Vállalkozás alapítása. Dr Gısi Zsuzsanna

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozás alapítása. Dr Gısi Zsuzsanna"

Átírás

1 Vállalkozás alapítása Dr Gısi Zsuzsanna

2 Vállalkozások formái Egyéni vállalkozások Társas vállalkozások Részvénytársaságok Gısi Zsuzsanna 2

3 Gısi Zsuzsanna 3

4 Gısi Zsuzsanna 4

5 Gısi Zsuzsanna 5

6 Magyarországi vállalkozások 2005 év végén a gazdasági szervezetek száma 1,3 millió körül volt. (2004-hez képest rel nıtt) A társas vállalkozások száma bıvült 16,5 ezerrel emelkedett ( ) ebbıl 14,5 ezerrel nıtt a Kft-k száma (224 ezer) Bt-k száma (221 ezer), az egyéni vállalkozások száma 6,5 ezerrel csökkent ( ) Gısi Zsuzsanna 6

7 Vállalkozások száma regisztrált gazdasági szervezetek száma tavaly az év végén 1 millió 276 ezer volt, 23 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán bejegyzett vállalkozások száma 25 ezerrel csökkent, a nonprofit szervezetek száma 2 ezerrel emelkedett. Gısi Zsuzsanna 7

8 Vállalkozások száma nyilvántartott egyéni vállalkozások száma nagymértékben (egy év alatt 40 és fél ezerrel) csökkent, addig a társas vállalkozások száma mintegy 16 ezerrel emelkedett Fıtevékenység szerint, december 31-én a legtöbb vállalkozást az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás nemzetgazdasági ágban tartották nyilván (37,5 százalék), ezt követte a kereskedelem, javítás (17,9 százalék). E két nemzetgazdasági ágban tevékenykedik a vállalkozások több mint fele. Gısi Zsuzsanna 8

9 Vállalkozások 2006 Létszám-kategóriák szerint 2006 végén a vállalkozások 28,9 százaléka foglalkoztatottak nélkül vagy ismeretlen számú foglalkoztatottal tevékenykedett, a legjelentısebb arányt az 1-9 fıs vállalkozások képviselték (67,8 százalék). A vállalkozások 2,7 százaléka fı közötti foglalkoztatottal, 0,4 százaléka fı közötti foglalkoztatottal mőködött, ennél nagyobb tevékenységi létszámmal kevesebb mint 0,1 százalékuk rendelkezett. Gısi Zsuzsanna 9

10 Vállalkozások területi eloszlása Közép magyarországi régió: 40,2% Dél-alföldi régió 11,2% Észak-alföldi régió 10,9% A többi régió részesedése 8-10% között van (nyugat, észak, dél.dunántúli régió Gısi Zsuzsanna 10

11 Gısi Zsuzsanna 11

12 Gısi Zsuzsanna 12

13 Egyéni vállalkozás Ki jogosult: Magyarországon lakóhellyel rendelkezı, cselekvıképes magyar állampolgárok, letelepedett, vándorolt, illetıleg menekült jogállású személyek, akik nincsenek kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából. (EGT tagállamainak állampolgárai is jogosultak) Gısi Zsuzsanna 13

14 Vállalkozó igazolvány kérése Formanyomtatvány kitöltésével kérelmet kell benyújtani a vállalkozó székhelye szerinti illetékes okmányirodába. Szükséges adatok: név, születési név, születési hely idı, anyja neve, a vállalkozás telephelyét és fióktelepeit, tevékenységi körét és a tevékenység megnevezését. (Szakmakódok) Gısi Zsuzsanna 14

15 Vállalkozó igazolvány kérésének mellékletei Nyilatkozat hogy nincs eltiltva az adott tevékenységtıl. Erkölcsi bizonyítvány. Jogszabályban elıírt képesítés meglétét igazoló okirat. Kérelmezı nyilatkozat az adószám meghatározásához. Gısi Zsuzsanna 15

16 Vállalkozói igazolvány kiadása A rendelkezésre álló idıtartam 30 nap. Az okmányiroda szerzi be a vállalkozó adószámát, ksh számot. (Nyilatkozni kell pl. hogy milyen módon kívánja a vállalkozó az Áfá-t elszámolni, illetve az szja meghatározásáról) A vállalkozói igazolvány költsége Ft. (Adat módosítás Ft, másolat Ft) A kézhezvételtıl számított 15 napon belül be kell jelentkezni az Apeh-hez. Gısi Zsuzsanna 16

17 Egyéni cég Tulajdonképpen az egyéni vállalkozás mőködik egyéni cégként. Az egyéni cégek bejegyzik a cégbíróságon. Jogi képviselı szükséges hozzá (ügyvéd) Gısi Zsuzsanna 17

18 Gazdasági társaságok

19 Cégalapítás általánosan Jogi személyiség nélküli társaság: a közkereseti és a betéti társaság. Jogi személyiségő gazdasági társaság: a korlátolt felelısségő társaság és a részvénytársaság. Új elem az un. nonprofit társaság bármely társasági formában alakítható nonprofit jellegét a társaság nevében fel kell tüntetni. Gısi Zsuzsanna 19

20 Elıtársaság A gazdasági társaság ellenjegyzésének illetve közokiratba való foglalásának napjától elıtársaságként mőködhet. Átmeneti szakasz a társaság cégbíróságon való bejegyzéséig vagy elutasításáig. A cég neve után meg kell jelenni, hogy bejegyzés alatt. Gazdasági tevékenységet csak a kérelem benyújtásának napja után folytathat. Bejegyzés után a könyvelést zárni kell, és az elıtársasági záró bevallásokat be kell nyújtani az Apeh-nak. Gısi Zsuzsanna 20

21 A társasági szerzıdés általános tartalma A gazdasági társaság cégnevét és székhelyét - a cégnév nem lehet azonos már bejegyzett vagy már a cégnyilvántartásból törölt cég elnevezésével - nem lehet idegen nyelvő a vezérszó kivételével - székhely megjelölése - székhelyként való jogosultság feltüntetése Gısi Zsuzsanna 21

22 A társasági szerzıdés általános tartalma Gazdasági társaság tagjait természetes személyek esetén nevük és lakhelyük, - szervezetek esetén nevük és székhelyük. Tevékenységi kört, illetve tevékenységi köröket. (Szerzıdés mintában egy fıtevékenység) A társaság jegyzet tıkéjét A cégjegyzés módját (egy vagy több aláíró) Vezetı tisztségviselıt nevét, lakóhelyét Idıtartamot ha határozott idıre alapítják. Gısi Zsuzsanna 22

23 Cégnév A cégnévnek minden esetben tartalmaznia kell a cégforma megnevezését és hogy a cég tevékenysége alapvetıen mire irányul. A cégnévben vezérszó is szerepelhet (ez lehet idegen szó), ez áll az elsı helyen ez alapján azonosítjuk be igazából a céget. Gısi Zsuzsanna 23

24 Gısi Zsuzsanna 24

25 Közkereseti társaság Személyegyesítı jellegő (két vagy több tag) Korlátlan és egyetemleges felelısségük mellett üzletszerő közös gazdasági tevékenységet folytatnak és az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátják. (Ebben az esetben a társaság tartozása bármelyik tagon teljes mértékben behajtható.) Az alapító tıke minimális értéke törvényben nincs meghatározva. Gısi Zsuzsanna 25

26 Közkereseti társaság A társaság képviseletére minden tag önállóan jogosult. (A társasági szerzıdésben ki lehet kötni az együttes képviseletet is) Legfıbb szerve a tagok győlése. (Nekik kéne jóváhagyni a számviteli törvény szerinti beszámolót) Képviseletet igazoló okirat: az un. aláírási címpéldány. Nyereség-veszteség a vagyoni hozzájárulás arányában oszlik meg. Gısi Zsuzsanna 26

27 Közkereseti társaság Háromnegyedes szótöbbséggel hozható döntések: Üzletvezetési és képviseleti jog megvonása Egyhangú szavazat szükséges:a tárasági szerzıdés módosításához, társaság átalakulásához, jogutód nélküli megszőnéséhez Gısi Zsuzsanna 27

28 Tagsági jogviszony megszőnése Ha a tag a társasági szerzıdésben meghatározott vagyon hozzájárulást a felhívás ellenére nem teljesítette. Tag kizárásával Tagok közös megegyezéssel Rendes felmondással Azonnali hatályú felmondással A társasági részesedés átruházásával A tag halálával vagy megszőnésével Ha annak fenntartása jogszabályba ütközik Gısi Zsuzsanna 28

29 Betéti társaság A betéti társaság létesítésére irányuló társasági szerzıdéssel a társaság tagjai üzletszerő, közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget oly módon, hogy legalább egy tag (beltag) felelıssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges, míg legalább egy másik tag (kültag) csak a társasági szerzıdésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban - a törvényben meghatározott kivétellel - nem felel. Gısi Zsuzsanna 29

30 Betéti társaság Betéti társaság esetén üzletvezetésre fıszabályként a beltag jogosult Bt. esetén képviseleti (cégjegyzési) joga a beltagnak van. Fıszabályként a kültag nem csak a betéti társaság üzletvezetésére, hanem képviseletére sem jogosult. Gısi Zsuzsanna 30

31 Korlátolt felelısségő társaság A korlátolt felelısségő társaság (kft.) jogi személyiséggel rendelkezı gazdasági társaság, amely elıre meghatározott összegő törzsbetétekbıl álló törzstıkével (jegyzett tıkével) alakul. ( Ft) A tagok törzsbetétei különbözı mértékőek lehetnek, az egyes törzsbetétek nagysága azonban nem lehet kisebb százezer forintnál. A törzsbetétnek forintban kifejezettnek és tízezerrel maradék nélkül oszthatónak kell lennie. A kft. törzstıkéje ötszázezer forintnál kevesebb nem lehet. Gısi Zsuzsanna 31

32 Kft cégbejegyzéséhez csatolni kell a társasági szerzıdést, hatósági engedélyt, ha engedélyköteles tevékenységet kíván folytatni a társaság; nyilatkozatot arról, hogy a cég élt-e névfoglalással, illetve a névfoglalást elrendelı végzés másolatát; a székhelyül, telephelyül, fióktelepül szolgáló ingatlan használatára feljogosító okiratot; a tagjegyzéket, közös tulajdonú törzsbetét esetében a résztulajdonosok és a képviselıjük feltüntetésével; a vagyoni hozzájárulással kapcsolatban a hitelintézet igazolását a pénzbeli hozzájárulás befizetésérıl, ügyvezetıi nyilatkozatot a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról és annak jogcímérıl, a tagoknak a nem pénzbeli hozzájárulás értékelésére vonatkozó nyilatkozatával együtt Gısi Zsuzsanna 32

33 Tagok hozzájárulása A tagok hozzájárulása egyaránt lehet pénzbeli és nem pénzbeli (bármilyen eszköz, illetve vagyoni értékő jog). A pénzbeli hozzájárulás felét a társaság alapításakor a társaság rendelkezésére kell bocsátani. A fennmaradó részt egy éven belül szintén a társaság rendelkezésére kell bocsátani., A nem pénzbeli hozzájárulást - abban az esetben ha értéke eléri az 50%-ot az alapításkor rendelkezésre kell bocsátani - ha nem éri el, akkor három éven belül kell a társaság rendelkezésére bocsátani Gısi Zsuzsanna 33

34 Kft cégbejegyzéséhez csatolni kell Vezetı tisztségviselı, felügyelı-bizottság, könyvvizsgáló elfogadó nyilatkozatát. A jogszabályban meghatározott mértékő illeték és közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolását. Az adószám megállapításához szükséges, az általános forgalmi adó alanyának az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggı nyilatkozatot Gısi Zsuzsanna 34

35 Elektronikus út A cég bejegyzése iránti kérelem - a társaság választása alapján - elektronikus úton is benyújtható. A cégbírósághoz elektronikus úton benyújtott kérelmek érkezésérıl a Cégtörvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a cégbíróság elektronikus tanúsítványt küld a jogi képviselınek. Elektronikus cégeljárás esetén a cégbíróság a cégre vonatkozó iratokat elektronikus okirat formájában tartja nyilván Gısi Zsuzsanna 35

36 Papír alapon Cégbejegyzési kérelmet egy példányban kell benyújtani, a mellékletek pedig fajtánként legalább két példányban, a létesítı okirat és az aláírási címpéldány pedig legfeljebb öt példányban nyújtható be a cégbírósághoz. A mellékletek egy eredeti példánya a cégbejegyzést követıen a cégiratok között marad, a cég létesítésére vonatkozó okirat, illetve az aláírási címpéldányok esetleges további példányait pedig a cégbíróság - bejegyzési záradékkal ellátva - a cégbejegyzésre vonatkozó végzéssel együtt kézbesíti a bejegyzést kérınek Gısi Zsuzsanna 36

37 Alapítási költségek A cégbejegyzési eljárás illetéke január 1-jétıl forint. Közzétételi költségtérítésként forintot kell fizetni. Ügyvédi költség a felek megállapodásán múlik. Gısi Zsuzsanna 37

38 Kft szervezete Taggyőlés Ügyvezetı vagy ügyvezetık Gısi Zsuzsanna 38

39 Taggyőlés A taggyőlést legalább évente egy alkalommal össze kell hívni (jegyzıkönyv) Dönthet: a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést;pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;osztalékelıleg fizetésének elhatározása; a felügyelı-bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; Gısi Zsuzsanna 39

40 Részvénytársaság Olyan gazdasági társaság, amely elıre meghatározott számú és névértékő részvényekbıl álló alaptıkével alakul. A tag kötelessége a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének rendelkezésre bocsátása. Gısi Zsuzsanna 40

41 Nyílt és zárt Rt Nyilvánosan mőködı: a részvények a kibocsátáskor, illetve a jegyzett tıke emeléskor részben vagy egészben nyilvánosan kerülnek forgalomba hozatalra. Zárt mőködéső: a részvényei nem kerülnek nyilvánosan forgalomba hozatalra. Gısi Zsuzsanna 41

42 Részvény A részvény tagsági jogokat megtestesítı, névre szóló, névértékkel rendelkezı forgalomképes értékpapír. Fajtái: a törzsrészvény az elsıbbségi részvény (pl. osztalék, elıvásárlási jog ) a dolgozói részvény, a kamatozó részvény, (fix kamat) a visszaváltható részvény. Gısi Zsuzsanna 42

43 Alapítás Zárt Rt esetén az alapítók a pénzbeli hozzájárulás legalább 25%-át a társaság rendelkezésére bocsátották. Nyílt alapítás esetén részvényjegyzés útján alapítható. A jegyzési ív aláírásával történik a szándék nyilatkozat és az összeg 10%-át a leendı vállalkozás számára átadták. (Nem pénzbeli hozzájárulást kizárólag az alapító adhat, aki nyilvános jegyzi az ívet kizárólag pénzben járulhat hozzá.) Ha a jegyzés sikeres volt az alakuló közgyőlés dönt a továbbiakról:a jegyzés eredményességérıl, a túljegyzésrıl és az alapszabályról. Gısi Zsuzsanna 43

44 A részvénytársaság ügyvezetése Legfıbb szerve az igazgatóság, amely legalább három, legfeljebb 11 tagból áll. (Elnöke van - az alapszabály határozza meg hogy a igazgatósági tagok vagy a közgyőlés választja-e meg.) Gısi Zsuzsanna 44

45 Felügyelı bizottság Audit bizottság Audit bizottság tagjait választják (az igazgató tanács, a felügyelı bizottság és közgyőlés tagjai közül), nyilvánosnál kötelezı, legalább három tagból kell hogy álljon. Feladata: a pénzügyiszámviteli beszámolóval kapcsolatos kérdések. Felügyelı bizottság. Nem minden esetben kötelezı. Legalább 3 legfeljebb 15 tagból áll. A törvényes mőködést felügyeli. Gısi Zsuzsanna 45

46 Könyvvizsgáló Feladata mindenekelıtt annak megállapítása, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, mőködésének eredményérıl. Gısi Zsuzsanna 46

47 A gazdasági társaság megszőnése a társasági szerzıdésben (alapító okiratban, alapszabályban) meghatározott idıtartam eltelt, vagy más megszőnési feltétel megvalósult; elhatározza jogutód nélküli megszőnését; elhatározza jogutódlással történı megszőnését (átalakulását); tagjainak száma egy fıre csökken, kivéve, ha az egyes társasági formákra vonatkozó szabályok ettıl eltérıen rendelkeznek; a cégbíróság a törvényben meghatározott okok miatt megszünteti; jogszabály így rendelkezik Gısi Zsuzsanna 47

48 Megszőnı társaság kötelezettségeiért történı felelés A gazdasági társaságot terhelı kötelezettségek a társaság megszőnésétıl számított öt év alatt évülnek el. A tagok között a felmerült tartozást a felosztott társasági vagyonból való részesedésük arányában kell megosztani. Nem hivatkozhat korlátozott felelısségére az a tag, aki ezzel visszaélt. Gısi Zsuzsanna 48

49 Egyesülés Az egyesülés a tagok által gazdálkodásuk eredményességének elımozdítására és gazdasági tevékenységük összehangolására, valamint szakmai érdekeik képviseletére alapított jogi személyiséggel rendelkezı kooperációs társaság. Az egyesülés saját nyereségre nem törekszik, vagyonát meghaladó tartozásaiért a tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. Gısi Zsuzsanna 49

50 Közhasznú társaság közhasznú szervezet A közhasznú társaság jogi személy július 1-tıl ilyen társaság nem alapítható. Közhasznú szervezet (közhasznúvá minısítés) szervezetek minısítését jelenti, a tevékenységi kör függvényében kérhetı Gısi Zsuzsanna 50

51 Nonprofit társaság közhasznú társaság 2007 július 1-tıl kizárólag nonprofit társaság alapítható A közhasznú társaság 2009 június 30-ig mőködhet eddig az idıpontig vagy át kell alakulnia nonprofit korlátolt felelısségő társasággá (vagy más gazdasági társasággá jogi személy gazdasági társasággá), vagy a jogutód nélküli megszőnését kell elhatároznia Gısi Zsuzsanna 51

52 Közhasznú szervezet nonprofit társaság A közhasznú társaság létesítésének szabályai lényegében megegyeznek a kft.-re vonatkozó szabályokkal, ennek megfelelıen a közhasznú társaság is ötszázezer forintos tıkével alapítható. Lényeg: gazdasági tevékenységet végezhetnek közhasznú feladatuk ellátása érdekében de a keletkezett eredményt az alapítók között nem oszthatják fel. A nonprofit gazdasági társaság nem alakítható át nyereség orientált gazdasági társasággá (gazdasági társaság azonban átalakítható nonprofittá) Gısi Zsuzsanna 52

53 Közhasznú szervezetté minısíthetı társadalmi szervezet, kivéve a biztosító egyesületet és a politikai pártot, valamint a munkáltatói és a munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, köztestület (ha a létrehozásáról szóló törvény azt lehetıvé teszi), országos sportági szakszövetség, nem költségvetési szervként mőködı felsıoktatási intézmény, közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet, a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsıoktatási és Tudományos Tanács nonprofit gazdasági társaság Gısi Zsuzsanna 53

54 Közhasznúvá minısítés A területileg illetékes bíróságon kell kérelmezni Közhasznú vagy kiemelten közhasznú minısítést lehet kérni csak az egyik fokozat jelölhetı meg Gısi Zsuzsanna 54

55 Közhasznú tevékenységek az egészségmegırzés, betegségmegelızés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; a szociális tevékenység, családsegítés, idıskorúak gondozása; a mőemlékvédelem; kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása a tudományos tevékenység, kutatás; a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; a természetvédelem, állatvédelem; a hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése; a fogyasztóvédelem; a rehabilitációs foglalkoztatás; az ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység; a bőnmegelızés és az áldozatvédelem sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével Gısi Zsuzsanna 55

56 Kérelmezés mőködés szabályai LÉTESÍTİ OKIRAT (alapszabály vagy alapító okirat), mely tartalmazza, hogy : közhasznú tevékenységet folytat, a tagokon kívül más is részesülhessen a szervezet közhasznú szolgáltatásaiból elért eredményét nem osztja fel, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, a vezetı tisztségviselık összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat betartja a felügyelı szerv létrehozására, mőködése éves beszámoló jóváhagyásának módját NYILVÁNTARTÁS vezetı szerv döntései, illetve annak tartalma, idıpontja, hatálya, a döntést támogatók és ellenzık számaránya, az érintettekkel való közlési módja, a nyilvánosságra hozatal módja BETEKINTÉS RENDJE, A KÖZHASZNÚ SZERVEZET NYILVÁNOSSÁGA a mőködés szolgáltatásai igénybevétele módjának beszámolói közlésének módjáról. BEFEKTETÉSI SZABÁLYZAT NYILATKOZATOK (képviselı, vezetı és felügyelı szerv tagjai, nyilatkozat az éves bevételrıl stb.) Gısi Zsuzsanna 56

57 Közhasznúsági beszámoló a számviteli beszámolót; a költségvetési támogatás felhasználását; a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; a cél szerinti juttatások kimutatását; a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékét; a közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámolót Gısi Zsuzsanna 57

58 Sportszervezetek típusai Elsısorban az alapítási eljárásban és a mőködésben térnek el néhány sportágban a szövetség írja elı: Sportegyesület csak ez részesíthetı állami (önkormányzati) támogatásban Sportvállalkozás Gısi Zsuzsanna 58

59 Sportegyesület A magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége: a szabadidısport, a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás nevelés mőhelye. / Olyan társadalmi szervezet, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. Gısi Zsuzsanna 59

60 Sportegyesület alapítása 10 alapító tag a szervezet megalakítását kimondja, alapszabályát megállapítsa, ügyintézı és képviseleti szerveit megválassza. Utána az illetékes megyei illetve fıvárosi bíróságon nyilvántartásba kell vetetni.(feltétele: alakuló ülés jegyzıkönyve, jelenléti év tagok neve címe, alapszabálya, ügyintézıs és képviseleti szerv tagjainak az elfogadása, székhely használati jogát igazoló okiratot) sportegyesület alapítása nem tagadható meg ha az összes törvényi feltételnek eleget tesz Gısi Zsuzsanna 60

61 Alakuló közgyőlés napirendi pontok: - az egyesület megalakításának elhatározása - az alapszabály megvitatása, elfogadása - tisztségviselık megválasztása - az egyesület megalapításának kimondása az alakuló közgyőlés dokumentumai: - elfogadott alapszabály - jegyzıkönyv - aláírási ív (jelenléti ív) - megválasztott tisztségviselık elfogadónyilatkozatai - kérelem a bírósági bejegyzésre Gısi Zsuzsanna 61

62 Bíróságra benyújtandó dokumentumok A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet 4. számú mellékletében található nyomtatványon kell benyújtani, és mellékelni kell az alakuló ülés jegyzıkönyvét, az alakuló ülés jelenléti ívét a tagok nevével, lakóhelyével és aláírásával, az alapszabályt, az ügyintézı és képviseleti szerv tagjainak a tagság elfogadására és a jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó nyilatkozatát, a székhely használat jogcímét igazoló okirat másolatát, szükség szerint a felügyelı szerv tagjainak a tagság elfogadására és a jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó nyilatkozatát. Gısi Zsuzsanna 62

63 Sportegyesület jogi személyiség A sportegyesület szakosztályát, illetve más szervezeti egységét alapszabály felhatalmazása alapján közgyőlési határozottal jogi személlyé nyilváníthatja. Ezt a bíróságon nyilvántartásban történı bejegyzéssel szerzi meg. Gısi Zsuzsanna 63

64 Sportegyesület elvi felépítése KÖZGYŐLÉS FELÜGYELİ BIZOTTSÁG. ELNÖKSÉG ELNÖK ÜGYVEZETÕ ELNÖK GAZDASÁGI VEZETİ HIVATALI APPARÁTUS SZAKOSZTÁLYOK BIZOTTSÁGOK TANFOLYAMI CSOPORTOK Gısi Zsuzsanna 64

65 Sportvállalkozás Sportvállalkozás kizárólag korlátolt felelısségő társaság illetve részvénytársaság formában alapítható. (a fogyatékosok sportja és a szabadidısport területén közhasznú társaság keretében is szervezhetı) Sportvállalkozás esetében a fı tevékenység természetesen sporttevékenység. Gısi Zsuzsanna 65

66 Szj - számok Sportszergyártás Sportszer-kiskereskedelrm Szabadidıs sporteszköz kölcsönzés Sport, szabadidıs képzés 93.1 Sporttevékenység Sportlétesítmény mőködtetése Sportegyesületi tevékenység Testedzési szolgáltatás Egyéb sporttevékenység Gısi Zsuzsanna 66

Vállalkozási formák a vendéglátásban

Vállalkozási formák a vendéglátásban Vállalkozási formák a vendéglátásban TÉMAKÖR TARTALMA - Vállalkozás, vállalkozási formák - Egyéni vállalkozás, egyéni cég - Gazdasági társaságok - Csıdeljárás, felszámolási eljárás VÁLLALKOZÁS (Üzleti)

Részletesebben

Civil kézikönyv. http://elearning.hid-miskolc.hu/mod/book/print.php?id=2

Civil kézikönyv. http://elearning.hid-miskolc.hu/mod/book/print.php?id=2 Page 1 of 82 Civil kézikönyv Portál: HÍD Egyesület e-learning portál Kurzus: Civil kézikönyv Könyv modul: Civil kézikönyv Nyomtatta: Iványi Gábor Dátum: Thursday, 5 February 2009, 11:29 PM Page 2 of 82

Részletesebben

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Korlátolt felelősségű társaság A korlátolt felelősségű társaság (kft.) jogi személyiséggel

Részletesebben

Rutin és egyéb feladatok

Rutin és egyéb feladatok Rutin és egyéb feladatok Szóbeli vizsga kérdés vázlatok Dr Gısi Zsuzsanna 5. tétel Ön egy sportvállalkozás indítását tervezi. Sportszervezetek Sportszervezetek Sportegyesületek a sporttörvényben megállapított

Részletesebben

Non-profit vállalkozások. Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta

Non-profit vállalkozások. Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta Non-profit vállalkozások Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta A nonprofit szektor Politikai pártok A szektor statisztikai f ogalma Alapítványok Közalapítványok Egyesületek Köztestületek

Részletesebben

Vállalkozások alapítása és működése

Vállalkozások alapítása és működése Vállalkozások alapítása és működése Bokor Csaba A szak- és felnıttképzés rendszerének fejlesztése a Savaria TISZK-hez csatlakozott szombathelyi partneriskolákban (TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0001) Elıszó A vállalkozások

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erısödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelı képességének

Részletesebben

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Készítette: Szilágyiné Tóth Szilvia Belsı konzulens: Dr. Bács Zoltán egyetemi docens Külsı konzulens: Virágné Tóth

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 2006 Tartalomjegyzék 1. A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZETE,... 3 2. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK... 8 2.1. Egyéni vállalkozások,

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek, formák

Vállalkozási ismeretek, formák Vállalkozási ismeretek, formák A tulajdonlási szempontból a tulajdoni viszonyok alapján elhatárolt három fı csoport: -egyéni gazdaságok, egyéni vállalkozások, -gazdasági társaságok és szövetkezetek, -nem

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvrıl ELSİ RÉSZ. A törvény célja. A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvrıl ELSİ RÉSZ. A törvény célja. A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése ELSİ RÉSZ BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és civil szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és egyes személyi

Részletesebben

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05, Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE

ALAPSZABÁLY. (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE ALAPSZABÁLY (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE 1. A társaság teljes neve: KÖZVIL Elsı Magyar Közvilágítási Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II.

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István ÜZLETI ISMERETEK SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÕKNEK II. A magyarországi gazdálkodó és civil szervezetek, valamint költségvetési

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1. I.

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1. I. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben meghatározott szervezeteket,

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK

A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK Az Országgyőlés 2011-ben elfogadta az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK A VÁLLALAT MINT GAZDASÁGI, SZERVEZETI EGYSÉG olyan szervezeti alapegység, amely: egyéni, szervezeti és társadalmi igényeket elégít ki hosszútávon nyereségnövelésre és tőkegyarapításra

Részletesebben

2014.03.26. A LÉTESÍTİ OKIRAT. A Civil törvény (2011. évi CLXXV. törvény) Hatályos Ptk. (1959. évi IV. törvény)

2014.03.26. A LÉTESÍTİ OKIRAT. A Civil törvény (2011. évi CLXXV. törvény) Hatályos Ptk. (1959. évi IV. törvény) Jogszabályi háttér Györfi Gyula civilsegéd A LÉTESÍTİ OKIRAT A Civil törvény (2011. évi CLXXV. törvény) Közhasznúság Szervezetek mőködése, gazdálkodása Nemzeti Együttmőködési Alap Alkalmazás (Civil tv.

Részletesebben

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Társasági jog Egy kis történelem 1875. évi XXXVII. törvény a kereskedelmi törvényről 1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 22/2011.(VII.5.) ÖR. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004.

Részletesebben

Vállalkozás alapítása

Vállalkozás alapítása gyakorlati tanácsok kezdőknek ingyenes e-book a Vállalkozás-online.hu-tól 2006, Vállalkozás-online.hu Jogi nyilatkozat Ezen e-book tulajdonosát a kiadó felhatalmazza, hogy ingyenesen, változatlan formában

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata Alapító okirat, melynek alapján Flór Ferenc alapító, a Zsidó Szeretetkórház támogatására jogi személyiséggel rendelkezı közhasznú alapítvány

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai

Részletesebben

PERFEKT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA NYÍREGYHÁZI TAGISKOLÁJA SZAKDOLGOZAT. Babits László sportszervezı, -menedszer OKJ: 52 8962 02 2008.

PERFEKT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA NYÍREGYHÁZI TAGISKOLÁJA SZAKDOLGOZAT. Babits László sportszervezı, -menedszer OKJ: 52 8962 02 2008. PERFEKT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA NYÍREGYHÁZI TAGISKOLÁJA SZAKDOLGOZAT Babits László sportszervezı, -menedszer OKJ: 52 8962 02 2008. PERFEKT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA NYÍREGYHÁZA SPORTEGYESÜLET MEGALAKÍTÁSÁNAK

Részletesebben

A jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok sajátosságai és a Prevent Medical Bt. bemutatása

A jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok sajátosságai és a Prevent Medical Bt. bemutatása Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar MBA képzés A jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok sajátosságai és a Prevent Medical Bt. bemutatása Szerzı: Dr. Hámoriné Dr. Kovács Erzsébet

Részletesebben

Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai

Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai A társadalmi szervezetek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok,

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény)

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) 2010. január 1.-tıl több ponton változnak az egyéni vállalkozókra vonatkozó elıírások, illetve teljesen új

Részletesebben