HELYI TANTERV ANGOL ÉS NÉMET TANTÁRGYBÓL GIMNÁZIUM/SZAKGIMNÁZIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI TANTERV ANGOL ÉS NÉMET TANTÁRGYBÓL GIMNÁZIUM/SZAKGIMNÁZIUM"

Átírás

1 HELYI TANTERV ANGOL ÉS NÉMET TANTÁRGYBÓL GIMNÁZIUM/SZAKGIMNÁZIUM 1. Célok és fejlesztési feladatok 1. A tanuló a mindennapi érintkezésben tudja használni a célnyelvet. 2. A nyelv tanulása során megszerzett alapkészségek, tanulási stratégiák tegyék lehetővé számára további nyelvek elsajátítását. 3. Kapjon ízelítőt a célország kultúrájából, szokásaiból, és ezeket a saját kultúrájával összehasonlítva a magyar kultúrát is lássa tágabb összefüggésben. 4. Képes legyen az idegen nyelv használatán keresztül új emberi kapcsolatok létesítésére, ezáltal más országok népeinek, kultúrájának tiszteletére. 5. Jusson olyan ismeretekhez, melyek anyanyelvén esetleg nem hozzáférhetők. 6. Önbizalma növekedjen az idegen nyelven való önkifejezés öröme által. 7. Nyelvi gátak ne akadályozzák abban, hogy magyarként Európa polgára is legyen. 8. Az önálló tanulási készség fejlesztése érdekében tudjon szótárakat és egyéb segédanyagokat használni. 9.Szóbeli nyelvhasználatában törekedjék a helyes hangsúly, hanglejtés és kiejtés elsajátítására. 10.Ismerje és alkalmazza az írásbeli közlésformák leggyakoribb fajtáit. 11.A tanuló nyelvi kompetenciái tegyék lehetővé az iskola által meghatározott szintű vizsga letételét. 12. Elérendő szintek a KER skála szerint: - gimnáziumi és szakgimnáziumi osztályokban 10. osztály végére A2 szint, 12. osztály végére B1 szint - nyelvi előkészítő osztályokban a cél angol nyelvből 9.Ny osztály végére B1 szint, 10.D osztály végére B2 szint német nyelvből 11.D osztály végére B1 szint, 12.D osztály végére B2 szint Nyelvi előkészítő osztályban a tanuló felmentést kap az óralátogatás alól: angol nyelvből a C1 szintű nyelvvizsga és emelt szintű érettségi megszerzése esetén, német nyelvből B2 szintű nyelvvizsga és legalább középszintű érettségi megszerzése esetén. 2. A számonkérés és értékelés elvei 1. Egy féléven belül a tanulóknak a heti óraszám+1 osztályzattal kell rendelkezniük, törekedve a szóbeliség és írásbeliség megfelelő arányára. 2. A röpdolgozatok, szódolgozatok, kisebb számonkérések, órai munka, szorgalmi, házi feladat kék/fekete jegy, súlya 1x 3. A szóbeli, írásbeli feleletek 1-2 óra tananyagából fekete normál jegy, súlya 1x 4. A témazáró dolgozat érdemjegye pirossal kerül az osztálynaplóba, súlya kétszeres. 5. Gimnáziumi/szakgimnáziumi osztályokban 11. évfolyam végén a tanulók év végi vizsgát tesznek a tanév végi osztályzat az 1. félév, 2. félév és a vizsgajegy átlaga. Nyelvi előkészítő osztályokban ez vonatkozik 9.Ny, 10.D osztály végén az angol év végi vizsgára és 11.D osztály végén a német év végi vizsgára. 1

2 6. Az ellenőrzés és értékelés fontos célja, hogy a tanulókat megfelelő és reális önértékelésre is neveljük. 7. Tartalma szerint a számonkérés vonatkozhat ismeretekre és készségekre. Formája szerint lehet írásbeli és szóbeli. a. Az értékelés területei olvasott és hallott szöveg értése írásbeli kifejezőkészség szóbeli kifejezőkészség (önálló témakifejtés, párbeszéd, képleírás, vita-érvelés) nyelvhelyesség, nyelvtani ismeretek b. Értékelési szempontok - szóbeli felelet értékelési szempontjai: szókincs, kiejtés, intonáció, folyamatosság, nyelvhasználat, nyelvhelyesség - írásbeli munka értékelési szempontjai: információ mennyisége, szöveg szerkesztettsége, szókincs választékossága, nyelvhelyesség, helyesírás - önértékelés - társértékelés (pár-, és csoportmunkában) c. Értékelési skála A szóbeli és írásbeli számonkérés esetén az értékelés ötjegyű skálán történik. A tanuló szóbeli teljesítménye írásbeli teljesítménye 1 elégtelen, ha a felelet összefüggéstelen, hibáktól hemzsegő 1 - elégtelen 50 % alatt 2 - elégséges, ha hiányos, gyakori hibákkal, többször félreérthető A többi érdemjegy megállapítása az elért pontok százalékában 3 - közepes, gyakoribb hibákkal, esetenként félreérthető arányosan történik, aminek meghatározása a dolgozat jellegétől, 4 jó, kevés hibával tartalmától függően a tanár kompetenciája. 5 jeles, hibátlan illetve minimális hibával d. Egyéb rendelkezések: 1. A felsőbb osztályba való továbbhaladás feltétele a tantervben megfogalmazott követelmények 50%-os teljesítése, a min. 2,00 átlag. 2

3 2. A félév/tanév végi jegyek megállapításakor az átlag mellett számításba vesszük a pozitív, ill. negatív tendenciákat, pl. a tanuló tanórai aktivitását, az órára készülés folyamatosságát, kiegyensúlyozottságát, a tanuló önmagához viszonyított fejlődését, ill. hanyatló teljesítményét is. 3. A témazáró és egyéb dolgozatokat a tanulóknak pótolni kell a szaktanárral egyeztetett módon és időpontban. 3. Tankönyvek, segédletek A szaktanár szabadon választhat a tankönyvjegyzékben szereplő könyvek közül, mely megfelel a helyi tantervben foglalt tartalomnak. 4. Szaktantermi felszerelések Számítógép hangszóróval ellátva, CD lejátszó, tábla és táblafilc, esetleg projektor Térképek, nyelvtani táblázatok, nagyméretű szemléltető eszközök (képek, plakátok stb.) Nyomtatott kétnyelvű szótárak, CD-vel ellátott gyakorló-, és tesztkönyvek 3

4 ANGOL ÉS NÉMET NYELV GIMNÁZIUM/SZAKGIMNÁZIUM, 9.ÉVFOLYAM, HETI 4 ÓRA 4 16 Bemutatkozás, a tanuló személye, önéletrajza Tankönyv, munkafüzet Családi élet, i kapcsolatok, otthoni teendők, összefoglalás Számítógép, fénymásoló 2. Ember és társadalom 16 Személyek külső és belső jellemzése Családi ünnepek, társadalmi szokások nálunk és a célországban Öltözködés, divat Térképek, nyelvtani táblázatok Gyakorlókönyvek 3. Környezetünk 16 Az otthon, a lakóhely és környékének bemutatása Növények és állatok a környezetünkben Hangszóró Pendrive, összefoglalás 4. Az iskola 16 Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör bemutatása Saját iskola, osztály bemutatása Fénymásoló papír 5. A munka világa 6 Néhány foglalkozás bemutatása, tevékenységek 6. Életmód 16 Napirend, időbeosztás Étkezési szokások a ban, ételek, kedvenc ételek Étkezés az iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben 1 Gyakorlás, összefoglalás 7. Szabadidő, művelődés, 16 Szabadidős elfoglaltságok, hobbik Zene, sport, színház, rendezvények 8. Utazás, turizmus 14 A közlekedés eszközei, lehetőségei Nyaralás itthon és külföldön 9. Tudomány és technika 8 Kommunikációs eszközök, mobiltelefon, számítógép

5 10. Gazdaság és pénzügyek 6 Család és háztartás Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank) ANGOL ÉS NÉMET NYELV GIMNÁZIUM/SZAKGIMNÁZIUM, 10.ÉVFOLYAM, HETI 4 ÓRA 5 14 A i élet mindennapjai, házimunka, munkamegosztás Tankönyv, munkafüzet 1 Gyakorlás, összefoglalás 2. Ember és társadalom 18 Baráti kör; külső, belső tulajdonságok A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel Vásárlás; ruhavásárlás, méretek, gyógyszertár Számítógép, fénymásoló Térképek, nyelvtani táblázatok 3. Környezetünk 16 A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások Időjárás, éghajlat Gyakorlókönyvek Hangszóró 1 Ismétlés, összefoglalás Pendrive 4. Az iskola 15 Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei A diákok élete itthon és a célnyelvi országban, összefoglalás 5. A munka világa 8 Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok 1 Gyakorlás, összefoglalás 6. Életmód 15 Hétvégék és hétköznapok összevetése Nemzetközi konyha, receptek Gyakori betegségek, sérülések, baleset Fénymásoló papír

6 7. Szabadidő, művelődés, 14 Olvasás, televízió, mozi, számítógép Kulturális és sportélet nálunk és más országokban 8. Utazás, turizmus 15 Emlékezetes utazások, nyaralások, beszámolók Utazási előkészületek, teendők 9. Tudomány és technika 9 A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 1 Gyakorlás, összefoglalás 10. Gazdaság és pénzügyek 6 A pénz szerepe a mindennapokban A jövedelem szerepe a ban - kiadás, bevétel, rezsi, zsebpénz ANGOL ÉS NÉMET NYELV GIMNÁZIUMI/SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK, 11.ÉVFOLYAM, HETI 4 ÓRA 6 12 Családi ünnepek, előkészületek Tankönyv, munkafüzet Számítógép, fénymásoló Az öltözködés és divat szerepe 2. Ember és társadalom 14 Női és férfi szerepek, azok változása; munkamegosztás

7 3. Környezetünk 16 A városi és a vidéki élet összehasonlítása Környezetszennyezés; környezetvédelem a szűkebb környezetünkben Térképek, nyelvtani táblázatok Gyakorlókönyvek, összefoglalás Hangszóró 4. Az iskola 12 Az ismeretszerzés különböző módjai; az internet szerepe a tanulásban A nyelvtanulás fontossága Pendrive, összefoglalás Fénymásoló papír 5. A munka világa 14 Nyári munka lehetőségek, diákmunka Továbbtanulási tervek, pályaválasztás 6. Életmód 14 Az egészséges életmód, helyes táplálkozás; speciális étrendek Tömegsport vs. élsport 7. Szabadidő, művelődés, 12 Színház, mozi, koncert, kiállítás Magyarország, Budapest látnivalói 2 ismétlés, gyakorlás, összefoglalás 8. Utazás, turizmus 16 Forgalom, légiközlekedés Nyaralás itthon és külföldön Szálláslehetőségek, szállásfoglalás 9. Tudomány és technika 12 Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában A technikai eszközök előnyei, hátrányai, összefoglalás 10. Gazdaság és pénzügyek 8 Pénzügyi ismeretek megtakarítás, hitel Fogyasztás, reklámok, tudatos vásárlás

8 ANGOL ÉS NÉMET NYELV GIMNÁZIUMI/SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK, 12.ÉVFOLYAM, HETI 4 ÓRA 8 10 Családmodell régen és ma; generációs különbségek Tankönyv, munkafüzet Jövőbeli tervek, összefoglalás Számítógép, fénymásoló 2. Ember és társadalom 14 Hasonlóságok és különbségek az emberek között; fogyatékkal élők Tolerancia, felelősségvállalás nálunk és a célországban A média és a reklámok szerepe a modern világban Térképek, nyelvtani táblázatok Gyakorlókönyvek 3. Környezetünk 15 Környezettudatos élet, alternatív energiahordozók A környezetvédelem helyi és globális szintje Hangszóró Pendrive 4. Az iskola 14 Saját iskola bemutatása, sajátosságok, speciális képzések Diákcsere, projektfeladatok, nyelvtanulás fontossága A számítástechnikai ismeretek fontossága Fénymásoló papír, összefoglalás 5. A munka világa 8 Továbbtanulás vs. munkavállalás; népszerű szakmák 1 Gyakorlás, összefoglalás 6. Életmód 14 A testmozgás, táplálkozás szerepe az egészség megőrzésében Függőségek: dohányzás, alkohol, drogok, internet 7. Szabadidő, művelődés, 12 A célország nevezetességei, látnivalói A művészet szerepe a mindennapokban 1 Gyakorlás, összefoglalás 8. Utazás, turizmus 12 Tömegközlekedési eszközök vs. saját autó Egyéni és társasutazás előnyei és hátrányai, összefoglalás 9. Tudomány és technika 8 Népszerű tudományok, legújabb technikai vívmányok

9 10. Gazdaság és pénzügyek 8 Családi gazdálkodás (gimnázium) Reklamáció Pénzkezelés a célnyelvi országokban Szakgimnázium: a képzési iránynak megfelelő szakmák gazdasági vonatkozásai (marketing, menedzsment)

10 ANGOL NYELV, NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ, 9.NY OSZTÁLY, HETI 12 ÓRA Bemutatkozás, a tanuló személye, önéletrajza Családtagok jellemzése Családi élet, i kapcsolatok, otthoni teendők Családi események, ünnepek, ünnepi előkészületek 2. Ember és társadalom 35 Baráti kör; külső, belső tulajdonságok A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel Hírességek világa Öltözködés, divat Vásárlás: ruhavásárlás, méretek Vásárlás élelmiszerboltban, gyógyszertárban Tankönyv, munkafüzet Számítógép, fénymásoló Térképek Nyelvtani táblázatok Gyakorlókönyvek Hangszóró Pendrive Fénymásoló papír 3. Környezetünk 34 Az otthon, a lakóhely és környékének bemutatása A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások A városi és a vidéki élet összehasonlítása Növények és állatok a környezetünkben Időjárás, éghajlat 3 Ismétlés, gyakorlás, összefoglalás 4. Az iskola 32 Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör bemutatása Saját iskola, osztály bemutatása Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei A diákok élete itthon és a célnyelvi országban A nyelvtanulás fontossága 5. A munka világa 18 Különböző foglalkozások bemutatása, tevékenységek, kompetenciák Nyári munka lehetőségek, diákmunka

11 6. Életmód 36 Napirend, időbeosztás Hétvégék és hétköznapok összevetése Étkezési szokások a ban, ételek, kedvenc ételek Étkezés az iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben Nemzetközi konyha, receptek Az egészséges táplálkozás, testmozgás szerepe az egészség megőrzésében Az orvosnál; gyakori betegségek, sérülések, baleset 3 Gyakorlás, összefoglalás 7. Szabadidő, művelődés, 30 Szabadidős elfoglaltságok, hobbik Olvasás, televízió, mozi, számítógép Zene, sport, színház, rendezvények Magyarország, Budapest látnivalói 8. Utazás, turizmus 34 A közlekedés eszközei, lehetőségei; forgalom Utazás különböző tömegközlekedési eszközön, jegyvásárlás Információkérés turistaként Útbaigazítás helybéliként Emlékezetes utazások, nyaralások, beszámolók 3 Ismétlés, gyakorlás, összefoglalás 9. Tudomány és technika 18 Kommunikációs eszközök, mobiltelefon, számítógép A technikai eszközök, háztartási gépek szerepe a mindennapi életben 10. Gazdaság és pénzügyek 10 Család és háztartás Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank) 2 Ismétlés, gyakorlás Nyelvtani ismeretek (heti 2 ó) 70 Filmek, szépirodalom Tanulási stratégiák fejlesztése Projektfeladatok

12 ANGOL NYELV, NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ, 9.D OSZTÁLY, HETI 5 ÓRA A i élet mindennapjai, házimunka; munkamegosztás a ban Tankönyv, munkafüzet A i szerepek változása 2 Gyakorlás, összefoglalás Számítógép, fénymásoló 2. Ember és társadalom 18 Női és férfi szerepek, azok változása; munkamegosztás Az öltözködés és divat szerepe Családi ünnepek, társadalmi szokások nálunk és a célországban Térképek Nyelvtani táblázatok 3. Környezetünk 18 Éghajlatváltozás, extrém időjárási jelenségek Környezetszennyezés; környezetvédelem a szűkebb környezetünkben Gyakorlókönyvek Hangszóró 2 Ismétlés, összefoglalás Pendrive 4. Az iskola 14 Saját iskola bemutatása, sajátosságok, speciális képzések Az ismeretszerzés különböző módjai; az internet szerepe a tanulásban Fénymásoló papír, összefoglalás 5. A munka világa 14 Népszerű szakmák és azok jellemzői Rutinok, kompetenciák 6. Életmód 18 Az egészséges életmód, helyes táplálkozás; speciális étrendek Tömegsport vs. élsport; extrémsportok 7. Szabadidő, művelődés, 18 Kulturális és sportélet nálunk és más országokban Anglia, London nevezetességei 8. Utazás, turizmus 18 Nyaralás itthon és külföldön Szálláslehetőségek, szállásfoglalás 9. Tudomány és technika 16 Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában A technikai eszközök előnyei, hátrányai 2 Gyakorlás, összefoglalás

13 10. Gazdaság és pénzügyek 10 A pénz szerepe a mindennapokban A jövedelem szerepe a ban - kiadás, bevétel, rezsi, zsebpénz ANGOL NYELV, NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ, 10.D OSZTÁLY, HETI 5 ÓRA 18 Családmodell régen és ma; generációs különbségek Tankönyv, munkafüzet Karrier vagy? 2 Gyakorlás, összefoglalás Számítógép, fénymásoló Vásárlás; kérdőív, vásárlói észrevételek, panaszlevél, összefoglalás Térképek 2. Ember és társadalom 18 Hasonlóságok és különbségek az emberek között; fogyatékkal élők 3. Környezetünk 20 Tágabb környezet; hazánk és a célország földrajzi és társadalmi viszonyai, szokások, intézmények Klímaváltozás; a környezetvédelem globális szintje 2 Ismétlés, összefoglalás Pendrive 4. Az iskola 14 Szabályok és kötelességek az iskolában Nemzetközi csereprogramok, projektek 5. A munka világa 14 Munkavállalás itthon és külföldön Diákmunka 6. Életmód 18 A testmozgás, táplálkozás szerepe az egészség megőrzésében Függőségek: dohányzás, alkohol, drogok, internet 13 Nyelvtani táblázatok Gyakorlókönyvek Hangszóró Fénymásoló papír

14 7. Szabadidő, művelődés, 18 Olvasási szokások; papíralapú könyv vs. E-Book Színház, mozi, koncertek új irányok, népszerű programok 8. Utazás, turizmus 18 Autóvezetés, jogosítvány megszerzése Nyaralás megszervezése 9. Tudomány és technika 14 A tudomány és technika történelmi fejlődése Magyar tudósok és találmányaik 2 Gyakorlás, összefoglalás 10. Gazdaság és pénzügyek 10 Pénzügyi ismeretek megtakarítás, hitel Fogyasztás, reklámok, tudatos vásárlás ANGOL NYELV, NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ, 11.D OSZTÁLY, HETI 3 ÓRA Nők a munka világában; új trendek (Hoffice) Tankönyv, munkafüzet Családtámogatás, Gyes - Gyed, összefoglalás Számítógép, fénymásoló 2. Ember és társadalom 12 Tolerancia, felelősségvállalás nálunk és a célországban A média és a reklámok szerepe a modern világban, összefoglalás Térképek, nyelvtani táblázatok 3. Környezetünk 14 Alternatív energiahordozók, megújuló energiák Környezetvédelmi szervezetek Gyakorlókönyvek Hangszóró Pendrive

15 4. Az iskola 10 A magyar iskolarendszer Továbbtanulás vagy munkába állás, összefoglalás 5. A munka világa 8 Pályázatírás Informatikai, nyelvi ismeret szerepe a munkavállaláskor 6. Életmód 10 A modern kor népbetegségei Egészségünket veszélyeztető hatások, szerek 1 Gyakorlás, összefoglalás 7. Szabadidő, művelődés, 12 Modernkori olimpiák; üzlet vagy sport? Dopping A nyomtatott és online sajtó, összefoglalás 8. Utazás, turizmus 8 Közlekedés; forgalom, balesetek, légiközlekedés, összefoglalás 9. Tudomány és technika 6 Népszerű tudományok, legújabb technikai vívmányok 10. Gazdaság és pénzügyek 5 Reklamáció Pénzkezelés a célnyelvi országokban Fénymásoló papír ANGOL NYELV, NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ, 12.D OSZTÁLY, HETI 3 ÓRA 10 Önéletrajz, pályázat írása Tankönyv, munkafüzet Jövőbeli tervek, összefoglalás Számítógép, fénymásoló 15

16 2. Ember és társadalom 14 Közéleti, politikai témák Az Európai Unió, összefoglalás Térképek, nyelvtani táblázatok 3. Környezetünk 14 A Föld népessége, túlnépesedés, társadalmi egyenlőtlenségek Környezettudatos életforma; ökoházak, passzív házak Gyakorlókönyvek Hangszóró Pendrive 4. Az iskola 12 Továbbtanulási tervek, népszerű egyetemi szakok Az élethosszig tartó tanulás fontossága Fénymásoló papír, összefoglalás 5. A munka világa 9 Munkavállalás az EU-ban Állásinterjú 6. Életmód 6 Etikai kérdések a modern korban; génmanipuláció, eutanázia 1 Gyakorlás, összefoglalás 7. Szabadidő, művelődés, 10 A média szerepe és hatalma Közszolgálati és kereskedelmi adók jellemzői, feladatai, összefoglalás 8. Utazás, turizmus 10 Tömegközlekedési eszközök vs. saját autó Egyéni és társasutazás előnyei és hátrányai, összefoglalás 9. Tudomány és technika 6 Hova fejlődik a tudomány és technika? Hogy néz majd ki a világ néhány évtized múlva? 10. Gazdaság és pénzügyek 6 Marketing, menedzsment

17 NÉMET NYELV, NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ, 9.NY OSZTÁLY, HETI 6 ÓRA Bemutatkozás, a tanuló személye, önéletrajza Tankönyv, munkafüzet Családtagok jellemzése Családi élet, i kapcsolatok, otthoni teendők Számítógép, fénymásoló 2. Ember és társadalom 24 Barátok szerepe; külső, belső tulajdonságok Öltözködés, divat Vásárlás: ruhavásárlás, méretek Vásárlás élelmiszerboltban Térképek Nyelvtani táblázatok Gyakorlókönyvek Hangszóró 3. Környezetünk 24 Az otthon, a lakóhely és környékének bemutatása Növények és állatok a környezetünkben Időjárás, éghajlat 4. Az iskola 24 Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör bemutatása Saját iskola, osztály bemutatása 5. A munka világa 12 Különböző foglalkozások bemutatása, tevékenységek 6. Életmód 24 Napirend, időbeosztás Hétvégék és hétköznapok összevetése Étkezési szokások a ban, ételek, kedvenc ételek Étkezés az iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben Nemzetközi konyha, receptek 2 Gyakorlás, összefoglalás 7. Szabadidő, művelődés, 22 Szabadidős elfoglaltságok, hobbik; sport Olvasás, televízió, mozi, számítógép Pendrive Fénymásoló papír

18 8. Utazás, turizmus 24 A közlekedés eszközei, lehetőségei Nyaralás itthon és külföldön Információkérés turistaként Útbaigazítás helybéliként 9. Tudomány és technika 12 Kommunikációs eszközök, mobiltelefon, számítógép, összefoglalás 10. Gazdaság és pénzügyek 10 Család és háztartás Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank) Tanulási stratégiák fejlesztése NÉMET NYELV, NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ, 9.D OSZTÁLY, HETI 5 ÓRA A i élet mindennapjai, házimunka; munkamegosztás a ban Tankönyv, munkafüzet Családi események, ünnepek, ünnepi előkészületek 2 Gyakorlás, összefoglalás Számítógép, fénymásoló 2. Ember és társadalom 20 Az öltözködés és divat szerepe, trendek Családi ünnepek, társadalmi szokások nálunk és a célországban Térképek 3. Környezetünk 18 A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások A városi és a vidéki élet összehasonlítása Nyelvtani táblázatok Gyakorlókönyvek 2 Ismétlés, összefoglalás Hangszóró

19 4. Az iskola 16 Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei A diákok élete itthon és a célnyelvi országban Pendrive Fénymásoló papír 5. A munka világa 14 Népszerű szakmák és azok jellemzői Nyári munka, diákmunka, összefoglalás 6. Életmód 18 Az egészséges táplálkozás, testmozgás szerepe az egészség megőrzésében Az orvosnál; gyakori betegségek, sérülések, baleset 7. Szabadidő, művelődés, 18 Zene, sport, színház, rendezvények Magyarország, Budapest látnivalói 8. Utazás, turizmus 16 Utazás különböző tömegközlekedési eszközön, jegyvásárlás Emlékezetes utazások, nyaralások, beszámolók 9. Tudomány és technika 14 A technikai eszközök, háztartási gépek szerepe a mindennapi életben Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában 2 Gyakorlás, összefoglalás 10. Gazdaság és pénzügyek 10 A pénz szerepe a mindennapokban A jövedelem szerepe a ban - kiadás, bevétel, rezsi, zsebpénz

20 NÉMET NYELV, NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ, 10.D OSZTÁLY, HETI 5 ÓRA A i szerepek változása Tankönyv, munkafüzet Családmodell régen és ma; generációs különbségek 2 Gyakorlás, összefoglalás Számítógép, fénymásoló Női és férfi szerepek, azok változása; munkamegosztás Térképek Nyelvtani táblázatok Környezetszennyezés; környezetvédelem a szűkebb környezetünkben Gyakorlókönyvek 2 Ismétlés, összefoglalás Hangszóró 2. Ember és társadalom 18 A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 3. Környezetünk 20 Éghajlatváltozás, extrém időjárási jelenségek 4. Az iskola 16 Saját iskola bemutatása, sajátosságok, speciális képzések Az ismeretszerzés különböző módjai; az internet szerepe a tanulásban Pendrive Fénymásoló papír 5. A munka világa 14 Munkavállalás itthon és külföldön A nyelvismeret fontossága 6. Életmód 18 Az egészséges életmód, helyes táplálkozás; speciális étrendek Tömegsport vs. élsport; extrémsportok 7. Szabadidő, művelődés, 18 Kulturális és sportélet nálunk és más országokban Németország, Berlin nevezetességei, összefoglalás 8. Utazás, turizmus 18 Utazási előkészületek, teendők Szálláslehetőségek, szállásfoglalás 9. Tudomány és technika 12 Számítógép használata, informatikai ismeretek A technikai eszközök előnyei, hátrányai 2 Gyakorlás, összefoglalás

21 10. Gazdaság és pénzügyek 10 Pénzügyi ismeretek megtakarítás, hitel Fogyasztás, reklámok, tudatos vásárlás NÉMET NYELV, NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ, 11.D OSZTÁLY, HETI 6 ÓRA Karrier vagy? Nők a munka világában; Tankönyv, munkafüzet Új trendek, újfajta modellek 2 Gyakorlás, összefoglalás Számítógép, fénymásoló 2. Ember és társadalom 24 Hasonlóságok és különbségek az emberek között; fogyatékkal élők Tolerancia, felelősségvállalás nálunk és a célországban Közéleti, politikai témák Térképek 3 Ismétlés, gyakorlás, összefoglalás Nyelvtani táblázatok 3. Környezetünk 26 Klímaváltozás; a környezetvédelem globális szintje Alternatív energiahordozók, megújuló energiák Gyakorlókönyvek Hangszóró 3 Ismétlés, összefoglalás Pendrive 4. Az iskola 22 A magyar iskolarendszer Továbbtanulás vagy munkába állás Nemzetközi csereprogramok, projektek 5. A munka világa 16 Informatikai, nyelvi ismeret szerepe a munkavállaláskor Diákmunka Fénymásoló papír

22 6. Életmód 22 A testmozgás, táplálkozás szerepe az egészség megőrzésében Egészségünket veszélyeztető hatások, szerek; doppingszerek 7. Szabadidő, művelődés, 18 A nyomtatott és online sajtó Olvasási szokások; papíralapú könyv vs. E-Book 8. Utazás, turizmus 22 Közlekedés; forgalom, balesetek, légiközlekedés Nyaralás megszervezése 9. Tudomány és technika 16 A tudomány és technika magyar és német vonatkozásai 2 Gyakorlás, összefoglalás 10. Gazdaság és pénzügyek 8 Reklamáció Pénzkezelés a célnyelvi országokban 2 Ismétlés, gyakorlás NÉMET NYELV, NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ, 12.D OSZTÁLY, HETI 6 ÓRA Önéletrajz, pályázat írása Tankönyv, munkafüzet Jövőbeli tervek Számítógép, fénymásoló 2. Ember és társadalom 22 A média és a reklámok szerepe a modern világban Az Európai Unió 3 Ismétlés, gyakorlás, összefoglalás Térképek

23 3. Környezetünk 24 A Föld népessége, túlnépesedés, társadalmi egyenlőtlenségek Környezettudatos életforma Környezetvédelmi szervezetek 3 Ismétlés, gyakorlás, összefoglalás Pendrive 4. Az iskola 20 Továbbtanulási tervek, népszerű egyetemi szakok Az élethosszig tartó tanulás fontossága 5. A munka világa 18 Munkavállalás az EU-ban Állásinterjú 2 Ismétlés, gyakorlás 6. Életmód 24 A modern kor népbetegségei Függőségek: dohányzás, alkohol, drogok, internet 2 Gyakorlás, összefoglalás 7. Szabadidő, művelődés, 22 A média szerepe és hatalma; kereskedelmi és közszolgálati televízió Színház, mozi, koncertek új irányok, népszerű programok 8. Utazás, turizmus 20 Tömegközlekedési eszközök vs. saját autó Egyéni és társasutazás előnyei és hátrányai 9. Tudomány és technika 16 Népszerű tudományok, legújabb technikai vívmányok Hova fejlődik a tudomány és technika? 2 Ismétlés, gyakorlás 10. Gazdaság és pénzügyek 10 Családi gazdálkodás Marketing, menedzsment 2 Ismétlés, gyakorlás Nyelvtani táblázatok Gyakorlókönyvek Hangszóró Fénymásoló papír 23

Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019.

Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Ötévfolyamos nyelvi képzés 9.ny évfolyam : Beginner ( kezdő) szinten Tematikai egység, Témakör I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, SZÁRMAZÁS, CSALÁD

Részletesebben

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019.

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Négyévfolyamos általános tantervű képzés 9. évfolyam I. Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza. Informális és formális

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje.

A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje. A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje. Az angol csoportok egységesen a Traveller sorozat könyveit használják, így a vizsgarendszerben egységes követelményrendszert alakítottunk ki. A nyelvvizsgák

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Angol nyelv közép- és emelt szintű szóbeli érettségi témakörök 2018

Angol nyelv közép- és emelt szintű szóbeli érettségi témakörök 2018 Angol nyelv közép- és emelt szintű szóbeli érettségi témakörök 2018 Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek.

Részletesebben

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019.

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Hatévfolyamos képzés 7. osztály Tematikai egység, Témakör OTTHON Otthonom, szűkebb környezetem. Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak.

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

jelenik meg az angol nyelv. Ezen felül, ma angolul mindenhol, mindenkor és minden szinten

jelenik meg az angol nyelv. Ezen felül, ma angolul mindenhol, mindenkor és minden szinten Kedves Felvételiző! Az angol nyelvi képzés célja az előkészítő képzésben Az előkészítő képzés angol tantárgya megfelelő lehet mindazok számára, akik olyan szakon szeretnének a későbbiekben továbbtanulni,

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI Az idegen nyelv érettségi vizsga célja Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV 9. ÉVFOLYAM ÍRÁS OLVASÁS a cirill-betűs írás és olvasás elsajátítása NYELVANI ISMERETEK a főnevek neme személyes névmások (ragozással) birtokos névmások (csak

Részletesebben

NÉMET NYELV TANTERV A GIMNÁZIUM, ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

NÉMET NYELV TANTERV A GIMNÁZIUM, ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA NÉMET NYELV TANTERV A GIMNÁZIUM, 9-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA 9. évfolyam... 1 10. évfolyam... 3 11. évfolyam... 4 12. évfolyam... 6 Középszintű érettségi előkészítő, Gimnázium, 11 12. évfolyam... 8 11. évfolyam...

Részletesebben

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra 11. évfolyam A 11. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. A első idegen nyelvből a középiskola 11. évfolyamának végére

Részletesebben

Érettségi követelmények

Érettségi követelmények Érettségi követelmények A 12. évfolyam végére a tanulók középszintű érettségi vizsgát tehetnek angol nyelvből, melynek során a felsorolt témaköröket, amelyet tanulmányaik során elsajítítottak tudniuk kell.

Részletesebben

Osztályozóvizsga-követelmények olasz nyelvből. 4+1 évfolyamos nyelvi előkészítő gimnáziumi képzés

Osztályozóvizsga-követelmények olasz nyelvből. 4+1 évfolyamos nyelvi előkészítő gimnáziumi képzés Osztályozóvizsga-követelmények olasz nyelvből 4+1 évfolyamos nyelvi előkészítő gimnáziumi képzés Témakörök 9. nyelvi előkészítő évfolyam 1. Én és a családom. Családtagok bemutatása (külső és belső tulajdonságok,

Részletesebben

Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016

Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016 Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016 1.Személyes vonatkozások, család A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet, családi kapcsolatok A családi

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 1. A vizsgázó személye,

Részletesebben

NÉMET NYELV TANTERV A GIMNÁZIUM 9/NY-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

NÉMET NYELV TANTERV A GIMNÁZIUM 9/NY-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA NÉMET NYELV TANTERV A GIMNÁZIUM 9/NY-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA 9/Ny. évfolyam... 1 9. évfolyam... 3 10. évfolyam... 4 11. évfolyam... 6 12. évfolyam... 8 Középszintű érettségi előkészítő, Gimnázium 11 12.

Részletesebben

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. 1.

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. 1. Kedves Érettségizők! OROSZ NYELV Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. Megismerhetik a vizsga témaköreit, amelyek érvényesek

Részletesebben

SZÓBELI TRÉNINGEK TÉMAKÖREI

SZÓBELI TRÉNINGEK TÉMAKÖREI NÉMET TRÉNINGEK SZÓBELI TRÉNINGEK TÉMAKÖREI TÉMÁK SZINT 1 SZINT 2 SZINT 1-2 TÉMA 1 AZ EGYÉN ÉS TÁRSAS KAPCSOLATAI SZEMÉLYI ADATOK, KÜLSŐ MEGJELENÉS BELSŐ TULAJDONSÁGOK, RUHÁZAT, CSALÁD, CSALÁDI ESEMÉNYEK/ÜNNEPEK

Részletesebben

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel kiadott

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01SPBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

SZLOVÉN NYELV AZ ÍRÁSBELI VIZSGA SZERKEZETE KÖZÉPSZINT

SZLOVÉN NYELV AZ ÍRÁSBELI VIZSGA SZERKEZETE KÖZÉPSZINT SZLOVÉN NYELV Kedves Érettségizők! Szlovén nyelvből közép- és emelt szinten tehetnek érettségi vizsgát. Az alábbiakban megismerhetik a középszintű (emelt szintű) írásbeli vizsga vizsgarész-összetevőit

Részletesebben

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról.

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. OROSZ NYELV Kedves Érettségizők! Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. Megismerhetik a vizsga témaköreit, amelyek érvényesek

Részletesebben

1. Olvasott szöveg értése VIZSGASZINTEK

1. Olvasott szöveg értése VIZSGASZINTEK 1. Olvasott szöveg értése VIZSGASZINTEK Középszint (B1) Emelt szint (B2) A vizsgázó képes az olvasási céloknak, illetve a feladatnak 1.1 Készségek megfelelő stratégiák alkalmazásával a szövegben a gondolatmenet

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek tanításába a tantárgy

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269 Tel.: +36-88-542-700

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OLASZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Olasz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01OLBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Élő idegen nyelv Középszintű érettségi témakörök

Élő idegen nyelv Középszintű érettségi témakörök Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola OM: 203204 7632 Pécs, Aidinger János út 41. A vizsga szintje a KER szerinti B1 Érettségi témakörök 1. Személyes vonatkozások, család a. A vizsgázó személye,

Részletesebben

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve Érvényes 2011. szeptember 1-től I. HUMÁN-ESZTÉTIKAI MUNKAKÖZÖSSÉG Értékelési szempontok: Az értékelést az alábbi tantárgyak osztályozásakor vesszük figyelembe:

Részletesebben

Ph. D. vizsgatájékoztató - 2015 -

Ph. D. vizsgatájékoztató - 2015 - Ph. D. vizsgatájékoztató - 2015 - Az SZTE a PhD hallgatók számára alapfokú nyelvvizsga megszerzését teszi lehetővé, amelyre ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket. Az SZTE Doktori Képzés és Doktori

Részletesebben

Ph. D. vizsgatájékoztató

Ph. D. vizsgatájékoztató : http://www.lingo.u-szeged.hu : info@lingo.u-szeged.hu Ph. D. vizsgatájékoztató Az SZTE a PhD hallgatók számára alapfokú nyelvvizsga megszerzését teszi lehetővé, amelyre ezúton szeretnénk felhívni szíves

Részletesebben

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban

Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Helyi tanterv az angol nyelv mint 2. idegen nyelv tanításához normál tantervű osztályokban Heti óraszámok: 11.évfolyam 12.évfolyam 2 óra 2 óra Javasolt tankönyv: New English File Elementary IDŐKERET, ÓRASZÁMOK

Részletesebben

Angol nyelv. nyelvet valós célok eléréséért, valamint a készségek gyakorlására, -kutatás) ődését a többiekkel,

Angol nyelv. nyelvet valós célok eléréséért, valamint a készségek gyakorlására, -kutatás) ődését a többiekkel, Angol nyelv A tantárgy célja A tanulóban alakuljon ki pozitív hozzáállás a nyelvtanulás iránt. A tanuló olyan szinten sajátítsa el az angol nyelvet, hogy a hétköznapi kommunikáció során sikeresen tudja

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK KÖTELEZŐ ÁLTALÁNOS NYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 1. Tantárgy kódja: MIGEBSPNY1 Javasolt félév: 1. Előfeltételek: -

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk Második idegen nyelv 9-12.évfolyam Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 5. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium_emelt szint KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv követelményeihez igazodik. Az egyes

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

Angol nyelv. 5. évfolyam

Angol nyelv. 5. évfolyam Angol nyelv 5. évfolyam Témakör 1. Család 2. Otthon 3. Étkezés 4. Idő, Időjárás 5. Öltözködés 6. Sport 7. Iskola 8. Szabadidő 9. Ünnepek, Szokások 10. Város, Bevásárlás 11. Utazás, Pihenés 12. Egészséges

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai

Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai ANGOL II. NYELV KÖZÉPFOKÚ SZÓBELI NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ 3. NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI SZAK 3. félév Oktató: Göncz Hajnalka Óraszám: 2 óra Hét Szóbeli Írásbeli 1. Szintfelmérő

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KÖZÉPISKOLA

HUNYADI JÁNOS KÖZÉPISKOLA ANGOL NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 9. ÉVFOLYAM A vizsga részei írásbeli szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont vizsga: Az írásbeli összetevői: olvasáskészség,

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

SZÓBELI TRÉNINGEK TÉMAKÖREI

SZÓBELI TRÉNINGEK TÉMAKÖREI NÉMET TRÉNINGEK SZÓBELI TRÉNINGEK TÉMAKÖREI TÉMÁK SZINT 1 SZINT 2 SZINT 1-2 TÉMA 1 AZ EGYÉN ÉS TÁRSAS KAPCSOLATAI SZEMÉLYI ADATOK, KÜLSŐ MEGJELENÉS BELSŐ TULAJDONSÁGOK, RUHÁZAT, CSALÁD, CSALÁDI ESEMÉNYEK/ÜNNEPEK

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 5. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv követelményeihez igazodik. Az egyes évfolyamokon

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 11. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Intézmény neve: Egri Dobó István Gimnázium Intézmény kódja: 031599 Telephely kódja: 001 Intézmény címe: Eger, Széchenyi u. 19. Intézmény telefonszáma: 36/312-717 Intézmény honlapja:

Részletesebben

CORVINUS NYELVVIZSGAKÖZPONT Corvinus Általános Nyelvvizsga

CORVINUS NYELVVIZSGAKÖZPONT Corvinus Általános Nyelvvizsga CORVINUS NYELVVIZSGAKÖZPONT 2016. Vizsgázói visszajelzések A VIZSGÁZTATÓK KEDVESEK, SEGÍTÕKÉSZEK, A VIZSGÁZÓ LEGJOBB TUDÁSÁT HOZZÁK A FELSZÍNRE. A VIZSGÁK AZ ELÉRHETÕ MINTÁKNAK MEGFELELÕEK VOLTAK, ÍGY

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Intézmény neve: Egri Dobó István Gimnázium Intézmény kódja: 031599 Telephely kódja: 001 Intézmény címe: Eger, Széchenyi u. 19. Intézmény telefonszáma: 36/312-717 Intézmény honlapja:

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Helyi tanterv a gimnáziumi évfolyamokra, illetve osztályokra. 7/Ny évfolyam... 4 Magyar nyelv és irodalom... 4

Helyi tanterv a gimnáziumi évfolyamokra, illetve osztályokra. 7/Ny évfolyam... 4 Magyar nyelv és irodalom... 4 Helyi tanterv a gimnáziumi évfolyamokra, illetve osztályokra Tartalomjegyzék 7/Ny évfolyam... 4 Magyar nyelv és irodalom... 4 I. idegen nyelvek... 4 Angol nyelv... 4 Német nyelv... 6 Francia nyelv... 7

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

11-12.évfolyam Idegen nyelvek Emelt szintű képzés

11-12.évfolyam Idegen nyelvek Emelt szintű képzés 11-12.évfolyam Idegen nyelvek Emelt szintű képzés Célkitűzés: A középiskola utolsó két évfolyamán a célnyelv tanításának elsőrendű feladata az emelt szintű érettségire való felkészülés/felkészítés. Általános

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

ORIGO nyelvvizsga szóbeli témakörök C1

ORIGO nyelvvizsga szóbeli témakörök C1 ORIGO nyelvvizsga szóbeli témakörök C1 1. Én és a családom 2. Az otthon és a szűkebb környezet 3. A munka világa, napi tevékenység 4. A tanulás világa 1A: Család és családalapítás/házasság Hogyan változott

Részletesebben

angol Egységes követelmények

angol Egységes követelmények angol A többi érdemjegynél 3 tizedig a rosszabb, 7 tizedtől a jobb érdemjegyet kapja a tanuló, Írásbeli és szóbeli számonkérés az egész éves anyagból. Ha az írásbeli eredménye nem éri el a kapható pontszám

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Kunné Munkácsi Ágnes

Részletesebben

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 9. sz. függeléke OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2017. június 06. Hatálybalépés ideje: 2017. szeptember

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 12. évfolyam Angol nyelv

Osztályozóvizsga-tematika 12. évfolyam Angol nyelv Osztályozóvizsga-tematika 12. évfolyam Angol nyelv 1. félév Témakör /Kommunikációs szándék Nyári úticélok Különböző típusú nyaralások Utazási előkészületek Szállások Látnivalók Nyári élmények A tömegközlekedési

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés 2. A tantárgy neve:

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat.

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat. Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A nevelők tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban az alapján végzik,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

3/g A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

3/g A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 3/g A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 1. A számonkérés formái A tanórákon szóban és írásban számolnak be a gyerekek a tudásukról. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult,

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

FÜGGELÉK XV. MAGATARTÁS, SZORGALOM ÉS TELJESÍTMÉNY

FÜGGELÉK XV. MAGATARTÁS, SZORGALOM ÉS TELJESÍTMÉNY FÜGGELÉK SÁIK Dornyay Béla Tagiskolája XV. MAGATARTÁS, SZORGALOM ÉS TELJESÍTMÉNY Az értékelés, minősítés helyi szempontrendszere 2015. Salgótarjáni Általános Iskola Dornyay Béla Tagiskolája Értékelés,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8. IDEGEN NYELV Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Angol 3 2 3 2 3 2 3 2 Éves óraszám 108 72 108 72 108 72 108 72 Megjegyzés:

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az ennek megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Tantárgy: Osztályfőnöki Készítette: Csík Andrea, Juhász Orsolya, Kristóf Judit, Kocán Béla Tanév:2017/2018 Osztály: 12. A, 12. B, 12. C, 12. D Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám:

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés,. levelező 2. A tantárgy

Részletesebben