PÉNZÜGYI FEJLESZTÉS ÉS MIKROHITELEZÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZÜGYI FEJLESZTÉS ÉS MIKROHITELEZÉS"

Átírás

1 PÉNZÜGYI FEJLESZTÉS ÉS MIKROHITELEZÉS 1.) MIKROHITELEZÉS Maga a kifejezés mikrohitel elég jól ismert Magyarországon, azonban némileg más jelentéső, mint általában a nemzetközi pénzügyi szektorban. Itthon elsısorban a mikro- és kisvállalkozásoknak nyújtott, általában támogatott kamatozású, hosszú távú (akár 5 év futamidejő) hiteleket értik ez alatt, fıként a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ilyen nevő terméke miatt. A nemzetközi pénzügyi szektorban azonban mikrohitelezésnek tekintik a bankképtelen (banki szempontból nem hitelképes) embereknek nyújtott különbözı pénzügyi szolgáltatásokat is. A mikrohitelezés ugyanis nem kizárólag hitelek kihelyezésével foglalkozik, hanem olyan szolgáltatásokkal is, mint betétgyőjtés vagy éppen biztosítás. A mikrofinanszírozás nemcsak a hitel nagyságát tekintve, hanem a hitelezés céljait és hatásait is figyelembe véve, jelentısen eltér a hagyományos banki tevékenységtıl. A célcsoportok közül különbözı szempontok szerint ezek a szervezetek kiemelt célcsoportokat választanak ki, pl. a roma, vagy bevándorló vállalkozókat. A kereskedelmi bankok általában nem kínálnak kisösszegő és rövid futamidejő kölcsönöket, míg ezek a célcsoportok a legtöbb esetben az ilyen típusú hiteltermékeket keresik. Az eltérı terméktípus mellett számukra különbséget jelent a bankok által megkövetelt fedezet, és a banki jártasság hiánya, valamint a személyes kapcsolattartásra, ügyintézésre való igény. Ezeket az igényeket tulajdonképpen mind a legkevésbé fejlett, mind pedig a magas fejlettségi szinten álló országokban igyekeznek maximálisan kielégíteni és figyelembe venni. A hatásait tekintve célszerő egyértelmővé tenni, hogy a mikrofinanszírozás célja döntıen a szegénység, az azt kiváltó külsı tényezık és adottságok elleni küzdelem. A legszegényebb rétegek pénzügyi forrásokhoz való juttatása elısegítheti bevételeik tartós növekedését, tartalékok képzését és a külsı sokkokkal szembeni ellenálló képesség növekedését. Ettıl alapjában a költségvetési bevételeinek növekedése, ugyanakkor kiadási oldalon a szociális, foglalkoztatási kiadások csökkenése várható, ez a hatás azonban csak hosszú távon jelentkezhet. A nemzetközi tapasztalat alapján a legszegényebb rétegek hitelezését (mikrofinanszírozását) a következı alapelvek alapján célszerő kiépíteni: a) A rászorulóknak sok esetben nemcsak hitelre, hanem a pénzügyi szolgáltatások teljes körére van szükségük, így pl. átutalásokkal, biztosításokkal és megtakarításokkal kapcsolatos szolgáltatások kiépítése szintén célszerőnek tőnik. 1

2 b) A mikrofinanszírozás intézményrendszerének kiépítése során két tényezı növelheti nagymértékben annak hatékonyságát, egyrészt a rászoruló ügyfelek lehetı legnagyobb körének elérése, másrészt a kiépített intézményrendszer helyi szinten való könnyő és állandó elérhetısége. c) A megfelelı kamatszint kialakítása az egyik legnehezebb probléma, mivel a legtöbb rászoruló nem tud a kereskedelmi banki hitelek kamatainál magasabb kamatot fizetni, ugyanakkor ha túl alacsonyan határozza meg pl. az állami szereplı a kamatszintet, akkor nem biztosítható a hitelek permanens hozzáférése. A kamatszintnek ezért relatíve alacsony szintőnek kell lennie, az ügyfelek hozzáférésének lehetıségét pedig a fedezet-követelmény elengedése javítja. d) Az ilyen hitelezésnek nem lehet a célja a kereskedelmi hitelezéssel való verseny, a mikrofinanszírozásnak azt inkább ki kell egészítenie. e) Nagyon fontos elv a lépcsızetes hitelezés. Az elıször folyósított hitelösszeg általában nagyon alacsony (az Egyesült Államokban 500 dollár, a fejlıdı országokban esetleg néhány tíz dollár), és az elsı sikeres visszafizetés után több (általában öt-hét) lépcsıben emelkedik az igénybe vehetı összeg. A maximális hitelösszeget csak a folyamat végén kapja meg a vállalkozó. Ez a módszer több elınnyel is jár. A hitelfelvételben és a külsı forrás felhasználásában kezdı vállalkozónak kis összeg és kis kockázat mellett van módja megtanulni, azt hogy mit is jelent a beruházás, az üzleti kalkuláció, a fizetési fegyelem, és mindaz, ami a hitel sikeres felhasználásának feltétele. A hitelt folyósító szervezet ugyancsak kis kockázat mellett kezdheti tanítani és egyben tesztelni ügyfelét, mivel minden lépcsıben kiderül, hogyan hasznosul az adott összeg. f) Transzparencia biztosítása az ilyen típusú rendszerek mőködtetésének alapfeltétele, sokszor a helyi képviseletek részvétele tudja csak megteremteni a elérhetıséget, és az ilyen típusú hitelezésnél szükséges bizalmat. Európában az ilyen típusú hitelezés nem a fejlıdı országok mintáinak teljes átvételét jelentette, mivel bizonyos szempontokban ez utóbbi eltér az Európában jelenleg mőködı modellektıl. A legfıbb különbség, hogy míg Európában a mikrofinanszírozás céljánál a hangsúly inkább a szociális aspektusokon van, addig a fejlıdı országokban olyan modell alakult ki, amelyben a nyereség is szempont. Európában éppen ezért ezeknek a programoknak a legfıbb finanszírozója az állam és annak különbözı intézményei, valamint a legfontosabb célcsoportja a munkanélküliek, valamilyen szempontból hátrányos helyzetben lévı emberek, illetve új vállalkozást indítók. Európában, különösen annak nyugati felén a mikrofinanszírozás jelentısége a következık miatt nem azonos a fejlıdı országokéval. Egyrészt létezik egy igen fejlett finanszírozási piac, ami a lakosság legnagyobb részének a bankok révén finanszírozási lehetıségeket nyújt, és a 2

3 fogyasztási hitelek, hitelkártyák a legtöbb számára elérhetı, s ezek adott esetben megfelelı lehetıséget nyújtanak az üzleti tevékenység bıvítésére. Jelentıs különbség, hogy a kamatszintek is jóval alacsonyabbak, mint a fejlıdı országok legnagyobb részében. Másrészt fontos eltérés, hogy az európai országok szociális rendszere jóval lefedettséget, biztonságot kínál az embereknek, mint a fejlıdı országokban. A fejlıdı országokban a mikro-hitelezés fellendülése az 1970-es évekre vezethetı vissza, amikor Bangladesben, Brazíliában és más fejlıdı országokban nagyon kis összegő hiteleket kezdtek el kihelyezni szegény, de gazdaságilag aktív embereknek. A gazdaságpolitikai célok között világszerte megjelenik a hátrányos helyzető rétegek, társadalmi csoportok fejlıdésének elımozdítása. Ebbe a körbe tartoznak a méretük miatt versenyhátrányban levı mikrovállalkozások is. Ezen a területen a legelterjedtebb és leghatásosabb eszközöknek a klasszikus mikrofinanszírozási módszerek alkalmazása bizonyult (mikrohitelek azok a vállalkozói hitelek, amelyek a kereskedelmi bankok mindenkori üzletpolitikája alapján elsısorban méretgazdaságossági okokból túl kicsik, amivel a bankok nem foglalkoznak). 2.) FİBB MIKROHITEL-TERMÉKEK A mikrohitelezés és a szociális alapvetıen három fı tevékenységet foglalhat magában. A klasszikus mikrohitelezés elsısorban üzleti, és másodsorban szociális szempontokat vesz figyelembe. Az ún. group-lendingnél, vagy csoportos hitelezésnél jellemzı, hogy az üzleti és a szociális szempontok azonos súllyal esnek latba, míg a társadalmi esélyegyelıség hitelezési, segélyezési programjaiban fıként a szociális szempontok dominálnak. a) Az elsı csoport a klasszikus mikrohiteleké. A legismertebb mikrohitel programok a gazdaságilag elmaradottabb, fejlıdı országokban mőködtek, mőködnek. Ezek a hitellehetıségek fıként olyan informális vállalkozói tevékenységekhez nyújtanak pénzügyi segítségeket, melyek meglepıen kisméretőek (például piaci cipıjavítók, napi egy-két karton cigarettát értékesítı kiskereskedık), s a hitelösszeg sem haladja meg a néhány száz dollárnak megfelelı helyi fizetıeszközt. Ami közös ezekben az ügyletekben, az a hagyományos fedezeti formák (ingó- és ingatlan-jelzálog, bankbetét stb.) szinte teljes hiánya, a kifejezetten alacsony hitelösszeg-igény és a gyors megtérülés, rövid futamidı. b) A mikrohitelezésnek egy megkülönböztetett és sok helyen sikeres formája a csoportos hitelezés. Ebben az esetben egy csoport tagjai egymásért vállalnak felelısséget, ezzel nyújtva garanciát a hitelezı számára. Ez a forma tipikusan Indiában, Bangladesben terjedt el, igen kis hitelösszeg nagyságig terjedıen, a csoport tagjainak egymás iránt érzett felelısségének elıtérbe helyezése mellet. A mikrohitel szervezetek ezt a piaci igényt alacsonyan tartott költségekkel és a 3

4 piacit elérı, olykor meg is haladó hitelkamatokkal elégítik ki. A hitelkamatok azonban soha nem közelítik meg a célcsoportok számára gyakran egyedül elérhetı és egyszersmind az adósság-csapdát is jelentı uzsora-kamatok szintjét. Fontos jellegzetesség ez esetben, hogy külön biztosíték nincs, s ahogy a projekt sikeresen halad elıre, újabb tagok vonhatóak be a hitelezésbe. c) Végezetül ebbe a körbe lehet sorolni azokat a kezdeményezéseket, amelyek az esélyegyenlıség javításának céljával kimondottan egyes lakossági csoportok hitelezését tőzik ki magul elé célul. Ilyen program pl. az etnikai alapon nyújtott finanszírozás (pl. Nyugat-Európában a bevándorlók számára biztosított mikrohitelek), a nık vállalkozóvá válását ösztönzı programok, vagy az ıslakosok helyzetének javítását, üzleti vállalkozásának elindítását elısegítı hitel és tıketermékek (pl. Kanada) 3.) ADAPTÁLÁSI, MEGVALÓSÍTÁSI LEHETİSÉGEK A bevezetıben leírtak miatt az Autonómia Alapítvány a csoportos hitelezést nem tartja alkalmasnak olyan egyéni fejlesztések finanszírozására, amelyek akár a munkahelyteremtést, akár a legális jövedelemteremtést vagy a (mikro)vállalkozásfejlesztést tekintik célnak. Mindez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ne volna a módszernek megfelelı változtatások mellett létjogosultsága a hazai körülmények közt. A csoportos hitelezés módszerére épülı beavatkozások sikerre vezethetnek a következı területeken: pénzügyi képzés, fejlesztés (amikor a cél a bevont háztartások gazdálkodásának konszolidálása, a hosszútávú pénzügyi tervezés szokásának kialakítása); pénzügyi krízishelyzetek kezelése (uzsorahitelek és gyorskölcsönök felvételének megakadályozása); tartós fogyasztási javak, vagyoni célok elérése (ún. asset building ez a kifejezés az Egyesült Államokban mára legnépszerőbb szociális beavatkozási formává vált programtípus céljának megjelölése); bankképtelen személyek bankrendszerbe történı visszavezetése (ami nem önmagában álló cél és fıként nem a hitelfelvevıvé válást jelöli). Abban az esetben, ha ezeket a célokat tőzi ki a mikro(csoportos) hitelezésen alapuló programot lebonyolítani szándékozó szervezet, a program tervezésénél a következı szempontokat és akadályokat kell figyelembe vennie: 1.1. A csoportos hitelezés önmagában nem lehet cél, hiszen a fejlıdı országokkal ellentétben egy ilyen rendszerben biztosított forrás nem képes megoldani a résztvevık egzisztenciális problémáját azzal, hogy akár a jövedelemtermelı tevékenység elindításához hiányzó tıkét biztosítja, akár azzal, hogy közvetlenül kiváltja a rossz, kedvezıtlen kamatozású hiteleket. Az sem valósítható meg egy ilyen programmal, hogy a résztvevık rögtön a programba történı belépésükkel hitelezhetıvé váljanak és a pénzügyi problémájuk megoldásához szükséges forráshoz egybıl hozzájussanak. Mindebbıl az következik, hogy a csoportos hitelezést, mint módszert csak 4

5 jelentıs változtatásokkal és más szociális-gazdasági célok esetében érdemes alkalmazni A hitelezési tevékenységet Magyarországon a Hitel és Pénzintézeti törvény (HPTv., évi CXII. törvény) szabályozza. A törvény szerint hitelezési tevékenységet csak erre jogosult pénzügyi vállalkozás végezhet Magyarországon. Ennek a jogosultságnak a megszerzése azonban akár pénzügyi, akár jogi oldalról igencsak bonyolult, így például intézmények, non-profit szervezetek eleve szóba sem jöhetnek e téren. Ez azért fontos, mert ha nyílt (azaz elvileg bárki számára elérhetı), rendszeres (azaz nem egyszeri) és kamattal dolgozó hitelezést szeretne valaki mőködtetni, az csak ilyen jogosultsággal bíró gazdasági társaság esetében lehetséges. Mielıtt azonban a mikrohitelezést, mint lehetıséget az ezt tervezı szakemberek elvetnék, érdemes megfontolni, milyen lehetıségek vannak a szők törvényi elıírásokon belül e téren: Fentebb három feltételt említettünk (nyílt, rendszeres és profit-célú). Ennek a három feltételnek az együttes fennállása szükséges, hogy a hitelezési tevékenység a HPTv. hatálya alá tartozzon. Ez azt jelenti, hogy ha már valamelyik nem teljesül, akkor elvileg erre nem vonatkoznak a hitelezést korlátozó szigorú elıírások. Az elsı feltétel, hogy nyílt legyen könnyen megoldható lenne, ha a program indulásakor elıre meg lehetne mondani, pontosan kik juthatnak majd hozzá a hitelhez. Ez azonban csupán elvi lehetıség, hiszen tapasztalatunk szerint egy jó hitelprogram akkor tud mőködni, hogy ha az elıre meghatározott körülmények közt élı bármelyik igénylı hozzá tud jutni a hitelhez. A második feltétel, miszerint rendszeres legyen a hitelezési tevékenység szintén megkerülhetetlen feltétel egy hitelprogram esetében, hiszen egy ilyen program vélhetıen nem egy fı egyszeri hitelezését tőzi ki célul. Marad tehát az utolsó feltétel, ami ebbıl a szempontból a legtöbb lehetıséget kínálja: A haszonszerzés célját kétféleképpen lehet kivédeni. Ha a programban egyáltalán nem szed a lebonyolító kamatot (ezt semmiképpen nem javasoljuk, mivel a hitelezésnek legalább annyira edukációs célúnak, mint finanszírozásinak kell lennie véleményünk szerint; továbbá a kamatmentesség sem a fenntarthatóságot sem a versenysemlegességet nem szolgálja) vagy a kamat teljes mértékben vissza van forgatva a mőködésbe. Ezt a lebonyolító pontosan kimutatja a könyvelésében, a kamat mértékét ennek megfelelıen határozza meg. (Ez utóbbi nem jelent kihívást, hiszen egy kis mérető hitelprogram soha nem tud a portfólió mérete miatt még egy viszonylag magasabb kamattal sem akkor bevételre szert tenni, ami ne volna a mőködtetésre teljes mértékben elkölthetı). Mindezek figyelembe vételével érdemes el lehet dönteni, hogy a hitelezést végezni kívánó szervezet maga vág-e bele a tevékenységbe. Fontos azonban, hogy ha így dönt, mindenképp szükséges jogi állásfoglalást kérni arra vonatkozóan, hogy a tevékenységgel kapcsolatban nem merül fel jogi aggály (az Autonómia Alapítvány ezt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétıl kérte meg). Az állásfoglalásokkal kapcsolatban azonban azt is tudni kell, hogy többnyire még egy állami hivatal által kiadott állásfoglalás sem tekinthetı bíróság által kötelezıen elfogadandó engedélynek A másik lehetıség a hitelezési program megtervezésére, hogy ha az ezzel foglalkozni kívánó szervezet nem maga bajlódik a hitelezési 5

6 tevékenységgel, hanem erre szakosodott pénzügyi vállalkozást kér fel, von be partnerként. A mikrohitelezés esetében fıleg Magyarországon a járulékos tevékenységes költségei jóval magasabbak, mint a hitelezésé ha ez a kettı elválasztható egymástól egyáltalán. A hitelezést, ha azzal vagy hasonló módszerrel kívánja valaki lebonyolítani, mint az Autonómia Alapítvány tette, ki kell egészítse mentorálás, személyes kapcsolattartás, pénzügy fejlesztés, képzés. Ezt egy non-profit szervezetnél semelyik más forma nem tudja jobban végezni. A hitelezést ugyanakkor pontosan rögzített feladatmegosztás mellett végezheti például egy takarékszövetkezet vagy egy rugalmas bank is. E partnerek bevonása esetében a lebonyolítónak nem jelent gondot az iménti bekezdésben tárgyalt engedélyeztetés A hitelezés önmagában nem oldja meg a célcsoport pénzügyi helyzetét, de még csak nem is tud azon számottevı módon javítani. A hitelezés csupán egy olyan eszköz, ami hacsak nem a profitszerzés a cél nem jelenthet önálló tevékenységet. Még egy nagyon körültekintıen, méltányos módon felépített hitelprogramnak is meglehet az a kockázata, hogy a hitelezettek további eladósodásához vezet. Az Autonómia Alapítványnál a fı célja a hitelezést is tartalmazó programoknak mindig a pénzügyi fejlesztés, nevelés volt. Ezt a program részét képezı (nem formális) pénzügyi képzéssel, hosszútávú pénzügyi tervezés ösztönzésével, adósságkezeléssel, megtakarítás ösztönzéssel segítettük elı. Ezeket a számunkra fontosabbnak tételezett tevékenységeket egészítette ki a hitelnyújtás. Ennek megfelelıen lehetıvé tettük, de nem ösztönöztük a hitelfelvételt. Ha van lehetıség egy háztartás konszolidálására más módon is, akkor a hitelnyújtást semmiképp nem célszerő erıltetni. A felsorolt kiegészítı tevékenységek köre természetesen bıvíthetı. Azt kell szem elıtt tartani, hogy a lebonyolító szervezetnek mihez van saját kapacitása vagy mihez tud együttmőködı partnereket bevonni Egy mikrohitel program esetében a tervezést megnehezíti, hogy a hitelek visszafizetési idıszaka idıben kitolódik sokszor a projektidıszak utánra. Sajnos sok esetben a projektfinanszírozás nem teszi lehetıvé ennek az idıszaknak a fedezését, így azt a munkatársat és a tevékenységhez szükséges egyéb költségeket más (saját) forrásból kell megoldani. Erre elvileg lehetıséget adna a hitelezésbıl származó kamatbevétel, de ez az összeg, mint említettük, még egy viszonylag magasabb (20%) kamat és nagyobb ügyfélszám esetében sem szokott erre elegendınek bizonyulni Egy hitelezéssel foglalkozó program esetében óhatatlanul felvetıdik a betétgyőjtés szükségessége. Erre több dolog miatt is szükség lehet. A legkézenfekvıbb ok a hitelek tıkeoldalának biztosítása. A másik ok a betétgyőjtés pedagógiai-nevelési funkciója. Végül a betét, fıként csoportos hitelezés esetében, garanciát is jelenthet a kihelyezett hitelekhez. Azonban a betétgyőjtésre még szigorúbb szabályok vonatkoznak, mint a hitelezésre. Itt még inkább igaz az, hogy ezt csak egy erre jogosult pénzintézet (takarékszövetkezet, bank) bevonásával lehet megvalósítani Végül említjük meg a hitelezési programok talán legkényesebb és legfontosabb elemét a hitelgaranciát. Az Autonómia Alapítvány 6

7 tapasztalata szerint a hagyományosnak tekinthetı (Grameen) modell garanciális elemei önmagukban nem elégségesek Magyarországon. A csoportnyomás, szolidaritás nem jelentett programjainkban önmagában megfelelıen erıs nyomást a hitelek visszafizetésére, ezért alkalmaztuk a letéti számla eszközét (ami a résztvevık felé egyfajta betétgyőjtés látszatát keltette jóllehet a befizetett összeget valóban letéti számlán kezeltük és nem abból fedeztük a hitelek forrásigényét). Ez a letéti számla, illetve a csoport ezen összegyőlt pénze megfelelı eszköznek tőnik a nem fizetési szándék kordában tartására. Fontos azonban, hogy egy ilyen rendszer felépítéséhez modellszámítások és egy jól mőködı, naprakész nyilvántartási rendszer szükséges. Lehetséges, hogy a felsorolt, korántsem teljeskörő szempontok riasztónak tőnhetnek egy a hitelezéssel még tapasztalatot nem szerzett szervezet, szakember számára. Biztatásként ehhez annyit, hogy az Autonómia Alapítvány munkatársai sem bankárok, tapasztalatunkat menetközben, mások tapasztalatainak figyelembe vételével szereztük meg. Ugyanígy, az Autonómia Alapítvány is szívesen osztja meg e téren szerzett tapasztalatait másokkal, akik a mikro- vagy csoportos hitelezéssel kívánnak foglalkozni. 4.) AZ AUTONÓMIA ALAPÍTVÁNY PÉNZÜGYI FEJLESZTİ ÉS MIKROHITELES PROGRAMJAI (A bemutatott programjainkról részletesebb leírást és értékeléseket találhatnak az Autonómia Alapítvány honlapján: 1. Befektetés a jövıbe IDA program ( ) Az IDA (Individual Development Account) - módszer mintegy tízéves múltra tekinthet vissza az Egyesült Államokban. Jelenleg már számos országban mőködik sikerrel, bizonyítékul szolgálva arra, hogy a még a legszegényebb rétegek körében is lehetséges - több-kevesebb - rendszeres megtakarítás, amelyhez rendelt kiegészítı támogatás (adomány), az úgynevezett matching fund, korábban el nem érhetı vagyoni célok kitőzését is lehetıvé teszi. A Program lényege a havi rendszerességő, kötött összegő megtakarítás, amelyet a program kiegészít saját forrásából, valamint olyan pénzügyi képzést is biztosít a részvevıknek, mely csökkenti gazdasági kiszolgáltatottságukat és növeli pénzügyi, jogi ismereteik szintjét. A saját megtakarítást és a támogatást csak az elıre meghatározott vagyoni célra ( asset building ) használhatják fel a résztvevık. A Program elınye, hogy a résztvevık aktív részesei annak a folyamatnak, amely végén saját erıfeszítésük eredményeképpen elérik a kitőzött vagyoni céljaikat. A Program rövid távú célja, hogy segítségével a résztvevık a megtakarítások révén befektethessenek saját jövıjükbe: vagyontárgyak felhalmozásába, gyermekeik oktatásába és családtagjaik egészségének megırzésébe. A hosszú távú cél ugyanakkor egyrészt annak bizonyítása, hogy a feltételekhez kötött készpénzjuttatási programok hatékonyabbak és eredményesebbek, mint a jelenlegi szociális rendszerben nyújtott segélyek, valamint a fenti céllal összhangban annak elısegítése, hogy a rövid távú, pusztán létfenntartást biztosító szociális programokról a hangsúly inkább a 7

8 rászorulókat a pénzügyi függetlenség elérésében segítı programokra kerüljön. A Program lehetıséget kínál az alacsony jövedelmő résztvevık számára, hogy aktívan hozzájáruljanak vagyoni helyzetük javításához. A magyar programban a következı célokat támogattuk: Számítógépvásárlás (egyszeres szorzóval) Jogosítványszerzés (egyszeres szorzóval) Lakásfelújítás, bıvítés (háromszoros szorzóval) Vállalkozóvá válás, vállalkozásbıvítés (kétszeres szorzóval). A programba mintegy 130 fı lépett be és 90 teljesítette sikeresen. A program támogatója az Open Society Institute New York volt. 2. Esélykassza program (2009) Az Autonómia Alapítvány együttmőködött a Mikrohitel ZRt. pénzügyi vállalkozással, hogy a program pénzügyi (megtakarítások kezelése és hitelkihelyezés) részét lebonyolítsa. A Mikrohitel ZRt. a győjtött megtakarításokat a hitelek fedezeteként kezelte. A program célja 10 kistelepülésen a hátrányos helyzető lakosok pénzügyi kultúrájának fejlesztése képzéssel, mentorálással, megtakarítások ösztönzésével és olyan csoportos hitel nyújtásával, amelynek célja a felhalmozás, vagyon jellegő beszerzések finanszírozása, ellentétben a fogyasztás további ösztönzésével volt. A hitelezés a programnak akár költségeit, akár a tevékenységek súlyát tekintve csak kisebb részét képezte. Mértéke a tagok által győjtött megtakításokkal volt arányos (ezt az Autonómia Alapítvány kiegészítette további hiteltıkével a program költségvetésébıl). A hitelezéshez a forrást a Mikrohitel ZRt. saját forrásából biztosította. A programban megvalósuló megtakarítás-győjtés nem betétgyőjtés, mivel a megtakarításokat csupán a kihelyezendı hitelek fedezeteként és nem forrásaként kezeltük. A hiteltıke forrása a Mikrohitel ZRt. saját pénzeszköze, illetve a program költségvetésében erre elkülönített forrás. A hitelezési tevékenységet nem üzletszerő pénzügyi tevékenységként végeztük, mivel nem valósul meg a hitelezési tevékenység nyitott körben történı lebonyolításának feltétele. A tevékenység így a Hitel és Pénzintézeti Tv. hatálya alá nem tartozott. A program fontos része volt helyi mentorok / csoportvezetık alkalmazása, akik a csoportok mőködtetésért, az egyes résztvevık személyes segítéséért voltak felelısek. A csoportok minden hónapban két alkalommal találkoztak, ezeken az alkalmakon került sor a pénzügyi képzésre (kéthetente) és az azokon kapott feladatok végigbeszélésére, illetve minden második alkalommal a program pénzügyinek (hitelvisszafizetés, új hitelek kihelyezése) intézésére. A programban alkalmazott tananyagot az Autonómia Alapítvány külföldi példák alapján dolgozta ki. 8

9 A program egyik legfontosabb eredménye, hogy a csoportok a program futamideje után is együtt maradtak, illetve hogy a hitelvisszafizetési arány gyakorlatilag 100%- os. Talán legsokatmondóbb eredmény, hogy a csoportok befizetésébıl képzıdött letétek minden csoportban a program teljes futamideje alatt meghaladták a csoportban kihelyezett teljes hitelösszeg a 100%-át. A programot a Magyar Fejlesztési Bank, mint kutatási projektet finanszírozta. (A programról szóló részletes beszámoló megtalálható az Autonómia Alapítvány honlapján.) 3. IDA-Lakhatás program ( ) A program célja: - A programban résztvevı családok és fiatal felnıttek pénzügyi ismereteinek javítása és a háztartások költségvetésének stabilizálását támogató készségek elsajátítása gyakorlat-orientált képzés és a rendszeres megtakarítások tapasztalatai révén. - Legalább 100 alacsony jövedelmő, vagyonnal nem rendelkezı család, illetve fiatal felnıtt lakhatási körülményein javítani. E cél érdekében a programban lehetıség nyílik az alacsony komfortfokozatú házak minıségének javítására, a házak felújítására illetve bıvítésére. A program célcsoportja: - Alacsony jövedelmő családok, amelyek számára nem hozzáférhetık a kereskedelmi bankok hiteltermékei, ingatag anyagi helyzetük és az alapvetı pénzügyi ismeretek hiánya miatt pedig gyakran kárvallottjai a nyerészkedı hitelezıknek, uzsorásoknak; - Gyermekvédelmi szakellátásból nagykorúként kikerült fiatal felnıttek, akik az állam által biztosított otthonteremtési támogatás összegébıl nem tudják megfelelıen rendezni lakáshelyzetüket, és nem rendelkeznek pénzügyi ismeretekkel, háztartásvezetési gyakorlattal és támogató családi háttérrel önálló életkezdésükhöz. A programban végzett tevékenységek: A program megvalósítása minden érintett településen a megvalósító szervezetek és a helyi önkormányzat szoros együttmőködésében történik. A program a következı szakaszokból áll: - elıtakarékosság: a program résztvevıinek rendszeres havi megtakarítása - képzés: a program résztvevıinek gyakorlat-orientált képzése a háztartások pénzügyi stabilitása, és a résztvevık alapvetı pénzügyi ismereteinek bıvítése céljából - kiegészítı támogatás folyósítása: vissza nem térítendı támogatás az elıtakarékossági szakasz sikeres lezárását követıen - hitel folyósítása - lakáscélú beruházások (lakás- és házfelújítás, ill. bıvítés) megvalósítása. A program minden szakaszában folyamatos jelenléttel, tanácsadással, mentorálással segíti a résztvevıket minden helyszínen a program helyi tanácsadója. 9

10 A programban való részvétel egy konkrét vagyoni cél elérésére irányul. A megtakarítás, kiegészítı támogatás és hitelösszeg felhasználásával elérni kívánt vagyoni cél minden esetben a jelentkezı és családtagjai lakáskörülményeinek javításához kapcsolódó beruházás lehet: - Lakás- és házfelújítás, - Lakás- és házbıvítés, - Lakás- és házvásárlás. A program keretében a felújítások kivitelezése több forrásra támaszkodik: - A programban résztvevık saját megtakarítása; - A megtakarítást kiegészítı támogatás (összege megegyezik a megtakarítás összegével); - Hitel, aminek maximális kerete résztvevınként a megtakarítás és támogatás összegének kétszerese (azaz egy magtakarított forint esetében a hitellehetıség négy forint); - Az együttmőködı önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatás (opcionális). A források kiegészítik egymást, így az önkormányzati támogatás kivételével mindegyik bevonása kötelezı a kitőzött lakhatási cél eléréséhez. A lakhatási program az Autonómia Alapítvány, a Habitat for Humanity és a Mikrohitel Zrt. együttmőködésében valósul meg az Open Society Institute, és a Levi Strauss Alapítvány támogatásával. 10

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

MIKROHITEL PROGRAM I VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PROGRAM LEÍRÁS

MIKROHITEL PROGRAM I VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PROGRAM LEÍRÁS pilot project N MIKROHITEL PROGRAM I VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PROGRAM LEÍRÁS 2007. FEBRUÁR The project is supported by the European Union EUROPEAN COMISSION The HUNGARIAN MICROFINENCE NETWORK is member of the

Részletesebben

HELYI MIKROHITEL PROGRAM TERMÉK LEÍRÁS

HELYI MIKROHITEL PROGRAM TERMÉK LEÍRÁS HELYI MIKROHITEL PROGRAM TERMÉK LEÍRÁS 2006. DECEMBER PARTNEREINK: GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM A MAGYAR MIKROFINANSZÍROZÁSI HÁLÓZAT AZ EURÓPAI MIKROFINANSZÍROZÁSI HÁLÓZAT TAGJA 1 A HELYI MIKROHITEL

Részletesebben

Európai Mikrofinanszírozási Hálózat Az Európai Unió mikrohitelezı szektorának felmérése 2010 2011

Európai Mikrofinanszírozási Hálózat Az Európai Unió mikrohitelezı szektorának felmérése 2010 2011 Európai Mikrofinanszírozási Hálózat Az Európai Unió mikrohitelezı szektorának felmérése 2010 2011 Kibıvített kérdıív a mikrofinanszírozó szervezetek felméréséhez Tartalomjegyzék: I. MFI-re/intézményre

Részletesebben

Pénzügyi fejlesztőprogramok mélyszegénységben élők körében. IDA-, Esélykassza-, CAF programok, illetve a SIMS program bemutatása

Pénzügyi fejlesztőprogramok mélyszegénységben élők körében. IDA-, Esélykassza-, CAF programok, illetve a SIMS program bemutatása Pénzügyi fejlesztőprogramok mélyszegénységben élők körében IDA-, Esélykassza-, CAF programok, illetve a SIMS program bemutatása Mentorok kiválasztása Mentorok kiválasztása Mentorok kiválasztása Takarékszövetkezetekkel

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Érvényes: 2008. január 22-tıl visszavonásig. fı A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

OTP- RVA MIKROHITEL PROGRAM

OTP- RVA MIKROHITEL PROGRAM OTP- RVA MIKROHITEL PROGRAM PROGRAM LEÍRÁS SZÉKESFEHÉRVÁR 2007. V1_02 2007. JÚNIUS 1 A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (RVA) alapvetı céljai közé tartozik a térség vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

A SIMS program Magyarországon

A SIMS program Magyarországon A SIMS program Magyarországon Gosztonyi Márton Autonómia Alapítvány gosztonyi.marton@gmail.com A SIMS program Támogatók European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion Soros Economic Development

Részletesebben

FOTEX HOLDING TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása

FOTEX HOLDING TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása FOTEX HOLDING S.E. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ: Társaság: Fotex Holding Székhely: Capellen Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

A Grameen-modell pénzügyi fenntarthatósága. Sipiczki Zoltán; Pénzügy Msc Konzulens: Gál Veronika Alexandra egyetemi tanársegéd, Kaposvári Egyetem

A Grameen-modell pénzügyi fenntarthatósága. Sipiczki Zoltán; Pénzügy Msc Konzulens: Gál Veronika Alexandra egyetemi tanársegéd, Kaposvári Egyetem A Grameen-modell pénzügyi fenntarthatósága Sipiczki Zoltán; Pénzügy Msc Konzulens: Gál Veronika Alexandra egyetemi tanársegéd, Kaposvári Egyetem 1. BEVEZETÉS Feltételezésem szerint egy megfelelően kialakított

Részletesebben

Tárgy: Az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer módosítása

Tárgy: Az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer módosítása KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI../2009. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. április 30-ai ülésére Tárgy: Az önkormányzati kiskincstári finanszírozási

Részletesebben

Az Ökobank projekt tanulságai

Az Ökobank projekt tanulságai Az Ökobank projekt tanulságai Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi tudást ötvözni a

Részletesebben

Javaslat a ROP-ok és a KMOP tanácsadói programjainak végrehajtására

Javaslat a ROP-ok és a KMOP tanácsadói programjainak végrehajtására Javaslat a ROP-ok és a KMOP tanácsadói programjainak végrehajtására 1. A támogatott tanácsadói program fontossága, tétje Mind az Európai Unió az ún. Lisszaboni céljai között, mind az Új Magyarország Program

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2010_v1.00) Érvényes: 2010. január 1-tıl visszavonásig.

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2010_v1.00) Érvényes: 2010. január 1-tıl visszavonásig. Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei () Érvényes: 2010. január 1-tıl visszavonásig. A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Mohl Anna számvevı tanácsos Az önkorm nkormányzati nyzati alrendszer kötv tvény és hiteltartozása Az önkormányzati

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig.

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei () Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer bevezetésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer bevezetésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 329/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. február 28-ai ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási

Részletesebben

2009. évi üzleti jelentés

2009. évi üzleti jelentés Vértes Takarékszövetkezet 2060 Bicske, Kossuth tér 20. 2009. évi üzleti jelentés 1. A 2009. évi gazdálkodás értékelése, elemzése és a 2010. évi célkitőzések megfogalmazása 2009. évi tevékenységünk fı célja

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei Budapest, 2011. november Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés European Bank for Reconstruction and Development

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2005 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök kcióterv Felülvizsgálva: 2008. január 2007. június 1.2. prioritás célkitőzései 1 Célértékek 2 1. Prioritás bemutatása 1.1. Prioritás

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

Versenytanács. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

Versenytanács. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Versenytanács 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-190/2001/76. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Diákhitel Központ Rt. (Budapest) ellen gazdasági erıfölénnyel való visszaélés

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Dr. Kabai Anikó, fıosztályvezetı-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, GOP IH Tılünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Egyszerősítések, gyorsítások Átláthatóbb

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

1. Bankok speciális szerepe

1. Bankok speciális szerepe 1. Bankok speciális szerepe 1.1. Transzformációs szerepkör A bankok a gazdaság különleges szereplıi. E különleges jelleg a monetáris/pénzügyi közvetítı szerepbıl fakad, melynek keretében a bankok összehangolják

Részletesebben

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013. december 31. A Hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi

Részletesebben

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Budapest, 2014. június 17. 1 Bevezetés Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlı méltóságú személyként élhessen,

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK MELLÉKLETEK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEIT ÉS AZ EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEIT FIGYELEMBE VEVİ INTÉZKEDÉSEK TEMATIKUS ISMERTETÉSE A NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAMBAN SZEREPLİ INTÉZKEDÉS hiány csökkentése

Részletesebben

MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. és a JEREMIE Program

MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. és a JEREMIE Program MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. és a JEREMIE Program Garamvölgyi Balázs vezérigazgató-helyettes 2012. május Az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Magyarországon a JEREMIE Program Forráskezelı

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

SOLTVADKERT ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY. I. Fogyasztási hitelek esetében: 20,75% 23,98%-29.68%

SOLTVADKERT ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY. I. Fogyasztási hitelek esetében: 20,75% 23,98%-29.68% SOLTVADKERT ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 6230 Soltvadkert, Ifjúság útja 4. /Fax: 78/480-624,: 78/582-067 HIRDETMÉNY Értesítjük tisztelt hiteladósainkat, hogy a lakosság részére folyósított forint hitelkamatok

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról 2009 1. A GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. CÉLJA ÉS AZ ÁLTALA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Katona Miklós projektvezetı Életpályák HAGYOMÁNYOS Egy

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1 Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatóban néhány példán keresztül szeretnénk bemutatni az egyes

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Mőfüves labdarúgó pályák és mőanyag borítású atlétikai pálya projekt állásáról, továbbá javaslat további döntések meghozatalára a II.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Kovács István igazgató 2011. június 27. Az MFB szerepe a magyar gazdaságban Motor a a fejlesztéspolitika és a bankrendszer, a fejlesztéspolitika

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN Szekfü Tibor: elnök, Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat Gödöllő, 2014. november A Magyar Mikrofinanszírozási hálózat 2005. A megyei és fővárosi

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl. Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.

Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl. Medgyesbodzás Széchenyi u. 38. Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl Medgyesbodzás Széchenyi u. 38. Elıterjesztés Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére a szociális célú tőzifa

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány HELYI MIKROHITEL KONSTRUKCIÓK TERMÉK ISMERTETİ () Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig A kölcsönök pozitív hitelbírálat és megfelelı

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány HELYI MIKROHITEL KONSTRUKCIÓK TERMÉK ISMERTETİ Érvényes: 2008. július 1-tıl visszavonásig A kölcsönök pozitív hitelbírálat és megfelelı mennyiségő

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

WWF Épületenergetikai rendezvény. Pénzügyi panel. Elıadó: Morvai Zsolt Takarékbank Zrt. 2011. június 27. 1. oldal

WWF Épületenergetikai rendezvény. Pénzügyi panel. Elıadó: Morvai Zsolt Takarékbank Zrt. 2011. június 27. 1. oldal WWF Épületenergetikai rendezvény Pénzügyi panel Elıadó: Morvai Zsolt Takarékbank Zrt. 2011. június 27. 1. oldal I. Energetikai projektek I. 1. Finanszírozás forrásai Önerı (saját megtakarítás) Állami támogatás

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30.

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30. A Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégő Értékpapír Befektetési

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 80 Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Változatelemzés, pénzügyi elemzés, közgazdasági költség-haszon

Részletesebben

A MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

A MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET A MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALKOZÓI HITEL ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Érvényes: a 2011. december 31-ig értékesített Hitel-, és Kölcsöntermékekre Már nem értékesíthetı, 2011.

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Ökobank Lakossági pénzügyekrıl zöld szempontból. 2009. november 13. Kapitány Ákos

Ökobank Lakossági pénzügyekrıl zöld szempontból. 2009. november 13. Kapitány Ákos Ökobank Lakossági pénzügyekrıl zöld szempontból 2009. november 13. Lakossági pénzügyekrıl zöld szemmel Bankba rakott pénzünk nem mindegy hol és hogyan forog, milyen környezeti és társadalmi hatásokat okoz.

Részletesebben

Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa MIKROHITELEZÉSI GYAKORLATÁNAK TAPASZTALATAI

Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa MIKROHITELEZÉSI GYAKORLATÁNAK TAPASZTALATAI Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa MIKROHITELEZÉSI GYAKORLATÁNAK TAPASZTALATAI A mikrohitel az a vállalkozásfejlesztési eszköz, amelyik növekedéshez, munkahelyteremtéshez,

Részletesebben

SZINERGIA TÁMOP -1.4.3-08/2-2009-0042. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések

SZINERGIA TÁMOP -1.4.3-08/2-2009-0042. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések SZINERGIA TÁMOP -1.4.3-08/2-2009-0042 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések ELŐZMÉNYEK KID program rövid áttekintése A szegénység és a társadalmi kirekesztettség egyik meghatározó oka a

Részletesebben

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai...

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai... Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı támogatások Mőködtetési és fenntarthatósági tervéhez I. Fejlesztés összefoglaló...2 II.

Részletesebben

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C 1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez I. Szakmai szempontok A B C 1 Értékelési szempont megnevezése 2 Értékelés alapját képezı dokumentumok Nyilatkozat, arról hogy az 1. A támogatásból megvalósított

Részletesebben