HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014."

Átírás

1 HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0

2 1

3 I. Intézményi adatok 1. Az intézmény általános célja, feladata és alapelve 1.1. A HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: intézmény) szolgáltatásainak biztosításával célunk, hogy a mőködési területünkön élı, szociálisan hátrányos helyzető, egészségügyi, mentálhigiénés állapotuk miatt rászorult emberek intézményi szolgáltatások keretében történı ellátásban részesüljenek. Célunk továbbá a gyermekek törvényben foglalt jogainak érvényesítéséhez, a szülıi kötelességek teljesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelızéséhez és megszüntetéséhez nyújtott széleskörő, szükség esetén alternatív eszközöket is alkalmazó szociális munka. Az Alapító Okiratban is rögzített szolgáltatások nyújtásával a szociális és gyermekvédelmi feladataink végzése során tiszteletben tartjuk a családok életmódját, életstratégiáját, szokásrendszerét és tradícióit, támogatást nyújtunk a gyermekek ellátására, gondozására, testi, szellemi fejlıdésére, szocializációjára vonatkozó szülıi, gondozói tevékenység ellátásához. Hangsúlyos feladatunk, hogy szervezzük és összehangoljuk az intézményi ellátásban részesülık szociális biztonságának megırzése érdekében nyújtott szolgáltatásokat, információt nyújtsunk és megismertessük e tevékenységek és egyéb szociális szolgáltatások tartalmát és eljárási rendjét, támogassuk az azokhoz való hozzáférést. Feladataink eredményes teljesítése érdekében együttmőködünk a szociális és gyermekjóléti ellátó tevékenységhez kapcsolódó más szervezetekkel és intézményekkel, figyelemmel kísérjük a szociális és gyermekjóléti ellátások jogszabályi környezetének változását, más szolgáltatók eredményeit. A szakterületet érintıen részt veszünk pályázatokon, új innovatív programok kidolgozásában. A megfogalmazott célhoz kapcsolódóan intézményünk a preventív és korrektív rendszerszemlélető szociális munka keretében komplex segítséget nyújt az intézmény szolgáltatásait igénybevevık önálló életvitelének és készségeinek erısítéséhez, önkéntesek és segítı közösségek bevonásával. A munkánk során kulcsfontosságú a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával klienseink érdekének, a gyermekek védelmének szem elıtt tartása. Ebbıl következıen munkánk során tudatosan vállaljuk: ismereteink, készségeink és értékrendünk folyamatos fejlesztését, a szociális munka etikai kódexében rögzített normák betartását, önismeretünk, személyiségünk folyamatos fejlesztését, 2

4 szakmai tudásunk folyamatos gyarapítását, a forrásrendszerekkel való kapcsolat kiépítését, a meglı kapcsolatok formálását, a kliensek problémamegoldó kapacitásának, eszköztárának fejlesztését, a hátrányos helyzetőek és a kisebbségben élık társadalmi képviseletét, társadalmi normák, értékek közvetítését a kliensek felé, a helyi szociálpolitika formálását, a társadalmi szolidaritás erısítését Alapelveink Az emberi méltóság tisztelete, az önkéntesség, az együttmőködésen alapuló személyes szolgáltatás, a szolgáltatásokhoz való egyenlı hozzáférés, az egyén szükségleteire szabott segítségnyújtás; valamint az egyént körülvevı természetes és mesterséges erıforrások közötti hatékony, egymást segítı, építı jellegő együttmőködés. Munkánknak irányt ad a szociális munka etikai kódexe: nemre, korra, társadalmi és etnikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyızıdésre, nemi irányultságra, fogyatékosságra és egészségi állapotra való tekintet nélkül, valamint bármely egyéb hátrányos megkülönböztetés kizárásával végezzük. Szakmai tevékenységünk során a titoktartást és az információk felelıs kezelését biztosítjuk Az intézmény adatai, szervezeti egységei HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat jogelıdjei: Az intézmény 1991 októberében alakult, mint HÍD Családsegítı Szolgálat, a Budakeszi Önkormányzat és a Magyar Karitász közös alapításával november 1-jel az intézmény kibıvült a gyermekvédelmi törvény által elıírt Gyermekjóléti Szolgálattal ben a Magyar Karitász felbontotta a szerzıdést a Budakeszi Önkormányzattal, kivált az intézménybıl ban intézményünk látta el Telki település gyermekjóléti feladatait, intézményi társulást hozott létre Budakeszi HÍD Családsegítı Szolgálat és Gyermekjóléti Társulás 2005-ben a Budakeszi Önkormányzat intézményükhöz integrálta a Gondozási Központot (nappali ellátás, házi segítségnyújtás, étkeztetés feladatait) HÍD Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Szociális Központ 2006-ban a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szakfeladattal bıvült az intézmény ben intézményfenntartó társulás jött létre Remeteszılıs és Tök településekkel ban az intézményfenntartó társulási megállapodás módosult: Remeteszılıs felmondta a társulási megállapodást, helyette Budajenı csatlakozott a társuláshoz. 3

5 Az intézmény a szolgáltatási körébe tartozó feladatait a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló i III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a Gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló i XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), a végrehajtásukra kiadott kormányrendeletek és ágazati miniszteri rendeletek, valamint a társult települési Önkormányzatok Képviselı testületeinek rendeletei határozzák meg. Budakeszi, Budajenı és Tök települések önkormányzatai úgy döntöttek, hogy július 1- tıl Budakörnyéki Önkormányzati Társulás keretében mőködtetik a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat. A társult Önkormányzatok és elérhetıségeik: a) Budakeszi Város Önkormányzata Budakeszi, Fı utca 179. Tel: b) Budajenı Község Önkormányzata Budajenı, Fı utca 1-3. Tel: c) Tök Község Önkormányzata Tök, Fı utca 1. Tel: Önkormányzati Társulásban mőködtetett alapszolgáltatások: a) családsegítés b) házi segítségnyújtás c) jelzırendszeres házi segítségnyújtás d) nappali ellátás e) szociális étkeztetés f) gyermekjóléti szolgáltatás A társulás leglényegesebb elemei: - a közös térségi gondolkodás, - a közös fejlesztések, - a térségben az ellátottak valamennyi szolgáltatáshoz való hozzájutása, - a gazdaságos mőködtetés. Az intézmény feladatait önálló szakmai szervezeti egységek útján látja el. 4

6 Az intézmény székhelye, telephelye és az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségei: Székhely: Budakeszi, Fı utca 103. Telephely: Budakeszi, Erdı utca 83. Az ellátottak számára nyitva álló helyiség: 2093 Budajenı Kossuth Lajos. u Tök, Kútvölgy tér 14. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: Szakágazat száma és megnevezése: Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül A költségvetési szerv alaptevékenységei kormányzati funkció szerint: Idıskorúak, demens betegek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Az integrált intézményben az ellátást és szolgáltatást biztosító szakmai önálló szervezeti egységek szakfeladatait és az intézményi struktúrát részletesen a Szervezeti és Mőködési Szabályzat tartalmazza. Az intézmény szakmai, szervezeti egységei és hatásköreiben meghatározott feladatok közötti megosztásáról az intézmény vezetıje gondoskodik. A szervezeti egységeket szakmai vezetık irányítják, akiket az intézményvezetı bíz meg Partnerintézményekkel történı együttmőködés módja Az intézmény szervezeti egységei számára az ágazati szabályozások értelmében alapvetı feladat a szolgáltatások szervezése, koordinálása, a szociális és gyermekvédelmi észlelı- és jelzırendszer mőködtetése, a veszélyeztetı élethelyzetek megelızése érdekében. Az észlelıés jelzırendszer tagjait, az együttmőködés módját és a jelzési kötelezettség elmulasztásának következményeit az Szt. és a Gyvt. szabályozza. Az észlelı- és jelzırendszer tagjaival és a partnerintézményekkel való együttmőködés módját a szóbeli vagy írásos együttmőködési megállapodás tartalmazza. A megállapodás megkötését megelızi a személyes találkozás, kölcsönös látogatás, az együttmőködés alapjának, módjának tisztázása, a szükséges adminisztrációs rend kidolgozása, az esetleges nyomtatványok (pl. jelzılap) elkészítése. Az Együttmőködési Megállapodás az intézmény mőködési dokumentumainak része, mely valamennyi munkatárs számára ismert és elérhetı kell, hogy legyen. A partnerektıl, az észlelı- és jelzırendszeri tagoktól érkezett írásos jelzésre írásban, a szóbeli jelzésre szóban tesz visszajelzést az esetért felelıs munkatárs. 5

7 1.5. A szakmai egységek közötti együttmőködés módja Munkaértekezlet Az intézmény vezetıje szükség szerint, de ente legalább egy alkalommal munkaértekezletet hív össze és tart, melyre meghívást kap az intézmény valamennyi fı- és részfoglalkozású dolgozója. Az értekezlet napirendjét az intézményvezetı állítja össze. Az értekezleten lehetıséget kell biztosítani arra, hogy a dolgozók véleményüket, észrevételeiket kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel, és azokra választ kapjanak. Az intézményvezetı az összefoglalói értekezleten: beszámol az intézmény eltelt idıszak alatt végzett munkájáról, értékeli az intézmény programjának, munkatervének teljesítését, értékeli az intézményben dolgozók élet-, és munkakörülményeinek alakulását, ismerteti a következı idıszak feladatait. Az intézmény szintén ente tőz- és munkavédelmi oktatás céljából munkaértekezletet tart, mely értekezlet a tőz- és munkavédelemmel kapcsolatos kérdések fóruma. A két értekezlet megtartása történhet összevontan is. Az értekezletrıl írásos összefoglaló anyagot (továbbiakban: emlékeztetı) kell készíteni, jelenléti ív kíséretel, melyen fel kell tüntetni az esetleges távolmaradás okát is Vezetıi értekezlet Az intézmény vezetıje szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal vezetıi értekezletet tart. A vezetıi értekezleten részt vesznek a szakmai szervezeti egységek vezetıi és a gazdasági ügyintézı (szociális asszisztens). Az értekezleten a szakmai vezetık és a szociális asszisztens beszámolnak az adott idıszakban végzett tevékenységükrıl: a csoportok közötti együttmőködésrıl, a munkamegosztásról, az elvégzett feladatokról, a soron következı, vagy folyamatban lı feladatok szervezési, eszközgazdálkodási, pénzügyi igényeirıl, meghatározzák és rögzítik az operatív szervezési, munkaszervezési intézkedéseket. 6

8 Intézményi team A team üléseit az intézmény vezetıje vezeti, szükség esetén gondoskodik külsı résztvevı meghívásáról. Üléseit havonta, elıre meghirdetett idıpontban tartja, a szervezeti egység szakdolgozóinak a részvétel kötelezı. Az intézményi team célja: közös esetek megbeszélése, feladatok tisztázása, az intézmény mőködésel, életel kapcsolatos információk átadása Team megbeszélés Az intézmény szervezeti egységei heti rendszerességgel, keddi napokon team megbeszéléseket tartanak, melyet a szakmai vezetık szerveznek és irányítanak. A megbeszélések alkalmat adnak az esetek megbeszélésére, az intézmény és a szakmai csoport mőködésel kapcsolatos kérdések, felvetések, javaslatok, tények átadásához, megvitatásához. Az esetmegbeszélésekrıl, team megbeszélésekrıl minden esetben írásos dokumentáció (feljegyzés) készül. 2. Ellátottak körének demográfiai mutatói, szociális jellemzık, ellátási szükségletek 2.1. Az ellátottak köre A társult önkormányzatok Budakeszi, Budajenı, Tök települések - közigazgatási területén élı szociális és mentálhigiénés segítséget igénylı veszélyeztetett egyének, családok, gyermekek, és különbözı közösségi csoportok, valamint egyéb ügyeik viteléhez segítséget igénylı személyek. A szolgáltatást igénybe vevık köre kiterjed a pszichológiai és jogi segítséget igénylı egyénekre is Budakeszi város demográfiai mutatói Az elmúlt három tizedben sokan telepedtek le Budakeszin, új településrészek keletkeztek. A korábbi társadalmi szerkezetet az agglomerációs hatás lényegesen átalakította. Az egyik jellemzı réteg a helyben, környéken és a fıvárosban dolgozó köztisztviselıké, közalkalmazottaké, illetve a különbözı vállalkozásoknál és intézményeknél dolgozó alkalmazottaké. A másik domináló réteg a vállalkozók és gazdasági intézményi vezetık csoportja. A felfelé mobilizáló igényes, sıt gazdag életmódú csoportokkal szemben Budakeszit a terjedı elszegényedés és a leszakadó rétegek növekvı aránya egyaránt jellemzi. A hagyományos nagy sváb porták felaprózódtak és a fıváros árnyékában meghúzódó szegénység átszövi a települést. Más megközelítésben valamennyi rétegen belül jelentıs az ideiglenesen itt lakók és szociálisan is instabil életmódúak aránya. 7

9 Számos civil szervezet, nonprofit intézmény, egyház, baráti közösség szervezi a társadalmi életet, több szervezet, kiscsoport és rendezvény ad lehetıséget a közösségi életre. A sokszínőség és a társadalmi feszültségek tehát egyszerre jellemzik Budakeszit és ezek kedvezıtlen hatásaira - különösen a gyermek és ifjúsági korosztályok esetében - kell figyelmet fordítani. Budakeszin az agglomerációs elszívó hatás sokkal inkább érvényesül, mint Pest megye többi településein. Budakeszirıl és környékérıl a foglalkoztatottak nagy része a fıvárosban dolgozik. Demográfiai adatok: 0-2 esek száma 3-5 esek száma 6-13 esek száma esek száma esek száma esek száma esek száma esek száma 80-X esek száma Összesen KSH es adatai szerint A hez képest a lakosság létszáma 1,3%-kal nıtt, ezen belül a gyermekek létszáma is nıtt. A 60 feletti lakosság aránya 24 %. A város intézményei: 1 bölcsıde (45 fı), 3 óvoda (566 fı), 1 általános iskola (822 fı), zeneiskola, 2 gimnázium (770 fı), gyermek- és háziorvosi rendelı, védınıi szolgálat, szakorvosi rendelı, valamint kulturális intézmények: mővelıdési központ és könyvtár Budajenı község demográfiai mutatói Budajenı Budapesttıl 20 km-re nyugatra, a Zsámbéki medence peremén fekszik. A régi és az új, a falusi és a városi mentalitás érvényesül. A település közúton, Budapestrıl induló volán buszjáratokkal közelíthetı meg. A lakosság száma folyamatosan növekszik, elsısorban a beköltözések miatt. A 90-es ekben kiépültek az alapközmővek, de igazán jelentıs fejlesztések az utóbbi 10 idıszakára esnek. A fejlesztések fı célja a minıségi lakóterületi fejlesztés, és a turisztikaiidegenforgalmi vonzerı növelése. A fıváros vonzáskörzetében lı községünk lakosságának tetemes része Budapesten dolgozik, de számottevıen érvényesül a számítógépes hálózaton végzett otthoni munkavégzés. 8

10 Demográfiai adatok: 0-2 esek száma 3-5 esek száma 6-13 esek száma esek száma esek száma esek száma esek száma esek száma 80-X esek száma Összesen KSH es adatai szerint A hez képest a lakosság létszáma 1,2 %-kal, ezen belül a gyermekek létszáma 7 fıvel nıtt. A 60 feletti lakosság aránya: 25 % A község intézményei: 1 óvoda (115 fı), férıhellyel, általános iskola (153 fı), orvosi rendelı Tök község demográfiai mutatói Tök község Budapesttıl 30 km-re, a Zsámbéki-medence peremén fekszik. Természeti adottsága és szolgáltatásai rén a falusi turizmus vérkeringésébe is be kíván csatlakozni. Tök községben több közösséget szervezı civil szervezet mőködik. Demográfiai adatok: 0-2 esek száma 3-5 esek száma 6-13 esek száma esek száma esek száma esek száma esek száma esek száma 80-X esek száma Összesen KSH es adatai szerint A vizsgált idıszakban a lakosság létszáma csökkent, ezen belül a 18 alattiak létszáma is csökkent. A 60 feletti lakosság aránya: 20% A község intézményei: 1 óvoda 52 férıhellyel, Tök község Zsámbékkal történı megállapodás alapján látja el az általános iskolai feladatokat, ahol ente kiskorú tanul, Orvosi Rendelı, Mővelıdési Ház A társult települések szociális jellemzıi: Az idıskorúak problémái Az idıs lakosság száma mindhárom településen 16,5 %. Jellemzıen nagyobb részük egyedül él, gondozásra szorul. Sokan közülük természetes erıforrással nem rendelkeznek, továbbá 9

11 alacsony a nyugdíjuk. Létfenntartásukra egyre kevesebb pénzt tudnak fordítani (pl. főtés, gyógyszer, étkezés). Az egészségügyi gondokkal és a fogyatékkal élık problémái A tartósan beteg aktív korúak száma folyamatosan növekszik. Alacsony jövedelmük miatt hátrányos helyzetbe kerülnek egészséges társaikkal szemben. A társult településeken a fogyatékkal élık száma csekély. Országos és helyi probléma, hogy a munkáltatók közül viszonylag kevesen élnek a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatását elısegítı támogatási lehetıségekkel, így ebben a körben is többen küzdenek anyagi gondokkal. Szenvedély és pszichiátria gondokkal küzdık problémái Nagy gondot jelent mindhárom településen a szenvedély és pszichiátria problémával küzdık számának emelkedése. Betegség tudatuk nincs, ezáltal környezetükre is negatív hatással vannak. Gyakran kerülnek olyan konfliktusos helyzetekbe, melynek súlyos következményei lesznek. Az anyagi ellehetetlenülés is gyakran fenyegeti ıket. Foglalkoztatással kapcsolatos problémák Intézményünknél álláskeresıként nyilvántartott munkavállalók számában 2009-ben ugrásszerő növekedés volt tapasztalható a megelızı ekhez viszonyítva, mely azóta is emelkedést mutat ben a gazdasági válság kapcsán kialakult munkaerı piaci válság következtében mintegy 50%-os emelkedés volt tapasztalható az álláskeresık számában az elızı azonos idıszakához képest, hozzáte, hogy már szeptemberében is lehetett érzékelni a pénzügyi válság elsı jeleit, következményeit ben az elızı hez képest 45%-kal emelkedett az álláskeresık száma. A jelenlegi nyilvántartásban szereplı álláskeresık körében jelentıs a 40 felettiek aránya, valamint a többségük szakiskolai végzettséggel rendelkezik. Megélhetési problémák A jövedelem nélküliség, az alacsony jövedelem a napi életvitelt teszi bizonytalanná. Ennek következménye a hátralékok megjelenése, a különbözı fizetési kötelezettségek halasztása, az alapvetı szükségletek kielégítésének labilitása. Szorosan összefügg a probléma a foglalkoztatási helyzettel, a megoldást nehezíti az érintettek egészségügyi és mentális állapota. A díjhátralékos családok száma az utóbbi ekben növekszik és egyben az összetétele is változik. Munkával, sıt állandó munkahellyel rendelkezı családok is kerülnek ebbe a helyzetbe. E mögött, mint a legtöbb ilyen tömeges jelenség mögött, többféle ok fedezhetı fel. 10

12 (Lehet többek között életviteli, egészségügyi, társadalmi, családszerkezetben rejlı, jövedelemre visszavezethetı, adósságspirál stb.) Mindez együtt marginalizálódási folyamatot eredményez. A legnehezebb helyzetben élık nehezen tájékozódnak, igazodnak el a hivatalos eljárásrendekben. A tájékozatlanság kiszolgáltatottá teszi ezt a csoportot, érdekeiket gyakran nem az elfogadott eszközökkel próbálják érvényesíteni, ezzel konfliktushelyzeteket is teremtenek, amely a negatív megítélésüket erısítheti. A saját tulajdonú lakással nem rendelkezık problémái Budakeszin nagyszámú albérletben élı személy tartózkodik életvitelszerően. Jelentıs részük szobabérlı, közös konyha - fürdı használattal. Jövedelem szempontjából hátrányos helyzetőek, alkalmi munkából élnek, a munkanélküliség folyamatosan veszélyezteti ıket. Ezáltal a lakhatásuk is igen bizonytalan, sok közöttük a vándorló életmódot folytató család és egyedülálló személy. Közülük sokan fiktív vagy távoli településre bejelentett lakcímmel rendelkeznek. A gyermekeket nevelı családok problémái Egyre markánsabban jelentkezı problémacsoport a társult településeken a családi konfliktus. Ez visszavezethetı a válság kezdete óta növekvı létbizonytalanságra, az anyagi tartalékok teljes felélésére, a máról-holnapra élés pszichés romboló hatására. A szülık (kiemelten az egyedülálló szülık) helyzete folyamatosan romlik, nem tudnak megbirkózni a válság, a bizonytalanabb munkapiaci helyzet következményeivel. Munkaidı beosztásuk nem igazodik a gyermek és a gyermekintézmények igényeihez. A szülıknek egymásra és gyermekeik nevelésére is egyre kevesebb idejük, energiájuk jut. A fentiek együttes következménye, hogy a magatartás-zavaros gyermekek száma is nı, a családok egy része nem tud megbirkózni ezzel a problémával. A családi kötelékek is lazábbak. A magatartászavarhoz tartoznak a tankötelezettségüket nem teljesítı, igazolatlanul mulasztó gyermekek. Korosztály tekintetében a esek az igazolatlanul mulasztók, de a többség 17 es. A családok továbbra is egyre kevesebb pénzt tudnak a szabadidıs és kulturális programok finanszírozására fordítani. Nem tudnak nyaralni menni, nem tudják táborokba íratni gyermekeiket. Anyagi források hiányában nem tudnak gyermekeik számára hasznos szabadidıs programokat biztosítani. 11

13 3. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége 1. Az intézmény ügyfélfogadási rendje a társult településeken 1.1. Gondozási központ Az ügyfélfogadási idı: Budakeszi Hétfı Kedd Szerda Csütörtök Péntek Családsegítı szolgálat Az ügyfélfogadás ideje a társult településeken: Budakeszi Budajenı Tök Hétfı Kedd Szerda Csütörtök Péntek Gyermekjóléti szolgálat Az ügyfélfogadás ideje a társult településeken: Budakeszi Budajenı Tök Hétfı Kedd Szerda Csütörtök Péntek Egyéb szolgáltatások Jogi tanácsadás heti öt óra, amibıl egy óra iratszerkesztés, négy óra ügyfélfogadás: hétfı óráig szerda óráig. Pszichológusi tanácsadás felnıtteknek - heti tíz óra: kedd 8-11 óráig és csütörtök óráig. Pszichológusi tanácsadás gyermekeknek - heti húsz órában: kedd 9-16 óráig, szerda 9-17 óráig és csütörtök óráig. 12

14 II. Családsegítı ellátás és szolgáltatás 1. A szolgáltatás célja, feladata 1.1. A szolgáltatás célja: A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára - az okok megelızése, a krízishelyzet megszüntetése valamint az életvezetési képesség megırzése céljából - nyújtott szolgáltatás. Mikrotérségünkben komoly hagyományai vannak a fogyatékkal élıkkel való sokoldalú törıdésnek. Eddigi programjaink középpontjában a társas kapcsolataik megteremtésének és fejlesztésének segítése állt. Ezt folytatjuk a szociális biztonság megteremtésel, a társadalmi beilleszkedés segítésel, a települések közötti koordináció módszerel. A hátrányos helyzetben, nehéz körülmények között élık segítése is céljaink között szerepel és feladatkörünkbe tartozik. Különösen olyan esetekben, amikor a legjellemzıbb probléma az izolálódás. Ebben kitüntetett figyelmet fordítunk a roma etnikumra (kb. 40 család). E problémakörökben elsıdleges cél az életminıség javítása, szociális biztonság segítése, az esélyegyenlıség biztosítása. Fontos, hogy a településeken mőködı önszervezıdı csoportokkal, közösségekkel, civil szervezetekkel együttmőködjünk. A szolgáltatás kerete: szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás nyújtása; segítség nyújtása az anyagi nehézségekkel küzdık számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális, gyermekvédelmi, foglalkoztatási szolgáltatásokhoz való hozzájutásban; az egyén, a család panaszának meghallgatása és lehetıség szerinti intézkedés annak orvoslása érdekében; a családban jelentkezı krízis, mőködési zavarok illetve konfliktusok megoldásának elısegítése családgondozással; az együttmőködési kötelezettségbıl fakadó feladatok ellátása; tanácsadás nyújtása a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdık, a fogyatékossággal élık, a 13

15 krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer problémával küzdık illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére; a humán jellegő civil kezdeményezések elısegítése és ösztönzése; a veszélyeztetettség és krízishelyzet megelızése érdekében együttmőködés az egészségügyi szolgáltatókkal, intézményekkel valamint a társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, magánszemélyekkel; települési önkormányzat figyelmének felhívása az egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek speciális szükségleteire, a kirekesztıdés veszélyeire, az ellátórendszer esetleges hiányosságaira; a rendszeres szociális segélyben részesülı, az adósságterhekkel küzdı személyekkel, családokkal való munka A családsegítı szolgálat feladata: A) Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás: A szociális, mentális vagy életvezetési problémákkal küzdı személyek, családok részére tanácsadásokat szervezünk, illetve tartunk. A vonatkozó jogszabályok (Szt. és Önk. rend.) egyes kiemelt problémacsoportok kezelését és a kapcsolódó szolgáltatások mőködtetését a családsegítı intézményhez rendeli. Ilyen speciális tanácsadás, szolgáltatás az elıbbieknek megfelelıen az adósságkezelési tanácsadás, továbbá a munkavállalási tanácsadás és az aktív korú munkanélküliek számára biztosított együttmőködési program mőködtetése. A szociális tanácsadás során: tájékoztatást nyújtunk az egyes szociális és jóléti ellátások formáiról, intézményrendszerérıl, funkcióiról és igénybevételének módjáról, információt szolgáltatunk az egyes ellátási formák elınyeirıl, hátrányairól, segítséget nyújtunk - az önálló döntés lehetıségének megtartása mellett - az ellátásban részesülı számára a legmegfelelıbb ellátási forma kiválasztásában. Az életvezetési tanácsadás keretében: segítséget nyújtunk az életpályán, életútban való elakadás, illetve megtorpanás feloldásában, segítséget nyújtunk a probléma feldolgozásában és a megoldási stratégia kidolgozásában, egészséges életmódra nevelı tanácsadásokat szervezünk. A mentálhigiénés tanácsadás keretében segítséget nyújtunk a mentálhigiénés problémák feltárásában, kezelésében, 14

16 a családon belüli konfliktusok feltárásában, a kapcsolatok helyreállításában. B) A szociális ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése Megszervezzük az anyagi nehézségekkel küzdık számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást. A feladatellátás során - segítséget nyújtunk: - az ellátás igényléséhez szükséges dokumentumok beszerzésében, - a kérelem és a hozzá csatolandó dokumentumok kitöltésében, - az ellátásban részesülı kérésére érdekeit képviseljük, - segítséget nyújtunk: - az elutasított kérelmek jogorvoslati kérelme benyújtásában, - a pénzbeli ellátás felhasználásához. C) Családgondozás biztosítása Segítségnyújtás a családban jelentkezı mőködési zavarok, illetve konfliktusok megoldásában. A családgondozás során: - segítséget nyújtunk a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló családok számára, - meghatározott ideig tartó folyamatos segítı kapcsolatot alakítunk ki és tartunk fenn annak érdekében, hogy a kapcsolatot igénylı fél problémái feltárhatókká, megfogalmazhatókká, ezáltal megoldási lehetıségeik kialakíthatóvá váljanak. - a családon belüli kapcsolaterısítést szolgáló közösségépítı, konfliktuskezelı programokat és szolgáltatásokat szervezünk. D) A veszélyeztetettséget észlelı és jelzırendszerrel kapcsolatos feladatok A családok segítése érdekében a szolgálat veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelı jelzırendszert mőködtet. A vonatkozó jogszabály (Szt.64. (2) ) elıírásai szerint a jegyzı, továbbá a szociális- és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogó felügyelıi és a jogi segítségnyújtói szolgálat kötelezıen jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítı intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyrıl szereznek tudomást. Ennek megfelelıen szolgálatunk: a jelzésre köteles szerveket felhívja a veszélyeztetettség jelzésére, krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra, 15

17 tájékoztatja a jelzırendszerben részt vevı további szervezeteket és az ellátási területén élı személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetıségérıl, fogadja a beérkezett jelzéseket, és felkeresi az érintett személyt, illetve családot a családsegítés szolgáltatásairól való tájékoztatás érdekében, a veszélyeztetettség, illetve a krízishelyzet megszüntetése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, az intézkedések megtételérıl tájékoztatja a jelzést tevıt, folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztetı körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szociális szolgáltatások iránti szükségleteit. A kapott jelzés alapján a szolgálat munkatársa felveszi a kapcsolatot a szociális és/vagy mentálhigiénés problémákkal küzdı családdal, személlyel (a bejelentés alanyával) és tájékoztatja a vonatkozó problémára a családsegítés körében nyújtható szolgáltatásokról. Tekintettel arra, hogy a szakmai módszertani szabályok szerint a bejelentésnek mindig írásban is meg kell történni, ezért a jelzırendszer tagjai számára bejelentı nyomtatványt biztosít. A jelzırendszer mőködtetésén túl a szolgálat a konkrét esetek, kliensproblémák hatékony kezelése és megoldása érdekében, szükség szerint munkakapcsolatot épít ki és tart fent az alábbi szervekkel: a városi egészségügyi hálózattal, az oktatási-nevelési intézményekkel, a gyermekjóléti szolgálattal, az önkormányzati illetékes bizottságokkal, a polgármesteri hivatali irodákkal és azok munkatársaival, a rendırséggel, a mőködı egyházakkal, különbözı elsısorban szociális célokra szervezett civil szervezıdésekkel, alapítványokkal, az országgyőlési és önkormányzati képviselıkkel. Az együttmőködés keretében biztosítani kell a szükséges információk átadását a titoktartási szabályok figyelembe vételel, továbbá a kölcsönös konzultációkat és tapasztalatcserét. E) Egyéb szolgáltatások Szaktanácsadásokat nyújtunk és közösségfejlesztı, valamint egyéni és csoportos segítı programokat szervezünk a mőködési területen élık számára: - pszichológiai tanácsadást, 16

18 - jogi tanácsadást, - magányos idıseknek, egészségügyi problémával küzdıknek közösségi programokat. 2. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége 2.1. A szociális esetmunka lépései és annak dokumentálása A segítı szolgáltatás a szociális munkát végzı és a kliens együttes és egyenrangú munkafolyamata. Amennyiben az egyszeri beszélgetés elegendınek bizonyul a probléma megoldásához, abban az esetben le is zárul (egyszeri esetként kerül rögzítésre). Amennyiben a felmerült probléma egyszeri esetkezelés során nem oldható meg, esetfelvétel történik A családsegítı szolgálatnál vezetett adminisztráció a forgalmi napló, az esetnapló, mely tartalmazza az ügyfél személyes adatait, a cselekvési tervet, amely megfogalmazza az adott problémát, és a legfontosabb feladatokat, a megállapodást és a teljesülés várható idıpontját. Az adatkezelést a i LXIII. törvény alapján végzik a családgondozók. A munkafolyamatot az elsı interjú során a kliens szükségleteinek megállapításával és a problémamegoldó alternatívák kidolgozásával kezdjük, melyet az Esetnaplóban és a megállapodásban rögzítünk. A megállapodás tartalmazza az elérendı cél érdekében megvalósítandó feladatokat, a kliens és a segítı együttmőködésének módját, a találkozások rendszerességét, a segítı folyamat várható eredményét. A megállapodást mindkét fél aláírja. Az elsı interjút követı találkozások, ügyintézési módok minden alkalommal rögzítésre kerülnek az Esetnaplóban; az elvégzett feladatot a Forgalmi Naplóba írják a munkatársak Esetátadás Esetátadásra kerül sor a családgondozó akadályoztatása esetén, valamint ha nem alakult ki bizalmi kapcsolat a gondozó és az ügyfél között, illetve ha ezt az eset szakmai vitele indokolja. Az esetátadás kölcsönös megállapodás alapján vagy az ügyfél kérésére történik a heti team megbeszélés alkalmával. 17

19 Esetlezárás Sikeres esetkezelés, együttmőködés hiánya, illetékesség megszőnése valamint a kliens halálát követıen az eset lezárásra kerül, melyet minden alkalommal a team üléseken ismertetnek a kollégák, ezután az iratanyag irattárban kerül elhelyezésre A gondozási folyamat során alkalmazott módszerek A segítı szolgáltatás a kliens otthonában, családi környezetében tett látogatásokon és a családsegítı szolgálatban folytatott segítı beszélgetés és segítı tevékenységek útján valósul meg az alábbi módszerekkel: Tanácsadás: irányított beszélgetés, melynek célja a probléma hatékony megoldása, konkrét feladatok megfogalmazásával. Segítı beszélgetés: mélyebb, hatékonyabb kommunikációs forma, melynek célja a képessé tevés. A kliens a saját erıforrásai rén képes legyen a változtatásra/ változásra. Konzultáció: az együttmőködı partnerekkel a munkafolyamat során a szolgáltatást igénybe vevı érdekében a probléma közös megoldása céljából folytatott tárgyalás. Esetkonferencia, esetmegbeszélés: a partnerintézmények képviselıivel, együttmőködı tagokkal a szolgáltatást igénybe vevı aktuális élethelyzetének áttekintése, megoldási alternatívák keresése közös gondolkozás rén. A kompetenciahatárok tisztázása, feladatmegosztás is fontos eleme az esetkonferenciának. A találkozókról feljegyzés, jegyzıkönyv készül Speciális feladatellátás A) Munkavállalási tanácsadás Célja: segítséget nyújtani a munkanélküliséggel és a munkavállalással kapcsolatos problémák megoldásához. A tanácsadók egyéni és csoportos szolgáltatásokkal segítenek feltárni, illetve leküzdeni a munkavállalást akadályozó tényezıket és javítani az elhelyezkedési esélyeket. Ezt a szolgáltatást a munkanélküliség által veszélyeztetett lakosok önkéntesen vehetik igénybe. A munkavállalási tanácsadás során munkatársaink a munkavállalást akadályozó tényezıket és a szociális helyzetet feltérképezik a klienssel együtt (életviteli, mentális, családi, viselkedési, szocializációs stb.). Megvizsgálják a munkavállaláshoz kapcsolódó képzettségeket, készségeket és kulcskompetenciákat, a kliens jelenlegi helyzetének, lehetıségeinek reális feltárása, céljainak pontosítása érdekében. 18

20 Egyéni tanácsadáson minden kliens (önkéntes, kötelezett) részt vesz, ahol álláskeresési technikákat ismerhetnek meg, továbbá állásinterjúra készülhetnek fel. A rendszeres szociális segélyben részesülı ügyfelekkel való munka A rendszeres szociális segély a hátrányos munkaerı piaci helyzető, foglalkoztatásba be nem vonható aktív korú személyek olyan támogatási formája, amelyben az ügyfélnek vállalnia kell, hogy elhelyezkedése érdekében részt vesz a közösen megtervezett beilleszkedési programban a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint. Az együttmőködési megállapodás kialakítása során törekedni kell az alábbiakra: az ügyfél pontosan értse az együttmőködés célját, folyamatát, a felvázolt problémák alapján megoldási alternatívák kerüljenek felajánlásra, kapjon tájékoztatást az ügyfél az együttmőködés hiányának következményeirıl, szankcióiról, az együttmőködésben résztvevı felek feladatai, kompetenciái legyenek pontosan megszabva. Az együttmőködésbe bevont közvetített szolgáltatások oka, célja, folyamata, az azok által biztosított lehetıségek és elınyök rögzítésre kerüljenek. Az együttmőködés során a családgondozó kompetenciája felmérni, hogy rendelkezik-e az ügyfél a programban való részvétel alapvetı feltételeivel. Melyek a képességei, tudása, motivációja, érdeklıdési köre, milyen az érdekérvényesítı képessége, kommunikációs készsége, kríziskezelési technikája, milyen típusú programok közvetítése, biztosítása szolgálja leginkább a közösen megfogalmazott célkitőzést. Ennek szellemében a beilleszkedési program keretében az ügyfelekkel egyénre szabott tervet dolgoznak ki a családgondozók, melynek lépései attól függnek, hogy milyen pszicho-szociális jellemzık a meghatározóak, milyen készségekkel rendelkeznek, illetve hol tartanak az álláskeresés folyamatában. Az együttmőködési szerzıdések négy fı iránya: Munkavállalásra irányuló programok: egyéni igényekre szabott álláskeresés, munkavállalási tanácsadás, álláskeresı klub, álláskeresı technikai tréning igénybevétele. E szerzıdést jellemzıen az álláskeresésre, elhelyezkedésre már kész, kisebb segítséget igénylı, önálló ügyfelekkel kötjük. Képzettségre és munkavállalói készségek fejlesztésére, megerısítésére irányuló programforma: önéletrajz, motivációs levél megírása, munkavállalási tanácsadás, álláskeresı technikai tréning, pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadás képzésbe kerülés támogatása. Azon ügyfelekkel köthetı ez a szerzıdés típus, akiknek nincs vagy elavult a szakmai képzettségük vagy az álláskereséshez szükséges kompetenciákkal és munkaerı-piaci ismeretekkel nem rendelkeznek. 19

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákóczi út 75. Szociális étkeztetés Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc Készítette: Jandala Tiborné szociális ügyintézı 2 Étkeztetés Magyargéc Község Önkormányzata

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

2./ A szakmai program az alábbi I. Medgyesbodzás település bemutatása ponttal egészül ki

2./ A szakmai program az alábbi I. Medgyesbodzás település bemutatása ponttal egészül ki Határozati javaslat: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Családsegítı szolgálat szakmai programját az alábbiak szerint módosítja: 1./A típus meghatározása helyébe az alábbi rendelkezés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA 700 Szekszárd, Vörösmarty Mihály utca. Tel.: 74/-474, -47 Fax: 74/-474. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 00..-án

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Telephely: 4440 Tiszavasvári, Hısök út 38. K É R E

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.) KT. rendelet

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége Gyermekjóléti Szolgálat A gyermekjóléti szolgálat tevékenységét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. tv.

Részletesebben

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása Okirat nyilvántartási száma: 1/ /2012. Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása A bevezető szövegrész helyébe A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel.

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. 1 Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. ) Hásságy Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában:

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl

A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl Szőcsi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja

Általános rendelkezések A rendelet célja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testülete 19/2008. (IX.18.) számú rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról A módosításokkal egységes szerkezetben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról A módosításokkal egységes szerkezetben Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 8/2004. (VI.1.), 8/2006. (VI.1.), 16/2010. (XII.17.) és 11/2011. (V.20.) rendeletekkel módosított 8/1998. (V.5.) rendelete a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

(3) A rendelet hatálya kiterjed a 7/A. és 7/B. -ok tekintetében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekre.

(3) A rendelet hatálya kiterjed a 7/A. és 7/B. -ok tekintetében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekre. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés

Részletesebben

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Budapest, 2014. június 17. 1 Bevezetés Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlı méltóságú személyként élhessen,

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 18-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 18-i ülésére 7. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e. ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e. ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl 1 OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl I. rész Ozora Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

57/2012. (IV.05.) ÖH.

57/2012. (IV.05.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2012. április 05-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 57/2012. (IV.05.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben