Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ"

Átírás

1 Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés, amely immár több éves múltra tekint vissza. A felmérés elemszámát tekintve jelenleg az ÁFSZ legnagyobb volumenő adatgyőjtése, melyben fıként a kirendeltségekkel partneri viszonyt ápoló munkaadók vesznek részt. A válaszadás a kitöltött kérdıívek kirendeltségekre való visszaküldésével, illetve interneten keresztül on-line történhet. A negyedéves munkaerı-gazdálkodási felméréssel helyi, megyei és régiós szinten, féléves periódusokban, gyors, naprakész információkat győjthetünk a munkáltatók létszámgazdálkodási tervérıl, és elısegíthetjük az üres álláshelyek sikeres feltárását, közzétételét. A 2009 negyedik negyedévére vonatkozó adatfelvételre október 7. és október 29. között került sor. A gazdaság és a foglalkoztatottság jellemzıi a dél-dunántúli régióban a KSH adatai alapján A KSH munkaerı felmérésének adatai szerint 2009 II. negyedévében a dél-dunántúli régióban 337,4 ezer fıt foglalkoztattak, míg a munkanélküliek száma 42,3 ezer volt áprilisjúniusának átlagában a foglalkoztatottak száma minimálisan (0,4%-ponttal) emelkedett. A kedvezıtlen gazdasági környezetben bekövetkezett kismértékő bıvülés kizárólag annak köszönhetı, hogy az év elejétıl elkezdıdött a Kormány által kidolgozott Út a munkához elnevezéső program megvalósítása. E program kiemelt célja, hogy a munkára képes, tartós munkanélküli személyeket közfoglalkoztatási formában rendszeres jövedelemhez juttassák és visszavezessék a munka világába. Így a foglalkoztatottak számának az elsıdleges munkaerıpiacon bekövetkezett csökkenését az említett program kapcsán megtöbbszörözıdött közcélú foglalkoztatás kompenzálta. A munkanélküliek száma ugyanezen idıszak alatt 9,6%-ponttal emelkedett. A éves népességet tekintve a foglalkoztatási ráta 0,8%-ponttal 46%-ra, az aktivitási ráta 1,4%-ponttal 51,8%-ra nıtt az elızı év azonos idıszakához viszonyítva. (Mindkét mutató lényegesen elmaradt az országos átlagtól.) Az ugyanezen adatforrás szerinti munkanélküliségi ráta 11,1%- ot tett ki, ami 0,8%-ponttal magasabb az elızı év azonos idıszakinál Szekszárd, Szent István tér Telefon: (74) , Fax: (74) , Internet:

2 A régió legalább 5 fıt foglalkoztató gazdasági szervezeteinél 2009 elsı félévében átlagosan 190,5 ezren álltak alkalmazásban, ez lényegesen mintegy 10,3 ezer fıvel kevesebb az egy évvel korábbinál. Népességi és a KSH munkaerı-felmérésének adatai a dél-dunántúli régióban 1 Megnevezés 2008.I. fv I.fv I I. a régió népességének %-ában Népesség száma, (ezer fı) a) 960,1 953 Aktív korú (15-74 éves) lakosság száma (ezer a) fı) 750,8 745,6 78,2 78,2 Gazdaságilag aktívak, (ezer fı) b) 374,8 379,7 39,0 39,8 Foglalkoztatottak száma (ezer fı) b) 336,2 337,4 35,0 35,4 Munkanélküliek száma (KSH, ILO) (ezer fı) b) 38,6 42,3 4,0 4,4 Alkalmazásban állók száma (ezer fı) c) 199,1 190,5 20,7 20,0 Inaktívak száma (ezer fı) b) 368,5 353,8 38,4 37,1 Gazdasági áganként vizsgálva, elızı év azonos idıszakához viszonyítva az alkalmazásban állók száma az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységek (10,4%), az ingatlanügyletek (5,6%) valamint az információ és kommunikáció (4,6%) területén emelkedett. A közigazgatás területén is emelkedést mutatnak az adatok (8,2%), ezt a növekedést azonban az okozta, hogy a korábban már említett közfoglalkoztatásban résztvevık száma ebben az ágazatban jelenik meg. A többi ágazatban ugyanakkor csökkent a létszám. A legnagyobb mértékő visszaesés a feldolgozóipart és az építıipart érintette, ahol 12-13%-kal dolgoztak kevesebben 2009 I. félévében, az egy évvel korábbinál. 9%-os létszámcsökkenést szenvedett el a kereskedelem, gépjármőjavítás és a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, a pénzügyi, biztosítási tevékenység gazdasági ágban 7%-kal, a szállítás, raktározás és az egyéb szolgáltatás területén a 6-6%-kal csökkent az alkalmazotti létszám. A többi nem említett ágazatban a csökkenés mértéke 5% alatti volt június végén 150,6 ezer dél-dunántúli székhelyő gazdasági szervezetet tartottak nyilván, 3,5%-kal többet az egy évvel korábbinál. Az egyéni vállalkozások száma az egy évvel korábbihoz viszonyítva 4%-kal (3931 vállalkozással) bıvült, a társas vállalkozásoké 3,3%-kal (1231 vállalkozással) nıtt. A gazdasági szervezeteken belül a vállalkozások száma , a nonprofit szervezeteké 8317, a költségvetési szerveké 1795 volt. A vállalkozásokon belül 27%-ot tettek ki a társas, 73%-ot pedig az egyéni vállalkozások. 1 Forrás: KSH Statisztikai Tájékoztató, ill. Statisztikai tükör (2008.I. félév és I. félév) a) 2008, ill január 1-jén. b) II. negyedéves adatok-ksh stadat táblákból. c) A négy fınél többet foglalkoztató vállalkozások, létszámhatártól függetlenül a költségvetési szervek és a kijelölt nonprofit szervezetek székhely szerinti I. féléves adatai. 2

3 A regisztrált társas vállalkozások fı tevékenység szerinti megoszlását tekintve legnagyobb hányaduk a kereskedelem, gépjármőjavítás (21%) nemzetgazdasági ágba volt bejegyezve. Ezen kívül meghatározó az ingatlanügyletek (14%), a szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység (13%), az építıipar (11%) a feldolgozóipar (9%), valamint a mezıgazdaság (5%), és területén mőködı cégek részesedése is. A munkaerı-piaci helyzet alakulása Az elhelyezkedési lehetıségeket egy térség gazdasági helyzete mellett jelentısen befolyásolja a munkaerı-kínálat összetétele is. A regisztrált álláskeresık száma a dél-dunántúli régióban 2009 I-III. negyedévében havonta átlagosan fı volt. Ez lényegesen, mintegy 20,6%- kal ( fıvel) több az elızı év azonos idıszakinál. A jelentıs emelkedés nyilvánvalóan a gazdasági recesszió következménye. A nyilvántartottak számának gyarapodása a régió mindhárom megyéjében nyomon követhetı, bár Somogyban a másik két megyéhez hasonlítva szerényebb növekedést tapasztaltunk. A vizsgált idıszakban a legnagyobb álláskeresı létszámot Baranya megyében tartották nyilván, átlagosan fıt, amely az egy évvel korábbihoz képest 5958 fıvel (26,6%-kal) emelkedett. A Somogy megyében élı munka nélkül lévık átlagos száma fı volt, ez a szeptemberi adatnál 3345 fıvel, (14,8%-kal) volt több. Tolna megyében fıt regisztráltak havi átlagban, a növekedés mértéke itt 2529 fıt (20,2%) tett ki. A nyilvántartott álláskeresık gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya szeptember végén 17,6% volt a Dél-Dunántúlon, ezzel az ország hét régiója közül hosszú idı óta a 3. legkedvezıtlenebb helyzetőnek számított (szokás szerint csak Észak-Magyarország és Észak-Alföld rátája volt magasabb.) A mutató a régió mindhárom megyéjében meghaladta a 12,9%-os országos átlagot. A korábbi idıszakoknak megfelelıen Somogyban volt a legmagasabb ez az érték, 19%-os, Baranyában 18,0%-ot, Tolnában viszont 15%-ot tett ki. (Somogy már jó ideje az ország negyedik legrosszabb munkaerı-piaci helyzető megyéje.) január-szeptemberének átlagában a nyilvántartott álláskeresık 85,4%-a fizikai munkaerı volt, többségükben szakmunkás (36%), betanított munkát 24,1%-uk, segédmunkát negyed részük keresett. Az álláskeresık elhelyezkedési esélyeinek szempontjából komoly problémát jelent, hogy I-IX hónapok átlagában a nyilvántartottak átlagosan 40,4%-a legfeljebb 8 osztályt végzett. (Azok aránya, akik az általános iskolát sem fejezték be, 6,5% volt.) Szakmunkás-bizonyítvánnyal az álláskeresık 33%-a rendelkezett, középiskolában szerzett érettségit a regisztráltak 19,3%-a, míg a diplomával munkát keresık aránya 3,2%-os volt. Az elızı év azonos idıszaki átlagos megoszlásaihoz képest csak nagyon minimális változás történt a régióban I-IX. hónapjában a régió három megyéjében nyilvántartott álláskeresık átlagosan 27,9%-a, mintegy fı volt jogosult valamely típusú munkaügyi ellátásra, 34,6%-kal többen, mint egy évvel korábban. A drasztikus növekedés a gazdasági válság nyomán elbocsátott személyek álláskeresıvé válásának következménye. Ezen belül a járadékosok száma csaknem 47,5%-kal, mintegy fıre növekedett, hiszen az elıbb említett munkájukat vesztett személyek zömében erre az ellátási formára voltak jogosultak. A segélyeseké száma elızı év azonos idıszakához képest 4,7%-kal nıtt, a vizsgált idıszakban átlagosan 4548 fıt számlált. 3

4 A aktív korú állástalanoknak szociális alapon nyújtott ellátások rendszere az Út a munkához program megvalósításával összefüggésben az utóbbi hónapok során jelentısen átalakult. Míg I-IX. hónap átlagában még an részesültek rendszeres szociális segélyben, addig a tárgyidıszakban a regisztráltak közül már csak átlagosan 8844-en (12,7%) részesültek ebben az ellátási formában. (2009. szeptemberig 971-re zsugorodott ez a létszám.) Ezzel párhuzamosan a vizsgált idıszakban átlagosan fıre (21,5%) emelkedett az említett program kapcsán bevezetett rendelkezésre állási támogatásra jogosultak száma. (Szeptemberben a RÁT-osok létszáma már fıt tett ki.) İk azok az aktív korúak, akik munkavégzésre alkalmasnak minısültek, de épp nem vesznek részt közfoglalkoztatásban. Az együttmőködı ügyfelek átlagosan 37,8%-a ( fı) sem a munkaügyi, nem szociális ellátásra nem volt jogosult. A vizsgált idıszakban a nyilvántartott álláskeresık 8,8%-a volt pályakezdı, havi átlagos létszámuk 6112 fıt tett ki. Az álláskeresık 29,0%-a egy évnél hosszabb ideje szerepelt a regisztrációban, ez is jelzi a régió kedvezıtlen munkaerı-piaci helyzetét. A 2009 harmadik negyedévében munkaügyi szervezetünkhöz régiós szinten, havonta átlagosan 1418, negyedéves szinten összesen 4254 állásbejelentés érkezett. Az álláshelyek 37,1%-a (1577 fıre vonatkozó) nem támogatott volt, mintegy 60,1%-ukhoz (2558) pedig támogatást is igényeltek a munkáltatók, míg 2,8% (119 fı) külföldi munkavállalók magyarországi foglalkoztatását célozta. A támogatott álláshelyek 61,9%-a közhasznú-, közcélú-, vagy közmunkákat jelentett, 22,8%-os volt a bér-, illetve bérköltség támogatás, 15,3%-os pedig a többi támogatott állás aránya június végén 1404 db üres álláshely szerepelt összesen a régió kirendeltségeinek nyilvántartásában, így a 2009 harmadik negyedéve során bejelentett 4254 álláshellyel együtt összesen 5658 db állt a munkát keresık rendelkezésére, melybıl szeptember végéig 1362 db maradt betöltetlen. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központhoz harmadik negyedévének folyamán 5 munkáltató összesen 461 fı csoportos létszámleépítésérıl tett hivatalos bejelentést. A leépítések kapcsán a régió mindhárom megyéje érintett, Baranyából 321 fı, Somogyból 73 fı, Tolna megyébıl 67 fı elbocsátásáról született döntés. A létszámcsökkentések túlnyomó többsége az elızı negyedévhez hasonlóan (59%-a, 272 fı) a feldolgozóiparban realizálódott, ezen belül is a villamos berendezések és a számítógép, elektronikai termék gyártása ágazatok voltak leginkább érintettek. Az elıbbieken túl a szállítás, posta, valamint az építıipar területérıl érkezett még ilyen irányú tájékoztatás. 4

5 A felmérés eredményei A IV. negyedévi adatfelvételbe a régióban mőködı munkaügyi kirendeltségeink összesen 1003 munkáltatót terveztek bevonni, a körzetenként megadott mintanagyság 20 és 104 között mozgott. A megkeresett szervezetek 92,4%-a, mintegy 927 munkáltató válaszolt kérdéseinkre, ezen belül 917 kérdıív volt feldolgozható. A 917 munkáltató szeptember végén 63,6 ezer fıt foglalkoztatott, ez 2,4%-kal kevesebb a III. negyedévi felmérésben érintett szervezetek összlétszámánál. A KSH statisztikája alapján a dél-dunántúli régióban 2009 I. félévében az alkalmazásban állók átlagos száma 190,5 ezer fı volt, így ez 33,4%-os reprezentáltságot jelent. A válaszadó 917 gazdasági szervezet a június végén regisztrált gazdasági szervezet 0,6%-át képviseli. A negyedéves felmérésben részt vevı gazdálkodók legnagyobb számban most is a feldolgozóiparból (268 cég) kerültek ki, ahogy a régió gazdaságában is ezen ágazat szerepe a legmeghatározóbb. Emellett jelentıs számban találhatók a mintában munkáltatók a kereskedelem, gépjármőjavítás (183 cég), a mezıgazdaság (86 cég) és az építıipar (76 cég) területérıl. A feldolgozóiparon belül az élelmiszergyártásnak (57 cég), a fémalapanyag, fémfeldolgozási termékek gyártása ágazatnak (55 cég) a gépiparnak (46 cég) a textília, ruházat, bır és bırtermék gyártása (41 cég), valamint a fafeldolgozás, papírtermék gyártása ágazatoknak (30 cég) volt legnagyobb az érintettsége. A regisztrált összlétszám 34%-át a feldolgozóipar adta, a humán-egészségügyi, szociális ellátás a felmérésben szereplı foglalkoztatottak létszámának 12%-át szolgáltatta, a kereskedelem, gépjármőjavítás 9%-át. Jelentısebb foglalkoztatóként említhetı még az oktatás területe (7%), a mezıgazdaság (7%), a villamosenergia, gáz és gızellátás (6%), valamint a szállítás, raktározás (6%) is. A feldolgozóiparon belül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása ágazat volt a legnagyobb munkaadó, a prognózisban szereplı foglalkoztatottak 9%-a ezen ágazatban dolgozott. Az alkalmazottak ágazatonkénti létszámára vonatkozó KSH adatokkal összevetve elmondható, hogy az egyéb szolgáltatás; a szállítás, raktározás; a vízellátás, hulladékgazdálkodás; és a feldolgozóipar az átlagosnál nagyobb mértékben reprezentáltak a mintában. Az egészségügy, a mezıgazdaság, a kereskedelem és az adminisztratív tevékenység reprezentációja közelíti az átlagost, ugyanakkor a mővészet, szórakoztatás, szabadidı és az információ, kommunikáció területén dolgozók szerepeltek legkisebb arányban a felmérésben. 2 Forrás: KSH Statisztikai Tükör I fv. 5

6 A IV. negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés ágazati reprezentációja Nemzetgazdasági ág Az NMF-ben szereplı cégeknél foglalkoztatottak száma (fı) Alkalmazásban állók száma a KSH intézményi statisztikája szerint, júni. 30. (fı) Reprezentációs arány (%) Mezıgazdaság, erdıgazdálkodás, halászat ,8 Bányászat, kıfejtés 148 X Feldolgozóipar ,4 Villamosenergia-, gáz-, gızellátás, légkondicionálás Vízellátás, szennyvíz győjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyezıdésmentesítés 3830 X ,1 Építıipar ,4 Kereskedelem, gépjármőjavítás ,2 Szállítás, raktározás ,2 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ,2 Információ, kommunikáció ,1 Pénzügyi, biztosítási tevékenység ,6 Ingatlanügyletek ,4 Szakmai, tudományos, mőszaki ,2 tevékenység Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység ,0 Közigazgatás, védelem; kötelezı társadalombiztosítás ,5 Oktatás ,0 Humán-egészségügyi, szociális ellátás ,8 Mővészet, szórakoztatás, szabad idı ,5 Egyéb szolgáltatás ,7 Dél-dunántúli régió összesen: ,4 A mintával érintett létszám 37,7%-a ( fı) Somogy, 33,6%-a ( fı) Baranya, 28,8%-a ( fı) pedig Tolna megyében megkérdezett gazdálkodóknál dolgozott. A válaszadók átlagos foglalkoztatotti létszáma régiós szinten 69 fı volt, megyénként tekintve Baranyában 68, Somogyban 79, Tolna megyében pedig 61 fıt tett ki. A megkérdezett cégeknél dolgozók 44%-a nagy, 40%-a közepes, 14%-a kis, 2%-a pedig mikro-vállalkozásoknál állt alkalmazásban. Az elızı felméréseinkhez képest a mostaniban 3%-ponttal csökkent a nagy mérető cégeknél foglalkoztatottak aránya, ezzel párhuzamosan a közepes és kis méretőeknél dolgozóké emelkedett 2, illetve 1%-ponttal. 6

7 A felmérésben résztvevı munkáltatók száma és megoszlása Nemzetgazdasági ág Mikro (0-9 fı) Vállalati létszámnagyság-kategória Kis (10-49 fı) Közép ( fı) Nagy (249 fı felett) db % db % db % db % Összesen =100% Mezıgazdaság, erdıgazdálkodás, halászat 17 1,9 41 4,5 26 2,8 2 0,2 86 Bányászat, kıfejtés 0 0,0 1 0,1 1 0,1 0 0,0 2 Feldolgozóipar 59 6, ,4 80 8,7 15 1,6 268 Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 11 1,2 29 3,2 15 1,6 2 0,2 57 Textília, ruházat, bır és bırtermék gyártása 4 0,4 15 1,6 20 2,2 2 0,2 41 Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 7 0,8 18 2,0 5 0,5 0 0,0 30 Vegyi anyag, termék gyártása 1 0,1 4 0,4 0 0,0 0 0,0 5 Gumi-, mőanyag és nemfém ásványi termék gyártása 2 0,2 9 1,0 9 1,0 1 0,1 21 Fémalapanyag és fémfeldolgozás 21 2,3 17 1,9 16 1,7 1 0,1 55 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 2 0,2 3 0,3 2 0,2 5 0,5 12 Villamos berendezés gyártása 2 0,2 4 0,4 7 0,8 1 0,1 14 Gép, gépi berendezés gyártása 1 0,1 6 0,7 2 0,2 2 0,2 11 Jármőgyártás 2 0,2 5 0,5 1 0,1 1 0,1 9 Egyéb feldolgozóipai tevr; ipari gép, berendezés javítása 6 0,7 4 0,4 3 0,3 0 0,0 13 Villamosenergia-, gáz-, gızellátás 0 0,0 4 0,4 5 0,5 3 0,3 12 Vízellátás; szennyvíz győjtése 0 0,0 5 0,5 7 0,8 1 0,1 13 Építıipar 29 3,2 40 4,4 7 0,8 0 0,0 76 Kereskedelem, gépjármőjavítás 71 7,7 79 8,6 32 3,5 1 0,1 183 Szállítás, raktározás 8 0,9 7 0,8 1 0,1 5 0,5 21 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 19 2,1 22 2,4 3 0,3 0 0,0 44 Információ, kommunikáció 7 0,8 2 0,2 0 0,0 0 0,0 9 Pénzügyi, biztosítási tevékeny 2 0,2 2 0,2 3 0,3 0 0,0 7 Ingatlanügyletek 2 0,2 2 0,2 1 0,1 0 0,0 5 Szakmai, tudományos, mőszaki tev. 12 1,3 5 0,5 5 0,5 0 0,0 22 Adminisztratív és szolgáltatást tám. tev. 7 0,8 4 0,4 3 0,3 2 0,2 16 Közigazgatás, védelem; kötelezı társ.bizt. 6 0,7 28 3,1 17 1,9 2 0,2 53 Oktatás 1 0,1 10 1,1 25 2,7 2 0,2 38 Humán-egészségügyi, szociális ellátás 4 0,4 10 1,1 16 1,7 8 0,9 38 Mővészet, szórakoztatás 2 0,2 2 0,2 1 0,1 0 0,0 5 Egyéb szolgáltatás 6 0,7 7 0,8 5 0,5 1 0,1 19 Területen kívüli szervezet 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Összesen , , ,0 42 4,6 917 Az adatfelvétel során többek között arra kellett választ adnia a megkérdezett gazdasági szervezeteknek, hogy a kérdezés idıpontjában rögzített létszámhoz képest hogyan alakul a foglalkoztatottak száma 3, illetve 12 hónap múlva. 7

8 A felmérésben résztvevı szervezetek megoszlása a 3 és 12 hónapon belüli létszámnövelési és csökkentési szándékok szerint Létszámváltozás 3 hónap múlva 12 hónap múlva db % db % csökkenı , ,8 stagnáló , ,1 növekedı , ,1 Válaszadók száma , ,0 A vállalatok 68,9%-a 3 hónap múlva is, 60,1%-a egy év múlva is változatlan létszámmal tervezi mőködését. Ugyanakkor nagyon valószínő, hogy a bizonytalan gazdasági és üzleti folyamatok mellett sok esetben nem tudják, vagy esetleg nem akarják elırebecsülni a változást. Létszámcsökkentési elképzelésrıl 3 hónapos idıtávban a megkérdezettek 15,2%-a, 12 hónapos távlatban 17,8%-a számolt be. A bıvíteni szándékozók aránya 3 hónapra vonatkozóan 16,2%, egy éves intervallumban 22,1%-os volt. A negyedévvel korábbi felméréshez viszonyítva a válaszadók között mindkét idıtávban emelkedett a stagnálást prognosztizálók aránya, 3 hónap távlatában 4,7%-ponttal, egy éves intervallumban pedig 3,7%-ponttal. Nem változott azon munkáltatók aránya, akik szerint a foglalkozatás színvonala három hónap múlva várhatóan csökkenni fog, 12 hónappal késıbbre viszont a korábbi felmérésnél valamivel kisebb arányban (1,7%-ponttal) jósoltak létszámcsökkenést. A létszám emelkedésével rövidtávon sajnos (4,8%-ponttal) kevesebben számolnak, mint 3 hónappal korábban, és egy év távlatában is csökkent a növekedésre számítók aránya 2%-ponttal. A foglalkoztatottak létszáma a IV. negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérésbe vont munkáltatóknál a dél-dunántúli régióban Foglalkoztatottak száma (fı) várható létszám egy év múlva várható létszám 3 hónap múlva aktuális létszám: szeptember III. negyedévének munkaerı-piaci folyamatai, s ezen belül is a foglalkozatási tendenciák mint már megszokhattuk másként alakultak, mint ahogy azt munkáltatóink várták. A válaszadók jelzése szerint az elmúlt három hónapban (2009 III. negyedévében) 2873-an léptek be új munkavállalóként és 2757 alkalmazott hagyta el a munkahelyét, tehát valójában 117 fıvel növekedett a bevont cégek összlétszáma. 8

9 Ezzel szemben a júliusban lebonyolított elızı felmérésünk alkalmával, ugyanerre az idıszakra tehát 2009 III. negyedévére csak 1369 belépést és 1960 fıs kilépést, tehát összességében 591 fıs létszámcsökkenést prognosztizált az akkor megkérdezett 11 munkáltatóval kevesebb ugyanakkor 1593-mal több foglalkoztatottal bíró, de zömében a mostanival megegyezı cégekbıl álló munkáltatói kör. Mostani felmérésünk eredménye szerint, 2009 decemberének végére a megkérdezett munkáltatói kör összességében létszámának 1133 fıs (1,8%-os) csökkenésére számít a szeptember 30-i állapothoz képest. A munkakörönkénti elırejelzés szerint 856 új belépés mellett 1989 kilépés várható. A be-, és kilépések egyenlegét tekintve a következı három hónapban a foglalkoztatotti létszám növekedését csupán a kereskedelem, gépjármőjavítás területérıl (+100 fı) jelezték. A feldolgozóiparból IV. negyedéve óta a létszám csökkenésére vonatkozó elırejelzések érkeztek, és ezek nagyrészt meg is valósultak. Az ezt megelızı felmérésünkben a megkérdezett munkaadók 493 fıs létszámvesztést valószínősítettek az ágazatban, de a tényadatok szerint ez nem következett be, sıt 141 fıvel még emelkedett is az itt dolgozók száma. Mostani felmérésünk alapján a negyedik negyedévben ismét létszámcsökkenés várható a feldolgozóiparban, az elırejelzések szerint 366 fıs nagyságrendben. Az ágazaton belül a legjelentısebb létszámvesztési várakozást a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása (-310 fı) és az élelmiszer, ital, és dohánygyártás területérıl (-145 fı) jelezték. Jelentısebb létszámcsökkenés várható a szezonális foglalkoztatással érintett mezıgazdaságban (-303 fı) és építıiparban (-97 fı), de a közigazgatás (-209 fı) és az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységek (-110 fı) területérıl is mérséklıdést jeleztek. A három hónapos elırejelzés adatait megyénként vizsgálva, régiónk három megyéje közül Tolnában stagnálást (0,2%-os emelkedést), Baranyában 3,9%-os, Somogyban pedig 1,4%-os csökkenést jeleztek megkérdezettjeink. 9

10 Méretkategóriánként tekintve 3 hónap távlatában egyedül a mikroszervezetek számítanak minimális, 09%-os emelkedésre. A nagyvállalatok összesített elırejelzésében 3,2%-os a kismérető cégeknél 1,1%-os, a közepes nagyságúaknál 0,7%-os létszámcsökkenés szerepel. A 12 hónapos elırejelzés adataiból úgy tőnik, hogy a foglalkoztatási helyzet ebben az idıintervallumban sem javul majd jelentısen. A válaszadó cégek összesített prognózisa a régióban foglalkoztatottak számát 2010 IV. negyedévének végére, a jelenleginél 0,7%-kal (468 fıvel) kevesebbre becsülte. Ezen belül Baranyában 1,1%-os, Somogyban 1,2%-os létszámcsökkenéssel számolnak, Tolnában pedig 0,3%-os növekedést valószínősítettek a felmérésbe vont munkáltatók. Óvatos optimizmusra ad azonban okot az, hogy a mostani elırejelzés (0,7%-os csökkenés) jóval kedvezıbb az egy évvel korábbinál, az akkor megkérdezettek ugyanis, minden bizonnyal a küszöbön álló gazdasági válság tükrében még 2,8%-os foglalkoztatotti létszámcsökkenést valószínősítettek egy év távlatában. Létszámnagyság alapján tekintve a mostani várakozásokat, csak a mikroszervezetek optimisták, 5,5%-os foglalkoztatotti növekedést várva. A nagyszervezetek 1,4%-os csökkenéssel számolnak ebben az idıtávban, ami 399 fıt takar. A kismérető cégek 0,9%-kal, a közepesek 0,2%-kal kevesebb létszámmal tervezik a mőködést egy év távlatában. 10

11 Szakmacsoportok szerinti elırejelzés A felmérés alapján képet kaphatunk a munkaerı szakmánkénti mozgásáról is. A következı negyedévre jelzett 856 belépés és 1989 kilépés 653 munkakört érint várhatóan. (Lásd melléklet!) A létszámmozgások legnagyobb része szokás szerint a betanított-, illetve a segédmunkásokat takar, a negyedik negyedév folyamán belépık és a kilépık fele közülük kerülhet ki. Ezen kívül 50 fınél nagyobb, vagy akörüli felvétel a vas-és fémipari foglalkozásúak (64 fı), a kereskedelmi, vendéglátóipari (59 fı), valamint a könnyőipari foglalkozásúak körébıl (49 fı) várható. Jelentısebb kilépéssel a már említett betanított illetve segédmunkásokon kívül az erdı- és vadgazdálkodási foglalkozásúak (-193 fı), az élelmiszeripari foglalkozásúak (-166 fı), az építıipari foglalkozásúak (-106 fı) esetében lehet számítani, de az említetteken kívül csökkenést jeleztek a megkérdezettek az egyéb ügyintézık (-96 fı), a kereskedelmi, vendéglátóipari foglalkozásúak (-64 fı) valamint a vas és fémipari foglalkozásúak (-51 fı) körébıl is. Ez a szokásos trendeknek megfelelı elırejelzés, a nyári idegenforgalmi szezon végével a vendéglátáshoz, kereskedelemhez kapcsolódó tevékenységeket folytatók álláshelyei lecsökkennek, a tél beköszöntével visszaesik a mezıgazdasági, erdıgazdálkodási és építıipari munkakörökben foglalkoztatottak száma. Ezen kívül más, pl. feldolgozóipari, vagy az önkormányzatoknál közfoglalkoztatásra vonatkozó határozott idejő szerzıdések egy része is év végével jár le, ez mind csökkenti a munkában állók számát az utolsó negyedévben. 11

12 1 A következı három hónapra prognosztizált létszámmozgások összesített munkakörönkénti egyenlegét tekintve a foglalkozási csoportok zömében létszámcsökkenésre számítanak a megszólított munkáltatók. 20 fınél nagyobb mértékő bıvülést mindössze 1 foglalkozási csoportból jeleztek. A könnyőipari foglalkozásúak száma 35 fıvel emelkedik az elırejelzések szerint. A legjelentısebb létszámcsökkenésre az erdıgazdálkodási foglalkozásúak (-193 fı), és a feldolgozóipari gépkezelık esetében lehet számítani (-155 fı). Utóbbi csoporton belül a gyártósori összeszerelıket (-167 fı) fenyegeti leginkább leépítés. Csökkenést prognosztizáltak az élelmiszeripari foglalkozásúak esetében is (-149 fı) e körben a tartósítóipari munkások, gyümölcs-, és zöldségfeldolgozók száma mérséklıdhet leginkább. Elıreláthatóan visszaesik az egyéb ügyintézık (-94 fı), a mobil gépek kezelıinek (-80 fı), az építıipari foglalkozásúaknak (-78 fı), az egyszerő mezıgazdasági és erdıgazdálkodási munkát végzıknek (-34 fı) és az egyéb helyhez kötött gépkezelıknek (-27 fı) a létszáma is. A következı 3 hónapra jelzett létszámváltozások egyenlege FEOR 2 számjegyő csoportokban (20 fı felett) könnyőipari foglalkozások egyéb helyhez kötött gépek kezelıi egyszerő mg.-i és erıgazd.-i fogl. építıipari foglalkozások mobil gépek kezelıi egyéb ügyintézık élelmiszeripari fogl.-ok feldolgozóipari gépek kezelıi erdı- és vadgazdálkodási foglalkozások Változás (fı) A munkaerı-igény kielégítésének forrásai A munkaerı-gazdálkodási adatlap 4. kérdésénél a munkáltatókat arra kértük, hogy jelöljék meg, mely forrásokból elégítik ki munkaerı-igényüket, és milyen az alkalmazott módszerek gyakorisága. Az elkészült összesítı táblázatból a következı legfontosabb információk olvashatók ki: A kérdésre választ adó munkáltatók legnagyobb része, mintegy 96%-a igénybe veszi a munkaügyi központ és kirendeltségeinek szolgáltatásait új munkaerı felvételénél, 54%-uk gyakran, 41%-uk alkalmanként használja az alkalmazottak felvételnek ezt a csatornáját és mindössze 5% nyilatkozott úgy, hogy még soha nem kérte a szervezet segítségét. 12

13 A második legfontosabb szerep az informális csatornák (család, rokonok, kollégák) igénybevételének jutott. A válaszadók 87%-a keres ezen a módon (is) új munkaerıt, de a többség csak (65%-uk) alkalmanként él a munkaerı felvételnek ezen módjával. Szintén fontos szerep jut a hirdetés útján történı választásnak, 64% jelezte, hogy vett már fel munkaerıt ez alapján, de csak 14%-ra tehetı azoknak a száma, akik rendszeresen hirdetnek. A belsı meghirdetést, illetve átcsoportosítást a munkáltatók 59%-a jelölte meg az új munkaerıhöz jutás formájaként, a válaszadók fele ugyanakkor csak alkalmanként választja a kiválasztásnak eme formáját. A kérdésre választ adók 47%-a alkalmanként pályázatot ír ki egy-egy állás betöltésére, 15% szintén alkalmanként az interneten keres munkaerıt. Elmondható, hogy a vizsgált munkáltatói körben új munkaerı keresésekor nem kapnak különösebb figyelmet a munkaerı-közvetítık és kölcsönzık (mindössze a cégek 7%-a említette ezeket), és a felsoroltakon kívüli egyéb forrást is csak a válaszadók 13%-a jelölt meg. Szekszárd, Készítette: Jóváhagyta: Bartha Viktória dr. Brebán Valéria fıigazgató 13

14 Melléklet A évi IV. NMF-ben résztvevı szervezetek 3 hónapon belüli létszámmozgásaiban érintettek száma foglalkozási csoportok szerint (fı) Foglalkozási csoportok (FEOR2) Belépı Kilépı Egyenleg 12 Területi, helyi önkorm.-i, közig.-i, ig.szolg.-i vezetık Gazdasági, költségvetési szervezetek vezetıi Gazdasági, költségvetési kisszervezetek vezetıi Mőszaki és természettudományi foglalkozások Egészségügyi - egyetemi, fıiskolai képzettséghez kapcsolódó foglalkozások 5 23 Szociális és munkaerı-piaci szolgáltatási foglalkozások Szakképzett pedagógusok Gazdasági, jogi és társadalomtudományi foglalkozás Egyéb magasan képzett ügyintézık Technikusok és hasonló mőszaki foglalkozások Egészségügyi foglalkozások Szociális és munkaerı-piaci szolgáltatási foglakozások Pedagógus foglalkozások Gazdasági, pénzintézeti ügyintézık Egyéb ügyintézık Irodai jellegő foglalkozások Ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegő foglalkozások Kereskedelmi, vendéglátóipari foglalkozások Közlekedési, postai és hírközlési foglalkozások Nem anyagi jellegő szolgáltatási foglalkozások Mezıgazdasági foglalkozások Erdı- és vadgazdálkodási foglalkozások Növényvédelmi, növény-egészségügyi és talajvédelmi foglalkozások Élelmiszeripari foglalkozások Könnyőipari foglalkozások Vas- és fémipari foglalkozások Háziipari, vegyesipari és raktározási foglalkozások, laboránsok Építıipari foglalkozások Feldolgozóipari gépek kezelıi Egyéb helyhez kötött gépek kezelıi Mobil gépek kezelıi Egyszerő szolgált. jellegő foglalkozások Egyszerő mezıgazdasági és erdıgazdálkodási foglalkozások Összesen:

15 Módszertani kiegészítés 1. A KSH FOGALMI RENDSZERE A lakossági munkaerı-felmérés fogalmai A Központi Statisztikai Hivatal 1992 óta az OECD országokban meghonosított, egységes elvek és módszerek szerint végzett munkaerı-felmérés (Labour Force Survey = LFS) keretében vizsgálja a éves személyek gazdasági aktivitását. A magánháztartások reprezentatív mintáján végzett felmérésnek az ILO által javasolt fogalmi rendszere azonos az OECD országokban. A magyar munkaerı-felmérés a vizsgált népességet egy meghatározott idıszakban (a hónap 7.napját követı elsı hétfıtıl kezdıdı három hétben, a kikérdezés hetét megelızı hétre vonatkozóan, a hetet hétfıtıl vasárnapig számítva) végzett tevékenységük alapján sorolja a következı két fıcsoportba: gazdaságilag aktívak (a rendelkezésre álló munkaerı) és gazdaságilag nem aktívak (inaktívak). A gazdaságilag aktív kategória (rendelkezésre álló munkaerı) magában foglalja mindazon személyeket, akik a megfigyelés hetében a munkaerıpiacon foglalkoztatottként vagy munkanélküliként megjelentek. Foglalkoztatottnak tekintendı mindenki, aki a vizsgált idıszakban az un. vonatkozási héten legalább 1 óra, jövedelmet biztosító munkát végzett, vagy munkájától csak átmenetileg (szabadság, betegség stb. miatt) volt távol. Jövedelmet biztosító munkának számít minden olyan tevékenység: amely pénzjövedelmet eredményez, vagy amely természetbeni juttatást biztosít, esetleg amelyet egyéb, késıbb realizálható jövedelem érdekében végeztek amelyet, mint segítı családtagok végeztek a háztartáshoz tartozó gazdaság, vállalkozás jövedelmének növelése érdekében. A felvétel szempontjából nem számít jövedelmet biztosító munkának az önként, ingyenesen, más háztartásnak vagy intézménynek nyújtott bármilyen segítség (társadalmi munka, ún. kalákamunka stb.), a saját ház vagy lakás építése, felújítása, javítása, a tanulmányhoz kötött szakmai gyakorlat keretében végzett munka (még akkor sem, ha azért valamilyen díjazást kapnak), valamint a háztartásban, a ház körül végzett munka, beleértve a kerti munkákat is. A háztáji gazdaságban végzett munka csak akkor tekinthetı jövedelemszerzınek, ha annak eredménye jellemzıen piacra és nem saját fogyasztásra kerül. A gyermekgondozási díjban (gyed), gyermekgondozási segélyben (gyes) részesülıket az novemberében Prágában az átalakuló országok számára megfogalmazott ILO ajánlásnak megfelelıen január 1-tıl a vonatkozási héten végzett tevékenységük alapján osztályozzák, eltérıen az addigi magyar gyakorlattól. A munkaerı-felmérésre vonatkozó Eurostat ajánlások alapján a sorkatonák, mint intézeti népesség nem tartoznak a felvétel körébe III. félévig a nemzeti számlák (ESA95) fogalmi rendszerének megfelelıen a munkaerı-felmérés foglalkoztatotti adatait a sorkatonák adminisztratív forrásból származó létszámadataival korrigálták IV. félévétıl a munkaerı-felmérés nem tartalmazza a sorkatonák létszámát, és ennek megfelelıen 2003-tól módosítják a korábbi idıszakok adatait is. 15

16 Munkanélkülinek tekintendı az a személy, aki egyidejőleg az adott héten nem dolgozott (s nincs olyan munkája, amelytıl átmenetileg távol volt); aktívan keresett munkát a kikérdezést megelızı négy hét folyamán; rendelkezésre áll, azaz két héten belül munkába tudna állni, ha találna megfelelı állást. A munkanélküliek sajátos csoportját alkotják azok, akik ugyan nem dolgoztak a vonatkozási héten, de már találtak munkát, ahol 90 napon (2002-ig 30 napon) belül dolgozni kezdenek. Rájuk nem vonatkozik a hármas kritérium egyidejő teljesülése. Aktív munkakeresésnek tekintendı, ha valaki állami vagy magán-munkaközvetítın keresztül érdeklıdött állás után, közvetlenül keresett meg munkáltatókat, hirdetést olvasott, adott fel, hirdetésre válaszolt, rokonoknál, ismerısöknél érdeklıdött, tesztet írt, vizsgát tett, vagy meghallgatáson volt, vállalkozásának elindítását intézte. Gazdaságilag aktívak azok, akik megjelennek a munkaerıpiacon, azaz a foglalkoztatottak és a munkanélküliek. Gazdaságilag nem aktívak azok, akik a vonatkozási héten nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres, jövedelmet biztosító munkájuk és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. Ide tartoznak többek között a passzív munkanélküliek, akik szeretnének ugyan munkát, de kedvezıtlennek ítélve elhelyezkedési esélyeiket, meg sem kísérlik az álláskeresést. A munkanélküliség, illetve a gazdasági aktivitás mértékének jellemzésére a következı fontosabb mutatószámok szolgálnak: a foglalkoztatási arány, amely a foglalkoztatottaknak a megfelelı korcsoportba tartozó népességhez viszonyított aránya; a munkanélküliségi ráta, amely a munkanélkülieknek a megfelelı korcsoportba tartozó gazdaságilag aktív népességen belüli aránya; az aktivitási arány, amely a gazdaságilag aktívak aránya a megfelelı korcsoportba tartozó népességen belül. Regisztrált munkanélküli: a Foglalkoztatási Hivatal által nyilvántartott álláskeresık közül az, aki munkaviszonnyal nem rendelkezik, nem nyugdíjas, nem tanuló, foglalkoztatást elısegítı támogatásban (pl. átképzés, közhasznú foglalkoztatás) nem részesül, munkát, állást vagy önálló foglalkozást keres, és egy adódó állás elfogadására rendelkezésre áll. Gazdaságilag nem aktív népesség: a népességnek a gazdaságilag aktív népességen kívüli része. Ide tartoznak: a gyermekgondozási ellátás bármelyik formáját igénybevevık (az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyilvántartott gyeden, gyesen lévık, valamint gyedet igénybe vevık adatai alapján); az a nyugdíjas, járadékos, aki nem folytat keresıtevékenységet (az Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság adatai alapján); a tıkejövedelmükbıl (ingatlan-, és pénztıke jövedelmébıl) élık; a 15 éven aluliak; a 15 éven felüli tanulók (intézményi adatgyőjtés); a háztartásbeliek; a közületi eltartottak; a szociális gondozottak. 16

17 2. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat új fogalma Nyilvántartott álláskeresı: Az Flt november 1-jei módosításával összefüggésben azok a személyek, akik a korábban alkalmazott regisztrált munkanélküli fogalomnak megfelelnek, és a munkaügyi szervezet illetékes kirendeltségével új típusú álláskeresési megállapodást kötöttek. (Az átmeneti idıszakban ide értjük azokat a regisztrált munkanélkülieket is, aki esetében ez a megállapodás még nem köttetett meg.) 17

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2. IV. negyedév Szeged, 2. november 2. Készítette: Fejes Ágnes elemzı Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Koordinációs

Részletesebben

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerő-gazdálkodási

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2008. I. negyedév Dél-Alföld Tájékoztató 2008. január 2008. február Bács-Kiskun megye 769 39108 fı Csongrád megye 524 26298 fı Békés

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Tájékoztató Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2012. I. negyedév Csongrád megye Készítette: Fejes Ágnes elemző TARTALOMJEGYZÉK A MUNKAERŐ-PIACI

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Jóváhagyta: Miskó Istvánné főigazgató AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Nyíregyháza, 2008. február 25.

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2009. III. negyedév Dél-Alföld 2009. augusztus szeptember Bács-Kiskun megye 662 31014 fő Csongrád megye 477 35611 fő

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató, DDRMK Kaposvári

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Tájékoztató Munkaügyi Központ NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Gönc (2,2 %) Sátoraljaújhely Putnok Edelény Encs Sárospatak Szikszó Ózd Kazincbarcika

Részletesebben

A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAER

A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAER TARTALOMJEGYZÉK 1. A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAERİ-PIACI PROGRAMOK MONITORING VIZSGÁLATA... 2 1.1. BEVEZETİ... 2 1.2. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 2. MUNKAERİ-PIACI KÉPZÉSEK... 5 2.1. AJÁNLOTT KÉPZÉS...

Részletesebben

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Készült: Székesfehérvár, 2010. november hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1., Postacím:

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ. 2008. szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ. 2008. szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2008. szept. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat)

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Frey Mária Aktív munkaerı-piaci politikák komplex értékelése a 2004-2009. közötti idıszakban Szintetizáló tanulmány (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Készült a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai. 1. v. 2015. 06. 03.

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai. 1. v. 2015. 06. 03. 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Mellékletek, 2015. IV. Melléklet: A stratégia külső illeszkedési pontjai 1. v. 2015. 06. 03. 2 Tartalom 1. A képzés trendvonalai... 3 1.1 Európai trendek...3

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. harmadik negyedévben Kecskemét, 2013. augusztus Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó M u n k a ü g y i K ö z p o n t j a A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó R ö v i d t á v ú m u n k a e r p - p i a c i e l p r e j e l z é s é s k o n j u n k t ú r a k u t a t á s e r e d m é n y e i

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III. NEGYEDÉV Kecskemét, 2011. szeptember 07. Elérhetőség: Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

Mikro-vállalkozások szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2009

Mikro-vállalkozások szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2009 SORSZÁM*: A kérdezést végzı szervezet kódja*: FOGLALÁS DÁTUMA*: RÖGZÍTÉS HATÁRIDEJE* Mikro-vállalkozások szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2009 Kérdezı aláírása:...

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Recsk Nagyközségi Önkormányzat 3245. Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax: 478-022 Email: polghiv.recsk@axelero.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2004. Készült: 2004. december Jóváhagyta:

Részletesebben

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja 2008-2010 2. változat Készült a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából 2009. február 9. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 211/2 Központi Statisztikai Hivatal 211. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Ipar... 2 Építőipar... 4 Idegenforgalom... 6 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglaló...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5 Ipar...6

Részletesebben

A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján

A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján KEMÉNY ISTVÁN JANKY BÉLA A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján 2003 elsõ negyedében reprezentatív kutatást folytattunk a magyarországi cigányság

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010.

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010. ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Polgármester Tárgy: Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve Iktatószám: 3-23/2010. Melléklet: Elıterjesztés, határozati

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS 5. sz. napirendi pont Beszámoló a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács éves munkájáról és a 2009. évi szakmai tanulmányútjairól Elıadó:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter:

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: Az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulása, hatásuk a munkaerı - piaci

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010.

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Központi Statisztikai Hivatal 2012. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása Elıkészítette: Gál András Mőszaki Osztály Csökmei László Erik fıépítész Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/10. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.107/12/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS KONSZENZUS BUDAPEST Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS Készült a TÁMOP 1.3.1 kiemelt projekt 1.3.2 Az Állami Foglalkoztatási

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 5 Ipar... 6 Építőipar...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!!

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!! Társadalmi Megújulás Operatív Program KIVONAT Munkahelymegırzı támogatás munkaidı-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívás a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére

Részletesebben

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA AZ ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Jelen költségvetési alapokmány a jóváhagyott elemi költségvetéssel egységes egészet alkot. Az államháztartásról

Részletesebben

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú nonprfofit Korlátolt Felelısségő Társaság Ügyvezetı igazgató 1139 Budapest, Szegedi út 17. Tel: 452-4201 Ikt.sz.: 1654/9/2007. A XIII. kerületi Egészségügyi

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 1. Bevezető...7 2. Módszertan...9 3. Fejér

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Közfoglalkoztatási terv elsı félévi végrehajtásáról Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Samu Jánosné ügyintézı Jákli Jánosné munkavezetı Véleményezı Pénzügyi

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 5 2. Módszertan... 9 3.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség Jóváhagyta: Jóváhagyta: Mező Barna igazgató Mező Barna Igazgató TÁJÉKOZTATÓ Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november hónapban

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 213/1 Központi Statisztikai Hivatal 213. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...5 Beruházás...6

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal Társadalmi jellemzõk, 2006 Társadalmi jellemzõk, 2006 Ára: 2000,- Ft Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁRSADALMI JELLEMZÕK, 2006 Budapest, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK 1./ START kedvezmények Kedvezményezett személy Pályakezdı fiatal 1 - bármilyen végzettségő, vagy esetén - felsıfokú végzettséggel rendelkezı - alap-, középfokú végzettséggel

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2012-2017.

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2012-2017. KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2012-2017. A kistérségi közoktatási intézkedési terv aktualizálása Komló, 2012. április 27. Polics József Elnök

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági

9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági 9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A Munkaerőpiaci Alap

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

NYÍRSÉG VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

NYÍRSÉG VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Helyi Vidékfejlesztési Stratégia NYÍRSÉG VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 1. Vezetıi összefoglaló A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület élve a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia átdolgozásának

Részletesebben