TANANYAGBEOSZTÁS. Mátészalka, szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete: TÁMOP /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANANYAGBEOSZTÁS. Mátészalka, szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete: TÁMOP /"

Átírás

1 TANANYAGBEOSZTÁS A pályázat megnevezése, jelzete: TÁMOP / Címe: A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Oláhné Borzován Edit Implementációs terület: Magyar Irodalom 6. osztály Mátészalka, szeptember 1. Jóváhagyta: igazgató 1

2 1-2. ÉV ELEJI ISMÉTLÉS, FELMÉRÉS Ismerkedés a taneszközökkel. Nyári olvasmányélmények. Tájékozódás a tudás, a képességek és készségek szintjén. Válogatás a Mf. feladatai közül. óra (1-2.) Diagnosztizáló mérések: különböző műfajú szövegek hangos és néma olvasása, értése. Képes Géza Általános Iskola Mátészalka MAGYAR IRODALOM 6. évfolyam Az 5. évfolyamon tanult művek, műnemek és műfajok fő jellegzetességei.(főleg a mese, az elbeszélő költemény, a regény jellemzői.) A hangos olvasás értékelési szempontjainak ismerete: tempó, folyamatosság, kifejezőség vagy egyhangúság, hibatévesztés, írásjelek érzékeltetése, hallhatóság. Rendszerezés, összehasonlítás, összefüggések felismerése. A helyes és jól formált beszéd, a kiejtési képesség A taneszközök használatának megismerése. A kötelező és ajánlott olvasmányok bemutatása. Az 5. évfolyamon tanultak rendszerezése, ismétlése, alkalmazása. Az eddig tanult irodalmi ismeretek, memoriterek felidézése különböző munkaformákban. Az észlelt hiányosságok pótlására irányuló gyakorlások egyéni, páros és/vagy csoportmunkában. A hangos, kifejező olvasás és a néma, értő olvasás gyakorlása és ellenőrzése. A helyes beszédlégzés, a szünet, az artikuláció, a hanglejtés, hangsúly, hangerő, beszédtempó gyakorlása folyamatosan, minden tanítási órán, tréningszerűen. Helyesejtési gyakorlatok TANANYAGBEOSZTÁS 2010/11. tanév Az 5. évfolyam év végi felmérésének eredményeire és feladataira érdemes támaszkodni és visszautalni az év eleji ismétlés, felmérés során. Válogatás a Mf o. feladataiból. Ajánlatos minden gyereknek mérőlapot készíteni egész évre pl. a kézikönyvben található minta alapján. Ajánlott szöveg az olvasáshoz: Sánta Ferenc: Három hely. Az iskola. 2

3 5. KEZDŐDJÉK A KALANDOZÁS! A szövegértő hangos olvasás fejlesztése Sánta Ferenc Három hely. Az iskola című műve feldolgozása során. Tk o. óra (3.). 6. ÉS AZÓTA, HŐSÖK PÁRJA! HÍRETEK SZÁLL SZÁJRUL SZÁJRA! A régmúlt eseményeinek megidézése A szóbeli közlés Tk o. A szóbeli közlés jellemzői. Ősköltészet: munkadalok, mondókák, kiszámolók, játékdalok, találós kérdések, közmondások, varázsénekek. A szövegelemzésben való jártasság elmélyítésével a szövegértés színvonalának emelése és az irodalmi élmények iránti fogékonyság erősítése. A vélemények különbségének felismerése, tudatosítása, erre épülő tolerancia. végeztetése: a Mf. végén lévő szövegeiből válogatás. Az írók, költők korábban olvasott műveinek közös felidézése. A címadás gyakorlása. A cselekmény felidézése, tömör összefoglalása. Önálló szövegfeldolgozás kérdések alapján. A tanulócsoport olvasási szokásainak megbeszélése. A hangos olvasás gyakorlása, történetmondás, fogalmazás írása a családi hagyományokról. Ismeretek gyűjtése az ősköltészet kialakulásáról például könyvtári gyűjtőmunka során. Önálló ismeretszerzés, egyéni gyűjtőmunka. A lényegkiemelés gyakorlása. Beszélgetés a babonák életünkre tett hatásáról. Érvek és ellenérvek megfogalmazása a babonákról. Ellentétes véleményeket képviselő csoportok kialakítása, a vélemények szembesítése. A versírás gyakorlása. A szövegértés méréséhez feladatlap az Irodalom feladatlapban. A tankönyv felépítésének, a fősáv és oldalsáv szerepének a megismertetése az első órákon kiemelt feladatunk. Válogatás a Tk. 8. o. feladataiból. Munkánk során nagyon fontos feladatunk a tanulók szociális kompetenciájának Segítenünk kell őket abban, hogy véleményüket tudják megfogalmazni, megvédeni, képesek legyenek érvelni, mások véleményét meghallgatni és megérteni. 3

4 7. A monda Történetek a magyarok vándorlásáról A csodaszarvas Tk o. 8. Arany János: Rege a csodaszarvasról Tk o. 9. A szövegalkotó és fejlesztése Arany János Rege a csodaszarvasról című műve feldolgozása során. Tk o. óra (4.). A monda műfaji jellemzői, néhány mondatípus (hiedelemmonda, történeti monda, eredetmonda, helyi monda). A rege műfaji jellemzői. Hősi ének, motívum. Az összehasonlító képesség A megfigyelő képesség A szövegalkotó és A rendszerező, összehasonlító és elemző képesség A hangos, kifejező olvasás gyakorlása, cselekménymondás, a szöveg kiegészítése. A monda műfaji sajátosságainak megfigyelése, összehasonlítása a mese műfaji sajátosságaival. A mondatípusok felismerése. A műfaji sajátosságok megfigyelése. A tömörítés és a vázlatírás gyakorlása. Szövegelemzési technikák: tények, adatok kiemelése. Az időrend. A műfaji jellemzők megismerése, megfigyelése. Kiegészítő anyag: A magyarok eredete Tk o., Nagy László: Csodafiu-szarvas Tk. 31. o., Ajánlott könyv a feldolgozáshoz: László Gyula: 50 rajz a honfoglalókról. Memoriter: néhány versszak (legalább hat) a műből. Válogatás a Tk. 18. o. és a Mf o. feladataiból. 4

5 Mondák a honfoglalás idejéből és az Árpád-korból Csörsz árka, A fehér ló mondája, Szent László pénze, A balatoni kecskeköröm Tk o. Mondák a Hunyadimondakörből Mátyás király meg Markóp Tk o. 13. Az összehasonlító képesség fejlesztése a történetek dramatikus feldolgozása során. óra (5.). A monda műfaji jellemzői, a mondatípus. A monda és a mese műfaji jellemzőinek megkülönböztetése. Az összehasonlító képesség A hatékony tanulás során a szótárak és lexikonok, az internet felhasználása. A digitális kompetencia A könyvtári tájékozódás, a különböző információhordozók használatának képessége. Az összehasonlító képesség Képesség a történetek dramatikus feldolgozására. A monda műfaji sajátosságainak megfigyelése, összehasonlítása a mese műfaji sajátosságaival. A mondatípusok felismerése. A mondák néma és hangos olvasása, a szöveg rövid szóbeli összefoglalása. A történelmi kor tanulmányozása, beszámoló készítése Szent Lászlóról. Kutatómunka, a helyi mondák megismerése. Koncentráció: az alsó tagozaton tanultak felidézése. A Magyar népmesék rajzfilmsorozat néhány meséjének közös megnézése, és az olvasott szöveggel való összehasonlítása. Dramatizálás, a monda cselekményének eljátszása. Ajánlott könyv: Komjáthy István: Mondák könyve. Kiegészítő anyag: A Feszty-körkép története Tk o. Kiegészítő anyag: Móra Ferenc: Hunyadi kardja Tk o. Házi dolgozat: monda írása megadott motívumra (elbeszélés leírással, párbeszéddel). Válogatás a Tk , o. és a Mf o. feladataiból. 5

6 14. fejlesztése a legenda feldolgozása során. A legenda Szent László király legendája Tk. 32. o. óra (6.). 15. A ballada Kőmíves Kelemenné Tk o. A ballada műfaji jellemzői. A népballada jellemzői. Az összehasonlító képesség Az ismeretszerző és alkalmazó képesség Az önkifejezés iránti igény erősítése, különféle formáinak és lehetőségeinek megismertetése, megvalósításának támogatása. Ösztönzés a kreativitásra. A monda és a legenda műfaji különbségeinek megfogalmazása. A ballada műfaji jellemzőinek felismerése, összegyűjtése különböző munkaformákban. Feladatok más korokban született műalkotások idegenségének megtapasztalására. Kiegészítő anyag: Gárdonyi Géza: Isten rabjai Tk o. A legendák kiegészítő anyagok, de ha időnk engedi, a fő műfaji jegyek megbeszélésére szakítsunk időt. Válogatás a Tk o. és a Mf. 12. o. feladataiból. Olvasásra, zenehallgatásra ajánljuk: Kallós Zoltán: Balladák könyve, Szörényi Levente Bródy János: Kőműves Kelemen (rockballada). Memoriter: balladarészlet (36 sor). 6

7 16. fejlesztése a Kőmíves Kelemenné feldolgozása során. óra (7.). 17. Vörösmarty Mihály: A buvár Kund Tk o. 18. Arany János: A walesi bárdok Tk o. A műballada jellemzői. Az időmértékes verselés jellemzői, a leggyakoribb verslábak. A műballada jellemzői. Néhány szókép és nyelvi alakzat és jellemzői. Az összehasonlító képesség A szókincs, a kifejező képesség fejlesztése az olvasott szövegben található kifejezések felhasználásával. Az analizáló, a szintetizáló és az absztrakciós képesség A népballada hangos és néma értő olvasása, szerepenkénti felolvasása, dramatizálása. A tisztán elbeszélő és dramatikus műrészletek közötti különbségek megtapasztalása. Különféle dramatikus formák kipróbálása (pl. bábjáték, némajáték, helyzetgyakorlatok). A ballada hangos és néma, értő olvasása, szerepenkénti felolvasása, dramatizálása. Gyakorlatok a nyelvi alakzatok és a költői kifejezőeszközök felismerésére. Feladatok a nyelvi eszközök és a jelentés kapcsolatának, az érzelmek, gondolatok megjelenítésének megfigyelésére. Gyakorlatok a szóképek és nyelvi alakzatok felismerésére. Kiegészítő anyag: Déva várának története Tk o. Válogatás a Tk. 41. o. és a Mf o. feladataiból. Memoriter. A verselési mód felismerésének Az időmértékes verselés gyakorlása különböző munkaformákban. A rövid és a hosszú szótagok szabályos váltakozásának megfigyelése. A leggyakoribb verslábak felismerésének gyakorlása. 7

8 19. A szövegalkotó képesség fejlesztése A walesi bárdok feldolgozása során. fejlesztése érvek és ellenérvek megfogalmazása során. óra (8.). Az analizáló, a szintetizáló és az absztrakciós képesség A szövegalkotó képesség fejlesztése a vélemények ütköztetése során. Az erkölcsi érzék fejlesztése a történet olvasása során. Feladatok a nyelvi eszközök és a jelentés kapcsolatának, az érzelmek, gondolatok megjelenítésének megfigyelésére. Gyakorlatok a szóképek és nyelvi alakzatok felismerésére. A jó és a rossz, az igazság és az igazságtalanság, az ítélkezés mint cselekedet felismerésére gyakorlatok. Válogatás a Tk. 49. o. és a Mf o. feladataiból. 8

9 20. Arany János: Mátyás anyja Tk o. 21. A románc Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka Tk o. 22. Összefoglalás óra (9.). A románc ismertetőjegyei. A szókincs, a kifejező képesség fejlesztése az olvasott szövegben található kifejezések felhasználásával. A rendszerező, összehasonlító és elemző képesség Olvasás szereposztásban. Balladai sajátosságok gyűjtése, szókincsfejlesztés szógyűjtéssel. Cselekménymondás, a helyszínek változásának nyomon követése. A címadás gyakorlása. Az epikus művek szerkezeti elemeinek ismerete. A versszak és a nagyobb szerkezeti egységek viszonyának megértése. Feladatok az idő és a tér megállapítására, az alkotások összevetése, megbeszélése. Memoriter. Kiegészítő anyag: Mátyás udvara Tk o. Válogatás a Tk o. és a Mf. 20. o. feladataiból. 23. Számonkérés A feladatlap az Irodalom feladatlapokban található. 9

10 24. TOLDI MIKLÓS KÉPE ÚGY LOBOG FEL NÉKEM Arany János élete Tk o. 25. Hogyan keletkezett a Toldi? Ajánló A Toldi keletkezése Ilosvai Selymes Péter históriája A Toldi forrásai Az irodalmi mű, mint a kulturális emlékezet szereplőjének és közvetítőjének elmélyült befogadása, egyéni, csoportos és közös munkára épülő feldolgozásának előkészítése. Az irodalmi értékek iránti fogékonyság erősítése az alkotást méltató szövegek megismertetésével. Az alsó tagozatban olvasott Arany-versek felidézése. Rövid ismertető készítése a szövegben előforduló néhány fogalomról. Térképhasználat. Szövegelemzési technikák: tények, adatok kiemelése. Feladatok más korokban született műalkotások idegenségének megtapasztalására. Ajánlott mű: Keresztúry Dezső: Így élt Arany János, Riedl Frigyes: Arany János. Célszerű előzetes olvasásra feladni Ilosvai históriáját. Arany János: Toldi Előhang Tk o. Az elbeszélő költemény. Előhang, mottó. Az alkotást méltató szövegek felkutatása, megismerése. A Toldi műfaji sajátosságainak megfigyelése, összehasonlítása az eddig tanult epikai műfajokkal. Az elbeszélő költemény fogalmának meghatározása tanári segítséggel vagy önállóan. Milyennek képzeled el Toldi Miklóst? - feladatok a fantázia fejlesztésére. Memoriter az Előhang. 10

11 26. Toldi I. ének Tk o. 27. Toldi II. ének Tk o. 28. Toldi III. ének Tk o. Az epikus művek szerkezeti egységei (előkészítés, expozíció) és jellemzőik. A mű alaphelyzete. Az idő és a tér az elbeszélő művekben. A mű cselekménye és szerkezete, a konfliktus kibontakozása. Az életkép. A fordulópont. Előadásmódbeli, nyelvi sajátosságok. szövegértési képesség A tér- és időészlelés képességének A tér- és időészlelés képességének A szövegelemzésben való jártasság, a szövegértés színvonalának emelése és az irodalmi értékek iránti fogékonyság erősítése. Képesség a szóhasználat, a kiejtés, a testbeszéd összehangolására. Az analizáló és a szintetizáló képesség A szociális kompetencia fejlesztése mások véleményének meghallgatása, szembesítése során. Az epikus művek szerkezeti egységeinek felfedezése, megismerése, megnevezése. Jóslás: a művet kezdjük el olvasni, és időnként megállva jósoltassuk meg, hogyan fog folytatódni a történet! A helyszínek változásának nyomon követése. Az epikus művek szerkezeti egységeinek felfedezése, megismerése, megnevezése. Feladatok a helyszínek és időpontok, időtartamok megállapítására. Koncentráció: Arany János: Családi kör (életkép). Rajz készítése a Toldi-házról. A memoriterek tanulása, ritmikus hangoztatása folyamatosan. Az elbeszélői előadásmód sajátosságainak, az érzelmi, - indulati feszültség fokozásában részt vevő eszközöknek a megfigyelése. Válogató olvasás, bírósági tárgyalás: érvek és ellenérvek megfogalmazása. Ajánlott mű: Pásztor Emil: Toldi szótár, Magyar szinonimaszótár. Memoriter: az 1., 2. és 3. versszak. Memoriter: a 12. versszak. Memoriter: a 7. és 8. versszak. 11

12 29. Toldi IV. ének Tk o. 30. Toldi V. ének Tk o. 31. Toldi VI. ének Tk o. Részösszefoglalás Néhány szókép (hasonlat, megszemélyesítés, metafora, allegória) és jellemzői. Nyelvi sajátosságok. Az epizód. Néhány alakzat és jellemzői. A hangsúlyos (ütemhangsúlyos, magyaros) verselés, a felező tizenkettes. A páros rím. A megfigyelő képesség A megfigyelő képesség Vázlat felhasználása a mű megértéséhez, megfogalmazásához. Az összehasonlító és elemző képesség A verselési mód, a rímfajták felismerésének 32. Félévi szövegértés A hangos, kifejező olvasás képességének fejlesztése a 33. Toldi VII. ének Tk o. szereposztásban való olvasás során. A beleélő képesség Költői képek (megszemélyesítés, hasonlat, metafora, allegória) felismerése és megnevezése. A költő nyelvhasználatának (képes beszéd, hangulatteremtés, szórend stb.) megfigyelése, folyamatos szógyűjtés. Vázlatírás közösen, csoportosan és egyénileg. Az állatokkal való küzdelem mint téma - koncentráció a mesékkel, a János vitézzel. Néhány alakzat felismerése és megnevezése. Népi motívumok gyűjtése. A versforma megállapítása: felező tizenkettes. A rímelés megfigyelése. Koncentráció a János vitézzel: a búcsú motívuma. Olvasás szereposztásban. Cselekménytömörítés. Miklós gondolatainak megfogalmazása. Memoriterek tanulása. Memoriter: a 4. versszak. Memoriter: a 15. versszak Célszerű előzetes olvasásra feladni az éneket. Memoriter: a 15. versszak. A feladatlap az Irodalom feladatlapokban található. Memoriter: a 7. versszak. 12

13 34. Toldi VIII. ének Tk o. A főszereplő összetett jelleme: próbatételek, konfliktusok, lélekábrázolás. Az ítélőképesség A szociális kompetencia fejlesztése a hatékony kommunikáció erősítésével. Gyakorlatok: rövid, néhány mondatos vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazására a szereplők jelleméről. Tanulói beszámolók készítése Nagy Lajos királyról. Memoriter: a 13. versszak. 35. Toldi IX. ének Tk o. Az epizód. A főszereplő összetett jelleme: próbatételek, konfliktusok, lélekábrázolás. fejlesztése, a megfelelő szóhasználat erősítése. A szereplők külső és belső jellemzőinek azonosítása. A főhős belső vívódásainak megfigyelése. Az epizód szerepe a jellemzésben. Memoriter: a 8. versszak. 36. Toldi X. ének Tk o. A fordulat. Az összehasonlító és elemző képesség A szövegalkotási képesség fejlesztése a leírás gyakorlása során. A szereplők külső és belső jellemzőinek azonosítása. Gyakorlatok a szavak jelentésviszonyainak feltérképezésére, pl. rokon értelmű szavak gyűjtése. Leírás készítése a csárdáról. Memoriter: a 20. versszak. 37. Toldi XI. ének Tk o. A tetőpont. A jellemzés eszközei. A jellemzés tartalmi és formai követelményei: a jellemzés mint műfaj, a jellemzési módok. A szövegalkotási képesség fejlesztése a jellemzési gyakorlatok során. A jellemábrázolás módjainak, az epizód szerepének, a főhős jellemfejlődésének megfigyelése, a tapasztalatok felhasználása jellemzés írásakor. Memoriter: a 16. és 17. versszak. 13

14 38. Toldi XII. ének Tk o A Toldi összefoglalása óra (10-11.). A Toldi dramatikus feldolgozási lehetőségei. A mű cselekménye és szerkezete: előkészítés, bonyodalom, az események kibontakozása, tetőpont, megoldás. A szóhasználat, a kiejtés és a testbeszéd összehangolása a hatékony kommunikáció érdekében. A szövegalkotó és fejlesztése pl. a történethez más befejezés írása, játékos táviratok megfejtése során. Az analizáló és szintetizáló képesség Az absztrakciós képesség A meglévő tudás felelevenítése, új szempont szerinti rendezése. A gondolkodási képesség Kiscsoportos tablók komponálása Toldi Miklós tulajdonságairól. Jelenetek előadása Toldi mindennapjaiból. Filmajánló, reklámfilm tervezése és bemutatása a Toldi című filmhez. Gyakorlatok a hallgatósághoz, a beszédhelyzethez való alkalmazkodásra, az árnyalatok érzékeltetésére. Fogalmazási gyakorlatok: más befejezés írása, játékos táviratok és apróhirdetések írása. Címer és zászló tervezése. A mű cselekményének, logikai menetének megfigyelése. A mű szerkezetének vizsgálata tanári segítséggel, az epikus művek egységeinek felismerése és megnevezése. A tetőpontok, fordulópontok, a kitérők megállapítása. A versszak és a nagyobb szerkezeti egységek viszonyának megértése. A János vitéz és a Toldi összehasonlítása: rokon vonások és különbségek számbavétele. A memoriterek hangoztatása. Memoriter: a 19. és 20. versszak. Válogatás a Tk o. és a Mf o. feladataiból. 14

15 41. Témazáró dolgozat A feladatlap az Irodalom feladatlapokban található I. irodalmi dolgozat írása Elbeszélés írása jellemzéssel és /vagy leírással. Nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása a fogalmazásokban, írásbeli szövegekben. Elbeszélés és jellemzés vagy leírás alkotása különböző nézőpontból. Javítás nyelvtanórán. 44. Arany és Petőfi barátsága Petőfi Sándor: Arany Jánoshoz, Arany János: Válasz Petőfinek Petőfi és Arany levelezése A költői levél, az episztola műfaji jellemzői. A meglévő tudás felelevenítése, új szempont szerinti rendezése. Koncentráció: a Petőfiről tanultak felelevenítése. Célszerű előzetes olvasásra feladni a verseket. Memoriter: 6. és 7. versszak. Tk o. 45. Nem óra (12.). fejlesztése a versek hangoztatása során. Képesség az ütemhangsúlyos és időmértékes verselés ritmusának felismerésére. fejlesztése a versek hangoztatása során. Gyakorlatok az ütemhangsúlyos és időmértékes verselés ritmusának felismerésére. Helyesejtési gyakorlatok végeztetése. Válogatás a Tk és o. és a Mf o. feladataiból. 15

16 46. GÁRDONYI GÉZA: EGRI CSILLAGOK Tk o. A regény forrásai A regény műfaja A jegyzetelési technikák alkalmazása. A regény forrásai. A történelmi regény. A regény fogalmának bővítése. A szövegelemzésben való jártasság elmélyítésével a szövegértés színvonalának emelése és az irodalmi értékek iránti fogékonyság erősítése. A regény önálló elolvasása előtt megfigyelési szempontok, feladatok adása. Jegyzetek készítése csoportban vagy egyénileg. Műrészletek felolvasása. A regény műfaji sajátosságainak felfedezése, megnevezése. A történelmi regény ismertetőjegyeinek felismerése. A szöveg nyelvi sajátosságai. Az archaikus szöveg sajátosságainak megfigyelése. A mai és a korábbi nyelvállapot különbségeinek felfedezése. 47. A történelmi kor A regény kora. Hatékony, önálló tanulás a szótárak, lexikonok, az internet kereső programjainak felhasználásával. A digitális kompetencia Műrészletek felolvasása. A mű feldolgozása tanári irányítással. Önálló ismeretszerzés, előzetes gyűjtőmunka a regény koráról. Jegyzetek készítése csoportban vagy egyénileg. 16

17 48. Cselekmény és szerkezet A regény cselekménye és szerkezete. Ismétlődő motívumok. Az olvasottak reprodukálásának módjai. Helyzetek, kalandok, konfliktusok. A dramatikus feldolgozás lehetőségei. 49. Tér és idő A regény helyszínei. Az idő és a tér mozzanatai. A szókincs, kifejező képesség fejlesztése az olvasott szövegben található kifejezések felhasználásával. Szövegértési képesség, a megfelelő hatékonyságú műveletvégzés, valamint a szerzett információ felhasználása képességének A regény cselekményének és szerkezetének, valamint az ismétlődő motívumok szerepének megfigyelése változatos munkaformákban. Lényegkiemelés, vázlatkészítés. A regény dramatikus feldolgozása például egész csoportos improvizáció a katonák toborzásáról; egész osztályos tablókészítés a törökök és a magyar vitézek szembenállásáról; az egri vár alaprajzának közös megrajzolása, a katonák szálláshelyének, stb. pontos kijelölésével; egész csoportos lassított jelenet arról, miről álmodik egy katona a közelgő török elleni csata előtt. Műrészletek felolvasása. Önálló ismeretszerzés, előzetes gyűjtőmunka a regény helszíneiről. 17

18 50. A szereplők Összefoglalás Szereplők, jellemzések, sorsok. fejlesztése, a megfelelő szóhasználat erősítése. A szövegértő és szövegalkotó képesség A szociális kompetencia fejlesztése mások véleményének meghallgatása, szembesítése során. Műrészletek felolvasása. A főszereplők életútjának nyomon követése (pl.: közösen készített életúttérkép készítése). Az életutak összekapcsolódása. A szereplők történelmi személyek és költött alakok megkülönböztetése. A mellékszereplők főhősökhöz fűződő viszonyának megítélése. Véleményalkotás a szereplők jelleméről, cselekedetekről, helyzetekről, magatartásról. A szereplők tulajdonságainak értékelése. Érzelmek kifejezésének megfigyelése. Memoriter: Dobó esküje. A kiterjesztése a vizuális információkra. Lehetőség szerint a regényből készült film, vagy abból részletek megtekintése. 51. Témazáró dolgozat A feladatlap az Irodalom feladatlapokban található. 18

19 II. irodalmi dolgozat írása HOL VAGYTOK, TI RÉGI JÁTSZÓTÁRSAK? Emberábrázolás a történetmondás műfajaiban Fazekas Mihály: Lúdas Matyi - Első levonás Tk o. 56. Lúdas Matyi - Második levonás Tk o. 57. Lúdas Matyi - Harmadik levonás Tk o. Elbeszélés írása jellemzéssel és /vagy leírással. Az elbeszélő költemény. A vándormotívum. Szereplők, sorsok, konfliktusok. Helyzetek, kalandok. Helyzetek, kalandok, szereplők, jellemzések. Nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása a fogalmazásokban. A szókincs, a kifejező képesség fejlesztése az olvasott szövegben található kifejezések felhasználásával. A szókincs, a kifejező képesség fejlesztése az olvasott szövegben található kifejezések felhasználásával. A kiterjesztése a vizuális információkra. Elbeszélés, jellemzés és leírás alkotása különböző nézőpontból. Elbeszélés alkotása párbeszéddel önállóan vagy páros munkában. Az elbeszélő költemény műfaji sajátosságainak felfedezése, megnevezése. A történetmondás gyakorlása. Ismeretlen kifejezések magyarázata. Szólások, közmondások keresése adott témára (lustaság). Rajzok készítése Matyiról és Döbrögiről. Az idő múlásának megállapítása. Gondolattérkép készítése a kölcsön fogalomról. Apróhirdetés írása az elvert Döbrögi nevében Matyi felkutatására. Döbrögi jellemfejlődésének megfigyelése. A szöveg vizsgálata: a költő korára utaló elemek keresése. Néhány gyógynövény (pl. bojtorján, gyermekláncfű) jótékony hatásának felkutatása. Lehetőség szerint a műből készült rajzfilm, vagy abból részletek megtekintése. Javítás nyelvtanórán. Memoriter: az Első levonás utolsó 13 sora. Ajánlott mű: Boruzs János: Hasznos tanácsok hazai gyógynövényekhez. 19

20 58. Lúdas Matyi - Negyedik levonás Tk o. Helyzetek, kalandok, konfliktusok, szereplők, jellemzések, sorsok. gyakorlása. Riport készítése Döbrögivel. Drámajáték: Matyi és a siheder alkuja a vásári forgatagban. A főszereplő életútjának nyomon követése kooperatív technikákkal. 59. Lúdas Matyi - Összefoglalás óra (13.). Népmesei jegyek a műben. Ismétlődő motívumok. Az időmértékes verselés, a hexameter. A gondolkodási képesség Az ítélőképesség A szociális kompetencia fejlesztése a hatékony kommunikáció erősítésével. Megfigyelés, összehasonlítás, törvényszerűségek megállapítása. A szereplők egymáshoz fűződő viszonyának megítélése. A szereplők tulajdonságainak értékelése. Érzelmek kifejezésének megfigyelése. Véleményalkotás a szereplők jelleméről. Mások véleményének meghallgatása. Az olvasmányok szerkezeti jellemzőinek vizsgálata. Lényegkiemelés, vázlatkészítés. Véleményalkotás cselekedetekről, helyzetekről, magatartásról. Az időmértékes verselés, a rövid és hosszú szótagok felismerésének gyakorlása. A hexameter szerkezetének megfigyelése. Műrészlet skandáló olvasása. Kiegészítő anyag: Játsszunk együtt! Németh Ervin: Ludas Matyi Tk o. Válogatás a Tk o. és a Mf o. feladataiból. 20

21 60. A novella Móra Ferenc: Kuckó király Tk o. 61. fejlesztése Móra Ferenc: Kuckó király című novellájának feldolgozása során óra (14.). 62. Fekete István: Fészekrabklás Tk o. A novella. Az elbeszélő művek szerkezeti felépítése. gyakorlása. gyakorlása. A megfigyelő képesség Az absztrakciós képesség Koncentráció: a korról, a történelmi eseményekről tanultak felelevenítése. A helyszínek és az azokhoz kapcsolódó események számbavétele. A mű eseményvázlatának elkészítése. A mű szerkezeti elemeinek megkeresése. Az elbeszélések hangos és néma, értő olvasása. A szövegfeldolgozási technikák gyakorlása, felismerése. Ok-okozati összefüggések keresése. Válogatás a Tk o. és a Mf. 59. o. feladataiból. 21

22 63. Gyurkovics Tibor: Tükröm, tükröm, mondd meg nékem Tk o. 64. fejlesztése Rideg Sándor: Indul a bakterház című regényrészletének feldolgozása során Tk o. óra (15.). 65. Összefoglalás óra (16.). Az elbeszélő művek fő jellemzői. Az események ideje, helye, szereplők és cselekmény. A szociális kompetencia fejlesztése mások véleményének meghallgatása, szembesítése során. gyakorlása. A gondolkodási képesség Megfigyelés, összehasonlítás, törvényszerűségek megállapítása. Véleményalkotás a szereplők jelleméről, cselekedetekről, helyzetekről, magatartásról. Feladatok a különböző műfajok felismerésére. Szómagyarázatok adása. A humor forrásának felismerése. Gondolattérkép készítése az epikai műnemről. Könyvajánlások, műajánlások készítése a fejezetben olvasott alkotásokról. Illetve Fekete István műveiről. Válogatás a Tk o. és a Mf o. feladataiból. Kiegészítő anyag: Defoe: Robinson Tk o. Válogatás a Tk o. és a Mf o. feladataiból. 66. Témazáró dolgozat A feladatlap az Irodalom feladatlapokban található. 22

23 67. EGY DALLAM VISZ, DE KERESZTEZI SZÁZ Ízelítő a költészet megfejthető titkaiból A líra Balassi Bálint: Borivóknak való Tk o. 68. Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram Tk o Tóth Árpád: Láng Juhász Ferenc: A múlt-idő árnya Nagy László: Balatonparton, Romhányi József: A csodacsiga, A macskafogó egér Tk o. Összefoglalás Témazáró dolgozat Képek és formák a költészetben. A lírai műnem sajátosságai. A lírai formanyelv sokfélesége: változatok a képiségre, zeneiségre, szerkezetre. Az alkotások nyelvi sajátosságai. gyakorlása. A figyelemösszpontosítás A szociális kompetencia fejlesztése a hatékony kommunikáció erősítésével. Az önkifejezés képességének kiteljesítése. A lírai műnem eddig tanult sajátosságainak összegzése pl. kooperatív munkaformában. A lírai mű témájának és hangulatának, hangnemének felismerése a művekhez kapcsolódó feladatok megoldása önálló és csoportos munkában. Az önkifejezés képességének kiteljesítése szövegek átírásával, az olvasott műhöz különböző befejezések készítése. Mások véleményének meghallgatása. A költői szöveg- és képalkotás vizsgálata. A versekben megjelenő egyszerűbb képek, alakzatok felismerésének, megnevezésének, szerepének és hangulati hatásának gyakorlása, különböző feladatok megoldása. Memoriterek tanulása, ritmikus hangoztatása. Memoriter. Az egyik vers memoriter. 23

24 ÉV VÉGI ISMÉTLÉS óra (17.). A 6. osztályban tanult ismeretek rendszerezése. A szövegértés és a szövegalkotás gyakorlása különböző szövegtípusokon. A nyelvhasználati, szövegalkotási, szövegértési képesség A rendszerező és a szelektáló képesség A tanult ismeretek alkalmazása az év végi összefoglaló feladatokban. A tapasztalt hiányosságok pótlására irányuló gyakorlások egyéni, páros és csoportmunkában, differenciáltan. Az összefoglalás sajátosságainak és szerepének megismerése és megértése tanári irányítással különböző munkaformákban és feladattípusokkal, differenciáltan. A feladatlap az Irodalom feladatlapokban található. A témazáró rövidsége miatt belekezdhetünk az ismétlésbe. 73. Év végi felmérés A feladatlap az Irodalom feladatlapokban található. 74. Év végi szövegértés óra (18.). 24

Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Irodalom tanmenet 6.osztály Az OFI tanmenete alapján adaptálta: Vargáné Simon Zsuzsanna

Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Irodalom tanmenet 6.osztály Az OFI tanmenete alapján adaptálta: Vargáné Simon Zsuzsanna Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Irodalom tanmenet 6.osztály Az OFI tanmenete alapján adaptálta: Vargáné Simon Zsuzsanna 2017-2018 A tanmenet heti 2, évi 72 órára készült. Tk.: irodalomkönyv;

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a magyar irodalom tanításához a 6. évfolyam számára

Tanmenetjavaslat a magyar irodalom tanításához a 6. évfolyam számára Tanmenetjavaslat a magyar irodalom tanításáh a 6. évfolyam számára 29 5. Tanmenetjavaslat a magyar irodalom tanításáh 6. évfolyam Megjegyzés: a tanmenetjavaslat heti 2, évi 72 órára készült. Rövidítések:

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149. Mátészalka, 2012. szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete:

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149. Mátészalka, 2012. szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete: A pályázat megnevezése, jelzete: TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149 TANANYAGBEOSZTÁS Címe: A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Oláhné Borzován Edit

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP / Mátészalka, szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete:

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP / Mátészalka, szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete: TANANYAGBEOSZTÁS A pályázat megnevezése, jelzete: TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149 Címe: A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Oláhné Borzován Edit

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A VÁLTOZAT MAGYAR IRODALOM 5. ÉVFOLYAM

TANMENETJAVASLAT A VÁLTOZAT MAGYAR IRODALOM 5. ÉVFOLYAM TANMENETJAVASLAT A VÁLTOZAT MAGYAR IRODALOM 5. ÉVFOLYAM Óra Témakör, 1 2. ÉV ELEJI ISMÉT- LÉS, ISMERKE- DÉS, FELMÉRÉS Ismerkedés a taneszközökkel. Nyári olvasmányélmények. Tájékozódás a tudás, a képességek

Részletesebben

Irodalom A változat 5. évfolyam

Irodalom A változat 5. évfolyam Irodalom A változat 5. évfolyam Heti: 2 óra, Évi: 72 óra Célok és feladatok - Meseélmények, mesehősök, mesei fordulatok, mesei jellemzők rendszerezése - A János vitéz olvasása, feldolgozása, szereplők

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta:

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) MAGYAR IRODALOM 5 8. évfolyam Helyi tanterv NAT 3 2007 Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: a társadalomtudományi munkaközösség

Részletesebben

Szántóné Czecze Enikő. Útmutató és tanmenetjavaslat Alföldy Jenő IRODALOM 6. OLVASÓKÖNYV A HATODIK ÉVFOLYAM SZÁMÁRA című tankönyvéhez

Szántóné Czecze Enikő. Útmutató és tanmenetjavaslat Alföldy Jenő IRODALOM 6. OLVASÓKÖNYV A HATODIK ÉVFOLYAM SZÁMÁRA című tankönyvéhez www.ntk.hu (2007. február 25.) Szántóné Czecze Enikő Útmutató és tanmenetjavaslat Alföldy Jenő IRODALOM 6. OLVASÓKÖNYV A HATODIK ÉVFOLYAM SZÁMÁRA című tankönyvéhez 1 Nemzeti Tankönyvkiadó 2 Tanmenet Éves

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091 TÓSZEG, RÁKÓCZI ÚT 30. OM:

TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091 TÓSZEG, RÁKÓCZI ÚT 30. OM: TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091 TÓSZEG, RÁKÓCZI ÚT 30. OM: 035955 VIZSGAKÖVETELMÉNYEK MAGYAR IRODALOM 1-8. osztály A vizsga módja: 1-4. írásbeli, 5-8. szóbeli 1 Magyar irodalom 1.évfolyam Magyar nyelv és

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Dobó István Általános Iskola

Dobó István Általános Iskola Dobó István Általános Iskola Irodalom tanmenet az 5. évfolyam számára 2017/2018 Az OFI által javasolt tanmenetet az osztályra adaptálva és az iskolánk által adott lehetőségekre alapozva átalakítottam.

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 A könyvek varázsa Mesék bűvöletében Petőfi Sándor: János vitéz Múltunk a mítoszokban A Biblia világa Ez a föld a mi hazánk (Táj,

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM évfolyam CÉLOK ÉS FELADATOK

MAGYAR IRODALOM évfolyam CÉLOK ÉS FELADATOK MAGYAR IRODALOM 5 8. évfolyam CÉLOK ÉS FELADATOK Az 5-8. évfolyamokon a Magyar nyelv és irodalom műveltségi területet minden évfolyamon két tárgyra bontottuk: Magyar nyelvre és Magyar irodalomra. Ez a

Részletesebben

Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola

Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Irodalom 7. Tanmenet 2017/2018 Az OFI által javasolt tanmenetet az osztályra adaptálva és az iskolánk által adott lehetőségekre alapozva átalakítottam.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák /Különbözeti, osztályozó és javítóvizsgák/ Magyar nyelv és irodalom

Tanulmányok alatti vizsgák /Különbözeti, osztályozó és javítóvizsgák/ Magyar nyelv és irodalom Tanulmányok alatti vizsgák /Különbözeti, osztályozó és javítóvizsgák/ Magyar nyelv és irodalom I. A VIZSGA LEÍRÁSA 1. A vizsga részei: A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A vizsgázó külön kap

Részletesebben

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol IRODALOM TANMENETJAVASLAT - 8. osztály Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol Óra 1-2. (1-2. 3-4.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály

Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) HELYESÍRÁS: 1. Írása legyen rendezett, olvasható. 2. Megfelelő tempóban írjon diktálás esetén. 3. Kevés hibával másoljon 8-10 soros szöveget vagy 10-15

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Tanmenetjavaslat a 6. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz Óra Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1 Ismerkedés egymással Ezen az órán még

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 7. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés - 2 2 4 Irodalom és kulturális

Részletesebben

Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása. Berzsenyi Lilla

Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása. Berzsenyi Lilla Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Berzsenyi Lilla Tartalom: I. Bevezetés II. Tanmenet III. Melléklet a tanmenethez IV. Bemutató óra vázlata és feladatai V. Színházlátogatás előzetes feladatlapja

Részletesebben

magyar nyelv és irodalom 3.o.

magyar nyelv és irodalom 3.o. ÓRATERV A pedagógus neve: Kiss Andrásné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: olvasás Évfolyam: 3. Résztvevők: a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 4. b osztályos

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

Magyar irodalom 6. évfolyam

Magyar irodalom 6. évfolyam Magyar irodalom 6. évfolyam A kerettanterv úgy tekint erre a fejlesztési periódusra, mint amely már lehetőséget ad az irodalom jelenségének mélyebb megértésére. Nemcsak a kultúra hordozójának tekinti az

Részletesebben

Az óra típusa: alkalmazó feladatmegoldó - gyakorló óra - IKT a szövegfeldolgozás folyamatában

Az óra típusa: alkalmazó feladatmegoldó - gyakorló óra - IKT a szövegfeldolgozás folyamatában A pedagógus neve: Kunkli Nóra Műveltségi terület: magyar nyelv és irodalom Tantárgy: irodalom Osztály: 6.a Az óra témája: Arany János: A walesi bárdok/ LearningApps tankocka készítése a témában Az óra

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú életpálya-építés 5. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú életpálya-építés 5. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Konczné Jeszenszki Éva Implementációs terület: Kompetencia

Részletesebben

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Gondolkodási kompetencia: Összegyűjtött adatok csoportosítása, rendszerezése. Anyanyelvi kompetencia: Helyzetfelismerés

Gondolkodási kompetencia: Összegyűjtött adatok csoportosítása, rendszerezése. Anyanyelvi kompetencia: Helyzetfelismerés Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/2. 2009-0094 Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata áltál fenntartott intézményekben

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8a évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1 2 Ism Irodalomelméleti fogalmak Szövegértés felmérése Az

Részletesebben

Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca /

Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca / MAGYAR IRODALOM 5. osztály Népmesék, műmesék ismerete, fogalma A mese fogalma, mesei jellemzők (m.kezdés, m.befejezés, állandó kifejezések, m.számok, m.helyszínek, m.szereplők) Megismerni verses és prózai

Részletesebben

Útmutató és tanmenetjavaslat Alföldy Jenő Irodalom 5. című olvasókönyvéhez

Útmutató és tanmenetjavaslat Alföldy Jenő Irodalom 5. című olvasókönyvéhez www.ntk.hu (2007. február 25.) Szántóné Czecze Enikő Útmutató és tanmenetjavaslat Alföldy Jenő Irodalom 5. című olvasókönyvéhez Nemzeti Tankönyvkiadó 1 Tananyagbeosztás Alföldy Jenő Irodalom 5. (Olvasókönyv

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok:

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok: Osztály: 5. Tananyag: Ha én felnőtt volnék - Janikovszky Éva (Mesetárban: 10p a felolvasás) Fejlesztési fókusz: Értő olvasás Domináns didaktikai feladat: Tanult ismeretek gyakorlása Hosszú távú célok:

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam A magyar nyelv és irodalom tanítása az alapozó évfolyamon egymást átható, tevékenység- és problémacentrikus folyamat. A feltárt hiányosságok ismeretében egyénre

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉ- KELÉSÉHEZ Mind a szövegtani anyagot, mind a stilisztikát ajánlatos diagnosztizáló értékeléssel kezdeni, feltárni a tanulók előzetes tudását. A szövegtani

Részletesebben

Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 6. évfolyam MAGYAR NYELV. A szavak szerkezete és jelentése A nyelv szerkezete

Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 6. évfolyam MAGYAR NYELV. A szavak szerkezete és jelentése A nyelv szerkezete Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 6. évfolyam MAGYAR NYELV egység címe Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Olvasás, szövegértés Írás, fogalmazás Helyesírás

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul)

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul) Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Évfolyam: 5 Éves óraszám: 180 Tankönyv: a Sulinova Kht programcsomagja Támop 3.1.4 pályázat keretében Mohácsy Károly Abaffy Lászlóné: Irodalmi olvasókönyv

Részletesebben

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Debrecen, 2015. 10. 15. A jó gyakorlat célja Kompetenciaalapú

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

Az anyanyelvi kommunikáció hat standardszintje az alapfokú oktatásban

Az anyanyelvi kommunikáció hat standardszintje az alapfokú oktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Az anyanyelvi kommunikáció hat standardszintje az alapfokú oktatásban Beszédkészség,

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló Magyar nyelv és irodalom tantárgy 7-8. évfolyam 2013. Magyar nyelv és irodalom 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 8.D évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra Az irodalmi művek Beszélgetés Kötelező olvasmány

Részletesebben

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 11. TANMENETJAVASLAT (heti 1, évi 37 óra) Taneszközök: Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 11. tankönyv (NT- 17337) Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit:

Részletesebben

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE Készítette: Pergel Júlia pedagógia fejlesztő Tartalom I. Standardleírások

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola Helyi Tanterve magyar nyelv és irodalom tantárgyból a nyelvi előkészítő évfolyamon Készítette: a gimnázium magyar szakmai munkaközössége 2018.

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET Bocsák Veronika Integrált magyar nyelvi és irodalmi program MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 4. osztály Írta: Bocsák Veronika Tipográfia, mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció Óravázlat 1. Témakör: A barokk irodalom Az óra típusa: közlő Taneszközök: tankönyv Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály Az óra anyaga: Zrínyi Miklós Módszer:, egyéni Szemléltető eszközök: számítógép,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

anyanyelv anyanyelvi nevelés

anyanyelv anyanyelvi nevelés ALAPELVEK, CÉLOK Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tantárgy, integrált tantárgy tanulását segíti. Ugyanakkor az anyanyelvi kompetencia valamennyi

Részletesebben

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv Magyar nyelv 6. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Ssz. Az óra anyaga Fogalmak Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés Ismerkedés a tankönyvvel Olvasmányélmények, ismétlés

Ssz. Az óra anyaga Fogalmak Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés Ismerkedés a tankönyvvel Olvasmányélmények, ismétlés NT-11513 IRODALOM 5. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: Mesevilág: 13 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Mesék 13 óra Népmesék, műmesék.

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom / EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (B) változat alapján

Részletesebben

Helyi tanterv. Magyar irodalom

Helyi tanterv. Magyar irodalom Helyi tanterv Magyar irodalom 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

6. évfolyam követelményei

6. évfolyam követelményei Tartalom Természetismeret...2 Történelem...3 Matematika...4 ANGOL NYELV...5 MAGYAR IRODALOM...6 MAGYAR NYELVTAN...7 Természetismeret Magyarország - földrajzi helyzete - éghajlata - tájai - vízrajza - mezőgazdasága,

Részletesebben

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória.

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. Műnemeink: epika líra dráma A líra: a költő gondolatait közvetlenül mondja el érzelmekkel erősen átfűtött mindig hangsúlyosan van jelen benne a lírai én

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Hajdúböszörmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM... MOLNÁR MAGDOLNA ILONA

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 6. osztály 2009/2010. tanév

Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 6. osztály 2009/2010. tanév Tantárgytömbösített tanmenet magyar órára 6. osztály 2009/2010. tanév Készítette: Váraljai Tímea Intézmény: Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház Ménteleki Általános Iskolája 6008 Méntelek,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

HELYI TANERV Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam

HELYI TANERV Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam HELYI TANERV Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak

Részletesebben

Magyar irodalom. 5 8. osztály

Magyar irodalom. 5 8. osztály 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása. A tanulók

Részletesebben

Egész tanévben minden tanítási órán folyamatos. Anyanyelvi kommunikáció: helyesírási,

Egész tanévben minden tanítási órán folyamatos. Anyanyelvi kommunikáció: helyesírási, Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

5. évfolyam MAGYAR IRODALOM 5-8. MAGYAR IRODALOM

5. évfolyam MAGYAR IRODALOM 5-8. MAGYAR IRODALOM MAGYAR IRODALOM 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd 3. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hónap Hét A-szint/ minimum B-szint/ átlag C-szint/ optimum IX. 1. Artikulációs és

Részletesebben