HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014."

Átírás

1 HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0

2 1

3 I. Intézményi adatok 1. Az intézmény általános célja, feladata és alapelve 1.1. A HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: intézmény) szolgáltatásainak biztosításával célunk, hogy a mőködési területünkön élı, szociálisan hátrányos helyzető, egészségügyi, mentálhigiénés állapotuk miatt rászorult emberek intézményi szolgáltatások keretében történı ellátásban részesüljenek. Célunk továbbá a gyermekek törvényben foglalt jogainak érvényesítéséhez, a szülıi kötelességek teljesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelızéséhez és megszüntetéséhez nyújtott széleskörő, szükség esetén alternatív eszközöket is alkalmazó szociális munka. Az Alapító Okiratban is rögzített szolgáltatások nyújtásával a szociális és gyermekvédelmi feladataink végzése során tiszteletben tartjuk a családok életmódját, életstratégiáját, szokásrendszerét és tradícióit, támogatást nyújtunk a gyermekek ellátására, gondozására, testi, szellemi fejlıdésére, szocializációjára vonatkozó szülıi, gondozói tevékenység ellátásához. Hangsúlyos feladatunk, hogy szervezzük és összehangoljuk az intézményi ellátásban részesülık szociális biztonságának megırzése érdekében nyújtott szolgáltatásokat, információt nyújtsunk és megismertessük e tevékenységek és egyéb szociális szolgáltatások tartalmát és eljárási rendjét, támogassuk az azokhoz való hozzáférést. Feladataink eredményes teljesítése érdekében együttmőködünk a szociális és gyermekjóléti ellátó tevékenységhez kapcsolódó más szervezetekkel és intézményekkel, figyelemmel kísérjük a szociális és gyermekjóléti ellátások jogszabályi környezetének változását, más szolgáltatók eredményeit. A szakterületet érintıen részt veszünk pályázatokon, új innovatív programok kidolgozásában. A megfogalmazott célhoz kapcsolódóan intézményünk a preventív és korrektív rendszerszemlélető szociális munka keretében komplex segítséget nyújt az intézmény szolgáltatásait igénybevevık önálló életvitelének és készségeinek erısítéséhez, önkéntesek és segítı közösségek bevonásával. A munkánk során kulcsfontosságú a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával klienseink érdekének, a gyermekek védelmének szem elıtt tartása. Ebbıl következıen munkánk során tudatosan vállaljuk: ismereteink, készségeink és értékrendünk folyamatos fejlesztését, a szociális munka etikai kódexében rögzített normák betartását, önismeretünk, személyiségünk folyamatos fejlesztését, 2

4 szakmai tudásunk folyamatos gyarapítását, a forrásrendszerekkel való kapcsolat kiépítését, a meglı kapcsolatok formálását, a kliensek problémamegoldó kapacitásának, eszköztárának fejlesztését, a hátrányos helyzetőek és a kisebbségben élık társadalmi képviseletét, társadalmi normák, értékek közvetítését a kliensek felé, a helyi szociálpolitika formálását, a társadalmi szolidaritás erısítését Alapelveink Az emberi méltóság tisztelete, az önkéntesség, az együttmőködésen alapuló személyes szolgáltatás, a szolgáltatásokhoz való egyenlı hozzáférés, az egyén szükségleteire szabott segítségnyújtás; valamint az egyént körülvevı természetes és mesterséges erıforrások közötti hatékony, egymást segítı, építı jellegő együttmőködés. Munkánknak irányt ad a szociális munka etikai kódexe: nemre, korra, társadalmi és etnikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyızıdésre, nemi irányultságra, fogyatékosságra és egészségi állapotra való tekintet nélkül, valamint bármely egyéb hátrányos megkülönböztetés kizárásával végezzük. Szakmai tevékenységünk során a titoktartást és az információk felelıs kezelését biztosítjuk Az intézmény adatai, szervezeti egységei HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat jogelıdjei: Az intézmény 1991 októberében alakult, mint HÍD Családsegítı Szolgálat, a Budakeszi Önkormányzat és a Magyar Karitász közös alapításával november 1-jel az intézmény kibıvült a gyermekvédelmi törvény által elıírt Gyermekjóléti Szolgálattal ben a Magyar Karitász felbontotta a szerzıdést a Budakeszi Önkormányzattal, kivált az intézménybıl ban intézményünk látta el Telki település gyermekjóléti feladatait, intézményi társulást hozott létre Budakeszi HÍD Családsegítı Szolgálat és Gyermekjóléti Társulás 2005-ben a Budakeszi Önkormányzat intézményükhöz integrálta a Gondozási Központot (nappali ellátás, házi segítségnyújtás, étkeztetés feladatait) HÍD Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Szociális Központ 2006-ban a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szakfeladattal bıvült az intézmény ben intézményfenntartó társulás jött létre Remeteszılıs és Tök településekkel ban az intézményfenntartó társulási megállapodás módosult: Remeteszılıs felmondta a társulási megállapodást, helyette Budajenı csatlakozott a társuláshoz. 3

5 Az intézmény a szolgáltatási körébe tartozó feladatait a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló i III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a Gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló i XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), a végrehajtásukra kiadott kormányrendeletek és ágazati miniszteri rendeletek, valamint a társult települési Önkormányzatok Képviselı testületeinek rendeletei határozzák meg. Budakeszi, Budajenı és Tök települések önkormányzatai úgy döntöttek, hogy július 1- tıl Budakörnyéki Önkormányzati Társulás keretében mőködtetik a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat. A társult Önkormányzatok és elérhetıségeik: a) Budakeszi Város Önkormányzata Budakeszi, Fı utca 179. Tel: b) Budajenı Község Önkormányzata Budajenı, Fı utca 1-3. Tel: c) Tök Község Önkormányzata Tök, Fı utca 1. Tel: Önkormányzati Társulásban mőködtetett alapszolgáltatások: a) családsegítés b) házi segítségnyújtás c) jelzırendszeres házi segítségnyújtás d) nappali ellátás e) szociális étkeztetés f) gyermekjóléti szolgáltatás A társulás leglényegesebb elemei: - a közös térségi gondolkodás, - a közös fejlesztések, - a térségben az ellátottak valamennyi szolgáltatáshoz való hozzájutása, - a gazdaságos mőködtetés. Az intézmény feladatait önálló szakmai szervezeti egységek útján látja el. 4

6 Az intézmény székhelye, telephelye és az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségei: Székhely: Budakeszi, Fı utca 103. Telephely: Budakeszi, Erdı utca 83. Az ellátottak számára nyitva álló helyiség: 2093 Budajenı Kossuth Lajos. u Tök, Kútvölgy tér 14. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: Szakágazat száma és megnevezése: Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül A költségvetési szerv alaptevékenységei kormányzati funkció szerint: Idıskorúak, demens betegek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Az integrált intézményben az ellátást és szolgáltatást biztosító szakmai önálló szervezeti egységek szakfeladatait és az intézményi struktúrát részletesen a Szervezeti és Mőködési Szabályzat tartalmazza. Az intézmény szakmai, szervezeti egységei és hatásköreiben meghatározott feladatok közötti megosztásáról az intézmény vezetıje gondoskodik. A szervezeti egységeket szakmai vezetık irányítják, akiket az intézményvezetı bíz meg Partnerintézményekkel történı együttmőködés módja Az intézmény szervezeti egységei számára az ágazati szabályozások értelmében alapvetı feladat a szolgáltatások szervezése, koordinálása, a szociális és gyermekvédelmi észlelı- és jelzırendszer mőködtetése, a veszélyeztetı élethelyzetek megelızése érdekében. Az észlelıés jelzırendszer tagjait, az együttmőködés módját és a jelzési kötelezettség elmulasztásának következményeit az Szt. és a Gyvt. szabályozza. Az észlelı- és jelzırendszer tagjaival és a partnerintézményekkel való együttmőködés módját a szóbeli vagy írásos együttmőködési megállapodás tartalmazza. A megállapodás megkötését megelızi a személyes találkozás, kölcsönös látogatás, az együttmőködés alapjának, módjának tisztázása, a szükséges adminisztrációs rend kidolgozása, az esetleges nyomtatványok (pl. jelzılap) elkészítése. Az Együttmőködési Megállapodás az intézmény mőködési dokumentumainak része, mely valamennyi munkatárs számára ismert és elérhetı kell, hogy legyen. A partnerektıl, az észlelı- és jelzırendszeri tagoktól érkezett írásos jelzésre írásban, a szóbeli jelzésre szóban tesz visszajelzést az esetért felelıs munkatárs. 5

7 1.5. A szakmai egységek közötti együttmőködés módja Munkaértekezlet Az intézmény vezetıje szükség szerint, de ente legalább egy alkalommal munkaértekezletet hív össze és tart, melyre meghívást kap az intézmény valamennyi fı- és részfoglalkozású dolgozója. Az értekezlet napirendjét az intézményvezetı állítja össze. Az értekezleten lehetıséget kell biztosítani arra, hogy a dolgozók véleményüket, észrevételeiket kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel, és azokra választ kapjanak. Az intézményvezetı az összefoglalói értekezleten: beszámol az intézmény eltelt idıszak alatt végzett munkájáról, értékeli az intézmény programjának, munkatervének teljesítését, értékeli az intézményben dolgozók élet-, és munkakörülményeinek alakulását, ismerteti a következı idıszak feladatait. Az intézmény szintén ente tőz- és munkavédelmi oktatás céljából munkaértekezletet tart, mely értekezlet a tőz- és munkavédelemmel kapcsolatos kérdések fóruma. A két értekezlet megtartása történhet összevontan is. Az értekezletrıl írásos összefoglaló anyagot (továbbiakban: emlékeztetı) kell készíteni, jelenléti ív kíséretel, melyen fel kell tüntetni az esetleges távolmaradás okát is Vezetıi értekezlet Az intézmény vezetıje szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal vezetıi értekezletet tart. A vezetıi értekezleten részt vesznek a szakmai szervezeti egységek vezetıi és a gazdasági ügyintézı (szociális asszisztens). Az értekezleten a szakmai vezetık és a szociális asszisztens beszámolnak az adott idıszakban végzett tevékenységükrıl: a csoportok közötti együttmőködésrıl, a munkamegosztásról, az elvégzett feladatokról, a soron következı, vagy folyamatban lı feladatok szervezési, eszközgazdálkodási, pénzügyi igényeirıl, meghatározzák és rögzítik az operatív szervezési, munkaszervezési intézkedéseket. 6

8 Intézményi team A team üléseit az intézmény vezetıje vezeti, szükség esetén gondoskodik külsı résztvevı meghívásáról. Üléseit havonta, elıre meghirdetett idıpontban tartja, a szervezeti egység szakdolgozóinak a részvétel kötelezı. Az intézményi team célja: közös esetek megbeszélése, feladatok tisztázása, az intézmény mőködésel, életel kapcsolatos információk átadása Team megbeszélés Az intézmény szervezeti egységei heti rendszerességgel, keddi napokon team megbeszéléseket tartanak, melyet a szakmai vezetık szerveznek és irányítanak. A megbeszélések alkalmat adnak az esetek megbeszélésére, az intézmény és a szakmai csoport mőködésel kapcsolatos kérdések, felvetések, javaslatok, tények átadásához, megvitatásához. Az esetmegbeszélésekrıl, team megbeszélésekrıl minden esetben írásos dokumentáció (feljegyzés) készül. 2. Ellátottak körének demográfiai mutatói, szociális jellemzık, ellátási szükségletek 2.1. Az ellátottak köre A társult önkormányzatok Budakeszi, Budajenı, Tök települések - közigazgatási területén élı szociális és mentálhigiénés segítséget igénylı veszélyeztetett egyének, családok, gyermekek, és különbözı közösségi csoportok, valamint egyéb ügyeik viteléhez segítséget igénylı személyek. A szolgáltatást igénybe vevık köre kiterjed a pszichológiai és jogi segítséget igénylı egyénekre is Budakeszi város demográfiai mutatói Az elmúlt három tizedben sokan telepedtek le Budakeszin, új településrészek keletkeztek. A korábbi társadalmi szerkezetet az agglomerációs hatás lényegesen átalakította. Az egyik jellemzı réteg a helyben, környéken és a fıvárosban dolgozó köztisztviselıké, közalkalmazottaké, illetve a különbözı vállalkozásoknál és intézményeknél dolgozó alkalmazottaké. A másik domináló réteg a vállalkozók és gazdasági intézményi vezetık csoportja. A felfelé mobilizáló igényes, sıt gazdag életmódú csoportokkal szemben Budakeszit a terjedı elszegényedés és a leszakadó rétegek növekvı aránya egyaránt jellemzi. A hagyományos nagy sváb porták felaprózódtak és a fıváros árnyékában meghúzódó szegénység átszövi a települést. Más megközelítésben valamennyi rétegen belül jelentıs az ideiglenesen itt lakók és szociálisan is instabil életmódúak aránya. 7

9 Számos civil szervezet, nonprofit intézmény, egyház, baráti közösség szervezi a társadalmi életet, több szervezet, kiscsoport és rendezvény ad lehetıséget a közösségi életre. A sokszínőség és a társadalmi feszültségek tehát egyszerre jellemzik Budakeszit és ezek kedvezıtlen hatásaira - különösen a gyermek és ifjúsági korosztályok esetében - kell figyelmet fordítani. Budakeszin az agglomerációs elszívó hatás sokkal inkább érvényesül, mint Pest megye többi településein. Budakeszirıl és környékérıl a foglalkoztatottak nagy része a fıvárosban dolgozik. Demográfiai adatok: 0-2 esek száma 3-5 esek száma 6-13 esek száma esek száma esek száma esek száma esek száma esek száma 80-X esek száma Összesen KSH es adatai szerint A hez képest a lakosság létszáma 1,3%-kal nıtt, ezen belül a gyermekek létszáma is nıtt. A 60 feletti lakosság aránya 24 %. A város intézményei: 1 bölcsıde (45 fı), 3 óvoda (566 fı), 1 általános iskola (822 fı), zeneiskola, 2 gimnázium (770 fı), gyermek- és háziorvosi rendelı, védınıi szolgálat, szakorvosi rendelı, valamint kulturális intézmények: mővelıdési központ és könyvtár Budajenı község demográfiai mutatói Budajenı Budapesttıl 20 km-re nyugatra, a Zsámbéki medence peremén fekszik. A régi és az új, a falusi és a városi mentalitás érvényesül. A település közúton, Budapestrıl induló volán buszjáratokkal közelíthetı meg. A lakosság száma folyamatosan növekszik, elsısorban a beköltözések miatt. A 90-es ekben kiépültek az alapközmővek, de igazán jelentıs fejlesztések az utóbbi 10 idıszakára esnek. A fejlesztések fı célja a minıségi lakóterületi fejlesztés, és a turisztikaiidegenforgalmi vonzerı növelése. A fıváros vonzáskörzetében lı községünk lakosságának tetemes része Budapesten dolgozik, de számottevıen érvényesül a számítógépes hálózaton végzett otthoni munkavégzés. 8

10 Demográfiai adatok: 0-2 esek száma 3-5 esek száma 6-13 esek száma esek száma esek száma esek száma esek száma esek száma 80-X esek száma Összesen KSH es adatai szerint A hez képest a lakosság létszáma 1,2 %-kal, ezen belül a gyermekek létszáma 7 fıvel nıtt. A 60 feletti lakosság aránya: 25 % A község intézményei: 1 óvoda (115 fı), férıhellyel, általános iskola (153 fı), orvosi rendelı Tök község demográfiai mutatói Tök község Budapesttıl 30 km-re, a Zsámbéki-medence peremén fekszik. Természeti adottsága és szolgáltatásai rén a falusi turizmus vérkeringésébe is be kíván csatlakozni. Tök községben több közösséget szervezı civil szervezet mőködik. Demográfiai adatok: 0-2 esek száma 3-5 esek száma 6-13 esek száma esek száma esek száma esek száma esek száma esek száma 80-X esek száma Összesen KSH es adatai szerint A vizsgált idıszakban a lakosság létszáma csökkent, ezen belül a 18 alattiak létszáma is csökkent. A 60 feletti lakosság aránya: 20% A község intézményei: 1 óvoda 52 férıhellyel, Tök község Zsámbékkal történı megállapodás alapján látja el az általános iskolai feladatokat, ahol ente kiskorú tanul, Orvosi Rendelı, Mővelıdési Ház A társult települések szociális jellemzıi: Az idıskorúak problémái Az idıs lakosság száma mindhárom településen 16,5 %. Jellemzıen nagyobb részük egyedül él, gondozásra szorul. Sokan közülük természetes erıforrással nem rendelkeznek, továbbá 9

11 alacsony a nyugdíjuk. Létfenntartásukra egyre kevesebb pénzt tudnak fordítani (pl. főtés, gyógyszer, étkezés). Az egészségügyi gondokkal és a fogyatékkal élık problémái A tartósan beteg aktív korúak száma folyamatosan növekszik. Alacsony jövedelmük miatt hátrányos helyzetbe kerülnek egészséges társaikkal szemben. A társult településeken a fogyatékkal élık száma csekély. Országos és helyi probléma, hogy a munkáltatók közül viszonylag kevesen élnek a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatását elısegítı támogatási lehetıségekkel, így ebben a körben is többen küzdenek anyagi gondokkal. Szenvedély és pszichiátria gondokkal küzdık problémái Nagy gondot jelent mindhárom településen a szenvedély és pszichiátria problémával küzdık számának emelkedése. Betegség tudatuk nincs, ezáltal környezetükre is negatív hatással vannak. Gyakran kerülnek olyan konfliktusos helyzetekbe, melynek súlyos következményei lesznek. Az anyagi ellehetetlenülés is gyakran fenyegeti ıket. Foglalkoztatással kapcsolatos problémák Intézményünknél álláskeresıként nyilvántartott munkavállalók számában 2009-ben ugrásszerő növekedés volt tapasztalható a megelızı ekhez viszonyítva, mely azóta is emelkedést mutat ben a gazdasági válság kapcsán kialakult munkaerı piaci válság következtében mintegy 50%-os emelkedés volt tapasztalható az álláskeresık számában az elızı azonos idıszakához képest, hozzáte, hogy már szeptemberében is lehetett érzékelni a pénzügyi válság elsı jeleit, következményeit ben az elızı hez képest 45%-kal emelkedett az álláskeresık száma. A jelenlegi nyilvántartásban szereplı álláskeresık körében jelentıs a 40 felettiek aránya, valamint a többségük szakiskolai végzettséggel rendelkezik. Megélhetési problémák A jövedelem nélküliség, az alacsony jövedelem a napi életvitelt teszi bizonytalanná. Ennek következménye a hátralékok megjelenése, a különbözı fizetési kötelezettségek halasztása, az alapvetı szükségletek kielégítésének labilitása. Szorosan összefügg a probléma a foglalkoztatási helyzettel, a megoldást nehezíti az érintettek egészségügyi és mentális állapota. A díjhátralékos családok száma az utóbbi ekben növekszik és egyben az összetétele is változik. Munkával, sıt állandó munkahellyel rendelkezı családok is kerülnek ebbe a helyzetbe. E mögött, mint a legtöbb ilyen tömeges jelenség mögött, többféle ok fedezhetı fel. 10

12 (Lehet többek között életviteli, egészségügyi, társadalmi, családszerkezetben rejlı, jövedelemre visszavezethetı, adósságspirál stb.) Mindez együtt marginalizálódási folyamatot eredményez. A legnehezebb helyzetben élık nehezen tájékozódnak, igazodnak el a hivatalos eljárásrendekben. A tájékozatlanság kiszolgáltatottá teszi ezt a csoportot, érdekeiket gyakran nem az elfogadott eszközökkel próbálják érvényesíteni, ezzel konfliktushelyzeteket is teremtenek, amely a negatív megítélésüket erısítheti. A saját tulajdonú lakással nem rendelkezık problémái Budakeszin nagyszámú albérletben élı személy tartózkodik életvitelszerően. Jelentıs részük szobabérlı, közös konyha - fürdı használattal. Jövedelem szempontjából hátrányos helyzetőek, alkalmi munkából élnek, a munkanélküliség folyamatosan veszélyezteti ıket. Ezáltal a lakhatásuk is igen bizonytalan, sok közöttük a vándorló életmódot folytató család és egyedülálló személy. Közülük sokan fiktív vagy távoli településre bejelentett lakcímmel rendelkeznek. A gyermekeket nevelı családok problémái Egyre markánsabban jelentkezı problémacsoport a társult településeken a családi konfliktus. Ez visszavezethetı a válság kezdete óta növekvı létbizonytalanságra, az anyagi tartalékok teljes felélésére, a máról-holnapra élés pszichés romboló hatására. A szülık (kiemelten az egyedülálló szülık) helyzete folyamatosan romlik, nem tudnak megbirkózni a válság, a bizonytalanabb munkapiaci helyzet következményeivel. Munkaidı beosztásuk nem igazodik a gyermek és a gyermekintézmények igényeihez. A szülıknek egymásra és gyermekeik nevelésére is egyre kevesebb idejük, energiájuk jut. A fentiek együttes következménye, hogy a magatartás-zavaros gyermekek száma is nı, a családok egy része nem tud megbirkózni ezzel a problémával. A családi kötelékek is lazábbak. A magatartászavarhoz tartoznak a tankötelezettségüket nem teljesítı, igazolatlanul mulasztó gyermekek. Korosztály tekintetében a esek az igazolatlanul mulasztók, de a többség 17 es. A családok továbbra is egyre kevesebb pénzt tudnak a szabadidıs és kulturális programok finanszírozására fordítani. Nem tudnak nyaralni menni, nem tudják táborokba íratni gyermekeiket. Anyagi források hiányában nem tudnak gyermekeik számára hasznos szabadidıs programokat biztosítani. 11

13 3. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége 1. Az intézmény ügyfélfogadási rendje a társult településeken 1.1. Gondozási központ Az ügyfélfogadási idı: Budakeszi Hétfı Kedd Szerda Csütörtök Péntek Családsegítı szolgálat Az ügyfélfogadás ideje a társult településeken: Budakeszi Budajenı Tök Hétfı Kedd Szerda Csütörtök Péntek Gyermekjóléti szolgálat Az ügyfélfogadás ideje a társult településeken: Budakeszi Budajenı Tök Hétfı Kedd Szerda Csütörtök Péntek Egyéb szolgáltatások Jogi tanácsadás heti öt óra, amibıl egy óra iratszerkesztés, négy óra ügyfélfogadás: hétfı óráig szerda óráig. Pszichológusi tanácsadás felnıtteknek - heti tíz óra: kedd 8-11 óráig és csütörtök óráig. Pszichológusi tanácsadás gyermekeknek - heti húsz órában: kedd 9-16 óráig, szerda 9-17 óráig és csütörtök óráig. 12

14 II. Családsegítı ellátás és szolgáltatás 1. A szolgáltatás célja, feladata 1.1. A szolgáltatás célja: A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára - az okok megelızése, a krízishelyzet megszüntetése valamint az életvezetési képesség megırzése céljából - nyújtott szolgáltatás. Mikrotérségünkben komoly hagyományai vannak a fogyatékkal élıkkel való sokoldalú törıdésnek. Eddigi programjaink középpontjában a társas kapcsolataik megteremtésének és fejlesztésének segítése állt. Ezt folytatjuk a szociális biztonság megteremtésel, a társadalmi beilleszkedés segítésel, a települések közötti koordináció módszerel. A hátrányos helyzetben, nehéz körülmények között élık segítése is céljaink között szerepel és feladatkörünkbe tartozik. Különösen olyan esetekben, amikor a legjellemzıbb probléma az izolálódás. Ebben kitüntetett figyelmet fordítunk a roma etnikumra (kb. 40 család). E problémakörökben elsıdleges cél az életminıség javítása, szociális biztonság segítése, az esélyegyenlıség biztosítása. Fontos, hogy a településeken mőködı önszervezıdı csoportokkal, közösségekkel, civil szervezetekkel együttmőködjünk. A szolgáltatás kerete: szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás nyújtása; segítség nyújtása az anyagi nehézségekkel küzdık számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális, gyermekvédelmi, foglalkoztatási szolgáltatásokhoz való hozzájutásban; az egyén, a család panaszának meghallgatása és lehetıség szerinti intézkedés annak orvoslása érdekében; a családban jelentkezı krízis, mőködési zavarok illetve konfliktusok megoldásának elısegítése családgondozással; az együttmőködési kötelezettségbıl fakadó feladatok ellátása; tanácsadás nyújtása a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdık, a fogyatékossággal élık, a 13

15 krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer problémával küzdık illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére; a humán jellegő civil kezdeményezések elısegítése és ösztönzése; a veszélyeztetettség és krízishelyzet megelızése érdekében együttmőködés az egészségügyi szolgáltatókkal, intézményekkel valamint a társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, magánszemélyekkel; települési önkormányzat figyelmének felhívása az egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek speciális szükségleteire, a kirekesztıdés veszélyeire, az ellátórendszer esetleges hiányosságaira; a rendszeres szociális segélyben részesülı, az adósságterhekkel küzdı személyekkel, családokkal való munka A családsegítı szolgálat feladata: A) Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás: A szociális, mentális vagy életvezetési problémákkal küzdı személyek, családok részére tanácsadásokat szervezünk, illetve tartunk. A vonatkozó jogszabályok (Szt. és Önk. rend.) egyes kiemelt problémacsoportok kezelését és a kapcsolódó szolgáltatások mőködtetését a családsegítı intézményhez rendeli. Ilyen speciális tanácsadás, szolgáltatás az elıbbieknek megfelelıen az adósságkezelési tanácsadás, továbbá a munkavállalási tanácsadás és az aktív korú munkanélküliek számára biztosított együttmőködési program mőködtetése. A szociális tanácsadás során: tájékoztatást nyújtunk az egyes szociális és jóléti ellátások formáiról, intézményrendszerérıl, funkcióiról és igénybevételének módjáról, információt szolgáltatunk az egyes ellátási formák elınyeirıl, hátrányairól, segítséget nyújtunk - az önálló döntés lehetıségének megtartása mellett - az ellátásban részesülı számára a legmegfelelıbb ellátási forma kiválasztásában. Az életvezetési tanácsadás keretében: segítséget nyújtunk az életpályán, életútban való elakadás, illetve megtorpanás feloldásában, segítséget nyújtunk a probléma feldolgozásában és a megoldási stratégia kidolgozásában, egészséges életmódra nevelı tanácsadásokat szervezünk. A mentálhigiénés tanácsadás keretében segítséget nyújtunk a mentálhigiénés problémák feltárásában, kezelésében, 14

16 a családon belüli konfliktusok feltárásában, a kapcsolatok helyreállításában. B) A szociális ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése Megszervezzük az anyagi nehézségekkel küzdık számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást. A feladatellátás során - segítséget nyújtunk: - az ellátás igényléséhez szükséges dokumentumok beszerzésében, - a kérelem és a hozzá csatolandó dokumentumok kitöltésében, - az ellátásban részesülı kérésére érdekeit képviseljük, - segítséget nyújtunk: - az elutasított kérelmek jogorvoslati kérelme benyújtásában, - a pénzbeli ellátás felhasználásához. C) Családgondozás biztosítása Segítségnyújtás a családban jelentkezı mőködési zavarok, illetve konfliktusok megoldásában. A családgondozás során: - segítséget nyújtunk a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló családok számára, - meghatározott ideig tartó folyamatos segítı kapcsolatot alakítunk ki és tartunk fenn annak érdekében, hogy a kapcsolatot igénylı fél problémái feltárhatókká, megfogalmazhatókká, ezáltal megoldási lehetıségeik kialakíthatóvá váljanak. - a családon belüli kapcsolaterısítést szolgáló közösségépítı, konfliktuskezelı programokat és szolgáltatásokat szervezünk. D) A veszélyeztetettséget észlelı és jelzırendszerrel kapcsolatos feladatok A családok segítése érdekében a szolgálat veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelı jelzırendszert mőködtet. A vonatkozó jogszabály (Szt.64. (2) ) elıírásai szerint a jegyzı, továbbá a szociális- és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogó felügyelıi és a jogi segítségnyújtói szolgálat kötelezıen jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítı intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyrıl szereznek tudomást. Ennek megfelelıen szolgálatunk: a jelzésre köteles szerveket felhívja a veszélyeztetettség jelzésére, krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra, 15

17 tájékoztatja a jelzırendszerben részt vevı további szervezeteket és az ellátási területén élı személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetıségérıl, fogadja a beérkezett jelzéseket, és felkeresi az érintett személyt, illetve családot a családsegítés szolgáltatásairól való tájékoztatás érdekében, a veszélyeztetettség, illetve a krízishelyzet megszüntetése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, az intézkedések megtételérıl tájékoztatja a jelzést tevıt, folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztetı körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szociális szolgáltatások iránti szükségleteit. A kapott jelzés alapján a szolgálat munkatársa felveszi a kapcsolatot a szociális és/vagy mentálhigiénés problémákkal küzdı családdal, személlyel (a bejelentés alanyával) és tájékoztatja a vonatkozó problémára a családsegítés körében nyújtható szolgáltatásokról. Tekintettel arra, hogy a szakmai módszertani szabályok szerint a bejelentésnek mindig írásban is meg kell történni, ezért a jelzırendszer tagjai számára bejelentı nyomtatványt biztosít. A jelzırendszer mőködtetésén túl a szolgálat a konkrét esetek, kliensproblémák hatékony kezelése és megoldása érdekében, szükség szerint munkakapcsolatot épít ki és tart fent az alábbi szervekkel: a városi egészségügyi hálózattal, az oktatási-nevelési intézményekkel, a gyermekjóléti szolgálattal, az önkormányzati illetékes bizottságokkal, a polgármesteri hivatali irodákkal és azok munkatársaival, a rendırséggel, a mőködı egyházakkal, különbözı elsısorban szociális célokra szervezett civil szervezıdésekkel, alapítványokkal, az országgyőlési és önkormányzati képviselıkkel. Az együttmőködés keretében biztosítani kell a szükséges információk átadását a titoktartási szabályok figyelembe vételel, továbbá a kölcsönös konzultációkat és tapasztalatcserét. E) Egyéb szolgáltatások Szaktanácsadásokat nyújtunk és közösségfejlesztı, valamint egyéni és csoportos segítı programokat szervezünk a mőködési területen élık számára: - pszichológiai tanácsadást, 16

18 - jogi tanácsadást, - magányos idıseknek, egészségügyi problémával küzdıknek közösségi programokat. 2. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége 2.1. A szociális esetmunka lépései és annak dokumentálása A segítı szolgáltatás a szociális munkát végzı és a kliens együttes és egyenrangú munkafolyamata. Amennyiben az egyszeri beszélgetés elegendınek bizonyul a probléma megoldásához, abban az esetben le is zárul (egyszeri esetként kerül rögzítésre). Amennyiben a felmerült probléma egyszeri esetkezelés során nem oldható meg, esetfelvétel történik A családsegítı szolgálatnál vezetett adminisztráció a forgalmi napló, az esetnapló, mely tartalmazza az ügyfél személyes adatait, a cselekvési tervet, amely megfogalmazza az adott problémát, és a legfontosabb feladatokat, a megállapodást és a teljesülés várható idıpontját. Az adatkezelést a i LXIII. törvény alapján végzik a családgondozók. A munkafolyamatot az elsı interjú során a kliens szükségleteinek megállapításával és a problémamegoldó alternatívák kidolgozásával kezdjük, melyet az Esetnaplóban és a megállapodásban rögzítünk. A megállapodás tartalmazza az elérendı cél érdekében megvalósítandó feladatokat, a kliens és a segítı együttmőködésének módját, a találkozások rendszerességét, a segítı folyamat várható eredményét. A megállapodást mindkét fél aláírja. Az elsı interjút követı találkozások, ügyintézési módok minden alkalommal rögzítésre kerülnek az Esetnaplóban; az elvégzett feladatot a Forgalmi Naplóba írják a munkatársak Esetátadás Esetátadásra kerül sor a családgondozó akadályoztatása esetén, valamint ha nem alakult ki bizalmi kapcsolat a gondozó és az ügyfél között, illetve ha ezt az eset szakmai vitele indokolja. Az esetátadás kölcsönös megállapodás alapján vagy az ügyfél kérésére történik a heti team megbeszélés alkalmával. 17

19 Esetlezárás Sikeres esetkezelés, együttmőködés hiánya, illetékesség megszőnése valamint a kliens halálát követıen az eset lezárásra kerül, melyet minden alkalommal a team üléseken ismertetnek a kollégák, ezután az iratanyag irattárban kerül elhelyezésre A gondozási folyamat során alkalmazott módszerek A segítı szolgáltatás a kliens otthonában, családi környezetében tett látogatásokon és a családsegítı szolgálatban folytatott segítı beszélgetés és segítı tevékenységek útján valósul meg az alábbi módszerekkel: Tanácsadás: irányított beszélgetés, melynek célja a probléma hatékony megoldása, konkrét feladatok megfogalmazásával. Segítı beszélgetés: mélyebb, hatékonyabb kommunikációs forma, melynek célja a képessé tevés. A kliens a saját erıforrásai rén képes legyen a változtatásra/ változásra. Konzultáció: az együttmőködı partnerekkel a munkafolyamat során a szolgáltatást igénybe vevı érdekében a probléma közös megoldása céljából folytatott tárgyalás. Esetkonferencia, esetmegbeszélés: a partnerintézmények képviselıivel, együttmőködı tagokkal a szolgáltatást igénybe vevı aktuális élethelyzetének áttekintése, megoldási alternatívák keresése közös gondolkozás rén. A kompetenciahatárok tisztázása, feladatmegosztás is fontos eleme az esetkonferenciának. A találkozókról feljegyzés, jegyzıkönyv készül Speciális feladatellátás A) Munkavállalási tanácsadás Célja: segítséget nyújtani a munkanélküliséggel és a munkavállalással kapcsolatos problémák megoldásához. A tanácsadók egyéni és csoportos szolgáltatásokkal segítenek feltárni, illetve leküzdeni a munkavállalást akadályozó tényezıket és javítani az elhelyezkedési esélyeket. Ezt a szolgáltatást a munkanélküliség által veszélyeztetett lakosok önkéntesen vehetik igénybe. A munkavállalási tanácsadás során munkatársaink a munkavállalást akadályozó tényezıket és a szociális helyzetet feltérképezik a klienssel együtt (életviteli, mentális, családi, viselkedési, szocializációs stb.). Megvizsgálják a munkavállaláshoz kapcsolódó képzettségeket, készségeket és kulcskompetenciákat, a kliens jelenlegi helyzetének, lehetıségeinek reális feltárása, céljainak pontosítása érdekében. 18

20 Egyéni tanácsadáson minden kliens (önkéntes, kötelezett) részt vesz, ahol álláskeresési technikákat ismerhetnek meg, továbbá állásinterjúra készülhetnek fel. A rendszeres szociális segélyben részesülı ügyfelekkel való munka A rendszeres szociális segély a hátrányos munkaerı piaci helyzető, foglalkoztatásba be nem vonható aktív korú személyek olyan támogatási formája, amelyben az ügyfélnek vállalnia kell, hogy elhelyezkedése érdekében részt vesz a közösen megtervezett beilleszkedési programban a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint. Az együttmőködési megállapodás kialakítása során törekedni kell az alábbiakra: az ügyfél pontosan értse az együttmőködés célját, folyamatát, a felvázolt problémák alapján megoldási alternatívák kerüljenek felajánlásra, kapjon tájékoztatást az ügyfél az együttmőködés hiányának következményeirıl, szankcióiról, az együttmőködésben résztvevı felek feladatai, kompetenciái legyenek pontosan megszabva. Az együttmőködésbe bevont közvetített szolgáltatások oka, célja, folyamata, az azok által biztosított lehetıségek és elınyök rögzítésre kerüljenek. Az együttmőködés során a családgondozó kompetenciája felmérni, hogy rendelkezik-e az ügyfél a programban való részvétel alapvetı feltételeivel. Melyek a képességei, tudása, motivációja, érdeklıdési köre, milyen az érdekérvényesítı képessége, kommunikációs készsége, kríziskezelési technikája, milyen típusú programok közvetítése, biztosítása szolgálja leginkább a közösen megfogalmazott célkitőzést. Ennek szellemében a beilleszkedési program keretében az ügyfelekkel egyénre szabott tervet dolgoznak ki a családgondozók, melynek lépései attól függnek, hogy milyen pszicho-szociális jellemzık a meghatározóak, milyen készségekkel rendelkeznek, illetve hol tartanak az álláskeresés folyamatában. Az együttmőködési szerzıdések négy fı iránya: Munkavállalásra irányuló programok: egyéni igényekre szabott álláskeresés, munkavállalási tanácsadás, álláskeresı klub, álláskeresı technikai tréning igénybevétele. E szerzıdést jellemzıen az álláskeresésre, elhelyezkedésre már kész, kisebb segítséget igénylı, önálló ügyfelekkel kötjük. Képzettségre és munkavállalói készségek fejlesztésére, megerısítésére irányuló programforma: önéletrajz, motivációs levél megírása, munkavállalási tanácsadás, álláskeresı technikai tréning, pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadás képzésbe kerülés támogatása. Azon ügyfelekkel köthetı ez a szerzıdés típus, akiknek nincs vagy elavult a szakmai képzettségük vagy az álláskereséshez szükséges kompetenciákkal és munkaerı-piaci ismeretekkel nem rendelkeznek. 19

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

2./ A szakmai program az alábbi I. Medgyesbodzás település bemutatása ponttal egészül ki

2./ A szakmai program az alábbi I. Medgyesbodzás település bemutatása ponttal egészül ki Határozati javaslat: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Családsegítı szolgálat szakmai programját az alábbiak szerint módosítja: 1./A típus meghatározása helyébe az alábbi rendelkezés

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja

Általános rendelkezések A rendelet célja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testülete 19/2008. (IX.18.) számú rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e. ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e. ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl 1 OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl I. rész Ozora Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

CSALÁDSEGÍTİ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM

CSALÁDSEGÍTİ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM CSALÁDSEGÍTİ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM A szolgálat mőködési területe: Dunaújváros Megyei Jogú város közigazgatási területe. A szolgáltatás tevékenységérıl, elérhetıségérıl a lakosságot internetes honlap,

Részletesebben

7/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról

7/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról LÖVİ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Lövı Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat. 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat. 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Ezen rendelet 2003.

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

Jövedelemhatárok (Ft) 0 28.500.- 200.- 28.501 57.000.- 300.- 57.001 85.000.- 400.- 85.001 felett 470.-

Jövedelemhatárok (Ft) 0 28.500.- 200.- 28.501 57.000.- 300.- 57.001 85.000.- 400.- 85.001 felett 470.- Étkeztetés: Nyirád Község Önkormányzat Képviselı-testülete a törvényben meghatározott jogosultsági feltételeken túl - tovább szabályozta a jogosultak körét: - Egészségi állapota miatt rászorulónak kell

Részletesebben

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról.

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. A képviselı-testület A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2350 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101 Fax: 29/337-250 ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAM 2013 2 ÉTKEZTETÉS Szakmai programja 1./ Készült: 1./ az 1993 évi III. törvény a

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete. a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete. a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Magyargéc a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Rábatamási Község Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2006.(VII. 5.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól (EGYSÉGES SZERKEZET) Rábatamási Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Módosítva a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel bezárólag

Módosítva a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel bezárólag Egységes szerkezetben Módosítva a 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel bezárólag Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testületének 25/2005. (X.28.) rendelete a SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ü. sz.:871/2011. Tárgy: gyermekvédelmi munkáról szóló átfogó értékelés Ü. i.: Papdi

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról Zalalövő

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete a felnıtt korúak szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Velem Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2007. (V.17.) számú rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Velem Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2007. (V.17.) számú rendelete. az egyes szociális ellátásokról Velem Község Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2007. (V.17.) számú rendelete az egyes szociális ellátásokról Velem közégi Önkormányzat Képviselı-testülete figyelemmel a szociális igazgatásról és a

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

A 154/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete. Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

A 154/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete. Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM A 154/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 2 A CSALÁDGONDOZÓ FELADATAI A Családsegítõ Szolgálat feladata -

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl (egységes szerkezetben a 4/2010. (II.24.) és a 6/2011. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1.

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás, szociális ellátások és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról BEVEZETİ RÉSZ Levél

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Kérelem a Támogató Szolgálat szolgáltatásainak igénybevételéhez

Kérelem a Támogató Szolgálat szolgáltatásainak igénybevételéhez Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Telefon: 42/520-002, 520-003 Támogató Szolgálat 4440 Tiszavasvári, Kabay János út 23. Telefon:

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı szociális, jóléti és egészségügyi

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

Családsegítő Központ

Családsegítő Központ BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Családsegítő Központ Családsegítés Szakmai program Szakfeladat száma:88992411 Ellátási terület: Berhida - Vilonya 1 Berhida Város Önkormányzata a rászorultak részére személyes

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDİ. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDİ. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDİ Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítı Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út 6/b Az intézmény

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı Elıterjesztés 9. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére Tárgy: BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Intézményirányító

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM Családok Átmeneti Otthona Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Az alapítás időpontja: 2002 április 18. Az intézmény címe: Dunaújváros, Frangepán út 54. Az

Részletesebben

Eljárási rendelkezések 3..

Eljárási rendelkezések 3.. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK a 3/2009.(II.13) önkormányzati rendelettel módosított 3/2008.(IV.9) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi feladatairól

Részletesebben

Kérelem az ápolási díj megállapítására

Kérelem az ápolási díj megállapítására 1. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez [6. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez] I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok Kérelem az ápolási díj megállapítására

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA Feladat szó kötelességet jelent. A felelősség szó szabadságot jelent. A feladatok arra késztetik az embert, hogy igazságosan

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

"Külsı" szolgáltatók és szolgáltatások

Külsı szolgáltatók és szolgáltatások 7. számú melléklet "Külsı" szolgáltatók és ok ápolást, gondozást nyújtó intézmény átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény családsegítés egészségügyi alapellátás étkeztetés idısek otthona, a pszichiátriai

Részletesebben