Rutin és egyéb feladatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rutin és egyéb feladatok"

Átírás

1 Rutin és egyéb feladatok Szóbeli vizsga kérdés vázlatok Dr Gısi Zsuzsanna

2 5. tétel Ön egy sportvállalkozás indítását tervezi.

3 Sportszervezetek Sportszervezetek Sportegyesületek a sporttörvényben megállapított eltérésekkel, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény illetve a Ptk. Szabályai szerint mőködı olyan társadalmi szervezet, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése Sportvállalkozások

4 Sportszervezetek Sportszervezetek Sportegyesületek Sportvállalkozásnak minısül az a gazdasági társaság, amelynek a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény alapján a cégjegyzékbe bejegyzett fıtevékenysége a sporttevékenység, tovább a gazdasági társaság célja sporttevékenység szervezése, valamint sporttevékenység feltételeinek megteremtése egy vagy több sportágban. Sportvállalkozás korlátolt felelısségő illetve részvénytársasági formában alapítható. Fogyatékosok sportja illetve a szabadidısport közhasznú társaság keretében is szervezhetı 2006.évi IV. törvény a Gt. szabályozza

5 Cégalapítás általánosan Jogi személyiség nélküli társaság: a közkereseti és a betéti társaság. Jogi személyiségő gazdasági társaság: a korlátolt felelısségő társaság és a részvénytársaság. Új elem az un. nonprofit társaság bármely társasági formában alakítható nonprofit jellegét a társaság nevében fel kell tüntetni.

6 Elıtársaság A gazdasági társaság ellenjegyzésének illetve közokiratba való foglalásának napjától elıtársaságként mőködhet. Átmeneti szakasz a társaság cégbíróságon való bejegyzéséig vagy elutasításáig. A cég neve után meg kell jelenni, hogy bejegyzés alatt. Gazdasági tevékenységet csak a kérelem benyújtásának napja után folytathat. Az elektronikus ügyintézés miatt ez ma már csak órákat maximum 1-2 napot jelenthet

7 A társasági szerzıdés általános tartalma A gazdasági társaság cégnevét és székhelyét - a cégnév nem lehet azonos már bejegyzett vagy már a cégnyilvántartásból törölt cég elnevezésével - nem lehet idegen nyelvő a vezérszó kivételével - székhely megjelölése - székhelyként való jogosultság feltüntetése

8 Cégnév A cégnévnek minden esetben tartalmaznia kell a cégforma megnevezését és hogy a cég tevékenysége alapvetıen mire irányul. A cégnévben vezérszó is szerepelhet (ez lehet idegen szó), ez áll az elsı helyen ez alapján azonosítjuk be igazából a céget.

9 Közkereseti társaság Személyegyesítı jellegő (két vagy több tag) Korlátlan és egyetemleges felelısségük mellett üzletszerő közös gazdasági tevékenységet folytatnak és az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátják. (Ebben az esetben a társaság tartozása bármelyik tagon teljes mértékben behajtható.) Az alapító tıke minimális értéke törvényben nincs meghatározva.

10 Közkereseti társaság A társaság képviseletére minden tag önállóan jogosult. (A társasági szerzıdésben ki lehet kötni az együttes képviseletet is) Legfıbb szerve a tagok győlése. (Nekik kéne jóváhagyni a számviteli törvény szerinti beszámolót) Képviseletet igazoló okirat: az un. aláírási címpéldány. Nyereség-veszteség a vagyoni hozzájárulás arányában oszlik meg.

11 Betéti társaság A betéti társaság létesítésére irányuló társasági szerzıdéssel a társaság tagjai üzletszerő, közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget oly módon, hogy legalább egy tag (beltag) felelıssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges, míg legalább egy másik tag (kültag) csak a társasági szerzıdésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban - a törvényben meghatározott kivétellel - nem felel.

12 Betéti társaság Betéti társaság esetén üzletvezetésre fıszabályként a beltag jogosult Bt. esetén képviseleti (cégjegyzési) joga a beltagnak van. Fıszabályként a kültag nem csak a betéti társaság üzletvezetésére, hanem képviseletére sem jogosult.

13 Korlátolt felelısségő társaság A korlátolt felelısségő társaság (kft.) jogi személyiséggel rendelkezı gazdasági társaság, amely elıre meghatározott összegő törzsbetétekbıl álló törzstıkével (jegyzett tıkével) alakul. ( Ft) A Kft egyszemélyes Kft-ként is mőködhet A tagok törzsbetétei különbözı mértékőek lehetnek, az egyes törzsbetétek nagysága azonban nem lehet kisebb százezer forintnál. A törzsbetétnek forintban kifejezettnek és tízezerrel maradék nélkül oszthatónak kell lennie. A kft. törzstıkéje ötszázezer forintnál kevesebb nem lehet.

14 Tagok hozzájárulása A tagok hozzájárulása egyaránt lehet pénzbeli és nem pénzbeli (bármilyen eszköz, illetve vagyoni értékő jog). A pénzbeli hozzájárulás felét a társaság alapításakor a társaság rendelkezésére kell bocsátani. A fennmaradó részt egy éven belül szintén a társaság rendelkezésére kell bocsátani., A nem pénzbeli hozzájárulást - abban az esetben ha értéke eléri az 50%-ot az alapításkor rendelkezésre kell bocsátani - ha nem éri el, akkor három éven belül kell a társaság rendelkezésére bocsátani

15 Kft cégbejegyzéséhez csatolni kell Vezetı tisztségviselı, felügyelı-bizottság, könyvvizsgáló elfogadó nyilatkozatát. A jogszabályban meghatározott mértékő illeték és közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolását. Az adószám megállapításához szükséges, az általános forgalmi adó alanyának az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggı nyilatkozatot

16 Taggyőlés A taggyőlést legalább évente egy alkalommal össze kell hívni (jegyzıkönyv) Dönthet: a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést;pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;osztalékelıleg fizetésének elhatározása; a felügyelı-bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

17 Részvénytársaság Olyan gazdasági társaság, amely elıre meghatározott számú és névértékő részvényekbıl álló alaptıkével alakul. A tag kötelessége a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének rendelkezésre bocsátása.

18 Nyílt és Zárt Rt Nyilvánosan mőködı: a részvények a kibocsátáskor, illetve a jegyzett tıke emeléskor részben vagy egészben nyilvánosan kerülnek forgalomba hozatalra. Zárt mőködéső: a részvényei nem kerülnek nyilvánosan forgalomba hozatalra. Lehet egyszemélyes Rt is nyilvánvalóan akkor ZRT-rıl beszélünk

19 Kötelezı alaptıke A Zrt alapításakor Ft Nyrt alapítása Ft

20 10. Tétel Jogviszonyok Munka és egyéb

21 A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok I. munkaviszony (a Munka Törvénykönyve szabályai vonatkoznak rá, további szabályozók a Kollektív Szerzıdés és a munkaszerzıdés) megbízási jogviszony (a Polgári Törvénykönyv szabályai vonatkoznak a megbízási szerzıdésre, további szabályozó a felek közötti szerzıdés) vállalkozási jogviszony (a Polgári Törvénykönyv szabályai vonatkoznak a vállalkozói szerzıdésre, továbbá érvényesül a szerzıdési szabadság, ezért a felek közötti megállapodás az irányadó

22 Foglalkoztatási jogviszonyok II. Munkaviszony a) tipikus b) atipikus - alkalmi munkaviszony - részmunkaidıs jogviszony - határozott idejő munkaviszony - SZJA - munkaerı-kölcsönzés - járulékok - bedolgozói jogviszony - TB - szezonális munka - távmunka

23 Foglalkoztatási jogviszonyok III. Megbízási jogviszony - TB - SZJA Vállalkozói jogviszony - TAO/SZJA (ÁFA) - költség-elszámolási szabályok

24 A munkaviszony és a megbízási jogviszony összehasonlítása Szerzıdési fıkötelezettség Munkaidı Szervezeti keret Munkaviszony A munkavállaló a munkaerejét a munkáltató rendelkezésére bocsátja (munkaköri leírás) Szerzıdés szerint A munkáltató szervezete Megbízás A megbízott gondosan intézi a rábízott ügyet (gondossági kötelem) A megbízott maga osztja be Nincs szervezeti kötıdés

25 A munkaviszony és a megbízási jogviszony összehasonlítása Személyes munkavégzés Utasítási jog Díjazás Munkaviszony A munkavállaló személyesen köteles végezni a munkát A munkáltató utasít mindenben (munkahely, idı stb.) fix összegő havi díjazás Megbízás Fıszabály szerint kötelezı de szerzıdés ettıl eltérhet A megbízó csak célszerő és szakszerő utasításokat adhat szolgáltatási díj, és igazolt költségek térítése (általában nem fix összeg)

26 A munkaviszony és a megbízási jogviszony összehasonlítása Munkaviszony Megbízás Költségtérítés Nincs Nem kötelezı Formai kellék Írott munkaszerzıdés Szóbeli megbízás is elegendı

27 A munkaviszony és a vállalkozási jogviszony összehasonlítása Vállalkozási jogviszony Célja valamilyen munkával elérhetı eredmény létrehozása. A jogviszony a kölcsönös teljesítéssel automatikusan megszőnik. Munkaviszony A munkavállaló arra vállal kötelezettséget, hogy a munkaszerzıdésben megállapított munkakörben, munkahelyen és munkaidın belül munkát végez, mégpedig a munkáltató utasításainak megfelelıen. A vállalkozó saját költségén köteles a munka elvégzésére, a felhasznált anyagok, alkatrészek és egyéb szükséges ráfordítások a vállalkozót terhelik. A munkáltató biztosítja a munkavégzés eszközeit, a munkavégzéshez szükséges személyi feltételeket.

28 A munkaviszony és a vállalkozási jogviszony összehasonlítása Vállalkozási jogviszony A lényeges tartalmi elemek a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek kell, hogy megfeleljenek. Munkaviszony A munkaszerzıdésnek tartalmaznia kell a Munka Törvényben meghatározott tartalmi elemeket. A vállalkozó alvállalkozót vehet igénybe, ami nem érinti a vállalkozónak a megrendelıvel szemben fennálló felelısségét. A munkavállaló mindig személyesen köteles ellátni munkáját.

29 A munkaviszony és a vállalkozási jogviszony összehasonlítása Vállalkozási jogviszony A vállalkozói díj a vállalkozás teljesítésekor esedékes. Munkaviszony A munkavállaló részére járó munkabért - eltérı megállapodás hiányában - havonta, utólag egy ízben kell elszámolni és kifizetni. A díjazás a munka elvégzéséért és nem az eredményért jár. A vállalkozási szerzıdést nem kötelezı írásba foglalni (szóban is megköthetı) A munkaszerzıdés írásba foglalása kötelezı.

30 Elınyök-hátrányok I. Vállalkozási jogviszony lehetséges elınyei: költség elszámolási lehetıség társas vállalkozások esetében társasági adó kötetlenebb "munkahelyválasztás" több munkahely lehetısége vállalkozási szabadság kötetlenebb munkavégzés alvállalkozó igénybe vételi lehetısége saját munkabér nincs személyes munkavégzési kötelezettség

31 Elınyök-hátrányok II. Vállalkozási jogviszony lehetséges hátrányai: érdekvédelem hiánya dolgozókat megilletı ellátások hiánya saját maga fizeti az adókat, járulékokat saját eszközt kell használni üzleti kockázat

32 Elınyök-hátrányok III. A munkaviszony lehetséges elınyei: érdekvédelem dolgozói juttatások szabadság jogosult ellátásokra állandóság, rendszeresség

33 Elınyök-hátrányok IV. A munkaviszony lehetséges hátrányai: kötött munkaidı egy munkahely kötött munkavégzés a munkáltató érdekei szerint beszámolási kötelezettség alá-fölérendeltségi viszony munkaszervezeti függıség elıírt, más által meghatározott munkateljesítmény rendelkezésre állás

34 Másodállás, mellékfoglalkozás I. A munkavállaló joga, hogy szabadon munkát vállaljon és képességeit kibontakoztassa, ennek azonban bizonyos korlátot szabhatnak a már fennálló munkaviszonyából folyó kötelezettségei. A Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény (Mt.) ának (1) bekezdése szerint, amennyiben a dolgozó a már fennálló munkaviszonya alatt újabb munkaviszonyt vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyt (kiváltképp vállalkozást, megbízást, gazdasági társaság vagy szövetkezet tagjának személyes közremőködése, bedolgozást) létesít, köteles azt a munkáltatójának bejelenteni.

35 Másodállás, mellékfoglalkozás II. A mellékfoglalkozású munkavállaló munkaideje az egyes munkaviszonyokban nem eshet azonos idıtartamra, munkafeladatait csak fıállású munkaidején kívül láthatja el.

36 A színlelt szerzıdések és jogkövetkezményei Miért is keletkeznek színlelt szerzıdések? Munkáltató részérıl: foglalkoztatás magas költségei Munkavállaló részérıl: járulékok, adók levonása után kevesebb jövedelem marad A munkaviszony jelentıs költségei miatt gyakran színlelt szerzıdéssel próbálják meg kijátszani

37 A színlelt szerzıdések és jogkövetkezményei Jogkövetkezmények: munkaügyi ellenırzések ill. adóellenırzések során vizsgálják. Az adóhatóság utólagos adó-megállapítás során az adózót a terhére megállapított adókülönbözet és a jogkövetkezmények megfizetésére kötelezi. A megállapított jogsértések miatt - további jogkövetkezményként - munkaügyi bírság kiszabásának is helye lehet, hiszen a színlelt szerzıdés a munkavállalók garanciális jogait sérti. A munkaügyi bírság a foglalkoztatót sújtja, nem a munkavállalót, és alapesetben a legalább két fıt érintı jogsértés esetén lehet kiszabni.

38 A Munka Törvénykönyve 1992 évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvérıl A munkáltató és a munkavállaló lényeges kötelezettségeit a Munka Törvénykönyve a munkavégzés szabályai körében rögzíti. Részei: ELSİ RÉSZ - Bevezetı rendelkezések MÁSODIK RÉSZ - a munkaügyi kapcsolatok HARMADIK RÉSZ - a munkaviszony NEGYEDIK RÉSZ - a munkaügyi vita ÖTÖDIK RÉSZ - vegyes és átmeneti rendelkezések

39 A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha a nemzetközi magánjog szabályai eltérıen nem rendelkeznek - kiterjed minden olyan munkaviszonyra, amelynek alapján a munkát a Magyar Köztársaság területén végzik, továbbá, amelynél a magyar munkáltató munkavállalója a munkát ideiglenes jelleggel külföldön végzi.

40 A 3. rész fıbb fejezetei/munkaviszony/: I. fejezet - A munkaviszony alanyai II. III. IV. fejezet - A munkaviszony létesítése fejezet - A munkaszerzıdés módosítása fejezet - A munkaviszony megszőnése és megszüntetése V. fejezet - A munkavégzés szabályai VI. VII. XI. fejezet - A munkaidı és a pihenıidı fejezet - A munka díjazása fejezet - A munkaerı-kölcsönzés

41 Az EU munkajogának jellemzıi Az Európai Unió munkajogáról Jogforrások Intézmények Jellemzık A jogharmonizáció

42 Jogforrások Az évi I. törvényben került kihirdetésre Magyarország és az Európai Közösség között ben aláírt társulási szerzıdés. Ebben Magyarország arra vállalt kötelezettséget, hogy a Közösséghez való csatlakozás végsı idıpontjáig a belsı, nemzeti szabályozását, így a munkajog rendelkezéseit a Közösség szabályaihoz igazítja.

43 Jogforrások Az európai jog fogalomkörébe tartozik az Európai Közösség elsıdleges és másodlagos joga, valamint az Európai Bíróság munkajogi tárgyú ítéletei.. Az elsıleges jognak tekintett Római Szerzıdést az Európai Gazdasági Közösség létrehozásáról 1957.III. 25-én fogadták el. A Római Szerzıdés továbbá a másodlagos jogok (rendeletek, irányelvek) és az Európai Bíróság gyakorlata együtt képezik azt a joganyagot, amelyhez a csatlakozó tagállamok nemzeti munkajogukat közelíteni kötelesek.

44 Tárgyát tekintve az európai munkajog meghaladja a nemzeti munkajogokét, felöleli a munkavállalók szabad mozgását szabályozó elıírásokat is, amelyek a bejutást rendezik az Európai Közösség más tagállamaiból az adott állam munkaerıpiacaira. Az unió munkajoga jelenleg 11 olyan irányelvet foglal magában, amely munkajogi tárgyú rendelkezéseket tartalmaz. Ezek az irányelvek azonban a munkajognak csak egyes részterületeit érintik, mégpedig azokat, amelyek a tagállamok számára minimális elıírásokat fogalmaznak meg.

45 Az irányelvek 3 fı területet ölelnek fel: 1. a foglalkoztatás alapfeltételeit, a munkavállalók alapvetı jogait részletezik (munkaidı, munkaszerzıdés, munkaképes kor stb.), 2. a vállalati munkaerı-gazdálkodás olyan alapproblémáit szabályozzák az egységes piac kialakításával összefüggésben, amelyek számottevıen befolyásolhatják a piaci versenyhelyzetet (tulajdonosváltozás, fizetésképtelenség, csoportos létszámleépítés stb.), 3. az atipikus foglalkoztatási formákhoz kapcsolódóan biztosítják az alapvetı munkavállalói jogokat (részmunkaidı, kirendelés, határozott idejő munkaszerzıdések stb.). Minden egyéb, a 11 irányelv által nem érintett munkajogi szabályt továbbra is szabadon alakítanak a tagállamok.

46 Az Európai Alkotmány Európai Alkotmány az Európai Unió eddigi történetének kiemelkedı jelentıségő vívmánya, amely egyetlen dokumentumként lép az eddigi alapszerzıdések helyébe. Nem helyettesíti a tagállamok alkotmányait, csak kiegészíti azokat: a szubszidiaritás elve alapján a tagállamoknál marad minden olyan hatáskör, amelyet az Alkotmány nem ruház át az Unióra.

47 Az Európai Alkotmány Az Európai Alkotmány tartalmazza az EU alapvetı rendelkezéseit (az Unió meghatározása, célkitőzései, hatáskörök, intézmények, döntéshozatali eljárások), az Alapvetı Jogok Európai Chartáját, valamint az uniós politikákat és tevékenységeket. Az Alkotmány jelentıs intézményi változtatásokat fogalmaz meg, növeli az Európai Parlament jogkörét, létrehozza az Európai Unió külügyminiszteri posztját, kimondja az Unió jogi személyiségét. A végleges szöveget több éves elıkészítı munka után amelyben az akkor még csak tagjelölt országok is részt vettek október 29- én Rómában írták alá.

48 A szubszidiaritás elve: A szubszidiaritás az az elv, mely szerint minden döntést és végrehajtást a lehetı legalacsonyabb szinten kell meghozni, ahol a legnagyobb hozzáértéssel rendelkeznek

49 Alapjogok az Európai Alkotmányban a munka,- a foglalkoztatás és a szociális jogok terén I. Az EU elımozdítja a férfiak és nık közötti egyenlıséget A kényszermunka tilalma Az uniós polgárokat az EU bármely tagállamában megilleti a szabad álláskeresés és munkavállalás Tilos mindenfajta megkülönböztetés, így különösen a nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi származás, nyelv, avllás fogyatékosság, kor, vagy szexuális irányultság alapján történı diszkrimináció Gyermekek és fiatalok védelmében tiltja a gyermekek foglalkoztatását A munkavállalók védelme a munkaviszonyuk megszőnése esetén

50 Az Európai Unió Alapjogi Chartája I. cím: a méltóság (emberi méltóság, személyi sérthetetlenség) II. cím: szabadsághoz és biztonsághoz való jog (gyülekezés, egyesülés szabadsága) III: cím: A törvény elıtti egyenlıség IV. cím: szolidaritás V. cím: a polgárok jogai (választójog, megfelelı ügyintézéshez való jog) VI. cím: A hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog

51 Fekete munka Nincs járulékfizetés A felek kivonják magukat a közteherviselés hatálya alól Jogellenes cselekmény Munkaügyi ellenırzés esetén szankciók

52 13. tétel Vállalkozás indítás.

53 Vállalkozás Valamely elıre meghatározott cél elérésére vagy valamely tevékenység eredményes megvalósítására szolgáló egyéni vagy csoportos cselekvés, vállalkozás, amely ismert, felmért, elemzett környezeti hatások között valósul meg. (célra orientált, eredmény kényszer)

54 Vállalkozások indítása I. 1. Mivel foglalkozzon az induló vállalkozás? - Olyan területen dolgozzon, amit szeret - Legyen jobb illetve más - Legyen egy szők piac szakértıje - Legyen tekintettel a franchise lehetıségekre - Különböztesse meg magát versenytársaitól - Maradjon visszaút is

55 Vállalkozások indítása II. 2. A megfelelı jogi forma megválasztása 3. Ágazat elemzése, piaci szereplık értékelése 4. Tervezés (adózás, termék/szolgáltatás köre, alkalmazottak) és stratégia felállítása

56 Üzleti terv - kinek készíthetünk üzleti tervet? A vállalat tulajdonosai/saját magunk számára (beszámoló a tevékenységrıl, ill. indítás elıtt) Üzleti partnerek számára Új befektetık megnyerése Pénzintézetek számára (hitelfelvételkor)

57 Az üzleti terv fıbb részei 1. Bevezetı oldal (adatok) 2. Összefoglalás 3. Ágazati elemzés 4. A vállalkozás leírása 5. Termelési terv 6. Marketing terv 7. Szervezeti terv 8. Kockázatelemzés 9. Pénzügyi terv 10. Függelék

58 Piackutatás Vevıkrıl szóló információk (7 O elmélet) Kik alkotják a vevıket? Occupants Mit vásárolnak? Objects Miért vásárolnak? Objectives Kik vásárolnak? Organizations Hogyan vásárolnak? Operations Mikor vásárolnak? Occasions Hol vásárolnak? Outlets

59 A PIAC SZERKEZETE, FELVEVİ- KÉPESSÉGE Szerkezet- magatartás-teljesítmény Piac: a tényleges és potenciális vevık és azok cserekapcsolatainak rendszere. Dinamikusan változik a felvevıképesség is!! Szegmentáció Az iparág teljesítménye a vállalatok magatartásától függ, ami pedig a szerkezeten (a versenyt meghatározó tényezıkön) múlik.

60 A piac felvevıképességének mutatói Piac potenciál Az elméletileg lehetséges eladások összege Több tényezı korlátozza (jövedelem, termék jellegzetessége) Piacvolumen Az adott idıszak alatt megvalósuló eladások összege Piaci részesedés (Market share)- MS A piaci összértékesítés egy vállalatra jutó hányada

61 Az irányítás fogalma Az irányítás (control) egy vagy több szervezeti tevékenység átalakítása a célelérés elısegítése érdekében. (az úton tartás eszköze) Erre a funkcióra azért van szükség, mert a tervezés és a megvalósítás között bizonyos idő telik el, amely változásokat hozhat.

62 Az erıforrások irányítása Győjtés Feldolgozás Elosztás Fizikai erıforrások Készletezés, Minıség, gyártóeszköz Pénzügyi mőv. és erıforrások kontrolja Információ Pénzügyi erıforrások Emberi erıforrások Kiválasztás. Fejlesztés. Ösztönzés

63 Az irányítás szintjei A környezethez való alkalmazkodás Stratégiai irányítás A folyamatok és rendszerek irányítása A szervezet irányítása

64 Követelmények állítása Mérés Összehasonlítás Terv/Tény Értékelés A status quo ırzése Eltérések korrekciója A standard korrekciója

65 14. tétel Kisvállalkozás mőködtetése, stratégiai célok

66 A stratégia eredeti meghatározása Kezdetben a stratégia a katonai tevékenységekre vonatkozott. A stratégia: az ellenfél cselekedeteinek elıre látása, meglepetést okozó és az ellenséget hátrányba hozó manıverek megvalósítása, az erıforrások ezt megalapozó szétosztása.

67 A stratégia fogalmának összetevıi A szervezet hosszú-távú jövıjével kapcsolatos, Versenyelıny létrehozására irányul, Irányt ad a szervezet akcióinak, és kijelöli a tevékenységek határait, Segít a környezethez való alkalmazkodásban, Befolyásolja az erıforrások elosztását, A tulajdonosok (és más érdekcsoportok) érdekeinek érvényesítését szolgálja. A vállalkozás mőködésekor ki kell alakítani, egy éven belül megvizsgálni a terv-tény eltéréseket

68 Számvitel évi C. törvény a számvitelrıl A piacgazdaság mőködéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplıi számára hozzáférhetıen, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált szervezetek, valamint az egyéb gazdálkodást folytató szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl és azok alakulásáról objektív információk álljanak rendelkezésre. A szervezet vezetıi felelısek a számviteli nyilvántartásokért. Érdemes idıszakonként felülvizsgálni, ellenırzni.

69 ÜZLETPOLITIKA Az érintettek jelenlegi és jövıbeli igényeinek és elvárásainak értelmezése és elırejelzése a szervezet politikájának és stratégiájának kialakításához A szervezet teljesítménymutatóinak, kutatási és belsı tanulási folyamataiból, valamint más külsı forrásból származó információinak győjtése és elemzése a szervezet politikájának és stratégiájának kialakításához A politika és stratégia kialakítása, felülvizsgálata és aktualizálása A politika és stratégia megismertetése és megvalósítása a kulcsfolyamatok rendszerén keresztül

70 EMBERI ERİFORRÁSOK Az emberi erıforrások tervezése, irányítása és továbbfejlesztése A munkatársak szakmai tudásának, felkészültségének és kompetenciáinak meghatározása, továbbfejlesztése és szinten tartása A munkatársak bevonása és felhatalmazása Párbeszéd a munkatársak és a szervezet között A munkatársak jutalmazása, teljesítményük elismerése és gondoskodás a munkatársakról

71 Vállalkozási formák Az üzleti vállalkozás alaptípusai: Egyéni vállalkozás Gazdasági társaság (KKT, BT, egyesülés, közös vállalat, KFT, RT)

72 Gazdasági társaságok A gazdasági társaságok funkciói: tıkeegyesítés tıkeáramoltatás, tıkeátcsoportosítás A gazdasági társaságok közös jellemzıi: üzletszerő közös gazdasági tevékenység vagyoni hozzájárulás a mőködéshez (kivéve az egyesülést) a tagok közös kockázatvállalása saját cégnév alatti jogalanyiság, jogképesség 72

73 A vállalkozási forma kiválasztásának szempontjai jogszabályi elıírások Alapítók száma befektetési cél az induláshoz szükséges tıke nagysága Figyelembe kell venni: alapításkori szándék késıbbi bıvülés a vállalkozás kötelezettségeiért vállalt anyagi felelısség mértéke finanszírozási lehetıségek adózási szabályok külsı ellenırzés mértéke az alapítás költségei 73

74 A vállalatszerkezet változása Új vállalatok alapítása A piaci követelményeknek megfelelni nem képes vállalatok felszámolása Összeolvadások, felvásárlások, szétválások Vállalatok átalakulása (pl. Bt.-bıl Kft.) 74

75 A vállalkozás telephelyének kiválasztása Székhely: a vállalkozás adminisztratív központja Telephely: az üzleti tevékenység folytatásának helye (a székhellyel azonos közigazgatási területen) Fióktelephely: az üzleti tevékenység folytatásának helye (a székhelytıl eltérı közigazgatási területen) 75

76 15. tétel Termék életciklus

77 Politikai és Jogi környezet Közvetítõk Szállítók Demográfiai és Szociális környezet Marketing TERV TERMÉK Marketing INFORMÁCIÓK HELY Fogyasztó ÁR Marketing terv VÉGREHAJTÁS PROMOCIÓ Kapcsolatrendszer Marketing MONITORING Versenytársak Társadalmi és Kulturális környezet Természeti, Gazdasági és Technológiai környezet

78 A termék életciklusa, és a marketing mix MM=1: Termék 2: Ár 3: Forgalmazás 4: Kommunikáció a piac állandóan változik a négy elem a maga sajátos módján reagál (a termék a ciklus folyamán gyakran változik, ha pedig a vállalat elég erısnek érzi magát az árháborúra, az árpolitikának rugalmasan alkalmazkodnia kell, különben elvész a már megszerzett piacrész, s ez különösen a termék hanyatló szakaszában igen nagy csapás. A forgalmazás sem maradhat változatlan a termék piacra dobási és növekedési szakaszában, s ugyanez áll a piacbefolyásolásra is, ugyanis a bevezetı szakasz elsıdleges reklámfeladata az, hogy a termékre felhívja a figyelmet. A növekedési szakaszban viszont fontosabb lesz a termék elınyeit hangsúlyozni a konkurenciával szemben).

79 Termékszerkezet a termékek összességét termékszerkezetnek nevezzük. az egyik termék a fejlesztés, a másik a bevezetés, a harmadik a telítettség, a negyedik a hanyatlás szakaszában van. a vállalatnak arra kell törekednie, hogy jól megválasztott piacra lépési idıpontokkal biztosítsa a folyamatos növekedést. Ez a termékszerkezet menedzselésének alapelve. a termékszerkezet arra szolgál, hogy egyensúlyban lehessen tartani a növekedést, a pénzbeáramlást, meg a kockázati tényezıt. A piacok növekedésével, illetve szőkülésével a termékek fejlıdési vagy hanyatló szakaszba lépnek, következésképp változik a termékszerkezet görbéje is. Ezért elengedhetetlen, hogy ezt rendszeresen értékeljék, a termék életciklusának alapos ismerete nélkülözhetetlen a megfelelı irányításhoz.

80 Életciklus A termék életciklusának az elemzése A termék életpályáját írja le, az egyes idıszakokban értékesített volumeneket ábrázva. Négy jellegzetes szakaszra bontható: 1. bevezetés 2. növekedés 3. érettség 4. hanyatlás

81 A szakaszok jellemzıi bevezetés: a termék piaci bevezetése, az értékesítési forgalom lassan emelkedı növekedés: az értékesítési forgalom kezdetben gyors, majd lassú érettség: a termék forgalma fokozatosa eléri a maximumot, majd csökkenni kezd, a forgalom emelkedése befejezıdik hanyatlás: a termék forgalma hanyatlásnak indul, ez lehet gyors vagy lassú, ez az életszakasz a termék jövedelmezıségét rontja

82 16. tétel Finanszírozás

83 Pénzügyek A vállalat mőködésének egészét átfogja A vállalati pénzügyi stratégia alapvetı feladata: a) az eredményes mőködéshez szükséges források biztosítása b) a rendelkezésre álló források hatékony elosztása a különbözı befektetési alternatívák között c) az eszközökre és a forrásokra vonatkozó döntések értékelésekor alkalmazott elveknek és módszereknek a meghatározása d) a befektetési stratégia, tıkeköltségvetés meghatározása e) finanszírozási stratégia, a vállalati tevékenység finanszírozására felhasználható források meghatározása

84 Finanszírozási stratégia Forrás biztosítása A következı elemeket kell figyelembe venni: biztonság jövedelmezıség likviditás (fizetıképesség) függetlenség

85 Pénzügyi elemzés A vállalat belsı mőködésébıl következı pénzmozgások, valamint a külsı pénzügyi kapcsolatokkal összefüggı pénzáramlások Számvitelei rendszer Legfontosabb kimutatások: mérleg, eredménykimutatás, cash flow

86 Finanszírozási formák Külsı finanszírozás idegen finanszírozás Idegen finanszírozás általános feltételei Saját forrás részaránya (pályázatok esetében kérik) Lejárati idı Kamatfizetés Költség térítés Biztosítékok rendszere Egyéb feltételek Beruházási terv megítélése Hitelképesség megítélése

87 Stratégiák A vállalkozás finanszírozási stratégiája lehet szolid vagy Konzervatív vagy agresszív.

88 Szolíd finanszírozási stratégia Tartós eszközt tartós forrásból finanszírozunk. Forgóeszközt rövid lejáratú hitelbıl, kölcsönböl. /Jelentése: lakást/házat saját pénzbıl vagy hosszú lejáratú hitelbıl vásárlunk. Berendezési tárgyakat (mosógép, hőtı) áruhitelbıl/

89 Konzervatív finanszírozás A tartós eszközöket és a forgóeszközök egy részét is tartós forrásból finanszírozzuk. /Jelentése: ha mosógép vásárlásra 20 éves futamidejő kölcsönt veszünk fel/

90 Agresszív finanszírozási stratégia A tartós eszközök egy részét rövid lejáratú hitelbıl finanszírozzuk. /Jelentése: lakást személyi kölcsönbıl várárolunk/

91 20. tétel Pénzforgalom

92 Bizonylatok csoportjai. A bizonylatok csoportosítása 1. Kiállításuk idıpontja szerint: a.) Alapbizonylatok - elsıdleges bizonylatok: eredeti feljegyzések a gazdasági eseményekrıl (pl. pénztári bevételi és kiadási bizonylatok). - másodlagos bizonylatok: az eredeti bizonylatok alapján készített gépi adathordozók (pl. elızıek rögzítése floppy, CD, DVD lemezre). b.) Összesítı bizonylatok: az alapbizonylatok adatainak összegzésére szolgálnak (pl. pénztárjelentés)

93 Bizonylatok csoportosítása. 2. Készítésük (kitöltésük) módja szerint: - hagyományosan kézírással (írógéppel) kitöltött bizonylatok - gépi eszközökkel készített bizonylatok (pl. számítógéppel nyomtatott listák stb.) 3. Keletkezésük helye szerint: - belsı bizonylatok, amelyeket a vállalkozáson belül készítenek, állítanak ki (pl. pénztári bizonylatok, raktári bizonylatok stb.) - külsı bizonylatok, amelyek más vállalkozásoktól, szervezetektıl kitöltve kerülnek be a vállalkozáshoz (pl. banki értesítések, szállítóktól kapott számlák stb.)

94 Bizonylatok csoportosítása 4. Kezelésük módja szerint: - szigorú számadási kötelezettség alá tartozó (szigorú számadású) bizonylatok, melyek meglévı készletérıl, felhasználásáról külön nyilvántartást kell vezetni. Fogalma: azok a nyomtatványok, amelyek készpénz kezeléséhez, más jogszabály elıírása alapján meghatározott gazdasági eseményekhez kapcsolódnak, továbbá minden olyan nyomtatvány, amelyért amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplı névértéknek megfelelı ellenértéket kell fizetni, vagy amelyeknek illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat. - szigorú számadás alá nem tartozó bizonylatok

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály Vállalkozásjog Készítette: Hutflesz Mihály A magyar jogrendszer. A jogalkotás rendszere, jogszabályi hierarchia, jogértelmezés, jogalkotás. JOGALKOTÓ SZERV Országgyőlés Kormány Miniszterelnök Miniszter

Részletesebben

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83.

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Munkaerı-kölcsönzés jogi háttere Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Tartalomjegyzék 1. Jogszabályi háttér 2. Munkaerı-kölcsönzés fogalma 3. Munkaerı-kölcsönzés szereplıi

Részletesebben

Vállalkozás alapítása. Dr Gısi Zsuzsanna

Vállalkozás alapítása. Dr Gısi Zsuzsanna Vállalkozás alapítása Dr Gısi Zsuzsanna Vállalkozások formái Egyéni vállalkozások Társas vállalkozások Részvénytársaságok Gısi Zsuzsanna 2 Gısi Zsuzsanna 3 Gısi Zsuzsanna 4 Gısi Zsuzsanna 5 Magyarországi

Részletesebben

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA (HATÁLYOS: 2011. július 01. NAPJÁTÓL) Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. A jelen politika hatálya,

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény)

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) 2010. január 1.-tıl több ponton változnak az egyéni vállalkozókra vonatkozó elıírások, illetve teljesen új

Részletesebben

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján?

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Gazdasági információnyerés társasági adatokból dr. Pázmány Annamária Cégkivonat Ellenırzött adatok

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Nyáregyháza önkormányzat adóhatóságához

az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Nyáregyháza önkormányzat adóhatóságához BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Nyáregyháza önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához 2.oldal 1./ A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata tervezet 2013. december. Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító

Részletesebben

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján A Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróságon Cg. 02-10-060289 cégjegyzékszámon bejegyzett Pécs Holding Város Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., adószáma: 12568011-2-02)

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az _Tiszaföldvár_ önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

Éves beszámoló és könyvvezetés

Éves beszámoló és könyvvezetés Éves beszámoló és könyvvezetés (Számvitel III.) 2008. Szeptember 15-16. Tantárgyfelelős: Róth József (315-ös szoba) Telefon: 482-5040 e-mail: szamvitel-3@uni-corvinus.hu Honlapunk: www.uni-corvinus.hu/szamvitel

Részletesebben

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Felkészülés a társadalmi vállalkozásra. A társadalmi vállalkozások jogi formái.

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a KUNCSORBA községi önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1147. Budapest, Csömöri út 50-60. A KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E BUDAPEST, 2008. MÁRCIUS

Részletesebben

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16.

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16. CompLex Kiadó Kft. Céginfó FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (Cg. 01-10-046157)

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2014. december 18. 2 EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Alulírott alapító a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

1. Vállalkozói alapismeretek

1. Vállalkozói alapismeretek 1. Vállalkozói alapismeretek Az üzleti vállalkozás főbb jellemzői: a kitűzött célok megvalósítására viszonylag magas fokú döntési szabadság, autonómia mellett kerül sor, az üzleti tevékenység mindig profitorientált,

Részletesebben

INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE A 2005. november 24. napján alapított INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE amely egységes szerkezetben tartalmazza a 2007. január 31.

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a _Tiszaföldvár_ önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Zárás: 2007. november 30. Frissítés: 2008. január 21. A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. 01-06-412888) adatai.

Zárás: 2007. november 30. Frissítés: 2008. január 21. A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. 01-06-412888) adatai. CompLex Kiadó Kft. Céghírek FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. ) adatai. I. Nyilvános adatok 1. Általános

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek III. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2013/2014. II. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Vállalkozások jogi ismerete Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS Belváros-Lipótváros Budapest Fıváros V. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31.

Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. június 14. Fábián Zsuzsanna Nóra Filák-Darázsi Orsolya társelnökök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog

Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog Európai Uniós ismeretek Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog AQUIS COMMUNITAIRE = KÖZÖSSÉGI VÍVMÁNYOK az EU egységes joganyaga Közösségi jogforrások Nem kötelezı jogforrások: elıírások, amelyek betartására

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek Készítette: Mohácsy Barnáné Szakmai

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

A társaság alapításával kapcsolatos feladatok

A társaság alapításával kapcsolatos feladatok Szakkiadó Verlag Dashöfer 1147 Budapest Jávorka Ádám u. 56. A társaság alapításával kapcsolatos feladatok Copyright Verlag Dashöfer Kezdeti lépések a társasági szerzıdésig A korlátolt felelısségő társaság

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés. 1. Elılegfizetési idıszak: év hó naptól év hó napig. összege:

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés. 1. Elılegfizetési idıszak: év hó naptól év hó napig. összege: Bordányi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Adóhatóság 6795. Bordány, Benke Gedeon u. 44. 22. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Sajó Televízió Nonprofit Kft. (tervezet) Sajószentpéter 2009 2 ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az alapító jelen okirattal a gazdasági társaságokról szóló

Részletesebben

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN CÉGELJÁRÁS CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN Tvszék, mint cégbíróság 1 2 Cégbíróság feladatai cégbejegyzési (változásbejegyzési) adat)cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése, cégnyilvántartásból

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 március

Grant Thornton Hungary News. 2014 március Grant Thornton Hungary News 2014 március Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel a körlevéllel szeretnénk felhívni figyelmüket egyrészt a Polgári Törvénykönyv (Ptk) fontos változásaira, másrészt egy új szabályozásra,

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

2/1 KFP DARU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság

2/1 KFP DARU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság KFP DARU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (2060 Bicske, Rákóczi utca 29.) Adószám: 13378521 Cégtörténet 1 Cégjegyzékszám 07 09 010749 (Hatályos) Alakulás dátuma: 2004.10.12. Bejegyzés

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II.

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. Társas vállalkozások Külön jogszabályban rögzített Korlátolt és korlátlan felelősség Jogi és természetes személy alapíthatja Kettős könyvvezetés Társasági

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET - 1 - Éjféli Kiáltás Misszó Egyesület Egyszerősített éves beszámolójának kiegészítı melléklete KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Éjféli Kiáltás Misszó Egyesület éves egyszerüsített éves beszámolójához Budapest, 2012.06.01.

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül 1.tétel a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül létrehozandó vezetıi szintek, azok fontosabb, elkülönült feladatai. b. Az innováció fogalma,szerepe a vállalkozásoknál.

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26)

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26) Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) 325-133, 325-467, 326-018 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S Pomáz Város Képviselı-testületének 2012. május

Részletesebben

Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság

Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Bevezetı A Társaság alapítása: A Társaság neve: Rövidített neve: Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság Airvac Kft Székhelye: 2351. Alsónémedi,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Társaság cégneve, székhelye: Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. A Társaság cégneve:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Társaság cégneve, székhelye: Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. A Társaság cégneve: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelıen üzletszerő gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes korlátolt felelısségő

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl (2002. november 26-tól hatályos változat) A Magyarországi

Részletesebben

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben)

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Készítette Szeidel Julianna 1. Mely állításokkal ért egyet a vállalkozásokkal

Részletesebben

Jár 1 a civileknek. Az 1% állami szabályozása. 2006. március 1. Kik jogosultak rá?

Jár 1 a civileknek. Az 1% állami szabályozása. 2006. március 1. Kik jogosultak rá? Jár 1 a civileknek Az 1% állami szabályozása 2006. március 1. Kik jogosultak rá? Társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek) Alapítványok Magyar Tudományos Akadémia Országos Tudományos Kutatási

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Az utasítás hatálya: a.) alanyi vonatkozásában kiterjed az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (továbbiakban: Fıiskola) Szervezeti és Mőködési Szabályzatában

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1029/2009. TERVEZET A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2008. ÉVI

Részletesebben

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei Vojtek Éva, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 2011. február 24. A

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye):

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye): [16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez] HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévrıl CSÖRÖG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Hajdúnánási Holding alaptıkéjének emelésérıl

ELİTERJESZTÉS a Hajdúnánási Holding alaptıkéjének emelésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 15. Száma: 16614-11/2013. Elıkészítı: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 október Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó változások B. Új adónemek C. Társasági szerzıdéssel, cégbejegyzéssel kapcsolatos

Részletesebben

2011. évi CXCVII. tv. Dr. Tornyai Magdolna december 7.

2011. évi CXCVII. tv. Dr. Tornyai Magdolna december 7. 2011. évi CXCVII. tv. a cégeljc geljárás s változv ltozásáról Dr. Tornyai Magdolna 2012. december 7. 1 2011. évi CXCVII. tv. A csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv., a gazdasági

Részletesebben

A vállalattal kapcsolatban lévık

A vállalattal kapcsolatban lévık Az éves beszámoló és a vállalati eredmény elemzése Gazdasági elemzés 4. alkalom Budaházy György Az elemzés szükségessége A vállalkozás helyzetének, fejlıdésének a megítélése évenként a teljesítmény megállapítása.

Részletesebben

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társasá

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társasá Közkereseti társaság Dr. Kenderes Andrea 2011. március 26. Gt. 88. (1) A közkereseti társaság létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS MUNKAIDİ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3/09/01/A TÁMOP-2.3.3/09/02/A A pályázat

Részletesebben

Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. Az új GT érvényesülése a számvitel rendszerében Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. Bevezetés Európai Unió magyar jogrendszer folyamatos átalakítása Gazdasági társaságokról szóló törvény Cégjog

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

Olasz társasági jog Szikora Veronika

Olasz társasági jog Szikora Veronika Olasz társasági jog Szikora Veronika Társasági jog Európában 2013/14-es tanév Szikora Veronika Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjas A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

(8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚ JELENTÉSE december 31.

(8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚ JELENTÉSE december 31. MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 2008. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2008. ÉVI

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2008. ÉVI KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1147. Budapest, Csömöri út 50-60. A KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2008. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E BUDAPEST, 2009. MÁRCIUS

Részletesebben

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését: 1.

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig Nyíregyháza, 2010. február 28. Balogh Zoltán

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben