Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület szeptember 30-án megtartott, nyílt ülésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2009. szeptember 30-án megtartott, nyílt ülésének"

Átírás

1 105/25/2009. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület szeptember 30-án megtartott, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 72/2009.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat Név szerinti szavazásról 73/2009.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat Nagyrévi ravatalozó épület használati megállapodásának felmondása 74/2009.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat Nagyrév Község Önkormányzat tulajdonát képező területen fellelhető fasor forgalmi értékének meghatározása és egyéb intézkedések megtétele 75/2009.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat Nagyrévi 238/7 hrsz-ú ingatlan megvásárlása Prímagáz Zrt-től 76/2009.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat Helyi rendeletek felülvizsgálata a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv alapján Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2009.(IX.30.) számú Önkormányzati rendelete Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2009.(IX.30.) számú Önkormányzati rendelete Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 77/2009.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat GSR Super Szociális Ellátó Kft. vis maior kérelmének megtárgyalása 78/2009.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj rendszerhez való csatlakozás 79/2009.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat Vízközmű üzemeltetéssel kapcsolatban falugyűlés összehívásáról 1

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 30-án órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Burka István polgármester, Szendrei Imréné alpolgármester, Dr. Albrecht Sándor jegyző, Fehér Balázs, Gál József, Kiss Istvánné, Kiss Sándor, Matekovics Jánosné, Szendrei Imréné, Tóth Gyuláné képviselők Valamennyi napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Váradi Enikő jkv. Burka István polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselőtestület mind a 8 tagja jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti a meghívón szereplő napirendi pontokat, javasolja elfogadásra és megtárgyalásra. Fehér Balázs: Javaslom, napirend közé vegyük föl a temető rendezését, de ne egyéb napirendek közé, annál ez fontosabb kérdés. Burka István: Aki egyetért azzal, hogy a temető üzemeltetésével kapcsolatos kérdéseket vegyük napirendre, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendre tűzi a temető üzemeltetésével kapcsolatos kérdéseket. Burka István: Aki egyetért a módosított napirend megtárgyalásával, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta megtárgyalásra a módosított napirendet.. 1.) Napirend: A temető üzemeltetésével kapcsolatos kérdések Előadó: Burka István polgármester Burka István: Mindenképpen beszéltünk volna róla, kigyűjtöttük a Képviselő-testület ezzel kapcsolatos döntéseit, behoztam az SZMSZ-t is. A polgármester nem mondhatja föl a megállapodást, testületi határozat kell róla. Két előterjesztés is volt a Képviselő-testület előtt a temető üzemeltetésével kapcsolatban, egyiket sem fogadta el a Képviselő-testület november 27-én tárgyalta a Képviselő-testület. Dr. Albrecht Sándor: Sarkalatos pont az életben a születés, a házasság és a halál. Évek óta problémát jelent a ravatalozó használata az önkormányzatnak. Vannak tulajdonosi és ingatlan-használati problémák. A korábbi Képviselő-testület a temető üzemeltetési jogát átadta Keresztesi Józsefnek. Vita volt, hogy ez érvényes-e vagy sem. Keresztesi azt mondta, hogy hajlandó kivonulni, de elviszi a felszerelését, berendezési tárgyait. Ennek pótlása milliós tétel, de legalább is százezres. Jelenleg is ő fizeti a villanyt, a berendezési tárgyaiért bérleti díjat kér, járt nálam ezügyben. A köztemetést a lakóhely szerint illetékes önkormányzat bonyolítja le. Fölmerült, hogy a polgármester mondja föl a megállapodást, de az SZMSZ szerint nem lehetséges. Át lehet ruházni bizonyos hatásköröket, de azokat szintén az SZMSZ-ben rögzíteni kell. Volt már a Képviselő-testület előtt előterjesztés, ami nem kapta meg a támogatást. Mindenképp patthelyzet, de megoldást kell keresni. 2

3 Fehér Balázs: Én javaslatot szeretnék tenni. Sajnálatos, ami már megtörtént egyszer, de megtörtént még egyszer. Ez tarthatatlan állapot, kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy ennek szellemében döntsenek. A villanyórát mióta mondjuk, hogy át kell íratni, évek óta ez van, ezt meg kell oldani. Javaslom, ebben a kérdésben ma szülessen döntés. Kiss Sándor: Egyetértek. Gál József: Szavazás volt róla, hogy a villanyórát vissza kell íratni. Burka István: Először a 98-as megállapodást föl kell mondani. Dr. Albrecht Sándor: Fehér Balázs képviselő javaslata szerinti határozati javaslat: 1.) Keresztesi József temető-üzemeltetési szerződését felbontja a Képviselő-testület október 15- től, mint tulajdonos. 2.) Megbízza a polgármestert a mérőóra EON-nál történő átírását a legrövidebb időn belül végezze el. 3.) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Keresztesi József a saját berendezési tárgyait, felszerelését elszállítja, pótlásáról az önkormányzat, vagy alkalomszerűen a vállalkozó gondoskodik. (Véglegesen azért ezt mindenképpen meg kell oldani.) 4.) Temető-fenntartási feladatokat a továbbiakban az önkormányzat látja el. 5.) Intézkedési jogkörrel a Képviselő-testület megbízza a polgármestert. Mindent összegezve, azért ez pénz nélkül igen nehéz feladat az önkormányzat részére. Tóth Gyuláné: Javaslom, mivel mindenki tudja, hogy a ravatalozó be volt rendezve, és nem a Keresztesi József rendezte be, hanem még a szolnoki temetkezési vállalat, javaslom, hívjuk föl Keresztesit, hogy a berendezési tárgyakat eredeti állapotnak megfelelően szolgáltassa vissza. Kiss Sándor: A múltkor szó volt arról az erdősávról, amit ki kell termelni az önkormányzatnak. Annak legalább 7 MFt az értéke, abból lehetne félretenni a ravatalozó felszerelésére. Elmentem Polgármester úrral kegyeleti tárgyakat megnézni, ha kompletten akarjuk berendezni, 500 eft-nál kezdődik. Trepák Imre (nagyrévi lakos): Én vagyok a leginkább érintett, meg a lányom. Ilyen helyzetbe hozni egy családot, ez szégyen és gyalázat. Nem adta oda a vállalkozó a kulcsot, aggregátorról ment a villany. Felháborító volt az egész. A másik. A lányom kért rendkívüli segélyt, mert sajnos, hogy ebbe a helyzetbe jutottunk, koszorúra, meg egyebekre, és képesek voltak 3.000,- Ft-tal kiszúrni a szemét egy négy gyermekes anyának, amikor ilyen helyzetbe került. Ez nem pénz, föl se vette! Kérem, ha lehetséges, módosítsák a segély összegét. Köszönöm. Dr. Albrecht Sándor: Tehát, a határozatnak tartalmaznia kell: 1.) Az 1998-as megállapodást felmondani; 2.) A ravatalozót átvenni a vállalkozótól; 3.) EON-nál intézni a mérőóra átírását; 4.) Az önkormányzat tulajdonát képező fasor-kitermelés bevétel terhére a ravatalozó épületet berendezni; 5.) Temetőt üzemeltető a megállapodást megelőző, eredeti állapotban köteles visszaadni a ravatalozót. Fehér Balázs: Név szerinti szavazást kérek. Burka István: Aki egyetért a név szerinti szavazással, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 3

4 72/2009.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat Név szerinti szavazásról A Képviselő-testület elfogadva a képviselői javaslatot úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő ravatalozó működésével kapcsolatos határozati javaslatban név szerinti szavazással dönt, ennek értelmében: Burka István: igen Gál József: igen Fehér Balázs: igen Kiss Sándor: igen Matekovics Jánosné: igen Szendrei Imréné: igen Tóth Gyuláné: igen A név szerinti szavazás eredményeképpen, a Képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 73/2009.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat Nagyrévi ravatalozó épület használati megállapodásának felmondása 1.) Nagyrév Község Önkormányzata, mint tulajdonos a Keresztesi és Társa Bt-vel (5462 Cibakháza, Öregszőlő II. /jelenlegi címe: Cibakháza, Öregszőlő II. Fő út 97./) megkötött, és június 2-án keltezett megállapodást, amelyben Nagyrév község polgármestere, illetve Önkormányzata a Keresztesi és Társa Bt. részére használatba adta a nagyrévi ravatalozó épületét, azonnali hatállyal felbontja. 2.) A Keresztesi és Társa Bt., mint korábbi használó a ravatalozót köteles kiüríteni és eredeti állapotban az Önkormányzat részére átadni legkésőbb október 15. napjáig. (Eredeti állapoton az Önkormányzat, mint tulajdonos azt érti, hogy a Keresztesi és Társa Bt. köteles visszaszolgáltatni, és a ravatalozón belül elhelyezni azokat a berendezési, felszerelési és kegytárgyakat, amelyek az évi birtokba helyezéskor a ravatalozóban megvoltak.) 3.) Az Önkormányzat ezen határozatában rögzíti azt is, hogy a Keresztesi és Társa Bt., mint fogyasztó nevén nyilvántartott elektromos fogyasztásmérőt az átadás időpontjában történő leolvasás mellett a Bt. köteles átíratni tulajdonos Önkormányzat nevére. 4.) Ezen határozat 1.) pontjában megnevezett önkormányzati tulajdonú ravatalozó épület működtetését, fenntartását és üzemeltetését Nagyrév Község Önkormányzata temetőgondnok alkalmazásával látja el, illetve végzi a köztemetőkről és temetkezés rendjéről szóló 4/2007.(IV.04.) rendelete szerint. 5.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen önkormányzati döntésről értesítse Keresztesi József urat, a Keresztesi és Társa Bt. ügyvezetőjét, a ravatalozó kulcsait tőle vegye át, vegye át továbbá mindazon iratokat és dokumentumokat, amelyeket részére tulajdonos Önkormányzat átadott, illetve amelyek a ravatalozó épület használata során az elmúlt, több mint 11 évben keletkeztek. 4

5 Határidő: azonnal 6.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az elektromos fogyasztásmérő átírásával kapcsolatosan vegye fel a kapcsolatot Keresztesi József úrral, a Keresztesi és Társa Bt. ügyvezetőjével, és a fogyasztásmérő leolvasása mellett annak átíratásáról gondoskodjék. Határidő: azonnal 7.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Út a munkához Program keretén belül foglalkoztatott személyek közül átmenetileg jelöljön ki munkaerőt a temetőgondnoki feladatok ellátására, és az új helyzetről a helyben szokásos módon tájékoztassa a lakosságot. Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen Erről értesül: Képviselő-testület helyben Keresztesi József Keresztesi és Társa Bt., Cibakháza Burka István polgármester helyben Dr. Albrecht Sándor jegyző helyben Szabó Anita irodavezető helyben Dr. Albrecht Sándor: Keresztesi Józsefet értesíteni kell. Kiss Sándor: Nem tudom, hogy az erdővel kapcsolatban van-e már valami konkrét? Burka István: Erdész felmérte, de testületi határozat kellene, hogy felmérethessük. Gál József: Nagyobb céget bízzunk meg. Burka István: Mindenképp a NEFAG-ot javaslom, azok a kitermelést is el tudják végezni. Gál József: Kérjünk először szakvéleményt, aztán árajánlatot két-három megbízható cégtől, aztán majd eldöntjük. Dr. Albrecht Sándor: Határozati javaslat, a Képviselő-testület meghatalmazza a NEFAG Zrt-t az erdő felmérésével, és hogy szakvéleményt adjon. Meghatalmazza Polgármestert, hogy a szakvéleményt kérje meg. Burka István: Aki ezzel egyetért, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 74/2009.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat Nagyrév Község Önkormányzat tulajdonát képező területen fellelhető fasor forgalmi értékének meghatározása és egyéb intézkedések megtétele 1.) Nagyrév Község Önkormányzata az önkormányzat tulajdonát képező, és a Tisza II. főcsatorna Nagyrév község közigazgatási területe mentén húzódó, mintegy 4 km-es sávban elhelyezkedő földterületen fellelhető kettős fasor forgalmi értékének meghatározását rendeli el. 5

6 2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy ezen határozat 1.) pontjában körülírt fasorok kitermelésével és forgalmi értékének meghatározásával kapcsolatos szakvélemény elkészítésére adjon megrendelést a NEFAG Zrt. Szolnoki Erdészetének. Határidő: azonnal 3.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szakvélemény elkészülte után, illetve annak birtokában kérjen kitermelési engedélyt az illetékes erdészeti hatóságtól. Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen 4.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szakvélemény és a kitermelési engedély birtokában kitermelésre, illetve értékesítésre a faállományt hirdesse meg, illetve ajánlatokat szerezzen be. Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen 5.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokat terjessze be a Képviselő-testület soron következő ülésére döntéshozatal céljából. Határidő: értelemszerűen 6.) A Képviselő-testület ezen határozatában rögzíti, hogy az értékesítésből befolyó pénzösszeg terhére az Önkormányzat tulajdonát képező ravatalozót be kell rendezni, illetve kegytárgyakkal fel kell szerelni A berendezés, illetve felszerelés költségvonzatát árajánlatok beszerzésével meg kell határozni, ezért az árajánlatok beszerzésére a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert. Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen 7.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az árajánlatok megérkeztét követően, azokat terjessze be a Képviselő-testület soron következő ülésére döntéshozatal céljából. Határidő: értelemszerűen Erről értesül: Képviselő-testület helyben Burka István polgármester - helyben NEFAG Zrt. Szolnoki Erdészet 5000 Szolnok, Kaán K. út 5. 2.) Napirend: Előterjesztés a Nagyrév, 238/7 hrsz-ú ingatlan megvételéről Előadó: Burka István polgármester Burka István: Ez a Prímagáz-tartálytelep, amiről már egy előzetes döntést hoztunk. A kerítést fölszedték, ,- Ft-ért visszavásárolhatjuk. Gál József: Kinek akarjuk eladni? Kiss Sándor: Nem eladni akarjuk, hanem kiadni bérbe annak a vállalkozónak, aki a bioüzemet csinálja. 6

7 Burka István: Aki egyetért azzal, hogy visszavásároljuk a Prímagáz Zrt-től a területet ,- Ft-ért, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 75/2009.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat Nagyrévi 238/7 hrsz-ú ingatlan megvásárlása Prímagáz Zrt-től A Képviselő-testület - megtárgyalva az előterjesztést - úgy dönt, hogy elfogadja a Prímagáz Hungária Ipari és Kereskedelmi Zrt. (1117 Budapest, Irinyi J. u ) által tett vételi ajánlatot, és a nagyrévi 238/7 hrsz. alatti belterületi ingatlant visszavásárolja az árajánlatban szereplő bruttó ,- Ft (azaz Húszezer forint) vételárért. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az adásvételi szerződést készítse el, majd a tulajdonszerzéssel kapcsolatos teendőket (földhivatali bejegyzés, nyilvántartásba vétel) végezze el. Határidő: azonnal, értelemszerűen Erről értesül: Képviselő-testület helyben Prímagáz Hungária Ipari és Kereskedelmi Zrt. székhelyén Burka István polgármester helyben Dr. Albrecht Sándor jegyző helyben 3.) Napirend: Előterjesztés a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123.EK irányelv alapján a helyi rendeletek felülvizsgálatáról és módosításáról Előadó: Burka István polgármester Dr. Albrecht Sándor: A 2006/123 EK irányelv szerint felül kell vizsgálni az önkormányzat rendeleteit, mivel az Európai Uniós irányelv fő célja az egységes belső piacon jelenleg meglévő akadályok felszámolása, amelyek gátolják a szolgáltatókat abban, hogy működésüket kiterjeszthessék országuk határain túl, és a belső piac nyújtotta előnyöket teljes mértékben kihasználhassák. Meg kell állapítani azon rendeletek körét, melyet az irányelv érint, de annak rendelkezéseivel nem ellentétesek, illetve meg kell állapítani azon rendeletek körét, melyet az irányelv érint, rendelkezései ellentétesek annak elveivel, fenntartásuk nem indokolható. Ennek megfelelően javaslom a Képviselő-testületnek elfogadásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, illetve rendelet-tervezeteket. A Képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 76/2009.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat Helyi rendeletek felülvizsgálata a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv alapján Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzati rendeleteket,,a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv szerinti kötelezettsége alapján felülvizsgálta, és megállapította, hogy: 1.) A Képviselő-testület megállapította, hogy az alábbi hatályos önkormányzati rendeletek az Irányelv által érintettek, de azzal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmaznak: 7

8 - Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2003.(XII.15.) ÖK rendelete - A települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről, és a szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2008. (XI.27) ÖK rendelete - A díszpolgári cím adományozásáról szóló 14/2004.(VIII.17.) ÖK rendelete - Nagyrév község helyi Hulladékgazdálkodási tervéről szóló 10/2005.(V.9.) ÖK rendelete - A közterületek rendeletetéstől eltérő használatáról szóló 15/2004. (VIII.17.) Ök rendelete - A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1/2007.(II.1.) ÖK rendelete 2.) A Képviselő-testület megállapította, hogy az Irányelv rendelkezéseivel érintett, azokkal ellentétes önkormányzati rendelet, mely fenntartása nem indokolható, ezért a rendeletet hatályon kívül kell helyezni A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 11/2005. (X. 28) ÖK rendelet A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jogharmonizációval kapcsolatos további szükséges intézkedést tegye meg. 3.) A Képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: Burka István polgármestert Dr. Albrecht Sándor jegyzőt Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok megyei kirendeltségét Képviselő-testület tagjait Könyvtárat Irattárat Határidő: azonnal A Képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta következő rendeletét. 4.) Napirend: Előterjesztés a GSR Super Kft. építési tervek használati módosítása iránti kérelem megtárgyalása Előadó: Burka István polgármester Burka István: Az anyagot mindenki megkapta, javaslatokat kérek. Gál József: Az ügyvédnőnek kifizetünk éves szinten kb ,- Ft-ot. Kértem, hogy ma jöjjön el. Fehér Balázs is megmondta, hogy ez nem fog összejönni. Én azt javaslom, próbáljuk meg behajtani. Fehér Balázs: Azért nem volt ez rossz üzlet. Dr. Albrecht Sándor: Be kell jelenteni az igényt, aztán lesz, ami lesz. Burka István: Elhangzott akkor az is, hogy adjuk oda ingyen azt a földet. A nyilvántartási értéke 1 MFt volt, szerintem reális áron lett eladva. Fehér Balázs: Én akkor is azt mondtam, most is azt mondom. Ha megvalósult volna, ma is odaadnék sok földet, akár ingyen is. Dr. Albrecht Sándor: Tehát, a GSR Super Kft. felajánlotta, hogy az önkormányzat vásárolja vissza. Ezt már nem lehet, hiszen az APEH közbelépett. Javaslom határozatba foglalni, hogy a Képviselőtestület nem tudja érdemben kezelni a kérdést, és be kell jelenteni a pénzügyi igény érvényesítését. Burka István: Aki ezzel egyetért, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 8

9 A Képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 77/2009.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat GSR Super Szociális Ellátó Kft. vis maior kérelmének megtárgyalása A Képviselő-testület - megtárgyalva az előterjesztést - úgy dönt, hogy a GSR Super Szociális Ellátó Kft (székhely: 1173 Budapest, Kotász Károly u. 44/B., korábbi székhely: 5463 Nagyrév, Öregszőlő 42.) vis maior kérelmét nem tudja érdemben kezelni. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy Nagyrév Község Önkormányzat pénzügyi igényét jelentse be a GSR Super Szociális Ellátó Kft. adós ellen a 737/2007. számú közjegyzői okiratba foglalt vételárhányad, és ennek Ptk. szerinti jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat megfizetése iránti végrehajtásra. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Nagyrév Község Önkormányzat nevében a Dr. Halmi Ügyvédi Irodát jelen végrehajtási ügyben a bíróságok és más hatóságok előtt az ügyvédi rendtartásban szereplő teljes jogkörű képviseletre meghatalmazza. Határidő: azonnal Erről értesül: Képviselő-testület helyben GSR Super Szociális Ellátó Kft Pécel, Csíktarcsa u. 2/a. GSR Super Szociális Ellátó Kft 1173 Budapest Kotász Károly u. 44/B Dr. Halmi Ügyvédi Iroda Szolnok, Arany János u. 10. Gál József: Itt jönnek elő megint a pénzügyi dolgok. Az ügyvédnőtől nem kéne megszabadulni? Dr. Albrecht Sándor: Javaslom, a gazdaságossággal kapcsolatos kérdéseket a hamarosan napirendre kerülő költségvetési koncepciónál tárgyalja meg a Képviselő-testület. 5.) Napirend: Egyéb kérdések Előadó: Burka István polgármester Burka István: Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy a LEKI pályázaton, közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó anyag és eszköz beszerzésére nyertünk ,- Ft-ot, és a TEKI pályázaton, járdák javítására nyertünk ,- Ft-ot. A martfűi gimnázium és szakképző iskola keresett meg minket, hogy támogatást kérjen. Lehetőségük lenne egy olaszországi versenyre kiutazni. Fehér Balázs: Miért minket kerestek meg? Martfű gazdagabb, mint mi. Burka István: Járnak oda Nagyrévről is, ha jól tudom két vagy három tanuló, azért. Fehér Balázs: A mi iskolánkat se tudjuk fönntartani, akkor hogy támogassunk másikat? Burka István: Akkor egyetért a Képviselő-testület, hogy nem tudjuk támogatni az iskolát. Dr. Albrecht Sándor: Még lenne egy dolog. A Bursa Hungarica pályázaton való részvételről szeptember 30-ig kell a Képviselő-testületnek döntenie. Amennyiben ez a döntés még nem született meg, úgy javaslom azt most meghozni. Burka István: Aki egyetért a Bursa Hungarica pályázaton való részvétellel, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 9

10 78/2009.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj rendszerhez való csatlakozás 1. Nagyrév Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer koncepcióját megismerte, és a kifejezett és visszavonhatatlan döntését meghozza arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. 2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók, illetőleg tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az abban foglaltak szerint jár el. 3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 4. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat kiírására az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak figyelembe vételével. 5. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati ösztöndíjrész összegét a pénzügyi lehetőségeitől függően költségvetésében biztosítja. 6. Nagyrév Község Polgármesteri Hivatala biztosítja a koordinációs feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközöket, személyi feltételeket. Határidő: szeptember 30. Erről értesülnek: Képviselő-testület tagjai helyben Burka István polgármester helyben Dr. Albrecht Sándor jegyző helyben Pénzügyi csoport helyben ÖKM pályázat útján Tóth Gyuláné képviselő elhagyja az ülést, így a Képviselő-testület 7 fővel folytatja munkáját, határozatképes. Burka István: Még egy dolog lenne. A Bácsvíz Zrt-vel folytatott tárgyalásokról szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet. A szándéknyilatkozatot mind a három település letette, hogy kapcsolódna ehhez a szolgáltatóhoz. A Bácsvíz Zrt. készített egy árajánlatot, ami szerint a vízdíj 244,- Ft+ÁFA/m 3, az alapdíj pedig 300,- Ft+ÁFA, mint eddig. Az éves bérleti díjat, amit az önkormányzatnak fizet, ,- Ft-ban állapította meg, de ezt a rendszer karbantartására, fejlesztésére vissza kell forgatni. Ezen kívül fölajánlott egy ,- Ft névértékű részvényt megvásárlásra az önkormányzatnak, hogy teljes jogú részvényes legyen. Az üzemeltetési szerződés legfontosabb előnyei, hogy a vízközmű vagyon önkormányzati tulajdonban marad. (Ismerteti a Bácsvíz Zrt. ajánlatát, jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Fehér Balázs: Ez Nagyrév, Tiszainoka és Tiszakürt tulajdonában van? Burka István: Igen. Fehér Balázs: Mind a három községnek úgy kell dönteni, hogy támogatja? Burka István: Igen. Fehér Balázs: Inoka és Kürt támogatja? 10

11 Burka István: Igen. Gál József: Én az interneten kerestem, a Képviselő-testület nem hozott semmilyen döntést ezzel kapcsolatban. Egyedül az volt, amikor elmentetek üzemlátogatásra. Sehol nem találtam olyan határozatot, hogy a polgármester meg lett bízva, hogy tárgyaljon. Fehér Balázs: Szándéknyilatkozatot tettünk, hogy tárgyaljunk, de nem a csatlakozásra. Gál József: Az újságban is úgy jelent meg, hogy Nagyrév szándéknyilatkozatot tett, hogy csatlakozik. Burka István: A szándéknyilatkozat azt jelenti, hogy azt megküldöd a Bácsvíznek, és neki joga van árajánlatot adni. Erről volt testületi döntés. Kiss Sándor: El kellett volna jönnötök. Burka István: Erről októberben még mindenképpen beszélünk. Fehér Balázs: Én azt javaslom, a parlamenti választások előtt semmiképp ne menjünk bele ilyenbe. Gál József: Így van. Fehér Balázs: Az egész ország a vízkészletekről beszél. Most kapsz egy kedvező ajánlatot, aztán olyan monopol helyzetbe kerül, hogy két éven belül sokkal többe fog kerülni. Ez privatizálás. Burka István: Nem, ez nem privatizálás. Fehér Balázs: De, majd az lesz. Burka István: Kunszentmárton képviselő-testülete a vízművet koncesszióba akarja adni. Legyen az, akkor majd lesz 600,- Ft m 3 -e a víznek, amit senki nem fog tudni kifizetni. Fehér Balázs: Ezt mondod Te. Burka István: Nem én, de majd a Bácsvíz elmondja. Kiss Sándor: Biztos drágább lesz, ha a Bácsvíz veszi át. Szendrei Imréné: 34,- Ft-tal. Kiss Sándor: Így is. Úgy is valahova csatlakozni kell. Dr. Albrecht Sándor: A Bácsvíz Zrt-ről, ha szabad annyit mondanom, mint valamikori első munkahelyemről, ahol mérnökként dolgoztam. Ez az ország legnagyobb vízmű vállalata, és országosan is a szakmai színvonalát tekintve, az egyik legprecízebb cég. A rendszerváltáskor minden település ragaszkodott a vízművéhez, hogy üzemelteti. Akkor látszott, hogy ez így nem lesz jó, mert ilyen kis vízműveket gazdaságosan nem lehet üzemeltetni. Bács megyében ez úgy nézett ki, hogy Bugac-Felsőmonostorban 1 m 3 víz önköltségi ára táján 1.800,- Ft volt, mivel kevés lakást szolgál ki. Akkor úgy döntöttek az önkormányzatok, hogy kizárólag önkormányzati tulajdonú részvénytársaságot hoznak létre, ami úgy működik, hogy minden kérdésben 90 %-os szavazat-többséggel lehet dönteni, mert, ha 50 %-os + 1 szavazattal lehetne döntést hozni, akkor már maga Kecskemét és Kiskunfélegyháza eldöntené a részvénytársaság ügyeit. Így nem tudja eldönteni, mert a kistelepülések is beleszólnak a folyamatba. Ez egy non-profit cég, tehát nem nyereség-orientált, valójában mindent vissza kell fordítani a vízműre. 11

12 Az a véleményem, hogy jó, ha egy ilyen szakmai felkészültségű részvénytársaság áll a háttérben, és ő bonyolítja például az ivóvíz-minőség javító programban való részvételt. Palettájukon teljes körű szolgáltatás van, 35 település műszaki hátterét intézik, szakmai kapacitásukat azonban ez nem köti le. Véleményem, ha szakmai biztonságra törekszik egy önkormányzat, akkor ezeket a lehetőségeket próbálja igénybe venni, mert én tapasztalom ezt Cibakházán is bár az nagyobb település nincs meg a szolgáltatás szakmai háttere a vízműnek. Bármilyen probléma merül föl, egyből hatalmas költség az önkormányzatnak, míg, ha egy nagyobb szervezet működtetné, akkor az a költségeket föl tudja vállalni. Tehát Tiszainoka, Nagyrév és Tiszakürt vízügyileg egybe van kötve, tehát együtt kell, hogy valamilyen módon működjön. Inokán konszenzus van ebben a kérdésben, csatlakozni fog. Úgy tudom, Tiszakürt is. Fehér Balázs: Akkor nekünk is kell. Dr. Albrecht Sándor: Nem biztos, hogy kell. Én csak elmondom a véleményem, és a Képviselőtestület saját belátása szerint dönt. Úgy tudom, Kunszentmárton is csatlakozott ehhez a részvénytársasághoz, és azt gondolom, hogy ez szolgáltatás-biztonságot nyújt. Meg kell ezt fontolni, de a véleményem az, hogy előbb-utóbb ez lesz a jövő, egy szolgáltatás-biztonságot nyújtó céghez való csatlakozás. A 100 %-os önkormányzati tulajdon lehet a garancia, hogy külföldi érdekeltségű cégek nem vásárolják meg a település vízbázisát, ivóvízkészletét. Gál József: Megnézettem közben, éves szinten kb ,- Ft bérleti díjat fizet a Tiszazugi Vízmű az önkormányzatnak. Burka István: A Bácsvíz pedig ,- Ft-ot, de ezt vissza kell forgatni a rendszer karbantartására, felújítására, mint mondtam. Fehér Balázs: Akkor most a három településnek egyhangúan kell dönteni? Dr. Albrecht Sándor: A rendszert nem lehet megbontani. Mind a három Képviselő-testület külön dönt a csatlakozásról. Tiszainoka döntött, hogy csatlakozni kíván, Tiszakürt nem tudom, döntött-e? Burka István: Igen, döntöttek, ők is csatlakoznak. Fehér Balázs: Ha majd megtudom, hogy Tiszakürt döntött, akkor döntök én is. Addig nem. Dr. Albrecht Sándor: Nem kell ezt a döntést elkapkodni, ez egy elvi döntés. Nem kötelező belépni, de én mindenképp javaslom, hiszen a víz a legalapvetőbb élelmiszerünk. Biztos, hogy erről majd név szerint kell szavazni, hiszen ez nagy felelősség. Gál József: Munkahelyekkel kapcsolatban nem tudom, hogy megmaradnak-e? Dr. Albrecht Sándor: Úgy tudom, Kunszentmártonban egy üzemmérnökséget szeretnének létrehozni, és átveszik a dolgozókat. Burka István: Meg kell hívni a Bácsvíz Zrt. képviselőit, mielőtt döntenénk. Gál József: Falugyűlésre hívjuk meg, és akkor nem a Te felelősséged lesz a döntés. Dr. Albrecht Sándor: Inokán 16-án falugyűlésen lesz előterjesztve, utána egy képviselő-testületi ülésen hoznak döntést. Gál József: Akkor erről gyorsan hozzunk egy határozatot, hogy nehogy elmaradjon. 12

13 Dr. Albrecht Sándor: Akkor, egyetért a Képviselő-testület azzal, hogy a csatlakozás kérdését falugyűlésen ismertetni kell a legrövidebb időn belül, és az azt követő testületi ülésen meghozza döntését a Képviselő-testület. Kérem, szavazzanak. A Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 79/2009.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat Vízközmű üzemeltetéssel kapcsolatban falugyűlés összehívásáról A Képviselő-testület - megtárgyalva az előterjesztést - úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő vízközmű üzemeltetését falugyűlésen ismertetni kell a lakossággal, és ezzel kapcsolatos döntését a Képviselő-testület a fórumot követő ülésén hozza meg. Erről értesül: Képviselő-testület helyben Bácsvíz Zrt. székhelyén Lakosság hirdetmény útján Gál József: Nekem lenne még kérdésem, a komp kötél vásárlás. Szeretném megtudni, honnan, mennyiért vettük, vagy kölcsönözzük, ki hozta el? Nagyon gyorsan sikerült elintézni, pont a szüreti bálra. Burka István: Nem a szüreti bál miatt vettük. A komp felújítási pályázatba be volt állítva komp kötél vásárlás, abból a pénzből vettük meg ,- Ft-ért. Gál József: Honnan és ki hozta le? Burka István: Miskolcra mentünk érte, Debrecenből szállították oda. Handa Richárd hozta el ,- Ft-ért. Fehér Balázs: Más dolog. Kint voltam a temetőben, a cseréptörmelék még mindig ott van. Az új temetőben az út van kikarózva, az új út lesz? Burka István: Igen, a cserép még nincs fölszedve. Az új út helye pedig a Képviselő-testületi döntés alapján készített temető felmérés alapján került kijelölésre. Fehér Balázs: Javaslom, mert azt hallom, hogy a közmunkásoknak nem tudunk munkát adni, hogy ebből a kijelölt útból egy ásónyom mélységben ássanak tükröt, annyi földet el lehet ott teríteni, és akkor egy jó alapot lehetne csinálni az útnak. Át lehet menni Cibakra, meg lehet nézni a közterületeket. Az árkok egyformára ki vannak ásva, a szélük egyenes, rendezett. A másik. Ha már kaszáljuk az árkot, miért nem visznek a munkások zsákot magukkal, és miért nem lehet a szemetet összeszedni? Burka István: Összeszedik. Fehér Balázs: Dehogy szedik! Miért nem lehet nálunk semmit normálisan csinálni? Tóth Gyuláné: Cibakon meg lehet nézni, a temető mellett végig virág van ültetve, locsolták egész évben. Dr. Albrecht Sándor: Azért Cibakon sincs minden rendben. A cibakiaknak meg az nem tetszik, ami ott van. Mindenhol vannak problémák. 13

14 Több napirend és hozzászólás nem lévén, Burka István polgármester megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. Kmf. Burka István polgármester Dr. Albrecht Sándor jegyző A jegyzőkönyv hitelesítői: Tóth Gyuláné képviselő Kiss Sándor képviselő 14

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének. 387-6/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 22/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a 2014. évi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének 200-2/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1/2008. (I.31.) Önkormányzat rendelet Nagyrév Község Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon.

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. szeptember hó 30. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-8/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. augusztus 19-én /kedden/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2009. április 21-én megtartott, nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2009. április 21-én megtartott, nyílt ülésének 105/14/2009. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. április 21-én megtartott, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 31/2009.(IV.21.) Képviselő-testületi határozat Az önhibájukon kívül hátrányos

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 248 / 1 /2012 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1/2012.(I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat Vagyonnyilatkozatokat kezelő ad-hoc

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 197/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 7-én 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 7-én 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/100-19/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 7-én 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 60/2011. (VIII.4.) kt. határozat: A 2011. augusztus 4-ei ülés napirendjének elfogadása 61/2011. (VIII.4.)

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztelephez kapcsolódó Pollák Tibor

Jegyzőkönyv. 1. Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztelephez kapcsolódó Pollák Tibor Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-ei soron kívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Csörögi Tibor, Demjén Imre, Fekete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A 2010. május és június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről Tartalmazza a : 73/2015.(V.28.)

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2010. szeptember 15-én 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Tolmács Község Önkormányzat

Részletesebben

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 16 -ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Baksay Endre, Csörögi Tibor, Demjén Imre,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-5//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi március hó 28-án, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 233-11/2015. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27. napján 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről.

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről. - 1 - Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2007. szeptember 17-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú jegyzőkönyv. 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú jegyzőkönyv. 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2. számú jegyzőkönyv 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 50/2012./ IV.2./kt.határozat: - 2012. április 2-i nyilvános ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 26/2012. (III.29.) kt. határozat: A 2012. március 29-ei ülés napirendjének elfogadása 27/2012. (III.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 16. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Rendelet szám 10/2014.(IX.17.) Határozat szám 120/2014.(IX.16.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám:D/ 20-7 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 28 -án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/38-52/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 9/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 21-én tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Napirend:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/105-19/2014. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Bököny Község Képviselő-testülete 2007. szeptember 13-án tartott ülésének 8-37/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (87-94/2007;18/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2009. szeptember 9-én tartott rendkívüli képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak: Faragó József, Dakos László, Ballér József Lajosné, Locker

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 1/570-217/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. augusztus 19-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről Balatonfüred,

Részletesebben

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. június 30-án megtartott üléséről. Kmecz Andrásné képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. június 30-án megtartott üléséről. Kmecz Andrásné képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: Képviselőtestületének 2009. június 30-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Rácz Lajos polgármester Nagy Jánosné alpolgármester Kmecz Andrásné képviselő Szomor Gábor képviselő Pálcza

Részletesebben

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a Mikrotérségi ÁMK 2011/2012. évi tevékenységéről Előadó: Borosné Tóth Zsuzsanna intézményvezető

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a Mikrotérségi ÁMK 2011/2012. évi tevékenységéről Előadó: Borosné Tóth Zsuzsanna intézményvezető Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. augusztus 30-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. március 25-én 16.00 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. március 25-én 16.00 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 3/2013. Jegyzőkönyv Készült: 2013. március 25-én 16.00 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak:

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-14/2012. 14. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.07.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-14/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. szeptember 17- én (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu.

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2015. szeptember 9-én, a Szeremle Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009. április 22-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Csikász Zoltánné képviselő, Helli József képviselő, Fónagyné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. június 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. június 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-15/2015. Nagyév Község Képviselő-testület 2015. június 8-án megtatott endkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyév Község Képviselő-testületének 176/2015. (VI.08.) számú hatáozata Köös-Tisza Menti

Részletesebben

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u.

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. 200-as ivóvízvezeték bővítése és cseréje, valamint Kozármisleny Kossuth-Petőfi

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 2. Tsp. Előterjesztés az önkormányzat által kiadandó újsággal kapcsolatban

T á r g y s o r o z a t a. 2. Tsp. Előterjesztés az önkormányzat által kiadandó újsággal kapcsolatban 2009. szeptember 10-én 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 195-198 T á r g y s o r o z a t a 1. Tsp. Előterjesztés a közbeszerzési szakértő

Részletesebben