Témakörök: 100 óra Gyakorlás, ismétlés: Összesen:111 óra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Témakörök: 100 óra Gyakorlás, ismétlés: Összesen:111 óra"

Átírás

1 Angol nyelv 5. évfolyam Heti 3 óra, Évi 111 óra Célok és feladatok - Megértsék az órai tevékenységekre vonatkozó egyszerű utasításokat. - Ismerjenek hangzó és írott szövegeket. - Gondolataikat egyszerű formában már írásban is ki tudják fejezni. Témakörök: Óraszám: Család: barátok, kedvenc állatok, családi események, programok 8 óra Iskola: tantárgyak, tanrend, osztálytársak, tanórán kívüli programok 16 óra Emberek: külső és belső jellemzése, öltözködés, alapvető tulajdonságok 12 óra Szűkebb környezetünk: a lakás, a ház, a szoba bemutatása, bútorok berendezési tárgyak, 13 óra Tágabb környezetünk: a lakóhely, a város, tájékozódás útbaigazítás kérése/adása, 11 óra Idő: óra, a hét napjai, napszakok, évszakok, hónapok 6 óra Napirend: mindennapos, szokásos tevékenységek, házimunka otthoni feladatok12 óra Vásárlás: mindennapi bevásárlás 6 óra Szabadidő: szórakozás, kedvenc időtöltés, hétvége 10 óra Az angol nyelvű országok: házak, helynevek Angliában 6 óra Témakörök: 100 óra Gyakorlás, ismétlés: 11 óra Összesen:111 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés

2 Köszönet és arra reagálás Bemutatkozás, bemutatás Gratulációk, jókívánságok és arra reagálás Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Valaki igazának elismerése és el nem ismerése Egyetértés, egyet nem értés Tetszés, nem tetszés Akarat, kívánság Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Dolgok, személyek, helyek megnevezése, leírása Információ kérése, adása Tudás, nemtudás A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kérés és arra reagálás Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok Megértés biztosítása b) Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése, Jelenidejűség be Present simple Present continuous Birtoklás kifejezése Possessive adj. Genitive s have (got) Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás Prepositions, prepositional phrases, adverbs there is/are Időbeli viszonyok Időpont When? What time? What s the time?

3 Mennyiségi viszonyok Irregular plurals Cardinal numbers Ordinal numbers Minőségi viszonyok Modalitás Can ability Must Logikai viszonyok Linking words Szövegösszetartó eszközök Articles some + plural noun any + plural noun some + singular noun any + singular noun Personal pronouns Demonstrative pronouns Indefinite pronouns A továbbhaladás feltételei A tanuló kérést, utasítást, kérdéseket megért, arra válaszol egyszerű mondatokból álló szövegből fontos információt kiszűr néhány szóból álló mondatokat helyesen leír; egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz az évfolyam követelményeinek megfelelő nyelvtani szerkezeteket alkalmazza az évfolyam követelményeinek megfelelő szókinccsel rendelkezik. Osztályzás: - témazáró dolgozatok

4 - dolgozatok - felelet - órai munka - szorgalmi feladat Vizsgakövetelmény A, Témakörök: Család: barátok, kedvenc állatok Iskola: tantárgyak, tantermi tárgyak Emberek: külső és belső jellemzése, öltözködés Szűkebb környezetünk: a lakás, a ház, a szoba bemutatása, bútorok, berendezési tárgyak Tágabb környezetünk: a lakóhely, a város, tájékozódás, útbaigazítás kérése/adása Idő: óra, a hét napjai, napszakok, évszakok, hónapok Napirend: mindennapos, szokásos tevékenységek, házimunka, otthoni feladatok Vásárlás: mindennapi bevásárlás Szabadidő: szórakozás, kedvenc időtöltés, hétvége Az angol nyelvű országok: házak, helynevek Angliában B, Nyelvtani szerkezetek: - Be (létige) - Present simple (Egyszerű jelen idő) - Present continuous (Folyamatos jelen idő) - Possessive adj. (Birtokos melléknév) - Genitive s (Birtokos jel) - have (got) (Birtoklás) - Prepositions, prepositional phrases, adverbs (Elöljárószók, határozók) - there is/are (Helymeghatározás) - When? What time? What s the time? (Idő) - Irregular plurals (Rendhagyó többesszám) - Cardinal numbers (Számok)

5 - Ordinal numbers (Sorszámnevek) - Can ability (Képesség kifejezése) - Must (Kell, muszáj) - Linking words (Kötőszavak) - Articles (Névelők) - Some, any (Néhány, valamennyi) - Personal pronouns (Személyes névmások) - Demonstrative pronouns (Mutatónévmások) - Indefinite pronouns (Határozatlan névmások)

6 Angol nyelv 6. évfolyam Heti 3 óra, Évi 111 óra Célok lés feladatok - motiváció fenntartása, a tanulók sikerélményének biztosítása - a beszédértés és a beszédkészség fejlesztése - az olvasott szöveg értése - egyszerű, néhány mondatból álló szöveg írása Témakörök: Család, személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek, napirend; családi ünnepek Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése Tágabb környezetünk: város, ország; a lakóhely bemutatása Természeti környezetünk: a természet megóvása; Földünk nevezetes tájai; növények és állatok, időjárás Az iskola világa: az iskola bemutatása, órarend, iskolai programok Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek; a leggyakoribb sérülések, öltözködés Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban; különleges ételek és ételreceptek; egészséges étkezés Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok ünnepekre Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az iskolán kívül; tévé, film, videó, számítógép és olvasás. Témakörök: 100 óra Gyakorlás, ismétlés: Összesen:111 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok Óraszám 12 óra 11 óra 11 óra 12 óra 11 óra 6 óra 12 óra 10 óra 15 óra 11 óra

7 A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás Köszönés Elköszönés Köszönet és arra reagálás Bemutatkozás, bemutatás Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Bocsánatkérés és arra reagálás Gratulációk, jókívánságok és arra reagálás Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése Egyetértés, egyet nem értés Tetszés, nem tetszés Akarat, kívánság Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Dolgok, személyek megnevezése, leírása Információ kérés, adás Tudás, nemtudás A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kérés és arra reagálás Javaslat és arra reagálás Meghívás és arra reagálás Kínálás és arra reagálás Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok Megértés biztosítása b) Fogalomkörök: Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség, Múltidejűség, Jövőidejűség Present simple Present continuous Past simple going to

8 Birtoklás kifejezése Possessive adj. Genitive s Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás Prepositions, prepositional phrases, adverbs Időbeli viszonyok Gyakoriság Időpont How often?, When?, What time?, What s the time? Mennyiségi viszonyok Irregular plurals Cardinal numbers Ordinal numbers Countable nouns How many? Uncountable nouns How much? Minőségi viszonyok Comparative and superlative of short adjectives Irregular comparative and superlative forms of adjectives Modalitás can - ability must /needn t have to Logikai viszonyok Linking words Szövegösszetartó eszközök Articles some+ plural noun any+ plural noun some + singular noun any + singular noun

9 Nominative and accusative of personal pronouns Demonstrative pronouns Indefinite pronouns A továbbhaladás feltételei A tanuló az ismert nyelvi eszközökkel utasításokat, kéréseket, kérdéseket, közléseket megért, azokra válaszol egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr egyszerű párbeszédben részt vesz egyszerű mondatokat helyesen leír; egyszerű közléseket és kérdéseket, egyszerű szöveget írásban megfogalmaz az évfolyam követelményeinek megfelelő nyelvtani szerkezeteket alkalmazza az évfolyam követelményeinek megfelelő szókinccsel rendelkezik. Osztályzás - témazáró dolgozatok - dolgozatok - felelet - órai munka - szorgalmi feladat Vizsgakövetelmény A) Témakörök: Család, személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek, napirend; családi ünnepek Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése Tágabb környezetünk: város, ország; a lakóhely bemutatása Természeti környezetünk: növények és állatok, időjárás Az iskola világa: az iskola bemutatása, órarend Öltözködés

10 Étkezés: étkezési szokások; egészséges étkezés Vásárlás: mindennapi bevásárlás Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az iskolán kívül; tévé, film, videó, számítógép és olvasás. B) Nyelvtani szerkezetek: - Present simple (Egyszerű jelen idő) - Present continuous (Folyamatos jelen idő) - Past simple (Egyszerű múlt idő) - going to (Jövőidő) - Possessive adj. (Birtokos melléknév) - Genitive s (Birtokos jel) - Prepositions, prepositional phrases, adverbs (Elöljárószavak, határozók) - How often? (Gyakoriság) - When?, What time?, What s the time? (Idő) - Irregular plurals(rendhagyó többesszámok) - Cardinal numbers (Számok) - Ordinal numbers (Sorszámnevek) - Countable nouns, Uncountable nouns (Megszámlálható, megszámlálhatatlan főnevek) - How many? How much? (Mennyi?) - Comparative and superlative of short adjectives (Melléknevek fokozása) - can ability (Képesség) - must /needn t (Kell, nem szükséges) - have to (Kell) - Linking words (Kötőszavak) - Articles (Névelők) - Some, any (Néhány, valamennyi) - Pronouns (névmások, személyes és tárgyas) - Demonstrative pronouns (Mutató névmások) - Indefinite pronouns (Határozatlan névmások)

11 Angol nyelv 7. évfolyam Heti 3 óra, Éves 111 óra Célok és feladatok - képesek szabályszerűségeket észrevenni a nyelvben - esetleges nyelvi hibáikat vegyék észre és javítsák Témakörök: Én és a családom: családfa; foglalkozások; családi ünnepek, gyökerek Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése Tágabb környezetünk: falu, város, ország, kontinensek, tájegységek, bolygók, állatok Az iskola világa, iskolai élet más országokban Egészség, az egészséges életmód, étkezési szokások Vásárlás: mindennapi bevásárlás, öltözködés Idő, időjárás, óra Utazás: utazási előkészületek; közlekedési eszközök, útbaigazítás, utazás a jövőbe Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az iskolán kívül; tévé, film, videó, számítógép és olvasás, a jövő technikai vívmányai Témakörök: 100 óra Gyakorlás, ismétlés: Összesen:111 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás Köszönés Elköszönés Óraszám 10 óra 9 óra 15 óra 9 óra 9 óra 9 óra 6 óra 15 óra 18 óra 11 óra

12 Bemutatkozás, bemutatás Érdeklődés mások hogyléte felől és arra reagálás Engedélykérés és arra reagálás Köszönet és arra reagálás Bocsánatkérés és arra reagálás Gratulációk, jókívánságok és azokra reagálás Megszólítás személyes levélben Elbúcsúzás személyes levélben Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Öröm, sajnálkozás, bánat Elégedettség, elégedetlenség, bosszúság Csodálkozás Remény Személyes beállítódás és vélemény Véleménykérés és arra reagálás Valaki igazának elismerése és el nem ismerése Egyetértés, egyetnemértés Tetszés, nemtetszés Akarat, kívánság Képesség Kötelezettség Ígéret Szándék, kívánság Dicséret, kritika Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Dolgok, személyek megnevezése, leírása Események leírása Információ kérés, adás Tudás, nemtudás Bizonyosság, bizonytalanság A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kérés Tiltás, felszólítás

13 Javaslat és arra reagálás Meghívás és arra reagálás Kínálás és arra reagálás Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok / Kommunikációs stratégiák Megértés biztosítása b) Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség, Múltidejűség, Jövőidejűség Present simple Present continuous Present perfect simple Past simple going to Future with will Birtoklás kifejezése Past forms of have Possessive adj. Possesive pronouns Genitive s of Whose? Térbeli viszonyok Irányok, helymeg-határozás Prepositions, prepositional phrases, adverbs Időbeli viszonyok Már, még, éppen Gyakoriság Időpont, Időtartam Adverbs of time with present perfect simple How often? When? What time? What s the time? How long? + past simple Mennyiségi viszonyok Irregular and regular plurals

14 Cardinal numbers Ordinal numbers Countable nouns How many? Uncountable nouns How much? Minőségi viszonyok Comparative sentences (short, long adjectives) Irregular adjectives What like? What colour? Modalitás should/shouldn t can (ability) can/could/may (permission) must/needn t (obligation) have to (past) mustn t Logikai viszonyok Linking words Szövegösszetartó eszközök Articles some + plural noun any + plural noun some + singular noun any + singular noun Nominative and accusative of personal pronouns Demonstrative pronouns Indefinite pronouns A továbbhaladás feltételei A tanuló az ismert nyelvi eszközökkel

15 utasításokat, kéréseket, kérdéseket, közléseket megért, azokra válaszol egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr, kikövetkeztet egyszerű párbeszédben részt vesz egyszerű mondatokat helyesen leír egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz egyszerű szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz az évfolyam követelményeinek megfelelő nyelvtani szerkezeteket alkalmazza az évfolyam követelményeinek megfelelő szókinccsel rendelkezik. Osztályzás - témazáró dolgozatok - dolgozatok - felelet - órai munka - szorgalmi feladat Vizsgakövetelmény A, Témakörök: Én és a családom: családfa; foglalkozások; családi ünnepek Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése Tágabb környezetünk: falu, város, ország, kontinensek, állatok Az iskola világa Egészség: az egészséges életmód, étkezési szokások Vásárlás: mindennapi bevásárlás, öltözködés Idő, időjárás, óra Utazás: közlekedési eszközök, útbaigazítás Szabadidő és szórakozás: sport, tévé, film, videó, számítógép és olvasás B, Nyelvtani szerkezetek: - Present simple (Egyszerű jelen idő)

16 - Present continuous (Folyamatos jelen idő) - Present perfect simple (Befejezett jelen idő) - Past simple (Egyszerű múlt idő) - going to (Jövő idő kifejezése) - Future with will (Jövő idő) - Past forms of have (Have múlt ideje) - Possessive adj. (Birtokos melléknév) - Possesive pronouns (Birtokos névmások) - Genitive s (Birtokos jel) - Of (Birtoklás) - Whose? (Kié?) - Prepositions, prepositional phrases, adverbs (Elöljárószók, határozók) - Adverbs of time with present perfect simple (Befejezett jelen idő időhatározói) - How often? When? What time?what s the time? (Idő) - How long? + past simple (Idő) - Irregular and regular plurals (Többesszám) - Cardinal numbers (Számok) - Ordinal numbers (Sorszámnevek) - Countable nouns (Megszámolható főnevek) - How many? How much? (Mennyi?) - Uncountable nouns (Megszámolhatatlan főnevek) - Comparative sentences (short, long adjectives) (Összehasonlítás) - Irregular adjectives (Rendhagyó melléknevek) - What like? What colour? (Milyen? Milyen színű?) - should/shouldn t (Kellene) - can (ability) (Képesség kifejezése) - can/could/may (permission) (Engedély) - must/needn t (obligation) (Kell, tilos) - have to (past) (Kellett) - mustn t (Tilos) - Linking words (Kötőszavak) - Articles (Névelők) - Some, any (Néhány, valamennyi) - Pronouns (névmások, személyes és tárgyas)

17 - Demonstrative pronouns (Mutató névmások) - Indefinite pronouns (Határozatlan névmások)

18 Angol nyelv 8. évfolyam Heti 3 óra, Éves 111 óra Célok és feladatok - az őket körülvevő világ idegen nyelvi hatásainak (filmek, zene, tévéműsorok, újságok) hasznosítása - önálló információszerzés és információcsere - ismert témakörökben idegen nyelvű információt megértsenek és adjanak - képleírás, idegen nyelvű párbeszédben való részvétel - rövid szöveg megfogalmazása idegen nyelven Témakörök: Óraszám Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, 8 óra kötelességek; családi ünnepek, a jövőm Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése. 10 óra Tágabb környezetünk: falu, kisváros, nagyváros, ország; 9 óra a lakóhely bemutatása; lakóhelyünk megóvása, otthonok a nagyvilágban Természeti környezetünk: a természet megóvása; 9 óra veszélyeztetett növények és állatok, felfedezések, feltalálók. Az iskola világa: az iskola bemutatása, továbbtanulás 8 óra Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek; a leggyakoribb sérülések. 6 óra Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban; különleges ételek és ételreceptek; étkezési szokások. 6 óra Vásárlás: mindennapi bevásárlás 6 óra Utazás: kirándulás belföldön és külföldön, közlekedési eszközök 15 óra Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az iskolán kívül; 23 óra tévé, videó, számítógép és olvasás, extrém sportok, versenyek, olimpia, film, színház, múzeum, kiállítások Témakörök: 100 óra Gyakorlás, ismétlés: 11 óra

19 Összesen:111 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás Köszönés Elköszönés Bemutatkozás, bemutatás Érdeklődés mások hogyléte felől és arra reagálás Engedélykérés és arra reagálás Köszönet és arra reagálás Bocsánatkérés és arra reagálás Gratulációk, jókívánságok és azokra reagálás Megszólítás személyes levélben Elbúcsúzás személyes levélben Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Öröm, sajnálkozás, bánat Elégedettség, elégedetlenség, bosszúság Csodálkozás Remény Személyes beállítódás és vélemény Véleménykérés és arra reagálás Valaki igazának elismerése és el nem ismerése Egyetértés, egyetnemértés Tetszés, nemtetszés Akarat, kívánság Képesség Kötelezettség Szükségesség Lehetőség Ígéret Szándék, kívánság

20 Dicséret, kritika Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Dolgok, személyek megnevezése, leírása Események leírása Információ kérés, adás Tudás, nemtudás Bizonyosság, bizonytalanság: A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kérés Tiltás, felszólítás Javaslat és arra reagálás Meghívás és arra reagálás Kínálás és arra reagálás Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok / Kommunikációs stratégiák Megértés biztosítása b) Fogalomkörök Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség, Múltidejűség, Jövőidejűség Present simple Present continuous Present perfect simple Past simple going to Future with will Birtoklás kifejezése Past forms of have Have with will Possessive adj. Possesive pronouns Genitive s of Whose? Térbeli viszonyok

21 Irányok, helymeg-határozás Prepositions, prepositional phrases, adverbs picture location Időbeli viszonyok Gyakoriság Időpont Időtartam Adverbs of time with present perfect simple How often? When? What time?what s the time? How long? + past simple Mennyiségi viszonyok Irregular and regular plurals Cardinal numbers Ordinal numbers Countable nouns How many? Uncountable nouns How much? Minőségi viszonyok Comparative sentences (short, long adjectives) Irregular adjectives Modalitás should/shouldn t can (ability) can/could/may (permission) must/needn t (obligation) have to (past) mustn t Logikai viszonyok Linking words Conditional I Time clauses with future meaning Infinitive to express purpose

22 Függő beszéd Reported speech with present reporting verb Szövegösszetartó eszközök Articles some + plural noun any + plural noun some + singular noun any + singular noun Nominative and accusative of personal pronouns Demonstrative pronouns Indefinite pronouns Reflexive pronouns A továbbhaladás feltételei A tanuló az ismert nyelvi eszközökkel utasításokat, kéréseket, kérdéseket, közléseket megért, azokra válaszol kb. 100 szavas szövegből fontos információt kiszűr, lényegét megérti, kikövetkezteti, képes a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket feltesz, segítséget kér egyszerű párbeszédben részt vesz; szöveget helyesen leír, egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz; egyszerű szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet, jellemzés) ír az évfolyam követelményeinek megfelelő nyelvtani szerkezeteket alkalmazza az évfolyam követelményeinek megfelelő szókinccsel rendelkezik. Osztályzás - témazáró dolgozatok - dolgozatok - felelet

23 - órai munka - szorgalmi feladat Vizsgakövetelmény A, Témakörök: Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek, családi ünnepek, a jövőm Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése. Tágabb környezetünk: falu, kisváros, nagyváros, ország; a lakóhely bemutatása Természeti környezetünk növények és állatok Az iskola világa: az iskola bemutatása, továbbtanulás Egészség és betegség: betegségek Étkezés: étkezési szokások Vásárlás: mindennapi bevásárlás Öltözködés Utazás: kirándulás, közlekedési eszközök Szabadidő és szórakozás: sportok, tévé, videó, számítógép és olvasás, film, színház B, Nyelvtani szerkezetek: - Present simple (Egyszerű jelen idő) - Present continuous (Folyamatos jelen idő) - Present perfect simple (Befejezett jelen idő) - Past simple (Egyszerű múlt idő) - going to (Jövő idő) - Future with will (Jövő idő) - Past forms of have (have múlt ideje) - Have with will (Have jövő ideje) - Possessive adj. (Birtokos melléknév) - Possesive pronouns (Birtokos névmások) - Genitive s (Birtokos jel) - of (Birtoklás)

24 - Whose? (Kié?) - Prepositions, prepositional phrases, adverbs (Elöljárószók, határozók) - picture location (Képmeghatározás) - Adverbs of time with present perfect simple (Időhatározók) - How often? When?, What time?,what s the time? How long? (Idő) - Irregular and regular plurals (Többesszám) - Cardinal numbers (Számok) - Ordinal numbers(sorszámnevek) - Countable nouns (Megszámlálható főnevek) - How many? How much? (Mennyi?) - Uncountable nouns (Megszámlálhatatlan főnevek) - Comparative sentences (Összehasonlítás) - Irregular adjectives (Rendhagyó melléknevek) - should/shouldn t (Kellene, nem kellene) - can (ability) (Képesség kifejezése) - can/could/may (permission) (Engedély) - must/needn t (obligation) (Tiltás) - have to (past) (Kell) - mustn t (Tiltás) - Linking words (Kötőszavak) - Conditional I (Első feltételes mód) - Time clauses with future meaning (Jövő idő kifejezése) - Reported speech with present reporting verb (Függő beszéd) - Articles (Névelők) - Some, any (Néhány, valamennyi) - Nominative and accusative of personal pronouns (Személyes névmások) - Demonstrative pronouns (Mutató névmások) - Indefinite pronouns (Határozatlan névmások) - Reflexive pronouns (Visszaható névmások)

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: öröm, sajnálkozás, bánat, csodálkozás, remény

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: öröm, sajnálkozás, bánat, csodálkozás, remény Tantárgyi követelmények, angol nyelv 7. évfolyam képes követni a célnyelvi óravezetést, idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakcióban sikerrel részt venni. Képes a tanárral és társaival együttműködni

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Heti óraszámok: 11.évfolyam 12.évfolyam 2 óra 2 óra Javasolt tankönyv: New English File Elementary IDŐKERET, ÓRASZÁMOK

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Idegen nyelv évfolyam. Célok és feladatok

Idegen nyelv évfolyam. Célok és feladatok Idegen nyelv 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet. Megértik a tanár kéréseit, óravezetését, ismerősek a feladattípusok,

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak.

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak. 10. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

jelenik meg az angol nyelv. Ezen felül, ma angolul mindenhol, mindenkor és minden szinten

jelenik meg az angol nyelv. Ezen felül, ma angolul mindenhol, mindenkor és minden szinten Kedves Felvételiző! Az angol nyelvi képzés célja az előkészítő képzésben Az előkészítő képzés angol tantárgya megfelelő lehet mindazok számára, akik olyan szakon szeretnének a későbbiekben továbbtanulni,

Részletesebben

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak.

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak. 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. évfolyam5-8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet.

Részletesebben

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új)

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) 9 12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy

Részletesebben

Angol nyelv. 5. évfolyam

Angol nyelv. 5. évfolyam Angol nyelv 5. évfolyam Témakör 1. Család 2. Otthon 3. Étkezés 4. Idő, Időjárás 5. Öltözködés 6. Sport 7. Iskola 8. Szabadidő 9. Ünnepek, Szokások 10. Város, Bevásárlás 11. Utazás, Pihenés 12. Egészséges

Részletesebben

ANGOL NYELV. 1. osztály. köszönés, bemutatkozás és elköszönés számok elmondása 1-19-ig. a tanult dalok közül 3 eléneklése

ANGOL NYELV. 1. osztály. köszönés, bemutatkozás és elköszönés számok elmondása 1-19-ig. a tanult dalok közül 3 eléneklése ANGOL NYELV 1. osztály köszönés, bemutatkozás és elköszönés számok elmondása 1-19-ig a tanult dalok közül 1 eléneklése a tanult mondókák közül 1 elmondása 2. osztály köszönés, bemutatkozás és elköszönés

Részletesebben

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak.

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak. 11.a osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

1. Olvasott szöveg értése VIZSGASZINTEK

1. Olvasott szöveg értése VIZSGASZINTEK 1. Olvasott szöveg értése VIZSGASZINTEK Középszint (B1) Emelt szint (B2) A vizsgázó képes az olvasási céloknak, illetve a feladatnak 1.1 Készségek megfelelő stratégiák alkalmazásával a szövegben a gondolatmenet

Részletesebben

Az idegen nyelvi munkaközösség állásfoglalása az egyes vizsgatípusokkal kapcsolatban angol és német nyelvből:

Az idegen nyelvi munkaközösség állásfoglalása az egyes vizsgatípusokkal kapcsolatban angol és német nyelvből: Az idegen nyelvi munkaközösség állásfoglalása az egyes vizsgatípusokkal kapcsolatban angol és német nyelvből: Javító vizsga: Vizsgakövetelmények: A helyi tantervben az egyes évfolyamokon (9-12.) részletesen

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV 9. ÉVFOLYAM ÍRÁS OLVASÁS a cirill-betűs írás és olvasás elsajátítása NYELVANI ISMERETEK a főnevek neme személyes névmások (ragozással) birtokos névmások (csak

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv. Első idegen nyelv 4 évfolyamos

Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv. Első idegen nyelv 4 évfolyamos Osztályozó vizsga témakörei Angol nyelv Első idegen nyelv 4 évfolyamos 9. évfolyam TÉMAKÖR Személyes vonatkozások, család Ember és társadalom Az iskola A munka világa Életmód Szabadidő, művelődés, szórakozás

Részletesebben

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL Emelt óraszám Iskolánkban az idegen nyelv oktatásának alapvető célja a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-8. ÉVFOLYAM ANGOL. Éves óraszám: 108 óra Heti óraszám: 3 óra

IDEGEN NYELV ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-8. ÉVFOLYAM ANGOL. Éves óraszám: 108 óra Heti óraszám: 3 óra IDEGEN NYELV ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-8. ÉVFOLYAM ANGOL Éves óraszám: 108 óra Heti óraszám: 3 óra 5. évfolyam Éves óraszám: 108 óra Heti óraszám: 3 óra Témakörök Család Én és a családom. Családtagok bemutatása.

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja ANGOL NYELV - ESTI MUNKAREND Bevezető Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk és a nagyvilág mobilis, többnyelvű polgárai legyenek,

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Angol Fejlesztési terv

Angol Fejlesztési terv és a Angol Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására, 2014. január 2. és

Részletesebben

ANGOL NYELV Felzárkóztatás

ANGOL NYELV Felzárkóztatás ANGOL NYELV Felzárkóztatás 9-10. évfolyam Tartalom 1 A felzárkóztatás célja... 2 2 9. évfolyam... 2 2.1 A fejlesztés tartalma... 2 2.1.1 Témakörök... 2 2.1.2 Kommunikációs eszközök... 4 2.1.3 Fogalomkörök...

Részletesebben

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Helyi tanterv A középszintű érettségire felkészítő fakultáció 11-12. évfolyam. Angol nyelv

Helyi tanterv A középszintű érettségire felkészítő fakultáció 11-12. évfolyam. Angol nyelv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet Helyi tanterv A középszintű érettségire felkészítő fakultáció 11-12. évfolyam Angol nyelv heti 2 óra

Részletesebben

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján Német nyelvi követelmények a 3. év végéig A Hallo Max! c. tankönyv alapján Az ABC, család, lakás, állatok, számok 1-100-ig, évszakok, hónapok, iskola, osztály, barátok, német termékek, 3 dal, 3 versike.

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019.

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Hatévfolyamos képzés 7. osztály Tematikai egység, Témakör OTTHON Otthonom, szűkebb környezetem. Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak.

Részletesebben

FRANCIA NYELV 825 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1 óra

FRANCIA NYELV 825 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1 óra FRANCIA NYELV 825 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 1 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Kezdeményezés és válasz Megszólítás: Pardon. Excusez-moi.

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

ANGOL NYELVVIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ

ANGOL NYELVVIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ ANGOL A nyelvvizsgára való felkészítés a 11. és a 12. évfolyamon történik heti két órában, hogy a diákok legkésőbb a 12. évfolyam tavaszi nyelvvizsga időszakára felkészüljenek a KER B2 típusú nyelvvizsgájának

Részletesebben

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ANGOL NYELV 3-8. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004 TARTALOM

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 3 3 3 3 Éves óraszám 108 108 108 93 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma 72 62

Részletesebben

Élő idegen nyelv Középszintű érettségi témakörök

Élő idegen nyelv Középszintű érettségi témakörök Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola OM: 203204 7632 Pécs, Aidinger János út 41. A vizsga szintje a KER szerinti B1 Érettségi témakörök 1. Személyes vonatkozások, család a. A vizsgázó személye,

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 NÉMET NYELV EMELT SZINT HELYI TANTERVE 4. évfolyam A német nyelv tantárgy

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

IDEGEN NYELV Emelt szint 5,5,5,5 óra

IDEGEN NYELV Emelt szint 5,5,5,5 óra IDEGEN NYELV Emelt szint 5,5,5,5 óra Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

Idegen nyelv 1-3.évfolyam Célok és feladatok

Idegen nyelv 1-3.évfolyam Célok és feladatok Idegen nyelv 1-3.évfolyam Célok és feladatok Évi óraszám: Heti óraszám: 37 óra 1 óra Kedvet ébreszteni a nyelvek iránt, sikerélményhez juttatni a diákokat, másrészt megalapozni a későbbi nyelvtanulást.

Részletesebben

Kazincy Ferenc Gimnázium és Kollégium. helyi tanterve. nyelvi előkészítő, gimnázium

Kazincy Ferenc Gimnázium és Kollégium. helyi tanterve. nyelvi előkészítő, gimnázium Kazincy Ferenc Gimnázium és Kollégium helyi tanterve nyelvi előkészítő, gimnázium Óraterv a kerettantervekhez 9 12. évfolyam, gimnázium Tantárgyak Ny. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és

Részletesebben

Angol nyelv 4-8. évfolyam

Angol nyelv 4-8. évfolyam Angol nyelv 4-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint a Közös európai referenciakerettel

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

ELSŐ IDEGEN NYELV évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamos diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A főnév 11 Kis és nagy kezdőbetűk 11 A főnevek neme 12 A főnevek többes száma 13 Nem megszámlálható főnevek 15 Csak többes számban használatos főnevek 16 Foglalkozások 17 Címek, rangok,

Részletesebben

Helyi tanterv javaslat IDEGEN NYELV Általános iskola 4.osztály- heti óraszám: 3 óra Magical World 1. alapján

Helyi tanterv javaslat IDEGEN NYELV Általános iskola 4.osztály- heti óraszám: 3 óra Magical World 1. alapján Helyi tanterv javaslat IDEGEN NYELV Általános iskola 4.osztály- heti óraszám: 3 óra Amit ebben az életkorban a nyelvtanulás, nyelvtanítás célja és amit a Magical World is nyújtani tud: 1. A tanított anyag

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM

IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 115 CÉLOK ÉS FELADATOK Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk, Európa és

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései ANGOL NYELV Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap, amely kiegészülhet szóbeli kérdésekkel. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSE: ÓRA- SZÁMA:

ÉRTÉKELÉSE: ÓRA- SZÁMA: 1 HELYI TANTERV ANGOL IDEGEN NYELV 4-8. ÉVFOLYAM BÁI, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (Széchenyi István Általános Iskola székhely) NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: KERETTANTERV /átvett, adaptált/ Angol idegen

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam. Angol második idegen nyelv emelt szintű (tagozatos) képzés heti 5-5-5-5 óra

Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam. Angol második idegen nyelv emelt szintű (tagozatos) képzés heti 5-5-5-5 óra A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv-javaslat Négyosztályos gimnáziumi

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

Angol nyelv 1. évfolyam

Angol nyelv 1. évfolyam Angol nyelv 1. évfolyam Heti:1 óra, Évi 36 óra Célok és feladatok A nyelvtanulás első évében legfontosabb cél a nyelvtanulás megszerettetése, a nyelvtanuláshoz szükséges alapvető szóbeli készségek megalapozása,

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 12. évfolyam Angol nyelv

Osztályozóvizsga-tematika 12. évfolyam Angol nyelv Osztályozóvizsga-tematika 12. évfolyam Angol nyelv 1. félév Témakör /Kommunikációs szándék Nyári úticélok Különböző típusú nyaralások Utazási előkészületek Szállások Látnivalók Nyári élmények A tömegközlekedési

Részletesebben

EMELT ANGOL 673 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM

EMELT ANGOL 673 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM EMELT ANGOL 673 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM EMELT ANGOL 674 CÉLOK ÉS FELADATOK Az alapvetı célok és feladatok megegyeznek az angol nyelvet ún. normál óraszámban tanulókéval, de az emelt óraszámnak köszönhetıen

Részletesebben

Helyi tanterv Négyosztályos szakközépiskolai képzés 9-12. évfolyam. Angol első idegen nyelv

Helyi tanterv Négyosztályos szakközépiskolai képzés 9-12. évfolyam. Angol első idegen nyelv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 6. melléklet - Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyamára Helyi tanterv Négyosztályos szakközépiskolai

Részletesebben

HELYI TANTERV Angol nyelv

HELYI TANTERV Angol nyelv HELYI TANTERV Angol nyelv 1. évfolyam Évi óraszám: 36 Ajánlott témakörök az 1. évfolyamra Ajánlott témakörök Órakeret Kapcsolódási pontok Család Én és a családom. Családtagok megnevezése, néhány tulajdonsággal

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

9.évfolyam (9.A/B) TÉMAKÖRÖK:

9.évfolyam (9.A/B) TÉMAKÖRÖK: Tantárgy: Angol Osztály: Szakközépiskola A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 50 pont Feladattípusok: teszt, olvasott

Részletesebben

Angol KER C2 általános csoportos kontaktórás képzés, MM Publications (30) Angol C nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai

Angol KER C2 általános csoportos kontaktórás képzés, MM Publications (30) Angol C nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai Angol KER C2 általános csoportos kontaktórás képzés, MM Publications (30) Angol C2 1 1 018 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó megnevezése ELT Hungary Kereskedelmi és

Részletesebben

Helyi tanterv Négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam. Angol első idegen nyelv

Helyi tanterv Négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam. Angol első idegen nyelv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv Négyosztályos gimnáziumi képzés

Részletesebben

Angol nyelv, normál szint 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Angol nyelv, emelt szint 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam

Angol nyelv, normál szint 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Angol nyelv, emelt szint 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Miskolc, 2014. március 28. Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Idegen nyelv műveltségi terület II. Angol nyelv, normál szint 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Angol nyelv, emelt szint 1-4.

Részletesebben

Angol nyelv emelt szint

Angol nyelv emelt szint Angol nyelv emelt szint 3-8. évfolyam ANGOL NYELV, EMELT SZINT 3. ÉVFOLYAM 1. ANGOL NYELV 3. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 heti óraszám: 2 TÉMAKÖRÖK ÉS ÓRASZÁMOK Témakör A témakör feldolgozására javasolt óraszám

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Haladási ütem hónap Szeptember Témakörök, kommunikációs

Részletesebben

Helyi tanterv ANGOL nyelvből. Négyosztályos szakgimnáziumi képzés évfolyam. heti óraszámok: 4,4,4,4

Helyi tanterv ANGOL nyelvből. Négyosztályos szakgimnáziumi képzés évfolyam. heti óraszámok: 4,4,4,4 Helyi tanterv ANGOL nyelvből Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája Négyosztályos szakgimnáziumi képzés 9-12. évfolyam heti óraszámok: 4,4,4,4 1 Készült a Nat 2012: 110/2012.

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 5. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv követelményeihez igazodik. Az egyes évfolyamokon

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

ANGOL NYELV 7. évfolyam

ANGOL NYELV 7. évfolyam ANGOL NYELV 7. évfolyam Célok és feladatok A hetedik évfolyamon kötelezően választható tantárgyként, második idegen nyelvként kerül bevezetésre az angol nyelv tanítása. Épít a már tanult német nyelv tanulása

Részletesebben

IDEGEN NYELV. Célok és feladatok a 12. évfolyam végére. Fejlesztési követelmények

IDEGEN NYELV. Célok és feladatok a 12. évfolyam végére. Fejlesztési követelmények IDEGEN NYELV (Angol, Német) Iskolánk koncepciója szerint az informatika, illetve az idegennyelv oktatása kap hangsúlyt, ebbıl adódóan az Idegennyelvi Munkaközösség és a Nevelıtestület egybehangzóan az

Részletesebben

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok IDEGEN NYELV 139 7. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 3 óra Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Megszólítás: Köszönés: Elköszönés: Bemutatkozás, bemutatás:

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 5. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium_emelt szint KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv követelményeihez igazodik. Az egyes

Részletesebben

EMELT ANGOL 652 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM

EMELT ANGOL 652 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM EMELT ANGOL 652 EMELT ANGOL 3 8. ÉVFOLYAM EMELT ANGOL 653 CÉLOK ÉS FELADATOK Az alapvető célok és feladatok megegyeznek az angol nyelvet ún. normál óraszámban tanulókéval, de az emelt óraszámnak köszönhetően

Részletesebben

Helyi tanterv. Angol nyelv. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok. Hi! How do you do? I'm Sam Wilson.

Helyi tanterv. Angol nyelv. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok. Hi! How do you do? I'm Sam Wilson. Helyi tanterv Angol nyelv 5. évfolyam Évi óraszám: 126 Tankönyv: Project Third Edition 1 Tartalom a) Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés: Elköszönés:

Részletesebben

9. évfolyam szakgimnázium

9. évfolyam szakgimnázium OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI NÉMET NYELV 9. évfolyam szakgimnázium Az 1. félév követelményei: Írásbeli követelmények: Feladatlap megoldása Szóbeli követelmények: Társalgás, szituációk, önálló felelet

Részletesebben

9. évfolyam szakgimnázium

9. évfolyam szakgimnázium OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI ANGOL NYELV 9. évfolyam szakgimnázium Az 1. félév követelményei: Köszönés, személyes adatok, bemutatkozás Országok és nemzetiségek Számok: 1-100 Tárgyak az osztályteremben

Részletesebben

Tanterv angol nyelv oktatásához 5-8. évfolyam számára

Tanterv angol nyelv oktatásához 5-8. évfolyam számára Tanterv angol nyelv oktatásához 5-8. évfolyam számára Célok és megvalósítás Az angol nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók angol nyelvi kommunikatív

Részletesebben

Helyi tanterv javaslat IDEGEN NYELV Angol nyelv 5. Osztály - Heti 3 óra Magical World 2

Helyi tanterv javaslat IDEGEN NYELV Angol nyelv 5. Osztály - Heti 3 óra Magical World 2 Helyi tanterv javaslat IDEGEN NYELV Angol nyelv 5. Osztály - Heti 3 óra Magical World 2 Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen

Részletesebben

A MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ANGOL NYELV HELYI TANTERVE

A MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ANGOL NYELV HELYI TANTERVE A MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ANGOL NYELV HELYI TANTERVE 4 8. évfolyam 2015. 1. CÉLOK ÉS FELADATOK 4. évfolyam A negyedik évfolyamon kezdődő kisgyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani

Részletesebben

Tanterv angol nyelv oktatásához 4. évfolyam számára

Tanterv angol nyelv oktatásához 4. évfolyam számára Tanterv angol nyelv oktatásához 4. évfolyam számára Célok és feladatok A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben