Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a Mikrotérségi ÁMK 2011/2012. évi tevékenységéről Előadó: Borosné Tóth Zsuzsanna intézményvezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a Mikrotérségi ÁMK 2011/2012. évi tevékenységéről Előadó: Borosné Tóth Zsuzsanna intézményvezető"

Átírás

1 Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében augusztus 30-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Tompáné Balogh Mária polgármester, Jakab Zoltán, Major Jenő, Bedi Ervin, Szupinger Tamás, Bertha Zoltán, Zsiray Dénes képviselő-testületi tagok, Dr. Gál László jegyző, Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető, Nagy Attiláné műszaki ügyintéző, Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető. Tompáné Balogh Mária polgármester: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Ezután javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, ami alapján a képviselő-testület egyhangúlag Bedi Ervin és Bertha Zoltán képviselőket választotta meg. Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra, kiegészítve a 6/g), h) napirendi pontokkal, az alábbiak szerint: Napirendi pontok: 1.) Beszámoló a Mikrotérségi ÁMK 2011/2012. évi tevékenységéről Előadó: Borosné Tóth Zsuzsanna intézményvezető 2.) Beszámoló a éves költségvetés I. féléves végrehajtásáról Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető 3.) A évi költségvetési rendelet módosítása Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető 4.) A képviselő-testület II. féléves munkatervének elfogadása 5.) Belső ellenőrzési jelentés a közfoglalkoztatás vizsgálatáról Dr. Gál László jegyző 6.) Döntést igénylő ügyek a) Ambuláns Bt. vezetőjének kérelme a megbízási szerződés módosítására b) Lakásbérleti szerződések meghosszabbítása c) A Beled, Rákóczi u szám alatti önkormányzati lakás bérlőjének kérése lakásfelszerelés értékének bérleti díjba történő beszámítására d) Döntés a település útjainak kátyúzására beérkezett ajánlatokról e) Csatlakozás a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz

2 f) Döntés a munkaügyi központ elhelyezéséről g) Ajánlat önkormányzati intézmények energiakorszerűsítésére h) Kastély tetőszerkezetének felújítása 7.) Egyebek A képviselő-testület a napirendi pontokat a kiegészítésekkel együtt egyhangúlag elfogadta. Napirendi pontok tárgyalása előtt: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről. Tompáné Balogh Mária polgármester: beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (jegyzőkönyvhöz csatolva), majd a két ülés között az alábbiakról tájékoztatja a képviselő-testületet: elmondja, hogy az elmúlt időszak a falunapok időszaka volt. Részt vett a 20 éves Wiedenmann Kft., Vica 850 éves, és a 100 éves BSE rendezvényein. Megrendezésre került a Glóbusz nap. Augusztus 19-én az augusztus 20-i ünnepség a kerékpáros pihenő átadásával, és Hawai nappal került megrendezésre. Augusztus 20-án lövészverseny volt. Július 16-tól 28-ig igazgatási szünet volt a hivatalba. Ákosfalvi gyerekek táboroztak. A hivatalban közben informatikusváltás történt, az informatikus álláshelyre a pályázatot kiírták, több jelentkező közül egy csornai informatikust alkalmaztak, sajnos beledi pályázó nem volt. Megbeszéléseket folytatott a körjegyzőség polgármestereivel. Az óvoda pályázattal kapcsolatban pedig elmondja, hogy szeptemberben várhatóan utalják a pályázati pénzt. Napirendi pontok tárgyalása: 1.) Beszámoló a Mikrotérségi ÁMK 2011/2012. évi tevékenységéről Előadó: Borosné Tóth Zsuzsanna intézményvezető Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy a pénzügyi bizottsági ülésen részt vett az igazgató asszony és a gazdasági vezető is, a testületi ülésre értekezlet miatt nem tudtak eljönni. Az oktatási társulás a törvény erejénél fogva megszűnik. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi). A képviselő-testület a Mikrotérségi ÁMK 2011/2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 53/2012.(VIII.30.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikrotérségi ÁMK Beled munkájáról előterjesztett beszámolót elfogadja. Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a beszámolóban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon, és a január 1-ével életbe lépő szervezeti változások előkészítésében működjön közre. Felelős: Borosné Tóth Zsuzsanna intézményvezető Határidő: december 31. 2

3 2.) Beszámoló a éves költségvetés I. féléves végrehajtásáról Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy az önkormányzat évi költségvetését a képviselő-testület Ft bevétellel és kiadással állapította meg. Az eredeti előirányzat a félév végére Ft-ra módosult. Elmondja továbbá, hogy a Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása költségvetése I. féléve során összességében Ft kamatbevétel és Ft kamatkiadás teljesült. A DRÖTT költségvetésének teljesítését szintén határozatban el kell fogadni. (Előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik). Major Jenő Pénzügyi Bizottság elnöke: Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja elfogadni a képviselő-testületnek a évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót, és a DRÖTT I. félévi költségvetésének teljesítését. A képviselő-testület a évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 54/2012.(VIII.30.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi I. féléves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyja. Határidő: szeptember 15. A képviselő-testület a Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása I. félévi teljesítését elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 55/2012.(VIII.30.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulás I. félévi költségvetésének teljesítését az előterjesztés szerint elfogadja. Határidő: szeptember ) A évi költségvetési rendelet módosítása Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy a évi költségvetési előirányzatok változtatására központi és saját hatáskörben került sor. A bevételi és kiadási főösszeg Ft-ra módosult. (Rendeletmódosítás a jegyzőkönyv mellékletét képezi). Major Jenő Pénzügyi Bizottság elnöke: Pénzügyi Bizottság a évi költségvetési rendelet módosítását egyhangúlag javasolja elfogadni a képviselő-testületnek. 3

4 A képviselő-testület a évi költségvetési rendelet módosítását elfogadta, és egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 15/2012.(IX.07.) Rendelet Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.13.) önkormányzati rendeletét az előterjesztés szerint módosítja. Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. 4.) A képviselő-testület II. féléves munkatervének elfogadása Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy a testületi ülésre több napirendi ponttal bővül. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve). Jakab Zoltán alpolgármester: javasolja az októberi napirendi pontokat kiegészíteni a hó eltakarítására pályázat kiírásával. Bedi Ervin képviselő-testületi tag: javasolja, hogy tárgyaljanak a járdafelújításokról is. Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy novemberben tárgyalják a jövő évi költségvetési koncepciót, a járdafelújításokat a koncepcióban javasolja tárgyalni. A képviselő-testületet a II. félévi munkatervet az októberre javasolt kiegészítéssel együtt elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 56/2012.(VIII.30.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete évi II. féléves munkatervét az előterjesztés szerint a kiegészítéssel együtt - elfogadja. Utasítja a polgármestert, hogy a munkatervben foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon. Határidő: december ) Belső ellenőrzési jelentés a közfoglalkoztatás vizsgálatáról Dr. Gál László jegyző Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy 29 fő közmunkást foglalkoztatnak. A belső ellenőr a papírmunkákban talált hiányosságokat, az aláírások több esetben nem voltak rendben. A heti bérkifizetés, napi jelentések nagy adminisztrációs teher az itt dolgozóknak. (Belső ellenőrzési jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 4

5 Major Jenő képviselő-testületi tag: elmondja, hogy véleménye szerint jó lenne egyszer arról is beszélni, hogy a közmunkások milyen munkákat végeznek. Persze tudja, hogy nagyrészt mezőgazdasági munkát, továbbá a település rendezését végzik. Jelentős fejlődést nem tapasztal, pl. virágosítást, de azért nagyjából rendezett a település. A belső ellenőrzési jelentés egyhangúlag javasolja elfogadni a képviselő-testületnek. Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy mezőgazdasági munkákat, pl. hagyma és burgonyaültetést, betakarítást végzik, továbbá a temető és a közterületek rendbetételét. A terményt a rászorulóknak osztják. Helyettesítést is végeznek, pl. takarításban. Fontosnak tartja a közfoglalkoztatást, így legalább a családoknál a gyerekek látják, hogy a szülők dolgozni járnak. Jakab Zoltán alpolgármester: elmondja, hogy a városszépítést, a virágosítást nem a közfoglalkoztatottak végezték, de a folyamatos rendbetételét ők végzik. A pályázati pénzből létrehozott állatátrakó sok évig kihasználatlanul állt, most meg lehet nézni, a betakarított terményt ott tárolják. A kapott mag termését rászorulóknak kell szétosztani. Bedi Ervin képviselő-testületi tag: kérdezi, hogy a Takarékszövetkezet előtti tujasort nem lehetne-e visszavágni? Közlekedésbiztonsági szempontokat alapul véve. Jakab Zoltán alpolgármester: elmondja, hogy a tujákat visszanyesni nem érdemes, mert akkor már szinte csak egy csonk maradna. A kiszedését viszont közlekedésbiztonsági szempontból javasolja, és akkor át lehetne ültetni esetleg máshová. A képviselő-testület a belső ellenőrzési jelentést elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 57/2012.(VIII.30.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési vezető által készített ellenőrzési jelentést a évről elfogadja. Utasítja a polgármestert, hogy az ellenőrzésben foglalt javaslatok alapján készítsen intézkedési tervet, és erről a belső ellenőrzési vezetőt értesítse. 6.) Döntést igénylő ügyek a) Ambuláns Bt. vezetőjének kérelme a megbízási szerződés módosítására Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy korábban az Ambuláns Bt. és az önkormányzat között létrejött szerződésben benne volt, hogy a Bt. által foglalkoztatott takarítónő bérének és járulékainak ¼-ét a Bt. leszámlázza az önkormányzatnak, mivel a takarítónő időarányosan munkaidejének ¼-ét a védőnői szolgálatnál látja el. A takarítónő védőnői körzetbe ellátott takarítási költségét szeretné leszámlázni, és ezt a megbízási szerződésbe belefoglalni az eredeti szerződés szerint, mivel ezt jelen szerződése nem tartalmazza. A testület egy olyan megoldást javasolt, hogy a hivatalban 6 órában dolgozó 5

6 takarítónő 8 órás munkaviszonyba történő helyezésével a szóban forgó rendelők takarítását is elvégezhetné, de a doktornő ezt a lehetőséget nem fogadta el. (Kérelem jegyzőkönyvhöz mellékelve). Major Jenő Pénzügyi Bizottság elnöke: elmondja, hogy a szóban forgó takarítási díjat a korábbi szerződésekkel ellentétben a jelenlegi szerződés nem tartalmazza, a doktornő a szerződést úgy írta alá, hogy erre külön a figyelmét nem hívták fel. Számára érthető, hogy nem akar úgymond idegen embert oda beengedni takarítani. Javasolja, hogy módosítsák a szerződést a doktornő kérelmének megfelelően. Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy természetesen a doktornővel tárgyalt az ügyben, de a javasolt lehetőséget nem fogadta el. A hivatali takarítói állás is bizalmi állás, itt is rengeteg bizalmas ügy előfordul. A takarítási díjról készült előterjesztésben kiszámításra került a minimálbér után kifizetendő bér + járulék ¼-e, és a közfoglalkoztatási minimálbér után kifizetendő összeg is. Zsiray Dénes képviselő-testületi tag: elmondja, hogy a doktornő kb. évente Ft költséget említett, amit az önkormányzatnak kellene kifizetni, de ez az előterjesztés szerint kevesebb lesz. Mivel a Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzott, és hallgatólagos megállapodás is született arról, hogy a minimálbér arányos részét fizetné az önkormányzat, ezért eszerint javasolja a szerződésbe belefoglalni. A közfoglalkoztatási minimálbér nem hangzott el a bizottsági ülésen, ezért a mindenkori minimálbér után javasolja kifizetni a bér és járulékainak arányos részét. Bertha Zoltán képviselő-testületi tag: elmondja, hogy a doktornő által kért és a kiszámított összeg közötti megoldásként javasolja, hogy Ft-ot fizessen az önkormányzat ki a Btnek a takarítási díj részeként. Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy véleménye szerint nem biztos, hogy szerencsés konkrét összeget belefoglalni a szerződésbe, célszerűbb minimálbért vagy közfoglalkoztatási minimálbért megjelölni. A képviselő-testület a közfoglalkoztatási minimálbért 1 igen szavazattal támogatta, a Ft-ot pedig 2 igen szavazattal támogatta. A képviselő-testület az Ambuláns Bt. által 1 fő 4 órában foglalkoztatott takarítónő mindenkori minimálbére és járulékai ¼-ének kifizetését, és ezzel a szerződés módosítását támogatta, majd 4 igen és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 6

7 58/2012.(VIII.30.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ambuláns Bt. kérésére az Ambuláns Bt-vel október 28-án kötött megbízási szerződést az alábbiak szerint módosítja. A megbízási szerződés 3.) pontja az alábbiakkal egészül ki: A Bt. által 1 fő 4 órában foglalkoztatott takarítónő mindenkori minimálbérének és járulékainak ¼-ét a Bt. leszámlázza az önkormányzatnak, mivel a takarítónő időarányosan munkaidejének ¼- ét a védőnői szolgálatnál látja el. Utasítja a polgármestert, hogy a fentiek döntésnek megfelelően a megbízási szerződést módosítsa és írja alá, és a Bt. vezetőjét erről értesítse. b) Lakásbérleti szerződések meghosszabbítása Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy Nagyné Császár Mónika és Buthi Márta bérlők bérleti szerződése augusztus 31-én lejár. A bérleti szerződések további 1 évvel történő meghosszabbítását kérik. (Kérelmek jegyzőkönyvhöz mellékelve). Major Jenő Pénzügyi Bizottság elnöke: Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testület 1 évvel meghosszabbítani a kérelmezők bérleti szerződéseit. A képviselő-testület a bérleti szerződést meghosszabbítását támogatta, majd 6 igen és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 59/2012.(VIII.30.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre - az önkormányzat tulajdonában lévő Beled, Füzes u. 2. szám alatti 105 m² nagyságú összkomfortos lakás bérleti jogviszonyát Nagyné Császár Mónika és Nagy Olivér 9343 Beled, Fő u. 9. szám alatti lakos bérlőkkel szeptember 1-tól augusztus 31-ig Ft/hó lakásbérleti díjjal (+ rezsiköltség) meghosszabbítja. Utasítja a polgármestert, hogy a bérleti szerződés meghosszabbításáról gondoskodjon, és e döntésről a bérlőket értesítse. Határidő: szeptember 1. 7

8 A képviselő-testület a bérleti szerződést meghosszabbítását támogatta, majd 6 igen és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 60/2012.(VIII.30.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre - az önkormányzat tulajdonában lévő Beled, Rákóczi u szám alatti 67,55 m² nagyságú összkomfortos lakás bérleti jogviszonyát Buthi Márta 9343 Beled, Arany János u. 18. szám alatti lakos bérlővel szeptember 1-tól augusztus 31-ig Ft/hó lakásbérleti díjjal (+ rezsiköltség) meghosszabbítja. Utasítja a polgármestert, hogy a bérleti szerződés meghosszabbításáról gondoskodjon, és e döntésről a bérlőt értesítse. Határidő: szeptember 1. c) A Beled, Rákóczi u szám alatti önkormányzati lakás bérlőjének kérése lakásfelszerelés értékének bérleti díjba történő beszámítására Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy a Rákóczi u szám alatti önkormányzati lakás bérlője a lakás nyílászáróira szúnyoghálót csináltatott, és kéri, hogy ennek díját a bérleti díjba számítsák bele. Ennek az a módja, hogy először kérelmet kell benyújtani a testületnek, és ha a testület hozzájárul, akkor ezt akkor tudják a bérleti díjba beszámítani, ha a saját nevükre kérik a számlát. Jelen helyzetben az önkormányzat kifizetheti a számlát, amennyiben a testület ezt elfogadja. (Kérelem jegyzőkönyvhöz mellékelve). Major Jenő Pénzügyi Bizottság elnöke: elmondja, hogy mint ahogy elhangzott, egy jól bevált és kialakult gyakorlat van erre. Véleménye szerint az ingatlan értékét növeli, és látszik, hogy több árajánlat közül a legolcsóbbat választották. Pénzügyi Bizottság 4 igen és 1 tartózkodás mellett javasolja a képviselő-testületnek, hogy a számlát kérelmező részére fizesse ki az önkormányzat. Bertha Zoltán képviselő-testületi tag: elmondja, hogy ilyen esetekben az önkormányzat az összeget is behatárolhatja, ezért ezt így nem tudja támogatni. A képviselő-testület támogatta a számla kifizetését a bérlő részére, majd 4 igen és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 8

9 61/2012.(VIII. 30.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérlő kérésére hozzájárul ahhoz, hogy Buthi Márta a Beled, Rákóczi u szám alatti önkormányzati lakás bérlője részére a bérlemény nyílászáróira elhelyezett szúnyogháló Ft (ÁFA-val együtt) költségét az önkormányzat számla alapján megtéríti. Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a bérlőt értesítse. d) Döntés a település útjainak kátyúzására beérkezett ajánlatokról Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy a település útjainak kátyúzására 2 ajánlat érkezett. A Magyar Aszfalt Kft. ajánlati összege Ft + ÁFA, Seres Zoltán, a HORVÁTH D BAU Kft. megbízottjának ajánlati összege pedig Ft + ÁFA, de a kettőt nem igazán lehet összehasonlítani. (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi). Major Jenő Pénzügyi Bizottság elnöke: elmondja, hogy a Magyar Aszfalt Kft. és Seres Zoltán is felmérte a település útjait kátyúzás szempontjából, de a kettőt nem lehet összehasonlítani, a Magyar Aszfalt 10 cm mélyen kátyúz, és a Pannon-Víz Zrt-hez tartozó munkát is tartalmaz az ajánlat, továbbá a m²-ek is kérdésesek. Pénzügyi Bizottság egyhangúlag Seres Zoltán ajánlatát, mint olcsóbb ajánlatot javasolja elfogadni a képviselő-testületnek, mégpedig olyan technikai megoldással, hogy a megvalósulás alapján mérjék fel a m²-t, és az alapján fizessenek. Tompáné Balogh Mária polgármester: kéri, hogy a felméréskor legyen jelen az alpolgármester úrral együtt. Bertha Zoltán képviselő-testületi tag: elmondja, hogy a Vörösmarty utca a legveszélyesebb, véletlenül maradt-e ki, vagy nem is kívánja a kátyúzást elvégezni ebben az utcában? Nagy Attiláné műszaki ügyintéző: elmondja, hogy Seres Zoltán 231 m²-t jelölt, de felmérte a nyomvájúkat, amit nem kértek. Ha ezt kiveszik az ajánlatból, 116 m² terület marad. A Vörösmarty utcát természetesen kérte tőle is. Véleménye szerint járható út lesz, hogy a tényleges megvalósulás alapján fizessenek. A képviselő-testület Seres Zoltán, a HORVÁTH D BAU Kft. megbízottjának ajánlatát fogadta el Ft/m² Ft + ÁFA kátyúvágás díjért, a tényleges megvalósulás szerint, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 9

10 62/2012.(VIII.30.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a benyújtott árajánlatok alapján a város útjainak kátyúzásával a pályázatban meghatározott műszaki tartalom szerint a HORVÁTH D BAU Kft Kunmadaras, Győrffy I. u. 3. szám alatti egyéni vállalkozót bízza meg Ft/m² Ft + ÁFA egyszeri összegű kátyúvágás díjért. Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a cég képviselőjét értesítse, és a vállalkozói szerződés megkötéséről gondoskodjon. e) Csatlakozás a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy évek óta tagjai a rendszernek, ezzel támogatják a felsőoktatásban tanulókat. Az I. helyre kiválasztott tanuló az ösztöndíj dupláját kapja. Zsiray Dénes képviselő-testületi tag: javasolja, hogy vezessenek egy olyan nyilvántartást, hogy ezek a diákok milyen szakirányban tanulnak tovább, illetőleg milyen szakon végeznek. Ez azért lenne fontos, mert most is volt egy informatikai pályázat, és ha van köztük rászoruló ilyen végzettséggel, állással is tudnák segíteni. Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy éppen nemrég volt egy ilyen, hogy megkeresett valakit állás ügyben, de végül nem fogadta el, mivel még továbbtanulási tervei voltak az illetőnek. A képviselő-testület a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozással egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 63/2012.(VIII.30.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja csatlakozási szándékát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat évi pályázati fordulójához. Utasítja a polgármestert, hogy az A és B típusú ösztöndíjakra a pályázati feltételeket írja ki és e döntésről az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságát és a Győr-Moson- Sopron Megyei Önkormányzatot értesítse. 10

11 f) Döntés a munkaügyi központ elhelyezéséről Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy pénteken hívta fel a munkaügyi központ igazgatója, hogy a beledi kirendeltség bérleti szerződését felmondták november 1-től. Kérdése az volt, hogy tudnak-e helyiséget biztosítani. Javasolja az emeleten az informatikus irodáját, az informatikus pedig a volt TV szoba irodájába költözne át, mivel ez utóbbi a konyhából nyílik, így nem kell az ügyfeleknek a konyhában várakozni, hanem a folyosón. Bedi Ervin képviselő-testületi tag: javasolja, hogy a hálózati elosztókat nézzék át még a költözés előtt, nehogy gondok legyenek a gépek beüzemelésénél. A képviselő-testület a munkaügyi központ elhelyezését a hivatalban támogatta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 64/2012.(VIII.30.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Beled, Rákóczi u szám alatt működő Győr-Moson- Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Beledi Kirendeltsége a bérleti jogviszony megszűnése miatt átköltözzön a Beled, Rákóczi u szám alatti Városházára, mint bérleménybe külön bérleti díj és rezsiköltség kikötése nélkül. Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Munkaügyi Központ Igazgatóját értesítse. g) Ajánlat önkormányzati intézmények energiakorszerűsítésére A képviselő-testület a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta. A polgármester a napirendi pont megtárgyalását követően kihirdeti a zárt ülésen hozott határozatot. A képviselő-testület a zárt ülésen egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 65/2012.(VIII. 30.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikrotérségi ÁMK Általános Iskola és Sportcsarnok energiakorszerűsítésére az Energy Hungary Energetikai Zrt-vel kötendő (1076 Budapest, Kunigunda útja 76.) karbantartási és üzemeltetési megállapodást, valamint a karbantartási és energetikai tanácsadásra vonatkozó megállapodást az előterjesztés szerint elfogadja. Ezen épületek komplex épületenergetikai korszerűsítésére, és a napelemes beruházásra vonatkozó pályázati ajánlatot elfogadja azzal a kikötéssel, hogy a pályázat benyújtásának feltétele az iskola további működtetéséről való képviselő-testületi döntés. 11

12 Utasítja a polgármestert, hogy fenti döntésnek megfelelően a megállapodások megkötéséről gondoskodjon, és ezen döntésről a céget értesítse. h) Kastély tetőszerkezetének felújítása Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy májusba beázott a Kastély tetőszerkezete, gyors helyreállítást kellett végezni, melyet a Cseh 92 Kft. végzett el. Tatai Lajost kereste meg, aki nem tudta vállalni, de ajánlott 2 kivitelezőt is, és a műszaki ügyintéző is megkeresett 5 céget. A munkát csak a Műemlékvédelmi Felügyelőség felügyeletével lehet elvégezni. A határidőt már módosíttatni kellett, most szeptember 15-ig kellene a munkát elvégezni. Sajnos csak 1 ajánlat érkezett be a Cseh 92 Kft-től, amit a bizottság nem fogadott el. Úgy néz ki, még 2 ajánlat érkezik hétfőig, éppen ezért hétfőn 16 órakor rendkívüli ülést szeretne összehívni, hogy dönteni tudjanak minél előbb a határidő végett. Úgy gondolja, hogy mivel a Cseh 92 Kft. végezte a helyreállító munkát az épületen, és azonnal a rendelkezésükre állt, amennyiben a legolcsóbb ajánlat az övüké, válasszák őket. Bedi Ervin képviselő-testületi tag: elmondja, hogy nem a Cseh 92 Kft. ellen döntöttek, csak szeretnék, ha legalább 2 ajánlat közül tudnának dönteni. Major Jenő képviselő-testületi tag: azért nem javasolja a Cseh 92 Kft-t, mert a tornacsarnok felújításánál észrevételezett hibákat nem javították ki. Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy a tornacsarnokon minden munkát elvégeztek, és kijavítottak. Sajnos nincs sok olyan kivitelező, aki a munkát generálba el tudná végezni. Major Jenő képviselő-testületi tag: elmondja, hogy nem tartja praktikusnak, hogy mindig ugyanazzal a vállalkozóval végeztetik a munkát. Úgy véli, többek között azért nem pályáznak mások, mert tudják, hogy úgyis mindig ugyanaz nyer, úgy tűnik másnak nincs esélye. A képviselő-testület a döntést a hétfői rendkívüli ülésig elnapolta. 7.) Egyebek Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy szeptemberben induló utazási magazinban ajánlanak műsoridőt (mellékelve). Mivel nagyon drága, nem támogatja. Elmondja továbbá, hogy Zsirai László gyórói kötődésű író Beledről írna könyvet. Ha valaki úgy gondolja, hogy lenne rá igény, következő ülésen jelezze. A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette. Major Jenő képviselő-testületi tag: elmondja, hogy vannak alkalmi árusok a településen, van-e nekik az árusításra engedélyük? 12

13 Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy közterület használati engedéllyel rendelkeznek, és díjat fizetnek. Szupinger Tamás képviselő-testületi tag: elmondja, hogy Forrásnál elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő edények elé nem oda való szemetet helyeznek el. Nem tudják, hogy ki hordja oda a szemetet, ezért kéri a lakosságot, hogy figyeljenek erre jobban. Továbbá szeretné megkérdezni, hogy avarégetést tartalmaz-e a rendeletük? A nagy melegekbe égettek avart. Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy tűzgyújtási tilalom van. Lehet rá rendeletet alkotni, és bizonyíték birtokában el lehet járni a tűzgyújtókkal szemben. Mivel tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendeletük van, javasolja, hogy ezzel egészítsék ki. Bedi Ervin képviselő-testületi tag: javasolja, hogy miután a módosított rendelet hatályba lép, amennyiben ilyen előfordul, ne csak a tűzgyújtót, hanem a szomszédokat is figyelmeztessék, mint ahogy ez már elhangzott az égetéssel kapcsolatban, amikor a napirendi pontot tárgyalták. A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette. Mindezek után, mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester a testületi ülést 18,30 órakor bezárta. K.m.f. Tompáné Balogh Mária polgármester Dr. Gál László jegyző Bedi Ervin jegyzőkönyv-hitelesítők Bertha Zoltán Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető 13

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. november 3-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a rendőrség munkájáról Előadó: Kiss Zoltán kapitányságvezető, Rendőrkapitányság Kapuvár

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a rendőrség munkájáról Előadó: Kiss Zoltán kapitányságvezető, Rendőrkapitányság Kapuvár Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 30-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2009. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. július 27-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők. 12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 25. napján 08:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-5/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. március 12-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 5-én 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 5-én 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli i hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 5-én 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 21-én (hétfőn) 18,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-28/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2014.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2012. augusztus 22-én 17:20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 177-180 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatszám: 266 283. Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal T i s z a a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 21-i rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 9-én 14,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend:

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről Tartalmazza: 219-226/2013.(X.16.) számú határozatokat 19-20/2013.(X.21.) rendeleteket JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. március 4-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. június 20-án megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Igazgatási Osztályvezető megjelent. Meghívott: Dr. Nagy Szabina Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Hivatalvezető

Igazgatási Osztályvezető megjelent. Meghívott: Dr. Nagy Szabina Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Hivatalvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. november 25-én, 17 órakor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott nyilvános üléséről. A Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. május 14. (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Verőce Község i Hivatal Tanácsterme (2621 Verőce, Árpád út 40.) Jelen vannak a Képviselő-testületből:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2007. szeptember 17-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 162/2012.(XII.17.) Döntés az érvénytelen jegyzői pályázatokról 163/2012.(XII.17.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-15/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.október

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről. Szám:..-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelenteket és megállapítja,

Részletesebben

Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án 17,00

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 14 /2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 24-14/2014/Iszk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske, Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. november 26. 14 00 óra Az ülésen megjelent

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 50-16/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A kiküldött napirendi pontokat a módosítással a képviselők egyhangúan elfogadták.

Jegyzőkönyv. A kiküldött napirendi pontokat a módosítással a képviselők egyhangúan elfogadták. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2013. november 14-én megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2010. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2010. március 29-én (hétfın) 17,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. november 19-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. november 19-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. november 19-i soros ülésén Hozott határozatok: 167-179/2015.(11.19.) Hozott rendelet: 13/2015. (XI.23.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. november 13-án megtartott ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet mb.jegyző, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/105-10/2014. Készült: 2 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án 16,50 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án 16,50 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 27/2012. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án 16,50 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. N a p i r e n d : Nyilvános ülés. 1. A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása Kovács Imre polgármester

J e g y zőkö n y v. N a p i r e n d : Nyilvános ülés. 1. A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása Kovács Imre polgármester J e g y zőkö n y v Készült a Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Nem jelent meg: polgármester;

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma Tárgy Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 26/2013. (III.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. 11/2007. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 02-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Képviselő-testülete 11/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. szeptember 26-án (hétfőn) 18,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. augusztus 9-én tartott nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. szeptember 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-87/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben