Angol C nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Angol C2 1 1 051 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok"

Átírás

1 Angol C nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A képzés formája ANGOL A Közös Európai Referenciakeret szerinti csoportos A1 szinttől C2 szintig opcionális nyelvvizsga felkészítő modulokkal Általános nyelvi képzés Kontaktórás képzés Csoportos felkészítés Minimális óraszám 1020 Maximális óraszám opcionális 195 óra

2 A nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló, 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet 3. melléklet szerinti tanúsítvány kiadásának feltételei : 1) Az intézmény által szervezett képzést záró vizsga sikeres Megfelelt minősítésű teljesítése. Megfelelt minősítés megszerzésének feltétele az egyes modulok záróvizsga követelményeinek min. 60% os teljesítése (írásbeli vizsga: min. 60%, szóbeli vizsga: min. 60%). 2) Modulonként meghatározott óraszám legalább 80 % án való részvétel. Tanúsítvány kiadásának feltétele Amennyiben a felnőttképzési szerződésben rögzítve a képzés során egy modul valósul meg, a modulzáró vizsga a képzést záró vizsgának minősül. A sikeres, Megfelelt minősítésű képzést záró vizsga és a modul óraszámán való 80% os részvétel alapján az intézmény tanúsítványt állít ki a képzés során megszerzett nyelvi képzettségi szintről. Amennyiben a felnőttképzési szerződésben rögzítve a képzés során egymást követően több modul valósul meg, az utolsó modult követő modulzáró vizsga minősül a képzést záró vizsgának. Ebben az esetben is a tanúsítvány kiállításának feltétele a sikeres köztes írásbeli és/vagy szóbeli modulzáró vizsgák és modulonként 80% os részvétel. Azonban a képzésben résztvevő kérésére az intézmény a tanúsítványt a fenti feltételek alapján modulonként is kiállíthatja. A felnőttképzést folytató intézmény a nyelvi képzésen való részvételről a résztvevő kérésére igazolást állít ki, ha a képzésben résztvevő nem teljesítette a képzési programban meghatározott képzést záró vizsga követelményeit (írásbeli vizsga min. 60%, szóbeli vizsga min. 60%). Igazolás kiadásának feltétele Az igazolás kiállításának feltétele, hogy a felnőttképzési szerződésben rögzített képzés során a résztvevő hiányzásának mértéke nem haladja meg a 20% ot. Egy képzés során egy megvalósuló modul esetén a modul óraszámának 20% át, több modul egymást követő megvalósulása esetén modulonként meghatározott óraszámok 20% százalékát.

3 A programkövetelmény modulszerkezete Modulok lehetséges száma és lehetséges modulszerkezet azonosítók KER szintenként KER A1 KER A1 / 1 4 KER A2 KER A2 / 1 4 KER B1 KER B1 / OP 1, OP 2 KER B2 KER B2 / OP 1, OP 2, OP 3 KER C1 KER C1 / OP 1 KER C2 KER C2 / 1 6 Modulok száma szintenként KER A1 4 KER A2 4 KER B1 4 + OP 1, OP 2 KER B2 8 + OP 1, OP 2, OP 3 KER C1 8 + OP 1 KER C2 6

4 Képzési követelmények leírása KER szintek szerint KER A1 szint Csoportos minimális óraszám 120 Csoportos maximális óraszám 120 A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák A bemeneti kompetenciák meglétének vizsgálata: 1) KER A1 szint első moduljába való csatlakozás esetén a bemeneti kompetenciák meglétének vizsgálata nem relváns, ha a képzésre jelentkező még nem rendelkezik előzetesen megszerzett ismeretekkel vagy kérésére a KER A1 szint első moduljának első órájához kíván csatlakozni. 2) Az A1 szint további moduljaihoz csatlakozni a jelen programkövetelmény szerinti előző modul sikeres elvégzéséről egy évnél nem régebben kiállott Tanúsítvány alapján lehet vagy 3) Az adott felnőttképzést folytató intézmény által írásban és szóban felmért előzetesen megszerzett tudás alapján lehet. Mind az írásbeli mind a szóbeli szintfelmérés során az előző modul követelményeinek min. 60% os teljesítése szükséges.

5 A szint kimeneti követelményei Önálló beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit. Hallás utáni értés: Megérti a személyére, a családjára, a közvetlen környezetére vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat és szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzá. Szövegértés: Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy szavak segítségével. Társalgás: Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni, illetve segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Írás: Tud képeslapra rövid és egyszerű (például nyaralási) üdvözletet írni. Ki tud tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adataira vonatkozó részeket, például a szállodai bejelentőlapon a nevét, az állampolgárságát és a címét. Közvetítés: A szintnek megfelelően a képzésében résztvevőtől elvárhatóan megértett olvasott vagy hallott szöveg tartalmát és az elhangzott információkat össze tudja foglalni magyar nyelven. Ismerős, nagyon egyszerű magyar nyelvű szöveg lényegét egyszerű nyelvtani szerkezetekkel és szókinccsel le tudja írni vagy szóban el tudja mondani.

6 A KER A1 szint tartalmi követelményei NYELVTANI ISMERETEK Grammatikai helyesség: Korlátozott mértékben tudja alkalmazni néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta betanult készletét. Helyesírási tudásszint: Le tud másolni ismert szavakat és rövid fordulatokat, pl. egy egyszerű jeleket vagy instrukciókat, mindennapi tárgyak nevét, üzletek nevét és rendszeresen használt állandósult fordulatokat. Nyelvtani szerkezetek: Ábécé Hangok, kiejtés, betűzés, szórend Személyes névmások személyes névmások tárgyesete Létezés kifejezése: to be ige használata jelen időben állítás, kérdés, tagadás Kérdőszavak Birtokos jelzői névmások Névelők: a/an, the, Számok: Főnevek egyes és többes szám megszámlálható, megszámlálhatatlan főnevek Mennyiség kifejezése: a, some, any, much, many, a lot of, lots of Mutató névmások: this, that, these, those Melléknevek egy és több szótagból álló ed, ing végződésű melléknevek melléknevek fokozása (alapfok, középfok, felsőfok) Minőségi viszonyok: quite, very, really Felszólító mód Let s, How about Egyszerű jelen idő állítás, tagadás, kérdés idő (at, in, on) hely (at, in, to) Kérdőszórend, kérdőszavak: Who, What (alanyra, tárgyra) When, What time, Where, How How much, How many Birtokviszony, birtoklás kifejezése s, of have, have got hangsúlyos birtokos névmások kérdőszó: Whose? There is / there are szerkezet Főnévi igenév / ing Like + ing, Would like + főnévi igenév

7 Igék: igék 1., 2. és 3 alakja Igeidők: egyszerű jelen idő folyamatos jelen idő befejezett jelen idő egyszerű múlt idő egyszerű jövő idő jövő idő kifejezése: going to, folyamatos jelen idő Időhatározók, elöljárók gyakoriság kifejezés at the moment, now múltra vonatkozó időhatározók ever, never, just, yet, already Helyhatározók, elöljárók hely meghatározása irány meghatározása Segédigék: do / be / have tudás, képesség kifejezése: can, can t, could, couldn t, will be able to engedélykérés, adás: Can I?, You can kötelesség kifejezése: have to állítás, kérdés, tagadás (jelen, múlt, jövő időben) tanácsadás: should, shouldn t (jelen időben) lehetőség kifejezése: may

8 A KER A1 szint tartalmi követelményei TÉMAKÖRÖK ÉS SZÓKINCS Szókincs terjedelme: Alapvető szókincse van, amely bizonyos konkrét szituációkra vonatkozó különálló szavakból és fordulatokból áll. Témakörök Személyes információk Családtagok Munkahelyen: mindennapi szokásos cselekvések, napirend bemutatása Foglalkozások: feladatok, felelősségi körök Munka és szabadidő: szabadidős tevékenységek, hétvégi napirend Otthon, lakás bemutatása Szűkebb környezet, az utcán Szobák, háztartási eszközök bemutatása Útbaigazítás Tanulás, képességek, kompetenciák Ünnepek, jeles események Ételek, italok Kávézóban, étteremben Főzés, ételek elkészítése, receptek Napi szükségletek Életmód: városi és vidéki élet jellemzői Vásárlás (piacon. szupermarketben, áruházban) Városi és vidéki élet Útbaigazítás Személyek külső, belső tulajdonságainak leírása Öltözködés, divat, ruhadarabok Évszakok, évszakok jellemzői Időjárás Tömegközlekedés Utazás vonattal Utazás repülővel Angol ábécé, fonetika, hangok Időpont, óra Számok (tőszámnevek, törtszámok, tizedes számok, telefonszámok, évszámok, árak, összegek, pénznemek) Összetett szavak: főnevek Kifejezések: ige+főnév Vonzatos igék Szabályos igék: Rendhagyó igék Szövegösszetartó eszközök: and, so, but, because Tulajdonságok, jellemzők Szövegösszekötő eszközök: However, when, until Határozók

9 Kötőszavak Melléknevek Hely és irány meghatározása Kifejezések take, get Negatív és pozitív élmények az életben (múltbeli és jelenbeli) Kötőszavak összehasonlítás és ellentét Bocsánatkérés Elnézést kérés Probléma felöl érdeklődés Engedélykérés, engedélyadás Pontosítás kérése Baráti és udvarias kérés és válaszadás Érzések kifejezése Ünnepnapnak megfelelő köszöntés Udvarias kérés és közlés Segítség kérés és segítség nyújtás Javaslattétel és reagálás

10 Modulszerkezet azonosító: KER A1 / 1 4. A1.1. modul Minimum óraszám Maximum óraszám Tartalmi követelmények Nyelvtani ismeretek Létige: to be (am/is/are) Birtokos névmások (my, your, his, her) Igék: have/go/live/like Birtokviszony: s, of Egyszerű jelen idő (he/she/it) állítás, kérdés, tagadás Egyszerű jelen idő (I/you/we/they) állítás, kérdés, tagadás Gyakoriságot kifejező határozók: always, usually, often, never Témakörök, szókincs Angol ábécé, fonetika, hangok Számok Személyes információk Melléknevek Családtagok Munkahelyen: mindennapi szokásos cselekvések, napirend bemutatása Foglalkozások: feladatok, felelősségi körök Időpont, óra Munka és szabadidő: szabadidős tevékenységek, hétvégi napirend Kommunikációs, civilizációs ismeretek Személyes információk közlése Mások bemutatása Birtoklás kifejezése Rövid blog írása Mindennapi szokásos cselekvések kifejezése egyes szám harmadik személyben (állítás, tagadás) Információkérés szokásos cselekvésekkel kapcsolatban Idő, óra ismerete (brit, amerikai) Találkozó időpontjának megbeszélése Személyes névmások tárgyesetének használata írásban Mindennapi szokásos cselekvések kifejezése (állítás, tagadás) munkahelyi feladatok, szabadidős tevékenységek Bemutatkozás / bemutatás és az alapvető üdvözlési és elköszönési kifejezések ismerete Érdeklődés hogylét felöl

11 Bocsánatkérés Elnézést kérés Probléma felöl érdeklődés Engedélykérés, engedélyadás Mondanivaló pontosításának kérése A személyes adatokhoz és bizonyos konkrét helyzetekhez kötődő szavak és egyszerű fordulatok nagyon alapvető tárházát ismeri. Feljegyzések, üzenetek és formanyomtatványok Le tud írni számokat és dátumokat, saját nevét, nemzetiségét, címét, korát, születési idejét vagy az országba való megérkezésének idejét stb. például szállodai bejelentőlapon. Le tud másolni egyes szavakat és rövid, standard nyomtatott szövegeket. Le tudja írni lakcímét, nemzetiségét és egyéb személyi adatait. Le tud másolni ismert szavakat és rövid fordulatokat, pl. egyszerű jeleket vagy instrukciókat, mindennapi tárgyak nevét, üzletek nevét és rendszeresen használt állandósult fordulatokat. Szavakat, illetve szócsoportokat össze tud kapcsolni nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal, pl.: és vagy Csupán korlátozott módon tud használni néhány egyszerű, betanult nyelvtani szerkezetet és mondatfajtát. Szavakat, illetve szócsoportokat össze tud kapcsolni nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal, pl.: és vagy azután. Fel tud tenni és meg tud válaszolni személyes adatokra vonatkozó kérdéseket. Képes egyszerűen kommunikálni, de feltétlenül szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és módosításokra. Egyes fordulatokra lebontva meg tud érteni nagyon rövid, egyszerű szövegeket, ismerős nevek, szavak és alapvető fordulatok felismerésével és szükség szerinti újraolvasással. A1.2. modul Minimum óraszám Maximum óraszám Tartalmi követelmények Nyelvtani ismeretek Főnevek többes száma There is/are Mutató névmások: this/that/these/those Segédige tudás, képesség: can/can t Adverbs (quite well, not at all) Légige múlt idő: was/were/could Egyszerű múlt idő: szabályszerű és rendhagyó igék 2. alakja Időhatározók múlt idő: last night, yesterday morning

12 Témakörök, szókincs Otthon, lakás bemutatása Szűkebb környezet, az utcán Szobák, háztartási eszközök bemutatása Útbaigazítás Tanulás, tudás, képesség Negatív és pozitív élmények az életben (múltbeli és jelenbeli) Melléknevek és határozók Számok (tőszámnevek, törtszámok, tizedes számok, telefonszámok, évszámok, árak, összegek, pénznemek) Összetett szavak: főnevek Kifejezések: ige+főnév Vonzatos igék Szabályos igék alakjai Rendhagyó igék alakjai Szövegösszetartó eszközök: and, so, but, because Szövegösszekötő eszközök: However, when, until Kommunikációs és civilizációs ismeretek Saját otthon, a lakás berendezésének, a lakás szűbb környezetének bemutatása. Nevezetes épületek bemutatása Mindennap használatos személyes tárgyak leírása, (jellemzők, funkció) Számok (tőszámnevek, törtszámok, tizedes számok, telefonszámok, évszámok, árak, összegek, pénznemek) Udvarias kérés és válaszadás Saját lakóhely és ismerők leírása egyszerű fordulatokkal és mondatokkal Tudás, képesség kifejezése (jelenben és a múltban) Gyermekkori, fiatalkori képességek leírása Családtagjainak külső, belső tulajdonságait röviden bemutatni, velük való viszonyát leírni Sorszámnevek Dátum meghatározása Személyes információk, múltbeli és jelenbeli szokások, mindennapi élet (otthon, munka, iskola) bemutatása Fiatalkori élmények leírása Baráti és udvarias kérés és válaszadás Érzések kifejezése: ed végződésű melléknevek Tulajdonságok, jellemzők kifejezése: ing végződésű melléknevek

13 Lakóhelyét és ismerőseit egyszerű fordulatokkal és mondatokkal le tudja írni. Részt tud venni egyszerű interakcióban, de a kommunikáció teljesen a lassabb ismétlésen, körülíráson és módosításon múlik. A közvetlen szükségletek vagy nagyon ismerős témák területén fel tud tenni és meg tud válaszolni egyszerű kérdéseket, tud egyszerű állításokat kezdeményezni, illetve azokra reagálni. Ismeri a bemutatkozás/bemutatás valamint az alapvető üdvözlési és elköszönési kifejezések használatát. Tud mások hogyléte felől érdeklődni és a hírekre reagálni. Meg tudja érteni a konkrét, egyszerű szükségletek kielégítésére szolgáló mindennapos kifejezéseket, ha egy megértő beszélő közvetlenül hozzá beszél világosan, lassan és ismétlésekkel. Létre tud hozni emberekkel és helyekkel kapcsolatos egyszerű, többnyire különálló fordulatokat. Leírást tud adni saját magáról, foglalkozásáról, lakóhelyéről. Követni tud egyszerű, rövid, írásos útbaigazításokat (például, hogyan jut el X ből Yba). Interjú során válaszolni tud a nagyon lassan és világosan mondott egyszerű személyes adatokra vonatkozó kérdésekre, ha a beszéd közvetlen és nem idiomatikus. Követni tudja a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére. A1.3. modul Minimum óraszám Maximum óraszám Tartalmi követelmények Nyelvtani ismeretek Egyszerű múlt idő Kérdőszórend Időhatározók (on, in, at) + napszakok, dátumok, időpontok Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek Névmások (some, any, much, many, a lot of) Like doing / Would like to do Melléknevek fokozása, összehasonlítás: alap, közép, felsőfok Birtoklás kifejezése: have got Vonatkozói névmások Felszólító mód Témakörök Ünnepek, jeles események Ünnepnapnak megfelelő köszöntés Ételek, italok Kávézóban, étteremben Főzés, ételek elkészítése, receptek

14 Napi szükségletek Életmód: városi és vidéki élet jellemzői Ellentétes értelmű melléknevek Vásárlás (piacon. szupermarketben, áruházban) Városi és vidéki élet Útbaigazítás Hely és irány meghatározása Módhatározók Kötőszavak: during, before, between, after Kommunikációs és civilizációs ismeretek Ünnepi hagyományok és szokások Önéletrajz és mások életének rövid leírása Étteremben, kávézóban előforduló párbeszédekben való részvétel Kedvenc ételünk és elkészítésének rövid ismertetése Hozzávalók ismertetése, mértékegységek átváltása, mennyiség meghatározása A városi és a vidéki élet jellemzői, összehasonlítása Udvarias kérés és közlés Fel tud olvasni egy nagyon rövid, begyakorolt bejelentést pl. az előadó bemutatását vagy pohárköszöntőt. Egyszerű feliratokon a leggyakrabban előforduló mindennapi helyzetekben felismer ismerős neveket, szavakat és nagyon alapvető fordulatokat. Képes számokat, mennyiségeket, költséget és az időt kezelni. A1.4. modul Minimum óraszám Maximum óraszám Tartalmi követelmények Nyelvtani ismeretek Folyamatos jelen idő Egyszerű jelen idő / folyamatos jelen idő Elöljárószavak: in/at/on Határozatlan névmások Egyszerű jövő idő / to be going to Célhatározói mellékmondatok: főnévi igenév Befejezett jelen idő Rendhagyó igék 3. alakjai Határozók: ever, never, yet, just Igeidők áttekintése: egyszerű jelen, folyamatos jelen, egyszerű múlt, befejezett jelen, egyszerű jövő idő, to be going to

15 Témakörök, szókincs Személyek külső, belső tulajdonságainak leírása Öltözködés, divat, ruhadarabok Évszakok, időjárás Tömegközlekedés Utazás vonattal Utazás repülővel Kötőszavak összehasonlítás és ellentét: but, however, although, For a start Kifejezések take, get Kommunikációs és civilizációs ismeretek Egyszerű párbeszédek kezdeményezése, párbeszédekben való részvétel, párbeszédek befejezése Hírekre reagálás Rövid élménybeszámoló múltbeli eseményről és információkérés. Közlekedési eszközökön jelzések, alapvető szabályok értelmezése. Tömegközlekedési eszközökön éa vonaton való esetén során menetrendet értelmezése, jegyvásárlás, utazással kapcsolatos információ kérése. Repülővel való utazás esetén interneten keresztül repülőjegy vásárlás, szabályok értelmezése, a repülőtéren, útlevél és vámvizsgálat során, illetve a repülőgén előforduló egyszerű párbeszédekben való részvétel. Segítség kérés és segítség nyújtás Javaslattétel és reagálás Udvarias kérés Elboldogul nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozásokkal, de sok szünetet tart, amikor a kifejezéseket keresgéli, a kevésbé ismerős szavakat próbálja kiejteni, vagy a mondanivalóját helyesbíteni. Magáról és kitalált személyekről egyszerű fordulatokat és mondatokat tud írni, pl. hol laknak és mit csinálnak. Meg tud érteni rövid, egyszerű képeslapszövegeket. Fogalmat tud alkotni egyszerűbb információs anyagok és rövid, egyszerű leírások tartalmáról, különösen, ha kép is van hozzá.

16 KER A2 szint A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák Csoportos minimális óraszám 120 Csoportos maximális óraszám A bemeneti kompetenciák meglétének vizsgálata: 1) Az első modulhoz való csatlakozás a KER A1 nyelvi szint meglétét igazoló, az intézmény vagy más engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény által egy évnél nem régebben kiállított Tanúsítvány alapján történik vagy 120 2) Az A2 szint további moduljaihoz csatlakozni a jelen programkövetelmény szerinti előző modul sikeres elvégzéséről egy évnél nem régebben kiállott Tanúsítvány alapján lehet vagy 3) Az adott felnőttképzést folytató intézmény által írásban és szóban felmért előzetesen megszerzett tudás alapján lehet. Mind az írásbeli mind a szóbeli szintfelmérés során az előző modul követelményeinek min. 60% os teljesítése szükséges. A szint kimeneti követelményei Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a személyéhez közvetlenül kapcsolódó, gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. személyes adatai, család, vásárlások, szűk környezet, tanulás, munka). Megérti az egyszerű és világos hirdetések és üzenetek lényegét. Szövegértés Olvasás: El tud olvasni rövid, nagyon egyszerű szövegeket. Megtalálja a várható / konkrét információt a mindennapi, egyszerű szövegekben (pl. rövid hirdetés, prospektus, menü, menetrend), és megérti a rövid, egyszerű magánleveleket. Beszéd Társalgás: Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről. Írás: Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy magánjellegű, például köszönőlevelet írni.

17 A KER A2 szint tartalmi követelményei NYELVTANI ISMERETEK Grammatikai helyesség: Tudjon helyesen használni néhány egyszerű szerkezetet amellett, hogy még rendszeresen elkövet alapvető hibákat, például összekeveri az igeidőket és megfeledkezik az egyeztetésről, azonban rendszerint legyen világos, hogy mit próbál mondani. Helyesírási tudásszint: Tud folyamatos szöveget írni, amely általában mindvégig érthető. A helyesírás, a központozás és a szöveg elrendezése elég helyes ahhoz, hogy túlnyomórészt követhető legyen. Nyelvtani szerkezetek: Kérdésszerkesztés, kérdések szórendje Számnevek ismétlése Névmások: something, anything, nothing, etc. Cselekvés, történés, létezés kifejezése: egyszerű jelen idő folyamatos jelen idő egyszerű múlt idő (szabályos és rendhagyó igék) folyamatos múlt idő jövőidejűség will, won t, going to, present continuous present perfect (ever, never, just, already, yet, since, for) A used to használata Modalitás: will, won t have to, must, don t have to, mustn t may, might should, shouldn t So, neither + segédigék Szenvedő szerkezet jelen és múlt időben Feltételes mondatok 1. típusa (if + present, will ) 2. típusa (if + past, would ) Minőségi viszonyok: melléknevek felsőfoka (ever + present perfect) összehasonlítás (as as, less than) Jelzői mellékmondatok (a person who, a thing which) Vonatkozói névmások (that, which, who) Logikai viszonyok: so, because, but, although Módosítószavak: a bit, really, etc. A say, ask, tell igék használata Szövegösszetartó eszközök: helyhatározók hely és időhatározó elöljárószavak a főnévi igenév a mondatban az ing alak használata mozgást jelentő elöljárószavak

18 A KER A2 szint tartalmi követelményei TÉMAKÖRÖK ÉS SZÓKINCS Szókincs terjedelme: Elegendő szókincse van alapvető kommunikációs szükségletek kifejezésére és ahhoz, hogy boldoguljon egyszerű szükséghelyzetekben. Szókincs alkalmazása: Szűk szókincsét alkalmazni tudja a konkrét mindennapi szükségletek terén. Témakörök: Bemutatkozás, ismerkedés Partnerkapcsolatok Szabadidős tevékenységek: sport, hobbi Ételek, étkezési szokások Vásárlás: szupermarketben, gyógyszertában, újságosnál Tervek, célok, ambíció Életkorral összefüggő tulajdonságok, szokások leírása Generációs különbségek bemutatása Szabadidős tevékenységek: moziban, filmek Emberi kapcsolatok: család, szerepünk a család életében Életstílusok: hazánkban és a célnyelvi országokban Történelmi személyek életének bemutatása Foglalkozások feladatkörök Gazdagság, szegénység Életciklusok: születés, fiatalkor, felnőttkor, házasság, öregkor, halál Generációs különbségek, ellentétek Vendégségben, meghívás Könyvek, olvasás Filmek Érzelmek kifejezése (angry, nervous, delighted, stressed) Kommunikáció: internet, mobiltelefon Telefonálás szabályai Ideális család Házirend, szabályok Fiatalokra jellemző szokások, viselekedési formák, külső, belső tulajdonságok Divat, ruhadarabok, anyag, minta Fiatalok szabadidős tevékenységei: party, strand, tengerpart, nyaralás Orvosnál, gyakori betegségek, tüneteik A siker jelentése Állásinterjún Melléknevek és főnevek, at, about, of, on, in, with, for) Hasonló jelentésű igék (speak/talk, say/tell) Több jelentéssel bíró szavak (a blind date, dates are good for you) Módhatározók Időhatározók, elöljárók idő, datum kifejezése

19 Szövegösszetartó eszközök: but, although, however, so, because Több szóból álló igék I. (move back, take away, grow up) Több szóból álló igék II. (give up, take off, look after) Szinonímák és ellentétek Főnevek és melléknevek Összetett szavak: főnév + főnév (text message, businessman ) Kifejezések: ige + főnév (take notes, send a text message) Szövegösszekötő eszközök: Firt of all, Also, However, such as Szókapcsolatok: határozó + melléknév (well known, badly behaved) Kifejezések elöljárók Kifejezések: hivatalos / baráti level Élménybeszámoló múltbeli eseményekről Üdvözlés, búcsúzkodás, jó kívánságok kifejezése és arra válaszadás Személyes igények, szükségletek, életcélok leírása Kedvelés, preferálás kifejezése Érdeklődés kifejezése Dícséret, bók kifejezése Véleménykérés, vélemény kifejezése Udvarias kérés, elutasítás Javaslatkérés, javaslat, ajánlás kifejezése Kétségek és bizonytalanság kifejezése Bejelentések, gratuláció, sajnálat kifejezése Érvek, ellenérvek kifejezése Búcsúzkodás, elköszönés, köszönetnyilvánítás Szolgáltatásokkal kapcsolatos információkérés Egyetértés, egyet nem értés kifejezése Megerősítés kérése (It s, isn t it?) Valós feltételek kifejezése Valótlan feltételek, álmak, vágyak kifejezése Dilemmák leírása, döntéshozás kifejezése

20 Modulszerkezet azonosító: KER A2 / 1 3. A2.1. modul Minimum óraszám Maximum óraszám Tartalmi követelmények Nyelvtani ismeretek Igeidők áttekintése Jelen, múlt, jövő idő Kérdőszórend, kérdőszavak Egyszerű jelen idő / folyamatos jelen idő Birtokviszony: have / have got Like + gerund, Would like + főnévi igenév Egyszerű múlt idő időrendi sorrend Folyamatos múlt idő egyidejűség Témakörök Bemutatkozás, ismerkedés Partnerkapcsolatok Szabadidős tevékenységek: sport, hobbi Szókincs: melléknevek és főnevek Szókincs: módhatározók Elöljárók (to, from, at, about, of, on, in, with, for) Hasonló jelentésű igék (speak/talk, say/tell) Több jelentéssel bíró szavak Időhatározók, elöljárók idő, datum kifejezése Üdvözlés, búcsúzkodás, jó kívánságok kifejezése és arra válaszadás Személyes igények, szükségletek, életcélok leírása Kedvelés, preferálás kifejezése Érdeklődés kifejezése Kommunikációs és civilizációs ismeretek Ismerkedés, személyes információk közlése Személyes információk, élmények, bemutatkozás (jelenbeli, múltbeli, jövőbeli események, élmények) Barátok, közeli ismerősök bemutatása Információkérés Baráti beszélgetésben való részvétel Baráti levelezés során hibák javítása Kedvelés, preferálás kifejezése Vágyak kifejezése Rövid párbeszédekben való részvétel, érdeklődés

21 Szokásos cselekvések, tevékenységek leírása Változatos jelzők, melléknevek használata Megfelelő stílus és szinonímák használata írás során Képeslap írása nyaralás, szabadidős tevékenység során szerzett élményekről Információközlés, adatok, időpontok, dátumok Múltbeli esemény elmesélése Állapot kifejezése Használni tudja az üdvözlés és megszólítás egyszerű, mindennapi udvarias formáit. Ismertetni tudja családját, életkörülményeit, oktatási hátterét, jelenlegi vagy legutóbbi állását. Egyszerű szavakkal leírást tud adni emberekről, helyekről, tulajdontárgyakról. Elegendő szókincse van alapvető kommunikációs szükségletek kifejezésére. Elegendő szókincse van ahhoz, hogy boldoguljon egyszerű szükséghelyzetekben. El tudja mondani, hogy mit szeret és mit nem. Kiszámítható, betanult tartalmú nagyon rövid, begyakorolt bejelentést tud tenni, amely a koncentrált figyelemre hajlandó hallgatók számára érthető. Meg tud érteni olyan rövid, egyszerű szövegeket, amelyek a leggyakrabban előforduló szókincset, valamint nemzetközileg használt szavakat tartalmaznak. Néhány egyszerű szerkezetet helyesen használ, de még rendszeresen elkövet alapvető hibákat, például hajlamos összekeverni az igeidőket és megfeledkezni az egyeztetésről, azonban rendszerint világos, hogy mit próbál elmondani. Ki tud bővíteni megtanult fordulatokat azok elemeinek egyszerű átrendezésével.

22 A2.2. modul Minimum óraszám Maximum óraszám Tartalmi követelmények Nyelvtani ismeretek Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek Mennyiségek meghatározása, névmások Határozatlan névmások Névelők (a, an, the, ) Igék, kifejezések + főnévi igenév/ gerund Célhatározói mellékmondatok: főnévi igenév Jövő idő kifejezése: egyszerű jövő idő, folyamatos jelen idő, to be going to Melléknevek fokozása alap, közép, felsőfok Kérdés: Milyen? Összehasonlítás alap, közép, felsőfok Vonatkozó névmások Témakörök Ételek, étkezési szokások Vásárlás: szupermarketben, gyógyszertában, újságosnál Életkorral összefüggő tulajdonságok, szokások leírása Generációs különbségek bemutatása Emberi kapcsolatok: család, szerepünk a család életében Tervek, célok, ambíció Életstílusok: hazánkban és a célnyelvi országokban Szabadidős tevékenységek: moziban, filmek Több szóból álló igék I. (move back, take away, grow up) Több szóból álló igék II. (give up, take off, look after) Szinonímák és ellentétek Szövegösszetartó eszközök: but, although, however, so, because Kétségek és bizonytalanság kifejezése Dícséret, bók kifejezése Véleménykérés, vélemény kifejezése Udvarias kérés, elutasítás Javaslatkérés, javaslat, ajánlás kifejezése Szolgáltatásokkal kapcsolatos információkérés Kommunikációs és civilizációs ismeretek Vendégségben, vendéglátás során előforduló párbeszédekben való részvétel Hírek, bejelentések tartalmának megbeszélése Étteremben, kávézóban étlap értelmezése, rendelés, fizetés Hagyományos ételek a célnyelvi országokban és Magyarországon Jövőbeli tervek, ambíciók leírása Emberi tulajdonságok bemutatása Életmód, életstílus a célnyelvi országokban és Magyarországon

23 Baráti level jövőbeli tervekről, álmokról Interjú során kérdésfeltevés és válasz Szabadidős tevékenységek, szokások a célnyelvi országokban és Magyarországon Család és közeli ismerősök bemutatása Ismerős témákban elegendő könnyedséggel tud összeállítani különböző fordulatokat ahhoz, hogy rövid megnyilatkozásokban kezelni tudja a nyelvet, annak ellenére, hogy nagyon is észrevehetően habozik, és rosszul fog bele a mondandójába. Meghívást, javaslatot tud tenni és azokra reagálni, valamint elnézést tud kérni és arra reagálni. Követni tudja a tényközlő televíziós hírműsorok témaváltásait, és meg tudja állapítani fő tartalmukat. Meg tudja érteni a rövid, világos és egyszerű üzenetek és bejelentések fő vonalát. Meg tud érteni rövid, egyszerű magánleveleket. Egyszerű feliratokon a leggyakrabban előforduló mindennapi helyzetekben felismer ismerős neveket, szavakat és nagyon alapvető fordulatokat. A szócsoportokat össze tud kapcsolni egyszerű kötőszavakkal Amikor egy hivatalos értekezleten közvetlenül megszólítják, el tudja mondani, hogy mit gondol a dolgokról, amennyiben szükség esetén a fő pontok megismétlését kérheti. Interjú során meg tud válaszolni egyszerű kérdéseket, és tud egyszerű állításokra reagálni. Jelezni tudja, hogy mikor követi a beszélgetést El tudja mondani, hogy nem követte a beszélgetést Egyszerű fordulatok és mondatok sorozatával egyszerűen le tudja írni vagy be tudja mutatni az embereket, az élet és munkakörülményeket, a napirendet, a kedvelt és nem kedvelt dolgokat stb. Rámutatással azonosítani tudja, hogy mit akar kifejezni (pl. Ezt kérem. ). Tud olyan egyszerű és begyakorolt feladatokban kommunikálni, amelyek egyszerű és közvetlen információcserét igényelnek a munkával és szabadidővel kapcsolatos ismerős és begyakorolt témákban. Egyszerű, begyakorolt feladatok során tud kommunikálni egyszerű fordulatok segítségével, hogy kérjen és adjon dolgokat, egyszerű információt kérjen, és megvitassa a teendőket. Tud mindennapi árukat és szolgáltatásokat kérni és adni. Rá tud kérdezni dolgokra, és végre tud hajtani egyszerű tranzakciókat boltban, postán és bankban. Mennyiséggel, darabszámmal, eladási árral stb. kapcsolatos információt tud kérni és adni. Le tud bonyolítani egyszerű vásárlást; meg tudja mondani, mit akar, és meg tudja kérdezni az áru árát. Tud ételt rendelni. Képes megtalálni bizonyos információt egyszerűbb írásos anyagokban, például levelekben, brosúrákban és rövid, eseményleíró újságcikkekben.

24 A2.3. modul Minimum óraszám Maximum óraszám Tartalmi követelmények Nyelvtani ismeretek Befejezett jelen idő (ever, never, already, just, for, since) Befejezett jelen idő / egyszerű múlt idő Modális segédigék: have to, should, must Utókérdések Elbeszélő igeidők egyszerű múlt idő, folyamatos múlt idő, befejezett múlt idő Szövegösszetartó eszközök (Although, because, When, while, before, after, as, until, as soon as) Felkiáltás (so, such) Főnevek és melléknevek Témakörök Történelmi személyek életének bemutatása Foglalkozások feladatkörök Gazdagság, szegénység Vendégségben, meghívás Ideális család Házirend, szabályok Fiatalokra jellemző szokások, viselekedési formák, külső, belső Divat, ruhadarabok, anyag, minta Fiatalok szabadidős tevékenységei: party, strand, tengerpart, nyaralás Orvosnál, gyakori betegségek, tüneteik A siker jelentése Állásinterjún Könyvek, olvasás Filmek Kifejezések: hivatalos / baráti level Élménybeszámoló múltbeli eseményekről Egyetértés, egyet nem értés kifejezése Megerősítés kérése Érvek, ellenérvek kifejezése Érzelmek kifejezése Kommunikációs és civilizációs ismeretek Múltbeli események leírása Írott szöveg olvasása során híres személyekkel kapcsolatban tények keresése, értelmezése Életrajz írása

25 Tipikus családmodel a célnyelvi országokban, Magyarországon Gyakori betegségek és tüneteik leírása, orvosnál, gyógyszertárban előforduló párbeszédekben való részvétel (a sore throat, flu, food poisoning, I ve got a fever., My body aches., My glands are swollen.) Jövőbeli célok, tervek bemutatása Szabályok, előírások értelmezése Személyek külső, belső tulajdonságainak leírása Öltözet részletes bemutatása Hivatalos levél írása nyelviskolának érdeklődés tanfolyamok iránt írása egy angol barátunknak Felkiáltás Érzelmek kifejezése Élménybeszámoló gyermekkori élmények Ismerős könyvek tartalmának ismertetése Kedvenc film tartalmának leírása, élménybeszámoló Egy sor egyszerű fordulatot és mondatot tud írni családjával, életkörülményeivel, tanulmányi hátterével, jelenlegi vagy legutóbbi munkájával kapcsolatban. Rövid, egyszerű kitalált életrajzokat és egyszerű, emberekről szóló verseket tud írni. Meg tud szerezni utazással kapcsolatos egyszerű információt, tudja használni a tömegközlekedési eszközöket: buszt, vonatot, taxit; tud útbaigazítást kérni és adni, valamint jegyet váltani. Tud útbaigazítást kérni és adni térkép segítségével. Használni tud egyszerű megoldásokat rövid társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és befejezéséhez. Szemtől szemben tud egyszerű társalgást kezdeményezni, fenntartani és befejezni. Meg tudja érteni a legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatokat és kifejezéseket (pl. nagyon alapvető személyes és családi adatok, vásárlás, közelebbi/közvetlen környezete, foglalkozás), amennyiben a beszéd világos és lassú. Meg tudja érteni az egyszerű, mindennapi társalgás során világosan, lassan és közvetlenül hozzá intézett dolgokat; meg lehet értetni vele, hogy miről van szó, ha a beszélő veszi a fáradságot. Meg tudja érteni a mindennapi életben előforduló berendezésekre írt instrukciókat, például egy nyilvános telefon esetében. A főbb pontok egyszerű felsorolásával el tud mondani egy történetet, és leírást tud adni valamiről. Ismerős és begyakorolt tárgykörökben egyszerű, közvetlen információcserével közölni tudja, amit mondani akar, de más helyzetekben egyszerűsítenie kell a mondanivalóját.

26 A2.4. modul Minimum óraszám Maximum óraszám Tartalmi követelmények Nyelvtani ismeretek Szenvedő szerkezet Befejezett folyamatos jelen idő Befejezett folyamatos jelen idő / befejezett jelen idő Igeidők áttekintése Feltételes mondatok: 1. típus Segédigék: might Feltételes mondatok: 2. típus Témakörök Kommunikáció: internet, mobiltelefon Életszakaszok: születés, fiatalkor, felnőttkor, házasság, öregkor, halál Generációs különbségek, ellentétek Összetett szavak: főnév + főnév Szókapcsolatok: határozó + melléknév Kifejezések: ige + főnév Kifejezések elöljárók, vonzatos igék (connected to, on a date, listen to) Szövegösszekötő eszközök: Firt of all, Also, However, such as Telefonálás szabályai Bejelentések, gratuláció, sajnálat kifejezése Búcsúzkodás, elköszönés, köszönetnyilvánítás Valós feltételek kifejezése Valótlan feltételek, álmak, vágyak kifejezése Dilemmák leírása, döntéshozás kifejezése Kommunikációs és civilizációs ismeretek Telefonálás szabályai, telefonbeszélgetések kezdeményezése, befejezése, jegyzetelés Telefon, számítógép, internet használata, utasítások értelmezése Érvek és ellenérvek leírása egy érdekes témával kapcsolatban Jelen, múlt, jövő idejű igeidők megfelelő használata Hírek, események bejelentése, azokra reagálás Találkozás régi barátokkal, közös élmények leírása Beiratkozás nyelviskolába jelentkezési lap kitöltése, személyes adatok megadása (marital status, ) Búcsúzkodás, elköszönés, köszönetnyilvánítás Valós és valótlan lehetőségek, vágyak bemutatása Tud nagyon egyszerű magánlevelet írni, amelyben köszönetet tud mondani, és elnézést tud kérni. Rövid, begyakorolt, alapvető előadást tud tartani ismerős témában. Meg tudja válaszolni az előadást követő egyszerű kérdéseket, amennyiben kérheti a kérdés megismétlését, és kaphat némi segítséget válasza megfogalmazásában.

27 Elboldogul nagyon rövid társasági beszélgetéssekkel, de ritkán ért meg eleget ahhoz, hogy maga tartsa fenn a beszélgetést. Részt tud venni mindennapos gyakorlati kérdések egyszerű megvitatásában, ha világosan, lassan és közvetlenül hozzá beszélnek. Meg tudja beszélni, hogy mit tegyenek, hova menjenek, és egyeztetni tudja a találkozót. El tud boldogulni nagyon rövid társasági beszélgetésekkel, de ritkán ért eleget ahhoz, hogy saját maga tartsa fenn a társalgást, bár ha a beszélő veszi a fáradságot, meg lehet vele értetni, hogy miről van szó. Kiszámítható, mindennapi témákról szóló rövid, lassú és világos beszédű hangfelvételekből meg tudja érteni és ki tudja szűrni a lényeges információt.

28 KER B1 szint A szinten a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák Csoportos minimális óraszám 120 Csoportos maximális óraszám A bemeneti kompetenciák meglétének vizsgálata: 1) Az első modulhoz való csatlakozás a KER A2 nyelvi szint meglétét igazoló, az intézmény vagy más engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény által egy évnél nem régebben kiállított Tanúsítvány alapján történik vagy 120 (+ 60 OP) 2) Egy évnél nem régebben kiállított, államilag vagy nemzetközileg elismert A2 szintű komplex nyelvvizsgabizonyítvány bemutatásával 3) A B1 szint további moduljaihoz csatlakozni ezen programkövetelmény szerinti előző modul sikeres elvégzéséről egy évnél nem régebben kiállott Tanúsítvány alapján lehet vagy 4) Az adott felnőttképzést folytató intézmény által írásban és szóban felmért előzetesen megszerzett tudás alapján lehet. Mind az írásbeli mind a szóbeli szintfelmérés során az előző modul követelményeinek min. 60% os teljesítése szükséges. A szint kimeneti követelményei Szövegértés Hallás utáni értés: Megérti a világos, mindennapi beszéd lényegét, ha olyan témákról esik szó, mint a munka, a tanulás, a szabadidő, stb. Ki tudja szűrni a lényeget azokból a rádió és tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről, szakmai vagy érdeklődési körének megfelelő témákról szólnak, és ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek. Szövegértés Olvasás: Megérti a főként köznyelven, vagy a munkájához közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. Magánlevélben megérti az események, érzelmek vagy kívánságok leírását. Beszéd Társalgás: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban. Beszéd Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit. Írás: Egyszerű, folyamatos szövegeket tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy érdeklődési körébe tartoznak. Élményeiről és benyomásairól magánleveleket tud írni.

29 A KER B1 szint tartalmi követelményei NYELVTANI ISMERETEK Grammatikai helyesség Legen képes az előre láthatóbb helyzetekkel kapcsolatos gyakran használt, begyakorolt mondatok és minták készletét elfogadható nyelvhelyességgel alkalmazni. Ismerős kontextusokban legyen képes elfogadható nyelvhelyességgel kommunikálni, tudását általában alkalmazza megfelelően amellett, hogy észrevehető anyanyelvi hatások mutatkoznak. Még ha hibák elő is fordulnak, legyen világos, hogy mit próbál kifejezni. Helyesírási tudásszint Tud folyamatos szöveget írni, amely általában mindvégig érthető. A helyesírás, a központozás és a szöveg elrendezése elég helyes ahhoz, hogy túlnyomórészt követhető legyen. Nyelvtani szerkezetek Névelők határozott névelő használata határozatlan névelő Főnevek főnevek többes száma one/ones megszámlálható/megszámlálhatatlan főnevek Névmások személyes névmások és tárgyeset birtokos névmások mutató névmások visszaható névmások határozatlan névmások: some, any, no, none, a lot of, lots of, a little, little, a few, few, all, most, something, anybody, nothing Melléknevek ed, ing végű melléknevek melléknevek fokozása (alapfok, középfok, felsőfok) összehasonlítás the + középfok the + középfok Határozószók határozók fokozása túlságosan, eléggé (too, enough) so, such gyakoriságot kifejező határozók tárgy és részeshatározók helyet, irányt, sorrendet kifejező határozók módhatározók határozók sorrendje Elöljárószók helyet, mozgást, irányt jelölő elöljárók időt jelölő elöljárók vonzatos igék, főnevek, melléknevek

30 Igék vonzatos igék több szóból álló igék birtoklás kifejezése make, do, get, let állapotot kifejező igék mozgást kifejező igék Főnévi igenév / ige + ing (gerund) igék, kifejezések, szerkezetek Mondatszerkezet, kérdő alakok szórend kiegészítendő kérdőszók kiegészítendő kérdések alanyra és tárgyra milyen? rövid válaszok utókérdés Igeidők egyszerű jelen idő folyamatos jelen idő befejezett jelen idő befejezett folyamatos jelen idő egyszerű múlt idő folyamatos múlt idő befejezett múlt idő egyszerű jövő idő jövő idő kifejezése: going to, Módbeli segédigék képesség és lehetőség kifejezése: can, can t, could, couldn t, be able to kérés: Can I, Could I, May I, Can you, Could you? utasítás, tanács, tiltás: must, mustn t kell, nem kell: have to, don t have to must have to, mustn t don t have to bizonyára, bizonyára nem, talán: must, can t, may, might, could kellene, nem kellene: should, shouldn t szükséges, nem szükséges: need, needn t Szenvedő szerkezet Műveltető szerkezet have sg done make sy do Feltételes mód 0., 1., 2. feltételes mondatok if, when, as soon as, unless, Függő beszéd kérés, utasítás

31 Szóképzés, mondatszerkesztés előtagok (prefixes) utótagok (suffixes) kijelölő (defining) és értelmező (non defining) jelzői mellékmondatok célhatározói mellékmondatok okhatározói mellékmondatok időhatározói mellékmondatok kötőszavak: both and, but, however, although, so, stb. both and, either or, neither nor A KER B1 szint tartalmi követelményei Határozók képzése ( ly, not ly), fokozása (alap, közép, felsőfok) Módhatározók Idiomák (testrészekkel) Számok: tizedes számok jelzése az angolban (6.5 / 5,000), törtszámok, idő kifejezése Rokonértelű szavak, kifejezések (shocked / stunned, delighted / over the moon, alone / lonely, win or beat) Összetett főnevek Tárgyak részletes leírása Kifejezések: It s used for, It s made of., It s a kind of Also, as well, too használata a beszélt nyelvben Phrasal verbs ( out, up) Looks like / looks Igék függő beszédben (invite, persuade, explain) Beszéddel kapcsolatos igék: suggest, advise, shout, whisper, admit, deny Udvarias kérés Érvek és ellenérvek kifejezése (pros, cons) Véleménykérés Vélemény kinyílvánítása Vélemény hangsúlyozása a beszélt nyelvben Udvarias kérés és segítség felajánlása Javaslattétel Aggodalom kifejezése Mondanivaló hangsúlyozása a beszélt nyelvben Kedvelés, nem kedvelés, preferálás kifejezése Együttérzés, szimpátia, öröm, meglepődés kifejezése és intonáció Érvlés saját vélemény mellett, ellenérvek mások véleményével kapcsolatban Hozzáállás, viselkedés kifejezése Hitetlenség kifejezése beszédben Vélemény, hozzászólás kifejezése

32 Modulszerkezet azonosító: KER B1 / B1/OP 1, B1/OP 2 B1.1. modul Minimum óraszám Maximum óraszám Tartalmi követelmények Nyelvtani ismeretek Igeidők áttekintése: egyszerű jelen idő, folyamatos jelen idő, befejezett jelen idő, egyszerű múlt idő Segédigék áttekintése (do, be, have) Kérdőszórend, tagadás, rövid válasz, udvarias válasz Egyszerű jelen idő / folyamatos jelen idő Állapotot kifejező igék (like, know, understand) Szenvedő szerkezet Gyakoriság kifejezése (How often?, hardly ever twice a year) Utókérdés Egyszerű múlt idő / folyamatos múlt idő Befejezett múlt idő Used to Témakör és szókincs Kommunikáció, nemzetiségek, országok Sztereotípiák Időpont, óra kifejezése Munka és szabadidő Szabadidős tevékenységek Ellentétes jelentésű melléknevek Híres személyekkel, ismerősökkel kapcsolatos múltbeli élmények, események elmesélése Szóképzés (active, actor, action) Kifejezések (fall in love) Szövegösszekötő eszközök: as soon as, However Udvarias kérés Érvek és ellenérvek kifejezése (pros, cons) Véleménykérés Vélemény kinyílvánítása, hangsúlyozása a beszélt nyelvben Kommunikációs célok és civilizációs ismeretek Megbeszélés szervezése, időpont egyeztetése Életstílusok bemutatása Nemzetiségek, sztereotípiák leírása, összehasonlítása Érvek és ellenérvek bemutatása Mindennap előforduló helyzetekben való részvétel Hibák keresése és javítása baráti levélben Baráti levél írása

33 Rövid párbeszédekben való részvétel: információkérés és megerősítés kérése Rövid párbeszédekben való részvétel: reagálás Negatív megjegyzés udvarias közlése a beszélt nyelvben Interjú érdeklődés más munkájával, szabadidős tevékenységeivel kapcsolatban Baráti és hivatalos levélírás szabályai, különbségek Hírek, bejelentések közlése baráti levélben Rövid, begyakorolt bejelentést tud tenni szakterületével kapcsolatos mindennapos témában, amely az esetleges nagyon idegenszerű hangsúly és intonáció ellenére is világosan érthető. Barátokkal zajló informális eszmecsere során általában követni tudja a főbb gondolatokat, amennyiben a beszéd világos, standard dialektusban folyik. Meggyőződését, véleményét, egyetértését és egyet nem értését udvariasan tudja kifejezni. Magánlevelekben elég jól megérti az események, érzések és kívánságok kifejezését ahhoz, hogy rendszeres levelezést folytasson. Előre elkészített, a lényegre koncentráló előadást tud tartani ismerős témáról saját szakterületéből, amely elég érthető ahhoz, hogy többnyire gond nélkül követni lehessen, és amelyben a főbb pontokat viszonylag pontosan fejti ki. Meg tudja válaszolni az előadást követő kérdéseket, de gyors beszéd esetén lehet, hogy meg kell ismételtetnie a kérdést. Képes számára ismerős témákkal kapcsolatos begyakorolt hivatalos eszmecserére, amennyiben az világos köznyelven folyik, és amely tényszerű információcserét tartalmaz, és amelyben instrukciókat kap, vagy gyakorlati problémák megoldásának megvitatása folyik. Meg tudja érteni a világos, köznyelvi beszéd főbb pontjait olyan ismerős témákban, amelyek a munkahelyen, iskolában, szabadidőben stb. általában előfordulnak, beleértve rövid elbeszéléseket is. Interjúval kapcsolatban összefoglaló elmesélése szóban, összefoglaló készítése írásban Tud kezdeményezni (pl. új téma felhozatalával) interjú/konzultáció során, de az interakció folyamán nagyon függ az interjú készítőjétől. Előre elkészített kérdőív alapján megszerkesztett interjút tud készíteni, és néhány rögtönzött kérdéssel rá tud kérdezni további részletekre. Az érdeklődési köréhez kapcsolódó különböző témák egyikének a lényegét meglehetősen folyékonyan le tudja írni úgy, hogy gondolatait lineárisan kapcsolja össze. El tudja mondani egy könyv vagy film cselekményét, és le tudja írni reakcióit. Leírást tud adni álmokról, reményekről és ambíciókról. Leírást tud adni valóságos vagy elképzelt eseményekről. El tud mondani egy történetet. Kielégítő szinten meg tud érteni a szakterületéhez vagy érdeklődési köréhez kapcsolódó lényegre törő tényszerű szövegeket.

34 B1.2. modul Minimum óraszám Maximum óraszám Tartalmi követelmények Nyelvtani ismeretek Segédigék tanácsadás (should, ought to), kötelesség (have to, must), engedély (can, may, be allowed to) Vonatkozói névmások Vonatkozói mellékmondatok Jövő idő kifejezése egyszerű jövő idő, to be going to, folyamatos jelen idő Jövőbeli lehetőségek kifejezése (may, might, could) Kérdőmondatok, kérdőszavak, kérdőszórend Vonatkozói névmások Melléknévi igenevek Témakör és szókincs Szabályok, előírások: pl. gyermeknevelés, házirend Környezetvédelem Évszakok, időjárás Előrejelzések, jóslatok Közeli családtagok, ismerősök bemutatása Vásárlás áruházban Phrasal verbs (literal / idiomatic, separable / inseparable) A have got to használata a beszélt nyelvben Szóképzés (suffixes, prefixes) Hangsúly (ʹadvertise /adʹvertisement) A pretty használata a beszélt nyelvben Melléknevek: ed / ing végződés, összetett melléknevek Határozók képzése ( ly, not ly), fokozása (alap, közép, felsőfok) Módhatározók Mondanivaló hangsúlyozása a beszélt nyelvben Udvarias kérés és segítség felajánlása Javaslattétel Aggodalom kifejezése

35 Kommunikációs célok és civilizációs ismeretek Életvitelünkkel kapcsolatos szokások, szabályok bemutatása A mindennapi élet során előforduló szabályok, előírások a Brit szigeteken és Magyarországon Házirend leírása és értelmezése Gyermekneveléssel kapcsolatos szokások, szabályok a Brit szigeteken és Magyarországon Híres személyek életrajza alapján tények, adatok kiszűrése Környezetvédelemmel kapcsolatos szabályok, szokások bemutatása Találkozó megbeszélése, egyeztetés Előrejelzések, jóslatok kifejezése Javaslattétel Aggodalom kifejezése Egy bizonyos témával kapcsolatban aggodalom kifejezése írásban Személyek külső, belső tulajdonságainak leírása Tárgyak, helyek jellemzőinek bemutatása Vásárlással kapcsolatos párbeszédekben való részvétel (érdeklődés, ruhapróba, minta, méret, mértékegységek, mennyiségek, fizetés módja, panasz, pénzvisszatérítés) Vásárlás során előforduló jelzések, szabályok értelmezése Képes megkeresni és megérteni a lényeges információt mindennapi anyagokban, pl. levelekben, brosúrákban és rövid hivatalos dokumentumokban Közvetlen jelentőségű egyszerű információt közlő feljegyzéseket/üzeneteket tud írni barátainak, szolgáltatóknak, tanároknak és másoknak, akik mindennapi életében szerepet játszanak, és a számára fontos gondolatokat érthetően közli. Röviden meg tud indokolni és magyarázni véleményeket, terveket és cselekedeteket Meg tudja oldani, hogyan közölje mondanivalója legfontosabb pontjait, bármilyen elérhető forrást kihasznál, és mondanivalóját arra korlátozza, amit fel tud idézni vagy ki tud fejezni Megerősítést tud kérni, hogy helyes e egy használt alak. A kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újra tudja kezdeni a mondandóját. Magánleveleiben tud híreket közölni, és ki tudja fejezni gondolatait elvont és kulturális témákkal kapcsolatban, mint például a zene vagy a film. Egyszerű nyelvezet széles körét rugalmasan ki tudja aknázni annak érdekében, hogy nagy részét ki tudja fejezni annak, amit mondani akar.

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 073 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Merces Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája

Részletesebben

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 089. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 089 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Angol C2 1 1 060. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Angol C2 1 1 060 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 052 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Kaposvári Egyetem A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 113 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Totál Tréning Oktatási Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 067 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Hock és Társa Nyelvoktatási és Továbbképző Kkt. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 088 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szent István Egyetem Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A képzés

Részletesebben

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 080 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény

Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény Orosz C2 1 1 056 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Német C2 1 1 061 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény Angol C2 11 129 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve OXFORD International Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK

Hatékony Online Angol tanfolyam - TARTALOMJEGYZÉK Hatékony Online Angol Tanfolyamom egy jól felépített tanfolyam, amit saját otthonodból, saját időbeosztással tanulhatsz, akár egyedül is. Tanfolyamom célja: megadja azt a képességet, hogy a mindennapi

Részletesebben

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 109 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve DEKRA Akademie Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT KÉSZSÉGEK, NYELVI FUNKCIÓK

NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT KÉSZSÉGEK, NYELVI FUNKCIÓK NT-56511/NAT BLOGGERS 1 TANMENETJAVASLAT LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-10. óra Hi, there! 2. lecke 11-20. óra Typical days TÉMA, SZÓKINCS Első nap az új iskolában Család A legnagyobb család Amerikában

Részletesebben

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény

Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény Román C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Csaba-College Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Orosz C2 1 1 007 számú

Orosz C2 1 1 007 számú Orosz C2 1 1 007 számú nyelvi programkövetelmény Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint

12. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 092 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP)

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP) C2 1 1 135 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP Spanyol C2 1 1 122 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézet A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Lopocsi Istvánné MINTA DOLGOZATOK FELTÉTELES MONDATOK. (1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL) + ANSWER KEY PRESENT PERFECT + ANSWER KEY

Lopocsi Istvánné MINTA DOLGOZATOK FELTÉTELES MONDATOK. (1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL) + ANSWER KEY PRESENT PERFECT + ANSWER KEY Lopocsi Istvánné MINTA DOLGOZATOK FELTÉTELES MONDATOK (1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL) + ANSWER KEY PRESENT PERFECT + ANSWER KEY FELTÉTELES MONDATOK 1 st, 2 nd, 3 rd CONDITIONAL I. A) Egészítsd ki a mondatokat!

Részletesebben

Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 2 065 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány A nyelvi képzésre

Részletesebben

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény

Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény Olasz C2 1 1 027 számú nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

Idegen nyelv angol 9. évfolyam

Idegen nyelv angol 9. évfolyam Idegen nyelv angol 9. évfolyam 9/1. Bemutatkozás, mások bemutatása (létige jelen idejű alakja: am/is/are; birtokos s használata. Személyes névmások, birtokos melléknév. A/an névelő.) 9/2. Az angol abc,

Részletesebben

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 086 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata. A vizsgaszabályzat célja, hatálya. Az értékelés rendje

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata. A vizsgaszabályzat célja, hatálya. Az értékelés rendje A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A vizsgaszabályzat célja, hatálya Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: osztályozó vizsgákra, különbözeti

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 096 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint OROSZ NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2013 A CSOPORT. on of for from in by with up to at

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2013 A CSOPORT. on of for from in by with up to at ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2013 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Spanyol C2 1 1 079. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Spanyol C2 1 1 079 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Az angol nyelv tantárgy 9. évfolyamos osztályozó vizsga témakörei (heti 2 óra)

Az angol nyelv tantárgy 9. évfolyamos osztályozó vizsga témakörei (heti 2 óra) Az angol nyelv tantárgy 9. évfolyamos osztályozó vizsga témakörei (heti 2 TANKÖNYV ÉS MUNKAFÜZET: NEW HEADWAY ELEMENTARY, FOURTH EDITION A tankönyv anyaga a 7-11 unit között a hozzá tartozó munkafüzeti

Részletesebben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy

Részletesebben

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat A Secrets tankönyvcsalád negyedik kötete az angol nyelvet A1+ szinten használó, 13-14 éves diákokat kb. egy tanév alatt juttatja el a KER-ben (Közös Európai Referenciakeret)

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004. Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ RÉSZLETES ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON HASZNÁLATÁHOZ Europass Önéletrajz Ide illessze be a fényképet, ha szükséges (nem kötelezı). - a fénykép nem nélkülözhetetlen eleme az önéletrajznak, kivéve,

Részletesebben

Angol C2 1 1 041 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 041 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 041 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Métisz Nyelvi Központ Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése A

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette:

HELYI TANTERV. ANGOL NYELV Tantárgy 2013. 3-3 - 3-3. óraszámokra. Érvényes: 2013/2014 tanévtől. Készítette: HELYI TANTERV ANGOL NYELV Tantárgy 3-3 - 3-3 óraszámokra Készítette: Steinbachné Horváth Mária munkaközösség-vezető Ellenőrizte: Csajági Sándor közismereti igazgatóhelyettes Jóváhagyta: Szabó Béla igazgató

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathely, 2011szeptember 01. Tartalom Óratervek... 3 Angol nyelv helyi... 6 Biológia helyi tanterv... 21

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam Osztályozó vizsga Angol nyelv 10., 11., 12. évfolyam A vizsga szerkezete: írásbeli és szóbeli vizsga Témalista Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció Tágabb

Részletesebben

Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel

Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel Timea Farkas Click here if your download doesn"t start

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Francia C2 1 1 084. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Francia C2 1 1 084. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Francia C2 1 1 084 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény

Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Pedagógiai program IDEGEN NYELV-ANGOL TANTÁRGY HELYI TANTERVE A nevelőtestület véleményezte:

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola BEVEZETŐ

Zipernowsky Károly Általános Iskola BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival: Az Európai

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! Sok

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL

MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz

Részletesebben

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához Nemet kk 6.indd 1 2014.07.15. 7:35:40 Szerző ANGELI ÉVA Szerkesztette HORVÁTH KORNÉLIA Kapcsolódó kerettanterv EMMI kerettanterv 51/2012.(XII.21.)

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Budapest, 2009. szeptember 1 A M A G Y A R A N G O L K É T T A N Í T Á S I N Y E L V Ű O K T A T Á S S A J Á T O S S Á G A I B E V

Részletesebben

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény

Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény Német C2 1 1 031 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Dover Nyelvi Centrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Angol C2 1 1 023 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai

Angol C2 1 1 023 nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Angol C2 1 1 023 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó megnevezése Dover Nyelvi Centrum Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014 Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Német Helyi Tanterv 2014 A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola NÉMET HELYI TANTERVE Nyelvi előkészítő osztály

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Német nyelv tantárgy helyi tanterve A nevelőtestület

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

01-es tagozatkód felvételi tárgyai: biológia, kémia, fizika, földrajz

01-es tagozatkód felvételi tárgyai: biológia, kémia, fizika, földrajz 01-es tagozatkód felvételi tárgyai: biológia, kémia, fizika, földrajz /Két tantárgyat kell választani, amiből a szóbeli feleletet adják a gyerekek és a jelentkező laphoz kérjük csatolni!/ Szóbeli meghallgatás

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL Emelt óraszám Iskolánkban az idegen nyelv oktatásának alapvető célja a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk Második idegen nyelv 9-12.évfolyam Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második

Részletesebben

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart.

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart. 33. Módbeli segédigék A módbeli segédigék a főigék cselekvési módjának körülírására szolgálnak, és a főigék főnévi igenévi alakjaival együtt használatosak. Különféle funkciókat fejezhetnek ki, mint pl.

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY SPANYOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e valós kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten

Részletesebben

969-41/79. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 7/ 1979. számú INTÉZKEDÉSE

969-41/79. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 7/ 1979. számú INTÉZKEDÉSE BELÜ G Y MlNIS Z T É R IUM10-27/7/1979 SZÍGORÚA N TITKOS!Ksz: 969-41/79 Minősítés megszűnt az 1995. év: t v 28. -ára figyelemmel A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 7/ 1979. számú INTÉZKEDÉSE

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével

Részletesebben