1900. január 8-án kelt 1/eln. Számú körrendelethez. Rendeleti Közlöny a m. kir. honvédség számára. Szabályrendeletek 2. szám. GYAKORLATI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1900. január 8-án kelt 1/eln. Számú körrendelethez. Rendeleti Közlöny a m. kir. honvédség számára. Szabályrendeletek 2. szám. GYAKORLATI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 E-6,a január 8-án kelt 1/eln. Számú körrendelethez. Rendeleti Közlöny a m. kir. honvédség számára. Szabályrendeletek 2. szám. GYAKORLATI SZABÁLYZAT A M. KIR. HONVÉD LOVASSÁG SZÁMÁRA. I. RÉSZ. HARMADIK KIADÁS évi utánnyomás, az 1. és 2. pótlék tekintetbe vételével. BUDAPEST PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA A vívásról szóló kivonat a tisztjelölteknek

2 Á l l á s r e j t e t t k a r d d a l. A huszár a rejtett kardot bal markában, természetesen kinyújtott karral, a két tartópánt között akként tartja, hogy a kosár hátul az alsókarhoz támaszkodjék, a kard éle pedig előre irányuljon. Felöltött köpenynél a kéz a köpenyt és kardot együtt markolja át. Szolgálaton kívül a huszár rejtett kardját kényelme szerint hordhatja, de nem szabad azt maga után vonszolva csörtetni

3 72. Á l l á s k i v o n t k a r d d a l. A jobb kéz hüvelyk-, mutató és középujja kissé meghajlított kézcsukló mellett a fogantyút átfogja; a többi ujj zárkózva a fogantyú mögött van. A kosár belső széle a czombot érinti; a penge majdnem függőlegesen áll. A penge háta a vállra támaszkodik, éle pedig egyenesen előre irányul. A kar természetesen meg van hajlítva a nélkül, hogy a könyök kifelé tartatnék. A hüvely úgy tartandó, mint rejtett kardnál. Pihenés közben a huszár kezeit teste előtt keresztbe teheti és a pengét jobb, vagy bal karjához támaszthatja

4 Fegyverfogások. 96. A fegyverfogások sebesen viendők végbe. 97. E vezényszóra: Kardot ránts! a bal kéz a kard hüvelyét eleresztvén, azt torkolatánál, hüvelykujjával a felső tartópánt felett átmarkolja, és a markolatot a bal csípő elé hozza; a jobb kéz a fogantyút közvetlen a test mellett megfogja, a kar fölemelése és kinyujtása által a kardot kihúzza és szabályszerű helyzetbe a jobb oldalra hozza. A bal kéz ismét a kardhüvelyt markolja át, úgy mint azelőtt. 98. E vezényszóra: Kardot rejts! a balkéz a kardhüvelyt elereszti. A bal ököl előre irányított kézfejjel a test közepe elé hozatik; egyidejűleg a jobb kéz a pengét balra előre sülyesztve, azt a bal hüvelyk- és mutatóujj közé helyezi, melynek azt egy arasznyira a kosártól átfogják. Ezután a jobb kéz a fogantyút elereszti és - 4 -

5 átveszi a pengét oly módon, hogy a jobb hüvelykujj a penge fölé, a többi ujjak és a tenyér pedig a bal kéz ujjaira és kézfejére jussanak. A bal kéz megfogja a hüvelyt torkolatánál, a jobb pedig a kard hegyét odafordítja és a pengét a hüvelybe rejti. Erre a rejtett karddal való állás fölvétetik Gyakorlatok a kard használatában A karddal való vívás a huszárban bizalmat gerjeszt e fegyver iránt. Ez által megtanulja ellenfelét támadni és magát védelmezni. A vívás által a lélekjelenlét próbára tétetik és a támadási kedv fölébresztetik, a mire a lovasnál ugyancsak nagy hangsúly fektetendő. Meghatározott vágások és hárítások gyakorlása előgyakorlatot képez a v í v á s h o z. K a r d f o r g a t á s o k A huszárnak mindenekelőtt meg kell tanulna, hogy a vágásokat teljes erővel és mindig a kard élével tegye meg. Erre előgyakorlatul a k a r d f o r g a t á s o k szolgálnak. Ezek egész karral és erőteljes suhintással végbevitt vágások, a melyeknek - 5 -

6 azonban nem szabad egymást igen gyorsan követniök. A kardforgatások minden leczke végén a már kiképzett huszárok által is gyakorolandók. Ezáltal a huszár karja erősbíttessék és készíttessék elő a kard biztos vezetésére. A kardforgatások gyakorlására a huszárok 5 lépésnyi térközre állanak egymás mellé E vezényszóra: Támadáshoz! a huszár jobb lábát több mint egy lábhosszaságnyira jobbra oldalt teszi és a kardot élével fölfelé, mérsékelten kinyújtott karral akként emeli maga elé, hogy ökle a jobb szemtől kissé jobbra és fölfelé, a penge hegye pedig rézsút előre a bal váll magasságába jusson. A fogantyú a teljes ököllel akként markolandó meg, hogy a kis ujj a kengyelt csaknem érintse és az ujjak bütykei a kard élével egy síkban legyenek. A bal alkar zárt ököllel a test elé hozandó. Viszakozz! vezényszóra a 72. pontban előírt állás vétetik fel Kardforgatás Egy! - 6 -

7 erre a huszár a penge hegyét a támadó állásból balfelől feje fölött hátrahúzza, e m e l l e t t a k ö n y ö k c s u k l ó t m e g h a j l í t j a, erős vágást mér az odaképzelt ellenfél bal vállára anak jobb csípője irányában, és a pengét teljesen kikanyarítja, e mellet öklét feje fölé emeli, és az ellenfél jobb vállára intéz vágást annak bal csípője irányában, a kardot ismét kikanyarítja, kinyujtott karját a jobb oldalon fölemeli és ezen két vágást azután mindaddig ismétli, míg 124. Kettő! következik. A huszár most a pengét a vágás azon irányában, a melyben éppen van, lefelé kikanyarítja, öklét megfordítja, hogy a kard éle előre irányuljon, és az ököl-, könyök- és vállcsuklóból megteszi ugyanazon vágásokat ellenkező irányban alulról fölfelé, váltakozva a test mindkét oldalán 125. Három! vezényszóra a huszár öklét bal válla elé, a kard hegyét rézsút hátrafelé hozza, innét vízirányosan jobbra vág, a pengét feje fölött kikanyarítja és e vágást, a nélkül hogy a kard teljesen kikanyaríttatnék, ismétli; azután öklét megfordítja és ugyanezen vízirányos kettős vágást ellenkező irányban teszi meg

8 A vízirányos kettős forgatások felváltva jobbra és balra mindaddig ismételtetnek, míg csak: Egy! vagy Kettő! vagy Támadáshoz! vagy Visszakozz! nem vezényeltetik V á g á s é s s z ú r á s Ha a huszár a kardforgatások végbevitelében már némi ügyességet szerzett, akkor a vágó állványra kell neki vágásokat és szúrásokat szabatosan kijelölt irányban, t e l j e s e r ő v e l tennie. A vágó állvány egy szorosan összefűzött, beburkolt oly szalmacsomó, mely egy férfi felsőtest magasságával és szélességével bír, és egy 1,6 méter magas czölöpre tűzetik fel Hogy a huszár minden irányban megtanuljon vágni és szúrni, támadó állást akként foglaljon, hogy a vágó állvány vele vagy egyenest szemközt, vagy tőle előre és oldalt, vagy végre teljesen oldalt legyen. Ha a huszár a vágó állványtól oldalt áll fel, akkor csak a felső és a vízírányos vágásokat és a szúrást viszi végbe

9 128. Hogy meggyőződjünk, vajjon a vágások jól a kard élével találnak-e, nagyon czélszerű időnkint a vágó állvány helyett nedves agyagra intézni a vágásokat. E végből egy csomó agyag meggyúratik és csonka kúp alakban egy egyszerű állványra tétetik. Csak tökéletes élesen találó vágások hatolnak be mélyen. A kardnak minden vágásnál elől levő harmadával kell az állványon megjelölt helyet eltalálnia E vezényszóra: Magasan jobbra vágj! a huszár a kardforgatás első vágását intézi a vágó állvány ma j pontjára és ismét támadó állást foglal, a minek minden következő vágás vagy szúrás után is meg kell történnie Magasan balra vágj! erre a huszár a kardforgatás második vágását teszi meg a ma b pontra

10 131. Mélyen jobbra (balra) vágj! erre a huszár a kardforgatás alsó vágásait intézi a mé j (mé b) pontra, minél a felsőtest mérsékelten a nevezett oldal felé hajlítandó Jobbra (Balra) vágj! erre a huszár a vízirányos kettős forgatásnak első vágását teszi meg jobbról balra (balról jobbra) a ma j (ma b) pontra Fejre vágj! Erre a huszár felülről függőleges irányban vág a f pontra Szúrj! Vezényszóra a huszár öklét hátrahúzza és oly módon fordítja, hogy a kard éle jobbra, a hüvelykujj balra, még pedig a fogantyú hátára jusson. Erre a kard hegyével valamely kijelölendő pontra karjának olyforma teljes kinyújtása mellett, hogy ez a pengével egyenes vonalba jusson, erőteljes döfést intéz, a melynek a felsőtest némi előrehajlása vagy az illető pont felé való hajlása által nagyobb nyomatékot ad

11 V í v ó o k t a t á s A vívó oktatásnál könnyű, 2 cm. széles pengével bíró vívó kardot kell használni. A huszárnak öltözetére nézve az illemet nem sértő minden kényelem megengedendő. E l ő g y a k o r l a t o k Ha a huszár a vágó állványra meghatározott irányban teljes erővel vágni és szúrni tud, akkor a vívó oktató eleinte a szúrási távon kívül a huszárral szemben állást foglal s ezt vezényli: Vívni állás!

12 mire a huszár félbal fordulattal egyidejűleg jobb lábát másfél lábhosszaságnyira az arczvonalra merőlegesen előreteszi, még pedig akként, hogy a jobb lábhegy a két sarokkal egyenes vonalat és a bal láb e vonallal derékszöget képezzen. A jobb térd az elől levő lábfej közepén túl, a bal térd pedig a függőleges irányban a lábhegyen túl előre hajlítandó ; a test súlya mindkét lábra egyaránt el van osztva. A felsőtest egyenes marad, a bal váll hátravétetik, az arcz pedig előreirányoztatik. A huszár egyszersmind karját a támadásra megállapított helyzetbe hozza és bal alsókarját hátára helyezi Magasan jobbra (balra) vágj! erre a huszár a vágás megtételével egyidejűleg kitör, mégpedig akként, hogy jobb lábát legalább másfél lábhosszúságnyira a földhöz közel hagyva előreteszi, jobb térdét a lábhegy irányáig előrehajlítja, a bal térdet teljesen kinyújtja, a nélkül azonban, hogy e mellett a bal láb talpa a földről fölemeltetnék. A felsőtest ennél csak igen mérsékelten hajlítandó előre Hogy a vívó oktatónak alkalma legyen a kitörést megítélni, a huszárnak eleinte minden vágás vagy szúrás után csak az

13 Állás! vezényszóra kell ismét a vívó állást fölvennie ; később azonban arra utalandó, hogy ezt azonnal és vezényszó nélkül tegye meg Azután a huszár erre : Mélyen jobbra (balra) vágj! az alsó vágásokat viszi végbe kitöréssel Erre: Fejre vágj! a huszár kitöréssel az ellenfél fejére intézi a vágást Erre: Szúrj! a huszár egyidejűleges kitöréssel a szúrást megteszi, a minél a kard hegyét ellenfele mellének irányítja Hogy az embernél megfelelő fürgeség éressék el, még az Előre indulj!, Hátra lépj! és Ugrás hátra! is gyakorlandó. Ezen mozdulatok a kitöréssel is összeköthetők, úgymint: Előre indulj kitörés!, Hátra lépj kitörés!, Kitörés ugrás hátra! és úgy az oktató és tanuló között, mint ez utóbbi által

14 egyedül, a vágó állványra való vágás- és szúrással összekötve is gyakorlandók Ezen vezényszóra: Előre indulj Egy! a huszár jobb lábát körülbelül egy fél lépésnyire előreteszi és a balt a megfelelő viszonyba gyorsan utánahúzza. Erre: Hátra lépj Egy! a huszár bal lábát egy fél lépésnyire hátrateszi és a jobbat a megfelelő viszonyba gyorsan utánahúzza. E mozdulatokat ismételni is lehet Ezen vezényszóra: Ugrás hátra! a huszár mindkét taplizmával egyidejűleg ellöki magát a földről és egy gyors, nem túlságosan nagy ugrással hátraugrik a vívó állásba. A hátraugrás által a vívó az ellenfél igen heves vagy meglepő támadása elől kitérhet

15 - 15 -

16 I s k o l a v í v á s A következő gyakorlatoknál az oktatónak és tanítványnak fejvéd-, vívó kesztyű és mellvéddel védve kell lennie. Az oktató figyel arra, hogy minden vágás gyorsan és erőteljesen vitessék végbe, mindig a penge elől lévő harmadával és élével találjon, tehát félre ne csússzon A vívó oktató a huszárral szemben a szúrási távon belül feláll ; mindketten vívó állást foglalnak és a pengéket keresztezik. Erre a vívó oktató testének egy részét födetlenül hagyja, megmagyarázza ennek felhasználását, a huszárt a szándékolt támadási mozdulat végbevitelére utasítja s magát el hagyja találni Ha a huszár a födetlen részek kihasználását és a támadások keresztülvitelét jól megtanulta, akkor az oktató ez utóbbiakat hárítja. Mihelyt a huszár a vívó oktató hárításaiból a födözés különböző nemeit megismerte, ezután ő maga oktatandó a hárításra. Minden vágás vagy szúrás a penge vastagabb részével, az éllel s kissé előre irányított kardheggyel, mégpedig csak akkor hárítandó, a mikor az ellenfél kitör

17 148. A h á r í t á s o k b e g y a k o r l á s á r a a 146. pont szerint vétetik fel az állás. A vívó oktató a pengének mérsékelt balra nyomása által a huszár bal oldalát megnyeri és vezényli: Balra háríts! Azon pillanatban, a midőn a kitörő vívó oktató a vágást a huszár bal válla felé jelzi, ez öklét rézsút fölfelé irányított kardheggyel a bal oldal felé fordítja s tolja és egyidejűleg azon mértékben sülyeszti, a mint a vágás mélyebben vagy magasabban van irányítva, hogy azt a kard élével közel a fogantyúhoz fogja fel. (Ha a huszár lóháton van támadó állásban, úgy kénytelen lesz a bal oldal felé és hátára irányított vágásokat balra fordított kardéllel és sülyesztett kardheggyel hárítani s e mellett felsőtestét megfelelően fordítani.)

18 149. A vívó oktató egy darabig kitörésben marad, hogy a hárítást megítélje és azután a kardot ismét visszahúzza, mire a huszár is elfoglalja előbbi állását, mi a következő hárításoknál is mindig szem előtt tartandó A vívó oktató kardját a huszáréval a másik oldalon keresztezi, ennek pengéjét kissé jobbra nyomja és a huszár jobb válla felé irányított vágás jelzése mellett vezényli: Jobbra háríts!

19 Erre a huszár öklét rézsút fölfelé irányított kardheggyel a jobb oldal felé fordítja s tolja és a 148. pontban leírt módon hárít Erre: Mélyen balra háríts! a huszár a bal csípője felé alulról jövő vágást azáltal hárítja, hogy a kard élét balra fordítva, a penge hegyét a bal oldal felé leereszti Erre: Mélyen jobbra háríts!

20 ugyanezen hárítás vitetik végbe az ellenkező oldalon. E két hárításnál nem szabad az ökölnek nem szabad a gyomorgödör magasságánál alább süllyednie Ezen vezényszóra: Fejet háríts! a huszár azon pillanatban, mikor a vívó oktató a fejvágást jelzi, kardját élével fölfelé annyira hátraviszi, hogy ökle jobb szemétől körülbelül két arasznyira jobbra előre és fölfelé, a kard hegye pedig rézsút előre és kissé kifelé jusson Ezután az oktató a huszár pengéjét kissé jobbra nyomva, vezényli: Szúrást jobbra háríts! és a szúrást a huszár melle felé jelzi, a ki e pillanatban az ellenfél fegyverét sülyesztett kardheggyel a kardéllel jobbra elhárítja Az oktató a pengét hasonló módon kissé balra nyomva, vezényli: Szúrást balra háríts!

21 és a szúrást a huszár melle felé jelzi, a melyet ez ép úgy, mint előbb, csakhogy a bal oldal felé elhárít Ha a huszár azon egyszerű hárításokat a melyek pontos végbevitelére nem kell túlságos súlyt fektetni megértette, akkor arra kell őt megtanítani, hogy minden hárítás után határozottsággal és lehetőleg gyorsan egy vágást vagy szúrást intézzen a legközelebb kínálkozó fedetlen helyre. Általában véve kerülje a vívó oktató a támadás és hárítás minden komplikált összeköttetését, valamint a túlsok vezényszót. Ajánlatos, hogy a vívó oktató a támadás, hárítás és megújított támadás egyszerű, praktikus összeköttetéseit gondolja át, ezt a huszárnak mutassa meg és vezényszó nélkül vele addig gyakorolja, amíg ezek helyesen felfogattak és keresztülvitettek. V í v á s k ö l c s ö n ö s é r t e s í t é s n é l k ü l Ehhez két, vívó karddal, fejvéd, vívó kesztyű és mellvéddel ellátott huszár szembe áll egymással, vág és hárít, a nélkül, hogy egymást a küzdelem keresztülviteléről előzetesen értesítené. Ennél csak a megtanult vágások és hárítások alkalmazandók, mert a mesterkélt vívás a lovas heves támadásánál sohasem jön alkalmazásba s ez őt csak megzavarná

22 Mindenekelőtt a legelszántabb támadó szellemet kell a huszárban nagyranövelni, minélfogva az erélyes támadásra fektetendő a fősúly. Figyelni kell arra, hogy a megkezdett küzdelem mindig eredményre vezessen, miértis az csak akkor szakítandó félbe, ha egy vágás, vagy szúrás alaposan talált A kölcsönös értesítés nélküli vívásnál a vívók a küzdelem kezdeténél gyakrabban annyira állítandók fel egymástól, hogy csak 2 3 lépés Előre indulj után és kitörés mellett érhessék el egymást. Ilyen vívási mód a vívókat mozgékonynyá teszi és jó előgyakorlatot képez a lóháton való víváshoz K i v o t k a r d d a l l ó h á t o n A kivont kard fogantyúja a hüvelyk,- mutató- és középujjal, a mennyire csak lehet, alant megfogatik, a többi zárt ujj és kéz izompárnája pedig akként fektettetik a jobb czombnak felső részére, hogy a kisujj a nadrágzsinórt érintse... A kard foka a jobb vállon nyugszik, éle pedig egyenest előre van fordítva

23 46.. Fegyverfogások Lóháton a rejtett kard markolatszíja kivéve díszelgés és utazómenet alkalmával mindig szabadon lelógjon, hogy gyorsan az ökölre húzható legyen

24 479. E vezényszóra: Kardot ránts! a jobb csikózabla-szár a bal kézbe adatik át, a kard fogantyúja a jobb kézzel közvetlenül a bal kar felett megfogatik, a kard a jobb kéz fölemelése által kirántatik és a 298. pont szerint meghatározott helyzetbe hozatik. Ha a kard nem tiszteletadás czéljából rántatik ki, akkor a kardrántást közvetlenül követő ezen vezényszóra: Markolatszíj! a kard markolatszíja az ökölre húzandó. Ez olyképen történik, hogy a huszár a kivont kardot ferdén balra előre és fölfelé irányított heggyel és előre irányított éllel a bal kéz hüvelyk- és mutatóujja közé helyezi, melynek hüvelykujja azt a kosár fölött megfogja, mire a jobbkéz a markolatszíj hurokjába bebújik, a csukrot ráhúzza, a fogantyút újra megfogja, és a kardot szabályszerű állásba veszi A kard elrejtése a következő vezényszóra vitetik végbe: Kardot rejts!

25 A kard a 98. pont szerint a bal kézbe tétetik át, a jobb kéz kibújik a markolatszíjból, azután átveszi a kardot a szárakkal együtt és azt elrejti, miközben a bal kéz a kardhüvelyt megfogja. Erre a szárak kézbe vétetnek. 47. Gyakorlatok a kard használatában 483. A kard használatában való gyakorlatokra a legnagyobb gond fordítandó, hogy a legénység a lóháton való harczoláshoz szükséges ügyességet megszerezze. A kard használata lovagló oktatás alatt tanítandó ; a kiképzett legénység azonban egész éven át ennek gyakorlatában tartandó. A kard használtában való gyakorlatok magukban foglalják: a kardforgatást, a gyakorlatot vágás-és szúrásban, a vívást lóháton. K a r d f o r g a t á s o k A kardforgatások ugyanazon vezényszókra és hasonló módon gyakoroltatnak, mint gyalog. A Kardforgatás kettő lóháton nem gyakoroltatik

26 E gyakorlatok által a lovas tanulja meg kardját ügyesen vezetni, a nélkül, hogy lovát járásában zavarná, vagy épen megsértené. A lovak ezáltal szokják meg a fegyverhasználatot. A felsőtest mérsékelten fordítandó. A szártartó kéz az első kápa fölötti helyzetében folytonosan maradjon meg. Ezen kardforgatások eleinte álló lovon, később azonban mindenféle jármódban gyakorlandók. V á g á s é s s z ú r á s A vágás és szúrás gyakorlásához vágó és szúró állványok szükségeltetnek, melyek lovasmagasságnyira állítandók ; ezenkívül ügyesebb lovasok megbízható lovakon a földre fektetett kitömött bábokra is szúrjanak. A szúró állvány egy rendes fejnagyságnál nagyobb beburkolt szalmagömb, a mely egy oszlop felső végére oly módon tétetik, fel, hogy ha a szúrás találja, leessék a nélkül, hogy a kardon függve maradna. A lovak e készülékek melletti gyakori ellovaglás által az azoktól való félésről leszoktatandók, miért is azoknak a lovagló oktatás alkalmával a gyakorlótéren mindig felállítva, illetve a földre fektetve kell lenniök

27 486. A vágás vagy szúrás gyakorlásához a szakasz (sor) 200 lépésnyire a vágó vagy szúró állvánnyal szemben felállíttatik, mire a kardok kirántatnak. Azután a legénység oly módon, mint az arczvonalból való kilovaglás alkalmával, egyenkint előhivatik. Minden ember egyenes vonalon, a megparancsolt jármódban felváltva jobbra és balra közvetlenül a vágó vagy szúró állvány mellett ellovagol, 30 lépésnyire az előtt kardját támadáshoz veszi, a mellette való ellovaglás alkalmával vág vagy szúr egyet, azután még 200 lépésnyire az állványon túl lovagol, a hol lovát a nélkül, hogy megfordítaná, megállítja. Ott a szakasz ismét gyülekezik. Ha a hely szűkebb, ezen távolságok a szükség mérvéhez képest kisebbre veendők A vágás- vagy szúráshoz a bal kéz a nyeregre támaszkodjék és a kard hegye idejekorán emeltessék fel, mert különben fokozott jármódban a vágás elkésik, vagy nem talál A szúrás a 134. pont szerint viendő végbe. A földön fekvő bábokra való szúráshoz a felsőtestnek egészen le kell hajolnia, a minél főként arra kell ügyelni, hogy a ló lábbal ne háborgattassék Ha valamely ló nem megy készségesen neki az egyenes vonalon a vágó vagy szúró állványnak, akkor

28 a lovas kardját vállához támaszthatja s jobb kezével a kantárszárat megfoghatja Ha a lovardában (nagy négyszögben) való lovaglás alkalmával a vágást és szúrást valamennyi ember által egyidejűleg akarjuk gyakoroltatni, akkor: Vágni és szúrni! vezényelendő, a mire minden lovas önállóan kardforgatásokat csinál és a felállított vágó, illetve szúró állványokra és bábokra a mellettük való ellovagláskor vág és szúr. Visszakozz! vezényszóra a gyakorlat befejeztetik és a kivont karddal való állás vétetik fel. V í v á s l ó h á t o n Lóháton a vívás úgy karddal kard ellen, mint karddal dzsida ellen is gyakorlandó. Ugyanazon elővigyázati rendszabályok alkalmazandók, mint gyalog (145. pont). A dzsidák hegyei gömbökkel legyenek ellátva A lovak mindenekelőtt a víváshoz való E l ő g y a k o r l a t által tanulják meg azt, hogy egymáshoz készségesen és félelem nélkül közelítsenek és ennek

29 többszöri ismétlése által tartassanak állandó gyakorlatban. Ezen vezényszóra : Előgyakorlat a víváshoz! a lovasok két sorban egymástól 100 lépésnyire szembeállanak. A lovasok mindegyik sorban egymástól 10 lépésnyi térközt tartanak. Ezen vezényszóra: Lépést (Ügetést, Vágtát) Indulj! minden ember közvetlenül balra a vele szembejövő mellett ellovagol ; ezután lovát megállítja, megfordítja, újból előrelovagol s mindkét lovas oly módon áll meg közvetlen egymás mellett, hogy jobb térdeik érintsék egymást. Mindegyik megveregeti a másiknak lovát, a minél a vívó kard előbb a bal kézbe veendő. Ezen vezényszóra: Visszakozz! mindegyik eredeti helyére megy vissza, mire a gyakorlat a szükséghez képest ismételtetik Fejüket féltő, vagy olyan lovak, melyek a félénkségről az előgyakorlatok dacára sem szoktak le egészen, a víváshoz nem használandók. Egyáltalában

30 ügyelni kell, nehogy a lovak az igen gyakori vívás folytán elszokjanak attól, hogy egymásnak készségesen és félelem nélkül nekimenjenek. A lovasoknak nagyon vigyázni kell arra hogy a vívásnál a lovakat el ne találják A lóháton való vívásnál mindig a gyakorlati végczél tartandó szem előtt, nevezetesen : hogy a lovas a rohamra és a kézi tusára előkészíttessék. Ez okból efféle gyakorlatoknál semmi szín alatt sem kell mesterséges köröket lovagolni, mert az gyakorlati hasznot nem nyújt A k a r d d a l k a r d e l l e n v í v á s h o z ép úgy kell felállani, mint az előgyakorlathoz. Ezen vezényszóra: Roham! Ügetést (Vágtát) Indulj! (vagy Roham trombitajelre) a lovasok a megparancsolt jármódban, a Roham trombitajelre pedig vágtában, a mily közel csak lehet, egymás mellett ellovagolnak oly módon, hogy a kardot tartó kezek összejussanak. Ellovaglás közben minden lovas igyekezzék ellenfelére egyet vágni, vagy szúrni, azután lovát gyorsan állítsa és fordítsa meg s a támadást hasonló módon bátor szívvel ismételje. Ennél főként a gyors, fürge megfordulásra és az ellenfél ismételt heves megrohanására kell súlyt

31 fektetni, mert az, kinek ez korábban sikerül, az erre következő tusánál nagy előnyben lesz. Ezen vezényszóra: Visszakozz! (vagy Egyszerű fúvás trombitajelre): a viaskodás beszüntetendő s minden lovas ügetésben eredeti helyére megy. Hogy a lovak ismét megnyugodjanak, az Előgyakorlat 492. pont minden vívás után végbeviendő. Ha az egyes lovasok a vívásban kellően ki vannak képezve, időnként több lovas vagy egész járőrök is vívjanak egymás ellen A k a r d d a l a d z s i d a e l l e n v a l ó v í v á s n á l minden lovasba a kardja iránti legnagyobb bizalom oltandó be ; ez okból nem szabad a dzsidát mindig jó dzsidavívó kezébe adni. A dzsidavívóval rendszerint egy kardvívó állítandó szembe. Egy igen ügyes dzsidavívóval kivételesen két kardvívó is szembe állítható, kik ez esetben egymáshoz zárkózottan lovagoljanak neki a dzsidavívónak. A dzsidás főleg arra oktatandó, hogy a dzsidát mindig szorosan karja alatt és testéhez zárkózva tartsa, hogy az az utolsó pillanatig sülyesztve legyen

32 és a kar kinyujtása által dzsidájával csak akkor döfjön, ha döfése biztos. Ha döfése nem talál, akkor dzsidáját hagyja kezében hátracsúszni. Ellenfeleit, ha csak lehet, egyenként támadja meg és kedvezőtlen viszonyok közt tovalovaglás által igyekezzék azokat egymástól elválasztani, hogy azután hirtelen megállás vagy fordulat által egyenkint küzdje le őket. Mindig arra törekedjék, hogy ellenfele vele épen szembe, vagy saját jobb oldalára jusson. A kardvívó arra törekedjék, hogy a dzsidás bal oldalába jusson és a dzsidát fölfelé csapva hárítsa el, miközben annak alája jutni igyekezzék ; általában a kardvívónak a dzsidás testéhez a mennyire csak lehet közel kell jutnia s ott kell maradnia. Egyébként a karddal kard ellen való vívásra vonatkozó határozványok mérvadók. A kivonatot készítette a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Honvéd Zrínyi Sportegyesület Szablyavívó Szakosztályában: Budapesten, 2012-ben: ^ ÜöÄç föçwéü

Amatőr lovas verseny

Amatőr lovas verseny Amatőr lovas verseny Ügyességi versenyek szabályzata Az ügyességi verseny három versenyszámból áll, nehézségi sorrendben: 1. Kezdő 2. Könnyű 3. Nehéz Minden versenyszám nyílt, korhatár nélküli. A versenyrendező

Részletesebben

Kezdő íjászok kézikönyve KÉK NYÍL

Kezdő íjászok kézikönyve KÉK NYÍL KÉK NYÍL 1 A FITA KÉK NYÍL MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ISMERETANYAG Találatok értékelése - pontszám Lőtávolság: Minimálisan elérendő pontok száma: 18 méter 115 pont Mozgástechnika: a lövésfolyamatot a következők

Részletesebben

JÁTÉKTERÜLET. min. 3 m. min. 3 m. Jegyzôkönyvvezetôi asztal. 16 m. Kifutó. 6 m. max. 5 m. min. Kifutó. 8 m. 8 m. 5 m. min.

JÁTÉKTERÜLET. min. 3 m. min. 3 m. Jegyzôkönyvvezetôi asztal. 16 m. Kifutó. 6 m. max. 5 m. min. Kifutó. 8 m. 8 m. 5 m. min. . RÉSZ ÁBRÁK JÁTÉKTERÜLET min. 3 m. min. 3 m. Jegyzôkönyvvezetôi asztal Kifutó 16 m. 5 m. min. 6 m. max. 8 m. 8 m. Kifutó 5 m. min. 2 18 m. minimum / 20 m. maximum Nyitó zóna 6 m. max. End Line Ligne de

Részletesebben

Total gym 1000 Kézikönyv az edzéshez

Total gym 1000 Kézikönyv az edzéshez Hogyan használja ezt a kézikönyvet? Total gym 1000 Kézikönyv az edzéshez A Totalgym 1000 edzőprogramja jó módszer a tökéletes alak kidolgozására és megőrzésére. Ezt az edzőgépet használhatja sportolás

Részletesebben

Tartásjavító gyógytestnevelés gyakorlatok

Tartásjavító gyógytestnevelés gyakorlatok Tartásjavító gyógytestnevelés gyakorlatok A gyakorlatokat a talajon egy tornamatracon végezzük! 1. Medence mobilizálás Kiinduló helyzet: Hanyatt fekvés, térdhajlítás, terpesz talptámasz. Tarkóra tartás.

Részletesebben

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása. szeptember TANMENET október I. osztály Az irányok tisztázása. Ugrások egy, páros lábon. Eltérő testhelyzetek felvétele. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

Részletesebben

Feladat katalógus. I. Zöld

Feladat katalógus. I. Zöld Feladat katalógus I. Zöld 1. a.) folyóvízen való áthaladás b.) folyóvízben való áthaladás 2. páros vágta 3. szóló vágta 4. árokmászás 5. pisi2 szünet 6. emelkedőre mászatás 7. lejtőn való leereszkedés

Részletesebben

Engedelmes vizsga E/1. Vizsgaszabályzat (rövidített változat) 2010. 1/1. Pórázon követés (30 pont) 1/2. Ültetés eltávolodással (25 pont)

Engedelmes vizsga E/1. Vizsgaszabályzat (rövidített változat) 2010. 1/1. Pórázon követés (30 pont) 1/2. Ültetés eltávolodással (25 pont) Engedelmes vizsga E/1 1/1. Pórázon követés (30 pont) 30-35 normál lépés 5-10 normál lépés 5-10 futólépés 5-10 lassú lépés 5-10 normál lépés 90 fokos jobbra át 15 normál lépés 90 fokos jobbra át 15 normál

Részletesebben

Flexi Force személy bejáró kapu

Flexi Force személy bejáró kapu Flexi Force személy bejáró kapu Figyelem, általános felhívás Ezen kit biztonságos üzemeltetéséhez, karbantartásához, számos dolgot kell figyelembe venni elővigyázatosságból. A biztonság érdekében vegye

Részletesebben

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása (Forrás: Az Amerikai Alaszkai Malamut Klub bírói oktatóanyaga) Összeállította: W. Willhauck Fordította: Romoda Csilla Fajta eredete:

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

- IRT,., MOST KONIlAO' MÁSO Dl K KJADÁ$ .~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR

- IRT,., MOST KONIlAO' MÁSO Dl K KJADÁ$ .~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR - IRT,., MOST KONIlAO'.~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR MÁSO Dl K KJADÁ$ Beo~ztás min t rt 4. hétel!. 6. hét. Egy ~'5 kgl. nehéz hozófa előhozása, vas dőho:tóása. A kercsésnél II friss nyomot egész I200

Részletesebben

OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép

OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 D-45525 Hattingen http://www.olympia-vertrieb.de (2009. 05. 05.) Magyar Fontos biztonsági

Részletesebben

BAMBOO GESTURE GUIDE ÚTMUTATÓ A BAMBOO PAD HASZNÁLATA

BAMBOO GESTURE GUIDE ÚTMUTATÓ A BAMBOO PAD HASZNÁLATA 1 BAMBOO GESTURE GUIDE ÚTMUTATÓ A BAMBOO PAD HASZNÁLATA Az érintésérzékelő Wacom termékek úgy vannak kialakítva, hogy azok használata fokozzák munkája színvonalát. A Bamboo Pad ujjal való vezérlése lehetőséget

Részletesebben

3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez tartozó pontszámok:

3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez tartozó pontszámok: 1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. (A felmérés a Hungarofit teszt

Részletesebben

Apportírozás Foglalatosság /hobby/ minden kutyának!

Apportírozás Foglalatosság /hobby/ minden kutyának! Apportírozás Foglalatosság /hobby/ minden kutyának! Minden kutyatartó álma, hogy kutyája a tárgyakat megbízhatóan visszahozza? Sok kutya azonban inkább elszalad, és várja, hogy a gazda csatlakozzon a fogócskához.

Részletesebben

78-84 85-92 93-98 99-104 105-110 60-64 65-70 71-75 76-84 85-98 86-91 92-97 98-103 104-112 113-120 63-67 67-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97

78-84 85-92 93-98 99-104 105-110 60-64 65-70 71-75 76-84 85-98 86-91 92-97 98-103 104-112 113-120 63-67 67-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 Női felső, póló, ruha méretek meghatározása centiméterben Méretek XS/34/6 S/36/8-10 M/38/12-14 L/40-42/16-18 XL/42-44/20 Mell (cm) Derék (cm) Csípő (cm) 78-84 85-92 93-98 99-104 105-110 60-64 65-70 71-75

Részletesebben

8/1999. (III. 8.) ORFK utasítás. a Magyar Köztársaság Rendőrségének Alaki Szabályzata kiadásáról

8/1999. (III. 8.) ORFK utasítás. a Magyar Köztársaság Rendőrségének Alaki Szabályzata kiadásáról 8/1999. (III. 8.) ORFK utasítás a Magyar Köztársaság Rendőrségének Alaki Szabályzata kiadásáról Szám: 5-1/8/1999. TÜK A Magyar Köztársaság közbiztonságát, belső rendjét csak jól képzett, fegyelmezett,

Részletesebben

2.1 testhelyzet 2.2 testhelyzet 2.3 testhelyzet

2.1 testhelyzet 2.2 testhelyzet 2.3 testhelyzet gyakran gondolják úgy, hogy izmaikat teljesen ellazították, pedig maradt még feszültség a testükben. A mai felgyorsult világban az embereket számtalan stressz és aggodalom éri, ezért még az alvás során

Részletesebben

Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell!

Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell! Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell! Az edzéseken fontos a fegyelem. Ha végrehajtjuk az edző kérését, akkor lehetünk egyre ügyesebbek. Pista bácsi megtanít

Részletesebben

TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Első használat előtt feltétlen olvasd el ezen használati útmutatót!

TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Első használat előtt feltétlen olvasd el ezen használati útmutatót! Használati Útmutató BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK Első használat előtt feltétlen olvasd el ezen használati útmutatót! Minden használat előtt ellenőrizd az összes szíj és csat állapotát, illetve, hogy megfelelően

Részletesebben

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat:

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat: A soproni Nádasdy huszárok 5 fős csapattal neveztek a Német Nemzetközi Katonai Lovas Bajnokságra. A szervezők- a Német Katonai Lovasszövetség- a nevezésünk után kedves hangvételű levélben biztosítottak

Részletesebben

A Jungle Speed -et 2 15 (vagy még több!) játékos játszhatja, hétéves kortól.

A Jungle Speed -et 2 15 (vagy még több!) játékos játszhatja, hétéves kortól. A Jungle Speed -et 2 15 (vagy még több!) játékos játszhatja, hétéves kortól. A JÁTÉK CÉLJA A játékosok megpróbálnak minél gyorsabban megszabadulni a kártyáiktól. A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE A totemet a kör közepére

Részletesebben

6. A RITMUSÉRZÉK FEJLESZTÉSE AZ ÓVODÁBAN

6. A RITMUSÉRZÉK FEJLESZTÉSE AZ ÓVODÁBAN 6. A RITMUSÉRZÉK FEJLESZTÉSE AZ ÓVODÁBAN A ritmus a zene egyik legfontosabb alkotóeleme. A ritmusérzék az a zenei képesség, amely lehetővé teszi a zene időbeli viszonyainak az érzékelését. A ritmusérzék

Részletesebben

Kezelések cukorbetegség esetén. Glükóz intolerancia és a cukorbetegség kialakulásának megelőzése

Kezelések cukorbetegség esetén. Glükóz intolerancia és a cukorbetegség kialakulásának megelőzése Kezelések cukorbetegség esetén Alkalmazható készülék: Triomed Antidiabetikus sugárzója A sugárzó működési ideje: 13 perc A sugárzó frekvenciája a hasnyálmirigy sejtjei- és az inzulinfüggő szövetek receptormezői

Részletesebben

FONTOS! KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!

FONTOS! KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! FONTOS! KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! A Caboo biztonságos használata Kérjük, használat előtt alaposan olvassa át az útmutatót, különös tekintettel a biztonságos hordozást szolgáló biztonsági

Részletesebben

Műtét utáni gyakorlatok

Műtét utáni gyakorlatok Műtét utáni gyakorlatok 1. Korai, műtét utáni fekvőgyakorlatok Ezek a gyakorlatok igen fontosak a lábak keringési rendszerének beindítása és a vérrög kialakulásának elkerülése céljából. Emellett segíti

Részletesebben

A bukó fordulók oktatása

A bukó fordulók oktatása A bukó fordulók oktatása Elsősorban a gyorsúszás fordulójának oktatását meg kell kezdeni azoknál a gyermekeknél, akik bekerültek a legalacsonyabb versenyzői korcsoportba, hiszen a gyorsúszás az úszásnemek

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) PEKINGESE (Pekingi palotakutya)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) PEKINGESE (Pekingi palotakutya) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI-Standard N 207/ 2009.06.05./ GB PEKINGESE (Pekingi palotakutya) 2 SZÁRMAZÁS: Kína. VÉDNÖK:

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv iratmegsemmisítőhöz

Felhasználói kézikönyv iratmegsemmisítőhöz Felhasználói kézikönyv iratmegsemmisítőhöz Az eszköz használatához olvassa végig figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a termék használatának végéig. Fontos biztonsági tanácsok FIGYELEM 1. A mozgó

Részletesebben

LOVAS SZAKKÖR TANMENET

LOVAS SZAKKÖR TANMENET LOVAS SZAKKÖR TANMENET Lovas szakkör: A szakköri forma 1-4. osztályosok részére elérhető. A kezdők, középhaladók és a haladók részére külön tanmenet áll rendelkezésre így figyelembe vesszük és összehangoljuk

Részletesebben

NYEREGSZEMLE LOVAS KUPA VERSENYSZABÁLYZAT

NYEREGSZEMLE LOVAS KUPA VERSENYSZABÁLYZAT NYEREGSZEMLE LOVAS KUPA VERSENYSZABÁLYZAT 1., A verseny célja Lehetőséget teremteni a hagyományos versenyszámokon kívül, az azokban nem versenyző, de megmérettetésre vágyó, amatőr lovasok számára, hogy

Részletesebben

Korszerű vérvételi eszközök - gyorsabb, könnyebb és biztonságosabb módszer

Korszerű vérvételi eszközök - gyorsabb, könnyebb és biztonságosabb módszer Korszerű vérvételi eszközök - gyorsabb, könnyebb és biztonságosabb módszer Gyors Könnyű Biztonságos Accu-Chek ujjbegyszúró rendszerek elleni harcban Partner a cukorbetegség 10 éve Magyarországon Accu-Chek

Részletesebben

Let our Training Knives. www.shocknife.com

Let our Training Knives. www.shocknife.com Let our Training Knives www.shocknife.com Katonai Hatósági Rendvédelmi szervek Stressz... Mikor egy embert megtámadnak egy késsel, hatalmas pszichológia változások mennek végre a testében, hogy szervezete

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály 40 rózsát el lehet-e osztani 5 lány között úgy, hogy mindegyik lánynak páratlan számú rózsa jusson? Nem lehet.(1 pont) Öt darab páratlan szám összege páratlan, a 40 páros (1 pont). Hogyan tudnátok

Részletesebben

6000 Kecskemét Nyíri út 11. Telefon: 76/481-474; Fax: 76/486-942 bjg@pr.hu www.banyai-kkt.sulinet.hu. Gyakorló feladatok

6000 Kecskemét Nyíri út 11. Telefon: 76/481-474; Fax: 76/486-942 bjg@pr.hu www.banyai-kkt.sulinet.hu. Gyakorló feladatok BÁNYAI JÚLIA GIMNÁZIUM 6000 Kecskemét Nyíri út 11. Telefon: 76/481-474; Fax: 76/486-942 bjg@pr.hu www.banyai-kkt.sulinet.hu Gyakorló feladatok I. LEGO Robotprogramozó országos csapatversenyre A következő

Részletesebben

AROMA TESTKEZELÉSEK KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

AROMA TESTKEZELÉSEK KEZELÉSI ÚTMUTATÓ AROMA TESTKEZELÉSEK KEZELÉSI ÚTMUTATÓ AROMA TESTKEZELÉS BÕRPUHÍTÁS, NYUGTATÁS Csak radírozás Radírozás +masszázs Radírozás +önbarnítás 35 perc Simító Cukor-Kiwi Testradír - A vendég a hátán fekszik. Nagy

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

OTAGO ERŐ ÉS EGYENSÚLY

OTAGO ERŐ ÉS EGYENSÚLY OTAGO ERŐ ÉS EGYENSÚLY Otthoni Tornaprogram Írta: Sheena Gawler tudományos munkatárs, Research Department of Primary Care & Population Health, University College London Medical School fejlesztési tanácsadó,

Részletesebben

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt:

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt: Várandósok Várandósok Évekig azt tartották, hogy a terhes nőnek kilenc hónapot ágyban kell töltenie. Az orvosok attól féltek, hogy az aerobik, vagy a kocogás árthat a magzatnak, így még a legaktívabb sportolóknak

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI GYERMEKLOVAS BAJNOKSÁG 2015. VERSENYSZABÁLYZAT

BÉKÉS MEGYEI GYERMEKLOVAS BAJNOKSÁG 2015. VERSENYSZABÁLYZAT BÉKÉS MEGYEI GYERMEKLOVAS BAJNOKSÁG 2015. VERSENYSZABÁLYZAT A versenysorozatot elsősorban a lovaglás iránt érdeklődő, lovakat kedvelő, 18 éves és az alatti, rajtengedély vizsgával nem rendelkező gyermekek

Részletesebben

InSPORTline Vin-bell edzésprogram

InSPORTline Vin-bell edzésprogram InSPORTline Vin-bell edzésprogram Az insortline Vin-bell kiválasztásánál válassza ki az edzési szintjének megfelelő súlyt. Olyan súlyt válasszon, amellyel minden gyakorlatot 10 ismétléseses sorozatban

Részletesebben

Mozgásprogram. testsúlycsökkentéshez

Mozgásprogram. testsúlycsökkentéshez Mozgásprogram testsúlycsökkentéshez Mozgásprogram testsúly csökkentéshez A Földön 310 millió elhízott és további 1,2 millió túlsúlyos ember él. Magyarországon a legutolsó nagyobb szabású országos vizsgálat

Részletesebben

automagic SP Automata vonal, derékszögrajzoló és pontlézer kezelési kézikönyv Használat előtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési kézikönyvet

automagic SP Automata vonal, derékszögrajzoló és pontlézer kezelési kézikönyv Használat előtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési kézikönyvet automagic SP Automata vonal, derékszögrajzoló és pontlézer kezelési kézikönyv Használat előtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési kézikönyvet Figyelmeztetés - Kérjük ne nézzen közvetlenül a lézerfénybe

Részletesebben

Csongrád Megyei Lovas Szövetség

Csongrád Megyei Lovas Szövetség Csongrád Megyei Lovas Szövetség Szabadidős lovas rendezvény versenykiírása Helyszín: Sándorfalva Dátum: 2015.augustus. 09. Rendező szervezet neve: Orion Sport És Kulturális Egyesület A versenyhelyszín

Részletesebben

Önálló eszköz. Önálló eszköz Más gyártók által gyártott termékek rajza (csak szemléltetésképpen)

Önálló eszköz. Önálló eszköz Más gyártók által gyártott termékek rajza (csak szemléltetésképpen) Mit kérünk a pályázatban: A rendelkezésre álló minták alapján, a funkciók megtartásával, egy egyedi arculatú termékcsalád megtervezését, és a pályázat nyertesétől ezt követően a gyártási szintű tervek

Részletesebben

16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató

16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató 16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató Fontos javaslat: kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat mielőtt hozzákezdene az összeszereléshez, és fogadja meg a karbantartási

Részletesebben

Miért égnek le a férfiak, amikor közelednek a nôkhöz

Miért égnek le a férfiak, amikor közelednek a nôkhöz Miért égnek le a férfiak, amikor közelednek a nôkhöz Sok férfinak nehéz értelmeznie a nôk testbeszédének finomabb árnyalatait. A kutatások szerint a férfiak hajlamosak szexuális érdeklôdésnek tulajdonítani

Részletesebben

Terápiás kutyák verseny szabályzata

Terápiás kutyák verseny szabályzata Terápiás kutyák verseny szabályzata A terápiás kutyák igen sokrétű feladat megoldására kiképzett és folyamatosan tanuló, és emellett dolgozó ebek. A sokféle tevékenységük közül ezen versenyen két legfontosabb

Részletesebben

AMATŐR GYERMEK LOVASVERSENY 2014

AMATŐR GYERMEK LOVASVERSENY 2014 1. Bevezető AMATŐR GYERMEK LOVASVERSENY 2014 versenyszabályzat A verseny sorozatot elsősorban amatőr, hobbi szinten lovagló 18 év alatti gyermekek részére kívánjuk lebonyolítani, kivéve a díjlovagló és

Részletesebben

7. Lépés: Technikai elemzés-japán gyertya alakzatok

7. Lépés: Technikai elemzés-japán gyertya alakzatok 7. Lépés: Technikai elemzés-japán gyertya alakzatok A Japán gyertya alakzatok 2 csoportra oszthatóak: 1. Trendfordulót előrejelző alakzatok 2. A meglévő trendet megerősítő alakzatok 1. Trendfordulót előrejelző

Részletesebben

EGÉSZSÉGI ÉS SZÉPSÉGI TORNA

EGÉSZSÉGI ÉS SZÉPSÉGI TORNA EGÉSZSÉGI ÉS SZÉPSÉGI TORNA NŐK ÉS GYERMEKEK SZÁMÁRA MENSENDIECK RENDSZERE SZERINT VEZETŐ MADZSAR JÓZSEFNÉ JÁSZI ALICE BUDAPEST, MÉNESI ÚT 8. 1. EM. A közúti villamos 19, 35 és 57 számú vonalai mentén

Részletesebben

Gyakorlat I. (Kapcsolatkialakítás a lóval, stabil ülés) Alapvető gimnasztikai gyakorlatok végrehajtásának képessége.

Gyakorlat I. (Kapcsolatkialakítás a lóval, stabil ülés) Alapvető gimnasztikai gyakorlatok végrehajtásának képessége. Fejlesztési cél Gyakorlat I. (Kapcsolatkialakítás a lóval, stabil ülés) Alapvető gimnasztikai gyakorlatok végrehajtásának képessége. Órakeret 64 óra Egyensúlyérzék fejlesztése, bizalom, önfegyelem kialakítása,

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06

BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06 BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06 e-mail: biztonsagautosiskola@gmail.com www.biztonsagautosiskola.hu A BIZTONSÁGI ÖV ÉS A LÉGZSÁK! A biztonsági öv

Részletesebben

ROMÁNIAI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG BELSŐ SZABÁLYZAT

ROMÁNIAI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG BELSŐ SZABÁLYZAT ROMÁNIAI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG BELSŐ SZABÁLYZAT ALAKISÁGOKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Szabályzatot készítette: Borka Botond sv. Molnár Szilárd csv. Vitek Norbert sv. Köszönet mindazon személyeknek akik hozzászólásukkal

Részletesebben

AZ EGYENSÚLY, AMI ÖSSZETARTJA A LOVAT ÉS A LOVAST. Beszélgetés Rodolphe Schererrel

AZ EGYENSÚLY, AMI ÖSSZETARTJA A LOVAT ÉS A LOVAST. Beszélgetés Rodolphe Schererrel AZ EGYENSÚLY, AMI ÖSSZETARTJA A LOVAT ÉS A LOVAST Beszélgetés Rodolphe Schererrel Hogyan lehet elkerülni, hogy megzavarjuk a ló egyensúlyát a crosson? Mit és hogyan csináljunk, ha javítani kell a ló egyensúlyán?

Részletesebben

FEI Fogathajtó Világbajnokság Fiatal Lovak számára egyesfogat kategória. 2. Kiírás: 5, 6, 7 éves lovak számára, kategóriaként különválasztva

FEI Fogathajtó Világbajnokság Fiatal Lovak számára egyesfogat kategória. 2. Kiírás: 5, 6, 7 éves lovak számára, kategóriaként különválasztva FEI Fogathajtó Világbajnokság Fiatal Lovak számára egyesfogat kategória 1. Általános elvek: Ezt a szabályzatot a Nemzetközi Lovas Szövetség (továbbiakban: FEI) szabályzataival együttesen kell értelmezni,

Részletesebben

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye V.2008.3.1. 1. Ruhásszekrény sifon 2. Fenyőfából készített, gazdagon díszített asztalos munka. A bútor egész felületét beborítják a sárga és a szürkésfehér alapozásra festett növényi indákkal összekötött

Részletesebben

Szabadonálló gázüzemű főzőüst

Szabadonálló gázüzemű főzőüst A 700XP sorozat több, mint 100 modellt foglal magába. Minden készülékek nagy teljesítményű, megbízható, energiatakarékos, biztonságos és ergonómikus. A modul rendszer megszámlálhatatlan konfigurációban

Részletesebben

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást.

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást. ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341 Használati leírás Olvassa el és értse meg a következő leírást. Mielőtt hozzákezdene Távolítsa el a csomagolást. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész hiánytalan e vagy

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) TIBET TERRIER (Tibetan Terrier)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) TIBET TERRIER (Tibetan Terrier) 2011.07.13. / DE FCI - Standard Nr. 209 TIBET TERRIER (Tibetan Terrier) FORDÍTÁS: A Tibeti Kutyafajták Nemzetközi Klubja, kiegészítette és átdolgozta Christina Bailey / Hivatalos eredeti nyelv (EN) EREDET:

Részletesebben

Hogy e kérdésre válaszoljunk, szükséges mindenekelőtt,

Hogy e kérdésre válaszoljunk, szükséges mindenekelőtt, X. Vajjon a rendszer: mely szerint minden egyes nemzetiségnek jogköre a törvény által határoztatik meg, gyakorlatilag alkalmazható-e hazánkban? Hogy e kérdésre válaszoljunk, szükséges mindenekelőtt, hogy

Részletesebben

Dinamizmus állóképesség - kitartás w w w. h u n f l o o r b a l l. h u

Dinamizmus állóképesség - kitartás w w w. h u n f l o o r b a l l. h u Program: Mi is az a floorball? A floorball a jégkorong és a gyeplabda keveréke. Két nemzet is a saját találmányának tartja ezt a játékot. Egyesült Államok Floorhockey Svédország Innebandynak (Czitrom András)

Részletesebben

Soft Weight. súlylabdával

Soft Weight. súlylabdával Legyen fit a Soft Weight A Z KERESSE I T E R E D E T súlylabdával Professzionális gyakorlatok a napi edzéshez www.thera-band.hu 1 Tartalom Bevezetés...2 A Soft Weight súlylabda...3 Anyagok és tulajdonságai...3

Részletesebben

Táblázatok. Feladatok Szegélyek és cellák. 1. feladat. 2. feladat

Táblázatok. Feladatok Szegélyek és cellák. 1. feladat. 2. feladat Táblázatok A táblázatok cellákat tartalmazó sorokból és oszlopokból épülnek fel. A cellában szöveg, szövegközi grafikák és egyéb táblázatok is elhelyezhetők. A táblázat táblázatba történő beszúrásánál

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. A csempevágó leírása 1.1 A gép részei 1.2 A csempevágó alkalmazásai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. A csempevágó leírása 1.1 A gép részei 1.2 A csempevágó alkalmazásai HASZNÁLATI UTASÍTÁS 2 3 4 TARTALOMJEGYZÉK 1. A csempevágó leírása 1.1 A gép részei 1.2 A csempevágó alkalmazásai 6 6 6 2. Működés 2.1 Egyenes vágás a COMBISLALOM-mal 2.2 Szabadkézi vágás a COMBISLALOM-mal

Részletesebben

2014. december. 6. Hódmezővásárhely

2014. december. 6. Hódmezővásárhely 1. Do Am Hapkido Országos Bajnokság 2014. december. 6. Hódmezővásárhely Rendező: M AG Y A R D O AM H A PK ID O S Z AB AD ID Ő S PO RT S ZÖ VE T SÉ G Versenyigazgató: MÁTÉ JÓZSEF Főbíró: MÁTÉ ZSOLT Időpont:

Részletesebben

FONTOS! KÉREM, TARTSA MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA

FONTOS! KÉREM, TARTSA MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA A B D C E F HU FONTOS! KÉREM, TARTSA MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA Fő a biztonságos hordozás A Caboo babahordozó használata előtt, kérem, figyelmesen olvassa végig az összes utasítást, szeretnénk külön felhívni

Részletesebben

Kardiovaszkuláris tréning

Kardiovaszkuláris tréning Kardiovaszkuláris tréning Kardiovaszkuláris tréning A kardiovaszkuláris tréning jelentése nem más, mint a szív érrendszer edzése, erősítése. Lényege: Olyan aerob (vagyis oxigén felhasználással járó) mozgást

Részletesebben

Vajdasági Magyar Cserkészszövetség ALAKI SZABÁLYZAT

Vajdasági Magyar Cserkészszövetség ALAKI SZABÁLYZAT I. Alaki formák és vezénylésük: Vajdasági Magyar Cserkészszövetség ALAKI SZABÁLYZAT I.1. FIGYELEM! - Nagyobb területen elhelyezkedõ cserkészek vagy egységek tevékenységének megszüntetésére Figyelem! vezényszót

Részletesebben

Szaktanácsadás ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A TERMÉKEK HELYSZÍN ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ

Szaktanácsadás ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A TERMÉKEK HELYSZÍN ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ Hasznos tanácsok Vásárlás A Piacon a vásárlót az a benyomás éri, hogy minden üzlet a legjobb, terméket forgalmazza. Sajnos ez nem igaz. Sokan tapasztalták, hogy a rég áhított s végre tulajdonukba került

Részletesebben

Grafikonalakzatok felismerése a sikeres kereskedés érdekében

Grafikonalakzatok felismerése a sikeres kereskedés érdekében Grafikonalakzatok felismerése a sikeres kereskedés érdekében X-Trade Brokers Magyarországi Fióktelepe Kass Zoltán www.xtb.hu Trendvonal Támasz és Ellenállás Ellenállás - Az a szint ahol a piac valószínűleg

Részletesebben

JÉGKOCKA, JÉGPEHELY KÉSZÍTÕK ÉS ADAGOLÓK

JÉGKOCKA, JÉGPEHELY KÉSZÍTÕK ÉS ADAGOLÓK JÉGKOCKA, JÉGPEHELY KÉSZÍTÕK ÉS ADAGOLÓK JÉGKOCKA KÉSZÍTÕK JÉGKOCKA KÉSZÍTÕGÉPEK BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL Az ICE-O-Matic Önálló Jégkocka Készítõgép több méret / teljesítmény választékot kínál a Kis Irodai /

Részletesebben

A ZENEI HALLÁS FEJLESZTÉSE

A ZENEI HALLÁS FEJLESZTÉSE A ZENEI HALLÁS FEJLESZTÉSE Az ének-zene foglalkozások fontos része a zenei hallásfejlesztés. A zenei hallás lehetővé teszi a hang magasságának, színének, erejének az észlelését. Feladatai közé tartozik

Részletesebben

Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor átképzési- és közszolgálati továbbképzési program Lovas jármód modul

Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor átképzési- és közszolgálati továbbképzési program Lovas jármód modul Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor átképzési- és közszolgálati továbbképzési program Lovas jármód modul Készítette: Ádám Barnabás ezredes Előadó: Ádám Barnabás ezredes MH Vitéz Szurmay

Részletesebben

Testünk beszél helyettünk is. Az árulkodó kéz

Testünk beszél helyettünk is. Az árulkodó kéz Testünk beszél helyettünk is Az árulkodó kéz Az élő szóban történő párbeszéd 2008. április 5. Baczkó Norbert Testbeszéd, Diákakadémia 2 Az első benyomás kialakításában 60-80% szerepe van a testnyelvi jeleknek.

Részletesebben

Szabadidőlovasok Országos Szövetségének ajánlása a lovas szolgáltatásban szereplő és a szabadidőlovak megbízhatóságának meggyőződéséről

Szabadidőlovasok Országos Szövetségének ajánlása a lovas szolgáltatásban szereplő és a szabadidőlovak megbízhatóságának meggyőződéséről Szabadidőlovasok Országos Szövetségének ajánlása a lovas szolgáltatásban szereplő és a szabadidőlovak megbízhatóságának meggyőződéséről 1. Általános elvárások a szabadidős lovaglásban szereplő lovakkal

Részletesebben

háztartás gyorsfőzők 14. old. edények 16. old. kávéfőzők 17. old. serpenyők 16. old.

háztartás gyorsfőzők 14. old. edények 16. old. kávéfőzők 17. old. serpenyők 16. old. háztartás gyorsfőzők 14. old. edények 16. old. kávéfőzők 17. old. serpenyők 16. old. Fagor edények Egészséges ételek gyorsan és biztonságosan elkészítve. 10 L 8 8 L 6 6 L 4 4 L 2 Egészséges ételek A Fagor

Részletesebben

Név Magasság Szintmagasság tető 2,700 koszorú 0,300 térdfal 1,000 födém 0,300 Fsz. alaprajz 2,700 Alap -0,800

Név Magasság Szintmagasság tető 2,700 koszorú 0,300 térdfal 1,000 födém 0,300 Fsz. alaprajz 2,700 Alap -0,800 Építész Informatika Batyu Előveszünk egy Új lapot 1. Szintek beállítása Lenullázzuk!!!!! A táblázat kitöltését az Alap szinten kezdjük az alap alsó síkjának megadásával. (-0,800) Beírni csak a táblázatba

Részletesebben

Kültéri fitnesz eszközök 2015

Kültéri fitnesz eszközök 2015 Kültéri fitnesz eszközök 2015 Székhely: 1184.Budapest,Aranyeső u.8 Adószám: 23272677-2-43 cégjegyzékszám: 01-09-957790 Levélcím: 5555. Hunya, Rákóczi út 26/1 Tel/fax:+36-66-89 90 71 E-mail: info@magyar-jatszoter.hu

Részletesebben

VÍVÁS MÓDSZERTANI ANYAG A VÍVÁS SPORTÁGI KERETTANTERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ 1.- 12. ÉVFOLYAM

VÍVÁS MÓDSZERTANI ANYAG A VÍVÁS SPORTÁGI KERETTANTERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ 1.- 12. ÉVFOLYAM VÍVÁS MÓDSZERTANI ANYAG A VÍVÁS SPORTÁGI KERETTANTERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ 1.- 12. ÉVFOLYAM Dr. Szepesi László, PhD egyetemi docens, vívás tantárgyfelelős, TF vívó-szakedzőképzés vezetője Az alábbi módszertani

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

Óraterv (5.) Tantárgyi kapcsolatok: biológia-egészségtan, fizika, ének-zene, életvitel, etika, történelem, művészettörténet

Óraterv (5.) Tantárgyi kapcsolatok: biológia-egészségtan, fizika, ének-zene, életvitel, etika, történelem, művészettörténet Óraterv (5.) A pedagógus neve: C. Szabóné Kocsiczki Ilona Műveltségi terület: testnevelés és sport Tantárgy: testnevelés Osztály:12. évfolyam lány labdajáték csoport Az óra témája: Kosárlabda Az óra cél-

Részletesebben

t e l ü s e G e a t n a r a b s o p ak

t e l ü s e G e a t n a r a b s o p ak II. Rosseb Kupa Déli Végek Baranta Versenye 2015. kikelet havának 21. napján immár második alkalommal kerül megrendezésre a Déli Végek Baranta versenye. A küzdelem név választásával a 44-es gyalogezred

Részletesebben

Golmar 4502AL Golmar 4502SE. Önálló beléptetõ proximity olvasóval. Stadio Plus. Telepítési kézikönyv. www.golmar.hu

Golmar 4502AL Golmar 4502SE. Önálló beléptetõ proximity olvasóval. Stadio Plus. Telepítési kézikönyv. www.golmar.hu Golmar 450AL Golmar 450SE Önálló beléptetõ proximity olvasóval Stadio Plus www.golmar.hu Telepítési kézikönyv 1 I BEVEZETÉS Köszönjük, hogy ezt a Golmar terméket választotta. Elkötelezettségünk, hogy a

Részletesebben

1.A. feladat: Programablakok

1.A. feladat: Programablakok 1.A. feladat: Programablakok Nyisd meg sorban a Sajátgép mappát, Hálózatok mappát, indítsd el az Internet Explorer programot. Ehhez kattints kettőt mindegyik asztalon lévő ikonjára. Ha egy ablak teljes

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Szerelési utasítás Kaszkád-egység 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Szakemberek számára Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Termékáttekintés Termékáttekintés 9 1

Részletesebben

Egyenes, a koponyacsonttal párhuzamos vágás toka alsó toka Egyenes, a koponyacsonttal párhuzamos vágás a szem vonaláig, majd tovább a fej elülső része felé toka és alsó toka Kristályosodási

Részletesebben

Programozástanítási célok teljesítése a Logóval és a Scratch-csel

Programozástanítási célok teljesítése a Logóval és a Scratch-csel Programozástanítási célok teljesítése a Logóval és a Scratch-csel Bernát Péter Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért című TÁMOP- 1. Problémamegoldás 1/a. Problémamegoldás

Részletesebben

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Ez a fejezet elsősorban azoknak szól, akiknek bár vannak gerinc (nyaki, háti, deréktáji) problémáik, panaszaik, azonban diagnosztizált deformitásuk

Részletesebben

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra Enkagrid georácsokra Colbond Geosynthetics GmbH 1. Alkalmazási terület 2. Szállítás és tárolás 3. Altalaj előkészítés 4. Georács fektetése 5. Feltöltés készítése 6. Tömörítés, és tömörségellenörzés 7.

Részletesebben

Leltári szám: 2008. 2. 1-2. Darab: 2 Elhelyezés: történeti tárgyi gyűjtemény, 1956-os gyűjt. Megnevezés: Vasládika kulccsal

Leltári szám: 2008. 2. 1-2. Darab: 2 Elhelyezés: történeti tárgyi gyűjtemény, 1956-os gyűjt. Megnevezés: Vasládika kulccsal Leltári szám: 2008. 2. 1-2. Darab: 2 Elhelyezés: történeti tárgyi Megnevezés: Vasládika kulccsal Anyag, technika: vas, kézi kovácsolás Méret, terjedelem: m: 12,5 cm, sz: 25,3 cm, h: 30 cm Készítés helye,

Részletesebben

Szómagyarázat. Zsebek: Svédzseb Olyan zseb,ahol a zsebnyílás az oldalvonalról derékvonalig ferde irányba tart.

Szómagyarázat. Zsebek: Svédzseb Olyan zseb,ahol a zsebnyílás az oldalvonalról derékvonalig ferde irányba tart. Szómagyarázat Zsebek: Svédzseb Olyan zseb,ahol a zsebnyílás az oldalvonalról derékvonalig ferde irányba tart. Zsebfedős zseb A zseb nyílását takaró, esetleg rágombolható vagy nyomó kapoccsal ellátott fedőlap,

Részletesebben

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam 1. évfolyam 1-5 Szökdelések ugrások - Szigetről szigetre /ugrálás karikába/ - Mocsár -szökdelések, akadályok fölött 6-10 Egyensúly-gyakorlatok -gyakorlatok

Részletesebben

1005 röplabda játék és gyakorlat

1005 röplabda játék és gyakorlat 1005 röplabda játék és gyakorlat lõszó Sokszor mondjuk gyerekeinknek és tanítványainknak az egyesületi edzéseken vagy az iskolában, hogy elõször a röplabda technikáját kell megtanulniuk, mielõtt játszani

Részletesebben

VIKA BIZTONSÁG. Design and Quality IKEA of Sweden

VIKA BIZTONSÁG. Design and Quality IKEA of Sweden BIZTONSÁG Valamennyi alsztallapot, asztalbakot, lábat és alsó vázat teszteltünk, és 50 kg súly teherbírására jóváhagytuk. Az edzett üveggel óvatosan kell bánni! Ha sérült a széle, vagy karcos a felülete,

Részletesebben

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS OPTIKA Geometriai optika Snellius Descartes-törvény A fényhullám a geometriai optika szempontjából párhuzamos fénysugarakból áll. A vákuumban haladó fénysugár a geometriai egyenes fizikai megfelelője.

Részletesebben

ABLAKTÖRLŐ LAPÁTOK A CITROËN TANÁCSAI SEGÍTENEK A KARBANTARTÁSBAN

ABLAKTÖRLŐ LAPÁTOK A CITROËN TANÁCSAI SEGÍTENEK A KARBANTARTÁSBAN ABLAKTÖRLŐ LAPÁTOK SEGÍTENEK A KARBANTARTÁSBAN AZ ABLAKTÖRLŐ LAPÁT ELHASZ- NÁLÓDÁSÁRA UTALÓ JELEK Foltos szélvédő Az ablaktörlő kar nem fejt ki megfelelő nyomást. Az ablaktörlő lapát túl gyorsan emelkedik.

Részletesebben

Katalógus. Silver Horse Bt. H-1202 Budapest, Bácska u. 11. telefon: 06-1-286-4057 fax: 06-1-286-4057 mobil: 06-20-393-2664

Katalógus. Silver Horse Bt. H-1202 Budapest, Bácska u. 11. telefon: 06-1-286-4057 fax: 06-1-286-4057 mobil: 06-20-393-2664 Katalógus Hagyományos kézműves lábbeli gyártás Ha fontos önnek, hogy lovagláshoz de akár utcai viseletre a lábához legjobban illeszkedő csizmát vagy cipőt viselje nem kell kompromisszumokat kötnie. Munkatársaink

Részletesebben