FÜGGELÉK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÜGGELÉK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ"

Átírás

1 FÜGGELÉK A KOSSUTH LAJOS EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS PEDAGÓGIAI SZAKKÖZÉPISKOLA (MISKOLC, DAYKA GÁBOR U. 4.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁHOZ Miskolc,

2 A mentorlás intézményi programjának alapelvei és megvalósítása a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskolában a továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása során a tanulmányi eredmény javítása érdekében Bevezetés Hagyományos értelemben a mentor szó jelentése: pártfogó, nevelő személy, aki bölcsességével és tudásával pártfogoltját elkíséri a tudás megszerzésének útján. Támogató és problémamegoldó attitűd jellemzi, de nem cselekszik a pártfogolt helyett, annál inkább annak érdekében. A megfogalmazásból látszik, hogy alapesetben ez leginkább egy aktív tanár-diák viszonynak felel meg, amely egy konkrét cél érdekében, adott tárgyi és idői keretek között, meghatározott eszközök és képességek birtokában (mindkét fél részéről) jön létre. Középpontjában azonban a kapcsolat áll. Ebben a folyamatban a mentor és a mentorált is résztvevő, hatnak egymásra, befolyásolják egymást és (főleg) tanulnak egymástól és egymásról. A mentorálási tevékenység célja A mentorálási tevékenység kiindulási pontja iskolánkban az a szakirodalomi adatokkal alátámasztott tény, hogy a mentorált tanuló és a mentor kapcsolata, a közösen végzett tevékenység kedvező hatással van az iskolai eredményességre, sikerességre mindkét fél számára. Az eredményesség megragadható egyrészt a mentoráltak egyéni fejlődésének szempontjából, ami a szociális jellemzők változásában megy végbe, ugyanakkor megmutatkozik a tanulmányi teljesítmény emelkedésében is. Másrészről a mentortanár feladatellátásában jelentkező pozitív eredmények visszahatnak a mindennapi tanítási gyakorlatára, megtapasztalt siker hozzájárul a pedagógus kiégés negatív következményeinek csökkentéséhez, a rutinszerűen végzett munka megújításához. A tevékenység iskolai megalapozása A mentorálás konkrét intézményi munkáját az alábbi jellemzőkre tekintettel alakítjuk: - folyamat, tehát aktív részvételt kíván - szakma és szerep - viszonyulás, érték és normarendszert hordoz, ezért személyes - eszköz és módszer - mindig rendelkezik intézményi / tárgyi / idői keretekkel - személyiségfejlesztő eljárás - mérhető, ellenőrizhető. Az eredményességet az intézményben a következő tevékenységeken keresztül látjuk megvalósíthatónak: - a tanulási kudarcok megelőzése, - az egyéni előrehaladás problémáinak feltárása és kezelése, - a már megszerzett tudás aktiválása, 2

3 - a személyiség és kulcskompetenciák fejlesztése, - A bevont tanulók integrált nevelését támogató differenciáló módszertanok adaptációja, tanórai alkalmazása. A résztvevők köre A mentorálás tényleges hatását számos körülmény befolyásolja, elsősorban a mentori kapcsolat időtartama, a mentor és mentorált között kialakult érzelmi viszony, a mentorálást végző személyek jellemzői. A mentorálásba bevont tanulók köre: A célcsoportot a hátrányos helyzetű tanulók jelentik. A hátrányos helyzet, mint jelző és állapot, kritériumrendszere többször változott az elmúlt évek során. Az iskolai tevékenységünk során az alábbi - sok esetben nehezen megítélhető, nem mindig objektív - paramétereket vizsgáljuk a feltáráshoz: - rosszabb életkörülmények - művelődési hátrányok - szülők alacsonyabb iskolázottsága - egészségügyi okok - család szerkezete, működése. Ezekre tekintettel az érintett tanulók személyiségfejlődését nagy valószínűséggel fenyegeti valamilyen hátrány: - az énfejlődésben, - a szocializációban, - a magatartásban, - az értékorientációkban, - az igényszintben, - az aktivitás vonatkozásában. Mivel a hátrányos helyzetű, de tehetséges gyermekek folyamatos segítséget igényelnek kibontakozásukhoz, a mentor munkája során kulcsfontosságú lesz a motiváció fenntartása a gyermekben. A mentorálás során fenti lehetséges körülmények mindegyikét szükséges folyamatosan vizsgálni, szem elő tartani. A hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó mentorok: A tanulói hátrányok kompenzálását, a tanulmányi eredményesség növelését célzó mentorálás során törekszünk kihasználni a mentor - mentorált személyes kapcsolatában rejlő előnyöket. A programba olyan pedagógusok kerülnek beválasztásra, akik szakirányú, vagy speciális továbbképzésben vettek részt, illetve a program részeként vállalják, hogy bekapcsolódnak a szervezett képzésekbe és eddigi osztályfőnöki, szakmai tevékenységük alapján megfelelő indíttatással rendelkeznek a feladat ellátásához. Azaz megfelelő kompetenciáik hozzájárulnak a tehetség kibontakozásának elősegítéséhez a hátrányos helyzetből adódó sajátosságok kezeléséhez, és mindezzel a tanulók személyiségfejlődésének pozitív irányú változásához. 3

4 Az állandó motiváltság megteremtése a tanulási folyamat során nagy kihívás, és egyben fárasztó feladat, hiszen jelentős személyes energiát, elköteleződést kíván a mentor oldaláról. A mentorok összmunkaidejüket tekintve jelentős mértékben foglalkoznak a hátrányos helyzetből, mint állapotból adódó, a gyermek családjára jellemző élethelyzetből következő mindennapi problémákkal, nehézségekkel. Nemcsak a tehetségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat látják el, hanem amennyiben szükséges segítik a gyermek családi hátteréből adódó pszichoszociális problémák menedzselését is. Mindehhez igénybe veszik a szakmai segítséget, felhasználják a folyamatos önképzés, az egymás erősítésében, támogatásában rejlő lehetőséget, amivel a tevékenység munkahelyi kapcsolatépítő szerepet is kap. A tanulmányi teljesítmény növekedésének tényezői a mentorálás hatására A mentori kapcsolat következményeként a tanulmányi teljesítmény növekedését - az erősödő kompetencia, - a támogató kapcsolat és - az autonómia érzése segíti elő. A kompetencia érzése alatt a tanulmányi célok elérésében szerepet játszó saját képességek pozitív megítélése tartozik. A támogató kapcsolat a mentor és mentorált megfelelő viszonyát jelenti, az autonómia az tanulási folyamatot érintő döntések tekintetében jelent önálló, felelősségteljes gondolkodást. E felsorolt folyamatok direkt hatást gyakorolnak a tanulók iskolai viselkedésére (például segítségkérés, időbeosztás, felkészülés, órai figyelem), mely az iskolai elvárásoknak való megfelelés és a tanulmányi teljesítmény területén pozitív változásokat idézhet elő. A tanulássegítés szervezésének módja A tanulássegítés szervezésének számos kombinációja alakítható ki: - a tanítási idő befejezése után, - az általános iskolában - napközis foglalkozás ideje alatt, egyéni vagy csoportos munkaformában; - a tanítási idő alatt, azaz egyes órákról kiemelve az érintett tanulókat. - A tanulássegítés formája A tanulók támogatása iskolánkban az általános hátránykompenzálásból a tanulmányi eredmény javítása irányába tolódik el, kiemelten is továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében. A tanulássegítés a mentor által megválasztott munkaformában zajlik. A tanulók sikeres integrációját segíti a további szolgáltatások megszervezése (iskola utáni programok, integrációs szakértő bevonása, valamint a pedagógiai fejlesztéshez szükséges berendezések, eszközök alkalmazása (pl.: készségfejlesztő eszközök, szemléltető eszközök, sporteszközök). A megfelelően megválasztott forma és módszerek hozzá járulnak a hátrányos helyzetű tanulók esélyteremtéséhez az esélyegyenlőtlenséget csökkentő tartalmi fejlesztés, a tanulmányi eredményesség növeléséhez. 4

5 A mentorálás konkrét feladatai A konkrét mentori tevékenység folytatását a mentorálás alapvető célja határozza meg: A mentor segíti a hátrányos helyzetű tehetséges tanuló iskolai sikerességét, tehetségének kibontakoztatását, tanulmányi előmenetelének eredményességét, különösen is a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében. Erre figyelemmel: - A mentorálások alkalmával a mentor nyomon követi a mentorált egyéni fejlődését. - A mentor tesz javaslatot a mentorált szaktanár, egyéb pedagógiai szakember által történő fejlesztésére illetve iskolapszichológus, nevelési tanácsadó által nyújtott szolgáltatás igénybevételére. - A mentor feladata, hogy a program ideje alatt a tanuló(k) családját legalább 3 alkalommal felkeresse családlátogatás céljából. Figyelemmel kíséri a teljes a fejlesztési folyamatot, a tanuló tanulási tevékenységét, iskolai jelenlétét. A mentorok feladatukat a szakmai vezető irányításával végzik előre meghatározott szempontok alapján. A mentoráláshoz kapcsolódó tevékenységek A mentor tevékenységét dokumentálja: - a mentoráltról mentori naplót vezet; - egyéni fejlesztési terv és napló; - foglalkozási napló a tantárgyi felkészítésről; - mentorálási terv és - a mentorálás megvalósulásáról három havonta beszámoló készítése; Összegzés A mentorlás a hátrányos helytetű tehetséges tanulókkal való foglalkozás, a tanulás segítés kiemelt módja. Ami különlegessé teszi és kiemeli pl. a hagyományos iskolai oktatás keretei közül a kapcsolat, a személyes jelleg, mely a bevonódásnak magas fokát teremti meg a mentor és a mentorált között. Ez a bevonódás azonban különösen jó táptalaja azon személyes, intézményi, kulturális értékek és normák elsajátításának, melyek lehetővé teszik, hogy a mentorálás ne csak tanulás - tanítás legyen, hanem ténylegesen neveléssé is válhasson, ugyanakkor hozzájáruljon az iskolai teljesítmény, a tanulmányi eredmény javulásához. 5

6 Jegyzőkönyv Készült az Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola nevelőtestületi értekezletén, március 11-én. Tárgy: A Pedagógiai programhoz csatolandó Függelék tartalmának megvitatása. Jelen vannak az iskolavezetés részéről Fellegvári Zoltán igazgató, Szmetankó Lászlóné, Kajor Béla és Dr. Nagymáthé Sarolta, Beluzsárné Torkos Erzsébet igazgatóhelyettesek, valamint a tantestület tagjai jelenléti ív szerint. Fellegvári Zoltán igazgató köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette a nevelőtestületi értekezlet napirendi pontjának indokát. Bevezetésként tájékoztatta a tantestületet az intézményben folyó pályázatokról, a megvalósítási folyamat állásáról, majd Dr. Nagymáthé Sarolta igazgatóhelyettes összefoglalta a Pedagógiai programhoz csatolandó Függelék tartalmi elemeit, melyek az alábbi területet érintették: - A hátrányos helyzetű tanulók segítése, a hatékonyabb feladatellátás biztosítása a velük való foglalkozás területén, - a mentori program intézményi bevezetésének és folytatásának szükségessége és alapelvei. A mentorálási tevékenység intézményi programjának bemutatását követően Vigh Roland ismertette a mentorálási és az intézményben folyó TÁMOP A azonosító számú projekt kapcsolatát, az ebben rejlő szakmai lehetőségeket, és felhívta az iskola pedagógusait a programban való aktív közreműködésre. Ezt követően Fellegvári Zoltán igazgató szavazásra kérte fel a tantestületet a Pedagógiai program Függelékének elfogadására. A nevelőtestület a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola Pedagógiai programhoz csatolandó Függeléket egyhangúlag elfogadta. kmf Jegyzőkönyv hitelesítők: 6

7 A pedagógiai program Függelékének elfogadása és jóváhagyása A pedagógiai program függelékét az iskola Igazgatótanácsa, diákönkormányzata, szülői szervezete megismerte és véleményezte. Miskolcon, február 14-én az iskolai igazgatótanácsa részéről: Mihályi Zoltánné igazgatótanács elnöke Miskolcon, március 12-én a diáktanács részéről: Tejfel Gabriella a DÖK elnöke Miskolcon, március 12-én az iskolai szülői munkaközösség részéről: Dr. Megyeri Gábor szülői munkaközösség elnöke A pedagógiai program függelékét az iskola nevelőtestülete megismerte és elfogadta. Miskolcon, március 11-én az iskola nevelőtestülete részéről: Fellegvári Zoltán igazgató. Beluzsárné Torkos Erzsébet igazgatóhelyettes 7

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Egyéni fejlesztési terv készítése A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) Az intézményünkben

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott alapfokú művészeti iskolai tájékoztató anyag.

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános iskolai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a partnerközpontú intézmény, amely sikeresen kiépítette a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét.

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Szigetszentmiklósi Tankerület OM-032 538 Szervezeti egység kód: 132002 cím: 2336 Dunavarsány Árpád utca 12. Tel: 06 24 511 150; Fax: 06 24 511 151 E-mail:

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program keretében

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben