Tananyag: KissBéla-KrebszAnna:Lineárisalgebra,többváltozósfüggvények,valószínűségszámítás,4.18.,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tananyag: KissBéla-KrebszAnna:Lineárisalgebra,többváltozósfüggvények,valószínűségszámítás,4.18.,"

Átírás

1 // KURZUS: Matematika II. MODUL:Valószínűség-számítás 30. lecke: A nagy számok törvényei Tananyag: KissBéla-KrebszAnna:Lineárisalgebra,többváltozósfüggvények,valószínűségszámítás,4.18., fejezet Elméleti összefoglaló A nagy számok törvényének Csebisev-féle alakja Haaξ1,ξ2,,ξn azonosvárhatóérétkűésszórásúfüggetlen valószínűségiváltozókm(ξi )=m várhatóértékkelésd(ξi)=σ szórással(i=1,2,,n),akkorp( ξ1+ξ2+ +ξnn m ε ) σ2ε2 n.tetszőlegesε>0 pozitívszám esetén. AnagyszámoktörvényénekCsebisev-félealakjafüggetlen,azonosvárhatóértékűésszórású valószínűségiváltozókszámtaniközepénekaközösvárhatóértéktőlvalóeltéréséreadbecslést. A nagy számok Bernoulli-féle törvénye Han függetlenkísérletetvégzünkegyp=p(a)valószínűségűa eseménymegfigyeléséreésa kísérleteksoránaza eseménykn-szerkövetkezetbe,akkorp( knn p ε) p (1 p)ε2 n, tetszőlegesε>0 pozitívszám esetén. AnagyszámokBernouli-féletörvényétáltalábanP( knn p <ε)=1 P( knn p ε) 1 p ( 1 p)ε2 n formábanannakbecslésérehasználjuk,hogyarelatívgyakoriságmilyen valószínűséggelközelítimegazadota eseményp valószínűségét. Mivelp (1 p) 14,ezértaBernouli-féletörvénybőlaP( knn p ε) 14 ε2 n egyenlőtlenségteljesüléseiskövetkezik,amiismeretlenp eseténisalkalmazhatóp( knn p <ε)=1 P( knn p ε) 1 14 ε2 n becsléstteszlehetővé. Központi (centrális) határeloszlás tétel Haaξ1,ξ2,,ξn,.azonoseloszlásúésvégesszórásúfüggetlenvalószínűségiváltozókegy sorozata,m(ξi)=m,ésd(ξi)=σ (i=1,2,.),akkora0várhatóértékűés1szórásúηn=ξ1+ ξ2+.+ξn n m n σ,(n=1,2,.)valószínűségiváltozóksorozataaszimptotikusanstandard normáliseloszlású,azazlim n P(ηn<x)=Φ(x),aholΦ(x)astandardnormáliseloszlás eloszlásfüggvényétjelöli. Kidolgozott feladatok coedu.sze.hu/print.php4?print_items= 1/7

2 30.1. Adjunkbecsléstara,hogylegalábbhányszorkelegyszabályosdobókockátfeldobnunk ahhoz,hogyannakvalószínűsége,hogyadobotszámokátlagalegalább0,1-deleltéravárható értéktől,0,05-nélkisebblegyen? Megoldás: Legyenξiazi-edikdobotszámotjelentővalószínűségiváltozó. Ekkorξivárhatóértéke:M(ξi)= =3,5, ξi2 várhatóértéke:m(ξi2)= =916, ξiszórásnégyzete:d2(ξi)=m(ξi2) M 2(ξi) 2,9167 AnagyszámoktörvényénekCsebisev-félealakjátalkalmazva: P( ξ1+ξ2+.+ξnn m ε) σ2ε2 n Mostm=3,5,σ2 2,9167 ésε=0,1. Behelyetesítve:P( ξ1+ξ2+.+ξnn 3,5 0,1) 2,91670,01 n Afeladatbanszereplőfeltételteljesül,ha2,91670,01 n 0,05, ebbőlaztkapjuk,hogyn 5833,4. Tehátabecslésünkszerintlegalább5834-szerkelfeldobniakockátahhoz,hogyafeladatban kiszabotakteljesüljenek Valamelytermékbenaselejtekarányátszeretnénkmegálapítani.Ehhez12000mérést végeztekés358selejtettaláltak.adjunkbecsléstannakvalószínűségére,hogyakapotrelatív gyakoriság0,005-nélkevesebbeltérelaténylegesértéktől,vagyisannakvalószínűségétől,hogy egyvéletlenszerűenválasztottermékselejtes! Megoldás: Amérésekszáma:n=12000,aselejtekszámak=358,ebbőlarelatívgyakoriság:kn =0,02983.Reményeinkszerintaselejtvalószínűségeezenértéktőlnem téreltúlságosan.mivelaz ap valószínűségnem ismert,ezértanagyszámokbernouli-féletörvényénekalábbialakjátkel használnunk:p( kn p <ε) 1 14 ε2 n. Jelenesetbenε=0,005. Behelyetesítveaztkapjuk,hogy1 14 ε2 n=1 14 0, =16 Vagyiscsupánaztálíthatjuk,hogyakapotrelatívgyakoriságérték16-nálnagyobb valószínűséggel0,005-nélkevesebbeltérelazismeretlenp valószínűségtől.nyilváneznem túl meggyőzőérték,tehátavizsgáltmintaelemszámánaknövelésérevanszükség Adjunkbecsléstara,hogylegalábbhányszorkelegyszabályosdobókockátfeldobniahhoz, hogya4-esekrelatívgyakoriságalegalább0,9valószínűséggel0,02-nálkevesebbeltérel16-tól! Megoldás: AlkalmazzukanagyszámokBernouli-féletörvényét!P( kn p <ε) 1 14 ε2 n Afeladatbanp=16 ésε=0,02. Hateljesül,hogy1 p (1 p)ε2 n 0,9,akkorakívántfeltételnekiselegettetünk. 1 p (1 p)ε2 n 0,9,vagyis ,0004 n 0,9,ebbőln 3472,2. Tehátbecslésünkszerintlegalább3473-szorkelfeldobniakockát Egytömegtermelésbenkészülőterméketvizsgálunk,hatalmasmennyiségál rendelkezésünkre.becsüljükmeg,hogylegalábbhányeleműmintátkelvenniahhoz,hogyahibás termékekarányát95%-osbiztonsággal,0,05-nálkisebbeltérésselmegtudjukadni! Megoldás: Mivelnem ismertaz,hogyegytermékmekkoravalószínűséggelhibás,ezértabernouli- coedu.sze.hu/print.php4?print_items= 2/7

3 féletörvényalábbialakjátkelhasználnunk:p( kn p <ε) 1 14 ε2 n. Mostε=0,05 és1 14 ε2 n 0,95 teljesülésétkelvizsgálni. Behelyetesítve:1 14 0,0025 n 0,95,ebbőln Tehátlegalább2000eleműmintátkelvenni Népszavazásonegybizonyoskérdéseldöntéséhez50%+1beleegyezőszavazatravan szükség.aszavazatokfeldolgozásánakegykoraiszakaszábanazttapasztaljuk,hogy szavazóközül180000szavazotigennelafeltetkérdésre.mekkoraannakvalószínűsége,hogya népszavazásonazigenszavazatokszerezzenektöbbséget? Megoldás: Jelenálásszerintabeleegyezőszavazatokrelatívgyakorisága =0,45. Ahhoz,hogyazigeneklegyenektöbbségbenp>0,5 szükséges,tehátbernoulitételébenε>0,05 kel. Atételszerint:P( kn p ε) 14 ε2 n. ε=0,05 ésn= eseténahelyetesítésiérték: 14 ε2 n=14 0, =0,00025.(0,05-nálnagyobbε eseténennélmégkisebbértéket kapunk) Tehátbecslésünkszerintazigenszavazatoktöbbségének0,00025avalószínűsége(0,025% - "gyakorlatilagnula") Egyfűrészüzemben2cm vastagdeszkákatkészítenek,atapasztalatszerint2mm szórással. Raktározáskor100dbdeszkakerülközvetlenülegymásra.Milyenmagastárolóhelyiségrevan szükségahhoz,hogyadeszkák90%-osvalószínűséggelelférjenekbenne? Megoldás: Azegyesdeszkákvastagságaegymástólfüggetlen,azonoseloszlásúvalószínűségi változónaktekinthető(ugyanotkészültek),m(ξ)=20mm várhatóértékkel,ésd(ξ)=2mm szórással.aközpontihatáreloszlástételszerintfüggetlen,azonoseloszlásúvalószínűségiváltozók összegénekstandardizáltjaközelítőlegstandardnormáliseloszlású,azaz P(ξ1+ξ2+.+ξn n M(ξ)n D(ξ)<x) Φ(x),aholΦ(x)astandardnormáliseloszlás eloszlásfüggvényétjelöli. Akérdéstulajdonképpenaz,hogymiazazérték,aminélavalószínűségiváltozókösszege90% valószínűséggelkisebb,vagyismilyenx eseténleszφ(x)=0,9. Táblázatbólkikeresveadódik,hogyx=1,28. Aztkapjuktehát,hogyP(ξ1+ξ2+.+ξn n M(ξ)n D(ξ)<1,28) 0,9. Behelyetesítveaszövegbenszereplőértékeket:P(ξ1+ξ2+.+ξ <1,28)=P( ξ1+ξ2+.+ξ100<25,6+2000)=p(ξ1+ξ2+.+ξ100<2025,6) 0,9 Tehátadeszkahalom magassága(adeszkákvastagságánakösszege)0,9valószínűséggel202,56 cm-nélkisebb,vagyislegalábbilyenmagastárolóhelyiségrevanszükség Egy100személyessétahajókapitányahosszúidőalatazttapasztalja,hogyajeggyel rendelkezőknekmindössze90%-ajelenikmegabeszálásnál.ezenfelbuzdulvaegyalkalommal 110jegyetadel.Miavalószínűsége,hogyleszolyanutas,akinem férfelahajóra? Megoldás: Feltételezhetjük,hogyazutasokegymástólfüggetlenüldöntenekaról,hogyutaznak coedu.sze.hu/print.php4?print_items= 3/7

4 vagysem.átlagosan90%-ukdöntazutazásmelet,tehátannakvalószínűsége,hogyegybizonyos utasmegjelenikabeszálásnálp=0,9. Mindenegyesjeggyelrendelkezőutashozrendeljünkegyvalószínűségiváltozót:ξi:{1,haaziedikutasutazik0,hanem Azeloszlása:ξi:{100,90,1 Azinduláskormegjelentekszámaaξi-kösszegelesz.Halegalább101utasjelenikmeg beszálásnál,akkorvalakinekbiztosannem juthely.tehátakérdésannakvalószínűsége,hogyaξi -kösszegenagyobb100-nál. P(ξ1+.+ξ )=1 P(ξ1+.+ξ<110101) AP(ξ1+.+ξ<110101)valószínűségmeghatározásáhozhasználjukfelaközpontihatáreloszlás tételt. M(ξi)=0,9,D(ξi)=0,9 0,9 0,9=0,3 P(ξ1+.+ξ<110101)=P(ξ1+.+ξ ,9110 0,3< ,9110 0,3)=P(ξ1 +.+ξ ,1464<0,6356) Φ(0,6356),aholΦ astandardnormáliseloszlás eloszlásfüggvényétjelöli.táblázatbólφ(0,6356) 0,7375. Tehátkb.73,75% annakavalószínűsége,hogyvalakinem férfelahajóra Micimackómézetakartlopniaméhektől,derajtavesztet:minda200méhecskeegyszere támadtrá.tudjuk,hogymindenegyesméh0,4valószínűséggelcsípimegatolvajt.mia valószínűsége,hogymicimackó50csípésnélkevesebbelmegússzaakalandot? Megoldás: Másirányútanulmányainkból(biológia,élővilág,környezetismeret,stb.)tudjuk,hogy egyméhecskecsakegyszertudcsípni.ígymindenegyesméhecskéhezrendelhetünkegy valószínűségiváltozót: ξi:{1,haazi-edikméhecskecsípet0,hanem Eloszlása:ξi:{100,40,6 Várhatóértéke:M(ξi)=0,4,szórása:D(ξi)=0,4 0,4 0,4 0,4898. Acsípésekszámátξivalószínűségiváltozókösszegekéntkapjuk.Akérdésannakvalószínűsége, hogyezazösszeg50-nélkevesebb-e.eztavalószínűségetismétaközpontihatáreloszlástétel segítségévelhatározhatjukmeg: P(ξ1+.+ξ<20050)=P(ξ1+.+ξ M(ξi)200 D(ξi)< M(ξi)200 D(ξi) )=P(ξ1+.+ξ ,9268< 4,331) Φ( 4,331)=1 Φ(4,331)=1 1=0 Megjegyzés:Φ(4,331)értékenem mindenholszerepelatáblázatban,demivelmárφ(3 )=0, ,ezértezazérték1-nekvehető. Tehát0annakvalószínűsége,hogyMicimackó50csípésnélkevesebbelmegússzaakalandot. Ellenőrző kérdések 1. feladat Egy szabályos pénzérmét 1000-szer feldobunk. A Bernoulli-féle törvénnyel becsülve mekkora lehet annak valószínűsége, hogy a fejek számának relatív gyakorisága legalább 0,05-dal eltér 1 2 -től? coedu.sze.hu/print.php4?print_items= 4/7

5 legfeljebb110 legalább110 pontosan110 legfeljebb0,05 2. feladat Egy ismeretlen valószínűségű esemény valószínűségét szeretnénk megbecsülni a relatív gyakorisággal. Adjunk becslést a Bernoulli-féle törvénnyel arra, hányszor kell végrehajtani az adott esemény megfigyelésére vonatkozó kísérletet, ha azt akarjuk, hogy a relatív gyakoriság legalább 0,95 valószínűséggel 0,1-nél kevesebbel térjen el a valószínűségtől? legalább950 legalább500 legalább1000 legalább feladat Egy játékban 0,5 valószínűséggel nyerünk, vagy 0,5 valószínűséggel veszítünk 100 Ft-ot. A nagy számok törvényének Csebisev-féle alakját felhasználva adjunk becslést arra, hogy hány játék után mondhatjuk el: a nyereményünk átlaga legalább 90%-os valószínűséggel 0,05-nál kevesebbel tér el a várható értéktől? legalább4 107 legalább5 106 legalább4 106 legalább feladat Egy alkalommal a 100 fős évfolyam számára kiírt "Valószínűség számítás coedu.sze.hu/print.php4?print_items= 5/7

6 és matematikai statisztika" című előadást egy 90 fő befogadására alkalmas terembe tették. A hallgatók egymástól függetlenül 0,8 valószínűséggel mennek el az órára. Mi lehet annak a valószínűsége, hogy minden megjelent befér? 0,8888 0,7365 0,001 0, feladat Valamely típusú alkatrész élettartama exponenciális valószínűségi változó 200 óra várható értékkel. Ha az alkatrész meghibásodik, akkor azonnal cserélik, időveszteség nélkül. Tudjuk, hogy az alkatrész hiányában a teljes berendezés működésképtelen. Ha 100 ilyen alkatrész áll rendelkezésünkre, akkor mi a valószínűsége, hogy legalább óráig működőképes marad a berendezés? 0,9772 e ,3842 0, feladat Adott 80 darab független, azonos eloszlású valószínűségi változó, melyek várható értéke 10, szórása 4. Annak valószínűsége, hogy ezek átlaga nagyobb, mint 11: 0,9875 0,2236 0,0125 0,0257 coedu.sze.hu/print.php4?print_items= 6/7

7 7. feladat Egy érmét 1000-szer feldobva 452 fejet és 548 írást kapunk. A Bernoullitörvény alapján mi lehet annak valószínűsége, hogy az érme szabályos? legfeljebb0,1085 legalább0,1085 legalább0,8915 legfeljebb0,8915 coedu.sze.hu/print.php4?print_items= 7/7

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás,

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás, // KURZUS: Matematika II. MODUL: Valószínűség-számítás 22. lecke: A teljes valószínűség tétele és a Bayes-tétel Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás,

Részletesebben

Feladatok és megoldások a 8. hétre Építőkari Matematika A3

Feladatok és megoldások a 8. hétre Építőkari Matematika A3 Feladatok és megoldások a 8. hétre Építőkari Matematika A3 1. Oldjuk meg a következő differenciálegyenlet rendszert: x + 2y 3x + 4y = 2 sin t 2x + y + 2x y = cos t. (1 2. Oldjuk meg a következő differenciálegyenlet

Részletesebben

P (ξ < 490) = F ξ (490) = Φ( 490 m ) = 0.03 10

P (ξ < 490) = F ξ (490) = Φ( 490 m ) = 0.03 10 Valszám-megoldások. Feladat. Legyen P (A =, 3 és P (B =, 6... Kérdés. Mennyi P (A + B, P (AB, ill. P (A B, ha A és B függetlenek?... Megoldás. Ha A és B függetlenek, akkor A és B, valamint B és A, valamint

Részletesebben

24. Valószínűség-számítás

24. Valószínűség-számítás 24. Valószínűség-számítás I. Elméleti összefoglaló Események, eseménytér A valószínűség-számítás a véletlen tömegjelenségek vizsgálatával foglalkozik. Azokat a jelenségeket, amelyeket a figyelembe vett

Részletesebben

Sorozatban gyártott termékek minőségellenőrzése

Sorozatban gyártott termékek minőségellenőrzése Gyártásközi minőség-ellenőrzés Késztermék minőség-ellenőrzése Sorozatban gyártott termékek minőségellenőrzése Gyártásközi minőség-ellenőrzés Késztermék minőség-ellenőrzése Minőségellenőrzés a cári Oroszországban

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika középszint

Részletesebben

MATEMATIKA A 10. évfolyam

MATEMATIKA A 10. évfolyam MATEMATIKA A 10. évfolyam 1. modul Logika Készítette: Vidra Gábor Matematika A 10. évfolyam 1. modul: Logika Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a A Valószínűségszámítás II. előadássorozat hatodik témája. ELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG ÉS ELTÉTELES VÁRHATÓ ÉRTÉK A feltételes valószínűség és feltételes várható érték fogalmát nulla valószínűséggel bekövetkező

Részletesebben

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY KÖRZETI SZÓBELI FORDULÓ 2005. OKTÓBER 29. 5. osztály

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY KÖRZETI SZÓBELI FORDULÓ 2005. OKTÓBER 29. 5. osztály 5. osztály Józsi bácsi egy farkassal, egy kecskével és egy fej káposztával egy folyóhoz érkezik, amin át szeretne kelni. Csak egy olyan csónak áll rendelkezésére, amellyel a felsoroltak közül csak egyet

Részletesebben

Matematika kisérettségi

Matematika kisérettségi Matematika kisérettségi 2010. május 11. I. rész Fontos tudnivalók 1. A feladatok megoldására 30 percet fordíthat, az idő elteltével a munkát be kell fejeznie. 2. A megoldások sorrendje tetszőleges. 3.

Részletesebben

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI MÉRÉSI EREDMÉYEK POTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI. A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk

Részletesebben

EMELTSZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

EMELTSZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE EMELTSZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE KÉSZÍTETTE BRÓSCH ZOLTÁN 2014.06.27. Bevezetés,, A matematikához nem vezet királyi út. (Eukleidész) Korábban elkészítettem a közép szintű matematika

Részletesebben

11. Geometriai transzformációk

11. Geometriai transzformációk 11. Geometriai transzformációk I. Elméleti összefoglaló Geometriai transzformációknak nevezzük azokat a függvényeket, amelyeknek az értelmezési tartománya és értékkészlete is ponthalmaz. Ha a transzformáció

Részletesebben

I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai

I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai 2. modul: MŰVELETEK A RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN 9 I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai Természetes számok 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7, 8; 9; 10; 11; 12... Módszertani megjegyzés: Ráhangolódás, csoportalakítás

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Kombinatorika

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Kombinatorika MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Kombinatorika A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

Baran Sándor. Feladatok a hipotézisvizsgálat

Baran Sándor. Feladatok a hipotézisvizsgálat Baran Sándor Feladatok a hipotézisvizsgálat témaköréből mobidiák könyvtár Baran Sándor Feladatok a hipotézisvizsgálat témaköréből mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTŐ Fazekas István Baran Sándor Debreceni

Részletesebben

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE*

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* A LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* BARTUS TAMÁS A tanulmány azt vizsgálja, hogy logisztikus regressziós modellek értelmezésére jobban alkalmasak-e a marginális hatások (feltételes valószínűségek

Részletesebben

GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK

GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK 0611. MODUL GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK Hány eset van? KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA 0611. Gondolkodási módszerek Hány eset van? Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Kockázati modellek (VaR és cvar)

Kockázati modellek (VaR és cvar) Kockázati modellek (VaR és cvar) BSc Szakdolgozat Írta: Kutas Éva Matematika BSc Alkalmazott matematikus szakirány Témavezet Mádi-Nagy Gergely egyetemi adjunktus Operációkutatási Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Halmazok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Halmazok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Halmazok A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Méretlánc átrendezés elmélete

Méretlánc átrendezés elmélete 1. Méretlánc átrendezés elmélete Méretlánc átrendezés elmélete Egyes esetekben szükség lehet, hogy arra, hogy a méretláncot átrendezzük. Ezeknek legtöbbször az az oka, hogy a rajzon feltüntetett méretet

Részletesebben

7. témakör: kombinatorika. Kidolgozott feladatok:

7. témakör: kombinatorika. Kidolgozott feladatok: 7. témakör: kombinatorika Kidolgozott feladatok:.) A színházba egy fős baráti társaság jegyei egymás mellé szólnak. Hányféleképpen ülhetnek le egymás mellé? Hányféleképpen ülhetnek le akkor, ha András

Részletesebben

Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:...

Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:... Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:... 1. Az A halmaz elemei a háromnál nagyobb egyjegyű számok, a B halmaz elemei pedig a húsznál kisebb pozitív páratlan számok. Sorolja fel az halmaz elemeit!

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 0511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA El sz Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 7. évfolyam II. kötetéhez TEX 014. június. 0:43 (1. lap/1. old.) Matematika

Részletesebben