - kritikai írások. 2. Nyelvhelyesség A vizsgázó képes - az alapvető nyelvtani szerkezetek és lexikai elemek mondatokba illesztésére (felismerés, kiegészítés, létrehozás), A vizsgázó képes - változatos nyelvtani szerkezetek és lexikai elemek mondatokba illesztésére (felismerés, kiegészítés, létrehozás),

17 - alapvető nyelvtani és lexikai szerkezetek nyelvileg pontos használatára egszerű szövegben. - a nyelvtani és lexikai szerkezetek nyelvileg pontos használatára komplex szövegekben is. 3. Hallott szöveg értése 3.1. Készségek A vizsgázó képes A vizsgázó képes - megérteni a szöveg lényegét, - megérteni és követni a szöveg gondolatmenetét, - megérteni a kulcsinformációkat (pl. személyek, idő, hely, irány, mennyiség, ok), - megérteni egy adott értési célhoz szükséges adatszerű információkat, - alkalmazni a különböző értési stratégiákat (pl. következtetni az ismeretlen szavak jelentésére a szövegkörnyezetből). - megérteni az adott álláspont mellett és ellen szóló érveket, - felismerni a szöveg hangnemét, következtetni a beszélők egymáshoz való viszonyára Szövegfajták - közérdekű bejelentések, közlemények (pl. pályaudvaron, repülőtéren, áruházban), - rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok: útinformáció, nyitva tartás, menetrend), - utasítások (pl. utcán, repülőtéren, pályaudvaron), - médiaközlemények (pl. időjárásjelentés, reklám, programismertetés, rövid hír), - beszélgetések, telefonb eszélgetések, - riportok, interjúk, - beszámolók, - közérdekű témáról szóló ismeretterjesztő szövegek. 4. íráskészség 4.1. Készségek A vizsgázó képes - a megadott helyzetekben és szerepekben megnyilatkozni, A vizsgázó képes

18 illetve a megadott kommunikációs szándékokat megvalósítani (lásd Kommunikációs helyzetek és szándékok című rész), - különböző fajtájú szövegeket írni a Témakörök című részben megadott témákhoz kapcsolódóan, - koherens szöveget létrehozni (előre- és visszautalással, alapvető szinonimákkal és kötőszavakkal), - mondanivalóját logikusan és az adott szövegfajta követelményeinek megfelelően elrendezni, valamint írásművét megfelelően felépíteni és tagolni, - a szövegfajtának, a közlési szándéknak, a címzetthez való viszonyának megfelelő stílust és hangnemet választani, - az adott szövegfajták formai sajátosságainak megfelelő írásművet létrehozni, - úgy kifejezni magát, hogy esetleges nyelvtani pontatlansága, szóhasználata ne akadályozza a megértést Szövegfajták - magánlevél - hivatalos levél, - olvasói levél, - önéletrajz, - pályázat, - cikk diákújság számára. - az összetettebb gondolatmenetnek megfelelő igényes mondatszerkezstéssel szöveget alkotni, - a szöveget az összetettebb gondolatmenetnek megfelelően igényesen megszerkeszteni, - gondolatait nyelvhelyességi szempontból pontosan kifejezni, - álláspontját, érvrendszerét következetesen, összetetten, árnyaltan kifejteni. 5. Beszédkészség 5.1. Készségek A vizsgázó képes A vizsgázó képes - a megadott helyzetekben és szerepekben megnyilatkozni, illetve a megadott kommunikációs szándékokat megvalósítani (lásd Kommunikációs helyzetek és szándékok című rész), - megadott témákról szóló

19 beszélgetésekben részt venni (lásd a Témakörök című rész), - mondanivalóját érthetően és összefüggően kifejezni, - úgy beszélni, hogy kiejtése, hanglejtése, beszédtempója ne akadályozza a megértést, - egyszerű kommunikációs stratégiákat alkalmazni (pl. beszéd kezdeményezése/fenntartása, információ kérése/adása, egyszerű kompenzációs stratégiák), - beszédében a célnyelvi udvariasság és a megfelelő stílus (formális/informális) alapszabályait alkalmazni, - úgy kifejezni magát, hogy esetleges nyelvtani és lexikai pontatlansága ne akadályozza a megértést. - gondolatait árnyaltan kifejezni, álláspontját, érvrendszerét következetesen, folyamatosan, összetetten kifejteni, - olyan kiejtéssel, hanglejtéssel és tempóban beszélni, hogy beszéde jól érthető legyen, - változatos kommunikációs stratégiákat alkalmazni (pl. a kompenzációs stratégiák hatékony alkalmazása), - gondolatait nyelvhelyességi szempontból pontosan kifejezni, - az összetettebb gondolatmenetnek megfelelő igényes mondatszerkesztéssel beszélni. B) TÉMAKÖRÖK Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusán ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi vizsga általános követelményeiben felsorolt témakörök részletes kifejtése közép- és emelt szintre, a Kerettanterv ajánlásainak figyelembevételével. A lista nem tartalmaz külön országismereti témakört, mert ennek elemei a többi témakörben előfordulnak. A középszinten felsorolt témakörök természetesen az emelt szintre is érvényesek. TEMAK Középszint VIZSGASZINTEK Emelt szint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet, családi kapcsolatok - A családi élet mindennapjai, otthoni teendők - Személyes tervek - A család szerepe az egyén és a társadalom életében - Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése

20 2. Ember és társadalom - A másik ember külső és belső jellemzése - Baráti kör - Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság) - A tizenévesek világa: kapcsolat - Lázadás vagy alkalmazkodás; a kortársakkal, felnőttekkel tizenévesek útkeresése - Női és férfi szerepek - Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése - Ünnepek, családi ünnepek - Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében - Öltözködés, divat - Az öltözködés mint a társadalmi hovatartozás kifejezése - Vásárlás, szolgáltatások - A fogyasztói társadalom, a reklámok - Hasonlóságok és különbségek - Társadalmi viselkedésformák az emberek között 3. Környezetünk - Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, ház bemutatása) - A lakóhely nevezetességei, - A lakóhely és környéke szolgáltatások, szórakozási fejlődésének problémái lehetőségek - A városi és a vidéki élet összehasonlítása - Növények és állatok a - A természet és az ember környezetünkben harmóniája - Környezetvédelem a szűkebb - A környezetvédelem környezetünkben: Mit tehetünk lehetőségei és problémái környezetünkért vagy a természet megóvásáért? - Időjárás 4. Az iskola - Saját iskolájának bemutatása - Iskolatípusok és iskolarendszer (sajátosságok, pl. szakmai Magyarországon és más képzés, tagozat) országokban - Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka - A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága - Az iskolai élet tanuláson kívüli - Hasonló események és eseményei, iskolai hagyományok hagyományok külföldi iskolákban 5. A munka világa - Diákmunka, nyári munkavállalás - Pályaválasztás, továbbtanulás - A munkavállalás körülményei, vagy munkába állás lehetőségei itthon és más országokban, divatszakmák 6. Életmód - Napirend, időbeosztás

21 - Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás) - Étkezési szokások a családban - Az étkezési szokások hazánkban és más országokban - Ételek, kedvenc ételek - Ételspecialitások hazánkban és más országokban - Étkezés iskolai menzán, - A kulturált étkezés feltételei, éttermekben, gyorséttermekben fontossága - Gyakori betegségek, sérülések, - A szenvedélybetegségek baleset - Gyógykezelés (háziorvos, - A gyógyítás egyéb módjai szakorvos, kórházak) 7. Szabadidő, művelődés, - Szabadidős elfoglaltságok, - A szabadidő jelentősége az szórakozás hobbik ember életében - Színház, mozi, koncert, - A művészet szerepe a kiállítás stb. mindennapokban - Sportolás, kedvenc sport, - Szabadidősport, élsport, iskolai sport veszélyes sportok - Olvasás, rádió, tévé, videó, - A könyvek, a média és az számítógép, internet internet szerepe, hatásai - Kulturális események 8. Utazás, turizmus - A közlekedés eszközei, - A motorizáció hatása a lehetőségei, a tömegközlekedés környezetre és a társadalomra - Nyaralás itthon, illetve - Az idegenforgalom jelentősége külföldön - Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése - Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai 9. Tudomány és technika - Népszerű tudományok, ismeretterjesztés - A technikai eszközök szerepe a - A tudományos és technikai mindennapi életben fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalomra, az emberiségre C) KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK 1. Kommunikációs helyzetek A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat meg szóban és/vagy írásban mindkét szinten: Helyzet Áruházban, üzletben, piacon Családban, családnál, baráti körben Étteremben, kávéházban, vendéglőben Hivatalokban, rendőrségen Ifjúsági szálláson, campingben, panzióban, szállodában Szerep vevő vendéglátó, vendég vendég, egy társaság tagja ügyfél, állampolgár vendég

22 Iskolában Kulturális intézményben, sportlétesítményben, klubban Országhatáron Orvosnál Szolgáltató egységekben (fodrász, utazási iroda, jegyiroda, benzinkút, bank, posta, cipész, gyógyszertár stb.) Szünidei munkahelyen Tájékozódás az utcán, útközben Telefonbeszélgetésben Tömegközlekedési eszközökön (vasúton, buszon, villamoson, taxiban, repülőn, hajón) tanuló, iskolatárs vendég, látogató, egy társaság tagja turista beteg, kísérő ügyfél munkavállaló helyi lakos, turista hívó és hívott fél utas, útitárs 2. A kommunikációs szándékok listája A táblázat azon kommunikációs szándékokat tartalmazza, amelyek nyelvi megvalósítása a középszintű vizsgán elvárható. A lista a Kerettantervben felsorolt kommunikációs szándékokra épül. Az egyes kommunikációs szándékokhoz a teljesség igénye nélkül gyűjtöttük a példákat. A két szint között mennyiségi és minőségi különbség van. Emelt szinten a vizsgázónak a középszint követelményeihez képest több kommunikációs szándékot kell nyelvileg megvalósítania, valamint árnyaltabban és igényesebben kell kifejeznie magát. Például a hála lehetséges kifejezése középszinten: Thank you very much/thanks; emelt szinten: Thank you ever so much. It was so nice of you to do that stb. Az utolsó csoportban található kommunikációs stratégiák felsorolása nem teljes, csak ajánlásnak tekinthető. 1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Kommunikációs szándékok Megszólítás és arra reagálás Köszönés, elköszönés és arra reagálás Pelda Excuse me. Pardon? etc. Good morning. Hello, Tom. Hi. Hello, how are you? Fine, thank you. And you? Goodbye. See you later, etc. Bemutatkozás, bemutatás és ezekre reagálás My name's... Have you met Tom? Nice to meet you, etc. Telefonbeszélgetésnél megszólítás, bemutatkozás, más személy kérése, elköszönés és ezekre reagálás Magán- és hivatalos levélben megszólítás, elbúcsúzás XYZ, five two double one six eight. Hello, this is Tom Smith speaking. Can I speak to Mr Jones? Speaking. Thanks for calling. Bye, etc. Dear Tom, Dear Sir/Madam Best wishes Love Looking forward to hearing from you. Yours sincerely, etc. Szóbeli üdvözletküldés Give my regards to etc.

23 r Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Köszönet és arra reagálás Bocsánatkérés és arra reagálás Gratuláció, jókívánságok és azokra reagálás How are you? How are you doing? Fine./OK.) Not very well, I'm afraid. What's the matter? Actually, I'm suffering from..., etc. Thank you. Thanks. It's very kind of you. You're welcome. It's all right. My pleasure, etc. I'm sorry. I do apologize. That's all right. Never mind, etc. Merry Christmas. Happy Birthday. Congratulations. Thank you. Have a nice holiday. Thanks, the same to you, etc. 2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Kommunikációs szándékok Hála Sajnálkozás, csalódottság Öröm Elégedettség, elégedettlenség Csodálkozás Remény Félelem, aggodalom Bánat, elkeseredés Bosszúság Együttérzés Pelda It was most kind of you, etc. Sorry to hear that. I regret it, etc. Great! I'm so glad, etc. That's fine. I'm quite happy with that. That wasn't very good. I'm tired of it, etc. I can hardly believe it. Amazing, isn't it? etc. I'm looking forward to... I hope... I can hardly wait for..., etc. I'm worried about him. It was really frightening, etc. I'm sorry to hear that. I'm disappointed, etc. Oh, no! I'm fed up with it, etc. I am sorry. Oh, dear. I'm sorry to hear that, etc. 3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

24 Kommunikációs szándékok Véleménykérés és arra reagálás, véleménynyilvánítás Érdeklődés, érdektelenség Tetszés, nem tetszés Valaki igazának elismerése, el nem ismerése Egyetértés, egyet nem értés Helyeslés, rosszallás Ellenvetés, ellenvetés visszautasítása Elismerés kifejezése, dicséret, és arra reagálás Közömbösség ígéret Akarat, szándék, terv Kívánság, óhaj Képesség, lehetőség, szükségesség, kötelezettség Bizonyosság, bizonytalanság Preferencia, érdeklődési kör kifejezése, illetve érdeklődés ezek iránt Kritika, szemrehányás Pelda What do you think? I think it's unfair, etc. Are you interested in sports? I'm interested in... I'm not keen on it, etc. I think it's great. I don't like it, etc. You're right. You're wrong, etc. I agree. I doubt it. I don't agree with it, etc. That was fine. It wasn't very nice of you, etc. I don't think so. I'm afraid you are wrong, etc. That was really nice. Well done. Thank you, etc. I don't mind, etc. I promise. I'll do it, etc. I'd like an ice-cream. I'm going to buy a house, etc. I'd like to travel to... I want to pay, etc. I can understand French. He may be at home. People must sleep sometimes. I have to leave now. It's time to go, etc. She must be tired. I'm not sure, etc. I prefer tea to coffee. I'd rather have a rest. What would you prefer? etc. You had better stay at home. You shouldn't have done it. 4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Kommunikációs szándékok Dolgok, személyek megnevezése Pelda It's a pen. The boy talking to Jane is my brother, etc. Dolgok, események leírása First he talked to his parents, then he phoned his friend. While waiting for the bus he saw an accident, etc. Információkérés When will the plane land? At How do you spell your name? J-O-N-E-S.

25 Igenlő vagy nemleges válasz Tudás, nem tudás Válaszadás elutasítása Bizonyosság, bizonytalanság Ismerés, nem ismerés Feltételezés Emlékezés, nem emlékezés Indoklás (ok, cél) Can you tell me the way to the station, please? etc. Did you see him? Yes, I did./no, I didn't, etc. Do you know his name? I have no idea, ete. Can you tell me the way to...? I'm afraid, I can't, etc. He must be at home. He can't be there. Maybe he is right, etc. Do you know Peter? Yes, I've already met him, etc. I suppose I can come, etc. I remember saying that. I don't remember where I put it, etc. I didn't go walking because it was raining. We left early in order to avoid the traffic jam. 5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kommunikációs szándékok Pelda Kérés, kívánság Could you give me a pen? Would you pass me the sugar, please? I'd like you to etc. Felszólítás, tiltás, parancs Keep off the grass. You must not smoke here, etc. Javaslat és arra reagálás Let's go out tonight. Good idea. Why don't we go to the cinema? I'd prefer to stay at home. I suggest going to Prague. I'd rather not, etc. Rendelés I'll have a Coke, please, etc. Meghívás és arra reagálás Would you like to come to a party? Yes, I'd love to. Let's meet on Sunday. Sorry, I can't make it etc. Kínálás és arra reagálás Have some cheese. Thank you. Would you like another drink? No, thank you, etc. Reklamálás This doesn't work. I have a complaint, etc. Tanácskérés, tanácsadás What shall I do? Why don't you? I think you should etc. Figyelmeztetés I think you shouldn'tetc. Engedély kérése, megadása, megtagadása May I go out? Yes, of course/i'm afraid, not, etc. Segítségkérés és arra reagálás Will you do this for me? Certainly/Yes, of course, etc. Segítség felajánlása és arra reagálás Shall I carry it for you? That's very kind of you, etc.

26 6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok (kommunikációs stratégiák) Kommunikációs szándékok Pelda Visszakérdezés, ismétléskérés Sorry, what did you say his name was? Could you repeat it, please? etc. Nem értés Sorry, I don't understand, etc. Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? etc. Felkérés lassabb, hangosabb beszédre Could you speak a little more slowly, please? etc. Beszélési szándék jelzése I'd like to say/tell you... I say..., etc. Téma bevezetése I'll tell you what... The question is... The trouble is etc. Témaváltás That reminds me... Talking of holidays etc. Félbeszakítás Sorry to interrupt you. Can I say something? Could I come in here? etc. Megerősítés, igazolás Yes, sure... It is, isn't it? etc. Körülírás To put it in another way, etc. Példa megnevezése A vehicle, for example a bus. A vehicle, like a bus. If I had, say, an hour to wait, etc. Beszélgetés lezárása Right... OK. Well, it's been nice talking to you, etc. D) NYELVTANI SZERKEZETEKÉS SZÓKINCS 1. Nyelvtani szerkezetek A mellékelt struktúrák listája tájékoztató jellegű, csak kategóriákat jelöl. A felsorolás természetéből adódóan nem lehet teljes. A középszintre vonatkozó lista a Kerettantervre épül, de a leírás nem fogalomköröket, hanem a leíró nyelvtan kategóriáit használja. Ezeknek a szerkezeteknek az aktív használata várható el a vizsgázótól. A receptív készséget mérő vizsgarészekben használt szövegekben előfordulhatnak a listán nem szereplő szerkezetek is, ezek azonban nem képezik a mérés részét. Emelt szinten a mai angol köznyelvben előforduló valamennyi nyelvi szerkezet ismerete a felismerés szintjén elvárható. A listán szereplő szerkezetek aktív ismeretét célzottan a nyelvhasználati vizsgarészben mérjük. KÖZÉPSZINT Nyevtani szerkezet Articles a, an Iron is a metal. the I love the seaside. omission of articles He is at school. Nouns Pelda

27 singular and plural countable uncountable some + plural noun any + plural noun some + singular noun any + singular noun Adjectives irregular adjectives comparative sentences too/enough Possessive adjectives Adverbs manner place time Prepositions, prepositional phrases Conjunctions, linking words Verbs the infinitive -ing form Auxiliaries be have do Modal verbs should/shouldn't can (ability) can/could/may (permission) could - was able to manage to must/needn't (obligation) have to mustn't must/may/might/can't (certainty) used to Possessives have child, children, people, etc. How many disks have you got? a cup of tea, a piece of cake, etc. There are some pencils in the bag. Have you got any brothers? There's some water in the vase. There isn't any milk left. good, better, best, etc. Tom is younger than Sue. She is the most intelligent of all. The town is less polluted now. I'm as tall as you. It's too difficult. He isn't old enough to drive. my, your, his, etc. He drives fast. Good people are everywhere. I always make my bed. She has just arrived. here, there, on the left, at the top, at the bottom, in the background, through the forest, along the river, etc. and/or/but/because on the one hand, on the other hand so, therefore, that's why either - or, neither - nor otherwise although, etc. I don't know ho to get there. Seeing is believing. I like reading. I am singing. He has left. Where do you live? You should ask her. I can swim. Can/could/may I open the window? He could swim at the age of two. Last summer I was able to visit the Tower. Did you manage to pass the exam? I must read it. You needn't come. Do we have to be there? Children mustn't smoke. He can't be at school. I used to lay with dolls. I didn't have many friends in the kindergarten

28 genitive's He's Kate's brother. of the corner of the room Present Simple When do you get up? I don't drink milk. Present Simple Passive English is spoken everywhere. Present Continuous Why is she crying? I am leaving. Present Perfect Simple Have you done your room? I've lived here for 10 years Present Perfect Passive His leg has been broken. Present Perfect Continuous I have been learning French for 10 years. Past Simple Where did you go yesterday? And then she kissed me. Past Simple Passive When was this photo taken? Past Continuous What were you doing yesterday at five? Past Perfect He realised what he had done. Future with will certainty When will you be 18? sudden decision OK. I'll take the dog for a walk. prediction I don't think I'll ass the exam. Passive Future When will it be finished? Going to plans What are you going to do on Sunday? events likely to happen Look at the sky, it is going to rain. Reported/Indirect Speech with present reporting verb I don't know where he lives. Tell him to stop it. with past reporting verb She said she was tired. I asked him if we had met before. He told me to sit down. Conditionals 1st We'll stay at home if it rains. 2nd If I had time, I would go to the Zoo. 3rd If ou had come, we would have had a good time. Relative clauses defining The woman who is standing there is my mother. non-defining I gave him a sandwich, which he ate quickly. Time clauses with future meaning When Dad comes home, he'll be angry with you. Clauses of purpose I helped him so that he could pass his exam. Wish state I wish I had a dog. Question-tags He is a teacher, isn't he? I'm a good girl, aren't I? They went to the cinema, didn't they? EMELT SZINT A középszinten felsorolt szerkezetek természetesen az emelt szinten is érvényesek.

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY SPANYOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e valós kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten

Részletesebben

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint OROSZ NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016

Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016 Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016 1.Személyes vonatkozások, család A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet, családi kapcsolatok A családi

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk Második idegen nyelv 9-12.évfolyam Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Német nyelv tantárgy helyi tanterve A nevelőtestület

Részletesebben

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az

szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. Mindezek tükrében az IDEGEN NYELV A szakiskolai program keretében a 9 11. évfolyamban minden tanuló számára kötelező egy idegen nyelv tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet választani, amellyel való ismerkedést

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathely, 2011szeptember 01. Tartalom Óratervek... 3 Angol nyelv helyi... 6 Biológia helyi tanterv... 21

Részletesebben

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Kunné Munkácsi Ágnes

Részletesebben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 088 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Kaposvári Egyetem A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Érettségi követelmények

Érettségi követelmények Érettségi követelmények A 12. évfolyam végére a tanulók középszintű érettségi vizsgát tehetnek angol nyelvből, melynek során a felsorolt témaköröket, amelyet tanulmányaik során elsajítítottak tudniuk kell.

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy

Részletesebben

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült az 2/201 (III. 29.) EMMI rendelettel módosított 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelettel

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv 1 IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Merces Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája

Részletesebben

Orosz C2 1 1 007 számú

Orosz C2 1 1 007 számú Orosz C2 1 1 007 számú nyelvi programkövetelmény Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Hock és Társa Nyelvoktatási és Továbbképző Kkt. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 086 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL

MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz

Részletesebben

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam Osztályozó vizsga Angol nyelv 10., 11., 12. évfolyam A vizsga szerkezete: írásbeli és szóbeli vizsga Témalista Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció Tágabb

Részletesebben

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Angol C2 1 1 060 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Angol nyelv. haladóknak

Angol nyelv. haladóknak Angol nyelv haladóknak PRÓBALECKE Próbalecke Az ELO Könyvkiadó Kft. Angol nyelv haladóknak tananyagsorozatát azoknak ajánljuk, akik az Angol nyelv középhaladóknak tananyagsorozatot már elsajátították,

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP Spanyol C2 1 1 122 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézet A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 089 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Csaba-College Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol 4. évfolyam A 4. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos kitűzése, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette:

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette: HELYI TANTERV ANGOL NYELV Tantárgy 3-3 - 3-3 óraszámokra Készítette: Steinbachné Horváth Mária munkaközösség-vezető Ellenőrizte: Csajági Sándor közismereti igazgatóhelyettes Jóváhagyta: Szabó Béla igazgató

Részletesebben

NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT KÉSZSÉGEK, NYELVI FUNKCIÓK

NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT KÉSZSÉGEK, NYELVI FUNKCIÓK NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-10. óra Hi, there! 2. lecke 11-20. óra Typical days TÉMA, SZÓKINCS Első nap az új iskolában Család A legnagyobb család Amerikában

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

A nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi osztály 9. évfolyamának tantárgyai, azok tananyaga és követelményrendszere

A nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi osztály 9. évfolyamának tantárgyai, azok tananyaga és követelményrendszere 4..számú melléklet A nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi osztály 9. évfolyamának tantárgyai, azok tananyaga és követelményrendszere A NYEK célrendszere (élő idegen nyelv: angol, német) Mivel

Részletesebben

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat A Secrets tankönyvcsalád negyedik kötete az angol nyelvet A1+ szinten használó, 13-14 éves diákokat kb. egy tanév alatt juttatja el a KER-ben (Közös Európai Referenciakeret)

Részletesebben

jelenik meg az angol nyelv. Ezen felül, ma angolul mindenhol, mindenkor és minden szinten

jelenik meg az angol nyelv. Ezen felül, ma angolul mindenhol, mindenkor és minden szinten Kedves Felvételiző! Az angol nyelvi képzés célja az előkészítő képzésben Az előkészítő képzés angol tantárgya megfelelő lehet mindazok számára, akik olyan szakon szeretnének a későbbiekben továbbtanulni,

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A KORMÁNY 2 0 2 /2 0 0 7. (VII. 31.) RENDELETE ALAPJÁN 2007-2008-2009 Tartalom I. BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Totál Tréning Oktatási Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Budapest, 2009. szeptember 1 A M A G Y A R A N G O L K É T T A N Í T Á S I N Y E L V Ű O K T A T Á S S A J Á T O S S Á G A I B E V

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Spanyol C2 1 1 079 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához Nemet kk 6.indd 1 2014.07.15. 7:35:40 Szerző ANGELI ÉVA Szerkesztette HORVÁTH KORNÉLIA Kapcsolódó kerettanterv EMMI kerettanterv 51/2012.(XII.21.)

Részletesebben

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY

NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY NYEK REÁL JELLEG, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok a 9 13. évfolyamon az emelt szintű oktatáshoz Tantárgyak NY 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv Magyar

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Német C2 1 1 061 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve Az osztályfőnöki órák helyi tanterve A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Orosz, 2. idegen nyelv. 9. évfolyam

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Orosz, 2. idegen nyelv. 9. évfolyam OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Orosz, 2. idegen nyelv 9. évfolyam 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom 3. Környezetünk 4. Az iskola 5. Életmód 6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 7. Utazás, turizmus

Részletesebben

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 025 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó megnevezése DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

2.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

2.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 2.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam I. Bevezetés Célnyelvi civilizáció tantárgy (német nyelv) 5.-8. évfolyam Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

1. Olvasott szöveg értése VIZSGASZINTEK

1. Olvasott szöveg értése VIZSGASZINTEK 1. Olvasott szöveg értése VIZSGASZINTEK Középszint (B1) Emelt szint (B2) A vizsgázó képes az olvasási céloknak, illetve a feladatnak 1.1 Készségek megfelelő stratégiák alkalmazásával a szövegben a gondolatmenet

Részletesebben

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8.

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény

Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz tartozó 54 525 09 KOCSIVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXII. KÖZLEKEDÉS ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: I. A

Részletesebben

01-es tagozatkód felvételi tárgyai: biológia, kémia, fizika, földrajz

01-es tagozatkód felvételi tárgyai: biológia, kémia, fizika, földrajz 01-es tagozatkód felvételi tárgyai: biológia, kémia, fizika, földrajz /Két tantárgyat kell választani, amiből a szóbeli feleletet adják a gyerekek és a jelentkező laphoz kérjük csatolni!/ Szóbeli meghallgatás

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, emelt szint, 9-12. évfolyam Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodásés viselkedésmódjuknak

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz tartozó 54 810 01 azonosítószám FOTOGRÁFUS ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXIX. OPTIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

Részletesebben

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 2.12. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben