Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Irodalom tanmenet 6.osztály Az OFI tanmenete alapján adaptálta: Vargáné Simon Zsuzsanna

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Irodalom tanmenet 6.osztály Az OFI tanmenete alapján adaptálta: Vargáné Simon Zsuzsanna"

Átírás

1 Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Irodalom tanmenet 6.osztály Az OFI tanmenete alapján adaptálta: Vargáné Simon Zsuzsanna

2 A tanmenet heti 2, évi 72 órára készült. Tk.: irodalomkönyv; Mf.: irodalom munkafüzet, If.: irodalom feladatlapok Az SNI-s és BTM-es tanulók a nehezebb anyagrészeknél kiemelt figyelmet élveznek, személyre szabott feladatot kapnak. SNI: Gyurka Renáta BTM: Bende Alexandra, Bogdán Bence, Dávid Lőrinc, Erdélszki Tamás, Molnár Bálint, Ágota Olivér, Bende Dominik, Nikolics Evelin

3 1. Ismerkedés a taneszközökkel. Nyári olvasmányélmények. Tájékozódás a tudás, a képességek és készségek szintjén. Az 5. évfolyamon tanult művek és műfajok fő jellegzetességei (főleg a mese, az elbeszélő költemény, a regény jellemzői). Rendszerezés, összehasonlítás, összefüggések felismerése. A taneszközök használatának megismerése. A kötelező és ajánlott olvasmányok bemutatása. Az 5. évfolyamon tanultak rendszerezése, ismétlése, alkalmazása. Az eddig tanult irodalmi ismeretek, memoriterek felidézése különböző munkaformákban. Az észlelt hiányosságok pótlására irányuló gyakorlások egyéni, páros és/vagy csoportmunkában. Mf oldal. Az 5. évfolyam év végi felmérésének eredményeire és feladataira támaszkodva végzem az év eleji ismétlést. 2. Diagnosztizáló mérések: különböző műfajú szövegek hangos és néma olvasása, értése. A hangos olvasás értékelési szempontjainak ismerete: tempó, folyamatosság, kifejezőség vagy egyhangúság, hibatévesztés, írásjelek érzékeltetése, hallhatóság. A helyes és jól formált beszéd A hangos olvasási képesség és a szövegértő képesség A hangos, kifejező olvasás és a néma, értő olvasás gyakorlása és ellenőrzése. A helyes beszédlégzés, a szünet, az artikuláció, a hanglejtés, a hangsúly, a hangerő, a beszédtempó gyakorlása folyamatosan, minden tanítási órán, tréningszerűen. Helyesejtési gyakorlatok végeztetése, válogatás a Mf. végén található Beszédgyakorlatokból. Minden gyereknek mérőlapot készítek egész évre a kézikönyvben található minta alapján. Szöveg az olvasáshoz: Fekete István: A könyv.

4 3. A régmúlt eseményeinek felidézése A szóbeli közlés A monda és a rege Tk oldal A szóbeli közlés jellemzői. Ősköltészet: munkadalok, mondókák, kiszámolók, játékdalok, találós kérdések, közmondások, varázsénekek. A monda műfaji jellemzői, néhány mondatípus: hiedelemmonda, történeti monda, eredetmonda. A hangos olvasási képesség és a szövegértő képesség A kifejezőképesség A vélemények különbségének felismerése, tudatosítása, az erre épülő tolerancia. Az összehasonlító képesség Ismeretek gyűjtése az ősköltészet kialakulásáról, például könyvtári gyűjtőmunka során. Önálló ismeretszerzés, egyéni gyűjtőmunka. A lényegkiemelés gyakorlása: SNI, BTM Beszélgetés a babonák életünkre gyakorolt hatásáról. Érvek és ellenérvek megfogalmazása a babonákról. Ellentétes véleményeket képviselő csoportok kialakítása, a véle- mények szembesítése. A versírás gyakorlása. A mondatípusok felismerése. Mf. 9. oldal. Az SNI-s és BTM-es tanulók a nehezebb anyagrészeknél kiemelt figyelmet élveznek, személyre szabott feladatot kapnakmunkám során nagyon fontos feladatom a ta nulók szociális kompe- tenciájának Segítenem kell őket abban, hogy véleményüket meg tudják fogalmazni és meg tudják védeni, képesek legyenek érvelni, mások véleményét meghallgatni és megérteni. 4. Egy téma kétféle feldolgozása A csodaszarvas Arany János: Rege a csodaszarvasról Tk oldal A rege műfaji jellemzői. Hősi ének, kétütemű felező nyolcas, páros rím. Az összehasonlító képesség A megfigyelőképesség A hangos, kifejező olvasás gyakor- lása, cselekménymondás: SNI, BTM A tömörítés és a vázlatírás gyakorlása. Szövegelemzési technikák: tények, adatok kiemelése. Az időrend. A műfaji sajátosságok megfigyelése. Mf oldal. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: forrástípusok, forráselemzés; történetek és magyarázatok a magyarság vándorlásáról és a honfoglalásról. Memoriter: néhány versszak (legalább hat) a műből.

5 5. Monda a honfoglalás idejéből A fehér ló mondája Tk oldal A monda műfaji jellemzői, a mondatípus. A hatékony tanulás során a szótárak és a lexikonok, az internet felhasználása. A digitális kompetencia A könyvtári tájékozódás, a különböző információhordozók használatának képessége. A mondatípus felismerése. A monda néma (SNI, BTM) és hangos olvasása. A szöveg rövid szóbeli összefoglalása, vázlat írása. A történelmi kor tanulmányozása, a mondabeli történet és a történelmi tény összevetése. Mf. 13. oldal. Ajánlott irodalom: Komjáthy István: Mondák könyve. Szorgalmi feladat: Kuckó Olvassunk együtt! mondái.

6 6. Monda a Hunyadi-mondakörből Mátyás király meg Markóp Tk oldal A monda műfaji jellemzői, a mondatípus. Az összehasonlító képesség Képesség a történetek dramatikus feldolgozására. A korábban tanult Mátyás-mondák felidézése. A Magyar népmesék rajzfilmsorozat néhány meséjének közös megnézése, az olvasott szöveggel való összehasonlítása. Dramatizálás, a monda cselekményének eljátszása. Mf. 15. oldal. Házi dolgozat: monda írása (elbeszélés leírással, párbeszéddel). 7. A ballada Kőmíves Kelemenné Tk oldal 8. Költők és balladák Vörösmarty Mihály: A buvár Kund Az időmértékes verselés Tk oldal A ballada műfaji jellemzői. A népballada jellemzői. A műballada műfaji jegyei. Az időmértékes verselés jellemzői, a leggyakoribb verslábak. Az ismeretszerző és -alkalmazó képesség Az önkifejezés iránti igény erősítése, különféle formáinak és lehetőségeinek megismertetése, megvalósításának támogatása. Ösztönzés a kreativitásra. A hangos olvasási képesség és a szövegértő képesség Az összehasonlító képesség A szókincs, a kifejezőképesség A ballada műfaji jellemzőinek felismerése, összegyűjtése különböző munkaformákban. A népballada hangos és néma, értő olvasása,(sni, BTM) szerepenkénti felolvasása, dramatizálása. A tisztán elbeszélő és dramatikus műrészletek közötti különbségek megtapasztalása. Különféle dramatikus formák kipróbálása (például bábjáték, némajáték, helyzetgyakorlatok). Feladatok más korokban született műalkotások idegenségének megtapasztalására. Mf oldal. A ballada hangos és néma, értő olvasása, szerepenkénti felolvasása, dramatizálása.sni, BTM Gyakorlatok a nyelvi alakzatok és a költői kifejezőeszközök felismerésére. A rövid és a hosszú szótagok szabályos váltakozásának megfigyelése. A leggyakoribb verslábak felismerésének gyakorlása. Mf. 19. oldal. Zenehallgatás: Szörényi Levente Bródy János: Kőműves Kelemen (rockballada). Memoriter: balladarészlet (36 sor). A ballada előzetes olvasása

7 9 10. Arany János: A walesi bárdok Tk oldal 11. Összefoglalás Tk oldal A műballada műfaji jegyei. Néhány szókép és nyelvi alakzat, valamint jellemzőik. Alliteráció, belső rím, inverzió. Az analizáló, a szintetizáló és az absztrakciós képesség A verselési mód felismerésének A rendszerező, az öszszehasonlító és az elemző képesség Gyakorlatok a jó és a rossz, az igazság és az igazságtalanság, az ítélkezés mint cselekedet felismerésére. Feladatok a nyelvi eszközök és a jelentés kapcsolatának, az érzelmek, gondolatok megjelenítésének megfigyelésére. Gyakorlatok a szóképek és a nyelvi alakzatok felismerésére:sni, BTM Az időmértékes verselés gyakorlása különböző munkaformákban. Mf oldal. Az epikus művek szerkezeti elemeinek ismerete. A versszak és a nagyobb szerkezeti egységek viszonyának megértése. Feladatok az idő és a tér megállapítására, az alkotások összevetése, megbeszélése. Mf oldal. Erkölcstan: bűn, erény, lelkiismeret. Memoriter. Ének-zene: népdalok felidézése. 12. Számonkérés A feladatlap az If.-ben található.

8 13. Mozaikok Arany János életéből Tk oldal Az irodalmi mű mint a kulturális emlékezet szereplőjének és közvetítőjének elmélyült befogadása, egyéni, csoportos és közös munkára épülő feldolgozásának előkészítése. A korábban olvasott Arany-versek felidézése. Rövid ismertető készítése a szövegben előforduló néhány fogalomról. Térképhasználat. Mf oldal. Keresztury Dezső: Így élt Arany János, Riedl Frigyes: Arany János Hogyan keletkezett a Toldi? Arany János: Toldi; Előhang Tk oldal 16. Toldi; Első ének Tk oldal A Toldi forrásai. Előhang, mottó. Az epikus művek szerkezeti egységei (előkészítés, expozíció) és jellemzőik. A mű alaphelyzete. Az idő és a tér az elbeszélő művekben. A hangos olvasási képesség és a szövegértő képesség A kifejezőképesség A hangos olvasási képesség és a szövegértő képesség A tér- és időészlelés képességének Szövegelemzési technikák: tények, adatok kiemelése: SNI, BTM Feladatok más korokban született műalkotások idegenségének megtapasztalására. Az alkotást méltató szövegek felkutatása, megismerése. Milyennek képzeled el Toldi Miklóst? feladatok a fantázia fejlesztésére: SNI, BTM Mf oldal. Az epikus művek szerkezeti egységeinek felfedezése, megismerése, megnevezése. A helyszínek változásának nyomon követése: SNI, BTM Mf oldal. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; természetismeret; matematika; vizuális kultúra: narratív szövegek, leírások, érvelő szövegek alkotása a mű feldolgozása során. Memoriter: az Előhang. Pásztor Emil: Toldi szótár, Magyar szinonimaszótár. Memoriter: az 1., 2. és 3. versszak.

9 17. Toldi; Második ének Tk oldal Toldi; Harmadik ének Tk oldal A mű cselekménye és szerkezete, a konfliktus kibontakozása. Az életkép. A bonyodalom. A cselekmény kibontakozása. A tér- és időészlelés képességének A szövegelemzésben való jártasság elmélyítésével a szövegértés színvonalának emelése és az irodalmi értékek iránti fogékonyság erősítése. Képesség a szóhasználat, a kiejtés, a testbeszéd öszszehangolására különféle beszédhelyzetekben. Az analizáló és a szintetizáló képesség A szociális kompetencia fejlesztése mások véleményének meghallgatása, szembesítése során. Az epikus művek szerkezeti egységeinek felfedezése, megismerése, megnevezése. Feladatok a helyszínek és időpontok, időtartamok megállapítására. Koncentráció: Arany János: Családi kör (életkép). Rajz készítése a Toldi-házról. A memoriterek tanulása, ritmikus hangoztatása folyamatosan. Mf oldal. SNI, BTM Az elbeszélői előadásmód sajátosságainak, az érzelmi-indulati feszültség fokozásában részt vevő eszközöknek a megfigyelése. Válogató olvasás,(sni, BTM) bírósági tárgyalás: érvek és ellenérvek megfogalmazá- sa Miklós tettéről. Mf oldal. Memoriter: a 12. versszak. Memoriter: a 7. és 8. versszak. 20. Toldi; Negyedik ének Az allegória A Toldi verselése Tk oldal Néhány szókép (hasonlat, megszemélyesítés, metafora, allegória) és jellemzőik. A hangsúlyos (ütemhangsúlyos, magyaros) verselés, a felező tizenkettes. A páros rím. A megfigyelőképesség A kifejezőképesség Költői képek (megszemélyesítés, hasonlat, metafora, allegória) felismerése és megnevezése. A versforma megállapítása: felező tizenkettes: SNI, BTM A rímelés megfigyelése. Mf oldal. Ének-zene: ritmizálási gyakorlatok. Memoriter: a 4. versszak. 21. Toldi; Ötödik ének A körülírás Tk oldal Az epizód. Vázlat felhasználása a mű megértéséhez, megfogalmazásához. A megfigyelőképesség Vázlatírás közösen (SNI, BTM) csoportosan és egyénileg. Az állatokkal való küzdelem mint téma, koncentráció a mesékkel, a János vitézzel. Mf oldal. Memoriter: a 15. versszak.

10 Toldi; Hatodik ének A Toldi nyelve, stílusa Részösszefoglalás Tk oldal Néhány alakzat és jellemzői. Nyelvi sajátosságok. Az összehasonlító és elemzőképesség Néhány alakzat felismerése és meg- nevezése: SNI, BTM A költő nyelvhasználatának (képes beszéd, hangulatteremtés, szórend stb.) megfigyelése. Folyamatos szómagyarázat. Népi motívumok gyűjtése. Koncentráció a János vitézzel: a búcsú motívuma. Mf oldal. Előzetes olvasás: az eddig olvasott énekek. Memoriter: a 15. versszak. 24. Toldi; Hetedik ének A metonímia Tk oldal A metonímia. A hangos, kifejező olvasás képességének fejlesztése a szereposztásban való olvasás során. A beleélő képesség A kifejezőképesség Olvasás szereposztásban. Cselekménytömörítés. Miklós gondolatainak a megfogalmazása. Memoriterek tanulása, ritmikus hangoztatása: SNI, BTM Mf oldal. Memoriter: a 7. versszak. 25. Toldi; Nyolcadik ének Tk oldal A főszereplő összetett jelleme: próbatételek, konfliktusok, lélekábrázolás. Az ítélőképesség A szociális kompetencia fejlesztése a hatékony kommunikáció erősítésével. Gyakorlatok: rövid, néhány mondatos vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazására a szereplők jelleméről. Tanulói beszámolók készítése Nagy Lajos királyról. Mf oldal. Memoriter: a 13. versszak Toldi; Kilencedik ének Tk oldal Az epizód. A főszereplő összetett jelleme: próbatételek, konfliktusok, lélekábrázolás. A kifejezőképesség fejlesztése, a megfelelő szóhasználat erősítése. A szereplők külső és belső jellemzőinek azonosítása. A főhős belső vívódásainak megfigyelése. Az epizód szerepe a jellemzésben. Mf oldal. Memoriter: a 8. versszak.

11 28. Toldi; Tizedik ének Tk oldal A fordulópont. Az összehasonlító és elemzőképesség A szövegalkotási képesség fejlesztése a leírás gyakorlása során. A szereplők külső és belső jellemzőinek azonosítása. Gyakorlatok a szavak jelentésviszonyainak feltérképezésére, például rokon értelmű szavak gyűjtése:sni, BTM Leírás készítése a csárdáról. Mf o. Memoriter: a 20. versszak. 29. Toldi; Tizenegyedik ének Tk oldal A tetőpont. A szövegalkotási képesség Jóslás: a művet elkezdjük olvasni, és időnként megállva jósolunk, hogyan fog folytatódni a történet! Mf. 59. oldal. Memoriter: a 16. és 17. versszak. 30. Toldi; Tizenkettedik ének A szótőismétlés és a túlzás A jellemek és a jellemábrázolás Tk oldal A tabló. Az epilógus. A szótőismétlés. A túlzás. A jellemzés és jellemábrázolás. A jellemzési módok. A szóhasználat, a kiejtés és a testbeszéd összehangolása a hatékony kommunikáció érdekében. A szövegalkotó és szövegértő képesség fejlesztése például a történethez más befejezés írása, játékos táviratok megfejtése során. A jellemábrázolás módjainak, az epizód szerepének, a főhős jellemfejlődésének megfigyelése, a tapasztalatok felhasználása jellemzés írásakor. Fogalmazási gyakorlatok: más befejezés írása, (SNI BTM) játékos táviratok és apróhirdetések írása. Címer és zászló tervezése. Mf. 60. oldal. Memoriter: a 19. és 20. versszak.

12 A Toldi összefoglalása Tk oldal Az elbeszélő költemény. A mű cselekménye és szerkezete: előkészítés, bonyodalom, a cselekmény kibontakozása, tetőpont, megoldás. Az analizáló és szintetizáló képesség Az absztrakciós képesség A meglévő tudás felelevenítése, új szempont szerinti rendezése. A gondolkodási képesség A kifejezőképesség A Toldi műfaji sajátosságainak megfigyelése, összehasonlítása az eddig tanult epikai műfajokkal. A mű cselekményének, logikai menetének megfigyelése. A mű szerkezetének vizsgálata tanári segítséggel, az epikus művek egységeinek felismerése és megnevezése. A tetőpontok, fordulópontok, a kitérők megállapítása. A versszak és a nagyobb szerkezeti egységek viszonyának megértése. A János vitéz és a Toldi összehasonlítása: rokon vonások és különbségek számbavétele. A memoriterek hangoztatása. Mf oldal. Erkölcstan: bűn és erény, lelkiismeret, megtisztulás. 33. Témazáró dolgozat A feladatlap az If.-ben található I. irodalmi dolgozat írása Elbeszélés írása jellemzéssel és/vagy leírással. Nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása a fogalmazásokban, írásbeli szövegekben. Elbeszélés és jellemzés vagy leírás alkotása különböző nézőpontból.

13 36. Gárdonyi Géza: Egri csillagok A házi olvasmány feldolgozása A regény keletkezése, forrásai Tk oldal A jegyzetelési technikák alkalmazása. A regény forrásai. A szöveg nyelvi sajátosságai. A szövegelemzésben való jártasság elmélyítésével a szövegértés színvonalának emelése és az irodalmi értékek iránti fogékonyság erősítése. A regény önálló elolvasása előtt megfigyelési szempontok, feladatok adása. Jegyzetek készítése csoportban (SNI, BTM) vagy egyénileg. Részletek felolvasása a regényből. Az archaikus szöveg sajátosságainak megfigyelése. A mai és a korábbi nyelvállapot különbségeinek felfedezése, megnevezése. Mf. 67. oldal. Előzetes feladat a Mf oldal gyakorlatai. Informatika: egynyelvű szótárak (például jelképszótár, szimbólumszótár) használata. 37. A történelmi kor A regény ideje és tere Tk oldal A regény kora. A regény helyszínei. Az idő és a tér mozzanatai. Hatékony, önálló tanulás a szótárak, lexikonok, az internet kereső programjainak felhasználásával. A digitális kompetencia Részletek felolvasása a regényből. A mű feldolgozása tanári irányítással. Önálló ismeretszerzés, előzetes gyűjtőmunka a regény koráról és helyszíneiről. Jegyzetek készítése csoportban(sni, BTM) vagy egyénileg. Természetismeret: a regényhez kapcsolódó topológia A regény cselekménye és szerkezete Tk oldal A regény cselekménye és szerkezete. Ismétlődő motívumok. Az olvasottak reprodukálásának módjai. Helyzetek, kalandok, konfliktusok. A dramatikus feldolgozás lehetőségei. A szókincs, a kifejezőképesség fejlesztése az olvasott szövegben található kifejezések felhasználásával. A kifejezőképesség A regény cselekményének és szerkezetének, valamint az ismétlődő motívumok szerepének megfigyelése változatos munkaformákban. Lényegkiemelés, vázlatkészítés. A regény dramatikus feldolgozása például egész csoportos improvizáció a katonák toborzásáról; egész osztályos tablókészítés a törökök és a magyar vitézek szembenállásáról; az egri vár alaprajzának közös megrajzolása, a katonák szálláshelyének stb. pontos kijelölésével; egész csoportos lassított jelenet arról, miről álmodik egy katona a közelgő török elleni csata előtt. Mf oldal Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: adott történetekben a valós és fiktív elemek megkülönböztetése. Memoriter: egriek esküje.

14 A szereplők Csoportos szereplők Az Egri csillagok műfaja Összefoglalás Tk oldal Szereplők, jellemzések, sorsok. A kifejezőképesség fejlesztése, a megfelelő szóhasználat erősítése. A szövegértő és szövegalkotó képesség A szociális kompetencia fejlesztése mások véleményének meghallgatása, szembesítése során. Műrészletek felolvasása. A főszereplők életútjának nyomon követése (például közösen készített életúttérkép készítése). Az életutak összekapcsolódása. A szereplők történelmi személyek és költött alakok megkülönböztetése. A mellékszereplők főhősökhöz fűződő viszonyának megítélése. Véleményalkotás a szereplők jelleméről, cselekedetekről, helyzetekről, magatartásról: SNI, BTM A szövegértő képesség kiterjesztése a vizuális információkra. A szereplők tulajdonságainak értékelése. Érzelmek kifejezésének megfigyelése. Lehetőség szerint a regényből készült film/filmrészletek megtekintése. A történelmi regény. A regény fogalmának bővítése. A regény műfaji sajátosságainak felfedezése, megnevezése. A történelmi regény ismertetőjegyeinek felismerése. 42. Témazáró dolgozat A feladatlap az If.-ben található II. irodalmi dolgozat írása Elbeszélés írása jellemzéssel és/vagy leírással. Nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása a fogalmazásokban. Elbeszélés, jellemzés és leírás alkotása különböző nézőpontból. Elbeszélés alkotása párbeszéddel önállóan vagy páros munkában.

15 Ízelítő a költészet megfejthető titkaiból A líráról A belső világ kivetítése Tóth Árpád: Láng Tk oldal 47. A szarvasmotívum megjelenése a lírai alkotásokban Áprily Lajos: Erdei út Nagy László: Csodafiu-szarvas Tk oldal A lírai műnem sajátosságai. A lírai alkotások főbb jellemzői. A lírai alany. A költői nyelv jellemzői: szóképek, alakzatok. Zeneiség, ritmus, rím, szóhangulat. A leíró költemény. Zeneiség. Téma, motívum. Lírai történés, nézőpontváltás. A meglévő tudás felelevenítése, új szempont szerinti rendezése. A szóképek, a nyelvi alakzatok, a rímelés és a verselési mód felismerésének A téma, a motívum, a hangulat és a hangnem felismerésének ejlesztése. A lírai műnem eddig tanult sajátos- ságainak összegzése koope-ratív munkaformában.sni, BTM A költői szöveg- és képalkotás vizsgálata. A versekben megjelenő egyszerűbb képek, alakzatok felismerésének, megnevezésének, szerepének és hangulati hatásának gyakorlása, különböző feladatok megoldása. A verselési mód és a rímelés megfigyelése. Mf oldal. A lírai mű témájának, motívumának, hangulatának és hangnemének felismerése, a művekhez kapcsolódó feladatok megoldása önálló és cso- portos(sni, BTM) munkában. Mf. 83. oldal. 48. Két változat a téli táj hangulatának megjelenítésére Weöres Sándor: Száncsengő Csanádi Imre: Csilingelő Tk oldal Hangulat, hangnem. Az akusztikai hatás, valamint abban a hangutánzó és a hangulatfestő szavak szerepe. A szimultán verselés. A hangulat, a hangnem, az akusztikai hatás felismerésének a A verselési mód felismerésének Következtetés a versek címéből a mű hangulatára: SNI, BTM Közös versmondás, általa a helyes beszédlégzés, a szünet, az artikuláció, a hanglejtés, a hangsúly, a hangerő, beszédtempó gyakorlása folyamatosan, minden tanítási órán, tréningszerűen. A verselési mód megfigyelése. Mf. 84. oldal. Ének-zene: megzenésített versek.

16 49. Fohász a teremtett világhoz Szabó Lőrinc: Ima gyermekekért Tk oldal Válogatás a kortárs költészet temegén alkotásaiból Tóth Krisztina: Lusták dala Válogatás Varró Dániel SMS-verseiből Varró Dániel: Tk oldal 52. Összefoglalás Tk oldal A lírai alany. A nyelvi alakzatok. A szóképek. Téma, motívum. Formai sokszínűség. A műelemzés képességének A téma és a motívum felismerésének Képesség a ritmus, a hangzás és a játékosság szerepének felismerésére az irodalmi alkotásban. Képesség a saját vélemény megfogalmazására, érvekkel való alátámasztására. A meglévő tudás felelevenítése, új szempont szerinti rendezése. Lírai művek közös és önálló olvasásának gyakorlása, feldolgozása különböző munkaformákban és feladattípusokkal. Mf. 85. oldal. Az SMS-nyelv jellemzőinek megke- resése a szövegben: SNI, BTM A nyelvhelyességi hibák üzenetének értelmezése. Az és jellemzőinek számbavétele. Az interneten kötött kapcsolatok előnyei és veszélyei. Mf oldal. A lírai műnem eddig tanult sajátosságainak összegzése különféle munkaformákban. Mf oldal. 53. Témazáró dolgozat A feladatlap az If.-ben található. 54. A hősök ábrázolása a történetmondás műfajaiban Fazekas Mihály: Lúdas Matyi; Első levonás Tk oldal Epika, próza, verses epikai alkotás. Levonás. Alaphelyzet, konfliktus. Szereplők, sorsok. Képesség a mű cselekményének, szerkezetének, logikai menetének megfigyelésére. A hangos olvasási képesség és a szövegértő képesség A szókincs és a kifejezőképesség fejlesztése az olvasott szövegben található kifejezések felhasználásával. A szövegértő képesség kiterjesztése a vizuális információkra. Az epikus művek szerkezeti egységeinek felfedezése, megismerése, megnevezése folyamatosan: SNI, BTM A történetmondás gyakorlása. Ismeretlen kifejezések magyarázata. Szólások, közmondások gyűjtése adott témában (lustaság). Népmesei elemek keresése a történetben. A mű feldolgozása során a műből készült rajzfilm és játékfilm (vagy azokból részletek) megtekintése. Mf oldal.

17 55. Lúdas Matyi; Második levonás Tk oldal 56. Lúdas Matyi; Harmadik levonás A Lúdas Matyi verselése Tk oldal 57. Lúdas Matyi; Negyedik levonás Tk oldal Szereplők, sorsok. Helyzetek, kalandok. Helyzetek, kalandok, szereplők, jellemzések. Ismétlődő elemek. Helyzetek, kalandok, konfliktusok, szereplők, jellemek, sorsok. Fokozás. Tetőpont. Lezárás, megoldás. Az időészlelés képességének A szövegalkotó képesség A rendszerező, összehasonlító és elemzőképesség A szókincs, a kifejezőképesség fejlesztése az olvasott szövegben található kifejezések felhasználásával. Képesség az irodalmi alkotások verselési módjának felismerésére. A hangos olvasási képesség és a szövegértő képesség Képesség az epikus művek szerkezeti részeinek felismerésére. Az idő múlásának megállapítása: SNI? BTM. A szereplők jellemének változása. Apróhirdetés írása az elvert Döbrö- gi nevében Matyi felkutatására. Mf oldal. A tömörítés és a vázlatírás gyakor- lása, tények, adatok kiemelése: SNI, BTM Döbrögi jellemfejlődésének megfigyelése. A szöveg vizsgálata: a költő korára utaló elemek keresése. Néhány gyógynövény jótékony hatásának felkutatása. Az időmértékes verselés, a rövid és a hosszú szótag, a verslábak, a hexameter felismerésének gyakorlása. Műrészlet skandáló olvasása. Mf. 96. oldal. A főszereplő életútjának nyomon követése kooperatív technikákkal: SNI, BTM A mű cselekményében a tetőpont és a megoldás felismerése. Mf. 97. oldal.

18 58. A Lúdas Matyi összefoglalása Tk oldal A vándortéma. Az elbeszélő költemény. Ismétlődő motívumok. A fokozás. Népmesei jegyek a műben. Képesség a műfaji sajátosságok felismerésére. Képesség a mű cselekményének, szerkezetének, logikai menetének megfigyelésére. A tér- és időészlelés képességének Az elbeszélő költemény műfaji sajá- tosságainak felfedezése, megneve- zése: SNI, BTM Az epikus művek szerkezeti egységeinek felfedezése, megismerése, megnevezése. Egy levonás dialógusos megjelenítése. Feladatok a helyszínek, az időpontok és időtartamok megállapítására. Mf. 98. oldal. 59. Egy leleményes hős a görög mitológiából A küklópsz barlangjában Tk oldal A mítoszok és a mitológia fogalmának, néhány ismertetőjegyének az ismerete. Néhány mítosz ismerete. A meglévő tudás felelevenítése, új szempontok szerinti rendezése. A történelemórákon tanultak felidézése. Az 5. évfolyamon megismert mítoszok felelevenítése. A mítoszok jellemzőinek feltárása projektmunkában vagy kooperatív technikával. Mf. 99. oldal. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: hősök, történetek elemzése. 60. A hősi helytállás példája a hitvilágban Dávid és Góliát párviadala Tk oldal Biblia, Ószövetség, Újszövetség. A történeti és az erkölcsi érzék fejlesztése bibliai történetek olvasása és feldolgozása során. A kulturális és történeti távolság felfedezése, megértése és elfogadása. Az ítélőképesség A szociális kompetencia fejlesztése a hatékony kommunikáció erősítésével. A kulturális és a történeti különbözőség egy-egy példájának megfigyelése és megbeszélése az életmód, a tárgyi kultúra stb. kapcsán. A szereplők egymáshoz fűződő viszonyának megítélése. A szereplők tulajdonságainak érté- kelése: SNI, BTM Véleményalkotás a szereplők jelleméről. Mások véleményének meghallgatása. Mf oldal. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: hősök, történetek elemzése.

19 Gyermekhőstett a hazáért Móra Ferenc: Kuckó király Tk oldal A novella. A hangos olvasási képesség és a szövegértő képesség Képesség a mű cselekményének és szerkezetének a megfigyelésére. A szociális kompetencia fejlesztése a hatékony kommunikáció erősítésével. A műben megjelenített korról, a történelmi eseményekről tanultak felelevenítése. A novella cselekményvázlata alapján a történet elbeszélése:sni, BTM Véleményalkotás a szereplők jelleméről. Mások véleményének meghallgatása. Mf oldal. Erkölcstan: a próbatétel, kaland, hősiesség lehetséges összefüggései. 63 A hétköznapok hősei Lázár Ervin: Az aszszony Tk oldal A novella. Az ítélőképesség Véleményalkotás cselekedetekről, helyzetekről, magatartásokról. Mf oldal. 64. A kalandregény Daniel Defoe: Robinson Tk oldal A kalandregény. A robinzonád. A szövegértés fejlesztése, az irodalmi értékek iránti fogékonyság erősítése. A szövegalkotási készség A regényrészlet közös megbeszélése, a szereplők jellemzése. Cselekménymondás,(SNI, BTM) cselekmény- tömörítés. A mű közös és önálló olvasása, értelmezése, közös megbeszélése. Mf oldal. 65. Robert Louis Stevenson: A kincses sziget Tk oldal A kalandregény. A műfaji sajátosságok felismerésének képessége. A kalandregény jegyeinek felismerése. A regényrészlet közös megbeszélése, a cselekmény elmondása. Mf oldal. 66. Egy gyermek próbatételei a lakatlan szigeten Scott O Dell: Kék delfinek szigete Tk oldal A kalandregény. Az összehasonlító és az elemzőképesség Az elbeszélő személyének megállapítása. Párhuzam keresése Robinson és Won-a-pa-lei sorsa között. Tanulságok megfogalmazása. Véleményalkotás cselekedetekről, (SNI, BTM) helyzetekről, magatartásokról. Mf oldal.

20 67. Összefoglalás Tk oldal A meglévő tudás felelevenítése, új szempontok szerinti rendezése. Az epikai műnem eddig tanult sajátosságainak összegzése különféle munkaformákban. Feladatok a művek témájának megállapítására. Mf oldal Vizuális kultúra: hősök, próbatételek, kalandok képzőművészeti megjelenítése. 68. Témazáró dolgozat A feladatlap az If.-ben található Fekete István: A koppányi aga testamentuma A történelmi regény. Képesség a művekben megjelenített téma, motívum, gondolat, érzelem, hangulat azonosítására. A szociális kompetencia fejlesztése mások véleményének meghallgatása, szembesítése során. A mű közös és önálló olvasása, értelmezése, közös megbeszélése. Véleményalkotás a szereplők jelleméről, cselekedetekről, (SNI, BTM) helyzetekről, magatartásról. Mf oldal. 72. Év végi ismétlés Tk oldal A 6. osztályban tanult ismeretek rendszerezése. Rendszerező, ismereteket alkalmazó és tudatosan használó kommunikációs képesség A tanult ismeretek alkalmazása az év végi összefoglaló feladatokban. A tapasztalt hiányosságok pótlására irányuló gyakorlatok. Az összefoglalás sajátosságainak és szerepének megismerése és megértése különböző munkaformákban és feladattípusokkal. Mf oldal. Időtől függően az év végi felmérés megíratása: Feladatlap az If.-ben. Időtől függően az év végi szövegértés megíratása: Feladatlap az If.-ben.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Tanmenetjavaslat a magyar irodalom tanításához a 6. évfolyam számára

Tanmenetjavaslat a magyar irodalom tanításához a 6. évfolyam számára Tanmenetjavaslat a magyar irodalom tanításáh a 6. évfolyam számára 29 5. Tanmenetjavaslat a magyar irodalom tanításáh 6. évfolyam Megjegyzés: a tanmenetjavaslat heti 2, évi 72 órára készült. Rövidítések:

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Mátészalka, szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete: TÁMOP /

TANANYAGBEOSZTÁS. Mátészalka, szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete: TÁMOP / TANANYAGBEOSZTÁS A pályázat megnevezése, jelzete: TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149 Címe: A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Oláhné Borzován Edit

Részletesebben

Szántóné Czecze Enikő. Útmutató és tanmenetjavaslat Alföldy Jenő IRODALOM 6. OLVASÓKÖNYV A HATODIK ÉVFOLYAM SZÁMÁRA című tankönyvéhez

Szántóné Czecze Enikő. Útmutató és tanmenetjavaslat Alföldy Jenő IRODALOM 6. OLVASÓKÖNYV A HATODIK ÉVFOLYAM SZÁMÁRA című tankönyvéhez www.ntk.hu (2007. február 25.) Szántóné Czecze Enikő Útmutató és tanmenetjavaslat Alföldy Jenő IRODALOM 6. OLVASÓKÖNYV A HATODIK ÉVFOLYAM SZÁMÁRA című tankönyvéhez 1 Nemzeti Tankönyvkiadó 2 Tanmenet Éves

Részletesebben

Dobó István Általános Iskola

Dobó István Általános Iskola Dobó István Általános Iskola Irodalom tanmenet az 5. évfolyam számára 2017/2018 Az OFI által javasolt tanmenetet az osztályra adaptálva és az iskolánk által adott lehetőségekre alapozva átalakítottam.

Részletesebben

Irodalom A változat 5. évfolyam

Irodalom A változat 5. évfolyam Irodalom A változat 5. évfolyam Heti: 2 óra, Évi: 72 óra Célok és feladatok - Meseélmények, mesehősök, mesei fordulatok, mesei jellemzők rendszerezése - A János vitéz olvasása, feldolgozása, szereplők

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149. Mátészalka, 2012. szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete:

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149. Mátészalka, 2012. szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete: A pályázat megnevezése, jelzete: TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149 TANANYAGBEOSZTÁS Címe: A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Oláhné Borzován Edit

Részletesebben

TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091 TÓSZEG, RÁKÓCZI ÚT 30. OM:

TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091 TÓSZEG, RÁKÓCZI ÚT 30. OM: TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091 TÓSZEG, RÁKÓCZI ÚT 30. OM: 035955 VIZSGAKÖVETELMÉNYEK MAGYAR IRODALOM 1-8. osztály A vizsga módja: 1-4. írásbeli, 5-8. szóbeli 1 Magyar irodalom 1.évfolyam Magyar nyelv és

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 A könyvek varázsa Mesék bűvöletében Petőfi Sándor: János vitéz Múltunk a mítoszokban A Biblia világa Ez a föld a mi hazánk (Táj,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A VÁLTOZAT MAGYAR IRODALOM 5. ÉVFOLYAM

TANMENETJAVASLAT A VÁLTOZAT MAGYAR IRODALOM 5. ÉVFOLYAM TANMENETJAVASLAT A VÁLTOZAT MAGYAR IRODALOM 5. ÉVFOLYAM Óra Témakör, 1 2. ÉV ELEJI ISMÉT- LÉS, ISMERKE- DÉS, FELMÉRÉS Ismerkedés a taneszközökkel. Nyári olvasmányélmények. Tájékozódás a tudás, a képességek

Részletesebben

Magyar irodalom 6. évfolyam

Magyar irodalom 6. évfolyam Magyar irodalom 6. évfolyam A kerettanterv úgy tekint erre a fejlesztési periódusra, mint amely már lehetőséget ad az irodalom jelenségének mélyebb megértésére. Nemcsak a kultúra hordozójának tekinti az

Részletesebben

Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola

Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola Irodalom 7. Tanmenet 2017/2018 Az OFI által javasolt tanmenetet az osztályra adaptálva és az iskolánk által adott lehetőségekre alapozva átalakítottam.

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta:

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) MAGYAR IRODALOM 5 8. évfolyam Helyi tanterv NAT 3 2007 Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: a társadalomtudományi munkaközösség

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP / Mátészalka, szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete:

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP / Mátészalka, szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete: TANANYAGBEOSZTÁS A pályázat megnevezése, jelzete: TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149 Címe: A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Oláhné Borzován Edit

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM évfolyam CÉLOK ÉS FELADATOK

MAGYAR IRODALOM évfolyam CÉLOK ÉS FELADATOK MAGYAR IRODALOM 5 8. évfolyam CÉLOK ÉS FELADATOK Az 5-8. évfolyamokon a Magyar nyelv és irodalom műveltségi területet minden évfolyamon két tárgyra bontottuk: Magyar nyelvre és Magyar irodalomra. Ez a

Részletesebben

Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 6. évfolyam MAGYAR NYELV. A szavak szerkezete és jelentése A nyelv szerkezete

Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 6. évfolyam MAGYAR NYELV. A szavak szerkezete és jelentése A nyelv szerkezete Kerettanterv a Mozaik Kiadó ajánlása alapján Magyar nyelv és irodalom 6. évfolyam MAGYAR NYELV egység címe Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Olvasás, szövegértés Írás, fogalmazás Helyesírás

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák /Különbözeti, osztályozó és javítóvizsgák/ Magyar nyelv és irodalom

Tanulmányok alatti vizsgák /Különbözeti, osztályozó és javítóvizsgák/ Magyar nyelv és irodalom Tanulmányok alatti vizsgák /Különbözeti, osztályozó és javítóvizsgák/ Magyar nyelv és irodalom I. A VIZSGA LEÍRÁSA 1. A vizsga részei: A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A vizsgázó külön kap

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Tanmenetjavaslat a 6. osztályos irodalom kísérleti tankönyvhöz Óra Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1 Ismerkedés egymással Ezen az órán még

Részletesebben

Útmutató és tanmenetjavaslat Alföldy Jenő Irodalom 5. című olvasókönyvéhez

Útmutató és tanmenetjavaslat Alföldy Jenő Irodalom 5. című olvasókönyvéhez www.ntk.hu (2007. február 25.) Szántóné Czecze Enikő Útmutató és tanmenetjavaslat Alföldy Jenő Irodalom 5. című olvasókönyvéhez Nemzeti Tankönyvkiadó 1 Tananyagbeosztás Alföldy Jenő Irodalom 5. (Olvasókönyv

Részletesebben

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8a évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1 2 Ism Irodalomelméleti fogalmak Szövegértés felmérése Az

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály

Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) HELYESÍRÁS: 1. Írása legyen rendezett, olvasható. 2. Megfelelő tempóban írjon diktálás esetén. 3. Kevés hibával másoljon 8-10 soros szöveget vagy 10-15

Részletesebben

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul)

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul) Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Évfolyam: 5 Éves óraszám: 180 Tankönyv: a Sulinova Kht programcsomagja Támop 3.1.4 pályázat keretében Mohácsy Károly Abaffy Lászlóné: Irodalmi olvasókönyv

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol IRODALOM TANMENETJAVASLAT - 8. osztály Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol Óra 1-2. (1-2. 3-4.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 8.D évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra Az irodalmi művek Beszélgetés Kötelező olvasmány

Részletesebben

Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása. Berzsenyi Lilla

Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása. Berzsenyi Lilla Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Berzsenyi Lilla Tartalom: I. Bevezetés II. Tanmenet III. Melléklet a tanmenethez IV. Bemutató óra vázlata és feladatai V. Színházlátogatás előzetes feladatlapja

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Debrecen, 2015. 10. 15. A jó gyakorlat célja Kompetenciaalapú

Részletesebben

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉ- KELÉSÉHEZ Mind a szövegtani anyagot, mind a stilisztikát ajánlatos diagnosztizáló értékeléssel kezdeni, feltárni a tanulók előzetes tudását. A szövegtani

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Helyi tanterv. Magyar irodalom

Helyi tanterv. Magyar irodalom Helyi tanterv Magyar irodalom 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

Magyar irodalom. 5 8. osztály

Magyar irodalom. 5 8. osztály 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása. A tanulók

Részletesebben

Az óra típusa: alkalmazó feladatmegoldó - gyakorló óra - IKT a szövegfeldolgozás folyamatában

Az óra típusa: alkalmazó feladatmegoldó - gyakorló óra - IKT a szövegfeldolgozás folyamatában A pedagógus neve: Kunkli Nóra Műveltségi terület: magyar nyelv és irodalom Tantárgy: irodalom Osztály: 6.a Az óra témája: Arany János: A walesi bárdok/ LearningApps tankocka készítése a témában Az óra

Részletesebben

5. évfolyam MAGYAR IRODALOM 5-8. MAGYAR IRODALOM

5. évfolyam MAGYAR IRODALOM 5-8. MAGYAR IRODALOM MAGYAR IRODALOM 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola Helyi Tanterve magyar nyelv és irodalom tantárgyból a nyelvi előkészítő évfolyamon Készítette: a gimnázium magyar szakmai munkaközössége 2018.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló Magyar nyelv és irodalom tantárgy 7-8. évfolyam 2013. Magyar nyelv és irodalom 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb

Részletesebben

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv Magyar nyelv 6. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Az anyanyelvi kommunikáció hat standardszintje az alapfokú oktatásban

Az anyanyelvi kommunikáció hat standardszintje az alapfokú oktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Az anyanyelvi kommunikáció hat standardszintje az alapfokú oktatásban Beszédkészség,

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

magyar nyelv és irodalom 3.o.

magyar nyelv és irodalom 3.o. ÓRATERV A pedagógus neve: Kiss Andrásné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: olvasás Évfolyam: 3. Résztvevők: a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 4. b osztályos

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció Óravázlat 1. Témakör: A barokk irodalom Az óra típusa: közlő Taneszközök: tankönyv Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály Az óra anyaga: Zrínyi Miklós Módszer:, egyéni Szemléltető eszközök: számítógép,

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok:

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok: Osztály: 5. Tananyag: Ha én felnőtt volnék - Janikovszky Éva (Mesetárban: 10p a felolvasás) Fejlesztési fókusz: Értő olvasás Domináns didaktikai feladat: Tanult ismeretek gyakorlása Hosszú távú célok:

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Magyar irodalom 5. évfolyam

Magyar irodalom 5. évfolyam Magyar irodalom 5. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

Gondolkodási kompetencia: Összegyűjtött adatok csoportosítása, rendszerezése. Anyanyelvi kompetencia: Helyzetfelismerés

Gondolkodási kompetencia: Összegyűjtött adatok csoportosítása, rendszerezése. Anyanyelvi kompetencia: Helyzetfelismerés Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/2. 2009-0094 Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata áltál fenntartott intézményekben

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

HELYI TANERV Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam

HELYI TANERV Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam HELYI TANERV Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM (5 8. évfolyam)

MAGYAR IRODALOM (5 8. évfolyam) MAGYAR IRODALOM (5 8. évfolyam) 4 Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9/AJKP évfolyam A magyar nyelv és irodalom tanítása az alapozó évfolyamon egymást átható, tevékenység- és problémacentrikus folyamat. A feltárt hiányosságok ismeretében egyénre

Részletesebben

HELYI TANTERV. Tildy Zoltán Általános Iskola. Magyar nyelv

HELYI TANTERV. Tildy Zoltán Általános Iskola. Magyar nyelv HELYI TANTERV Tildy Zoltán Általános Iskola Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Színháztörténet Színháztörténet:

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 7. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés - 2 2 4 Irodalom és kulturális

Részletesebben

Irodalom. 5. évfolyam

Irodalom. 5. évfolyam Irodalom 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM HELYI TANTERV. 5. évfolyam. Petőfi Sándor : János vitéz Táj, szülőföld

MAGYAR IRODALOM HELYI TANTERV. 5. évfolyam. Petőfi Sándor : János vitéz Táj, szülőföld 5. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 72 óra.2 óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Mesék Petőfi Sándor : János vitéz Táj, szülőföld A régió,

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 1 Tematikai egység/fejleszt ési cél 1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, alkotása 2. Olvasás, az írott szöveg megértése 3. Írás, fogalmazás 5. Év eleji, félévi, év

Részletesebben

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória.

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. Műnemeink: epika líra dráma A líra: a költő gondolatait közvetlenül mondja el érzelmekkel erősen átfűtött mindig hangsúlyosan van jelen benne a lírai én

Részletesebben

Ssz. Az óra anyaga Fogalmak Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés Ismerkedés a tankönyvvel Olvasmányélmények, ismétlés

Ssz. Az óra anyaga Fogalmak Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés Ismerkedés a tankönyvvel Olvasmányélmények, ismétlés NT-11513 IRODALOM 5. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: Mesevilág: 13 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Mesék 13 óra Népmesék, műmesék.

Részletesebben

Magyar irodalom 5-6. évfolyam 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-6. évfolyam 5. évfolyam Magyar irodalom 5-6. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Hajdúböszörmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM... MOLNÁR MAGDOLNA ILONA

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4

TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 5-8. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, FELSŐ TAGOZAT, 5 8. ÉVFOLYAM... 4 AZ 5-8. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS AZ ÓRASZÁMOK... 11 MAGYAR IRODALOM... 12 MAGYAR

Részletesebben

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 11. TANMENETJAVASLAT (heti 1, évi 37 óra) Taneszközök: Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 11. tankönyv (NT- 17337) Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit:

Részletesebben

KÖNYV-ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK. 2017/2018 tanév

KÖNYV-ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK. 2017/2018 tanév KÖNYV-ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK TANMENETEK 2017/2018 tanév Dobó István Általános Iskola Balatonszentgyörgy, 2017. szeptember.1. Készítette: Ottné Bene Teréz TANMENET Könyv- és könyvtárhasználati

Részletesebben

Helyi tanterv 5-8. évfolyam

Helyi tanterv 5-8. évfolyam 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 Helyi tanterv 5-8. évfolyam 2014 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat A tantárgy órakerete:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat Az 5 8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése,

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT PARTI NAGY LAJOS: LÉTBÜFÉ

ÓRAVÁZLAT PARTI NAGY LAJOS: LÉTBÜFÉ ÓRAVÁZLAT PARTI NAGY LAJOS: LÉTBÜFÉ A műveltségi terület: Kortárs magyar irodalom kompetenciaterület neve: kommunikációs kompetencia és kritikai fejlesztése Az óra címe: Parti Nagy Lajos Létbüfé Az évfolyam:

Részletesebben

2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A nevelők tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban az alapján végzik,

Részletesebben

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom / EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (B) változat alapján

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat Az 5 8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése,

Részletesebben

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Kossuth Lajos Általános Iskola 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. 5-8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

Részletesebben