Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer bevezetésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer bevezetésére"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 329/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés február 28-ai ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer bevezetésére Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke Elıadó: Dr. Péntek Péter, fıjegyzı

2 2 Tisztelt Megyei Közgyőlés! A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és intézményei közötti pénzforgalom racionális és korszerő lebonyolítására sok más megyétıl eltérıen fennállásunk óta nem mőködik önkormányzati kiskincstári rendszer. Intézményeink finanszírozása jelenleg is az elıirányzat-felhasználási és pénzellátási ütemterv figyelembevételével, a tényleges kifizetések arányában, az intézmények és az önkormányzat likviditási helyzetét mérlegelve a támogatás folyósítása folyamatos, kézi vezérléső. Ez komoly munkaidı ráfordítást igényel. A számlavezetı pénzintézet az önkormányzat és az intézmények által benyújtott igényeket a költségvetési elszámolási számláról hívja le a szükséges fedezetet a megbízások teljesítéséhez. Más megyei tapasztalatok alapján, továbbá az államháztartási alapelvekre figyelemmel, miszerint minden bevétel minden kiadást fedez, az önkormányzati kiskincstári rendszer igen kedvezı hatással van az önkormányzat gazdálkodási stabilitására, a likviditási egyensúly megırzésére, a rendelkezésre álló források koncentrálására, az önkormányzati hitel igénybevételének mérséklésére. A központi finanszírozási feltételek szigorodása, a források folyamatos szőkülése, a finanszírozandó feladatok bıvülése szükségessé teszik a kincstár mőködési feltételeinek kialakítását, a kedvezı kincstári finanszírozás alkalmazását. Ennek érdekében célszerő a kincsár olyan irányú kialakítása, amely a terv teljesítésarányos, szükségletek szerinti felügyeleti szervi finanszírozását kiegészíti az intézményeknél képzıdı, átmenetileg szabad pénzeszközök bevonásával. Az intézményi bevételek központi finanszírozásba történı bevonásának szükségességét az a tény (is) felvetette, hogy a nettó finanszírozást követıen önkormányzatunknál is bevezetésre került az intézményi dolgozók bérének központi, önkormányzati finanszírozása, melynek következtében az intézményi számlákon gyakrabban, nagyobb összegben és hosszabb ideig jelennek meg átmenetileg szabad pénzeszközök, míg az önkormányzat hitelt vesz fel. A cél tehát az, hogy az önkormányzatnál és az OEP-re nem vonatkozó finanszírozású intézménynél egy adott idıpontban rendelkezésre álló pénzeszközök összessége finanszírozza a teljesítendı kifizetések összességét, ezzel nagyságrendekkel csökkentve az igénybeveendı hitel nagyságát. Fentiekben ismertetett célok érdekében terjesztjük elı az önkormányzati kiskincstár kialakítására vonatkozó javaslatunkat az alábbiak szerint: A jelenlegi hagyományos, de nem pénzkímélı rendszer eddigi mőködésének tapasztalatait ismerve, az új rendszer kialakításánál is a fı szempont az, hogy a rendszer rugalmas, könnyen kezelhetı legyen, többletmunka és kisebb költségráfordítás, illetve különösebb központi adminisztráció nélkül biztosítsa az intézményi és önkormányzati feladatok hatékony, a lehetı legkorszerőbb finanszírozását, úgy hogy az intézmények gazdálkodási jogköre a finanszírozási rendszer módosítása miatt ne sérüljön.

3 3 A rendszerben csak olyan pénzeszközöknek a központi finanszírozásba vonása történhet meg, amelyekre az intézménynek feladatai megvalósítása érdekében saját (és nem irányított) kötelezettségvállalásai alapján adott idıpontban, illetve pár napos idıszakban nincs szüksége, ugyanakkor a fizetési kötelezettség jelentkezése esetén azonnal, az átutalási megbízás pénzintézethez történı benyújtásával egyidejőleg automatikusan rendelkezésre áll. A forrásközpontosítás gyakorlatát tekintve az intézmények túlnyomó többségénél kis összegő, rövid idıtartamú és minden esetben átmeneti pénzeszközök vannak, ezért az új rendszer az intézmény pénzügyi lehetıségeit, feladatainak ellátását egyetlen napig sem korlátozhatja. Ezen összegek gyakorlatilag kamatbevételt szinte nem eredményeznek az intézménynél, hiszen a lekötetlen folyószámla összegek kamata minimális, a rövid rendelkezésre állási idı és az összegek nagysága miatt gyakorlatilag nincs lehetıség a lekötésre. Jelentısebb összegő saját bevétel hosszabb idıszakon keresztül csak néhány intézménynél jelentkezhet, akik számára a kamatbevétel-kiesés, az önkormányzatnál jelentkezı nagyobb összegő hitelkamat megtakarításból kompenzálódik, így a megyei önkormányzati rendszer érdekeit szolgálja. A rendszer lehetıséget ad a jogszabályilag, vagy szerzıdésileg kötelezıen külön számlán történı kezelésre kötelezett pénzeszközök elkülönítésére az idegen pénzeszközök esetében, például a letéti számlák nyitásának lehetıségével, illetve átruházott - egyedi elbírálás alapján elnöki hatáskörben. A rendszer a gazdálkodás mozgásterének szélesítését jelenti az önkormányzat és az intézmények számára, amely a jelenlegi rendszert kiegészítı, részben a Hivatal által vezetett (finanszírozás alakulása a tervezetthez képest), részben az intézmény által összeállított (a költségvetési elıirányzatok teljesítésének alakulásáról havi információ) és kicserélt információkkal segíti az intézményvezetés munkáját, döntéseinek kialakítását. Nevezetesen a rendszer: - megszőnteti a késedelmes fizetést és az annak nyomán jelentkezı késedelmi kamatfizetést, - a feladatok torlódása, váratlan finanszírozási szükségletek jelentkezése esetén, külön elbírálás és elemzés nélkül, szabályozott jelzés alapján lehetıvé teszi, és tulajdonképpen a kifizetéssel egyidejő a finanszírozási tervtıl eltérı (Pld.: max. az éves támogatás 5%-nak megfelelı) elıfinanszírozását hat havi visszapótlás mellett, az éves költségvetési rendeletben foglaltak szerint, - biztosítja az utófinanszírozással elnyert pályázatok zavartalan megvalósítását. (A pályázatok és egyéb feladatok finanszírozási igénye az intézményi lehetıségeket messze meghaladó összegő, esetenként és intézményenként több millió forint nagyságrendő.), - nagyban csökkenti az önkormányzat likviditási hitelfelvételének éves mértékét, annak kamatait, valamint az intézményfinanszírozás munkaidı ráfordításának nagyságát,

4 4 - minden nap megmutatja a megyei önkormányzat likviditását, esetleges hitelének tényleges és szükséges, illetve rendelkezésre álló mértékét. Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy a fenti elıterjesztést és indokolást figyelembe véve az alábbi határozati javaslatot fogadja el: Tatabánya, február 19. Dr. Völner Pál Határozati javaslat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. az önkormányzat és intézményei közötti, a feladatok finanszírozását szolgáló pénzforgalom lebonyolítására önkormányzati kiskincstárat mőködtet, melyben az adott idıpontban rendelkezésre álló források összessége az éves költségvetés, valamint elıirányzat-felhasználási és pénzellátási ütemterv alapján finanszírozza az ellátandó kötelezı és vállalt feladatok összességét. Ennek keretében a pénzforgalom lebonyolítása az alábbiak szerint történik: Az önkormányzat pénzeszközeit kezelı Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) az önkormányzat felügyelete alatt mőködı önálló- és részben önálló intézmények (továbbiakban: intézmények) költségvetését érintı pénzforgalmát az önkormányzat által választott pénzintézet kijelölt fiókjánál nyitott önálló költségvetési elszámolási számlán(-ról) bonyolítják, illetve házipénztárt mőködtethetnek. A Hivatal és az intézmények a költségvetésen kívüli idegen pénzeszközök kezelésére a Közgyőlés Elnökének elızetes tájékoztatása mellett letéti számlát nyithatnak. Az intézményi feladatok finanszírozása a tényleges szükségletek, a végrehajtott feladatok arányában, a pénzügyi és költségvetési szabályok és helyi szabályzatok elıírásait figyelembe véve benyújtott átutalások alapján, az intézmények saját bevételeinek finanszírozásba történı bevonásával, a Hivatal költségvetési elszámolási számlájáról, az önkormányzat felhatalmazása alapján - a pénzintézet intézkedésével - fedezet-lehívással történik.

5 5 Az intézmények az önkormányzati költségvetési támogatás terhére történı átutalási megbízásaikat és készpénzigényüket hetente egy alkalommal, e határozat 2.3 pontja által kijelölt napon nyújthatják be a pénzintézetnél. Az önkormányzat megbízása alapján a pénzintézet az intézmények költségvetési elszámolási számláján a napi záráskor rendelkezésre álló egyenleget a Hivatal költségvetési elszámolási számlájára irányítja át, melynek az intézmény számára a kifizetési szükségleteknek megfelelı visszatérítésérıl, az elızıekben leírt szabályok szerint a Hivatal köteles gondoskodni. Szabad pénzeszközeiket az intézmények felsıbb jogszabályi rendelkezés, illetve szerzıdési kötelezettség hiányában átmenetileg sem köthetik le, és nem különíthetik el külön számlán. Egyebekben a pénzforgalom lebonyolításának szabályait az illetékes vezetık a hatályos jogszabályok elıírásai, és a jelen határozat által megállapított keretek figyelembevételével, saját hatáskörben állapítják meg. 2. felhatalmazza és utasítja a Közgyőlés Elnökét és a Megyei Fıjegyzıt, hogy az önkormányzati kiskincstár fenti szabályok szerinti mőködésének bevezetéséhez a szükséges intézkedéseket tegye meg, a pénzintézettel történı finanszírozási szerzıdés módosítását az alábbiak figyelembevételével hatáskörben kezdeményezzék, illetve a kiskincstár mőködési keretszabályait a évi költségvetési rendeletbe építsék be. 2.1 Az intézmények bankszámlájára érkezı saját bevételük terhére, a jogszabályi elıírások és az elıirányzat felhasználási ütemterv figyelembe vétele mellett bármely napon kezdeményezhetnek tranzakciót. 2.2 Rendkívüli, a 2.1. ponttól eltérı esetben, külön felterjesztett kérésre, elnöki hatáskörben engedélyezhetı eseti tranzakciók lebonyolítása is. 2.3 Az önkormányzati támogatásból is fizetendı tranzakciókra heti egy alkalommal, csütörtökön kerülhet sor, ig, az önkormányzat számú számlájának terhére. 2.4 A pénzintézet az intézményektıl beérkezett átutalási megbízásokat elsıdlegesen az intézmény bankszámláján meglévı napi pénzeszköz terhére teljesíti, és ezt követıen terheli meg az önkormányzat fenti költségvetési elszámolási számláját.

6 6 2.5 Az önkormányzat megbízása alapján a pénzintézet az intézmények költségvetési elszámolási számláján a napi záráskor rendelkezésre álló egyenleget az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára irányítja át. 2.6 Az önkormányzat felhatalmazza az ERSTE BANK NYRT-t, hogy a költségvetési elszámolási számláról az általa finanszírozott intézmények munkabér fizetéséhez hatáskörében vezesse át a szükséges fedezetet. 2.7 Az ERSTE BANK NYRT. az intézményi számlákon a nap végén mutatkozó egyenleget lenullázza és az önkormányzat költségvetési számlája javára jóváírja. Határidı: a kiskincstári rendszer bevezetésére: legkésıbb június 30. a végrehajtásra: július 1-jétıl folyamatos Felelıs: Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke Dr. Péntek Péter, fıjegyzı és az intézmények vezetıi