I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások"

Átírás

1 0031 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tevékenységének, a hozzárendelt vagyon alakulásának, privatizációjának és működtetésének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A hozzárendelt vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások alakulása a követelésállomány helyzete 2. Az értékesítési tevékenység alakulása 3. A hozzárendelt vagyon állományának alakulása, vagyon átadási-átvételi kötelezettségek teljesítése 4. Az ÁPV Rt. vagyonkezelési tevékenységének szervezése, szabályozottsága 5. A társadalombiztosítási alapok vagyonának értékesítése és átmeneti vagyonkezelése 6. A privatizációs tartalékból teljesítendő kötelezettségek alakulása 7. Ellenőrzési tevékenység 8. Az intézkedési terv végrehajtása Mellékletek Bevezetés Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló évi XXXIX. törvény szerint az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (továbbiakban ÁPV Rt.) tevékenységének ellenőrzése az Állami Számvevőszék feladata. A törvény előírja, hogy az Állami Számvevőszék köteles jelentését - a Kormány beszámolójával együtt - a zárszámadással egyidőben, minden év augusztus 31-ig benyújtani az Országgyűlésnek. A számviteli törvény szerint az ÁPV Rt. a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott, könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó beszámolóját - amelynek része a hozzárendelt vagyonról szóló beszámoló és a könyvvizsgáló erre vonatkozó véleménye - a tárgyévet

2 követő augusztus 31-ig köteles letétbe helyezni. E törvényi szabályozásból következően a helyszíni vizsgálat időpontjában sem a beszámoló, sem a könyvvizsgáló véleménye nem állt rendelkezésre. A könyvvizsgálat az Állami Számvevőszék helyszíni vizsgálata után kezdődött meg. A jelentés pénzügyi-számviteli adatai többségükben a tendenciák bemutatására alkalmasak. Az ellenőrzés rendelkezésére álló, az ÁPV Rt évi tevékenységéről szóló jelentést - amelyet az ÁPV Rt. az Állami Számvevőszék részére 2000 áprilisában állított össze - a könyvvizsgáló véleményezte. Véleményalkotásakor nem könyvvizsgálati mélységű ellenőrzést végzett, hanem csak az ÁPV Rt.-vel kötött külön megállapodásban rögzítettek szerint járt el. Így például a vagyonelemeknél az analitika és a főkönyv egyezőségét vizsgálta. Az ÁPV Rt évi tevékenységéről, a hozzárendelt vagyon változásáról szóló végleges beszámolóját - a könyvvizsgálói jelentéssel együtt - várhatóan szeptember hó végén terjesztik a Részvényesi Jogok Gyakorlója elé jóváhagyásra. A jelentés azon fejezeteit, amelyek adattartalma az Állami Számvevőszék jelentésének lezárását követően - az ÁPV Rt. végleges beszámolójának ismeretében - jelentős mértékben módosult, és amelyekről a 2.sz. függelékben tájékoztatást adunk W-gal jelöltük meg. Az ellenőrzés célja: annak megállapítása volt, hogy az ÁPV Rt. tevékenysége megfelelt-e a jogszabályokban és a belső szabályzatokban előírtaknak; eleget tett-e a privatizációból és vagyonkezelésből eredő kötelezettségeinek; hogyan érvényesítette az állam tulajdonosi érdekeit az egyes privatizációs tranzakciók lebonyolításakor; milyen bevételei és kiadásai keletkeztek a hozzárendelt vagyonhoz kapcsolódóan, mennyi volt a követelések állománya, ezek rendezése érdekében milyen erőfeszítést tett; betartotta-e a költségvetési törvény által meghatározott főbb kiadási előirányzatokat. Az ellenőrzés az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonnal kapcsolatos tevékenységének vizsgálatára helyezte a hangsúlyt, mivel 1999-ben a számvevőszéki vizsgálat a saját vagyonnal való gazdálkodást részletesen elemezte. Az ellenőrzött időszak év volt, az értékesítés, a vagyonkezelés és a hozzárendelt vagyon témakörökben évek.

3 I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok Az ÁPV Rt. tevékenységének, működésének jogszabályi keretei rendezettek, belső szabályzatokkal lefedettek. A társaság hozzárendelt vagyonnal kapcsolatos tevékenysége a törvényi szabályozással összhangban volt és megfelelt a belső szabályzatokban előírtaknak is. Évek óta visszatérő gond, hogy az ÁPV. Rt. beszámoló készítési, valamint az Állami Számvevőszék ugyanarról az időszakról szóló jelentési kötelezettségének határideje egybeesik. Ennek következtében az Állami Számvevőszék helyszíni ellenőrzésének lezárásakor nem áll, állhat rendelkezésre végleges beszámoló. Ez azt jelenti, hogy az Állami Számvevőszék jelentéseiben szereplő adatok nem minden esetben egyeznek meg a Kormány által az Országgyűlésnek benyújtott beszámoló adataival. Az ÁPV Rt ben a hozzárendelt vagyonhoz kapcsolódóan 132,5 milliárd Ft bevételt ért el. Az értékesítés bevétele 113,3 milliárd Ft volt, melyből mintegy 16 milliárd Ft az előző évi tranzakciók áthúzódó értéke. A bevételek 57 %-át a Matáv Rt. kisebbségi részvénycsomagjának értékesítése eredményezte. A mindenkori költségvetési törvény az ÁPV Rt. számára jogcímenként meghatározza a kiadási előirányzatokat, ez 1999-re összesen 136,35 milliárd Ft volt. Az ÁPV Rt. tényleges kiadása 132,4 milliárd Ft lett, melyre a realizált bevétel fedezetet nyújtott. A módosított költségvetési törvény az állami vagyon utáni részesedésként és az adóskonszolidációs követelések ellenértékeként 30 milliárd Ft befizetés teljesítését írta elő. Ezen a jogcímen az ÁPV Rt.-hez csak 12 milliárd Ft érkezett be, de a különbözet teljesítésére a törvény az ÁPV Rt-t a privatizációs bevételek terhére kötelezte. A tömeges privatizáció lezárulását követően az értékesítésből származó bevételekkel szemben az osztalékbevételek súlya növekedni fog. Ezért a jövőben a korábbi gyakorlat - az osztalékbevételek és az értésesítésből származó bevételek együttes kezelése - nem folytatható. A költségvetési törvény többi, jogcímenkénti befizetési előírásainak is eleget tett a társaság. Az ÁPV Rt. kiadásai között szerepel a saját vagyona működtetésére felhasznált összeg is. Erre a célra a költségvetésben 4 milliárd Ft előirányzat szerepelt, ezzel szemben a tényleges felhasználás 3,7 milliárd Ft volt. Az ÁPV Rt. bruttó követelésállománya az évi záró állományhoz képest 22 %-kal, a nettó állomány pedig 8 %-kal csökkent. A csökkenés oka, hogy a korábbi évek privatizációjának részletfizetéséből

4 származó követelés megszűnt és 1999-ben részletfizetési kedvezményt csak néhány esetben és kis összegben alkalmaztak. Magyarországon a tömeges privatizáció év végére gyakorlatilag lezárult. Ez tükröződik az ÁPV Rt évi értékesítési adataiban is. Az évi 78 tranzakció szerződés értéke millió Ft (részvénycserékkel együtt), 1999-ben pedig a 31 tranzakció szerződéses értéke millió Ft volt. Ezzel függ össze az is, hogy mindkét évben nőtt a kisebbségi részesedések értékesítésének aránya, 1998-ban darabszámban, 1999-ben pedig volumenét tekintve is. Ezekben az években egy-egy nagy bevételt eredményező kisebbségi részvénycsomagot érintő tranzakció határozta meg az értékesítés alakulását. (1998-ban a MOL, 1999-ben a Matáv). E két tranzakciót és a vizsgálatba bevont többi értékesítési ügyletet is az jellemezte, hogy a korábbi évek privatizációs döntései megszabták, illetve befolyásolták azok magánosítási folyamatát ban és 1999-ben is a bevételek több mint 70 %-a az első félévre koncentrálódott. Új vonása a privatizációnak, hogy 1999-ben az ÁPV Rt. felszámolás alatt álló céget értékesített. Ennek lebonyolításával kapcsolatos kedvezőtlen tapasztalat - a vevő társaságnak résztulajdonosa a felszámoló - a felszámolás alatt álló cégek értékesítése eljárási rendjének hiányára is visszavezethető. (1999. év végén az ÁPV Rt.-nél 283 felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet volt.) A MOL, a Matáv, valamint a megbízás alapján végzett OTP részvények értékesítésénél a végleges eladási ár kialakításáról az ÁPV Rt. nem rendelkezik dokumentummal. A MOL privatizációjakor a Nemzetközi Intézményi Adásvételi Megállapodásban a díjak és kiadások elszámolására az ÁPV Rt. a magyar számviteli törvény bruttó elszámolásra vonatkozó alapelvével ellentétes, nettó elszámolásban állapodott meg, így nem ellenőrizte a ténylegesen felmerült költségeket. Az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyona év végén 730,2 milliárd Ft, december 31-én 747,7W milliárd Ft volt, amelyből az 518 db gazdálkodó szervezet értéke 714,6 milliárd Ft, az elvont, vásárolt, átvett eszközök értéke 25,5 milliárd Ft, a különbözet a termőföld, a pénzkészlet, az államkötvény, a követelések és a kötelezettségek egyenlege. A törvényi módosítás alapján a tartósan állami tulajdonban maradó társaságok száma 93 db-ra változott, értékük 306,2 milliárd Ft. A hozzárendelt vagyon része az állami tulajdonban maradó termőföld, melynek mértékére pontos adattal nem rendelkezik az ÁPV Rt. A még privatizálható gazdálkodó szervezetek száma 493 db, értéke 433,8 milliárd Ft.

5 Az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonának új nyilvántartási és beszámoló rendszere figyelembe vette az Állami Számvevőszék korábbi, nyilvántartással kapcsolatos kritikai észrevételeit. Így például már mind a felszámolás alatt álló és mind a negatív saját tőkéjű cégek esetében nulla, a végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezeteknél pedig 50 %-os értékű a regisztrált vagyon. A vagyon változás kimutatása is kedvezően módosult, elkülönítetten megállapítható a tranzakciókból és a társaságok saját tőkéjének alakulásából eredő vagyon módosulás. Ennek ellenére a privatizálható gazdálkodó szervezetek esetében sem számát, sem értékét tekintve az adatok még mindig nem a reális helyzetet tükrözik. A szervezetek számában szerepelnek a felszámolás, illetve végelszámolás alatt álló vállalatok és társaságok is. Az értékben számbavették a saját vagyon között is kimutatott, a még cégbíróságon nyilvántartásba nem vett társaságokat, illetve tőkeemeléseket, a peres eljárások alatt álló, valamint a fizikálisan nem birtokolt társaságokat is. A privatizálható vagyonérték jelentős része abból származik, hogy a tartósan állami tulajdonban maradó társaságokban az ÁPV Rt. még nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezik, mint a törvényi minimum (agrár, szállítás, távközlés). Egyes ágazatokban már csak egy-egy társaság privatizációja a meghatározó (energia-mvm Rt., kereskedelem-hungaropharma Rt., feldolgozóipar-dunaferr Rt.) ben a privatizációs tevékenységben és vagyon kezelésben ezért a kisebbségi tulajdon egyre nagyobb szerepet kapott és a jövőben is ez a tendencia várható. Az ÁPV Rt. az elmúlt, mintegy ötéves működése során nem rendelkezett a vagyonkezelési tevékenységek módszertani megalapozására és átfogó fejlesztésére irányuló, hosszabb távon következetesen képviselhető szervezési koncepcióval, intézkedési elképzelésekkel. Az ÁPV Rt. vezetése szeptemberétől több olyan szervezési és szabályozási intézkedést tett, amelyek hosszabb távon egy megalapozottabb vagyonkezelési tevékenység kialakításának irányába mutatnak, és rövid távon is előrelépést eredményeznek. Ennek része volt a új Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyatása és a vagyonkezelést közvetlenül érintő utasítások kiadása, a vagyonkezelési integrált informatikai kontrolling rendszer bevezetése, a középtávú stratégiai tervezés beindítása. A vagyonkezelési tevékenységek javítására beindított szervezési kezdeményezés mellett hiányosság, hogy az ÁPV Rt. nem gondoskodott a többségi részesedéssel működő társaságoknál megfelelő vagyonvédelmi előírások kialakításáról. A folyamatba tett intézkedések célja új alapokra helyezni az ÁPV Rt. sokat bírált vagyonkezelési tevékenységét. Az új vagyonkezelési kontrolling informatikai rendszer adatszolgáltatásaival, a jelenlegi statikus gyakorlat megváltoztatásával preventív vagyonkezelői beavatkozásokat tesz lehetővé. Ez utóbbi keretében például az ÁPV Rt. a volán társaságoknál vagyonkezelési intézkedéseivel elsősorban a járműpark megújítását, EU normáknak megfelelő átalakítását segítette.

6 A tartós állami tulajdonú agrárgazdasági portfolióban jelentős reorganizációs tőkejuttatásokkal különböző fejlesztéseket és beruházásokat támogatott az ÁPV Rt. Emellett a válságkezelési keretből egyedi felmérések alapján természeti kárelhárításhoz biztosítottak forrást. A tőkejuttatások azonban nem érték el céljukat, mivel a mezőgazdasági társaságok vesztesége tovább növekedett. A hitelintézeti portfolió esetében az ÁPV Rt. vagyonkezelő tevékenysége végrehajtó típusú tevékenységként jellemezhető, mivel a pénzintézetek jelentős vagyonkezelési beavatkozásai, tőkerendezési és portfolió tisztítási műveletei kormányhatározatokon alapulnak, az operatív jellegű tulajdonosi irányítást az ÁPV Rt. a PM-el, szakmai együttműködésben gyakorolja. Az ÁPV Rt. a költségvetési törvényben meghatározott reorganizációra, vagyonkezelésre és válsághelyzetek kezelésére előirányzott költségeit, valamint a döntési hatásköri szabályait betartotta. A megítélt és ténylegesen folyósított támogatások az éves költségkereteknek %-át merítették ki. Egyedi pénzügyi támogatások esetében az ÁPV Rt. olyan kérelmek alapján döntött, amelyek nem tartalmaztak költségtervet, megtérülési elemzést, a megvalósítás részletes ütemtervét, stb., és a támogatások felhasználását nem ellenőrizte. A költségvetési törvény szerint az ÁPV Rt.-nek a támogatások megítélésénél figyelembe kell vennie, hogy intézkedése nem ütközhet az EU versenyjogi szabályozásába és a pénzügyminiszter állásfoglalását kell kérnie. A reorganizációs, főként tőkejuttatás formájában nyújtott beruházási támogatások esetében az ÁPV Rt. a PM állásfoglalását nem kezdeményezte. A kötelezettségállomány rendkívül sokrétű, sok jogcímen fennálló, többnyire becsült, az értékelési elvek és mértékek módosulása következtében pedig szinte folyamatosan változó adatállomány. Egyes kötelezettségeket a kockázatuk, a bekövetkezésük valószínűsége alapján becsléssel állapítanak meg (pl. privatizációs szerződésekből eredő szavatosságok, önkormányzatokat megillető járandóságok egy része). A kötelezettségek állományának egy jelentős hányada, és annak változásai, a bizonytalan jogi helyzetre, különböző jogértelmezésekre vezethető vissza, esetenként konkrét bírósági ítéleteket tükröznek. A Legfelsőbb Bíróság által, az évi az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló (jelenleg már hatályban nem lévő) LIV. törvény önkormányzati járandóság számítására vonatkozóan kiadott jogegységi határozat tételes, teljes körű felülvizsgálatot és a régi teljesítések újbóli átszámítását vonta maga után. A késedelmi kamat évi 20 %-os mértékére szintén jogegységi határozat adott egyértelmű eligazítást. Egyik legjelentősebb kötelezettség az önkormányzati gázközmű vagyon miatti állami kötelezettség, amely az évi

7 Alkotmánybírósági határozattal függ össze. A kötelezettség fedezetére a Kormány 50 milliárd Ft forrást biztosított államkötvények formájában ban 24,0 milliárd Ft, 1999-ben 8,3 milliárd Ft kötelezettséget teljesítettek. Az egyes években kimutatott állományok és a tényleges kifizetések között nagyságrendi különbségek vannak, azaz a jórészt megbecsült kötelezettségállomány korántsem jelent hasonló nagyságú direkt pénzügyi terhet az ÁPV Rt. számára. A késedelmi kamatok aránya a teljes állományon belül jelentős, az érintett kötelezettségekre vetítve több mint 40 %. A korábbi években különböző okok miatt nem teljesített jogszerű tartozások értéke ma már nem túl magas, azonban a rárakódó kamat ennek értékét jelentősen megnöveli. A tulajdonosi ellenőrzés 1999-ben, eltérően az előző évtől már folyamatos volt. Az ellenőrzés hatékonyságát gátolta, hogy az ÁPV Rt. igazgatósága nem tárgyalta meg az elkészült vizsgálati jelentéseket, így a megfogalmazott javaslatok alapján intézkedési terv sem készülhetett. A vezetési ellenőrzést támogató szervezeti egység munkája az átszervezés, a feladatok átcsoportosítása miatt még nem volt zökkenőmentes. A létszámbővülés, illetve a tevékenység szervezeti helyének végleges rendezését követően az év második felében az ellenőrzési tevékenység kiegyensúlyozottabbá vált. Az ellenőrzés során tett megállapítások hasznosítása mellett javasoljuk a Kormánynak 1. Kezdeményezze a számviteli és a privatizációs törvény módosítása során a határidők olyan változtatását, amelyek biztosítják, hogy az Állami Számvevőszék jelentése és az ÁPV Rt. beszámolója azonos adatbázisra épüljön. 2. Intézkedjen arról, hogy a költségvetési törvényben az állami vagyon utáni részesedéseket (osztalékbevételeket), illetve azok elvonását elkülönítetten és a reálisan elvárható mértékben tervezzék meg és teljesítsék. a privatizációért felelős miniszternek Kísérje figyelemmel az Állami Számvevőszék megállapításainak, javaslatainak végrehajtását az ÁPV Rt.-nél. az ÁPV Rt. ügyvezetésének

8 1. Pontosítsák a ténylegesen privatizálható gazdálkodó szervezetek nyilvántartását értékben és darabszámban is. Különítsék el a peres eljárással érintettek és az egyéb okból nem értékesíthetők körét. 2. Szabályozzák a fejlesztési tipusú pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos döntéselőkészítő anyagok információs tartalmát és a fejlesztésekhez nyújtott források felhasználásának ellenőrzését. 3. Gondoskodjanak a - privatizációs törvény 67. (4) bekezdése szerint - a többségi részesedéssel működő társaságoknál a megfelelő vagyonvédelmi előírások kialakításáról, alkalmazásáról. 4. Aktualizálják a hozzárendelt vagyon körébe tartozó társaságoknak az ÁPV Rt. szervezeti egységei közötti elosztásáról szóló 19/1997. sz. vezérigazgatói utasítást. II. Részletes megállapítások 1. A hozzárendelt vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások alakulása a követelésállomány helyzete 1.1. A nyilvántartás szabályozottsága Az állam tulajdonában levő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló évi XXXIX. törvény alapján az ÁPV Rt. elkülönített nyilvántartást vezet a hozzárendelt vagyonról, melynek könyvvezetési szabályairól a Részvényesi Jogok Gyakorlójának (továbbiakban RJGY) 4/1999. (IX. 30.) sz. határozata rendelkezik. A hozzárendelt vagyon bevételei és kiadásainál az ÁPV Rt. az egyszeres, pénzforgalmi szemléletű könyvvezetést alkalmazza, és ez három elkülönített (bankszámlán és a számvitelben is) területre vonatkozik. Nevezetesen: a bevételek és kiadások, a privatizációs tartalék és a környezetvédelmi fedezet felhasználása. Az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonra vonatkozó számviteli politikája, számlarendje összhangban van az RJGY határozattal A bevételek alakulása A hozzárendelt vagyonnal kapcsolatos évi bevétel összesen 132,5 milliárd Ft volt, amely 15,2 milliárd Ft-tal haladta meg az üzleti tervben előirányzottat.

9 1999. évi bevételek Megnevezés Előirányzat Tény Eltérés értékesítés és a vagyonhasznosítás bevétele osztalék bevétel egyéb bevétel* gázkötvények kamata Összesen**: * Az egyéb bevétel előirányzata az ÁPV Rt. üzleti tervében millió Ft, a tételes előirányzatok felülvizsgálata és a számlarendnek való megfelelés alapján azonban az előirányzat millió Ft-ra módosul. Ezzel együtt az értékesítés és vagyonhasznosítás bevételi előirányzata millió Ft-ra változik. ** Az ÁPV Rt. beszámolójában millió Ft-ot mutat ki, de az RJGY határozata millió Ft bevételi előirányzatot ír elő, a Hungexpo tervezett értékesítésének elmaradása miatt. A többletbevétel 87 %-a értékesítésből és vagyonhasznosításból keletkezett, valamint az osztalékbevételek is 1,3 milliárd Ft-os többletet eredményeztek. A privatizációs és a vagyonhasznosítás bevétel - 115,6 milliárd Ft - 94 %-a, - 109,2 milliárd Ft, - a nyilvános és tőkepiaci értékesítésből származott. A többletbevétel az előirányzatnál kedvezőbb árfolyam eléréséből realizálódott. Kárpótlási jegy ellenében mindössze 867 millió Ft bevételt számoltak el, az előirányzat millió Ft volt. Az előirányzathoz képest alacsony értékesítést befolyásolta, hogy a kárpótlási jegyek piacáról nem rendelkeztek pontos ismeretekkel, ezért az ÁPV Rt. a BÉB Rt. bevonásával megkezdte a kárpótlási jegyekkel történő eddigi értékesítések, valamint a piacon még meglévő kárpótlási jegyek értékének felmérését. Az évi bevétel 61 %-a - 69,5 milliárd Ft- devizabevétel volt. A privatizációs bevételekből az évben részletfizetési konstrukciókban lebonyolított értékesítésekből évben 14,8 milliárd Ft folyt be. A kapott osztalék az előirányzott 4,7 milliárd Ft-tal szemben közel 6 milliárd Ft bevételt eredményezett, annak ellenére, hogy 2,0 milliárd

10 Ft-os osztalékot nem fizettek be a társaságok (Szerencsejáték Rt., és a CD Hungary Rt., amelyek mint követelések szerepelnek a hozzárendelt vagyonban.) A évre áthúzódó befizetést a cégek részére az ÁPV Rt. elnök-vezérigazgatója engedélyezte. Az egyéb bevételek a terv szerint alakultak, ebben a legnagyobb tétel a Ganz Mozdony és Vagongyár Rt. felszámolásából származó 3,8 milliárd Ft volt Az ÁPV Rt. költségvetési befizetési kötelezettségei és a privatizációval, vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások Az évi költségvetésről szóló - az évi XC. -, majd az azt módosító évi CV. sz. törvény szöveges része és a 11. sz. melléklete rendelkezik arról, hogy az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonának értékesítéséből származó bevételeit milyen célokra használhatja fel. (Továbbiakban: módosított költségvetési törvény). Az ÁPV Rt. a módosított költségvetési törvényben meghatározott költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése után rendelkezésre álló bevételeiből fedezi a privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításokat és a külön jogszabályokban előírt kiadási kötelezettségeit. A módosított költségvetési törvény teljesítése a következőképpen alakult: Ráfordítások megnevezésre Módosított előirányzat Tény Eltérés Költségvetési befizetési kötelezettség Az évi privatizációs törvény alapján A módosított költségvetési törvény alapján Egyéb kötelezettségek alapján Válsághelyzet megszüntetésére Privatizációs tartalék feltöltésére Összesen:

11 Az összes kiadás a 867 millió Ft kárpótlási jegy bevonással millió Ft volt és ezt fedezte a millió Ft-os bevétel. Teljesült a módosított költségvetési törvényben előírt millió Ft-os záró pénzkészlet is Az ÁPV Rt. költségvetési befizetési kötelezettségei A módosított évi költségvetési törvény millió Ft-ban határozta meg a költségvetési befizetési kötelezettséget. A tényleges teljesítés millió Ft lett, ez 926 millió Ft-tal haladta meg az előirányzatot, melyet a törvény 6. (1) bekezdése szerint a központi költségvetésnek, az államot megillető privatizációs bevételek számlájára átutaltak. A módosított költségvetési törvény 6. (2) bekezdése az állami vagyon utáni részesedéseként és az adóskonszolidációs követelések ellenértékeként millió Ft befizetés teljesítését írta elő. Az ÁPV Rt. e kötelezettségének eleget tett, annak ellenére, hogy a társaságoktól e címen csak mintegy 12 milliárd Ft folyt be. (Ebből az állami vagyon utáni részesedés, az osztalék bevétel ténylegesen millió Ft volt, és az adóskonszolidációs követelés címére millió Ft folyt be). A különbözetet - 18 milliárd Ft-ot - a privatizációs bevétel terhére teljesítette az ÁPV Rt. Az évi privatizációs millió Ft - és többlet bevétel millió Ft - címén összesen 8,9 milliárd Ft mellett 18 milliárd Ft-ot is elvont a központi költségvetés, amelyet az osztalék és adóskonszolidációs bevétel számláján tart nyilván. A módosított költségvetési törvény lehetőséget adott arra, hogy amennyiben az osztalékbevételek és az adósságkonszolidációs követelések értékesítéséből származó bevételek együttesen nem érik el a millió Ft-ot, azt az ÁPV Rt. a hozzárendelt vagyonból befolyó más bevételei terhére kiegészítheti. Az ÁPV Rt. könyvvizsgálója az ÁSZ részére az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonának alakulásáról - készített beszámolóhoz adott ténymegállapításaiban is felvetette, hogy "1999. december 31-re vonatkozóan az ÁPV Rt. nem mutat ki adóskonszolidáció miatti kötelezettséget, mivel álláspontja szerint a módosított költségvetési törvényben előírt millió Ft befizetésével teljesítette kötelezettségét. A PM a vizsgálat lezárásáig nem igazolta vissza levélben az december 31-én fennálló követelését". Az ÁPV Rt december hónapban millió Ft címletértéken kamatozó államkötvényt kapott a gázközművel kapcsolatos önkormányzati járandóság fedezetére (a 36/1998. (IX. 16.) AB határozata alapján). Ennek kamatbevételeit millió Ft-ot a központi költségvetés belföldi államadósság számlájára augusztus 18-án befizette.

12 A privatizációs törvény alapján teljesített kiadások A módosított költségvetési törvény e címen évre összesen millió Ft kifizetést engedélyezett, a tényleges kiadás millió Ft lett. A megtakarítás millió Ft, amely az értékesítés előkészítésénél a vagyonkezelésnél és E-hitel törlesztés fel nem használt részénél és a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásánál jelentkezett a következő táblázat szerint: A privatizációs törvény alapján teljesített ráfordítások évben Megnevezés Előirányzat Tény Eltérés 1. Értékesítés előkészítés költsége Vagyonkezelés ráfordítás Privatizációval, vagyonkezeléssel összefüggő reorganizációs kifizetések Az ÁPV Rt. működési költsége A kárpótlási jegyek életjáradékká váltásával kapcsolatos kifizetések 6. Alacsony kamatozású államadósság törlesztése 0E-hitelből 7.A volt szovjet ingatlanok értékesítése kapcsán az önkormányzatokat megillető bevételi hányad Összesen: E-hitel igénybevételével nem valósult meg magánosítás az elmúlt évben és így költségvetési befizetési kötelezettséget sem vont maga után. A volt szovjet ingatlanok kapcsán az önkormányzatokat megillető rovaton sem történt értékesítés. Az értékesítés előkészítésének költségei, az ezzel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak, költségek

13 E címen összesen millió Ft volt a kifizetés, ebből a vagyonértékelés díja millió Ft, a privatizációt előkészítő egyéb kiadások pedig millió Ft-ot tettek ki. Az értékesítés előkészítésének költségeiből millió Ft-ot fordítottak befektetésekre. A GD Óbudai Hajógyár Rt. tulajdonában levő HSZVK Kft. 21,91 %-os üzletrészét (a 468/1998. (XII. 3.) sz. IG határozat alapján) 867 millió Ft-ért vásárolták meg. A Dél-Magyaroroszági Gabonakereskedelmi és Malomipari Rt. megalapítására 300 millió Ft-ot fordítottak, a Malév részvények visszavásárlására 239 millió Ft-ot utaltak át, a Richter Gedeon Rt. részvényekért pedig 684 millió Ft-os vételárrészt fizettek ki e számlacsoportból. A költségvetési törvény 11. számú melléklete II. 3. d pontja alapján millió Ft-ot irányzott elő a Richter Gedeon Rt. részvénycsomagjának kivásárlására. A részvények árfolyama a törvényben meghatározott módon számolva millió Ft lett, ezért a különbözetet az értékesítés előkészítésének költségeire (a 680/1999. (XII. 9.) Igazgatósági határozat szerint) könyvelte az ÁPV Rt., de kezdeményezni fogja az évről szóló zárszámadási törvény keretében a módosítást, és ezt követően átteszi a megfelelő előirányzat terhére. További 17 millió Ft a Hungarocamion, valamint az Autóbusz Invest részvényvásárlása miatt merült fel. A tulajdonos által adott kölcsön összege, millió Ft volt, ebből meghatározó a Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Rt.-nek nyújtott kölcsön millió Ft és a Földhitel és Jelzálogbank Rt. részére pedig millió Ft alárendelt kölcsöntőke. A két kölcsön összegét a vagyonkimutatás követelés sora, a követelések analitikája tartalmazza. Az értékesítési jutalékként millió Ft-ot számoltak el, ebből a Matáv Rt. részvény értékesítéséért elszámolt jutalék 995 millió Ft volt. Az értékesítés előkészítésének kiadásai közül 17 %-os hányadot véletlenszerűen ellenőrizve (kiadási tételenként differenciáltan % között) hiányosságok, szabálytalanságok nem tapasztalhatók.

14 Az ÁPV Rt. működése, a bevételek és kiadások alakulása A mindenkori költségvetési törvény, az ÁPV Rt.-nek a saját vagyona működtetéséhez a privatizációs bevételekből felhasználható keretet meghatározza, amely évre millió Ft volt. Az ÁPV Rt. saját tőkéje 1999-ben 877 millió Ft-tal nőtt a mérleg szerinti eredménye alapján. Ez az eredmény a millió Ft bevétel - a költségvetés által rendelkezésre bocsátott 4 milliárd Ft, az eszközbérbeadás és a TB vagyon értékesítésével (amelyre az 59/1999. (IV. 21.) kormányrendelet hatalmazta fel az ÁPV Rt.-t) kapcsolatos díjbevétel 471,6 millió Ft, valamint a 61,4 millió Ft egyéb bevétel - és a saját vagyonhoz kapcsolódó költségek és ráfordítások 3.656,0 millió Ft-os értékének különbsége. Az ÁPV Rt.-nek az RJGY 3/1999. (VI. 25.) sz. határozata alapján a saját vagyonhoz kapcsolódó bevételekre és kiadásokra jóváhagyott üzleti terve és a tényszámok a következőképpen alakultak: Megnevezés személyi jellegű költségek és ráfordítások *egyéb működési költségek és ráfordítások évi üzleti terv évi tény Teljesítés %-a 2.464, ,7* 90, , ,3* 92,3 ráfordítások összesen 3.996, ,0 91,5 tartalék 192,0 - - bevétel 4.188, ,8 108,2 *Az ÁPV Rt. beszámolójában e táblázat adatai nem az eredmény-kimutatást tükrözik, így nem egyezik azzal. A költségvetés által a saját vagyon működtetésére rendelkezésre bocsátott keret az évi 3,3 milliárd Ft-ot 21 %-kal meghaladóan 4 milliárd Ft-ra emelkedett. A keretnövekedés megteremtette a színvonalas munkavégzés feltételeit a létszám és eszközgazdálkodás területén egyaránt.

15 A TB vagyon kezelésével összefüggő jutalék, valamint az ingatlanbérbeadással bővült bevétel 345 millió Ft-tal növelte a bevételeket a tervhez viszonyítva. Az ÁPV Rt évi személyi és működési költségei is az előirányzaton belül maradtak. A személyi jellegű kiadásoknál 222 millió Ft megtakarítást értek el, mivel a tervezett 300 fős létszám helyett a tényleges állományi létszám 267 fő lett. A működési kiadásoknál a tervhez mért megtakarítás 117,7 millió Ft, továbbá a tartalék keret fel nem használása millió Ft - növelte a kimutatott eredményt. (1. sz. melléklet) Az üzleti terv évre az átlagos állományi létszámot az évek óta csökkenő tendencia év 342 fő, az év 240 fő, és a hozzárendelt vagyon jelentős csökkenése ellenére 300 főben (index: 125 %) határozta meg. A 300 fős előirányzat kialakítását nem előzte meg a szervezet feladataihoz kapcsolódó létszámigény felmérés, feladatelemzés. A Felügyelő Bizottság az évi üzleti terv véleményezésénél is nehezményezte, hogy a létszám 300 főre való emelésével a döntés a társaság előtt álló feladatoknak megfelelő szervezet kialakítását megelőzően, annak konkrét ismerete nélkül történt. A személyi jellegű ráfordításoknál az előirányzathoz mért kevesebb felhasználás a létszám alakulásával függött össze, mivel az átlagkereset és a személyi jellegű kifizetések tervezetthez viszonyítva a létszám alakulás arányában csökkentek. A Miniszterelnök és a Részvényesi Jogok Gyakorlójának utasításában az állami tulajdonosi részesedéssel működő társaságok évi átlagkereset növekedésének előirányzata 13,3 % volt. Az ÁPV Rt.-nél az átlagkeresetek 12,7 %-kal nőttek és így 1999-re Ft/fő/hó szintre emelkedtek. Az átlagkereset 12,7 %-os bővülése mellett a természetbeni juttatások is növekedtek 1 főre, 1 hónapra elérték az Ft-ot. A 11/1999. Elnök-vezérigazgatói utasítás rendelkezik a válaszható béren kívüli juttatások rendszeréről, amelynek lényege, hogy a költségvetési kötelezettségtől - TB, adó - függően a dolgozók választhatnak a juttatás elemeiből (albérleti, üdülési, beiskolázási, képzési, sportolási, művelődési, fogkassza, lakáspénztári hozzájárulások között) Ft/fő/év értékben ben e címen 42,7 millió Ft volt a kiadás. Kiemelkedő mértékben, 66,2 %-kal, 11,5 millió Ft-ról 19,1 millió Ft-ra nőttek a reprezentációs költségek. A növekedést az ún. tartalékkeret

16 1999. évi bevezetése idézte elő, - 7,3 millió Ft értékben - amelyet előirányzataikba is beterveztek, 8 millió Ft-tal. A működési költségek és ráfordítások előirányzata 1.532,2 millió Ft mellett ténylegesen felhasználtak 1.414,2 millió Ft-ot, a felhasználás így 118 millió Ft-tal kevesebb volt. Ez nem költségtakarékosság eredménye, hanem a nagyvonalú tervezés következménye. Az anyagjellegű ráfordításokon belül a nyomtatvány, irodaszer, belföldi utazás, fuvar, fenntartási és javítási költségeinek 1998-hoz képest kialakított tervszámai a feladatok bővülésével nem indokolhatók. Ezek miatt mintegy 90 millió Ft-os fel nem használt kerete maradt az ÁPV Rt.-nek. Az egyéb költségek között nem számoltak a PRI-MAN Kft. által számlázott megbízási díjjal, amelynek értéke 275,2 millió Ft volt. A belföldi és külföldi reklám, szakértői és ügyvédi díjak esetében 102 millió Ft megtakarítása keletkezett az ÁPV Rt.-nek ben az ÁPV Rt. beruházásai közül közbeszerzési eljárás keretében valósította meg a székház beléptető rendszerét. A kivitelezőt nyílt egyfordulós pályázat keretében választotta ki 12 ajánlattevő közül. A nyertes a Defend Security Kft. lett, az elvégzett beruházás értéke 49,7 millió Ft. Az ÁPV Rt. közbeszerzési eljárással választotta ki az irodaház komplexum és a parkoló folyamatos rendészeti és biztonsági őrzésvédelmi szolgáltatást nyújtó társaságot is. Az ÁPV Rt. Könyvszakértő Igazgatósága a hozzárendelt vagyonba tartozó cégek pénzügyi, gazdasági, adó és jogi átvilágítására nyílt, illetve meghívásos, közbeszerzési eljárást indított ben. Mindkét pályázat beadási határideje és az eredményhirdetés is 2000-re húzódott át. Az irodaszerek, a személygépkocsi, a GSM szolgáltatás, a PC-k, a sokszorosító gépek, az irodabútorok beszerzése érdekében az ÁPV Rt. csatlakozott a Miniszterelnökség központosított beszerzéseihez Az ÁPV Rt. egyéb ráfordításai a költségvetési törvény előírásai alapján Az ÁPV Rt külön jogszabályi kötelezettségeit a módosított évi XC. törvény 11. sz. melléklete tételesen írja elő, ennek alapján a ráfordítások előirányzata, millió forint volt. Tényleges ráfordításként millió forintot számoltak el. A földművelési és vidékfejlesztési miniszter, a pénzügyminiszter valamint az ÁPV Rt. felügyeletét ellátó miniszter a területfejlesztési programok tárgyában keret-megállapodást írt alá. Az ÁPV Rt.-re vonatkozó 3. pontban rögzítették, hogy milyen összegben és

17 ütemezésben teljesíti a privatizációs bevételekből az ilyen célú ráfordításokat. Az aláírt keret-megállapodás dátuma: " 1999." A kísérőlevél augusztus 13-án kelt. Az első két részlet utalásának dátuma aug. 16. (400 illetve millió forint). A harmadik és negyedik részletet a megállapodással összhangban augusztus 30. és szeptember 30-án utalták át ( millió Ft). A november 30-ig esedékes utolsó részlet (900 millió forint) átutalásának december 17-én tett eleget a privatizációs szervezet. Az eredetileg millió forintos területfejlesztési programra meghatározott összeget a módosított költségvetési törvény két részre bontja. A területfejlesztési programra 5.177,7 millió forintot rendel, a piacra jutás támogatásaként pedig 1.822,3 millió forintot jelölt meg. A nem az ÁPV Rt. portfoliójába tartozó volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása jogcímen az előirányzat millió forint mellett, a tényleges teljesítés 321 millió Ft volt, az engedélyeztetési eljárások elhúzódása miatt. A gazdálkodók által okozott környezeti károk elhárításának támogatására két részletben millió forintot utaltak át június 1-én és október 1-jén, a tervezettnek megfelelően. Az agrár ágazatot érintő kamattámogatások a törvényben meghatározottak szerint 1500 millió forintos összegben teljesültek. A költségvetési törvényben nevesített kiadások közül a Ráfordítások egyéb kötelezettségek alapján rovat módosított előirányzat millió forintja millió forint teljesítéssel a kereten belül maradt. Az ÁPV Rt. a törvénnyel összhangban maradéktalanul teljesítette az átutalást: ˇ egyéb szerződéses kötelezettség címén február 8-án, a DAM Rt. részére millió Ft-ban, ˇ egyéb célú eszközvásárlások címén HM ingatlanokra millió forintban, az MTV székházra millió forintban, mindkettőt december 27-én, ˇ a Richter Rt. TB alapok tulajdonában lévő részvénycsomagjának kivásárlására millió forintban december 27-én. Az ÁPV Rt. és a jogelődök portfoliójába tartozó cégek esetén az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozására millió forintos keretet állapított meg a

18 költségvetés, amiből millió forint felhasználás teljesült. (Volán vállalatok, Nitrokémia Rt., Ikarus Rt.. stb.). Az állam gazdaságpolitikai tevékenységét támogató intézkedések veszteségeire, válsághelyzet megszüntetésére az előirányzott millió forint kereten belül, millió forintos tényleges felhasználás történt. Itt számolták el - a szerződések alapján - a szerb háború miatt a MALÉV Rt-t, a MAHART Rt-t és a Dunaferr Rt.-t ért veszteségeket A követelésállomány megoszlása, az állományváltozást befolyásoló tényezők W Az ÁPV Rt. a követelésállományát - ami számlázott és nem számlázott tételekből áll - bruttó és nettó (céltartalékkal csökkentett) értéken tartja nyilván. A követelésállomány összes bruttó értéke év végén millió forint, nettó értéken pedig millió forint volt. (A követelésállomány megoszlását 2. sz. melléklet tartalmazza). A számlázott követelések között tartják nyilván az értékesítések, részletfizetések követeléseit, a lízing díjakat és földhaszonbérleti díjakat. Ezen belül a legnagyobb súlyarányú - 86,8% - az értékesítések, részletfizetések állománya, mely bruttó értéken millió Ft, nettó értéken pedig millió Ft volt. Az év elejei állományhoz viszonyítva nettó értéken millió forintos csökkenést mutat. Ennek oka egyrészről, hogy a MOL Rt., MATÁV Rt., és OTP Rt. részvények részletfizetése befejeződött az elmúlt évben, a törlesztőrészletek beérkeztek, másrészről újabb részletfizetési lehetőség nem volt. Jelentős tétel az értékesítések, részletfizetések tételein belül a privatizált Közértekkel szembeni követelésállomány. Ezek a követelések az 1995-ben lezajlott privatizációkból származtak. Az eltelt időszakban a vevők nagy része nem fizetett, a tulajdonosokat nem tudják utolérni, így az átértékeléskor 0 értéken vették figyelembe. Az Agroderek Rt. 139 millió forintos évek óta húzódó kötelezettsége szintén állománynövelő. Tekintettel arra, hogy az ügyletből bevétel nem várható, az ÁPV Rt április 1-jével visszavette a részvényeket, a követelést pedig 0 értéken tartja nyilván. Az előző időszakhoz viszonyítva a lízing díjak követelésállománya is csökkent, 295 millió Ft-tal, aminek az oka, hogy két nagyobb társaság élt a törvények adta lehetőségével (Hajdúsági Bőrgyártó Rt. és a FOKI Textilkészítő Rt.) és egyösszegű teljesítéssel kifizette a lízingdíjat es év során a földhaszonbérleti díjak követelésállománya 202 millió forinttal emelkedett, ami egyik oldalról a mostoha időjárási viszonyok okozta károk miatti késedelmes díjfizetés következménye. Másik oldalról pedig az ezáltal hátralékban levő partnerek nemfizetésének következménye.

19 A nem számlázott követelések állományát a következők alkotják: ˇ végelszámolás, felszámolás, peres követelés, ˇ osztalék, ˇ egyéb (HM ingatlanok, főváros egyes kerületei, évi LIV tv., ÁFA) követelések. Az elmúlt év során a végelszámolásból, felszámolásból eredő követelések állománya bruttó értéken millió forintról millió forintra növekedett, nettó értéken viszont 291 millió forintról 219 millió forintra csökkent, a megnövekedett céltartalékképzés miatt. Az elmúlt évben a felszámolásból eredő követelésállományt egy jelentősebb tétel - 3,8 milliárd forint - csökkentette. Ezt az összeget a Ganz Mozdony és Vagongyár Rt. felszámolója, a Reorg Rt., utalta az ÁPV Rt. javára ben az állomány növekedésének legjelentősebb tételei: ˇ a Ganz Danubius Hajó és Darugyár v.a. szembeni 113,7 millió forint, a folyamatban levő per befejezésére, ˇ a HUNGALUMINA f.a. 570 millió forint, engedményezési szerződés alapján (ÁPV Rt. és a Hungalu Rt. v.a. között júniusban kötött szerződés), ˇ kezességvállalásból eredően a Mátra Élelmiszer és Vegyiáru Kereskedelmi Rt. f.a. 809 millió forintos tartozása, ˇ az 1999-es évben a felszámolási eljárás követelésállományában jelenik meg a BERVA Finomszerelvény Rt. 296 millió Ft-os tartozása. (A követelés összege a Berva és az MBFB között ban kötött kölcsönszerződésből ered, ahol az ÁPV Rt. jogelődje az ÁVÜ, készfizető kezességet vállalt). Több, mint 2 milliárd forintos emelkedés tapasztalható az osztalék követelésállományában. Ennek oka egyrészről, hogy a Szerencsejáték Rt. 1,4 milliárd forintos osztalék befizetési kötelezettségét - az ÁPV Rt hozzájárulásával - csak 2000 januárjában teljesítette. Másrészről a CD Hungary Rt. 689 millió forint osztalékának egy részét 600 millió forintot szintén 2000 januárjában fizette be az ÁPV Rt.-hez, a további 89 millió forintos hátralékot a vizsgálat időpontjáig sem utalták át. Az egyéb nem számlázott követelések állományát az elmúlt évben több tétel is növelte: ˇ a vagyonkezelés során keletkező követelések között szerepel a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. részére, alárendelt kölcsöntőkeként

20 nyújtott, millió forint, valamint a Forrás Rt.-nek adott millió forint kölcsön, ˇ millió forint volt a HM ingatlanok ellenértéke. Ez az összeg a millió forintos ingatlanvásárlásból évi költségvetési törvény decemberi módosításának alapján - és a millió forintos évi - harckocsivásárlás finanszírozásából tevődik össze. A kifizetés megtörtént, de az ingatlanok birtokba adása folyamatban van, nem zárult le, ezért az összeget követelésként tartja nyilván az ÁPV Rt. Az ingatlancsomag több száz különböző funkciójú ingatlant tartalmaz (laktanya, óvoda, reptér stb.). Az ügyletek ÁFA vonzatát az előzetes egyeztetése után rendezik az APEH-hel, ˇ millió forint az évi LIV. törvény alapján az önkormányzatoktól a belterületi földek után fizetett járandóság túlfizetése miatti összeg. A Legfelsőbb Bíróság 3/1999. PJE határozata szerint a járandóság alapja a társaság átalakuláskori saját tőkéje, nem pedig a privatizációs bevétel. Az ÁPV Rt. teljes követelésállományát a Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság tartja nyilván. A működő társaságok vonatkozásában rendelkeznek egy éves ütemtervvel a kintlevőségek figyelemmel kísérésére. Ezen társaságok részére évente kétszer egyenlegközlő levelet küldenek ki. Azok a társaságok, melyeknek hátralékos kötelezettségük van fizetési felszólítást kapnak. Eredménytelen felszólítás esetén az ügyet átadják a Jogi Igazgatóságnak. A nem teljesült vállalások esetében folyamatosan érvényesítik a szankciókat. A követelésállomány alakulása (bruttó értéken) Megnevezés dec dec dec. 31. Összes követelés számlás követelés nem számlás köv Összes lejárt követ

21 - számlás követelés nem számlás követ * * millió Ft HM ingatlan A lejárt számlás követelésekből közel egy milliárd forint, a már felszámolás alatt álló társaságok tartozásából származik, az elmúlt években viszonylag állandó összeget képviselt. Évente közel ötszáz millió forint a II. félévi földhaszonbérleti díj, aminek pénzügyi teljesítése a következő év januárjában realizálódik. A szerződések visszamenőleges feldolgozását, a lejárt vevői kötelezettségek ellenőrzését a vizsgálat időszakáig közel 75 %-ban elvégezték. 2. Az értékesítési tevékenység alakulása Az ÁPV Rt ban millió Ft privatizációs bevételt realizált. Bevételei döntő hányadát (76,5 %) a részvény és üzletrész értékesítés tette ki. A 72 tranzakcióból 36 társaság millió Ft névértékű részvényeinek szerződéses értéke millió Ft volt, amely 174,74 %-os árfolyamértéknek felelt meg. A 18 db Kft. eladott üzletrészeinek névértéke millió Ft, szerződéses értéke közel 100 %-os árfolyamon millió Ft volt. A privatizációs bevétel 1,7 %-át képviselte a részvénycserékkel realizált érték (1.743 millió Ft), 2,9 %- át (2.956 millió Ft) az eszközértékesítés, további 18,9 % ( millió Ft) pedig az előző évi értékesítések részletfizetése. Az 1998-ban lebonyolított 72 tranzakcióból 63 az első félévben történt, és mindössze 9 értékesítési ügylet lebonyolítása zajlott a második félévben, millió Ft árbevétel mellett. Az 5 legmagasabb szerződéses értéket képviselő privatizációs tranzakció a részvény és üzletrész értékesítés bevételének 93 %-át tette ki (MOL Rt , MOL Rt , Árpád Ingatlanhasznosító Kft , ÉMÁSZ Rt , Budapesti Erőmű Rt , összesen millió Ft). A fennmaradó millió Ft 67 tranzakciót takar, átlagosan 82 millió Ft értékkel. A MOL Rt. 11 %-os tulajdoni hányadának értékesítése önmagában a teljes privatizációs bevétel 73 %-át, az 1998-ban értékesített részvény és üzletrész ellenértékének ( millió Ft) pedig 88 %-át tette ki. Mind a bevétel nagyságában, mind az átlagos árfolyam alakulásában a MOL részvények értékesítésének volt meghatározó szerepe, mivel az értékesítés árfolyama a jegyzett tőkéhez képest 626 %, a saját vagyonhoz képest pedig 197% volt. Az év legnagyobb bevételét eredményező tranzakciót pályázaton kívüli, illetve kedvezményes értékesítési technikával bonyolították le. (Az és évi tranzakciók értékesítési technikánkénti megoszlását a 3. sz. melléklet tartalmazza.)

22 A részvény és üzletrész értékesítések szerződéses értékének (részvénycserék nélküli ) átlagos árfolyama a névértékhez képest 171,3 %, a saját vagyonhoz viszonyítva pedig 126,2 % volt. Az évi privatizációs bevételnek mintegy 95 %-a készpénz - ebből 57 % forint, 38 % deviza - volt, és mintegy 4 %-a kárpótlási jegy, illetve 1 %-a E-hitel igénybevételével történt ben az ÁPV Rt. privatizációs bevétele millió Ft volt, amelyből millió Ft értékű a devizabevétel. Az összes bevételből mintegy 16 milliárd Ft az előző évi értékesítésből áthúzódó tétel. Az évi OTP és az évi MOL Rt. részvényeit a korábban részletfizetési kedvezménnyel jegyzők nem vették át teljes egészében, így a részletfizetésből származó bevétel egy része 1999-ben realizálódott. Ez millió Ft-ot jelentett. További, mintegy 1 milliárd Ft az eszközértékesítés és millió Ft a részvény és üzletrész értékesítések árbevétele. Ez utóbbi szerződéses érték 18 részvénytársaság és 8 Kft. üzletrész eladását takarja. A részvényértékesítés millió Ft névértékű részvény millió Ft szerződéses értéken történő értékesítését foglalja magában. Ebből a legnagyobb volument, millió Ft-ot a Matáv Rt. 5,74 % kisebbségi részvényhányadának tőkepiaci értékesítése jelentette, amely a névértékhez képest 1267 %-on realizálódott. A Matáv részvények utáni, legmagasabb árbevételt eredményező további 4 tranzakció - az ÉDÁSZ Rt , Budapest Elmű Rt , Borsodchem Rt , DÉDÁSZ Rt összesen millió Ft. Az 5 legnagyobb bevételt eredményező ügylet mindösszesen millió Ft bevételt jelentett, amely a teljes privatizációs bevétel 81,4 és a részvény és üzletrész értékesítés bevételének 95,7 %-a ben mindössze két részvénycserét hajtottak végre, 115 millió Ft szerződéses értéken. A fennmaradó millió Ft szerződéses érték 24 tranzakcióból tevődik össze, egyenként átlagosan 171 millió értéket képviselve. A részvény és üzletrész értékesítések átlagos árfolyama mind a névértékhez ( millió Ft), mind a saját vagyonhoz ( millió Ft) viszonyítva magas, 465, illetve 287 % volt. Ez a magas árfolyam alapvetően a Matáv részvények kiugró árfolyama miatt alakult így. Az ÁPV Rt ra a tömeges privatizációt gyakorlatilag megvalósította. Ezért egyre nagyobb szerepet kap privatizációs tevékenységén belül a kisebbségi portfolió értékesítése. Az évi XXXIX. - privatizációs - törvény a kisebbségi részesedés alatt a 0-25 % közötti tulajdoni arányt érti, amely a társaságok irányítására érdemi befolyást nem biztosít. Az ÁPV Rt. kisebbségi részesedései döntően a privatizációs folyamat során keletkeztek. Ezen részesedések fokozott ütemű értékesítése 1997-től tapasztalható a privatizációs társaságnál. Az ÁPV Rt. tevékenységében mindkét évben jelentős arányú volt a

23 tranzakciókon belül darabszámát, majd 1999-ben pedig volumenét tekintve is a kisebbségi részesedések értékesítése. (Az értékesítések tulajdoni hányadok szerinti megoszlását a 4. sz. melléklet tartalmazza.) 1998-ban a 72 tranzakcióból 51 kisebbségi volt, névértéken 11 milliárd Ft-ot, szerződéses értéken 46 %-os árfolyamon 5 milliárd Ft-ot képviselt ben a 29 tranzakcióból 18 volt kisebbségi tulajdoni hányad értékesítés, viszont szerződéses értékét tekintve ez volt a meghatározó, mivel a részvény és üzletrész értékesítés szerződéses értékének 99,2 %- át tette ki. Ennek magyarázata, hogy a legnagyobb jelentőségű értékesítés a Matáv Rt. 5,74 %-os, kisebbségi részvényhányadának tőkepiaci értékesítése volt. A kárpótlási jegy ellenébeni értékesítés mindkét évben alig több mint 20 %-a lett a tervezettnek, melynek oka a BÉB Rt.-vel történő egyeztetés, a piacon lévő kárpótlási jegyek elszámolásának és felmérésének elhúzódása, a kárpótlási jegyek felhasználására kidolgozott ÁPV Rt. koncepció átdolgozása A privatizációs tranzakciók kiválasztása Az egyedi vizsgálatra kiválasztott tranzakciók mind 1998-ban, mind 1999-ben a részvény és üzletrész értékesítés, valamint részvénycsere szerződéses értékének jelentős hányadát átfogják. Az évi értékesítési ügyletek közül vizsgálatba bevont tranzakciók szerződéses értéke millió Ft, az 1999-es érték pedig millió Ft. Ez az adott évi összes szerződéses érték 88,1, illetve 78,2 %-át teszi ki. (A Fertődi MG Rt., a Metalcontrol Kft. és az Árpád Kft. értékesítésének ellenőrzéséről szóló megállapításokat az 1.sz. függelék tartalmazza) MATÁV részvények értékesítése Az ÁPV Rt. tulajdoni hányada, júniusában a Matáv Rt.-ben 5,74 % volt. Ez a kisebbségi részesedés darab, egyenként 100 Ft névértékű részvényben testesült meg. Az évi XXXIX. - (privatizációs törvény) 36. -a szerint a kisebbségi részesedést nem kötelező a társaság többi tagja, vagy a társaság számára megvételre felkínálni, ezért az ÁPV Rt igazgatósága a Matáv részesedés tőkepiac intézményrendszerén keresztüli értékesítéséről döntött. Az ÁPV Rt. igazgatósága 18/1999.(I. 21) határozatában döntött a Matáv részvények értékesítésére kiírandó zártkörű pályázatról. Ebben meghatározta a pályázati feltételeket és a szóba jöhető 11 befektetési bankot. A jóváhagyott pályázati kiírás szerint a pályázat célja az elérhető legmagasabb árbevétel realizálása az értékesítés költségeinek minimalizálása mellett, a lehető legrövidebb időn belül, de mindenképp

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

JELENTÉS. 0444 J/11021. 2004. augusztus

JELENTÉS. 0444 J/11021. 2004. augusztus JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2003. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0444 J/11021. 2004. augusztus 2. Államháztartás

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága 2. A fejezetek és az intézmények szervezeti,

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 9926 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások,

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről 303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK Következtetések és javaslatok Részletes megállapítások

Részletesebben

Fejezeti kezelésű előirányzat. Fejezet összesen

Fejezeti kezelésű előirányzat. Fejezet összesen 2 A gazdasági és közlekedési miniszter feladatát és hatáskörét a Kormány 163/2006. (VII. 28.) számú rendelete határozza meg, mely jogszabályt a miniszterek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletek

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013.

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZÖVEGES INDOKLÁS A 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító

Részletesebben

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA AZ ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások3

Részletesebben

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti.

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti. A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 2007. évi tervezett kiadási-bevételi főösszege 151440,0 millió forint, a költségvetési támogatás összege 130490,2 millió forint, a bevételi előirányzat pedig 20949,8

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat. XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25.

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25. ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2010. május 25. M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2010. május 25-én 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól 375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás szervezettsége,

Részletesebben

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29 Chinoin Nyugdíjpénztár CHINOIN Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. DECEMBER 31. Az Éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontja: 2013. május 13. 1/29 A pénztár alap adatai és vezetése: CHINOIN Nyugdíjpénztár

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2009. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 323 Jelentés a Magyar Távközlési Vállalat gazdálkodásáról és privatizációjáról TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 1. Összefoglaló megállapítások 2. Következtetések

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves jelentés 2003. OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7-9.) 1 I. BEVEZETÉS Az OTP Jelzálogbank Rt. szakosított hitelintézetként, részvénytársasági formában,

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. december 31. Cegléd, 2015. május 27. Dr Vargáné Barna Judit IT elnök CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 2. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/354-3/2005. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről 9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu Szám: 28033-21/2009. Tárgy: 2008. évi szöveges beszámoló Előadó: Bozsóné Hiv.sz.:

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL Készült: Budapest, 2011. április 27. Papp György IT elnök 1 I. Általános rész I.1. Alapadatok A pénztár neve: POSTÁS Egészségpénztár

Részletesebben

1. A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény végrehajtása

1. A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény végrehajtása 393 Jelentés a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 2. sz. füzet A zárszámadási dokumentum törvényességi és számszaki ellenőrzése TARTALOMJEGYZÉK 1. A Magyar Köztársaság

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 15161 Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0747-086/2015.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. december végi helyzetéről 2016. január * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben folytatta a kormányzati ciklus elején meghirdetett gazdaságpolitikai

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások 365 Jelentés az önkormányzatoknak az ÁPV Rt-től járó - a belterületi föld értékének megfelelő - vagyonrészesedések átadási körülményeinek vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu)

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév Budapest, 2016. május 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2015.03.31 2015.12.31 2016.03.31 2016.03.31/ 2015.12.31

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2

Részletesebben

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap Nemzetgazdasági Miniszter Nemzetgazdasági

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

JELENTÉS. az IKARUS és CSEPEL AUTÓGYÁR állami vállalatok együttes szanálása és privatizálása tárgyában végzett. 1994. január 188.

JELENTÉS. az IKARUS és CSEPEL AUTÓGYÁR állami vállalatok együttes szanálása és privatizálása tárgyában végzett. 1994. január 188. ' JELENTÉS az IKARUS és CSEPEL AUTÓGYÁR állami vállalatok együttes szanálása és privatizálása tárgyában végzett ellenőrzés ut6vizsgálatár61 1994. január 188. A vizsgálatot vezette: Harsányi Sándor osztályvezető

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA TARTALOMJEGYZÉK A./ KÖLTSÉGVETÉSI HELYZET I. Pénzügyi osztály beszámolója..1 II. Önkormányzati vagyonrészek alakulása 22 III. Adóosztály beszámolója..23 B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006. évi éves pénztári beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006. évi éves pénztári beszámolóhoz TEMPO EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1025-Budapest, Nagybányai út 92. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2007. március 16.... cégszerű aláírás I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A pénztár

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. január végi helyzetéről 2015. február * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április JELENTÉS Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3072-024/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560103

Részletesebben

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr.

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr. HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2012.

Részletesebben

JELENTÉS. 12101 2012. augusztus

JELENTÉS. 12101 2012. augusztus JELENTÉS a Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12101 2012. augusztus Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2006. évi költségvetésének végrehajtása

A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2006. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 8817-13/2007-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása Budapest, 2007. május Jóváhagyom: Dr. Horváth Ágnes Egészségügyi Miniszter PH. 2 T A R T A L O M

Részletesebben

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése 2004. II. 2004. augusztus 16. A Pannonplast Rt. 2004. II. i gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok

Részletesebben

373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Az Eximbank Rt. és a Mehib Rt. szakmai és tulajdonosi irányítása 2. Az Eximbank Rt. tevékenysége 3. A Mehib tevékenysége

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Az Eximbank Rt. és a Mehib Rt. szakmai és tulajdonosi irányítása 2. Az Eximbank Rt. tevékenysége 3. A Mehib tevékenysége 0013 Jelentés a magyar áruk és szolgáltatások exportjának ösztönzéséhez fűződő állami érdekek érvényesülése a Magyar Export-Import Bank Rt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. tevékenységén keresztül

Részletesebben

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történő megküldésre.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történő megküldésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tisztelt

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13.

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR Készült: 2015. május 13. 1 I. Általános rész I./1. Pénztár adatok A Pénztár neve: Richter Gedeon

Részletesebben

357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről

357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről 357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. DTV Rt működésének

Részletesebben

Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről. 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről. 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Az intézmény neve: Szekszárdi Törvényszék

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL

ÜZLETSZABÁLYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről FOLYÓSZÁMLAHITEL OTP Bank Nyrt. Közzététel dátuma: 2016. március 21. Hatályba lépés dátuma: 2016. március 21. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév Budapest, 2014. május 15. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.03.31 2013.12.31 2014.03.31 2014.03.31/ 2013.12.31

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2007. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

~IIami ~ámbrbö5?ék JELENTÉS. 1992. január 80. a központi államigazgatási szervezetek létszám- és bérgazdálkodásának ellenőrzéséről

~IIami ~ámbrbö5?ék JELENTÉS. 1992. január 80. a központi államigazgatási szervezetek létszám- és bérgazdálkodásának ellenőrzéséről ~IIami ~ámbrbö5?ék ;; JELENTÉS a központi államigazgatási szervezetek létszám- és bérgazdálkodásának ellenőrzéséről 1992. január 80. A:z ellenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné tanácsos Éva Katalin tanácsos

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről 0236 J/17/1. 2002. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-06-21/2002.

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Kiegészítő melléklet a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

2.1. Összefoglaló táblázatok és azok tartalmának szöveges indoklása. Cím, alcím, intézmény megnevezése: 10/01 Magyar Szabadalmi Hivatal

2.1. Összefoglaló táblázatok és azok tartalmának szöveges indoklása. Cím, alcím, intézmény megnevezése: 10/01 Magyar Szabadalmi Hivatal 1. Feladatkör, tevékenység, szervezeti változás A Magyar Szabadalmi Hivatal gazdálkodási jogkörét tekintve fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott, jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0747 2008. január

JELENTÉS. a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0747 2008. január JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0747 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi tevékenységének ellenőrzéséről. 1013 J/1056 2010. augusztus

JELENTÉS. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi tevékenységének ellenőrzéséről. 1013 J/1056 2010. augusztus JELENTÉS a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi tevékenységének ellenőrzéséről 1013 J/1056 2010. augusztus 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2007.május 1. Általános rész A Quaestor Országos Önkéntes Egészségpénztár 2004.05.05-én alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2003. december 31. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

A Társadalombiztosítási Alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2010. december hó. Készítette: Alapok és Közalapítványok Főosztálya

A Társadalombiztosítási Alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2010. december hó. Készítette: Alapok és Közalapítványok Főosztálya Magyar Államkincstár A Társadalombiztosítási Alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2010. december hó Készítette: Alapok és Közalapítványok Főosztálya Budapest, 2011. január 2 Társadalombiztosítási

Részletesebben

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés:

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés: Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban Bevezetés: Megalakulása óta az ONTE Kht. sikeresen teljesíti az alapító okiratban vállalt feladatait. Alakulása óta normatív támogatás nélkül gazdálkodik. Eredményeink

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól 391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

JELENTÉS. Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április

JELENTÉS. Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április JELENTÉS Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3099-026/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560130

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások A nemzeti vagyongazdálkodás hosszú távú vagyongazdálkodási politikát megtestesítő koncepciója az állami vagyon megőrzésével, ésszerű növekedésével

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. 15198 2015. Állami Számvevőszék

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím zalaker@zalakeramia.hu

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27.

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag)

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag) MELLÉKLETEK III/2 A. számú melléklet A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének teljesítése (munkaanyag) ezer Ft-ban Cím Alcím cím csop. Jog- Jog- Előir. Kiemelt cím csop. előir. LXXI. FEJEZET Kiemelt

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. február végi helyzetéről 2015. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Az NKA Igazgatósága 2007. évi szöveges beszámoló jelentése

Az NKA Igazgatósága 2007. évi szöveges beszámoló jelentése Az NKA Igazgatósága 2007. évi szöveges beszámoló jelentése 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az Intézmény neve: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 329309 Az NKA portáljának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben