Az idegen nyelvi munkaközösség állásfoglalása az egyes vizsgatípusokkal kapcsolatban angol és német nyelvből:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az idegen nyelvi munkaközösség állásfoglalása az egyes vizsgatípusokkal kapcsolatban angol és német nyelvből:"

Átírás

1 Az idegen nyelvi munkaközösség állásfoglalása az egyes vizsgatípusokkal kapcsolatban angol és német nyelvből: Javító vizsga: Vizsgakövetelmények: A helyi tantervben az egyes évfolyamokon (9-12.) részletesen meghatározott tananyagtartalmak (társalgási témakörök, nyelvtani fogalomkörök, beszédszándékok) számonkérése szóban és írásban. Normál tanterv szerinti évfolyamok (9-12) Írásbeli vizsga : 9. évfolyam (Tankönyv: Traveller Elementary) : Nyelvtani fogalomkörök: kérdőszavak this, that, these, those felszólítómód létige (to be) főnevek többesszáma birtokos névmások can a/an Present Simple (egyszerű jelen idő) időhatározós elöljárók would like to /want to like /love / enjoy/ hate /can t stand + ing gyakoriságot kifejező határozószavak how often..? once, twice when..? Present Progressive (folyamatos jelen idő) Whose? /önállóan használt birtokos névmások (mine, yours..) There is /There are a(n)/the Why? Because megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek some /any /no How much..? How many..? many/much/a lot of /lots of /a few/a little névmások tárgyesete (me /you, him ) should Past simple (egyszerű múlt idő) could be going to can /could/may /will/would kérés kifejezésére have to let s../how about..? /Why don t we..? Which..? one /ones

2 too/enough a melléknév középfoka és felsőfoka Present Perfect (ever, never, before) függőbeszéd (parancs, kérés) Szóbeli vizsga : Szókincs/Témakörök üdvözlések nevek országok, nemzetségek számok(1-100), sorszámnevek tantermi tárgyak, nyelvezet színek személyes tárgyak foglalkozások, hivatások mindennapi tevékenységek hét napjai, hónapok szabadidős tevékenységek zene/filmtípusok család bútorok /háztartási eszközök /ház részei / szobatípusok nagyvárosi/kisvárosi helyek évszakok időjárás levélírás / írás kifejezései tárolóegységek/ételek, italok nevei/fogások testrészek testi egészséggel kapcsolatos kifejezések tantárgyak /oktatás szünidős tevékenységek bűnügyek állatok jókívánságok ruhadarabok/kiegészítők nevei pénzzel kapcsolatos kifejezések külső megjelenés /személyiségjegyek közlekedési eszközök útbaigazítással kapcsolatos kifejezések földrajzi kifejezések /égtájak akciósportok/extrémsportok Beszédszándékok: Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: köszönés; bemutatkozás, bemutatás; érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;

3 Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: tetszés, nem tetszés; véleménynyilvánítás és arra reagálás; véleménykérés; bocsánatkérés és arra reagálás; egyetértés, egyet nem értés. Érzelem kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: csodálkozás; sajnálkozás, együttérzés; öröm, szomorúság; elégedettség, elégedetlenség, bosszúság; remény;vágy bánat, elkeseredés; akarat, kívánság; képesség; szükségesség; lehetőség; ígéret. Információcsere: dolgok, személyek megnevezése, leírása; események leírása; információkérés és adás; tudás, nem tudás. meghívás, annak elfogadása, elutasítása A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: kínálás és arra reagálás; tiltás, felszólítás; engedélykérés; udvarias kérés; javaslat, tanács és arra reagálás; meghívás és arra reagálás. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: megértés biztosítása; betűzés; visszakérdezés, ismétléskérés; felkérés hangosabb, lassabb beszédre Írásbeli vizsga : Nyelvtani fogalomkörök : 10. évfolyam (Tankönyv: Traveller Pre-Intermediate) : Simple Present /Present Progressive (Egyszerű jelen idő / Folyamatos jelen idő ) folyamatos igediőben nem használható igék

4 Simple Past (egyszerű múlt idő) used to időhatározós elöljárók some/any /no/a lot of /lots of / (a)little /(a)few Past Progressive (Folyamatos múlt idő Időhatározós mellékmondatok (when, while, as, as soon as) Present Perfect can, could, may, be able to, have to don t have to, need to, don t need to, must, mustn t függőbeszéd (kérdés) hasonlítószerkezet will (jövő idő will have to will be able to időhatározós mellékmondatok (jövő idő kifejezésére, when, after before, until, as soon as ) too, enough vonatkozó névmásos mellékmondatok (who, which, that, where) infinitives/ing alak should had better Passive (szenvedő szerkezet, egyszerű jelen és múlt időben ) may,might, could Conditional 1/2(1.és 2. típusú feltételes mondat) if /when so, neither / too/ either Present Perfect Progressive (folyamatos present perfect question tag felkiáltó mondatok visszaható névmások Past Perfect Függőbeszéd (állítás, kérdés, parancs, kérés) Szóbeli vizsga : Szókincs/Témakörök : kommunikációval kapcsolatos kifejezések érzelmi hozzáállás kifejezései szabadidős tevékenységek személyiségjegyek melléknevek (-ed/-ing) ételeket /ételek jellemzése időjárás repülőn való utazás főnevek képzése(-ion, -ation, -ment, -ance, -al végződéssel ) szállás / felszereltség földrajzi jellemzők /helyek jellemzői pénzzel/banki szolgáltatásokkal kapcsolatos kifejezések melléknevek képzése (-ful, -less) egészségügyi, lelki problémák balesetek

5 sportok szórakozás filmek ellentétek foglalkozások, munkák, végzettség zene, zeneipar főzés ünnepek Beszédszándékok : megszólítás; köszönés, elköszönés; bemutatás, bemutatkozás; telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés; személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás; érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás; engedélykérés és arra reagálás; köszönet és arra reagálás; bocsánatkérés és arra reagálás; gratuláció, jókívánságok és arra reagálás. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: sajnálkozás, együttérzés; öröm, szomorúság; elégedettség, elégedetlenség; csodálkozás; remény; bánat; bosszúság. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás; valaki igazának az elismerése és el nem ismerése; egyetértés, egyet nem értés; érdeklődés, érdektelenség; tetszés, nem tetszés; dicséret, kritika; ellenvetés; akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség; ígéret; szándék, terv; érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: dolgok, személyek megnevezése, leírása; események leírása; információkérés, információadás; igenlő vagy nemleges válasz; tudás, nem tudás; bizonyosság, bizonytalanság;

6 ismerés, nem ismerés. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: kérés; tiltás, felszólítás; segítségkérés és arra reagálás; javaslat és arra reagálás; kínálás és arra reagálás; meghívás és arra reagálás. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: visszakérdezés, ismétléskérés; nem értés; betűzés kérése, betűzés; felkérés lassabb, hangosabb beszédre; beszélési szándék jelzése, téma bevezetése; megerősítés; témaváltás, beszélgetés lezárása. Írásbeli vizsga : Nyelvtani fogalomkörök : Igeidők 11. évfolyam (Tankönyv : Aktivátor) Létezés kifejezése: be ige jelen, múlt és jövő idejű alakjai. egyszerű jelen idő; folyamatos jelen idő; egyszerű múlt idő; rendhagyó igék; --folyamatos múlt idő; jövő idő (be going to; will); Present Perfect Simple/Continious szenvedő szerkezet jelen és múlt időben; used to ; Past Perfect. Birtoklás kifejezése birtokos melléknevek; birtokos eset; az of -os szerkezet have got szerkezet használata; birtokos névmások. Térbeli viszonyok: irányok, helymeghatározás; földrajzi elhelyezkedés.

7 Időbeli viszonyok: gyakoriság; időpont, időtartam; időre vonatkozó elöljárók. Modalitás : módbeli segédigék, jelen, jövő időre vonatkozólag képesség; kérés, utasítás, szükségesség; engedélyezés; tiltás. tanács Mennyiségi viszonyok: tő- és sorszámnevek; főnevek egyes és többes száma; megszámlálható és nem megszámlálható főnevek; some, any, much, many használata; too / enough Minőségi viszonyok: melléknevek; melléknevek fokozása; rendhagyó melléknevek. Logikai viszonyok : kötőszavak; célhatározói mellékmondatok, feltételes mód (type 1,2&3); -összetett mondatok, igeidő-egyeztetés -egyenes és függő beszéd Szövegösszetartó eszközök : névelők névmások (személyes, birtokos, mutató, határozatlan, visszaható) some, any; there is/are Szóbeli vizsga : Témakörök, szókincs : Család, emberi kapcsolatok: A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai A család szerepe az egyén és a társadalom életében Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága Személyes tervek Egyén és család nálunk és a célországokban. Az iskola:

8 Saját iskolájának bemutatása Tantárgyak, szakmai tárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka Az ismeretszerzés különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága, például a választott szakmában. Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. Iskolai hagyományok, iskolatípusok Magyarországon és a célországokban. A munka világa: Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. A képzési iránynak megfelelő szakmák. Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. Önéletrajz, állásinterjú. Diákmunka, nyári munkavállalás. A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban. Ember és társadalom Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. Ünnepek, családi ünnepek. Öltözködés, divat. Környezetünk Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. A városi és a vidéki élet összehasonlítása. Életmód Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). Életünk és a stressz. Étkezési szokások a családban. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. Egészség Gyakori betegségek, sérülések, baleset Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak) A szenvedélybetegség (függőségek, dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). Gyakori betegségek, sérülések, baleset.

9 Gazdaság és pénzügyek Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). Fogyasztás, reklámok. Beszédszándékok : Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: megszólítás; köszönés, elköszönés; bemutatás, bemutatkozás; telefonálásnál bemutatkozás, elköszönés; szóbeli üdvözletküldés; személyes levélben megszólítás; személyes levélben elbúcsúzás; érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás; engedélykérés és arra reagálás; köszönet és arra reagálás; bocsánatkérés és arra reagálás; gratuláció, jókívánságok és arra reagálás; együttérzés és arra reagálás. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: hála; sajnálkozás; öröm; elégedettség, elégedetlenség; csodálkozás; remény; bánat; bosszúság. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás; valaki igazának az elismerése és el nem ismerése; egyetértés, egyet nem értés; érdeklődés, érdektelenség; tetszés, nem tetszés; dicséret, kritika; ellenvetés; ellenvetés visszautasítása; akarat, kívánság, bizonytalanság, képesség, szükségesség, kötelezettség, lehetőség; ígéret; szándék; érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: dolgok, személyek megnevezése, leírása; események leírása; információkérés, információadás;

10 igenlő vagy nemleges válasz; válaszadás elutasítása; tudás, nem tudás; bizonyosság, bizonytalanság, ismerés, nem ismerés. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: kérés; tiltás, felszólítás; segítségkérés és arra reagálás; javaslat és arra reagálás; kínálás és arra reagálás; meghívás és arra reagálás; segítség felajánlása és arra reagálás; ajánlat és arra reagálás. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: visszakérdezés, ismétléskérés; nem értés; betűzés kérése, betűzés; felkérés lassabb, hangosabb beszédre; beszélési szándék jelzése, téma bevezetése, félbeszakítás; megerősítés; körülírás; példa megnevezése; témaváltás, beszélgetés lezárása Írásbeli vizsga : Nyelvtani fogalomkörök Igeidők 12. évfolyam (Tankönyv:Aktivátor) Létezés kifejezése: be ige jelen, múlt és jövő idejű alakjai. egyszerű jelen idő; folyamatos jelen idő; egyszerű múlt idő; rendhagyó igék; folyamatos múlt idő; jövő idő (be going to; will); Present Perfect Simple/Continuous szenvedő szerkezet jelen és múlt időben; used to ; Past Perfect. Infinitive Gerund Participle

11 Birtoklás kifejezése birtokos melléknevek; birtokos eset; az of -os szerkezet have got szerkezet használata; birtokos névmások. Térbeli viszonyok irányok, helymeghatározás; földrajzi elhelyezkedés. Időbeli viszonyok gyakoriság; időpont, időtartam; időre vonatkozó elöljárók. Modalitás : módbeli segédigék, jelen, jövő, múlt időre vonatkozólag képesség; kérés, utasítás, szükségesség; engedélyezés; tiltás. tanács Mennyiségi viszonyok: tő- és sorszámnevek; főnevek egyes és többes száma; megszámlálható és nem megszámlálható főnevek; some, any, much, many használata; too / enough Minőségi viszonyok: melléknevek; melléknevek fokozása; rendhagyó melléknevek. Logikai viszonyok : kötőszavak; célhatározói mellékmondatok, és 3. típusú feltételes mód összetett mondatok, igeidő-egyeztetés egyenes és függő beszéd Szövegösszetartó eszközök: névelők névmások (személyes, birtokos, mutató, határozatlan, visszaható, vonatkozó) some, any; there is/are Szóbeli vizsga : Társalgási témakörök /szókincs :

12 Szabadidő, művelődés, szórakozás, sport Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. Utazás, turizmus, Közlekedés A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. Turisztikai célpontok. Környezetünk Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, fenntarthatóságáért? Időjárás, éghajlat. Tudomány és technika A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. Számítógép és az Internet. Beszédszándékok: Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: megszólítás, köszönés, elköszönés, bemutatás, bemutatkozás, telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés, személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás, érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás, engedélykérés és arra reagálás, köszönet és arra reagálás, bocsánatkérés és arra reagálás, gratuláció, jókívánságok és arra reagálás. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: sajnálkozás, öröm, elégedettség, elégedetlenség, csodálkozás, remény, bánat, bosszúság. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás,

13 valaki igazának az elismerése, egyetértés, egyet nem értés, érdeklődés, érdektelenség, tetszés, nemtetszés, dicséret, kritika, ellenvetés, akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség, ígéret, szándék, érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: dolgok, személyek, megnevezése, leírása, események leírása, információkérés, információadás, igenlő vagy nemleges válasz, válaszadás elutasítása, tudás, nem tudás, bizonyosság, bizonytalanság, ismerés, nem ismerés. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: kérés, tiltás, felszólítás, segítségkérés és arra reagálás, javaslat és arra reagálás, kínálás és arra reagálás, meghívás és arra reagálás Írásbeli vizsga : Nyelvtani fogalomkörök: Nyelvi előkészítő évfolyam (9-13) Nyelvi előkészítő évfolyam (Tankönyv: Traveller Elementary): kérdőszavak this, that, these, those felszólítómód létige (to be) főnevek többesszáma

14 birtokos névmások can a/an Present Simple (egyszerű jelen idő) időhatározós elöljárók would like to /want to like /love / enjoy/ hate /can t stand + ing gyakoriságot kifejező határozószavak how often..? once, twice when..? Present Progressive (folyamatos jelen idő) Whose? /önállóan használt birtokos névmások (mine, yours..) There is /There are a(n)/the Why? Because megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek some /any /no How much..? How many..? many/much/a lot of /lots of /a few/a little névmások tárgyesete (me /you, him ) should Past simple (egyszerű múlt idő) could be going to can /could/may /will/would kérés kifejezésére have to let s../how about..? /Why don t we..? Which..? one /ones too/enough a melléknév középfoka és felsőfoka Present Perfect (ever, never, before) függőbeszéd (parancs, kérés) Szóbeli vizsga : SzókincsTémakörök : üdvözlések nevek országok, nemzetségek számok(1-100), sorszámnevek tantermi tárgyak, nyelvezet színek személyes tárgyak foglalkozások, hivatások mindennapi tevékenységek hét napjai, hónapok szabadidős tevékenységek zene/filmtípusok

15 család bútorok /háztartási eszközök /ház részei / szobatípusok nagyvárosi/kisvárosi helyek évszakok időjárás levélírás / írás kifejezései tárolóegységek/ételek, italok nevei/fogások testrészek testi egészséggel kapcsolatos kifejezések tantárgyak /oktatás szünidős tevékenységek bűnügyek állatok jókívánságok ruhadarabok/kiegészítők nevei pénzzel kapcsolatos kifejezések külső megjelenés /személyiségjegyek közlekedési eszközök útbaigazítással kapcsolatos kifejezések földrajzi kifejezések /égtájak akciósportok/extrémsportok Beszédszándékok:

16 Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: köszönés; bemutatkozás, bemutatás; érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás; Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: tetszés, nem tetszés; véleménynyilvánítás és arra reagálás; véleménykérés; bocsánatkérés és arra reagálás; egyetértés, egyet nem értés. Érzelem kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: csodálkozás; sajnálkozás, együttérzés; öröm, szomorúság; elégedettség, elégedetlenség, bosszúság; remény;vágy bánat, elkeseredés; akarat, kívánság; képesség; szükségesség; lehetőség; ígéret. Információcsere: dolgok, személyek megnevezése, leírása; események leírása; információkérés és adás; tudás, nem tudás. meghívás, annak elfogadása, elutasítása A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: kínálás és arra reagálás; tiltás, felszólítás; engedélykérés; udvarias kérés; javaslat, tanács és arra reagálás; meghívás és arra reagálás. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: megértés biztosítása; betűzés; visszakérdezés, ismétléskérés; felkérés hangosabb, lassabb beszédre Tankönyv: Traveller Pre-intermediate Írásbeli vizsga :

17 Nyelvtani fogalomkörök : Simple Present /Present Progressive (Egyszerű jelen idő / Folyamatos jelen idő ) folyamatos igediőben nem használható igék Simple Past (egyszerű múlt idő) used to időhatározós elöljárók some/any /no/a lot of /lots of / (a)little /(a)few Past Progressive (Folyamatos múlt idő Időhatározós mellékmondatok (when, while, as, as soon as) Present Perfect can, could, may, be able to, have to don t have to, need to, don t need to, must, mustn t függőbeszéd (kérdés) hasonlítószerkezet will (jövő idő will have to will be able to időhatározós mellékmondatok (jövő idő kifejezésére, when, after before, until, as soon as ) too, enough vonatkozó névmásos mellékmondatok (who, which, that, where) infinitives/ing alak should had better Passive (szenvedő szerkezet, egyszerű jelen és múlt időben ) may,might, could Conditional 1/2(1.és 2. típusú feltételes mondat) if /when so, neither / too/ either Present Perfect Progressive (folyamatos present perfect question tag felkiáltó mondatok visszaható névmások Past Perfect Függőbeszéd (állítás, kérdés, parancs, kérés) Szóbeli vizsga : Szókincs/Témakörök : kommunikációval kapcsolatos kifejezések érzelmi hozzáállás kifejezései szabadidős tevékenységek személyiségjegyek melléknevek (-ed/-ing) ételeket /ételek jellemzése időjárás repülőn való utazás főnevek képzése(-ion, -ation, -ment, -ance, -al végződéssel ) szállás / felszereltség

18 földrajzi jellemzők /helyek jellemzői pénzzel/banki szolgáltatásokkal kapcsolatos kifejezések melléknevek képzése (-ful, -less) egészségügyi, lelki problémák balesetek sportok szórakozás filmek ellentétek foglalkozások, munkák, végzettség zene, zeneipar főzés ünnepek Beszédszándékok : megszólítás; köszönés, elköszönés; bemutatás, bemutatkozás; telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés; személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás; érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás; engedélykérés és arra reagálás; köszönet és arra reagálás; bocsánatkérés és arra reagálás; gratuláció, jókívánságok és arra reagálás. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: sajnálkozás, együttérzés; öröm, szomorúság; elégedettség, elégedetlenség; csodálkozás; remény; bánat; bosszúság. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás; valaki igazának az elismerése és el nem ismerése; egyetértés, egyet nem értés; érdeklődés, érdektelenség; tetszés, nem tetszés; dicséret, kritika; ellenvetés; akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség; ígéret; szándék, terv; érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: dolgok, személyek megnevezése, leírása;

19 események leírása; információkérés, információadás; igenlő vagy nemleges válasz; tudás, nem tudás; bizonyosság, bizonytalanság; ismerés, nem ismerés. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: kérés; tiltás, felszólítás; segítségkérés és arra reagálás; javaslat és arra reagálás; kínálás és arra reagálás; meghívás és arra reagálás. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: visszakérdezés, ismétléskérés; nem értés; betűzés kérése, betűzés; felkérés lassabb, hangosabb beszédre; beszélési szándék jelzése, téma bevezetése; megerősítés; témaváltás, beszélgetés lezárása. Írásbeli vizsga : Nyelvtani fogalomkörök : Igeidők Nyelvi előkészítő, 9. évfolyam (Tankönyv: Aktivátor ) Létezés kifejezése: be ige jelen, múlt és jövő idejű alakjai. egyszerű jelen idő; folyamatos jelen idő; egyszerű múlt idő; rendhagyó igék; --folyamatos múlt idő; jövő idő (be going to; will); Present Perfect Simple/Continuous szenvedő szerkezet jelen és múlt időben; used to ; Past Perfect. Birtoklás kifejezése birtokos melléknevek; birtokos eset; az of -os szerkezet have got szerkezet használata; birtokos névmások.

20 Térbeli viszonyok: irányok, helymeghatározás; földrajzi elhelyezkedés. Időbeli viszonyok: gyakoriság; időpont, időtartam; időre vonatkozó elöljárók. Modalitás : módbeli segédigék, jelen, jövő időre vonatkozólag képesség; kérés, utasítás, szükségesség; engedélyezés; tiltás. tanács Mennyiségi viszonyok: tő- és sorszámnevek; főnevek egyes és többes száma; megszámlálható és nem megszámlálható főnevek; some, any, much, many használata; too / enough Minőségi viszonyok: melléknevek; melléknevek fokozása; rendhagyó melléknevek. Logikai viszonyok : kötőszavak; célhatározói mellékmondatok, feltételes mód (type 1,2&3); -összetett mondatok, igeidő-egyeztetés -egyenes és függő beszéd Szövegösszetartó eszközök : névelők névmások (személyes, birtokos, mutató, határozatlan, visszaható) some, any; there is/are ; szóbeli vizsga : Szókincs/ Témakörök : Család, emberi kapcsolatok: A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai A család szerepe az egyén és a társadalom életében Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága Személyes tervek

21 Egyén és család nálunk és a célországokban. Az iskola: Saját iskolájának bemutatása Tantárgyak, szakmai tárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka Az ismeretszerzés különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága, például a választott szakmában. Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. Iskolai hagyományok, iskolatípusok Magyarországon és a célországokban. A munka világa: Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. A képzési iránynak megfelelő szakmák. Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. Önéletrajz, állásinterjú. Diákmunka, nyári munkavállalás. A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban. Ember és társadalom Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. Ünnepek, családi ünnepek. Öltözködés, divat. Környezetünk Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. A városi és a vidéki élet összehasonlítása. Életmód Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). Életünk és a stressz. Étkezési szokások a családban. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. Egészség Gyakori betegségek, sérülések, baleset Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak)

22 A szenvedélybetegség (függőségek, dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). Gyakori betegségek, sérülések, baleset. Gazdaság és pénzügyek Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). Fogyasztás, reklámok. Beszédszándékok : Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: megszólítás; köszönés, elköszönés; bemutatás, bemutatkozás; telefonálásnál bemutatkozás, elköszönés; szóbeli üdvözletküldés; személyes levélben megszólítás; személyes levélben elbúcsúzás; érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás; engedélykérés és arra reagálás; köszönet és arra reagálás; bocsánatkérés és arra reagálás; gratuláció, jókívánságok és arra reagálás; együttérzés és arra reagálás. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: hála; sajnálkozás; öröm; elégedettség, elégedetlenség; csodálkozás; remény; bánat; bosszúság. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás; valaki igazának az elismerése és el nem ismerése; egyetértés, egyet nem értés; érdeklődés, érdektelenség; tetszés, nem tetszés; dicséret, kritika; ellenvetés; ellenvetés visszautasítása; akarat, kívánság, bizonytalanság, képesség, szükségesség, kötelezettség, lehetőség; ígéret; szándék; érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia.

23 Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: dolgok, személyek megnevezése, leírása; események leírása; információkérés, információadás; igenlő vagy nemleges válasz; válaszadás elutasítása; tudás, nem tudás; bizonyosság, bizonytalanság, ismerés, nem ismerés. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: kérés; tiltás, felszólítás; segítségkérés és arra reagálás; javaslat és arra reagálás; kínálás és arra reagálás; meghívás és arra reagálás; segítség felajánlása és arra reagálás; ajánlat és arra reagálás. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: visszakérdezés, ismétléskérés; nem értés; betűzés kérése, betűzés; felkérés lassabb, hangosabb beszédre; beszélési szándék jelzése, téma bevezetése, félbeszakítás; megerősítés; körülírás; példa megnevezése; témaváltás, beszélgetés lezárása Írásbeli vizsga : Nyelvi előkészítő 10. évfolyam (Tankönyv : Aktivátor) Nyelvtani fogalomkörök Igeidők Létezés kifejezése: be ige jelen, múlt és jövő idejű alakjai. egyszerű jelen idő; folyamatos jelen idő; egyszerű múlt idő; rendhagyó igék; folyamatos múlt idő; jövő idő (be going to; will); Present Perfect Simple/Continuous szenvedő szerkezet jelen és múlt időben; used to ; Past Perfect. Infinitive

24 Gerund Participle Birtoklás kifejezése birtokos melléknevek; birtokos eset; az of -os szerkezet have got szerkezet használata; birtokos névmások. Térbeli viszonyok irányok, helymeghatározás; földrajzi elhelyezkedés. Időbeli viszonyok gyakoriság; időpont, időtartam; időre vonatkozó elöljárók. Modalitás : módbeli segédigék, jelen, jövő, múlt időre vonatkozólag képesség; kérés, utasítás, szükségesség; engedélyezés; tiltás. tanács Mennyiségi viszonyok: tő- és sorszámnevek; főnevek egyes és többes száma; megszámlálható és nem megszámlálható főnevek; some, any, much, many használata; too / enough Minőségi viszonyok: melléknevek; melléknevek fokozása; rendhagyó melléknevek. Logikai viszonyok : kötőszavak; célhatározói mellékmondatok, és 3. típusú feltételes mód összetett mondatok, igeidő-egyeztetés egyenes és függő beszéd Szövegösszetartó eszközök: névelők névmások (személyes, birtokos, mutató, határozatlan, visszaható, vonatkozó) some, any; there is/are

25 Szóbeli vizsga : Társalgási témakörök /szókincs : Szabadidő, művelődés, szórakozás, sport Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. Utazás, turizmus, Közlekedés A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. Turisztikai célpontok. Környezetünk Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, fenntarthatóságáért? Időjárás, éghajlat. Tudomány és technika A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. Számítógép és az Internet. Beszédszándékok: Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: megszólítás, köszönés, elköszönés, bemutatás, bemutatkozás, telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés, személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás, érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás, engedélykérés és arra reagálás, köszönet és arra reagálás, bocsánatkérés és arra reagálás, gratuláció, jókívánságok és arra reagálás. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: sajnálkozás, öröm, elégedettség, elégedetlenség, csodálkozás, remény, bánat, bosszúság.

26 Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás, valaki igazának az elismerése, egyetértés, egyet nem értés, érdeklődés, érdektelenség, tetszés, nemtetszés, dicséret, kritika, ellenvetés, akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség, ígéret, szándék, érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: dolgok, személyek, megnevezése, leírása, események leírása, információkérés, információadás, igenlő vagy nemleges válasz, válaszadás elutasítása, tudás, nem tudás, bizonyosság, bizonytalanság, ismerés, nem ismerés. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: kérés, tiltás, felszólítás, segítségkérés és arra reagálás, javaslat és arra reagálás, kínálás és arra reagálás, meghívás és arra reagálás Írásbeli vizsga : Nyelvtani fogalomkörök: Igeidők Nyelvi előkészítő 11. évfolyam (Tankönyv : Accelerator) Létezés kifejezése: be ige jelen, múlt és jövő idejű alakjai. egyszerű jelen idő; folyamatos jelen idő; egyszerű múlt idő; rendhagyó igék; --folyamatos múlt idő; jövő idő (be going to; will); Present Perfect Simple/Continious szenvedő szerkezet jelen és múlt időben;

27 used to ; Past Perfect. Infinitive Gerund Participle Birtoklás kifejezése birtokos melléknevek; birtokos eset; az of -os szerkezet -- have got szerkezet használata; birtokos névmások. Térbeli viszonyok irányok, helymeghatározás; földrajzi elhelyezkedés. Időbeli viszonyok gyakoriság; időpont, időtartam; időre vonatkozó elöljárók. Modalitás módbeli segédigék, jelen, jövő, múlt időre vonatkozólag képesség; kérés, utasítás, szükségesség; engedélyezés; tiltás. tanács Mennyiségi viszonyok tő- és sorszámnevek; főnevek egyes és többes száma; megszámlálható és nem megszámlálható főnevek; some, any, much, many használata; too / enough Minőségi viszonyok melléknevek; melléknevek fokozása; rendhagyó melléknevek. Logikai viszonyok kötőszavak; célhatározói mellékmondatok, 2. és 3. típusú feltételes mód összetett mondatok, igeidő-egyeztetés egyenes és függő beszéd

28 Szövegösszetartó eszközök névelők névmások (személyes, birtokos, mutató, határozatlan, visszaható, vonatkozó) some, any; there is/are Szóbeli vizsga : Társalgási témakörök, szókincs: People/Emberek Home /Otthon School /Iskola Work/Munka Family and School Life /Családi és iskolai élet Food, Shopping and Services/ Étkezés, vásárlás, szolgáltatások Travelling, Tourism /Utazás, Turizmus Culture /Kultúra Beszédszándékok Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: megszólítás, köszönés, elköszönés, bemutatás, bemutatkozás, telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés, személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás, érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás, engedélykérés és arra reagálás, köszönet és arra reagálás, bocsánatkérés és arra reagálás, gratuláció, jókívánságok és arra reagálás. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: sajnálkozás, öröm, elégedettség, elégedetlenség, csodálkozás, remény, bánat, bosszúság. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás, valaki igazának az elismerése, egyetértés, egyet nem értés, érdeklődés, érdektelenség, tetszés, nemtetszés, dicséret, kritika,

29 ellenvetés, akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség, ígéret, szándék, érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: dolgok, személyek, megnevezése, leírása, események leírása, információkérés, információadás, igenlő vagy nemleges válasz, válaszadás elutasítása, tudás, nem tudás, bizonyosság, bizonytalanság, ismerés, nem ismerés. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: kérés, tiltás, felszólítás, segítségkérés és arra reagálás, javaslat és arra reagálás, kínálás és arra reagálás, meghívás és arra reagálás Írásbeli vizsga : Nyelvtani fogalomkörök: Igeidők Nyelvi előkészítő 12. évfolyam (Tankönyv : Accelerator) Létezés kifejezése: be ige jelen, múlt és jövő idejű alakjai egyszerű jelen idő folyamatos jelen idő egyszerű múlt idő; rendhagyó igék; folyamatos múlt idő jövő idő (be going to; will) Present Perfect Simple/Continuous szenvedő szerkezet jelen és múlt időben; used to Past Perfect Infinitive Gerund Participle Birtoklás kifejezése birtokos melléknevek;

30 birtokos eset; az of -os szerkezet have got szerkezet használata; birtokos névmások. Térbeli viszonyok irányok, helymeghatározás földrajzi elhelyezkedés Időbeli viszonyok gyakoriság; időpont, időtartam időre vonatkozó elöljárók Modalitás módbeli segédigék, jelen, jövő, múlt időre vonatkozólag képesség; kérés, utasítás, szükségesség; engedélyezés; tiltás. tanács Mennyiségi viszonyok tő- és sorszámnevek; főnevek egyes és többes száma; megszámlálható és nem megszámlálható főnevek; some, any, much, many használata; too / enough Minőségi viszonyok melléknevek; melléknevek fokozása; rendhagyó melléknevek. Logikai viszonyok kötőszavak; célhatározói mellékmondatok, 2. és 3. típusú feltételes mód összetett mondatok, igeidő-egyeztetés egyenes és függő beszéd Szövegösszetartó eszközök névelők névmások (személyes, birtokos, mutató, határozatlan, visszaható, vonatkozó) some, any; there is/are Szóbeli vizsga : Társalgási témakörök, szókincs

31 Health, Sport Science and Technology Nature and Environment State and Society Kommunikációs szándékok Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: megszólítás, köszönés, elköszönés, bemutatás, bemutatkozás, telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés, személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás, érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás, engedélykérés és arra reagálás, köszönet és arra reagálás, bocsánatkérés és arra reagálás, gratuláció, jókívánságok és arra reagálás. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: sajnálkozás, öröm, elégedettség, elégedetlenség, csodálkozás, remény, bánat, bosszúság. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás, valaki igazának az elismerése, egyetértés, egyet nem értés, érdeklődés, érdektelenség, tetszés, nemtetszés, dicséret, kritika, ellenvetés, akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség, ígéret, szándék, érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: dolgok, személyek, megnevezése, leírása, események leírása, információkérés, információadás, igenlő vagy nemleges válasz, válaszadás elutasítása, tudás, nem tudás,

32 bizonyosság, bizonytalanság, ismerés, nem ismerés. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: kérés, tiltás, felszólítás, segítségkérés és arra reagálás, javaslat és arra reagálás, kínálás és arra reagálás, meghívás és arra reagálás Az írásbeli javító vizsga időtartama 60 perc. Az írásbeli javító vizsgán középszintű érettségi feladattípusainak megfelelően 4 készséget mérünk, olvasott és hallott szöveg értését, nyelvhelyességet és íráskészséget. A szóbeli javító vizsgán a szóbeli feladatok a verbális kommunikációs készséget, beszédkészséget mérik az adott évben (9-13.) feldolgozott témakörök alapján. A szóbeli javító vizsgán évfolyam végén a teljes érettségi szóbeli feladatsorból való számonkérés történik. Osztályozó vizsga: Vizsgakövetelmények: A helyi tantervben az egyes évfolyamokon (9-12.) részletesen meghatározott tananyagtartalmak (társalgási témakörök, nyelvtani fogalomkörök, beszédszándékok) számonkérése szóban és írásban. A javító vizsgáknál leírt elvárásokkal megegyezően az osztályozó írásbeli vizsgán a középszintű érettségi feladattípusain keresztül 4 készséget (olvasott és hallott szöveg értése, nyelvhelyesség és íráskészség) mérünk az adott év tananyagtartalma alapján. Az osztályozó szóbeli vizsgán a szóbeli feladatok a verbális kommunikációs készséget, beszédkészséget mérik az adott évben (9-12.) feldolgozott témakörök alapján. Különbözeti vizsga: Csak szóbeli vizsga: kötetlen beszélgetés idegen nyelven, amelynek keretében felmérjük a jelentkező diák tudásszintjét így a csoportbeosztása eldönthető lesz. Pótló vizsga: Az adott pótlandó vizsga (lásd fentebb /javító vizsga ill. osztályozó vizsga) feladattípusaiból tesz írásbeli és szóbeli vizsgát a tanuló. Vizsgakövetelmények: A helyi tantervben az egyes évfolyamokon (9-12.) részletesen meghatározott tananyagtartalmak (társalgási témakörök, nyelvtani fogalomkörök, beszédszándékok) számonkérése szóban és írásban.

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Heti óraszámok: 11.évfolyam 12.évfolyam 2 óra 2 óra Javasolt tankönyv: New English File Elementary IDŐKERET, ÓRASZÁMOK

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019.

Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Ötévfolyamos nyelvi képzés 9.ny évfolyam : Beginner ( kezdő) szinten Tematikai egység, Témakör I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, SZÁRMAZÁS, CSALÁD

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019.

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Négyévfolyamos általános tantervű képzés 9. évfolyam I. Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza. Informális és formális

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Élő idegen nyelv Középszintű érettségi témakörök

Élő idegen nyelv Középszintű érettségi témakörök Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola OM: 203204 7632 Pécs, Aidinger János út 41. A vizsga szintje a KER szerinti B1 Érettségi témakörök 1. Személyes vonatkozások, család a. A vizsgázó személye,

Részletesebben

A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje.

A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje. A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje. Az angol csoportok egységesen a Traveller sorozat könyveit használják, így a vizsgarendszerben egységes követelményrendszert alakítottunk ki. A nyelvvizsgák

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Angol nyelv közép- és emelt szintű szóbeli érettségi témakörök 2018

Angol nyelv közép- és emelt szintű szóbeli érettségi témakörök 2018 Angol nyelv közép- és emelt szintű szóbeli érettségi témakörök 2018 Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek.

Részletesebben

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel kiadott

Részletesebben

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019.

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Hatévfolyamos képzés 7. osztály Tematikai egység, Témakör OTTHON Otthonom, szűkebb környezetem. Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak.

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV 9. ÉVFOLYAM ÍRÁS OLVASÁS a cirill-betűs írás és olvasás elsajátítása NYELVANI ISMERETEK a főnevek neme személyes névmások (ragozással) birtokos névmások (csak

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

jelenik meg az angol nyelv. Ezen felül, ma angolul mindenhol, mindenkor és minden szinten

jelenik meg az angol nyelv. Ezen felül, ma angolul mindenhol, mindenkor és minden szinten Kedves Felvételiző! Az angol nyelvi képzés célja az előkészítő képzésben Az előkészítő képzés angol tantárgya megfelelő lehet mindazok számára, akik olyan szakon szeretnének a későbbiekben továbbtanulni,

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új)

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) 9 12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: öröm, sajnálkozás, bánat, csodálkozás, remény

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: öröm, sajnálkozás, bánat, csodálkozás, remény Tantárgyi követelmények, angol nyelv 7. évfolyam képes követni a célnyelvi óravezetést, idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakcióban sikerrel részt venni. Képes a tanárral és társaival együttműködni

Részletesebben

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

ELSŐ IDEGEN NYELV évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamos diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük

Részletesebben

Idegen nyelv évfolyam. Célok és feladatok

Idegen nyelv évfolyam. Célok és feladatok Idegen nyelv 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet. Megértik a tanár kéréseit, óravezetését, ismerősek a feladattípusok,

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK

ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK

ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK

ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK

ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK ÉLŐ IDEGEN NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY B) TÉMAKÖRÖK Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

ANGOL NYELV. 1. osztály. köszönés, bemutatkozás és elköszönés számok elmondása 1-19-ig. a tanult dalok közül 3 eléneklése

ANGOL NYELV. 1. osztály. köszönés, bemutatkozás és elköszönés számok elmondása 1-19-ig. a tanult dalok közül 3 eléneklése ANGOL NYELV 1. osztály köszönés, bemutatkozás és elköszönés számok elmondása 1-19-ig a tanult dalok közül 1 eléneklése a tanult mondókák közül 1 elmondása 2. osztály köszönés, bemutatkozás és elköszönés

Részletesebben

Témakörök: 100 óra Gyakorlás, ismétlés: Összesen:111 óra

Témakörök: 100 óra Gyakorlás, ismétlés: Összesen:111 óra Angol nyelv 5. évfolyam Heti 3 óra, Évi 111 óra Célok és feladatok - Megértsék az órai tevékenységekre vonatkozó egyszerű utasításokat. - Ismerjenek hangzó és írott szövegeket. - Gondolataikat egyszerű

Részletesebben

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam Osztályozó vizsga Angol nyelv 10., 11., 12. évfolyam A vizsga szerkezete: írásbeli és szóbeli vizsga Témalista Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció Tágabb

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 12. évfolyam Angol nyelv

Osztályozóvizsga-tematika 12. évfolyam Angol nyelv Osztályozóvizsga-tematika 12. évfolyam Angol nyelv 1. félév Témakör /Kommunikációs szándék Nyári úticélok Különböző típusú nyaralások Utazási előkészületek Szállások Látnivalók Nyári élmények A tömegközlekedési

Részletesebben

1. Olvasott szöveg értése VIZSGASZINTEK

1. Olvasott szöveg értése VIZSGASZINTEK 1. Olvasott szöveg értése VIZSGASZINTEK Középszint (B1) Emelt szint (B2) A vizsgázó képes az olvasási céloknak, illetve a feladatnak 1.1 Készségek megfelelő stratégiák alkalmazásával a szövegben a gondolatmenet

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. évfolyam5-8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja ANGOL NYELV - ESTI MUNKAREND Bevezető Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk és a nagyvilág mobilis, többnyelvű polgárai legyenek,

Részletesebben

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 1. A vizsgázó személye,

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok Szeptember Unit 1 Knowing me, knowing you 1-6. óra Unit 2 Human Touch 7-12. óra Bemutatkozás, Üdvözlési formák Személyes adatok Családi kapcsolatok Életút Változások az életútban Jövőbeli tervek Ünnepek

Részletesebben

NÉMET NYELV TANTERV A GIMNÁZIUM, ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

NÉMET NYELV TANTERV A GIMNÁZIUM, ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA NÉMET NYELV TANTERV A GIMNÁZIUM, 9-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA 9. évfolyam... 1 10. évfolyam... 3 11. évfolyam... 4 12. évfolyam... 6 Középszintű érettségi előkészítő, Gimnázium, 11 12. évfolyam... 8 11. évfolyam...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A főnév 11 Kis és nagy kezdőbetűk 11 A főnevek neme 12 A főnevek többes száma 13 Nem megszámlálható főnevek 15 Csak többes számban használatos főnevek 16 Foglalkozások 17 Címek, rangok,

Részletesebben

IDEGEN NYELV. Célok és feladatok a 12. évfolyam végére. Fejlesztési követelmények

IDEGEN NYELV. Célok és feladatok a 12. évfolyam végére. Fejlesztési követelmények IDEGEN NYELV (Angol, Német) Iskolánk koncepciója szerint az informatika, illetve az idegennyelv oktatása kap hangsúlyt, ebbıl adódóan az Idegennyelvi Munkaközösség és a Nevelıtestület egybehangzóan az

Részletesebben

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 3 3 3 3 Éves óraszám 108 108 108 93 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma 72 62

Részletesebben

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az ennek megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI Az idegen nyelv érettségi vizsga célja Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó

Részletesebben

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉLÕ IDEGEN NYELV ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA 9-12. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 5. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv követelményeihez igazodik. Az egyes évfolyamokon

Részletesebben

9. évfolyam szakgimnázium

9. évfolyam szakgimnázium OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI NÉMET NYELV 9. évfolyam szakgimnázium Az 1. félév követelményei: Írásbeli követelmények: Feladatlap megoldása Szóbeli követelmények: Társalgás, szituációk, önálló felelet

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

NÉMET NYELV TANTERV A GIMNÁZIUM 9/NY-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

NÉMET NYELV TANTERV A GIMNÁZIUM 9/NY-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA NÉMET NYELV TANTERV A GIMNÁZIUM 9/NY-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA 9/Ny. évfolyam... 1 9. évfolyam... 3 10. évfolyam... 4 11. évfolyam... 6 12. évfolyam... 8 Középszintű érettségi előkészítő, Gimnázium 11 12.

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 5. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium_emelt szint KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv követelményeihez igazodik. Az egyes

Részletesebben

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra 11. évfolyam A 11. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. A első idegen nyelvből a középiskola 11. évfolyamának végére

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam. Célok és feladatok

TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam. Célok és feladatok TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA 11. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy áttekinti az emberi együttélés alapelveit, a társadalom intézményeit, a politika, a jog és a gazdaság rendszerének mőködését. Bevezet

Részletesebben

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv A tantervjavaslat a németet második idegen nyelvként tanuló csoportok számára készült. Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük

Részletesebben

Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016

Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016 Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016 1.Személyes vonatkozások, család A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet, családi kapcsolatok A családi

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 NÉMET NYELV EMELT SZINT HELYI TANTERVE 4. évfolyam A német nyelv tantárgy

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathely, 2011szeptember 01. Tartalom Óratervek... 3 Angol nyelv helyi... 6 Biológia helyi tanterv... 21

Részletesebben

Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium Első idegen nyelv Angol nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 4 4 4 4 Éves óraszám 144 144 144 124 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma

Részletesebben

Az angol nyelv tantárgy 9. évfolyamos osztályozó vizsga témakörei (heti 2 óra)

Az angol nyelv tantárgy 9. évfolyamos osztályozó vizsga témakörei (heti 2 óra) Az angol nyelv tantárgy 9. évfolyamos osztályozó vizsga témakörei (heti 2 TANKÖNYV ÉS MUNKAFÜZET: NEW HEADWAY ELEMENTARY, FOURTH EDITION A tankönyv anyaga a 7-11 unit között a hozzá tartozó munkafüzeti

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról.

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. OROSZ NYELV Kedves Érettségizők! Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. Megismerhetik a vizsga témaköreit, amelyek érvényesek

Részletesebben

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca /

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca / NÉMET NYELVBŐL 1. osztály reagálásra. Bekapcsolódjon, és tevékenyen részt vegyen az órai játékokban, cselekvésekben. Ismerje a mindennapi üdvözlési és búcsúzási formákat. Ismerje a tanult témakörök szavait:

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. 1.

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. 1. Kedves Érettségizők! OROSZ NYELV Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. Megismerhetik a vizsga témaköreit, amelyek érvényesek

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 Bloggers 1. 9. évfolyam BLOGGERS 1. TANMENET (heti óraszám: 5) LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-5. óra Hi, there! 6-10. óra 11-15. óra 2. lecke 16-20. óra Typical days 21-25. óra 26-30.

Részletesebben

SZLOVÉN NYELV AZ ÍRÁSBELI VIZSGA SZERKEZETE KÖZÉPSZINT

SZLOVÉN NYELV AZ ÍRÁSBELI VIZSGA SZERKEZETE KÖZÉPSZINT SZLOVÉN NYELV Kedves Érettségizők! Szlovén nyelvből közép- és emelt szinten tehetnek érettségi vizsgát. Az alábbiakban megismerhetik a középszintű (emelt szintű) írásbeli vizsga vizsgarész-összetevőit

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

Angol C nyelvi programkövetelmény

Angol C nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 102 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch)

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) 9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) Az alábbi nyelvtani szerkezeteket tudja alkalmazni írásban és szóban a Nemzeti Tankönyvkiadó KON-TAKT 1 című tankönyv és Munkafüzet alapján:

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Haladási ütem hónap Szeptember Témakörök, kommunikációs

Részletesebben

Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26.

Részletesebben

Tanmenetjavaslat heti 3 óra

Tanmenetjavaslat heti 3 óra Tanmenetjavaslat heti 3 óra Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. Vannak olyan leckék, amelyek 2 óra alatt elvégezhetők, míg olyanok is, amelyek több gyakorlást igényelnek.

Részletesebben

NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT KÉSZSÉGEK, NYELVI FUNKCIÓK

NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT KÉSZSÉGEK, NYELVI FUNKCIÓK NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-10. óra Hi, there! 2. lecke 11-20. óra Typical days TÉMA, SZÓKINCS Első nap az új iskolában Család A legnagyobb család Amerikában

Részletesebben

Érettségi követelmények

Érettségi követelmények Érettségi követelmények A 12. évfolyam végére a tanulók középszintű érettségi vizsgát tehetnek angol nyelvből, melynek során a felsorolt témaköröket, amelyet tanulmányaik során elsajítítottak tudniuk kell.

Részletesebben

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ANGOL NYELV 3-8. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004 TARTALOM

Részletesebben

I. A tantárgy általános jellemzése

I. A tantárgy általános jellemzése 1. IDEGEN NYELVI HELYI TANTERV NORMÁL KERETTANTERV SZERINT ANGOL NYELV I. A tantárgy általános jellemzése A tantárgy célja, feladata, a tananyag jellemzői A mai, egyre nyitottabbá váló világban létkérdés

Részletesebben

Osztályozóvizsga-követelmények olasz nyelvből. 4+1 évfolyamos nyelvi előkészítő gimnáziumi képzés

Osztályozóvizsga-követelmények olasz nyelvből. 4+1 évfolyamos nyelvi előkészítő gimnáziumi képzés Osztályozóvizsga-követelmények olasz nyelvből 4+1 évfolyamos nyelvi előkészítő gimnáziumi képzés Témakörök 9. nyelvi előkészítő évfolyam 1. Én és a családom. Családtagok bemutatása (külső és belső tulajdonságok,

Részletesebben

9. évfolyam szakgimnázium

9. évfolyam szakgimnázium OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI ANGOL NYELV 9. évfolyam szakgimnázium Az 1. félév követelményei: Köszönés, személyes adatok, bemutatkozás Országok és nemzetiségek Számok: 1-100 Tárgyak az osztályteremben

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

ANGOL NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOK A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA

ANGOL NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOK A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA Cél és feladat ANGOL NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOK A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA Az intenzív nyelvoktatás célja, hogy a gimnáziumban végzett diákok közül minél többen magas szintű nyelvtudással

Részletesebben

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján Német nyelvi követelmények a 3. év végéig A Hallo Max! c. tankönyv alapján Az ABC, család, lakás, állatok, számok 1-100-ig, évszakok, hónapok, iskola, osztály, barátok, német termékek, 3 dal, 3 versike.

Részletesebben

SZÓBELI TRÉNINGEK TÉMAKÖREI

SZÓBELI TRÉNINGEK TÉMAKÖREI NÉMET TRÉNINGEK SZÓBELI TRÉNINGEK TÉMAKÖREI TÉMÁK SZINT 1 SZINT 2 SZINT 1-2 TÉMA 1 AZ EGYÉN ÉS TÁRSAS KAPCSOLATAI SZEMÉLYI ADATOK, KÜLSŐ MEGJELENÉS BELSŐ TULAJDONSÁGOK, RUHÁZAT, CSALÁD, CSALÁDI ESEMÉNYEK/ÜNNEPEK

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. Történelem és társadalomismeret... 5 4. Idegen nyelv... 6 5. Matematika...

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

HELYI TANTERV ANGOL ÉS NÉMET TANTÁRGYBÓL GIMNÁZIUM/SZAKGIMNÁZIUM

HELYI TANTERV ANGOL ÉS NÉMET TANTÁRGYBÓL GIMNÁZIUM/SZAKGIMNÁZIUM HELYI TANTERV ANGOL ÉS NÉMET TANTÁRGYBÓL GIMNÁZIUM/SZAKGIMNÁZIUM 1. Célok és fejlesztési feladatok 1. A tanuló a mindennapi érintkezésben tudja használni a célnyelvet. 2. A nyelv tanulása során megszerzett

Részletesebben