9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági"

Átírás

1 9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A Munkaerőpiaci Alap működési és döntési mechanizmusának szabályozottsága 2. A Munkaerőpiaci Alap forrásai, kiadásai és számviteli rendje 3. A Munkaerőpiaci Alap forrásainak felhasználása 4. A Munkaerőpiaci szervezetek működése, számvitele és ellenőrzési rendszere 5. Az Alap kezelését segítő informatikai rendszer működése 6. Az Alapnál korábban végzett számvevőszéki ellenőrzések utóvizsgálatának tapasztalatai Melléklet Az Alkotmány szerint a Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához az állampolgároknak joguk van... a bekövetkezett munkanélküliség esetén a megélhetéshez szükséges ellátásra. Az Alkotmányban rögzített jogok érvényesülésének elősegítésére, a foglalkoztatási feszültségek kezelésének korszerűsítésére az Országgyűlés az évi CXXIV. törvénnyel megalkotta a Munkaerőpiaci Alapot (MPA), amellyel a korábbi Foglalkoztatási, Rehabilitációs, Szolidaritási, Szakképzési és Bérgarancia Alapokat összevonta. Az alap létrehozásával azt kívánták elérni, hogy a foglalkoztatáspolitikát és a munkanélküliek ellátását szolgáló, illetve e célokhoz kapcsolódó - döntően a munkaadók és a munkavállalók befizetéseiből létrejött - források, eszközök a korábbiaknál összehangoltabban, rugalmasabban segítsék a munkaerőpiaci, szakképzési törekvések megvalósítását. Az MPA-t a Munkaügyi Minisztérium októberétől a Szociális és Családügyi Minisztérium - kezeli, a

2 rendelkezési jogot a tárca minisztere gyakorolja az MPA Irányító Testületével (MAT) megosztva. A miniszter meghatározta az alap kezelésének, felhasználásának részletes szabályait, irányította a munkaerőpiaci szervezeteket. Az alap működését 19 megyei, 1 fővárosi munkaügyi központ kirendeltséggel - és az Országos Munkaügyi Módszertani Központ (OMMK) biztosította (1996. decemberéig az Országos Munkaügyi Központ (OMK)). A költségvetési szervek engedélyezett létszáma végén 4326 fő volt. A munkaerőpiaci feladatok ellátásához az alapból 1998-ban 142,8 Mrd Ft-ot használtak fel. Az MPA működését létrehozása óta az éves költségvetési törvényjavaslatok véleményezése keretében ellenőriztük. Megállapításaink alapján a szükséges intézkedéseket megtették. Ezt megelőzően 1990-ben a Szakképzési Alapot ellenőriztük. Kifogásoltuk, hogy az alap nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszere nem tesz eleget a teljesség és összehangoltság követelményének; a hozzájárulási kötelezettségeket analitikusan nem tarják nyilván; elmaradt az alap felhasználásának szabályszerűségi és hatékonysági ellenőrzése, valamint a szakképzési hozzájárulási kötelezettség megállapítására, a teljesítés elszámolására rendszeresített bevallások ellenőrzése. Az alapot kezelő minisztérium áprilisában elkészült ellenőrzési jelentése szerint a hiányosságok döntő részben változatlanul fennálltak, de a szakmai munka javítása a jogszabályok módosításával megvalósult. A gazdálkodással kapcsolatos feladatok az MPA beszámolójának és mérlegének könyvvizsgálói hitelesítésével teljesültek. A Foglalkoztatási Alapot 1992-ben ellenőriztük, megállapításaink alapján intézkedési tervet készítettek, amit évi utóvizsgálatunk szerint - végrehajtottak (5. sz. melléklet). Az alap ellenőrzési jogköre a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalra is kiterjed, ezért programunk kialakításánál figyelembe vettük megállapításaikat. Az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. tv. 2. (3) bekezdése alapján végzett jelenlegi ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy:

3 ˇ az alapból felhasznált pénzeszközök hatékonyan segítették-e a munkanélküliek ellátását, munkához jutását, a foglalkoztatást és a szakképzés fejlesztését; ˇ az alap törvényes és célszerű felhasználását a kezelést végző és az abban résztvevő munkaerőpiaci szervezetek irányítása, működése, az ellenőrzési tevékenység szabályozottsága megfelelően biztosította-e; ˇ az alapot kezelő szervezet hogyan hasznosította a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításait, ajánlásait. Ellenőrzésünk az as évekre irányult (az ettől eltérő időszakot, időpontot jelentésünkben rögzítettük). Megállapításainkat dokumentumokra, véletlenszerű ellenőrzésekre, beszámolókra, tanúsítványok adatainak értékelésére alapoztuk. Adatkéréssel, illetve kérdőív kiküldéssel 20 munkaerőpiaci költségvetési intézményt kerestünk meg, helyszíni ellenőrzést a Fővárosi Munkaügyi Központnál, 10 megyei munkaügyi központnál, 4 kirendeltségnél és 2 önkormányzatnál végeztünk. A pénzügyi-gazdasági ellenőrzés a munkaerőpiaci feladatok ellátását szolgáló ún. aktív és passzív eszközökre, a szakképzési alaprészre (amely az iskolarendszerű oktatást támogatja), a felszámolás alatt álló vállalkozások bértartozásainak finanszírozására, valamint a munkaerőpiaci szervezetek működésére, irányítására, szabályozottságára terjedt ki. (Aktív eszközök: a munkanélküliek elhelyezkedését, a munkahelyek megtartását segítő támogatási formák; passzív eszközök: a munkájukat elvesztők jövedelmének pótlására szolgáló munkanélküli járadék, előnyugdíj, jövedelempótló támogatás). Az aktív eszközök kétharmadát (pénzügyi kihatásuk 29 Mrd Ft volt) a teljesítményellenőrzés módszerével értékeltük. A teljesítményellenőrzés módszerének alkalmazását segítette az Egyesült Királyság Számvevőszékének munkatársai által tartott - az angol teljesítményellenőrzés gyakorlatát bemutató - előadássorozat, valamint a rendelkezésünkre álló szakirodalom. A teljesítménymutatók meghatározásához két eszközre - az önfoglalkoztatóvá válás és a munkatapasztalat szerzés támogatására - kérdőívet állítottunk össze, a többi eszköz

4 minősítésére pedig a minisztériumtól, a megyei központoktól kért adatokat és a monitoring vizsgálatok eredményeit használtuk fel. A teljesítmény három elemét - a gazdaságosságot, a hatékonyságot, az eredményességet - a rendelkezésünkre álló adatoktól, információktól függően minősítettük. A foglalkoztatási alaprészből között finanszírozott aktív eszközök egy részének felhasználását fajlagos mutatók egybevetésével, összehasonlító módszerrel értékeltük. A támogatások gazdaságosságának megítéléséhez a ráfordításokat - az infláció változás hatásával összevetve - elemeztük. A hatékonyság ellenőrzésénél az érintett munkanélküliek körét, a támogatás nagyságát vizsgáltuk. A fajlagos költségek alakulását csak akkor értékeltük, ha rendelkeztünk a szükséges adatokkal. A hatékonyság számbavételénél a foglalkoztatottak alkalmazását, számát, időbeni változását, területi, szakmai megoszlását minősítettük. A hatékonyság megítélését, illetve mértékének minősítését segítette volna, ha valamennyi támogatási formánál a jogszabályban meghatározott feladatokhoz részletes, számszerűsített szakmai célokat jelölnek ki és intézkednek azok betartásáról. Az eredményesség megítéléséhez értékeltük a támogatások lejárta után tovább alkalmazottak, illetőleg vállalkozók számát, a munkavállalás idejét, illetve ezzel együtt a munkanélküliek számának csökkenését. I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok A Munkaerőpiaci Alap működésének jogszabályi háttere - néhány pontatlan, hiányos megfogalmazás, késedelmes rendeletalkotás kivételével - rendezett. A gazdaságban, a munkaerőpiacon bekövetkezett változásokra történő reagálást a vonatkozó törvények, kormányrendeletek biztosították. Jelentős késéssel készültek el azonban a megyei munkaügyi központok SzMSz-ei, az alap központi gazdálkodásában még évben sem tisztázták teljes körűen az alapkezelésre vonatkozó feladat-, hatás- és jogköröket. A Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete (MAT) január 1-jétől működik, feladata, döntési és ellenőrzési joga széles körű. Az ellenőrzött időszakban 12 esetben fordult elő, hogy a

5 MAT testülete az alap pénzeszközeinek felhasználása során nem jutott egyezségre, ezért - törvényi felhatalmazással - a miniszter rendelkezett. A megyei (decentralizált) pénzeszközök felosztásáról a megyei munkaügyi tanácsok (MMT) döntöttek. A MAT és a tanácsok között a szükségszerűnek mutatkozó együttműködés nem alakult ki, ennek alapját törvényben nem rögzítették, hiányát a MAT ügyrendje sem pótolta. Az alap gazdálkodása az ellenőrzött időszakban kiegyensúlyozott volt. Az eredeti bevételi előirányzata 336 Mrd Ft, a kiadási előirányzata 354 Mrd Ft, a GFS egyenleg - minden évben - negatív volt. A felhasználható maradvány összegét minden évben a költségvetési törvény határozta meg. Az alap teljesített bevételei az eredeti előirányzathoz képest 10%-kal nőttek, elsősorban a bevételt jelentő járulékok nagyságát meghatározó bértömegnövekedés miatt. Összetételét tekintve döntően adójellegű bevételekből áll, munkaadói-, munkavállalói járulékból, illetve rehabilitációs és szakképzési hozzájárulásból. A bevételi források mintegy 98%-át - az Art. szerint - az APEH szedi be, a bevallások és befizetések jogszerűségét az adóellenőrzések keretében ellenőrzik. Az alap működését rendező jogszabályban szabályozatlan maradt az APEH adatszolgáltatási kötelezettsége, nem jött létre megállapodás az alapkezelő és az APEH között. Az alap teljesített kiadásai 1996-hoz viszonyítva 56,5%-kal (91,3 Mrd Ft-ról 142,9 Mrd Ft-ra) nőttek. Kedvező, hogy a munkanélküliek munkaerőpiaci pozícióját, elhelyezkedését segítő aktív eszközökre kifizetett összegek részaránya emelkedett, csökkent a munkanélküli ellátásokra és a jövedelempótló támogatásra, azaz a passzív támogatásra kifizetett összegek részaránya. A kiadások 8%-át a munkaerőpiaci szervezetek működésére, fejlesztésére fordították, feladatbővülésre, fejlesztési program fedezetére. Az MPA gazdálkodásáról szóló beszámolót és a mérleget független könyvvizsgálóval hitelesíttették, aki az alap évi beszámolóját korlátozott záradékkal, az évi beszámoló jelentéseket hitelesítő záradékkal látta el.

6 Hazánkban az 1990-es évek elején a gazdasági helyzet változása felszínre hozta az addig mesterségesen eltakart - és az átalakulással együtt járó - foglalkoztatási gondokat. A regisztrált munkanélküliek száma decemberében érte el a csúcspontot (663 ezer fő), ezt követően csökkent, végén 404 ezer fő volt. A kormányprogramok aktív foglalkoztatást, új munkahelyek teremtését tűzték ki célul annak érdekében, hogy a munkanélkülieknek esélyt adjanak - segély helyett - az elhelyezkedéshez. Az aktív munkaerőpiaci eszközöket, programokat a foglalkoztatási és rehabilitációs alaprészek finanszírozták. A kijelölt célokra az ellenőrzött időszakban 73 Mrd Ft-ot fordítottak. Az OMMK becslése szerint enélkül a munkanélküliségi ráta - ami végén 9,1% volt - kb. 3% ponttal magasabb lett volna. Két eszköznél teljesítményellenőrzést végeztünk. A hatékonyság ellenőrzését segítette volna, ha a minisztérium az egyes támogatási formákhoz - a jogszabályban rögzített feladatok ismeretében - részletes, számszerűsített szakmai célokat határoz meg, illetve gondoskodik azok betartásáról. A foglalkoztatást elősegítő támogatások közül a munkaerőpiaci képzésre 19,4 Mrd Ft-ot használtak fel. Évente átlag 77 ezer fő oktattak. Eredményességét jelzi, hogy a képzés befejezését követően a végzettek felének volt munkahelye. Ez azonban arra is utal, hogy a képzési költségek csak részben hasznosultak. Jellemző, hogy az alacsony munkanélküliségi rátájú régiókban a képzésben résztvevő munkanélküliek aránya közel kétszerese volt a kedvezőtlenebb helyzetű régiókénak. A képzési támogatás teljesítményét I. félévében befejezett tanfolyamok adatai alapján értékeltük, mivel a végzettek létszáma 13%-kal nőtt, a támogatás hatékony volt. A munkanélküliség csökkentésében jelentős szerepe van a bértámogatás típusú eszközöknek - foglalkoztatásbővítő bértámogatás, illetve a pályakezdők munkatapasztalat-szerzési és foglalkoztatási támogatása - amelyekre 10,9 Mrd Ft-ot fordítottak, ezzel a munkanélküliek munkaerőpiaci pozícióját, a pályakezdők elhelyezkedését segítették. A felsorolt eszközök eredményességét jelzi, hogy a támogatás lejárta után jelentős arányban véglegesítették a foglalkoztatottakat. Ez a pályakezdőknél a munkájuk

7 elismeréseként - munkatapasztalat-szerzési és foglalkoztatási támogatás felhasználásával - a fiatalok kétharmadát érintette, ami az első munkahely megszerzéséhez, a továbbfoglalkoztatáshoz nyújtott segítséget. Hasonló a foglalkoztatásbővítő bértámogatás eredményessége is, mivel a munkáltatók az alkalmazottak több mint kétharmadát a támogatási idő lejártával véglegesítették. Az eszközök hatékonyságában ellentmondást tapasztaltunk. A foglalkoztatásbővítő bértámogatás felhasználását hatékonynak ítéltük, mivel az ellenőrzött időszakban kétszeresére (50 ezer főre) nőtt a munkanélküliek alkalmazása, a munkáltatók kétharmada pedig úgy nyilatkozott, hogy a támogatás hozzájárult a munkavállalók felvételéhez. Igen hatékony volt a munkatapasztalat-szerzés támogatása is, mivel a támogatott körben résztvevő pályakezdők létszáma 1998-ban több mint hétszerese ( fő) volt az évinek. Ehhez hozzájárult az is, hogy a munkáltatóknak fizetett gyakorlati oktatás támogatásának nagyságát a lehetséges felső határ körül (80-100%) határozták meg. Csökkent a foglalkoztatási támogatás hatékonysága - a pályakezdők létszáma egyharmaddal kevesebb volt (3300 fő) -, amit a munkáltatók alacsonyabb mértékű (50-60%) támogatása, illetve a továbbfoglalkoztatási kötelezettség (maximum 1 év) negatívan befolyásolt. A munkahelyteremtő eszközrendszerrel - munkahelyteremtés támogatása, vállalkozóvá - önfoglalkoztatóvá válás, rehabilitációs alaprész - ösztönözték az új munkahelyek kialakítását, a beruházást, a foglalkoztatottak bértámogatását, illetve a munkaerőpiacról tartósan kiszoruló munkanélküliek alkalmazását, amire három év alatt 8,5 Mrd Ft-ot fordítottak. A hagyományos munkahelyteremtés támogatásának fontos célja: a különösen nehéz helyzetben lévő térségekben új munkahelyek kialakítása, új munkalehetőségek megteremtése. Ennek érdekében a munkaügyi központok a munkahelyek létrehozását növekvő összeggel támogatták. Jellemző azonban, hogy - a munkáltatóknál a szerződésekben vállaltnál - kevesebb munkahely valósult meg, alacsonyabb volt a betöltött új munkahelyek száma, gyakori a szerződésszegés, nagy arányú volt - a szerződések be nem tartása miatt - a visszafizetési kötelezettség. Mindez a támogatási eszköz gazdaságosságát, hatékonyságát rontja.

8 A munkanélküliek vállalkozóvá válásánál csak a munkanélküli járadék összegének megfelelő - maximum félévig történő további - támogatás vált gyakorivá. A további három lehetőség azért nem, mert a megyei központok által finanszírozott - hitelfedezeti biztosítás, képzési, szaktanácsadási - költség felét a támogatottaknak kell megfizetni, amire nem volt fedezetük. A támogatottak több mint harmada kereskedelemben, egynegyede a szolgáltatásban vállalkozott, vagyis a kisebb tőkeigényű szakágazatokban. Így a vállalkozások beindításához szükséges tőke hiánya, a kereskedelem, a szolgáltatás telítettsége hozzájárult ahhoz, hogy csökkent az igénylők száma, ami a támogatás hatékonyságára kedvezőtlenül hatott. Jelentősebb igénybevétel az alacsony regisztrált munkanélküli mutatóval rendelkező megyékben tapasztalható, mivel a gazdaságilag fejlettebb területeken kedvezőbbek a vállalkozási lehetőségek. Az eszköz alkalmazása viszont eredményes volt, mert a támogatás befejezése után a vállalkozások többsége működött. Azokat a munkanélkülieket, akik munkaviszonyon kívüli tevékenységgel önmaguk foglalkoztatásáról akartak gondoskodni, támogatásban részesítették, ennek eszköze az önfoglalkoztatóvá válás finanszírozása volt. Ez a támogatás segítséget nyújtott ahhoz, hogy két év alatt 3000 fő kikerüljön a regisztrációból. Az eszköz kamatmentes hitelkonstrukcióként működött, a támogatás összege nem nőtt, mindkét évben azonos volt, így az eszköz gazdaságos volt. Hatékonyságát jelzi, hogy az igénylők száma kétharmaddal emelkedett a támogatás bevezetése óta, teljesült az a célkitűzés, hogy az érintettek vállalkozók legyenek. Az eszköz eredményességét igazolja, hogy - felmérésünk szerint - kb. egy évvel a támogatás befejezése után az érintett vállalkozások csaknem teljes körűen működtek. A gazdasági rendszerváltást követően a munkanélküliség legnagyobb mértékben a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű megváltozott munkaképességűeket érintette, akik tartósan kiszorultak a munkaerőpiacról. A rehabilitációs alaprész felhasználása lehetővé tette, hogy a munkaerőpiacon új munkahelyeket teremtsenek, vagy a meglévő munkahelyek megőrizhetők legyenek. Az elmúlt három évben 4538 új munkahely teremtéséhez és 6305 munkahely megőrzéséhez nyújtottak támogatást. Jellemző, hogy azokban a régiókban,

9 ahol csökkent a munkanélküliségi ráta, javult a megváltozott munkaképességű munkanélküliek elhelyezkedési lehetősége. Közhasznú foglalkoztatásra 24,2 Mrd Ft-ot fordítottak azzal a céllal, hogy átmeneti jelleggel foglalkoztassák a legrosszabb pozícióban lévő munkanélkülieket. Éves szinten a munkanélküliek kb. 6%-a jutott közhasznú munkához. Jellemzően az önkormányzati feladatok ellátásának eszköze is volt - kiadásukat csökkentette - döntően kommunális tevékenységhez vették igénybe, de előfordult, hogy alapfeladatokra használták, gyakran ugyanazon személyek visszatérő alkalmazására. Indokolatlan önkormányzati támogatást jelentett a közhasznú foglalkoztatáson lévő jövedelempótló támogatottak után a jövedelempótló alaprészből fizetett térítés. Közmunkavégzésre 8,7 Mrd Ft-ot fordítottak, vissza nem térítendő támogatás juttatásával. A támogatás nyújtását kiemelt célokhoz nem kötötték, a visszatérítendő támogatások körét és a visszafizetési feltételeket nem határozták meg. Az éves támogatás 60%-át az északi országrész kapta, ahol a legmagasabb a munkanélküliségi ráta. Az ellenőrzött időszakban 40,4 ezer főt foglalkoztattak, programokat indítottak a közúthálózat karbantartására, árvíz-, belvíz- és környezetvédelemre. Az alkalmazott évi több ütemű elbírálási rendszer a pályázatok időben, állandó alapon történő korrekt összevetését nem biztosította. A kifogásolt bírálati és szempont rendszer - a helyszíni ellenőrzést követő módosítása - és az 1999-ben meghirdetett pályázati felhívás az egy ütemben történő korrekt elbírálás feltételét már biztosítja. Központi programokat szerveztek a foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére, amire 10 Mrd Ft-ot használtak fel. A borsodi térségben voltak a legjelentősebb programok, emellett oktatásra, termelési technológiák megismertetésére is hasznosították a forrásokat. A tömeges munkanélküliség megjelenésekor az Flt. rendelkezett a munkájukat elvesztők jövedelmének pótlásáról. A munkanélküliek passzív ellátását a szolidaritási és a jövedelempótló alaprészekből finanszírozták, azzal a céllal, hogy segítse a megélhetést, valamint a munkába való visszatérést. A támogatásra 222,5 Mrd Ft-ot fizettek ki, ennek 76%-át munkanélküli járadékra, pályakezdők munkanélküli segélyére, illetve előnyugdíjra fordították.

10 A munkanélküli járadékban részesülők száma az ellenőrzött időszakban alig változott, decemberében 142 ezer fő volt. A járadékfolyósítási idő maximum 1 év, amihez 4 év munkaviszonnyal kell rendelkezni (Egy évi munkaviszony után három hónapig folyósítható a járadék ben a munkanélküliek több mint kétharmadának nem volt 4 éves munkaviszonya.) A járadékfolyósítás feltétele továbbá a munkavállalási hajlandóság, az együttműködési kötelezettség, a megfelelő munkahely elfogadása. Gondot okoz, hogy a megyék között nincs összehangolva az üres álláshelyek adatbázisa, így nem vált gyakorlattá az üres álláshelyek felajánlása, ami rontja a munkanélküliek elhelyezkedési lehetőségét. Az előnyugdíj (1998-tól nyugdíj előtti munkanélküli segély) célja az volt, hogy a nyugdíj korhatár közelében lévőknek biztonságos ellátást nyújtson, mivel az elhelyezkedésükre már kevés az esély év végéig jelentősen nőtt az érintettek száma. (1998. I. félévben 64,6 ezer fő volt.). Mivel az öregségi nyugdíjrendszer átalakulásával szigorodott a munkaerőpiacról való végleges kivonulás feltétele, megszűnt az előnyugdíj, amit a nyugdíj előtti munkanélküli segély váltott fel (ami már nem nyugdíj jellegű) összege alacsonyabb, mint az előnyugdíjnak. Ezért viszonylag kevesen vették igénybe. A munkanélküli járadékukat kimerítők - s ezzel az ellátásból kikerülők - száma 1993-ra olyan mértékben megnövekedett, hogy újabb támogatási forma bevezetésére volt szükség, ezért alkalmazták a segélyezési típusú jövedelempótló támogatást. A támogatás összegének 75%-át az MPA, 25%-át az önkormányzatok finanszírozzák. A munkaerőpiaci szervezeteknek nincs lehetősége a kifizetések jogosságának megállapítására, az önkormányzati törvény előírásai ezt nem teszik lehetővé. Jövedelempótló támogatásra 49,2 Mrd Ft-ot fizettek ki, a támogatottak létszáma csökkent, decemberében 158 ezer fő volt. A munkahelyek számának csökkenése ben megállt, a munkaerőpiac stabilizálódott. A munkaerőpiaci igények szerkezete gyorsabban változott, mint a képzés struktúrája. Mindez nem hozott kedvező fordulatot a szakképzésből a munkaerőpiacra kerülők számára (1997-ben az összes munkanélkülinek 48%-át a szakmunkásképzőt és szakiskolát végzettek jelentették). A szakképzési hozzájárulási rendszer - s ezen belül a szakképzési alaprész - a humánerőforrásfejlesztés számára stratégiai fejlesztési forrás, mely a

11 központi és önkormányzati költségvetést kímélve a gazdaság részéről jelentős mértékű pénzeszköz bevonását teszi lehetővé. ( ban 74 Mrd Ft-ot jelentett a szakképzési hozzájárulás, ennek 27%-át a vállalati képzés, 47%-át a gazdálkodó szervek által az iskoláknak nyújtott közvetlen támogatás, illetve 26%-át a szakképzési alaprész biztosította.) Az alaprészből felhasznált források - 19,5 Mrd Ft - hozzájárultak a szakképzés szakmai és strukturális fejlesztéséhez, az ehhez szükséges beruházásokhoz, beszerzésekhez és az európai szakképzés-fejlesztési programok megvalósításához. A gazdasági átalakulás szükségessé tett egy olyan központi alap (1996-tól alaprész) létrehozását, amely a felszámolás alá került cégek dolgozóinak munkabér-kifizetését - legalább részben - fedezi. A bérgarancia alaprész elősegítette a munkavállalók szociális biztonságát. A pénzügyi támogatás garantálta a dolgozók bérének - korlátozott mértékben történő - kifizetését. Az MPA bevételei biztosították a bejelentett és elfogadott (1998-ban 4621 fő) bértámogatással összefüggő támogatási igények kielégítését. A támogatási rendszer attól függetlenül működött, hogy a felszámolás során megtérült támogatás 50%-a volt a tényleges támogatás összegének. Az ellenőrzött időszak első évében az alap felügyeleti és belső ellenőrzésének vizsgálata során hiányosságokat tapasztaltunk. A minisztérium az MPA létrehozását követően augusztusában kezdte meg az MK-k felügyeleti ellenőrzését, éves ellenőrzési kötelezettségének azonban eleget tett. Az ellenőrzések augusztusától váltak rendszeressé, a megállapítások alapján megtörténtek a realizálások. A minisztérium az alap belső ellenőrzésének biztosítása érdekében a kötelező auditáláson túlmenően folyamatosan könyvvizsgálókat foglalkoztatott. Az évet követően a belső ellenőrzés hatékonysága javult. Kedvező változás volt tapasztalható a megyei munkaügyi központok (MK) belső ellenőrzési munkájában is. Nem javult azonban a függetlenített belső ellenőrzés feltételrendszere, a megyei központok többségénél egy fő belső ellenőrt alkalmaztak. Hatékony volt a munkaerőpiaci ellenőrzés. Az ellenőrzött időszakban a támogatottakkal kötött szerződések, megállapodások nem megfelelő teljesítése miatt jelentős összegű támogatást M Ft-ot - követeltek

12 vissza, az előzetes ellenőrzések során 189 M Ft jogtalan kifizetést akadályoztak meg. A jelenleg működő, illetve fejlesztés alatt álló informatikai rendszerek - hiányosságaik ellenére - az MPSz munkájához, valamint a kormányzati szervek és a közvélemény tájékoztatásához szükséges informatikai hátteret alapvetően biztosították. A minisztérium informatikai stratégiával, valamint az informatikai fejlesztések és rendszerek dokumentált szabályzatával nem rendelkezett. Megfelelő stratégia kidolgozása után szükséges a törzsállományok kiépítése, az alapból kifizetett összegek nyomonkövethetőségét biztosító egységes személyi és cégtörzs, valamint a megfelelő alapadatokat tartalmazó adatbázisok - pl. EMA - létrehozása. A év problémájának kezelésére vonatkozó jóváhagyott feladatterv nem készült. Az ellenőrzés részletes megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: a szociális és családügyi miniszternek 1. Kezdeményezze a Foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény módosítását és ennek keretében javasolja ˇ a hagyományos munkahelyteremtés jelenlegi támogatási feltételeinek a megváltoztatását; ˇ a közhasznú munka nem támogatható munka- és tevékenységi köreinek meghatározását, valamint a visszatérő alkalmazásokat korlátozó szabályok kiegészítését. 2. Gondoskodjon az új támogatási formák bevezetésével összefüggésben a függetlenített belső ellenőrzés személyi feltételeinek javításáról. 3. Kezdeményezze szerződés megkötését az APEH-hel a Munkaerőpiaci Alap bevételeit jelentő források adatszolgáltatási és átutalási feltételeiről, ütemezéséről. 4. Vizsgálja felül az informatikai, információs rendszer működését és a hatékonyabb feladatellátás érdekében

13 ˇ dolgoztassa ki a szervezet feladataihoz illeszkedő informatikai stratégiát, valamint az erre épülő részletes, ütemezett feladattervet; az informatikai rendszerek - nyilvántartási, fejlesztési és üzemeltetését dokumentáló - szabályzatát; az Egységes Munkaügyi Alapnyilvántartás kifejlesztésére vonatkozó szakmai munkaügyi követelményrendszert, továbbá ˇ intézkedjen az informatikai rendszerek évre vonatkozó feladatainak maradéktalan megvalósítása érdekében. a Közmunka Tanácsnak Határozza meg - a közmunka teljesítmény értékelésének elősegítése érdekében - a programok, ezen belül az egyes célcsoportok ágazati szakmai céljait. az oktatási miniszternek Kezdeményezze, hogy a gazdálkodó szervezetek nagyobb részt vállaljanak a szakképzés gyakorlati oktatásában. II. Részletes megállapítások 1. A Munkaerőpiaci Alap működési és döntési mechanizmusának szabályozottsága 2. A Munkaerőpiaci Alap forrásai, kiadásai és számviteli rendje 3. A Munkaerőpiaci Alap forrásainak felhasználása 4. A Munkaerőpiaci szervezetek működése, számvitele és ellenőrzési rendszere 5. Az Alap kezelését segítő informatikai rendszer működése 6. Az Alapnál korábban végzett számvevőszéki ellenőrzések utóvizsgálatának tapasztalatai 1. A Munkaerőpiaci Alap működési és döntési mechanizmusának szabályozottsága 1.1. Az alap működésének jogi szabályozottsága Az alap működésének jogszabályi háttere - néhány pontatlan, hiányos megfogalmazás, késedelmes rendeletalkotás kivételével - rendezett. A gazdaságban, a munkaerőpiacon bekövetkezett változásokra történő reagálást - pl. az alapba

14 történő befizetéseket, új munkaerőpiaci eszközök bevezetését, a meglévők újraszabályozását, a kifizetések feltételeinek szigorítását - a vonatkozó törvények, kormányrendeletek biztosították. Előfordult azonban, hogy a törvények - sokszor szűkszavú - megfogalmazását nem pontosították a részletesebb szabályozást tartalmazó miniszteri rendeletek. Az Flt. nem rögzítette a közhasznú foglalkoztatással nem betölthető állások ill. ellátható állami feladatok körét. Ennek hiányát a vonatkozó MüM rendelet sem pótolta, amely az ellátható közfeladatok körét részletezte, azonban a támogatható munkakörökre, tevékenységekre nem adott útmutatást. A költségek vonatkozásában iránymutató normákat, illetve viszonyszámokat nem határozott meg, a megyei (fővárosi) munkaügyi központoknak (MK) egységes kezelésre vonatkozó ajánlásokat nem fogalmazott meg. A munkahelyteremtés támogatási feltételeit az Flt a röviden, általánosan fogalmazza meg, azokat az érintett MüM rendeletek sem pontosították. Nem szabályozták a támogatás formáit, mértékét, feltételeit, ez is hozzájárult ahhoz, hogy az eszköz alkalmazása a gyakorlatban sok nehézséget okozott. Gondot jelentett és nehezítette az operatív végrehajtást a miniszteri rendeletek késedelmes megalkotása is. Az Flt. módosításáról szóló évi CVII. törvény január 1-jétől lehetővé tette az önfoglalkoztatóvá válás támogatásának bevezetését. A részletesebb szabályozást tartalmazó 8/1997. (IV. 28.) MüM rendelet késői kiadása miatt az MK-ok az érdemi lépéseket - pl. feltételek kidolgozása, pályázatok kiírása - csak késéssel tehették meg. A munkanélküliek ellátásában fontos szerepet játszó aktív és passzív eszközök alkalmazását - a törvények, rendeletek mellett - eljárási rendek segítik, amelyek részletesen szabályozzák a feladatokat. A minisztérium és az Országos Munkaügyi Módszertani Központ a támogatási formák

15 többségéhez központi eljárási rendet dolgozott ki, a megyei központok többsége módosította, kiegészítette a helyi sajátosságokkal. A megyei eljárási rendek azonban nem aktualizáltak, esetenként pontatlanok, előfordult, hogy nem is készültek el. A vállalkozóvá válási támogatást szabályozó eljárási rendek a Fővárosi és Pest megyei MK-nál nem határozták meg a támogatás kezdő napját, ezt a hiányosságot szeptembertől pótolták. Hibás volt a Fővárosi MK június 27-től augusztus 12-ig érvényben lévő szabályzata is, mivel azt rögzítette, hogy nem adható támogatás a munkanélküli járadék folyósításának utolsó hónapjaiban, holott a jogszabályok nem tartalmazzák ezt a szigorítást. A munkahelyteremtési támogatásra vonatkozó előírások keret jellegűek, emiatt szükséges lenne a megyei eljárási rendekben részletesen szabályozni a feltételeket (pl. pályázatok kiírása, elbírálása, határozatok tartalma, vásárolható eszközök, ingatlanok, saját forrás). Ennek ellenére nem készült minden megyében eljárási rend (pl. Tolna, Somogy), vagy nem volt megfelelően aktualizált (Vas, Baranya). A közhasznú foglalkoztatás egységes kezelését a MüM által ajánlásként kiadott eljárási rend alapvetően biztosította, ami segítette a jogszabályban foglaltak értelmezését, azonban nem adott útmutatást a közhasznú foglalkoztatás fogalmának értelmezésére, valamint a támogatásra nem javasolt munkakörökre. A MüM 3928/1996. (VI. 13.) sz. irányelve alapján a megyei központok átdolgozták az SzMSz-üket, illetve módosították a munkaköri leírásokat. A munkaügyi miniszter azonban csak IV. 17-én hagyta jóvá a központok SzMSz-ét. Ugyancsak 1997-ben aktualizálták a központok alapító okiratait, holott 1993-ban készültek el, aktualizálásuk azonban 4 évig elmaradt. Az alap központi gazdálkodásában még évben sem tisztázták egyértelműen az alapkezelésre vonatkozó feladatokat, hatásköröket és felelősségi köröket. Emiatt az Alapkezelési

16 Főosztály - az december 31-ig hatályban lévő - 156/1995. (XII. 26.) sz. Korm. rendelet 10. (6) bek. szerinti ügyrenddel nem rendelkezett Az alap döntési mechanizmusának szabályozása Az MPA feletti rendelkezési jogot a kezelő tárca minisztere gyakorolja a MAT-tal megosztva. A MAT január 1-jétől működik (jogelődje az Országos Munkaerőpiaci Tanács volt). Feladatai, döntési és ellenőrzési jogai széles körűek, ami elsősorban az alap költségvetésére, az alaprészek közötti átcsoportosításokra, a keretek meghatározására, programok indítására terjed ki. (A MAT-ot az Érdekegyeztető Tanács jelölte ki, illetve számoltatta be tagjait a munkaadói, munkáltatói oldalról. A Testületnek tagjai a kormányzat képviselői is.) Az Flt. szerint, ha a MAT testülete az alap pénzeszközeinek felhasználására vonatkozóan nem jut megegyezésre, akkor a miniszter rendelkezik. Erre 1997-ben 7, 1998-ban 5 esetben fordult elő, a döntések miniszteri utasítás formájában jelentek meg ben pl. a borsodi szerkezet-átalakítási program támogatásáról, a pályakezdők elhelyezkedési támogatásának központi programjáról; 1998-ban a fogyatékos fiatalok komplex szakképző-rehabilitáló-foglalkoztató központjai beruházásának befejezéséhez szükséges hozzájárulásról, stb. A miniszteri utasítások évben a foglalkoztatási alaprész 6,7%-áról, év I-IX. hónapban 3,6%-áról rendelkeztek. A MAT a kitűzött feladatok, határozatok végrehajtását folyamatosan nyomon követi és értékeli. A megyei (decentralizált) pénzeszközök felhasználásáról a megyei munkaügyi tanácsok döntenek, amelyekbe a helyi munkavállalói, munkaadói szervezetek és az önkormányzatok delegálnak képviselőket. A munkaerőpiac irányításának, az érdekegyeztetésnek Magyarországon alkalmazott módszerei az ellenőrzött időszakban a németországi és a svédországi modellhez állnak

17 legközelebb, hasonlóságot a foglalkoztatást támogató programok, a bérmeghatározás rendszere, a makrogazdasági célkitűzések mutatnak. Az Flt. rögzíti a MAT és a megyei munkaügyi tanácsok feladatait, jogkörét ugyanakkor nem rendelkezik a különböző döntéshozó szintek vélemény nyilvánítási és együttműködési lehetőségeiről. Ez utóbbira is visszavezethetően a MAT, mint legfelsőbb döntéshozó testület és a tanácsok között nem alakult ki együttműködés. A közvetítő szerepet a megyei munkaügyi központok töltötték be. Az érdekképviseletek országos és helyi szervezetei között jelenleg fennálló eseti kapcsolat a testületek együttműködését nem segítette. Helyszíni ellenőrzési tapasztalataink szerint - elsősorban az egyes megyéket, illetve régiókat érintő, vagy meghatározott célokhoz kapcsolódó kérdések eldöntésekor - indokolt lenne az érintett testületek rendszeres, illetve szükség szerinti együttműködése. Ennek igényét a munkaügyi tanácsokba delegált szövetségek tagjai is felvetették. Együttműködést igényelne pl.: a halmozottan hátrányos helyzetben levő magas cigány népességgel rendelkező megyék célzottabb támogatásának, vagy az árvíz károk - közhasznú munka segítségével történő - helyrehozatalát segítő támogatásának az egyeztetése. Indokolt lehet a konzultáció egyes céltámogatások megyék közötti elosztása esetén is (pl. a jövedelempótló támogatásban részesülők közhasznú foglalkoztatásának külön kerettel történő támogatása). Célszerű lenne a MAT jogkörébe tartozó jogszabályi tervezetek véleményezéséhez észrevételek bekérése is. Az együttműködés jogszabályi alapja az Flt. módosításával teremthető meg. A törvényben meghatározott keretek között a MAT ügyrendjében rögzíthetők az együttműködés formái. 2. A Munkaerőpiaci Alap forrásai, kiadásai és számviteli rendje 2.1. Az alap forrásainak tervezése A költségvetés tervezése ban az alapkezelőnél és az MK-kban a jogszabályi előírások szerint történt. Az előkészítő munka során felülről irányított, de alulról építkező

18 tervezési modellt alakítottak ki, amely biztosította a munkaerőpiaci folyamatokat befolyásoló tényezők széles körű figyelembevételét, alaprészenként a célok forrásigényét. Az Országgyűlés az ellenőrzött időszakban az alap eredeti bevételi előirányzatát M Ft-ban, eredeti kiadási előirányzatát M Ft-ban állapította meg. Ennek megfelelően a GFS egyenleg minden évben M Ft nagyságrendben - negatív volt (1-4. sz. tanúsítványok). A felhasználható maradvány összegét minden évben a költségvetési törvény határozta meg. A pénzmaradvány engedélyezéséről a MAT döntött. Az alap évi maradvány felhasználását a MAT csak a működési alaprészre hagyta jóvá, így a M Ft összegű maradvány költségvetési tartalék címén jelent meg. Az évi M Ft előirányzat maradványt teljes összegében tartalékként kezelték. Az alap bevételi előirányzatainak jogcímenkénti tervezését megelőzte a várható gazdasági fejlődés elemzése, a jogszabályi változások hatásának figyelembevétele. Az alap bevételei döntően adó jellegű bevételek (1996-ban az összes bevétel 89%-a, 1997-ben 99%-a, 1998-ban 99,2%-a), összetételét tekintve munkaadói, munkavállalói járulék, rehabilitációs és szakképzési hozzájárulás. (1996-ban az alap bevételei között M Ft privatizációs bevétel és M Ft költségvetési támogatás is szerepelt.) A járulék fizetésének alapjául szolgáló bértömeg nagyságának meghatározásánál a makrogazdasági előrejelzéseken kívül figyelembe vették az érdekegyeztetéssel kialakított várható bértömeg növekedést (1997-re 20%, ra ezzel szemben 14,5%-os növekedést terveztek). A járulékbevételek évi tervezését befolyásolta, hogy azok mértékének jogszabályi változása csökkenő tényező volt. A munkaadói járulék az évi IL. törvény 3. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezeteknél az évi 4,5 %- ról I. félévében 4,2%-ra módosult július 1-jével a fizetési kötelezettség mértéke - valamennyi munkaadóra vonatkozóan egységesen - további 0,2 százalékponttal csökkent. A

19 munkavállalói járulék és a szakképzési hozzájárulás mértéke 1,5% volt. A járulékfizetési kötelezettség kiterjesztése ban hatással volt a rehabilitációs hozzájárulás mértékének tervezett növekedésére, az évi teljesített 495 M Ft-tal szemben 1998-ra M Ft-ot terveztek. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke az évi Ft/főről évre Ft/főre nőtt. Gondot okozott a szakképzési hozzájárulásból származó bevétel tervezése, mert csak becsülni lehetett, hogy a hozzájárulás fizetésére kötelezettek - a szakképzési törvény adta lehetőségeken belül - a szakképzés fejlesztésének hogyan kívánnak eleget tenni: a tanulók gyakorlati képzésének megszervezésével - ami kizárja a fizetési kötelezettséget - vagy anélkül. Az éves tervek alkalmasak voltak a kormányzat és az érdekegyeztető szervezet tájékoztatására, a döntések meghozatalára. Az alap költségvetésének tervezését az Országos Munkaerőpiaci Tanács (OMT), később a MAT minden évben megtárgyalta Az alap bevételeinek és kiadásainak alakulása Az alap eredeti bevételi előirányzata években M Ft volt, amit M Ft-ra teljesítettek (110,1%). Az alap bevétele 1996-ban 1,8%-kal alacsonyabb, míg ben 19%-kal, 1998-ban 11,4%-kal magasabb volt, mint az eredeti előirányzat. A bevételek túlteljesítése összefüggött azzal, hogy a gazdaságban mindkét évben a tervezettnél magasabb bérkiáramlás volt. Ezen kívül a járulék átutalás rendjének megváltoztatása miatt év utolsó napjaiban a járulékokból M Ft folyt be, amelyet az eredeti ütemezés szerint az APEH-nak január elején kellett volna utalni. A források szerkezete évhez képest évekre átrendeződött. Az alap tervezett és teljesített évi bevételeinek 84%-át a munkaadói és munkavállalói járulék jelentette, a költségvetési

20 támogatás és a privatizációs bevétel 10,3%, az egyéb bevételek aránya mindössze 1,9% volt. Ebbe a körbe tartoztak a határozattal történő visszakövetelések, a visszterhes támogatások, a kölcsönök visszafizetése, a kamatbevételek. A rehabilitációs, illetve a szakképzési hozzájárulások és törlesztések a bevétel 2,8%-át tették ki. Az évtől az alap költségvetési és privatizációs bevételei megszűntek. A munkaadói és munkavállalói járulék aránya és évben a bevételek 91-, illetve 92%-ára emelkedtek, a szakképzési hozzájárulás aránya 6,6%, illetve 5,6%-ra módosult, míg az egyéb bevételek - az évivel azonos jogcímen - aránya nem változott.

21 A bevételi források mintegy 98%-át - az adózás rendjéről szóló évi XCI. (Art.) törvény szerint - az APEH szedi be, a bevallások és befizetések jogszerűségét az adóellenőrzések keretében végzi. Az APEH által kimutatott hátralék a munkaadói járuléknál évben M Ft, évben M Ft, a munkavállalói járuléknál M Ft, illetve M Ft volt. A szakképzési hozzájárulásnál az évi hátralék összege 413 M Ft. A hátralékok alakulása állandó mozgásban és változásban van, amely összefügg azzal, hogy - az Art eljárási rendje szerint - az adónemenkénti folyószámlák között az átvezetések lehetségesek. A munkaadói és munkavállalói járulékok hátralék összegéből évben M, évben M Ft - felszámolási eljárás alatt levő adózói, a többi működő és átalakult, illetve végelszámolás nélkül megszűnt - vállalkozók hátraléka. Végrehajtás alatt 0,799 illetve M Ft állt. A teljesített kiadás évben M Ft, az eredeti előirányzat 89,9%-a volt. Az eredeti, illetve módosított előirányzat és a teljesített kiadások szerkezeti megoszlásában nem volt lényeges eltérés. A teljesített kiadás 1997-ben M Ft az eredeti előirányzat 100,8%-a, a módosított előirányzat 105,2%-a volt. Az évi kiadások összege M Ft. Az előirányzatok módosításáról a MAT hatáskörében rendelkezett, a módosítások szabályszerűek voltak.

22 A módosított előirányzatok és a teljesítések eltérése években az egyes alaprészeknél jelentősebb teljesítési különbséget takar: az aktív eszközöknél 96-98%-os, a munkanélküliek ellátásánál 90-93%-os, a bérgarancia alaprésznél a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés %-os. Az alap gazdálkodása több szinten folyt. A központi keretekkel alapvetően a minisztérium, a decentralizált keretekkel - (1997-től), illetve a központi keretből lebontott forrásokkal - az MK-k gazdálkodtak. A munkaerő-piaci helyzet átalakulásával megváltozott a kiadási jogcímeken felhasznált támogatások alaprészenkénti aránya. Csökkentek

23 a munkanélküliek ellátására (passzív eszközök) fordított pénzeszközök. A kifizetések legnagyobb, bár csökkenő hányadát a munkanélküli ellátások tették ki, ezt követte az aktív foglalkoztatási eszközök aránya, mely a teljes felhasználáson belül növekedett. Ugyancsak növekedő a jövedelempótló támogatások aránya is. A támogatásoknál 1996-ról 1997-re arányeltolódás következett be a költségvetési szervek javára, mivel a működési alaprészből finanszírozott munkaerőpiaci szervezetek 1997-től a MüM (SzCsM) fejezethez kerültek át önálló címként. Az alapból nyújtott támogatások 68,6%-át (1997- ben 52%-át) az önkormányzatok, 21,6%-át (1997- ben 17,8%-át) a vállalkozási szféra, 7,3%-át (1997-ben 6,9%-át) a lakosság és a társadalmi szervezetek kapták. Beruházási célra M Ft-ot fordítottak, ebből a vállalkozások részesedtek a legnagyobb arányban, ban 42%-ban, illetve 1998-ban 50%-ban. A költségvetési szervek részére beruházási célra átadott pénzeszközök aránya az évi 6%-ról 1997-re 30%-ra növekedett, mivel ben megkezdődött a munkaerő-piaci szervezetek 3 éves fejlesztési programja. A munkaerőpiac, a szakképzés, oktatás nem állami szervezésű programjait közalapítványokon keresztül támogatja - törvényi felhatalmazás alapján - a MAT. Az MPA-ból támogatást nyert a Nyitott Szakképzésért Közalapítvány 1997-ben (1000 M Ft), 1998-tól a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány (500 M Ft) és a megyei Közoktatás Fejlesztési Közalapítványok (499,9 M Ft). Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) 1996-ban 1050 M Ft-ot, 1997-ben és 1998-ban M Ft-ot kapott. (Az OFA-t az ÁSZ még nem ellenőrizte.) 2.3. Az alap likviditása, követelésállománya Az alap az ellenőrzött időszakban folyamatosan likvid volt, amit az évi költségvetési tartalékok , , , ,4 M Ft - folyamatosan biztosítottak. Az alap likviditási tervvel nem rendelkezett, mivel a működését rendező jogszabályban szabályozatlan

24 maradt az APEH adatszolgáltatási kötelezettsége az alapkezelő felé. Az alapkezelő és az APEH között - a finanszírozás ütemezéséről, a források és a hátralékok alakulásáról való folyamatos adatszolgáltatásra - megállapodás nem jött létre. Ezt befolyásolta az is, hogy az APEH magas térítési díj (80 M Ft) ellenében vállalná az adatszolgáltatást. Az MPA év végi követelésállománya 4.028,4 M Ft, 1997-ben 4.280,2 M Ft, 1998-ban 5.784,8 M Ft volt. Az MPA 1996-ra jelentős nagyságú behajthatatlan követelésállományt halmozott fel annak ellenére, hogy az Áht a és az éves költségvetési törvény alapján a munkaügyi központok a MüM engedélye alapján kivezették követelésállományukból azokat a kis összegű (5.000 Ft alatti) követeléseket, amelyeket behajthatatlannak minősítettek. Az MK-nál behajthatatlannak minősített állomány évben 400 M Ft, a MüM központi gazdálkodásában pedig 90 M Ft volt. A mérlegben kimutatott állomány 80%-a kétes követelés volt. A rehabilitációs alaprész központi keretéből finanszírozott 10 minősített szerződésből 6 db kétesnek minősült, ezeknél a behajthatatlanság valószínűsíthető. (A Rehabilitációs Alap átvételekor 1996-ban könyvvizsgáló minősített 171 db szerződésből eredő követelésállományt.) A visszafizetések teljesítésére vonatkozó jogi szabályozás (Fltben) garanciákat tartalmaz szerződésszegés, jogszerűtlenné váló támogatás visszakövetelések esetére. A szakképzési alaprész központi keretéből nyújtott támogatásokra vonatkozó kölcsönszerződések biztosítékaként alkalmazott jelzálogbejegyzés lehetősége nem jelent kellő biztosítékot a támogatás visszafizetésére. Az évtől december 31-ig benyújtott 62 db jelzálog bejegyzési kérelemre - az önkormányzatok által megkötött hiányos hitelszerződés miatt - 42 esetben nem született bejegyzési határozat. A szerződések szerint biztosíték a beszedési megbízás is, mellyel az MPA még nem élt, mivel a

25 kölcsönszerződésekben rögzített futamidő (10 év) nem járt le. A jövedelempótló támogatások esetében a megállapítás és a visszakövetelés önkormányzati hatáskör, a finanszírozás azonban az MPA-ból történik. 3. A Munkaerőpiaci Alap forrásainak felhasználása 3.1. Aktív munkaerőpiaci eszközök és programok A kormányprogramok 1994-től aktív foglalkoztatás-politikát, új munkahelyek teremtését, a munkaerő-kereslet élénkítését tűzték ki célul. Ennek elősegítésére - többek között - olyan szabályozórendszer kialakítását szorgalmazták, amely a munkanélkülieket is érdekeltté teszi az elhelyezkedési, munkábaállási lehetőségek kihasználásában. Ennek érdekében a Foglalkoztatási és Rehabilitációs Alapokat január 1-jétől - összevonták, ezzel megteremtették az aktív támogatások - eszközök és programok - forrását. Az eszközök célja az, hogy támogatásukkal, szolgáltatásukkal, illetve ezek kombinációjával segítsék a munkanélküliek elhelyezkedését, illetve a munkahelyek megtartását. Az ellenőrzött időszakban a kijelölt célokra az MPA-ból M Ft-ot használtak fel, amit a központi költségvetésből M Ft-tal egészítettek ki A munkaerőpiaci képzés hatékonyságának, eredményességének, gazdaságosságának értékelése A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló Flt. nem határozza meg részletesen a munkaerőpiaci képzés működtetésének célját, de a jogosultság feltételeiből a célok egyértelműen adódnak. Támogatható a képzése - többek között - a munkanélkülinek, a közhasznú munkát végzőknek, vagy akiknek a munkaviszonya várhatóan 1 éven belül megszűnik. A képzés elősegítésére keresetkiegészítés, keresetpótló juttatás és költségtérítés fizethető, azzal a céllal, hogy elősegítse a foglalkoztatást. A képzés támogatására között összesen ,6 M Ft-ot ban 4.857,6 M Ft-ot, 1997-ben M Ft-ot,

26 1998-ban M Ft-ot - fordítottak, évente átlag 77 ezer fő vett részt a képzésben. Az oktatást az MK-k szervezik, irányítják a központi rendelkezések, irányelvek, a helyi munkaerőpiaci felmérések adatai, különböző, a témában érdekelt szervek (kamarák, önkormányzatok, munkaügyi tanácsok stb.) véleménye, illetve döntése alapján. A képzésre fordított kiadások az utóbbi 2 évben több mint 50%-os növekedést mutattak. Ez azonban annak a szervezeti változásnak a következménye, hogy a keresetpótló juttatásokat 1997-től nem a Szolidaritási alaprészből, hanem a Foglalkoztatási alaprészből finanszírozzák, a tényleges növekedés 16%. A képzés hatékonyságát és eredményességét a munkaügyi szervezet félévenként monitoring rendszerrel követi nyomon. A képzés (tanfolyam) befejezését követő három hónap elteltével a munkaügyi szervezetek adatlapot (kérdőívet) juttattak el a végzettekhez. Ellenőrzésünk során az I. félévében befejezett oktatási programok mutatóit elemeztük, amely a 3 képzési formára (ajánlott, elfogadott, munkaviszonyban levők) vonatkozik (a kérdőívekre 58,3%- ban válaszoltak). A képzés hatékonyságát jelzi, hogy I. félévben fő képzését kezdték meg, ebből fő fejezte be a tanulást, 12,7%-kal többen, mint az előző év hasonló időszakában. Az ún. lemorzsolódás viszonylag alacsony, átlagosan 6,7%-os volt. Az ajánlott (tanfolyami csoportos) képzésben résztvevők létszáma 37,4%-kal, a munkaviszonyban állók képzési létszáma 52,9%-kal nőtt, csökkent viszont - 18,8%-kal - az elfogadott (egyéni) képzésben résztvevők száma. A legnagyobb csökkenés a fővárosban volt, mivel ez utóbbi képzési forma iránt egy év alatt 64,8%-kal csökkent az érdeklődés. A munkanélküliség kezeléséhez, a jövőbeni feladatok helyes megválasztásához segítséget adhat, ha a munkanélküliségi rátát régiónként egybevetjük a képzést befejezettek létszámának a munkanélküliek számához mért arányával. Eszerint az alacsony munkanélküliségi rátájú - fejlettebb - régiókban a képzésben résztvevők aránya közel kétszerese a

27 kedvezőtlenebb helyzetű régiókénak. Ennek oka összetett: eltérő alapképzettség és környezet, a tudás megszerzése iránti eltérő hajlam stb. A központi régióban (Budapest, Pest megye) és Észak-Dunántúlon (Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém megyék) a munkanélküliek létszámához viszonyítva 6,1-6,6% fejezte be a képzést. Ezekben a régiókban a munkanélküliségi ráta 4,9-7,7% volt. Ezzel szemben Észak-Magyarországon (BAZ, Heves, Nógrád megyék) és Észak-Alföldön (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Szolnok megyék) a képzést befejezettek aránya 3,6%, illetve 3,4%, míg ezekben az országrészekben a munkanélküliségi ráta 16,3%, illetve 15,7% volt. A regisztrált munkanélküliek több mint 40%-a legfeljebb 8 általános - ezen belül 6,1% ez alatti - iskolai végzettséggel rendelkezik. Ez a kb. 180 ezer fő a munkához jutás szempontjából a legkritikusabb réteg. Képzettségük miatt csak a legegyszerűbb fizikai munkákra alkalmasak, munkájuk iránti igény csökkenő tendenciájú és várhatóan az lesz a jövőben is. Ezen belül található a hazai roma népesség nagy hányada, akik képzésére eddig a munkaerőpiaci képzés keretében átütő megoldást még nem sikerült találni. Megjegyezzük, hogy az egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkező munkanélküliek aránya mindössze 2,3%. Az alacsony képzettségi szint és a munkanélküliségi ráta között szoros a korreláció. Azokban a régiókban, ahol az alacsony képzettségűek aránya magas (Észak-Magyarország, Dél-Magyarország, Észak-Alföld), ott a munkanélküliségi ráta magas. Ezek a mutatók régiónként differenciált képzési elveket, irányelveket igényelnek. A képzést végző szervezetek száma - a munkaügyi tapasztalatok, szelekció miatt - jelentősen csökkent. Ezt érzékeltetik pl. a fővárosi adatok, amelyek szerint korábban képző költségvetési intézmény, vállalkozás működött közre, számuk 1996-ra 101-re, majd 1997-re 60-ra csökkent. A

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Főigazgatója által 2009. március 18-án kiadott szempontok alapján a

Részletesebben

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról

9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról 9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Társadalmi-gazdasági

Részletesebben

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről 9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Az alap kezelésének és

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről 0236 J/17/1. 2002. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-06-21/2002.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2012. MÁJUS-JÚNIUS Határ menti képzési- és állásbörze A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2012.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap Nemzetgazdasági Miniszter Nemzetgazdasági

Részletesebben

336 Jelentés a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

336 Jelentés a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 336 Jelentés a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. M e g á l l a p

Részletesebben

9820 Jelentés a Miniszterelnökség fejezet működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9820 Jelentés a Miniszterelnökség fejezet működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9820 Jelentés a Miniszterelnökség fejezet működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A szakmai

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III. NEGYEDÉV Kecskemét, 2011. szeptember 07. Elérhetőség: Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. március Tartalom A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...3 Gazdasági fejlettség, a gazdaság ágazati szerkezete...5

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak. érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól

Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak. érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól 30083/2013-5440 Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól [2013. október 2 - október 18.] A munkaügyi hatóság a 2013. évi munkaterv szerint - a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA TARTALOMJEGYZÉK A./ KÖLTSÉGVETÉSI HELYZET I. Pénzügyi osztály beszámolója..1 II. Önkormányzati vagyonrészek alakulása 22 III. Adóosztály beszámolója..23 B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ

Részletesebben

347 Jelentés a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

347 Jelentés a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 347 Jelentés a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások A) A Közalapítvány

Részletesebben

325 Jelentés az öregségi nyugdíjmegállapítás folyamatának és az ügyintézés hatékonyságának ellenőrzéséről

325 Jelentés az öregségi nyugdíjmegállapítás folyamatának és az ügyintézés hatékonyságának ellenőrzéséről 325 Jelentés az öregségi nyugdíjmegállapítás folyamatának és az ügyintézés hatékonyságának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 2. Következtetések

Részletesebben

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerő-gazdálkodási

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

~IIami ~ámbrbö5?ék JELENTÉS. 1992. január 80. a központi államigazgatási szervezetek létszám- és bérgazdálkodásának ellenőrzéséről

~IIami ~ámbrbö5?ék JELENTÉS. 1992. január 80. a központi államigazgatási szervezetek létszám- és bérgazdálkodásának ellenőrzéséről ~IIami ~ámbrbö5?ék ;; JELENTÉS a központi államigazgatási szervezetek létszám- és bérgazdálkodásának ellenőrzéséről 1992. január 80. A:z ellenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné tanácsos Éva Katalin tanácsos

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...6 Beruházás...7 Ipar...7

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglaló...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5 Ipar...6

Részletesebben

A XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium. f e j e z e t. 2005. évi költségvetése

A XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium. f e j e z e t. 2005. évi költségvetése A XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium f e j e z e t 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó 2 A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által ellátott feladatok

Részletesebben

JELENTÉS a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0510 2005. március 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások A) Az alapfeladatok, a szervezet

Részletesebben

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról 0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések II. Részletes megállapítások 1.

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. harmadik negyedévben Kecskemét, 2013. augusztus Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2009. III. negyedév Dél-Alföld 2009. augusztus szeptember Bács-Kiskun megye 662 31014 fő Csongrád megye 477 35611 fő

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 1. Bevezető...7 2. Módszertan...9 3. Fejér

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 5 2. Módszertan... 9 3.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1/1. ALCÍM: TÁRSASÁGI ADÓ A 2008. évi költségvetési előirányzat a társasági adó címén 530,6 milliárd forint bevétellel számolt. Az előirányzattal szemben

Részletesebben

Fogiaikoztataspolitikai és Munkaüg Miniszter

Fogiaikoztataspolitikai és Munkaüg Miniszter Fogiaikoztataspolitikai és Munkaüg Miniszter Minisztérium oj Orszaggy~9 HIV~l8 6412-3/2005. Tállai András úr országgyűlési képviselő irományszám : Érkezett : 2005 J Ú L 18. Fidesz-MPSZ Képviselőcsoportja

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV Készítette: Harangozóné Vigh Ilona főosztályvezető 2016. április Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9. 9701 Szombathely, Pf.: 265

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága 2. A fejezetek és az intézmények szervezeti,

Részletesebben

9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése 70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya megye

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Központi Statisztikai Hivatal 2012. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

JELENTÉS. Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április

JELENTÉS. Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április JELENTÉS Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3099-026/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560130

Részletesebben

Előterjesztő: Gábor Ákos, JÜK Bizottság elnöke ^ ^ ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 05-i ülésére

Előterjesztő: Gábor Ákos, JÜK Bizottság elnöke ^ ^ ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 05-i ülésére Előterjesztő: Gábor Ákos, JÜK Bizottság elnöke ^ ^ ELŐLAP számú napirend. 3-u \L I3C0- Előterjesztve: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 05-i ülésére Tárgy: A Pátyolgató Óvodára vonatkozó

Részletesebben

a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól

a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól J E L E N T É S a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól Bevezetés A munkavédelmi hatóság 2014. évi ellenőrző tevékenységét a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi

Részletesebben

Az ÁFSZ jelenlegi feladatrendszerének, hatáskörének számbavétele a jogszabályi környezet tükrében

Az ÁFSZ jelenlegi feladatrendszerének, hatáskörének számbavétele a jogszabályi környezet tükrében TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

0015 Jelentés a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti szolgáltatásai helyzetéről

0015 Jelentés a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti szolgáltatásai helyzetéről 0015 Jelentés a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti szolgáltatásai helyzetéről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 213/1 Központi Statisztikai Hivatal 213. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...5 Beruházás...6

Részletesebben

9915 Jelentés a FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9915 Jelentés a FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9915 Jelentés a FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013.

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZÖVEGES INDOKLÁS A 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO008 Verzió: Oldalszám összesen: TIOP_070702 1566 oldal TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 Vezetői

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Televízió Közalapítvány és az MTV Rt. működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Televízió Közalapítvány és az MTV Rt. működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Televízió Közalapítvány és az MTV Rt. működésének ellenőrzéséről 0315 2003. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-19-101/2002-2003.

Részletesebben

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület!

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvényt. A törvény alapján megterveztük

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 323 Jelentés a Magyar Távközlési Vállalat gazdálkodásáról és privatizációjáról TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 1. Összefoglaló megállapítások 2. Következtetések

Részletesebben

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről 303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK Következtetések és javaslatok Részletes megállapítások

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 0031 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tevékenységének, a hozzárendelt vagyon alakulásának, privatizációjának és működtetésének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző

Részletesebben

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól 375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás szervezettsége,

Részletesebben

JELENTÉS a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről 2002. május 0216 Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-17-141/2001-2002. Témaszám: 572 Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25.

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25. ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2010. május 25. M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2010. május 25-én 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31.

Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31. Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31. Németh Tamás vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló,

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 9926 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások,

Részletesebben

MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE

MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE az MKB Egészségpénztár a 2006. évi gazdálkodásáról Budapest, 2007. március 7. 1 I. Általános bemutatás

Részletesebben

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól 364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. részletes megállapítások 1. A

Részletesebben

JELENTÉS. 12101 2012. augusztus

JELENTÉS. 12101 2012. augusztus JELENTÉS a Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12101 2012. augusztus Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

320 Jelentés a Törökszentmiklósi Állami Gazdaság átalakulásáról és a részvénytársaság gazdálkodásáról az 1993-1995. években

320 Jelentés a Törökszentmiklósi Állami Gazdaság átalakulásáról és a részvénytársaság gazdálkodásáról az 1993-1995. években 320 Jelentés a Törökszentmiklósi Állami Gazdaság átalakulásáról és a részvénytársaság gazdálkodásáról az 1993-1995. években TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, AJÁNLÁSOK 1. Összefoglaló

Részletesebben

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 Központi Statisztikai Hivatal Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 2013. szeptember Tartalom Bevezetés...2 1. A nyugdíjasok és egyéb ellátásban részesülők száma, ellátási típusok...2 2. Az ellátásban részesülők

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI VÁLTOZÁSOK

JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI VÁLTOZÁSOK A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIACOT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI VÁLTOZÁSOK Frey Mária frey mária A magyarországi munkaerőpiacot érintő jogszabályi és intézményi változások Bevezetés 1. A munkanélküliek

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 211/2 Központi Statisztikai Hivatal 211. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Ipar... 2 Építőipar... 4 Idegenforgalom... 6 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010.

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKTÉRKÉP BARANYA MEGYE KÖZFOGLALKOZTATÁSI HELYZETKÉPE 2015. OKTÓBER KÉSZÍTETTE:

ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKTÉRKÉP BARANYA MEGYE KÖZFOGLALKOZTATÁSI HELYZETKÉPE 2015. OKTÓBER KÉSZÍTETTE: ELHELYEZKEDÉSI SZÁNDÉKTÉRKÉP BARANYA MEGYE KÖZFOGLALKOZTATÁSI HELYZETKÉPE KÉSZÍTETTE: 2015. OKTÓBER Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető... 2 1. Közfoglalkoztatás rövid, általános bemutatása...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN GYŐR 2006. május KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN ISBN 963 215 974 8 ISBN

Részletesebben

Újdonságnak számított az is, hogy az iskolák a 9 10. osztályokban szakmatanulásra

Újdonságnak számított az is, hogy az iskolák a 9 10. osztályokban szakmatanulásra Iskolakultúra 2000/6 7 Liskó Ilona Szülői vélemények az általános képzés meghosszabbításáról tanulmány 1998 őszén a magyar közoktatási rendszerben bevezették a NAT-ot, amely nemcsak az oktatás tartalmának

Részletesebben

JELENTÉS. a 2008. március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a 2008. március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről JELENTÉS a 2008. március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről 0925 2009. augusztus 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat. XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK. a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK. a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke I-145/2004. számú levelében jelezte, hogy Az államháztartás elmúlt évi hiánya a vártnál

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben