PÉNZÜGYI FEJLESZTÉS ÉS MIKROHITELEZÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZÜGYI FEJLESZTÉS ÉS MIKROHITELEZÉS"

Átírás

1 PÉNZÜGYI FEJLESZTÉS ÉS MIKROHITELEZÉS 1.) MIKROHITELEZÉS Maga a kifejezés mikrohitel elég jól ismert Magyarországon, azonban némileg más jelentéső, mint általában a nemzetközi pénzügyi szektorban. Itthon elsısorban a mikro- és kisvállalkozásoknak nyújtott, általában támogatott kamatozású, hosszú távú (akár 5 év futamidejő) hiteleket értik ez alatt, fıként a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ilyen nevő terméke miatt. A nemzetközi pénzügyi szektorban azonban mikrohitelezésnek tekintik a bankképtelen (banki szempontból nem hitelképes) embereknek nyújtott különbözı pénzügyi szolgáltatásokat is. A mikrohitelezés ugyanis nem kizárólag hitelek kihelyezésével foglalkozik, hanem olyan szolgáltatásokkal is, mint betétgyőjtés vagy éppen biztosítás. A mikrofinanszírozás nemcsak a hitel nagyságát tekintve, hanem a hitelezés céljait és hatásait is figyelembe véve, jelentısen eltér a hagyományos banki tevékenységtıl. A célcsoportok közül különbözı szempontok szerint ezek a szervezetek kiemelt célcsoportokat választanak ki, pl. a roma, vagy bevándorló vállalkozókat. A kereskedelmi bankok általában nem kínálnak kisösszegő és rövid futamidejő kölcsönöket, míg ezek a célcsoportok a legtöbb esetben az ilyen típusú hiteltermékeket keresik. Az eltérı terméktípus mellett számukra különbséget jelent a bankok által megkövetelt fedezet, és a banki jártasság hiánya, valamint a személyes kapcsolattartásra, ügyintézésre való igény. Ezeket az igényeket tulajdonképpen mind a legkevésbé fejlett, mind pedig a magas fejlettségi szinten álló országokban igyekeznek maximálisan kielégíteni és figyelembe venni. A hatásait tekintve célszerő egyértelmővé tenni, hogy a mikrofinanszírozás célja döntıen a szegénység, az azt kiváltó külsı tényezık és adottságok elleni küzdelem. A legszegényebb rétegek pénzügyi forrásokhoz való juttatása elısegítheti bevételeik tartós növekedését, tartalékok képzését és a külsı sokkokkal szembeni ellenálló képesség növekedését. Ettıl alapjában a költségvetési bevételeinek növekedése, ugyanakkor kiadási oldalon a szociális, foglalkoztatási kiadások csökkenése várható, ez a hatás azonban csak hosszú távon jelentkezhet. A nemzetközi tapasztalat alapján a legszegényebb rétegek hitelezését (mikrofinanszírozását) a következı alapelvek alapján célszerő kiépíteni: a) A rászorulóknak sok esetben nemcsak hitelre, hanem a pénzügyi szolgáltatások teljes körére van szükségük, így pl. átutalásokkal, biztosításokkal és megtakarításokkal kapcsolatos szolgáltatások kiépítése szintén célszerőnek tőnik. 1

2 b) A mikrofinanszírozás intézményrendszerének kiépítése során két tényezı növelheti nagymértékben annak hatékonyságát, egyrészt a rászoruló ügyfelek lehetı legnagyobb körének elérése, másrészt a kiépített intézményrendszer helyi szinten való könnyő és állandó elérhetısége. c) A megfelelı kamatszint kialakítása az egyik legnehezebb probléma, mivel a legtöbb rászoruló nem tud a kereskedelmi banki hitelek kamatainál magasabb kamatot fizetni, ugyanakkor ha túl alacsonyan határozza meg pl. az állami szereplı a kamatszintet, akkor nem biztosítható a hitelek permanens hozzáférése. A kamatszintnek ezért relatíve alacsony szintőnek kell lennie, az ügyfelek hozzáférésének lehetıségét pedig a fedezet-követelmény elengedése javítja. d) Az ilyen hitelezésnek nem lehet a célja a kereskedelmi hitelezéssel való verseny, a mikrofinanszírozásnak azt inkább ki kell egészítenie. e) Nagyon fontos elv a lépcsızetes hitelezés. Az elıször folyósított hitelösszeg általában nagyon alacsony (az Egyesült Államokban 500 dollár, a fejlıdı országokban esetleg néhány tíz dollár), és az elsı sikeres visszafizetés után több (általában öt-hét) lépcsıben emelkedik az igénybe vehetı összeg. A maximális hitelösszeget csak a folyamat végén kapja meg a vállalkozó. Ez a módszer több elınnyel is jár. A hitelfelvételben és a külsı forrás felhasználásában kezdı vállalkozónak kis összeg és kis kockázat mellett van módja megtanulni, azt hogy mit is jelent a beruházás, az üzleti kalkuláció, a fizetési fegyelem, és mindaz, ami a hitel sikeres felhasználásának feltétele. A hitelt folyósító szervezet ugyancsak kis kockázat mellett kezdheti tanítani és egyben tesztelni ügyfelét, mivel minden lépcsıben kiderül, hogyan hasznosul az adott összeg. f) Transzparencia biztosítása az ilyen típusú rendszerek mőködtetésének alapfeltétele, sokszor a helyi képviseletek részvétele tudja csak megteremteni a elérhetıséget, és az ilyen típusú hitelezésnél szükséges bizalmat. Európában az ilyen típusú hitelezés nem a fejlıdı országok mintáinak teljes átvételét jelentette, mivel bizonyos szempontokban ez utóbbi eltér az Európában jelenleg mőködı modellektıl. A legfıbb különbség, hogy míg Európában a mikrofinanszírozás céljánál a hangsúly inkább a szociális aspektusokon van, addig a fejlıdı országokban olyan modell alakult ki, amelyben a nyereség is szempont. Európában éppen ezért ezeknek a programoknak a legfıbb finanszírozója az állam és annak különbözı intézményei, valamint a legfontosabb célcsoportja a munkanélküliek, valamilyen szempontból hátrányos helyzetben lévı emberek, illetve új vállalkozást indítók. Európában, különösen annak nyugati felén a mikrofinanszírozás jelentısége a következık miatt nem azonos a fejlıdı országokéval. Egyrészt létezik egy igen fejlett finanszírozási piac, ami a lakosság legnagyobb részének a bankok révén finanszírozási lehetıségeket nyújt, és a 2

3 fogyasztási hitelek, hitelkártyák a legtöbb számára elérhetı, s ezek adott esetben megfelelı lehetıséget nyújtanak az üzleti tevékenység bıvítésére. Jelentıs különbség, hogy a kamatszintek is jóval alacsonyabbak, mint a fejlıdı országok legnagyobb részében. Másrészt fontos eltérés, hogy az európai országok szociális rendszere jóval lefedettséget, biztonságot kínál az embereknek, mint a fejlıdı országokban. A fejlıdı országokban a mikro-hitelezés fellendülése az 1970-es évekre vezethetı vissza, amikor Bangladesben, Brazíliában és más fejlıdı országokban nagyon kis összegő hiteleket kezdtek el kihelyezni szegény, de gazdaságilag aktív embereknek. A gazdaságpolitikai célok között világszerte megjelenik a hátrányos helyzető rétegek, társadalmi csoportok fejlıdésének elımozdítása. Ebbe a körbe tartoznak a méretük miatt versenyhátrányban levı mikrovállalkozások is. Ezen a területen a legelterjedtebb és leghatásosabb eszközöknek a klasszikus mikrofinanszírozási módszerek alkalmazása bizonyult (mikrohitelek azok a vállalkozói hitelek, amelyek a kereskedelmi bankok mindenkori üzletpolitikája alapján elsısorban méretgazdaságossági okokból túl kicsik, amivel a bankok nem foglalkoznak). 2.) FİBB MIKROHITEL-TERMÉKEK A mikrohitelezés és a szociális alapvetıen három fı tevékenységet foglalhat magában. A klasszikus mikrohitelezés elsısorban üzleti, és másodsorban szociális szempontokat vesz figyelembe. Az ún. group-lendingnél, vagy csoportos hitelezésnél jellemzı, hogy az üzleti és a szociális szempontok azonos súllyal esnek latba, míg a társadalmi esélyegyelıség hitelezési, segélyezési programjaiban fıként a szociális szempontok dominálnak. a) Az elsı csoport a klasszikus mikrohiteleké. A legismertebb mikrohitel programok a gazdaságilag elmaradottabb, fejlıdı országokban mőködtek, mőködnek. Ezek a hitellehetıségek fıként olyan informális vállalkozói tevékenységekhez nyújtanak pénzügyi segítségeket, melyek meglepıen kisméretőek (például piaci cipıjavítók, napi egy-két karton cigarettát értékesítı kiskereskedık), s a hitelösszeg sem haladja meg a néhány száz dollárnak megfelelı helyi fizetıeszközt. Ami közös ezekben az ügyletekben, az a hagyományos fedezeti formák (ingó- és ingatlan-jelzálog, bankbetét stb.) szinte teljes hiánya, a kifejezetten alacsony hitelösszeg-igény és a gyors megtérülés, rövid futamidı. b) A mikrohitelezésnek egy megkülönböztetett és sok helyen sikeres formája a csoportos hitelezés. Ebben az esetben egy csoport tagjai egymásért vállalnak felelısséget, ezzel nyújtva garanciát a hitelezı számára. Ez a forma tipikusan Indiában, Bangladesben terjedt el, igen kis hitelösszeg nagyságig terjedıen, a csoport tagjainak egymás iránt érzett felelısségének elıtérbe helyezése mellet. A mikrohitel szervezetek ezt a piaci igényt alacsonyan tartott költségekkel és a 3

4 piacit elérı, olykor meg is haladó hitelkamatokkal elégítik ki. A hitelkamatok azonban soha nem közelítik meg a célcsoportok számára gyakran egyedül elérhetı és egyszersmind az adósság-csapdát is jelentı uzsora-kamatok szintjét. Fontos jellegzetesség ez esetben, hogy külön biztosíték nincs, s ahogy a projekt sikeresen halad elıre, újabb tagok vonhatóak be a hitelezésbe. c) Végezetül ebbe a körbe lehet sorolni azokat a kezdeményezéseket, amelyek az esélyegyenlıség javításának céljával kimondottan egyes lakossági csoportok hitelezését tőzik ki magul elé célul. Ilyen program pl. az etnikai alapon nyújtott finanszírozás (pl. Nyugat-Európában a bevándorlók számára biztosított mikrohitelek), a nık vállalkozóvá válását ösztönzı programok, vagy az ıslakosok helyzetének javítását, üzleti vállalkozásának elindítását elısegítı hitel és tıketermékek (pl. Kanada) 3.) ADAPTÁLÁSI, MEGVALÓSÍTÁSI LEHETİSÉGEK A bevezetıben leírtak miatt az Autonómia Alapítvány a csoportos hitelezést nem tartja alkalmasnak olyan egyéni fejlesztések finanszírozására, amelyek akár a munkahelyteremtést, akár a legális jövedelemteremtést vagy a (mikro)vállalkozásfejlesztést tekintik célnak. Mindez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ne volna a módszernek megfelelı változtatások mellett létjogosultsága a hazai körülmények közt. A csoportos hitelezés módszerére épülı beavatkozások sikerre vezethetnek a következı területeken: pénzügyi képzés, fejlesztés (amikor a cél a bevont háztartások gazdálkodásának konszolidálása, a hosszútávú pénzügyi tervezés szokásának kialakítása); pénzügyi krízishelyzetek kezelése (uzsorahitelek és gyorskölcsönök felvételének megakadályozása); tartós fogyasztási javak, vagyoni célok elérése (ún. asset building ez a kifejezés az Egyesült Államokban mára legnépszerőbb szociális beavatkozási formává vált programtípus céljának megjelölése); bankképtelen személyek bankrendszerbe történı visszavezetése (ami nem önmagában álló cél és fıként nem a hitelfelvevıvé válást jelöli). Abban az esetben, ha ezeket a célokat tőzi ki a mikro(csoportos) hitelezésen alapuló programot lebonyolítani szándékozó szervezet, a program tervezésénél a következı szempontokat és akadályokat kell figyelembe vennie: 1.1. A csoportos hitelezés önmagában nem lehet cél, hiszen a fejlıdı országokkal ellentétben egy ilyen rendszerben biztosított forrás nem képes megoldani a résztvevık egzisztenciális problémáját azzal, hogy akár a jövedelemtermelı tevékenység elindításához hiányzó tıkét biztosítja, akár azzal, hogy közvetlenül kiváltja a rossz, kedvezıtlen kamatozású hiteleket. Az sem valósítható meg egy ilyen programmal, hogy a résztvevık rögtön a programba történı belépésükkel hitelezhetıvé váljanak és a pénzügyi problémájuk megoldásához szükséges forráshoz egybıl hozzájussanak. Mindebbıl az következik, hogy a csoportos hitelezést, mint módszert csak 4

5 jelentıs változtatásokkal és más szociális-gazdasági célok esetében érdemes alkalmazni A hitelezési tevékenységet Magyarországon a Hitel és Pénzintézeti törvény (HPTv., évi CXII. törvény) szabályozza. A törvény szerint hitelezési tevékenységet csak erre jogosult pénzügyi vállalkozás végezhet Magyarországon. Ennek a jogosultságnak a megszerzése azonban akár pénzügyi, akár jogi oldalról igencsak bonyolult, így például intézmények, non-profit szervezetek eleve szóba sem jöhetnek e téren. Ez azért fontos, mert ha nyílt (azaz elvileg bárki számára elérhetı), rendszeres (azaz nem egyszeri) és kamattal dolgozó hitelezést szeretne valaki mőködtetni, az csak ilyen jogosultsággal bíró gazdasági társaság esetében lehetséges. Mielıtt azonban a mikrohitelezést, mint lehetıséget az ezt tervezı szakemberek elvetnék, érdemes megfontolni, milyen lehetıségek vannak a szők törvényi elıírásokon belül e téren: Fentebb három feltételt említettünk (nyílt, rendszeres és profit-célú). Ennek a három feltételnek az együttes fennállása szükséges, hogy a hitelezési tevékenység a HPTv. hatálya alá tartozzon. Ez azt jelenti, hogy ha már valamelyik nem teljesül, akkor elvileg erre nem vonatkoznak a hitelezést korlátozó szigorú elıírások. Az elsı feltétel, hogy nyílt legyen könnyen megoldható lenne, ha a program indulásakor elıre meg lehetne mondani, pontosan kik juthatnak majd hozzá a hitelhez. Ez azonban csupán elvi lehetıség, hiszen tapasztalatunk szerint egy jó hitelprogram akkor tud mőködni, hogy ha az elıre meghatározott körülmények közt élı bármelyik igénylı hozzá tud jutni a hitelhez. A második feltétel, miszerint rendszeres legyen a hitelezési tevékenység szintén megkerülhetetlen feltétel egy hitelprogram esetében, hiszen egy ilyen program vélhetıen nem egy fı egyszeri hitelezését tőzi ki célul. Marad tehát az utolsó feltétel, ami ebbıl a szempontból a legtöbb lehetıséget kínálja: A haszonszerzés célját kétféleképpen lehet kivédeni. Ha a programban egyáltalán nem szed a lebonyolító kamatot (ezt semmiképpen nem javasoljuk, mivel a hitelezésnek legalább annyira edukációs célúnak, mint finanszírozásinak kell lennie véleményünk szerint; továbbá a kamatmentesség sem a fenntarthatóságot sem a versenysemlegességet nem szolgálja) vagy a kamat teljes mértékben vissza van forgatva a mőködésbe. Ezt a lebonyolító pontosan kimutatja a könyvelésében, a kamat mértékét ennek megfelelıen határozza meg. (Ez utóbbi nem jelent kihívást, hiszen egy kis mérető hitelprogram soha nem tud a portfólió mérete miatt még egy viszonylag magasabb kamattal sem akkor bevételre szert tenni, ami ne volna a mőködtetésre teljes mértékben elkölthetı). Mindezek figyelembe vételével érdemes el lehet dönteni, hogy a hitelezést végezni kívánó szervezet maga vág-e bele a tevékenységbe. Fontos azonban, hogy ha így dönt, mindenképp szükséges jogi állásfoglalást kérni arra vonatkozóan, hogy a tevékenységgel kapcsolatban nem merül fel jogi aggály (az Autonómia Alapítvány ezt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétıl kérte meg). Az állásfoglalásokkal kapcsolatban azonban azt is tudni kell, hogy többnyire még egy állami hivatal által kiadott állásfoglalás sem tekinthetı bíróság által kötelezıen elfogadandó engedélynek A másik lehetıség a hitelezési program megtervezésére, hogy ha az ezzel foglalkozni kívánó szervezet nem maga bajlódik a hitelezési 5

6 tevékenységgel, hanem erre szakosodott pénzügyi vállalkozást kér fel, von be partnerként. A mikrohitelezés esetében fıleg Magyarországon a járulékos tevékenységes költségei jóval magasabbak, mint a hitelezésé ha ez a kettı elválasztható egymástól egyáltalán. A hitelezést, ha azzal vagy hasonló módszerrel kívánja valaki lebonyolítani, mint az Autonómia Alapítvány tette, ki kell egészítse mentorálás, személyes kapcsolattartás, pénzügy fejlesztés, képzés. Ezt egy non-profit szervezetnél semelyik más forma nem tudja jobban végezni. A hitelezést ugyanakkor pontosan rögzített feladatmegosztás mellett végezheti például egy takarékszövetkezet vagy egy rugalmas bank is. E partnerek bevonása esetében a lebonyolítónak nem jelent gondot az iménti bekezdésben tárgyalt engedélyeztetés A hitelezés önmagában nem oldja meg a célcsoport pénzügyi helyzetét, de még csak nem is tud azon számottevı módon javítani. A hitelezés csupán egy olyan eszköz, ami hacsak nem a profitszerzés a cél nem jelenthet önálló tevékenységet. Még egy nagyon körültekintıen, méltányos módon felépített hitelprogramnak is meglehet az a kockázata, hogy a hitelezettek további eladósodásához vezet. Az Autonómia Alapítványnál a fı célja a hitelezést is tartalmazó programoknak mindig a pénzügyi fejlesztés, nevelés volt. Ezt a program részét képezı (nem formális) pénzügyi képzéssel, hosszútávú pénzügyi tervezés ösztönzésével, adósságkezeléssel, megtakarítás ösztönzéssel segítettük elı. Ezeket a számunkra fontosabbnak tételezett tevékenységeket egészítette ki a hitelnyújtás. Ennek megfelelıen lehetıvé tettük, de nem ösztönöztük a hitelfelvételt. Ha van lehetıség egy háztartás konszolidálására más módon is, akkor a hitelnyújtást semmiképp nem célszerő erıltetni. A felsorolt kiegészítı tevékenységek köre természetesen bıvíthetı. Azt kell szem elıtt tartani, hogy a lebonyolító szervezetnek mihez van saját kapacitása vagy mihez tud együttmőködı partnereket bevonni Egy mikrohitel program esetében a tervezést megnehezíti, hogy a hitelek visszafizetési idıszaka idıben kitolódik sokszor a projektidıszak utánra. Sajnos sok esetben a projektfinanszírozás nem teszi lehetıvé ennek az idıszaknak a fedezését, így azt a munkatársat és a tevékenységhez szükséges egyéb költségeket más (saját) forrásból kell megoldani. Erre elvileg lehetıséget adna a hitelezésbıl származó kamatbevétel, de ez az összeg, mint említettük, még egy viszonylag magasabb (20%) kamat és nagyobb ügyfélszám esetében sem szokott erre elegendınek bizonyulni Egy hitelezéssel foglalkozó program esetében óhatatlanul felvetıdik a betétgyőjtés szükségessége. Erre több dolog miatt is szükség lehet. A legkézenfekvıbb ok a hitelek tıkeoldalának biztosítása. A másik ok a betétgyőjtés pedagógiai-nevelési funkciója. Végül a betét, fıként csoportos hitelezés esetében, garanciát is jelenthet a kihelyezett hitelekhez. Azonban a betétgyőjtésre még szigorúbb szabályok vonatkoznak, mint a hitelezésre. Itt még inkább igaz az, hogy ezt csak egy erre jogosult pénzintézet (takarékszövetkezet, bank) bevonásával lehet megvalósítani Végül említjük meg a hitelezési programok talán legkényesebb és legfontosabb elemét a hitelgaranciát. Az Autonómia Alapítvány 6

7 tapasztalata szerint a hagyományosnak tekinthetı (Grameen) modell garanciális elemei önmagukban nem elégségesek Magyarországon. A csoportnyomás, szolidaritás nem jelentett programjainkban önmagában megfelelıen erıs nyomást a hitelek visszafizetésére, ezért alkalmaztuk a letéti számla eszközét (ami a résztvevık felé egyfajta betétgyőjtés látszatát keltette jóllehet a befizetett összeget valóban letéti számlán kezeltük és nem abból fedeztük a hitelek forrásigényét). Ez a letéti számla, illetve a csoport ezen összegyőlt pénze megfelelı eszköznek tőnik a nem fizetési szándék kordában tartására. Fontos azonban, hogy egy ilyen rendszer felépítéséhez modellszámítások és egy jól mőködı, naprakész nyilvántartási rendszer szükséges. Lehetséges, hogy a felsorolt, korántsem teljeskörő szempontok riasztónak tőnhetnek egy a hitelezéssel még tapasztalatot nem szerzett szervezet, szakember számára. Biztatásként ehhez annyit, hogy az Autonómia Alapítvány munkatársai sem bankárok, tapasztalatunkat menetközben, mások tapasztalatainak figyelembe vételével szereztük meg. Ugyanígy, az Autonómia Alapítvány is szívesen osztja meg e téren szerzett tapasztalatait másokkal, akik a mikro- vagy csoportos hitelezéssel kívánnak foglalkozni. 4.) AZ AUTONÓMIA ALAPÍTVÁNY PÉNZÜGYI FEJLESZTİ ÉS MIKROHITELES PROGRAMJAI (A bemutatott programjainkról részletesebb leírást és értékeléseket találhatnak az Autonómia Alapítvány honlapján: 1. Befektetés a jövıbe IDA program ( ) Az IDA (Individual Development Account) - módszer mintegy tízéves múltra tekinthet vissza az Egyesült Államokban. Jelenleg már számos országban mőködik sikerrel, bizonyítékul szolgálva arra, hogy a még a legszegényebb rétegek körében is lehetséges - több-kevesebb - rendszeres megtakarítás, amelyhez rendelt kiegészítı támogatás (adomány), az úgynevezett matching fund, korábban el nem érhetı vagyoni célok kitőzését is lehetıvé teszi. A Program lényege a havi rendszerességő, kötött összegő megtakarítás, amelyet a program kiegészít saját forrásából, valamint olyan pénzügyi képzést is biztosít a részvevıknek, mely csökkenti gazdasági kiszolgáltatottságukat és növeli pénzügyi, jogi ismereteik szintjét. A saját megtakarítást és a támogatást csak az elıre meghatározott vagyoni célra ( asset building ) használhatják fel a résztvevık. A Program elınye, hogy a résztvevık aktív részesei annak a folyamatnak, amely végén saját erıfeszítésük eredményeképpen elérik a kitőzött vagyoni céljaikat. A Program rövid távú célja, hogy segítségével a résztvevık a megtakarítások révén befektethessenek saját jövıjükbe: vagyontárgyak felhalmozásába, gyermekeik oktatásába és családtagjaik egészségének megırzésébe. A hosszú távú cél ugyanakkor egyrészt annak bizonyítása, hogy a feltételekhez kötött készpénzjuttatási programok hatékonyabbak és eredményesebbek, mint a jelenlegi szociális rendszerben nyújtott segélyek, valamint a fenti céllal összhangban annak elısegítése, hogy a rövid távú, pusztán létfenntartást biztosító szociális programokról a hangsúly inkább a 7

8 rászorulókat a pénzügyi függetlenség elérésében segítı programokra kerüljön. A Program lehetıséget kínál az alacsony jövedelmő résztvevık számára, hogy aktívan hozzájáruljanak vagyoni helyzetük javításához. A magyar programban a következı célokat támogattuk: Számítógépvásárlás (egyszeres szorzóval) Jogosítványszerzés (egyszeres szorzóval) Lakásfelújítás, bıvítés (háromszoros szorzóval) Vállalkozóvá válás, vállalkozásbıvítés (kétszeres szorzóval). A programba mintegy 130 fı lépett be és 90 teljesítette sikeresen. A program támogatója az Open Society Institute New York volt. 2. Esélykassza program (2009) Az Autonómia Alapítvány együttmőködött a Mikrohitel ZRt. pénzügyi vállalkozással, hogy a program pénzügyi (megtakarítások kezelése és hitelkihelyezés) részét lebonyolítsa. A Mikrohitel ZRt. a győjtött megtakarításokat a hitelek fedezeteként kezelte. A program célja 10 kistelepülésen a hátrányos helyzető lakosok pénzügyi kultúrájának fejlesztése képzéssel, mentorálással, megtakarítások ösztönzésével és olyan csoportos hitel nyújtásával, amelynek célja a felhalmozás, vagyon jellegő beszerzések finanszírozása, ellentétben a fogyasztás további ösztönzésével volt. A hitelezés a programnak akár költségeit, akár a tevékenységek súlyát tekintve csak kisebb részét képezte. Mértéke a tagok által győjtött megtakításokkal volt arányos (ezt az Autonómia Alapítvány kiegészítette további hiteltıkével a program költségvetésébıl). A hitelezéshez a forrást a Mikrohitel ZRt. saját forrásából biztosította. A programban megvalósuló megtakarítás-győjtés nem betétgyőjtés, mivel a megtakarításokat csupán a kihelyezendı hitelek fedezeteként és nem forrásaként kezeltük. A hiteltıke forrása a Mikrohitel ZRt. saját pénzeszköze, illetve a program költségvetésében erre elkülönített forrás. A hitelezési tevékenységet nem üzletszerő pénzügyi tevékenységként végeztük, mivel nem valósul meg a hitelezési tevékenység nyitott körben történı lebonyolításának feltétele. A tevékenység így a Hitel és Pénzintézeti Tv. hatálya alá nem tartozott. A program fontos része volt helyi mentorok / csoportvezetık alkalmazása, akik a csoportok mőködtetésért, az egyes résztvevık személyes segítéséért voltak felelısek. A csoportok minden hónapban két alkalommal találkoztak, ezeken az alkalmakon került sor a pénzügyi képzésre (kéthetente) és az azokon kapott feladatok végigbeszélésére, illetve minden második alkalommal a program pénzügyinek (hitelvisszafizetés, új hitelek kihelyezése) intézésére. A programban alkalmazott tananyagot az Autonómia Alapítvány külföldi példák alapján dolgozta ki. 8

9 A program egyik legfontosabb eredménye, hogy a csoportok a program futamideje után is együtt maradtak, illetve hogy a hitelvisszafizetési arány gyakorlatilag 100%- os. Talán legsokatmondóbb eredmény, hogy a csoportok befizetésébıl képzıdött letétek minden csoportban a program teljes futamideje alatt meghaladták a csoportban kihelyezett teljes hitelösszeg a 100%-át. A programot a Magyar Fejlesztési Bank, mint kutatási projektet finanszírozta. (A programról szóló részletes beszámoló megtalálható az Autonómia Alapítvány honlapján.) 3. IDA-Lakhatás program ( ) A program célja: - A programban résztvevı családok és fiatal felnıttek pénzügyi ismereteinek javítása és a háztartások költségvetésének stabilizálását támogató készségek elsajátítása gyakorlat-orientált képzés és a rendszeres megtakarítások tapasztalatai révén. - Legalább 100 alacsony jövedelmő, vagyonnal nem rendelkezı család, illetve fiatal felnıtt lakhatási körülményein javítani. E cél érdekében a programban lehetıség nyílik az alacsony komfortfokozatú házak minıségének javítására, a házak felújítására illetve bıvítésére. A program célcsoportja: - Alacsony jövedelmő családok, amelyek számára nem hozzáférhetık a kereskedelmi bankok hiteltermékei, ingatag anyagi helyzetük és az alapvetı pénzügyi ismeretek hiánya miatt pedig gyakran kárvallottjai a nyerészkedı hitelezıknek, uzsorásoknak; - Gyermekvédelmi szakellátásból nagykorúként kikerült fiatal felnıttek, akik az állam által biztosított otthonteremtési támogatás összegébıl nem tudják megfelelıen rendezni lakáshelyzetüket, és nem rendelkeznek pénzügyi ismeretekkel, háztartásvezetési gyakorlattal és támogató családi háttérrel önálló életkezdésükhöz. A programban végzett tevékenységek: A program megvalósítása minden érintett településen a megvalósító szervezetek és a helyi önkormányzat szoros együttmőködésében történik. A program a következı szakaszokból áll: - elıtakarékosság: a program résztvevıinek rendszeres havi megtakarítása - képzés: a program résztvevıinek gyakorlat-orientált képzése a háztartások pénzügyi stabilitása, és a résztvevık alapvetı pénzügyi ismereteinek bıvítése céljából - kiegészítı támogatás folyósítása: vissza nem térítendı támogatás az elıtakarékossági szakasz sikeres lezárását követıen - hitel folyósítása - lakáscélú beruházások (lakás- és házfelújítás, ill. bıvítés) megvalósítása. A program minden szakaszában folyamatos jelenléttel, tanácsadással, mentorálással segíti a résztvevıket minden helyszínen a program helyi tanácsadója. 9

10 A programban való részvétel egy konkrét vagyoni cél elérésére irányul. A megtakarítás, kiegészítı támogatás és hitelösszeg felhasználásával elérni kívánt vagyoni cél minden esetben a jelentkezı és családtagjai lakáskörülményeinek javításához kapcsolódó beruházás lehet: - Lakás- és házfelújítás, - Lakás- és házbıvítés, - Lakás- és házvásárlás. A program keretében a felújítások kivitelezése több forrásra támaszkodik: - A programban résztvevık saját megtakarítása; - A megtakarítást kiegészítı támogatás (összege megegyezik a megtakarítás összegével); - Hitel, aminek maximális kerete résztvevınként a megtakarítás és támogatás összegének kétszerese (azaz egy magtakarított forint esetében a hitellehetıség négy forint); - Az együttmőködı önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatás (opcionális). A források kiegészítik egymást, így az önkormányzati támogatás kivételével mindegyik bevonása kötelezı a kitőzött lakhatási cél eléréséhez. A lakhatási program az Autonómia Alapítvány, a Habitat for Humanity és a Mikrohitel Zrt. együttmőködésében valósul meg az Open Society Institute, és a Levi Strauss Alapítvány támogatásával. 10

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

Európai Mikrofinanszírozási Hálózat Az Európai Unió mikrohitelezı szektorának felmérése 2010 2011

Európai Mikrofinanszírozási Hálózat Az Európai Unió mikrohitelezı szektorának felmérése 2010 2011 Európai Mikrofinanszírozási Hálózat Az Európai Unió mikrohitelezı szektorának felmérése 2010 2011 Kibıvített kérdıív a mikrofinanszírozó szervezetek felméréséhez Tartalomjegyzék: I. MFI-re/intézményre

Részletesebben

Pénzügyi fejlesztőprogramok mélyszegénységben élők körében. IDA-, Esélykassza-, CAF programok, illetve a SIMS program bemutatása

Pénzügyi fejlesztőprogramok mélyszegénységben élők körében. IDA-, Esélykassza-, CAF programok, illetve a SIMS program bemutatása Pénzügyi fejlesztőprogramok mélyszegénységben élők körében IDA-, Esélykassza-, CAF programok, illetve a SIMS program bemutatása Mentorok kiválasztása Mentorok kiválasztása Mentorok kiválasztása Takarékszövetkezetekkel

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Javaslat a ROP-ok és a KMOP tanácsadói programjainak végrehajtására

Javaslat a ROP-ok és a KMOP tanácsadói programjainak végrehajtására Javaslat a ROP-ok és a KMOP tanácsadói programjainak végrehajtására 1. A támogatott tanácsadói program fontossága, tétje Mind az Európai Unió az ún. Lisszaboni céljai között, mind az Új Magyarország Program

Részletesebben

Az Ökobank projekt tanulságai

Az Ökobank projekt tanulságai Az Ökobank projekt tanulságai Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi tudást ötvözni a

Részletesebben

2009. évi üzleti jelentés

2009. évi üzleti jelentés Vértes Takarékszövetkezet 2060 Bicske, Kossuth tér 20. 2009. évi üzleti jelentés 1. A 2009. évi gazdálkodás értékelése, elemzése és a 2010. évi célkitőzések megfogalmazása 2009. évi tevékenységünk fı célja

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

A SIMS program Magyarországon

A SIMS program Magyarországon A SIMS program Magyarországon Gosztonyi Márton Autonómia Alapítvány gosztonyi.marton@gmail.com A SIMS program Támogatók European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion Soros Economic Development

Részletesebben

Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2009. év

Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2009. év Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. Üzleti jelentés 2009. év 1 1. Gazdálkodási, közgazdasági körülmények: Az elızı évhez képest a gazdálkodás külsı körülményei lényegesen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer bevezetésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer bevezetésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 329/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. február 28-ai ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

Rövid összefoglalás a projektrıl:

Rövid összefoglalás a projektrıl: Rövid összefoglalás a projektrıl: B.-A.-Z. megye könyvtárainak konzorciumban megvalósuló fejlesztése, melynek eredményeként bıvülnek a szolgáltatások és széles kör számára elérhetıvé válnak. Egységes,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL

H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja A kiadvány célja Jelen kiadványunk célja bemutatni a hitel átütemezés során felmerülı kockázatokat annak érdekében, hogy Ügyfeleink felelıs döntést hozhassanak a szükséges ismeretek birtokában. Számos

Részletesebben

SOLTVADKERT ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY. I. Fogyasztási hitelek esetében: 20,75% 23,98%-29.68%

SOLTVADKERT ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY. I. Fogyasztási hitelek esetében: 20,75% 23,98%-29.68% SOLTVADKERT ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 6230 Soltvadkert, Ifjúság útja 4. /Fax: 78/480-624,: 78/582-067 HIRDETMÉNY Értesítjük tisztelt hiteladósainkat, hogy a lakosság részére folyósított forint hitelkamatok

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

Kockázatkezelés stratégiája

Kockázatkezelés stratégiája Kockázatkezelés stratégiája A Hitelezési politika egy átfogó dokumentum az alapvetı kockázati fogalmakról, folyamatokról, felelısségi körökrıl. Tartalmazza a legjelentısebb kockázati kezelési alapelveket,

Részletesebben

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

ORSZÁGOS MIKROHITEL PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ - FEJÉR MEGYE -

ORSZÁGOS MIKROHITEL PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ - FEJÉR MEGYE - 5/1 OLDAL ORSZÁGOS MIKROHITEL PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ - FEJÉR MEGYE - 1. A KÖLCSÖNFELVÉTELRE VALÓ ALKALMASSÁG Az Országos Mikrohitel Program pénzügyi segítségét igénylı vállalkozó és vállalkozása meg kell,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére az Tárgy: napirendi pont mellékletei 1. sz. napirendi

Részletesebben

SEPA Direct Debit. alkalmazásának. fizetési forgalomban.

SEPA Direct Debit. alkalmazásának. fizetési forgalomban. SEPA Direct Debit és az e-sepa alkalmazásának lehetısége a belföldi fizetési forgalomban. SDD munkacsoport SDD paradoxon Az SDD alapkonstrukció többet nyújt a fizetı félnek, az SDD sokkal kényelmesebb

Részletesebben

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány HELYI MIKROHITEL KONSTRUKCIÓK TERMÉK ISMERTETİ () Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig A kölcsönök pozitív hitelbírálat és megfelelı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Mőfüves labdarúgó pályák és mőanyag borítású atlétikai pálya projekt állásáról, továbbá javaslat további döntések meghozatalára a II.

Részletesebben

Új Magyarország Kishitel Termékleírás

Új Magyarország Kishitel Termékleírás Új Magyarország Kishitel Termékleírás Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettek A GOP 4 Kishitel Program keretében a Közvetítı útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN Szekfü Tibor: elnök, Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat Gödöllő, 2014. november A Magyar Mikrofinanszírozási hálózat 2005. A megyei és fővárosi

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a devizahitelek kockázatairól A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ajánlása alapján

Ügyféltájékoztató a devizahitelek kockázatairól A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ajánlása alapján Ügyféltájékoztató a devizahitelek kockázatairól A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ajánlása alapján AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465

Részletesebben

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány HELYI MIKROHITEL KONSTRUKCIÓK TERMÉK ISMERTETİ Érvényes: 2008. július 1-tıl visszavonásig A kölcsönök pozitív hitelbírálat és megfelelı mennyiségő

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl)

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl) Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl) Az otthonvédelemmel összefüggı egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXI. törvény 2011.

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2010 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet mőködési környezete A 2010-es üzleti évben az általános gazdasági helyzet, a pénzpiaci fejlemények és a szabályozói környezet

Részletesebben

A PMC esélyegyenlıségi társadalmi felelısségvállalásáról PROACTIVE MANAGEMENT CONSULTING. A Magyar Telekom Nyrt. Delfin díjának átvétele alkalmából

A PMC esélyegyenlıségi társadalmi felelısségvállalásáról PROACTIVE MANAGEMENT CONSULTING. A Magyar Telekom Nyrt. Delfin díjának átvétele alkalmából A PMC esélyegyenlıségi társadalmi felelısségvállalásáról A Magyar Telekom Nyrt. Delfin díjának átvétele alkalmából Héjj Tibor ügyvezetı elıadása Budapest, 2009. június 22. Már a középkorban felismerték,

Részletesebben

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni.

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni. A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi

Részletesebben

A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai

A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai Magánszemély készfizetı kezességvállalása Egyéni Vállalkozók ill. Társas Vállalkozások esetén nagykorú, egyéni vállalkozótól különbözı - magyar állampolgár vagy

Részletesebben

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1 Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatóban néhány példán keresztül szeretnénk bemutatni az egyes

Részletesebben

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tisztelt Ügyfelünk! Az egyes devizák jelentıs árfolyam ingadozása egyre több Ügyfélnek okoz jelentıs törlesztési problémát. Az alábbiakban

Részletesebben

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Mohl Anna számvevı tanácsos Az önkorm nkormányzati nyzati alrendszer kötv tvény és hiteltartozása Az önkormányzati

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 11-tıl az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket. A fenti változás nem érinti az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel kötött együttmőködési

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Elıadó: Varga Katalin I. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, 2010. november 9. Tartalom 1. Az Energiaklub

Részletesebben

III. számú melléklet A programból sikertelenül kilépık... 66 IV. számú melléklet A program értékelése... 67 Az Esélykassza program hatásvizsgálata...

III. számú melléklet A programból sikertelenül kilépık... 66 IV. számú melléklet A program értékelése... 67 Az Esélykassza program hatásvizsgálata... Záró beszámoló Jelen kutatás-fejlesztési célú tanulmányt az Autonómia Alapítvány készítette a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság finanszírozásával és megbízásából. Az Esélykassza

Részletesebben

A törlesztı részletek megfizetésével kapcsolatos és a devizaárfolyam változásából eredı kockázat, ami teljes egészében az ügyfelet terheli.

A törlesztı részletek megfizetésével kapcsolatos és a devizaárfolyam változásából eredı kockázat, ami teljes egészében az ügyfelet terheli. Adósminısítés: Olyan minısítési ügymeneti folyamat, melynek során azt bírálja el a finanszírozó, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez az ügyfél megfelel-e a szolgáltató által támasztott követelményeknek.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-063/2008/027. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa dr. H. P. jogtanácsos által képviselt Raiffeisen Bank Zrt. (Budapest) ellen gazdasági erıfölénnyel való visszaélés miatt

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

A társaság alapításával kapcsolatos feladatok

A társaság alapításával kapcsolatos feladatok Szakkiadó Verlag Dashöfer 1147 Budapest Jávorka Ádám u. 56. A társaság alapításával kapcsolatos feladatok Copyright Verlag Dashöfer Kezdeti lépések a társasági szerzıdésig A korlátolt felelısségő társaság

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív program neve Jeremie típusú pénzügyi eszközök Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív program neve Jeremie típusú pénzügyi eszközök Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív program neve Jeremie típusú pénzügyi eszközök Akcióterv 1. Prioritás bemutatása 1.1. Prioritás tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 4. Jeremie típusú pénzügyi eszközök

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba DR. SZALÓK CSILLA 1 Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba I. Kicsi vállalkozás az idegenforgalomban Kicsi az idegenforgalomban mást jelent. Az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

A mőszaki fejlesztés lehetıségeinek bıvítése vállalatszervezési innovációval

A mőszaki fejlesztés lehetıségeinek bıvítése vállalatszervezési innovációval A mőszaki fejlesztés lehetıségeinek bıvítése vállalatszervezési innovációval Elıadó: Szalay András S-Metalltech 98 Anyagtechnológiai Kutató-fejlesztı Kft. ügyvezetı igazgatója A mőszaki fejlesztés lehetıségeinek

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Biztosítás. Szint: általános iskola alsó tagozat

Biztosítás. Szint: általános iskola alsó tagozat Biztosítás Rövid leírás: az elsı rész megismerteti a tanulókat a biztosítás fogalmával, a második rész bemutatja a piacon elérhetı biztosítási típusokat és felhasználási módjukat. Szint: általános iskola

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium (MVHK)

Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium (MVHK) Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium (MVHK) A GOP 4. prioritása JEREMIE típusú pénzügyi eszközök akciótervének (2007. május) véleményezése A jelenlegi Akcióterv tervezete teljesen más szerkezető

Részletesebben

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Érvényes: 2012. október 01-tıl 2012 december 31-ig Hatályon kívül helyezte a PÁTRIA Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. december 28-án Termék megnevezése

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól.

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. I. A község általános jellemzıi körülményei LAD község az ország dél-nyugati

Részletesebben

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott -

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - CIVIL KONCEPCIÓJA Budapest, 2007. október Tartalomjegyzék I. A civil koncepció célja

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez I. Fejlesztés összefoglaló... 2 II.

Részletesebben

Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium (MVHK)

Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium (MVHK) Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium (MVHK) JEREMIE HOLDINGALAPÚ FINANSZÍROZÁS ÉSZREVÉTELEK A GOP 4. prioritás 2007. április 12-én megküldött AKCIÓTERVÉHEZ Koncepcionális megközelítés A korábbi

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e a közmővelıdési tevékenység helyi feladatairól és támogatásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen.

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen. HIRDETMÉNY a Kondorosi Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során alkalmazott kondíciókról (a Hirdetményben szereplı kamat százalékok éves kamatot jelentenek) Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDİ. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDİ. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDİ Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítı Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út 6/b Az intézmény

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Az elsı fordulós pályázatok beadási határideje: 2014. február 27. A második fordulós pályázatok tervezett

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1268-2/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Befektetési kérdıív. 1. Ügyfél

Befektetési kérdıív. 1. Ügyfél Befektetési kérdıív A kereskedı szerzıdı partnere: Természetes személy vagy jogi személy, aki a lakossági ügyfél kategóriába van besorolva (azaz nem szakmai ügyfél, sem elfogadható partner). Az ügyfél

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 11-tıl az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket. A fenti változás nem érinti az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel kötött együttmőködési

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. - FELISMERVE az Európai Unió (EU) kibıvítésének fontosságát az európai stabilitás és jólét szempontjából;

KERETMEGÁLLAPODÁS. - FELISMERVE az Európai Unió (EU) kibıvítésének fontosságát az európai stabilitás és jólét szempontjából; A kibıvült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlıtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci- Magyar Együttmőködési Program végrehajtásáról

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

Út az etikus bank felé az Ökobank projekt. Kapitány Ákos Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért

Út az etikus bank felé az Ökobank projekt. Kapitány Ákos Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Út az etikus bank felé az Ökobank projekt Kapitány Ákos Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Kovács István igazgató 2011. június 27. Az MFB szerepe a magyar gazdaságban Motor a a fejlesztéspolitika és a bankrendszer, a fejlesztéspolitika

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

FEJLESZTÉSPOLITIKAI MŰHELYMUNKA SOROZAT EMLÉKEZTETİ IDİPONT: 2011. ÁPRILIS 15. Helyszín: A38 Hajó, Budapest

FEJLESZTÉSPOLITIKAI MŰHELYMUNKA SOROZAT EMLÉKEZTETİ IDİPONT: 2011. ÁPRILIS 15. Helyszín: A38 Hajó, Budapest FEJLESZTÉSPOLITIKAI MŰHELYMUNKA SOROZAT EMLÉKEZTETİ IDİPONT: 2011. ÁPRILIS 15. Helyszín: A38 Hajó, Budapest Az Autonómia Alapítvány Fejlesztéspolitikai mőhelymunka sorozatot indított, melynek célja a mélyszegénységében

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMRENDSZERHEZ. Közös Alap I. LIMIT MEGÁLLAPÍTÁSA AZ ALAPKEZELİ MÉRETE, KAPACITÁSA ALAPJÁN

ÚTMUTATÓ AZ ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMRENDSZERHEZ. Közös Alap I. LIMIT MEGÁLLAPÍTÁSA AZ ALAPKEZELİ MÉRETE, KAPACITÁSA ALAPJÁN ÚTMUTATÓ AZ ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMRENDSZERHEZ Közös Alap Az értékelési kritériumrendszer két részbıl áll. I. LIMIT MEGÁLLAPÍTÁSA AZ ALAPKEZELİ MÉRETE, KAPACITÁSA ALAPJÁN A minısítés elsıdleges inputja az

Részletesebben

Édes Élet SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009.

Édes Élet SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009. Az Édes Élet SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2009. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban bárki részt vehet, aki a Részvételi

Részletesebben

Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium (MVHK) I. A VÁRTNÁL KEDVEZİTLENEBB EREDMÉNYEK OKAI

Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium (MVHK) I. A VÁRTNÁL KEDVEZİTLENEBB EREDMÉNYEK OKAI (MVHK) Javaslat AZ ÚJ MAGYARORSZÁG MIKROHITEL PROGRAM HATÉKONYSÁGÁNAK ERİSÍTÉSÉRE I. A VÁRTNÁL KEDVEZİTLENEBB EREDMÉNYEK OKAI 1. Célcsoport analízis Evidens, hogy az Új Magyarország Mikrohitel Programnak

Részletesebben