1900. január 8-án kelt 1/eln. Számú körrendelethez. Rendeleti Közlöny a m. kir. honvédség számára. Szabályrendeletek 2. szám. GYAKORLATI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1900. január 8-án kelt 1/eln. Számú körrendelethez. Rendeleti Közlöny a m. kir. honvédség számára. Szabályrendeletek 2. szám. GYAKORLATI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 E-6,a január 8-án kelt 1/eln. Számú körrendelethez. Rendeleti Közlöny a m. kir. honvédség számára. Szabályrendeletek 2. szám. GYAKORLATI SZABÁLYZAT A M. KIR. HONVÉD LOVASSÁG SZÁMÁRA. I. RÉSZ. HARMADIK KIADÁS évi utánnyomás, az 1. és 2. pótlék tekintetbe vételével. BUDAPEST PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA A vívásról szóló kivonat a tisztjelölteknek

2 Á l l á s r e j t e t t k a r d d a l. A huszár a rejtett kardot bal markában, természetesen kinyújtott karral, a két tartópánt között akként tartja, hogy a kosár hátul az alsókarhoz támaszkodjék, a kard éle pedig előre irányuljon. Felöltött köpenynél a kéz a köpenyt és kardot együtt markolja át. Szolgálaton kívül a huszár rejtett kardját kényelme szerint hordhatja, de nem szabad azt maga után vonszolva csörtetni

3 72. Á l l á s k i v o n t k a r d d a l. A jobb kéz hüvelyk-, mutató és középujja kissé meghajlított kézcsukló mellett a fogantyút átfogja; a többi ujj zárkózva a fogantyú mögött van. A kosár belső széle a czombot érinti; a penge majdnem függőlegesen áll. A penge háta a vállra támaszkodik, éle pedig egyenesen előre irányul. A kar természetesen meg van hajlítva a nélkül, hogy a könyök kifelé tartatnék. A hüvely úgy tartandó, mint rejtett kardnál. Pihenés közben a huszár kezeit teste előtt keresztbe teheti és a pengét jobb, vagy bal karjához támaszthatja

4 Fegyverfogások. 96. A fegyverfogások sebesen viendők végbe. 97. E vezényszóra: Kardot ránts! a bal kéz a kard hüvelyét eleresztvén, azt torkolatánál, hüvelykujjával a felső tartópánt felett átmarkolja, és a markolatot a bal csípő elé hozza; a jobb kéz a fogantyút közvetlen a test mellett megfogja, a kar fölemelése és kinyujtása által a kardot kihúzza és szabályszerű helyzetbe a jobb oldalra hozza. A bal kéz ismét a kardhüvelyt markolja át, úgy mint azelőtt. 98. E vezényszóra: Kardot rejts! a balkéz a kardhüvelyt elereszti. A bal ököl előre irányított kézfejjel a test közepe elé hozatik; egyidejűleg a jobb kéz a pengét balra előre sülyesztve, azt a bal hüvelyk- és mutatóujj közé helyezi, melynek azt egy arasznyira a kosártól átfogják. Ezután a jobb kéz a fogantyút elereszti és - 4 -

5 átveszi a pengét oly módon, hogy a jobb hüvelykujj a penge fölé, a többi ujjak és a tenyér pedig a bal kéz ujjaira és kézfejére jussanak. A bal kéz megfogja a hüvelyt torkolatánál, a jobb pedig a kard hegyét odafordítja és a pengét a hüvelybe rejti. Erre a rejtett karddal való állás fölvétetik Gyakorlatok a kard használatában A karddal való vívás a huszárban bizalmat gerjeszt e fegyver iránt. Ez által megtanulja ellenfelét támadni és magát védelmezni. A vívás által a lélekjelenlét próbára tétetik és a támadási kedv fölébresztetik, a mire a lovasnál ugyancsak nagy hangsúly fektetendő. Meghatározott vágások és hárítások gyakorlása előgyakorlatot képez a v í v á s h o z. K a r d f o r g a t á s o k A huszárnak mindenekelőtt meg kell tanulna, hogy a vágásokat teljes erővel és mindig a kard élével tegye meg. Erre előgyakorlatul a k a r d f o r g a t á s o k szolgálnak. Ezek egész karral és erőteljes suhintással végbevitt vágások, a melyeknek - 5 -

6 azonban nem szabad egymást igen gyorsan követniök. A kardforgatások minden leczke végén a már kiképzett huszárok által is gyakorolandók. Ezáltal a huszár karja erősbíttessék és készíttessék elő a kard biztos vezetésére. A kardforgatások gyakorlására a huszárok 5 lépésnyi térközre állanak egymás mellé E vezényszóra: Támadáshoz! a huszár jobb lábát több mint egy lábhosszaságnyira jobbra oldalt teszi és a kardot élével fölfelé, mérsékelten kinyújtott karral akként emeli maga elé, hogy ökle a jobb szemtől kissé jobbra és fölfelé, a penge hegye pedig rézsút előre a bal váll magasságába jusson. A fogantyú a teljes ököllel akként markolandó meg, hogy a kis ujj a kengyelt csaknem érintse és az ujjak bütykei a kard élével egy síkban legyenek. A bal alkar zárt ököllel a test elé hozandó. Viszakozz! vezényszóra a 72. pontban előírt állás vétetik fel Kardforgatás Egy! - 6 -

7 erre a huszár a penge hegyét a támadó állásból balfelől feje fölött hátrahúzza, e m e l l e t t a k ö n y ö k c s u k l ó t m e g h a j l í t j a, erős vágást mér az odaképzelt ellenfél bal vállára anak jobb csípője irányában, és a pengét teljesen kikanyarítja, e mellet öklét feje fölé emeli, és az ellenfél jobb vállára intéz vágást annak bal csípője irányában, a kardot ismét kikanyarítja, kinyujtott karját a jobb oldalon fölemeli és ezen két vágást azután mindaddig ismétli, míg 124. Kettő! következik. A huszár most a pengét a vágás azon irányában, a melyben éppen van, lefelé kikanyarítja, öklét megfordítja, hogy a kard éle előre irányuljon, és az ököl-, könyök- és vállcsuklóból megteszi ugyanazon vágásokat ellenkező irányban alulról fölfelé, váltakozva a test mindkét oldalán 125. Három! vezényszóra a huszár öklét bal válla elé, a kard hegyét rézsút hátrafelé hozza, innét vízirányosan jobbra vág, a pengét feje fölött kikanyarítja és e vágást, a nélkül hogy a kard teljesen kikanyaríttatnék, ismétli; azután öklét megfordítja és ugyanezen vízirányos kettős vágást ellenkező irányban teszi meg

8 A vízirányos kettős forgatások felváltva jobbra és balra mindaddig ismételtetnek, míg csak: Egy! vagy Kettő! vagy Támadáshoz! vagy Visszakozz! nem vezényeltetik V á g á s é s s z ú r á s Ha a huszár a kardforgatások végbevitelében már némi ügyességet szerzett, akkor a vágó állványra kell neki vágásokat és szúrásokat szabatosan kijelölt irányban, t e l j e s e r ő v e l tennie. A vágó állvány egy szorosan összefűzött, beburkolt oly szalmacsomó, mely egy férfi felsőtest magasságával és szélességével bír, és egy 1,6 méter magas czölöpre tűzetik fel Hogy a huszár minden irányban megtanuljon vágni és szúrni, támadó állást akként foglaljon, hogy a vágó állvány vele vagy egyenest szemközt, vagy tőle előre és oldalt, vagy végre teljesen oldalt legyen. Ha a huszár a vágó állványtól oldalt áll fel, akkor csak a felső és a vízírányos vágásokat és a szúrást viszi végbe

9 128. Hogy meggyőződjünk, vajjon a vágások jól a kard élével találnak-e, nagyon czélszerű időnkint a vágó állvány helyett nedves agyagra intézni a vágásokat. E végből egy csomó agyag meggyúratik és csonka kúp alakban egy egyszerű állványra tétetik. Csak tökéletes élesen találó vágások hatolnak be mélyen. A kardnak minden vágásnál elől levő harmadával kell az állványon megjelölt helyet eltalálnia E vezényszóra: Magasan jobbra vágj! a huszár a kardforgatás első vágását intézi a vágó állvány ma j pontjára és ismét támadó állást foglal, a minek minden következő vágás vagy szúrás után is meg kell történnie Magasan balra vágj! erre a huszár a kardforgatás második vágását teszi meg a ma b pontra

10 131. Mélyen jobbra (balra) vágj! erre a huszár a kardforgatás alsó vágásait intézi a mé j (mé b) pontra, minél a felsőtest mérsékelten a nevezett oldal felé hajlítandó Jobbra (Balra) vágj! erre a huszár a vízirányos kettős forgatásnak első vágását teszi meg jobbról balra (balról jobbra) a ma j (ma b) pontra Fejre vágj! Erre a huszár felülről függőleges irányban vág a f pontra Szúrj! Vezényszóra a huszár öklét hátrahúzza és oly módon fordítja, hogy a kard éle jobbra, a hüvelykujj balra, még pedig a fogantyú hátára jusson. Erre a kard hegyével valamely kijelölendő pontra karjának olyforma teljes kinyújtása mellett, hogy ez a pengével egyenes vonalba jusson, erőteljes döfést intéz, a melynek a felsőtest némi előrehajlása vagy az illető pont felé való hajlása által nagyobb nyomatékot ad

11 V í v ó o k t a t á s A vívó oktatásnál könnyű, 2 cm. széles pengével bíró vívó kardot kell használni. A huszárnak öltözetére nézve az illemet nem sértő minden kényelem megengedendő. E l ő g y a k o r l a t o k Ha a huszár a vágó állványra meghatározott irányban teljes erővel vágni és szúrni tud, akkor a vívó oktató eleinte a szúrási távon kívül a huszárral szemben állást foglal s ezt vezényli: Vívni állás!

12 mire a huszár félbal fordulattal egyidejűleg jobb lábát másfél lábhosszaságnyira az arczvonalra merőlegesen előreteszi, még pedig akként, hogy a jobb lábhegy a két sarokkal egyenes vonalat és a bal láb e vonallal derékszöget képezzen. A jobb térd az elől levő lábfej közepén túl, a bal térd pedig a függőleges irányban a lábhegyen túl előre hajlítandó ; a test súlya mindkét lábra egyaránt el van osztva. A felsőtest egyenes marad, a bal váll hátravétetik, az arcz pedig előreirányoztatik. A huszár egyszersmind karját a támadásra megállapított helyzetbe hozza és bal alsókarját hátára helyezi Magasan jobbra (balra) vágj! erre a huszár a vágás megtételével egyidejűleg kitör, mégpedig akként, hogy jobb lábát legalább másfél lábhosszúságnyira a földhöz közel hagyva előreteszi, jobb térdét a lábhegy irányáig előrehajlítja, a bal térdet teljesen kinyújtja, a nélkül azonban, hogy e mellett a bal láb talpa a földről fölemeltetnék. A felsőtest ennél csak igen mérsékelten hajlítandó előre Hogy a vívó oktatónak alkalma legyen a kitörést megítélni, a huszárnak eleinte minden vágás vagy szúrás után csak az

13 Állás! vezényszóra kell ismét a vívó állást fölvennie ; később azonban arra utalandó, hogy ezt azonnal és vezényszó nélkül tegye meg Azután a huszár erre : Mélyen jobbra (balra) vágj! az alsó vágásokat viszi végbe kitöréssel Erre: Fejre vágj! a huszár kitöréssel az ellenfél fejére intézi a vágást Erre: Szúrj! a huszár egyidejűleges kitöréssel a szúrást megteszi, a minél a kard hegyét ellenfele mellének irányítja Hogy az embernél megfelelő fürgeség éressék el, még az Előre indulj!, Hátra lépj! és Ugrás hátra! is gyakorlandó. Ezen mozdulatok a kitöréssel is összeköthetők, úgymint: Előre indulj kitörés!, Hátra lépj kitörés!, Kitörés ugrás hátra! és úgy az oktató és tanuló között, mint ez utóbbi által

14 egyedül, a vágó állványra való vágás- és szúrással összekötve is gyakorlandók Ezen vezényszóra: Előre indulj Egy! a huszár jobb lábát körülbelül egy fél lépésnyire előreteszi és a balt a megfelelő viszonyba gyorsan utánahúzza. Erre: Hátra lépj Egy! a huszár bal lábát egy fél lépésnyire hátrateszi és a jobbat a megfelelő viszonyba gyorsan utánahúzza. E mozdulatokat ismételni is lehet Ezen vezényszóra: Ugrás hátra! a huszár mindkét taplizmával egyidejűleg ellöki magát a földről és egy gyors, nem túlságosan nagy ugrással hátraugrik a vívó állásba. A hátraugrás által a vívó az ellenfél igen heves vagy meglepő támadása elől kitérhet

15 - 15 -

16 I s k o l a v í v á s A következő gyakorlatoknál az oktatónak és tanítványnak fejvéd-, vívó kesztyű és mellvéddel védve kell lennie. Az oktató figyel arra, hogy minden vágás gyorsan és erőteljesen vitessék végbe, mindig a penge elől lévő harmadával és élével találjon, tehát félre ne csússzon A vívó oktató a huszárral szemben a szúrási távon belül feláll ; mindketten vívó állást foglalnak és a pengéket keresztezik. Erre a vívó oktató testének egy részét födetlenül hagyja, megmagyarázza ennek felhasználását, a huszárt a szándékolt támadási mozdulat végbevitelére utasítja s magát el hagyja találni Ha a huszár a födetlen részek kihasználását és a támadások keresztülvitelét jól megtanulta, akkor az oktató ez utóbbiakat hárítja. Mihelyt a huszár a vívó oktató hárításaiból a födözés különböző nemeit megismerte, ezután ő maga oktatandó a hárításra. Minden vágás vagy szúrás a penge vastagabb részével, az éllel s kissé előre irányított kardheggyel, mégpedig csak akkor hárítandó, a mikor az ellenfél kitör

17 148. A h á r í t á s o k b e g y a k o r l á s á r a a 146. pont szerint vétetik fel az állás. A vívó oktató a pengének mérsékelt balra nyomása által a huszár bal oldalát megnyeri és vezényli: Balra háríts! Azon pillanatban, a midőn a kitörő vívó oktató a vágást a huszár bal válla felé jelzi, ez öklét rézsút fölfelé irányított kardheggyel a bal oldal felé fordítja s tolja és egyidejűleg azon mértékben sülyeszti, a mint a vágás mélyebben vagy magasabban van irányítva, hogy azt a kard élével közel a fogantyúhoz fogja fel. (Ha a huszár lóháton van támadó állásban, úgy kénytelen lesz a bal oldal felé és hátára irányított vágásokat balra fordított kardéllel és sülyesztett kardheggyel hárítani s e mellett felsőtestét megfelelően fordítani.)

18 149. A vívó oktató egy darabig kitörésben marad, hogy a hárítást megítélje és azután a kardot ismét visszahúzza, mire a huszár is elfoglalja előbbi állását, mi a következő hárításoknál is mindig szem előtt tartandó A vívó oktató kardját a huszáréval a másik oldalon keresztezi, ennek pengéjét kissé jobbra nyomja és a huszár jobb válla felé irányított vágás jelzése mellett vezényli: Jobbra háríts!

19 Erre a huszár öklét rézsút fölfelé irányított kardheggyel a jobb oldal felé fordítja s tolja és a 148. pontban leírt módon hárít Erre: Mélyen balra háríts! a huszár a bal csípője felé alulról jövő vágást azáltal hárítja, hogy a kard élét balra fordítva, a penge hegyét a bal oldal felé leereszti Erre: Mélyen jobbra háríts!

20 ugyanezen hárítás vitetik végbe az ellenkező oldalon. E két hárításnál nem szabad az ökölnek nem szabad a gyomorgödör magasságánál alább süllyednie Ezen vezényszóra: Fejet háríts! a huszár azon pillanatban, mikor a vívó oktató a fejvágást jelzi, kardját élével fölfelé annyira hátraviszi, hogy ökle jobb szemétől körülbelül két arasznyira jobbra előre és fölfelé, a kard hegye pedig rézsút előre és kissé kifelé jusson Ezután az oktató a huszár pengéjét kissé jobbra nyomva, vezényli: Szúrást jobbra háríts! és a szúrást a huszár melle felé jelzi, a ki e pillanatban az ellenfél fegyverét sülyesztett kardheggyel a kardéllel jobbra elhárítja Az oktató a pengét hasonló módon kissé balra nyomva, vezényli: Szúrást balra háríts!

21 és a szúrást a huszár melle felé jelzi, a melyet ez ép úgy, mint előbb, csakhogy a bal oldal felé elhárít Ha a huszár azon egyszerű hárításokat a melyek pontos végbevitelére nem kell túlságos súlyt fektetni megértette, akkor arra kell őt megtanítani, hogy minden hárítás után határozottsággal és lehetőleg gyorsan egy vágást vagy szúrást intézzen a legközelebb kínálkozó fedetlen helyre. Általában véve kerülje a vívó oktató a támadás és hárítás minden komplikált összeköttetését, valamint a túlsok vezényszót. Ajánlatos, hogy a vívó oktató a támadás, hárítás és megújított támadás egyszerű, praktikus összeköttetéseit gondolja át, ezt a huszárnak mutassa meg és vezényszó nélkül vele addig gyakorolja, amíg ezek helyesen felfogattak és keresztülvitettek. V í v á s k ö l c s ö n ö s é r t e s í t é s n é l k ü l Ehhez két, vívó karddal, fejvéd, vívó kesztyű és mellvéddel ellátott huszár szembe áll egymással, vág és hárít, a nélkül, hogy egymást a küzdelem keresztülviteléről előzetesen értesítené. Ennél csak a megtanult vágások és hárítások alkalmazandók, mert a mesterkélt vívás a lovas heves támadásánál sohasem jön alkalmazásba s ez őt csak megzavarná

22 Mindenekelőtt a legelszántabb támadó szellemet kell a huszárban nagyranövelni, minélfogva az erélyes támadásra fektetendő a fősúly. Figyelni kell arra, hogy a megkezdett küzdelem mindig eredményre vezessen, miértis az csak akkor szakítandó félbe, ha egy vágás, vagy szúrás alaposan talált A kölcsönös értesítés nélküli vívásnál a vívók a küzdelem kezdeténél gyakrabban annyira állítandók fel egymástól, hogy csak 2 3 lépés Előre indulj után és kitörés mellett érhessék el egymást. Ilyen vívási mód a vívókat mozgékonynyá teszi és jó előgyakorlatot képez a lóháton való víváshoz K i v o t k a r d d a l l ó h á t o n A kivont kard fogantyúja a hüvelyk,- mutató- és középujjal, a mennyire csak lehet, alant megfogatik, a többi zárt ujj és kéz izompárnája pedig akként fektettetik a jobb czombnak felső részére, hogy a kisujj a nadrágzsinórt érintse... A kard foka a jobb vállon nyugszik, éle pedig egyenest előre van fordítva

23 46.. Fegyverfogások Lóháton a rejtett kard markolatszíja kivéve díszelgés és utazómenet alkalmával mindig szabadon lelógjon, hogy gyorsan az ökölre húzható legyen

24 479. E vezényszóra: Kardot ránts! a jobb csikózabla-szár a bal kézbe adatik át, a kard fogantyúja a jobb kézzel közvetlenül a bal kar felett megfogatik, a kard a jobb kéz fölemelése által kirántatik és a 298. pont szerint meghatározott helyzetbe hozatik. Ha a kard nem tiszteletadás czéljából rántatik ki, akkor a kardrántást közvetlenül követő ezen vezényszóra: Markolatszíj! a kard markolatszíja az ökölre húzandó. Ez olyképen történik, hogy a huszár a kivont kardot ferdén balra előre és fölfelé irányított heggyel és előre irányított éllel a bal kéz hüvelyk- és mutatóujja közé helyezi, melynek hüvelykujja azt a kosár fölött megfogja, mire a jobbkéz a markolatszíj hurokjába bebújik, a csukrot ráhúzza, a fogantyút újra megfogja, és a kardot szabályszerű állásba veszi A kard elrejtése a következő vezényszóra vitetik végbe: Kardot rejts!

25 A kard a 98. pont szerint a bal kézbe tétetik át, a jobb kéz kibújik a markolatszíjból, azután átveszi a kardot a szárakkal együtt és azt elrejti, miközben a bal kéz a kardhüvelyt megfogja. Erre a szárak kézbe vétetnek. 47. Gyakorlatok a kard használatában 483. A kard használatában való gyakorlatokra a legnagyobb gond fordítandó, hogy a legénység a lóháton való harczoláshoz szükséges ügyességet megszerezze. A kard használata lovagló oktatás alatt tanítandó ; a kiképzett legénység azonban egész éven át ennek gyakorlatában tartandó. A kard használtában való gyakorlatok magukban foglalják: a kardforgatást, a gyakorlatot vágás-és szúrásban, a vívást lóháton. K a r d f o r g a t á s o k A kardforgatások ugyanazon vezényszókra és hasonló módon gyakoroltatnak, mint gyalog. A Kardforgatás kettő lóháton nem gyakoroltatik

26 E gyakorlatok által a lovas tanulja meg kardját ügyesen vezetni, a nélkül, hogy lovát járásában zavarná, vagy épen megsértené. A lovak ezáltal szokják meg a fegyverhasználatot. A felsőtest mérsékelten fordítandó. A szártartó kéz az első kápa fölötti helyzetében folytonosan maradjon meg. Ezen kardforgatások eleinte álló lovon, később azonban mindenféle jármódban gyakorlandók. V á g á s é s s z ú r á s A vágás és szúrás gyakorlásához vágó és szúró állványok szükségeltetnek, melyek lovasmagasságnyira állítandók ; ezenkívül ügyesebb lovasok megbízható lovakon a földre fektetett kitömött bábokra is szúrjanak. A szúró állvány egy rendes fejnagyságnál nagyobb beburkolt szalmagömb, a mely egy oszlop felső végére oly módon tétetik, fel, hogy ha a szúrás találja, leessék a nélkül, hogy a kardon függve maradna. A lovak e készülékek melletti gyakori ellovaglás által az azoktól való félésről leszoktatandók, miért is azoknak a lovagló oktatás alkalmával a gyakorlótéren mindig felállítva, illetve a földre fektetve kell lenniök

27 486. A vágás vagy szúrás gyakorlásához a szakasz (sor) 200 lépésnyire a vágó vagy szúró állvánnyal szemben felállíttatik, mire a kardok kirántatnak. Azután a legénység oly módon, mint az arczvonalból való kilovaglás alkalmával, egyenkint előhivatik. Minden ember egyenes vonalon, a megparancsolt jármódban felváltva jobbra és balra közvetlenül a vágó vagy szúró állvány mellett ellovagol, 30 lépésnyire az előtt kardját támadáshoz veszi, a mellette való ellovaglás alkalmával vág vagy szúr egyet, azután még 200 lépésnyire az állványon túl lovagol, a hol lovát a nélkül, hogy megfordítaná, megállítja. Ott a szakasz ismét gyülekezik. Ha a hely szűkebb, ezen távolságok a szükség mérvéhez képest kisebbre veendők A vágás- vagy szúráshoz a bal kéz a nyeregre támaszkodjék és a kard hegye idejekorán emeltessék fel, mert különben fokozott jármódban a vágás elkésik, vagy nem talál A szúrás a 134. pont szerint viendő végbe. A földön fekvő bábokra való szúráshoz a felsőtestnek egészen le kell hajolnia, a minél főként arra kell ügyelni, hogy a ló lábbal ne háborgattassék Ha valamely ló nem megy készségesen neki az egyenes vonalon a vágó vagy szúró állványnak, akkor

28 a lovas kardját vállához támaszthatja s jobb kezével a kantárszárat megfoghatja Ha a lovardában (nagy négyszögben) való lovaglás alkalmával a vágást és szúrást valamennyi ember által egyidejűleg akarjuk gyakoroltatni, akkor: Vágni és szúrni! vezényelendő, a mire minden lovas önállóan kardforgatásokat csinál és a felállított vágó, illetve szúró állványokra és bábokra a mellettük való ellovagláskor vág és szúr. Visszakozz! vezényszóra a gyakorlat befejeztetik és a kivont karddal való állás vétetik fel. V í v á s l ó h á t o n Lóháton a vívás úgy karddal kard ellen, mint karddal dzsida ellen is gyakorlandó. Ugyanazon elővigyázati rendszabályok alkalmazandók, mint gyalog (145. pont). A dzsidák hegyei gömbökkel legyenek ellátva A lovak mindenekelőtt a víváshoz való E l ő g y a k o r l a t által tanulják meg azt, hogy egymáshoz készségesen és félelem nélkül közelítsenek és ennek

29 többszöri ismétlése által tartassanak állandó gyakorlatban. Ezen vezényszóra : Előgyakorlat a víváshoz! a lovasok két sorban egymástól 100 lépésnyire szembeállanak. A lovasok mindegyik sorban egymástól 10 lépésnyi térközt tartanak. Ezen vezényszóra: Lépést (Ügetést, Vágtát) Indulj! minden ember közvetlenül balra a vele szembejövő mellett ellovagol ; ezután lovát megállítja, megfordítja, újból előrelovagol s mindkét lovas oly módon áll meg közvetlen egymás mellett, hogy jobb térdeik érintsék egymást. Mindegyik megveregeti a másiknak lovát, a minél a vívó kard előbb a bal kézbe veendő. Ezen vezényszóra: Visszakozz! mindegyik eredeti helyére megy vissza, mire a gyakorlat a szükséghez képest ismételtetik Fejüket féltő, vagy olyan lovak, melyek a félénkségről az előgyakorlatok dacára sem szoktak le egészen, a víváshoz nem használandók. Egyáltalában

30 ügyelni kell, nehogy a lovak az igen gyakori vívás folytán elszokjanak attól, hogy egymásnak készségesen és félelem nélkül nekimenjenek. A lovasoknak nagyon vigyázni kell arra hogy a vívásnál a lovakat el ne találják A lóháton való vívásnál mindig a gyakorlati végczél tartandó szem előtt, nevezetesen : hogy a lovas a rohamra és a kézi tusára előkészíttessék. Ez okból efféle gyakorlatoknál semmi szín alatt sem kell mesterséges köröket lovagolni, mert az gyakorlati hasznot nem nyújt A k a r d d a l k a r d e l l e n v í v á s h o z ép úgy kell felállani, mint az előgyakorlathoz. Ezen vezényszóra: Roham! Ügetést (Vágtát) Indulj! (vagy Roham trombitajelre) a lovasok a megparancsolt jármódban, a Roham trombitajelre pedig vágtában, a mily közel csak lehet, egymás mellett ellovagolnak oly módon, hogy a kardot tartó kezek összejussanak. Ellovaglás közben minden lovas igyekezzék ellenfelére egyet vágni, vagy szúrni, azután lovát gyorsan állítsa és fordítsa meg s a támadást hasonló módon bátor szívvel ismételje. Ennél főként a gyors, fürge megfordulásra és az ellenfél ismételt heves megrohanására kell súlyt

31 fektetni, mert az, kinek ez korábban sikerül, az erre következő tusánál nagy előnyben lesz. Ezen vezényszóra: Visszakozz! (vagy Egyszerű fúvás trombitajelre): a viaskodás beszüntetendő s minden lovas ügetésben eredeti helyére megy. Hogy a lovak ismét megnyugodjanak, az Előgyakorlat 492. pont minden vívás után végbeviendő. Ha az egyes lovasok a vívásban kellően ki vannak képezve, időnként több lovas vagy egész járőrök is vívjanak egymás ellen A k a r d d a l a d z s i d a e l l e n v a l ó v í v á s n á l minden lovasba a kardja iránti legnagyobb bizalom oltandó be ; ez okból nem szabad a dzsidát mindig jó dzsidavívó kezébe adni. A dzsidavívóval rendszerint egy kardvívó állítandó szembe. Egy igen ügyes dzsidavívóval kivételesen két kardvívó is szembe állítható, kik ez esetben egymáshoz zárkózottan lovagoljanak neki a dzsidavívónak. A dzsidás főleg arra oktatandó, hogy a dzsidát mindig szorosan karja alatt és testéhez zárkózva tartsa, hogy az az utolsó pillanatig sülyesztve legyen

32 és a kar kinyujtása által dzsidájával csak akkor döfjön, ha döfése biztos. Ha döfése nem talál, akkor dzsidáját hagyja kezében hátracsúszni. Ellenfeleit, ha csak lehet, egyenként támadja meg és kedvezőtlen viszonyok közt tovalovaglás által igyekezzék azokat egymástól elválasztani, hogy azután hirtelen megállás vagy fordulat által egyenkint küzdje le őket. Mindig arra törekedjék, hogy ellenfele vele épen szembe, vagy saját jobb oldalára jusson. A kardvívó arra törekedjék, hogy a dzsidás bal oldalába jusson és a dzsidát fölfelé csapva hárítsa el, miközben annak alája jutni igyekezzék ; általában a kardvívónak a dzsidás testéhez a mennyire csak lehet közel kell jutnia s ott kell maradnia. Egyébként a karddal kard ellen való vívásra vonatkozó határozványok mérvadók. A kivonatot készítette a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Honvéd Zrínyi Sportegyesület Szablyavívó Szakosztályában: Budapesten, 2012-ben: ^ ÜöÄç föçwéü

Magyar Királyi Lovasság számára kiadott Gyakorlati Szabályzat (I.rész, második kiadás, Budapest,Pallas 1889) Gyakorlat a kard használatában

Magyar Királyi Lovasság számára kiadott Gyakorlati Szabályzat (I.rész, második kiadás, Budapest,Pallas 1889) Gyakorlat a kard használatában Magyar Királyi Lovasság számára kiadott Gyakorlati Szabályzat (I.rész, második kiadás, Budapest,Pallas 1889) Megjegyzés- a következő szöveg egy kompiláció, amihez a fenti szabályzat Vukics Ferenc által

Részletesebben

Kezdő íjászok kézikönyve PIROS. Toll

Kezdő íjászok kézikönyve PIROS. Toll PIROS Toll 1 A FITA PIROS TOLL JELVÉNY MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ISMERETANYAG TALÁLATOK ÉRTÉKELÉSE Lőtávolság: 6m Lövésszám: 15 (5x3 vessző) Elérendő teljesítmény: 12 találat 80 cm-es lőlapra (találat =

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

VEZÉRFONAL 1. KIR. CSENDŐRSÉG SZÁMÁRA. SZEGEDEN. NYOMATOTT BÁBA SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

VEZÉRFONAL 1. KIR. CSENDŐRSÉG SZÁMÁRA. SZEGEDEN. NYOMATOTT BÁBA SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. VEZÉRFONAL KARDVÍVÁS A A OKTATÁSÁHOZ 1. KIR. CSENDŐRSÉG SZÁMÁRA. SZEGEDEN. NYOMATOTT BÁBA SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. Általános hatái-ozványok. 1. A karddal való vívás a csendőrben ezen fegyvere iránt bizalmat

Részletesebben

PÁROS NYÚJTÓ GYAKORLATOK

PÁROS NYÚJTÓ GYAKORLATOK PÁROS NYÚJTÓ GYAKORLATOK Törös Károly Utánpótlás szövetségi kapitány Vezetőedző, szövetségi kapitány ex Délfrika Afrika és ex Algéria 2009-2013 1. Kiinduló helyzet: kisterpeszben állva, két kéz a vesetájon

Részletesebben

Be"'vezetés. megfelelőleg módositott szabályok fognak annak idej én kiada tni. _ határoz. Oltözék és szerelék.

Be'vezetés. megfelelőleg módositott szabályok fognak annak idej én kiada tni. _ határoz. Oltözék és szerelék. Be"'vezetés. A lovas csendőr kiképzésére gyalog és lóháton, -- loyar (lában való oktatásra - és apótlovak idomitására vonatkozólag a m. kir. honvédlovassági gyakorlati szabályzat I-s6 része, a lovak gondozása,

Részletesebben

STEP UP BOARD Cikk szám: 1132 Használati utasítás és ajánlott gyakorlatok

STEP UP BOARD Cikk szám: 1132 Használati utasítás és ajánlott gyakorlatok STEP UP BOARD Cikk szám: 1132 Használati utasítás és ajánlott gyakorlatok Minden amire szüksége lehet egy tökeletes edzéshez! Az Aerobic Step az egyetlen tréningeszköz, amire szüksége lehet. Ideális cardovaszkuláris

Részletesebben

30 NAPOS BEMELEGÍTÉS. Összesen 1 percig. Szászhegyessy Zita. SAJÁT TESTSÚLYOS KIHÍVÁS 11. Nap Felsőtest

30 NAPOS BEMELEGÍTÉS. Összesen 1 percig. Szászhegyessy Zita. SAJÁT TESTSÚLYOS KIHÍVÁS 11. Nap Felsőtest BEMELEGÍTÉS vállkörzés előre-hátra karkörzés szökdelés/ lépkedés Összesen 1 percig. 6 Gyakorlat 2 Körben - 15 perc 1. Tenyértámaszban evezés+ hegymászás (45 mp) Széles tenyértámaszban állj meg, hát egyenes

Részletesebben

Oktatás. kamrában helyezendők el, nlindig megfelelő készletnek kell lennie.

Oktatás. kamrában helyezendők el, nlindig megfelelő készletnek kell lennie. A szijszel'számot ezen szappannal következőkép kell tisztitani. A bőr előbb szappanos vízzel jól lemosatik és. árnyékos helyen kiszárittatik; ezután a folyós állapotban levő nyel'egszappannal egyenlően

Részletesebben

Dobások nevei Pontszám Dobások leírásai Elhelyezkedés

Dobások nevei Pontszám Dobások leírásai Elhelyezkedés Dobások nevei Pontszám Dobások leírásai Elhelyezkedés Borjú Lovas ok 1 Overhand/Overhead 2 pont A hurkot egyenesen a fej fölött pörgetjük. Kidobáskor a tenyér lefelé néz. 2 Side arm 2 pont 3 Side arm open

Részletesebben

Amatőr lovas verseny

Amatőr lovas verseny Amatőr lovas verseny Ügyességi versenyek szabályzata Az ügyességi verseny három versenyszámból áll, nehézségi sorrendben: 1. Kezdő 2. Könnyű 3. Nehéz Minden versenyszám nyílt, korhatár nélküli. A versenyrendező

Részletesebben

A JÁTÉKVEZETŐK HIVATALOS KARJELEI

A JÁTÉKVEZETŐK HIVATALOS KARJELEI 11.ábra 1-5. A JÁTÉKVEZETŐK HIVATALOS KARJELEI Jelmagyarázat: játékvezető, aki a karjelet az általános feladatai keretében mutatja játékvezető, aki a karjelet csak egyes játékhelyzetekben mutatja az első

Részletesebben

Testedzési program: 1.-6. hét

Testedzési program: 1.-6. hét Testedzési program: 1.-6. hét Az alábbiakban közreadunk egy teljes test megmozgatására alkalmas, kezdőnek szóló edzéstervet. A napi életritmusba rugalmasan beilleszthető, és emellett lehetőséget nyújt

Részletesebben

DI GRASSI A VÉDEKEZÉS IGAZ MŰVÉSZETE

DI GRASSI A VÉDEKEZÉS IGAZ MŰVÉSZETE DI GRASSI A VÉDEKEZÉS IGAZ MŰVÉSZETE Schollet 3. Szakdolgzoata Készítette: Héjj Gergő 2014 1. BEVEZETÉS A Scholler 3 szakdolgozatom témája Giacomo di Grassi Di Grassi His true Art of Defence című könyvének

Részletesebben

STANDARD vonal (kiemelten ajánlott eszközök)

STANDARD vonal (kiemelten ajánlott eszközök) STANDARD vonal (kiemelten ajánlott eszközök) Rendelési szám Eszköz leírása Méret (mm) Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft) SL116 GYALOGLÓ 1250x600x1600 207 000 Ft 262 890 Ft Végtagok formálására, erősítésére és

Részletesebben

22 Jodan Ken Juji Uke (keresztező védés ököllel, alulról felfelé Joho Uke). Migi Mae Geri Keage.

22 Jodan Ken Juji Uke (keresztező védés ököllel, alulról felfelé Joho Uke). Migi Mae Geri Keage. 1 Heisoku Dachi (zárt lábas állás). 2 Musubi Dachi (laza V -állás). R E I! 3 Hachiji Dachi (nyitott lábas állás Joi Dachi). 4-5 Bal lábunkat hagyjuk helyben és helyezzük jobb lábunkat kissé előre majd

Részletesebben

Kezdő íjászok kézikönyve. Fehér. Nyíl

Kezdő íjászok kézikönyve. Fehér. Nyíl Fehér Nyíl 1 A FITA FEHÉR NYÍL MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ISMERETANYAG TALÁLATOK ÉRTÉKELÉSE Lőtávolság: 10 méter Minimális elérendő pontszám: 115 pont MOZGÁSTECHNIKA - A lövési folyamat végrehajtása a következők

Részletesebben

SZABÁLYISMERTETÉSI FILM (tőr-, kard -, párbajtőrvívás)

SZABÁLYISMERTETÉSI FILM (tőr-, kard -, párbajtőrvívás) SZABÁLYISMERTETÉSI FILM (tőr-, kard -, párbajtőrvívás) MTV-MVSZ MTV: Sass Csaba vezetőrendező Szakértő: Dr. Szepesi László egyetemi docens TF Vívómesterképzővezetője Dr. Szepesi László Mit kell tudni a

Részletesebben

PLUSZ ügyességi versenyeken használt akadály típusok.

PLUSZ ügyességi versenyeken használt akadály típusok. PLUSZ ügyességi versenyeken használt akadály típusok. A bója akadályok építhetők kicsi vagy nagy bójából, a labirintusban és a beékező és kiérkező bójakapuk csak kis bójából építhetők. Minden bója tetején

Részletesebben

Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása

Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása Az úszó fekvő testhelyzetben, háton megközelíti a falat. Ne engedje le a csípőjét, megemelt állal hajtsa végre a fordulást. Fejjel is megközelíti

Részletesebben

Termék adatlap Air Walker Rendelési kód: OFC-02

Termék adatlap Air Walker Rendelési kód: OFC-02 Air Walker Rendelési kód: OFC-02 Edzéstípus: Vérkeringés, kardio Hatása: Az ízületeket kímélve edzi a teljes láb- és csípőizomzatot. Hasznos eszköze lehet a mozgásszervi rehabilitációnak is, hiszen javítja

Részletesebben

Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak

Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak Nagyon fontos, hogy szülés után erős legyen a váll és hátizmod, mert a gyereket sokat kell majd cipelned, a mellizom gyakorlatok pedig

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

3. Pillanat fölvételek Röntgen-sugarak segélyével.*

3. Pillanat fölvételek Röntgen-sugarak segélyével.* 3. Pillanat fölvételek Röntgen-sugarak segélyével.* (IV. sz. táblával.) Kezdetben, a mig a Röntgen-sugarak előállííására szolgáló berendezés még nem volt eléggé tökéletes, az ember testének vastagabb részeit

Részletesebben

Csípőforgás. Módszer: Álljon a gömbre egyenesen, majd végezzen a derekával twist-pörgő mozdulatokat és a karjaival egyensúlyozzon.

Csípőforgás. Módszer: Álljon a gömbre egyenesen, majd végezzen a derekával twist-pörgő mozdulatokat és a karjaival egyensúlyozzon. Csípőforgás Módszer: Álljon a gömbre egyenesen, majd végezzen a derekával twist-pörgő mozdulatokat és a karjaival egyensúlyozzon. Hatás: Erősíti a derekat és a hátizmokat. 2. Nyak-hát nyújtó gyakorlat

Részletesebben

JÁTÉKTERÜLET. min. 3 m. min. 3 m. Jegyzôkönyvvezetôi asztal. 16 m. Kifutó. 6 m. max. 5 m. min. Kifutó. 8 m. 8 m. 5 m. min.

JÁTÉKTERÜLET. min. 3 m. min. 3 m. Jegyzôkönyvvezetôi asztal. 16 m. Kifutó. 6 m. max. 5 m. min. Kifutó. 8 m. 8 m. 5 m. min. . RÉSZ ÁBRÁK JÁTÉKTERÜLET min. 3 m. min. 3 m. Jegyzôkönyvvezetôi asztal Kifutó 16 m. 5 m. min. 6 m. max. 8 m. 8 m. Kifutó 5 m. min. 2 18 m. minimum / 20 m. maximum Nyitó zóna 6 m. max. End Line Ligne de

Részletesebben

Kezdő íjászok kézikönyve KÉK NYÍL

Kezdő íjászok kézikönyve KÉK NYÍL KÉK NYÍL 1 A FITA KÉK NYÍL MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ISMERETANYAG Találatok értékelése - pontszám Lőtávolság: Minimálisan elérendő pontok száma: 18 méter 115 pont Mozgástechnika: a lövésfolyamatot a következők

Részletesebben

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél. Testmozgással az egészségért

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél. Testmozgással az egészségért 1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037 Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél Testmozgással az egészségért Hogyan sportoljunk? Gyógytorna program Kiadó: Gönc Város

Részletesebben

A váltófutás oktatása általános iskolában. Atlétika SMDLTE 2202

A váltófutás oktatása általános iskolában. Atlétika SMDLTE 2202 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelési-és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet A váltófutás oktatása általános iskolában Atlétika SMDLTE 2202 Készítette: Németh

Részletesebben

Teljes dobó mozgás 10 lépésben

Teljes dobó mozgás 10 lépésben Teljes dobó mozgás 10 lépésben Első lépés: Fogadás Egy dobónak van bizonyos szabadsága annak megválasztásában, hogy kezdjen neki a feladatához. A legelső lépés a fogadás vagy készenléti pozíció, ahol a

Részletesebben

Tartásjavító gyógytestnevelés gyakorlatok

Tartásjavító gyógytestnevelés gyakorlatok Tartásjavító gyógytestnevelés gyakorlatok A gyakorlatokat a talajon egy tornamatracon végezzük! 1. Medence mobilizálás Kiinduló helyzet: Hanyatt fekvés, térdhajlítás, terpesz talptámasz. Tarkóra tartás.

Részletesebben

A Jungle Speed -et 2 15 (vagy még több!) játékos játszhatja, hétéves kortól.

A Jungle Speed -et 2 15 (vagy még több!) játékos játszhatja, hétéves kortól. A Jungle Speed -et 2 15 (vagy még több!) játékos játszhatja, hétéves kortól. A JÁTÉK CÉLJA A játékosok megpróbálnak minél gyorsabban megszabadulni a kártyáiktól. A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE A totemet a kör közepére

Részletesebben

Használati. útmutató

Használati. útmutató NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató NAGY TELJESÍTMÉNYÜ EDZÖSZALAG myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül

Részletesebben

KRIYA A 10 TEST FELEBRESZTESERE

KRIYA A 10 TEST FELEBRESZTESERE KRIYA A 10 TEST FELEBRESZTESERE Fekudj hanyatt, kezek a combok mellett. Emeld fel a fejed es alabakat 20-25 centire a talajtol, kezek a combok felett, tenyerek egymas fele neznek. Spiccelnek a labfejek,

Részletesebben

Vonallézer HEDÜ L3. Art.Nr. L226 Használati utasítás. 2-13. oldal

Vonallézer HEDÜ L3. Art.Nr. L226 Használati utasítás. 2-13. oldal Vonallézer HEDÜ L3 Art.Nr. L226 Használati utasítás 2-13. oldal Szervíz-Telefon Kérdései vannak a termékkel kapcsolatban? Hívjon fel bennünket: +49 (0) 2161 35433 0. Hétfõ - Péntek 8-17. Lézersugárzás

Részletesebben

A NEMZETI EGYSÉGES TANULÓI FITTSÉGI TESZT (NETFIT)

A NEMZETI EGYSÉGES TANULÓI FITTSÉGI TESZT (NETFIT) A NEMZETI EGYSÉGES TANULÓI FITTSÉGI TESZT (NETFIT) ELŐZMÉNYEK A Nemzeti Együttműködés Programja szerint: felfutó rendszerben a közoktatásban be kell vezetni a mindennapos testnevelést és az évenkénti egységes

Részletesebben

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása (Forrás: Az Amerikai Alaszkai Malamut Klub bírói oktatóanyaga) Összeállította: W. Willhauck Fordította: Romoda Csilla Fajta eredete:

Részletesebben

Total gym 1000 Kézikönyv az edzéshez

Total gym 1000 Kézikönyv az edzéshez Hogyan használja ezt a kézikönyvet? Total gym 1000 Kézikönyv az edzéshez A Totalgym 1000 edzőprogramja jó módszer a tökéletes alak kidolgozására és megőrzésére. Ezt az edzőgépet használhatja sportolás

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS 771H7. szám.

SZABADALMI LEÍRÁS 771H7. szám. Megjelent 1 í>1920. évi szeptember hó 18-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 771H7. szám. VII/a. OSZTÁLY. Eljárás és kéazülék rendszerestávlati (torzított)átvitelreoptikai vagyfényképészeti

Részletesebben

3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez tartozó pontszámok:

3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez tartozó pontszámok: 1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. (A felmérés a Hungarofit teszt

Részletesebben

Kedves Lovas Barátunk, Tisztelt Vendégünk!

Kedves Lovas Barátunk, Tisztelt Vendégünk! Kedves Lovas Barátunk, Tisztelt Vendégünk! A Kecelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület VI. Halloween Kupa amatőr hobbi lovasversenyt rendezi meg. Szeretettel meghívunk téged és családodat, hogy töltsétek

Részletesebben

MHKHSZ Huszárminősítő vizsga Kiképzési segédlet 9 fős járőri szinten

MHKHSZ Huszárminősítő vizsga Kiképzési segédlet 9 fős járőri szinten KZ uszárminősítő vizsga Kiképzési segédlet 9 fős járőri szinten Készítette: Ujhelyi éter huszár őrmester titkár Göd, Verseny utca, dósz: 9778-- W: www.vhnb.hu Váci uszár és Nemzetör andérium. - evonulás

Részletesebben

Kerékpáros Kisokos 2009 A Nemzeti Közlekedési Hatóság tájékoztató kiadványa szülõknek a gyermekek kerékpáros ismereteihez

Kerékpáros Kisokos 2009 A Nemzeti Közlekedési Hatóság tájékoztató kiadványa szülõknek a gyermekek kerékpáros ismereteihez ... tanuló tulajdona Kerékpáros Kisokos 2009 A Nemzeti Közlekedési Hatóság tájékoztató kiadványa szülõknek a gyermekek kerékpáros ismereteihez 2 Kisokos a kerékpáros közlekedésrõl szülõknek A kétkerekû

Részletesebben

Kezdő íjászok kézikönyve ARANY. Toll

Kezdő íjászok kézikönyve ARANY. Toll ARANY Toll 1 A FITA ARANY TOLL MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ISMERETANYAG TALÁLATOK ÉRTÉKELÉSE Lőtávolság: 8m Lövésszám: 15 (5x3 vessző) Elérendő teljesítmény: 12 találat 80 cm-es lőlapra (találat = 6-10-es

Részletesebben

Terápiás kutyák verseny szabályzata

Terápiás kutyák verseny szabályzata Terápiás kutyák verseny szabályzata A terápiás kutyák igen sokrétű feladat megoldására kiképzett és folyamatosan tanuló, és emellett dolgozó ebek. A sokféle tevékenységük közül ezen versenyen két legfontosabb

Részletesebben

Kedves Gyerekek! Miért jó kerékpározni, kerékpárral közlekedni?

Kedves Gyerekek! Miért jó kerékpározni, kerékpárral közlekedni? Kedves Gyerekek! Minél nagyobbak lesztek, annál hamarabb jön el az idő, amikor egyedül fogtok közlekedni az utcákon, viszont ehhez nagyon fontos, hogy jól ismerjétek a közlekedés szabályait! Ezeket először

Részletesebben

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat

Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő, cél- és rávezetőgyakorlatok általános iskola felső tagozat Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet dr. Koltai Miklós Az atlétika gyakorlata és módszertana SMDLTE 2202 Kislabdahajítás előkészítő,

Részletesebben

Teodori Verolini A vívás művészete

Teodori Verolini A vívás művészete http://kardrendje.hu Teodori Verolini A vívás művészete Kard Rendje Lovagi Kör és Vívóiskola Egyesület Fordítás Teodori Verolini (HN 4 35) könyvéből 2012 Felhasználási feltételek Az itt látható dokumentum

Részletesebben

A váltófutás oktatása általános iskolában

A váltófutás oktatása általános iskolában NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Művészeti, Nevelés és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Az atlétika gyakorlata és módszertana (SMALTE 2202)

Részletesebben

A MÉH HÜVELYI RÉSZÉNEK TÚLTENGÉSE ÉS ANNAK KEZELÉSE.*) Engel Gábor tanártól.

A MÉH HÜVELYI RÉSZÉNEK TÚLTENGÉSE ÉS ANNAK KEZELÉSE.*) Engel Gábor tanártól. 208 A MÉH HÜVELYI RÉSZÉNEK TÚLTENGÉSE ÉS ANNAK KEZELÉSE.*) Engel Gábor tanártól. A méh hüvelyi részének megbetegedése daczára elrejtett elhelyezkedésének aránylag gyakran képezi tárgyát gyógykezelésünknek.

Részletesebben

CIKK SZÁM: 1241 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CIKK SZÁM: 1241 HASZNÁLATI UTASÍTÁS CIKK SZÁM: 1241 HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOM FELHASZNÁLÓI FIGYELMEZTETÉS ALKATRÉSZEK LISTÁJA FELÜLNÉZETI RAJZ SZERELÉSE ÚTMUTATÓ HASZNÁLAT ELÖTTI BEMELEGÍTÉS ÉS NYÚJTÁSI TIPPEK NEHÉZSÉG BEÁLLÍTÁSA TRÉNING

Részletesebben

Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek

Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek 2013. 11.19. Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek csoportosítása szögeik szerint (hegyes-,

Részletesebben

Termék azonosító: KF 101. méretek: 88 x 62 x 147 cm

Termék azonosító: KF 101. méretek: 88 x 62 x 147 cm Termék azonosító: KF 101 méretek: 88 x 62 x 147 cm Eszközhasználat célja : Megerősíteni és rugalmasabbá tenni a lábak és a derék ízületekhez kapcsolódó izomzatot. Használat: Mindkét kezével fogja meg a

Részletesebben

STANDARD vonal (kiemelten ajánlott eszközök)

STANDARD vonal (kiemelten ajánlott eszközök) STANDARD vonal (kiemelten ajánlott eszközök) Rendelési szám Eszköz leírása Méret (mm) SL101 KAR ÉS MELLKAS ERŐSÍTŐ 1600x750x2050 19,1 (4,16 x 4,58 m) 155 440 700 Ft 559 689 Ft Mire jó? Felső végtagok,

Részletesebben

Női fegyverek Körömgyűszű Képességküszöb: T/k: Ké: Té: Vé: Sebzés: Fp/Ép: Súly: Ár: Átütő erő: Méreg:

Női fegyverek Körömgyűszű Képességküszöb: T/k: Ké: Té: Vé: Sebzés: Fp/Ép:  Súly: Ár: Átütő erő: Méreg: Női fegyverek Az alábbiakban néhány olyan tipikus női fegyver bemutatása következik, amik nem is mindig fegyverek igazán, sokszor egyéb célokra készültek, és csak az emberi találékonyság és akarat hatására

Részletesebben

Flexi Force személy bejáró kapu

Flexi Force személy bejáró kapu Flexi Force személy bejáró kapu Figyelem, általános felhívás Ezen kit biztonságos üzemeltetéséhez, karbantartásához, számos dolgot kell figyelembe venni elővigyázatosságból. A biztonság érdekében vegye

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gergely József. Keretszerkezetek készítése. A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok

MUNKAANYAG. Gergely József. Keretszerkezetek készítése. A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok Gergely József Keretszerkezetek készítése A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma: 2302-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-022-30

Részletesebben

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása. szeptember TANMENET október I. osztály Az irányok tisztázása. Ugrások egy, páros lábon. Eltérő testhelyzetek felvétele. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

Részletesebben

GERELYHAJÍTÁS A KÖZÉPISKOLÁBAN

GERELYHAJÍTÁS A KÖZÉPISKOLÁBAN GERELYHAJÍTÁS A KÖZÉPISKOLÁBAN KÉSZÍTETTE: MIHALECZ PÉTER TESTNEVELŐ-TANÁR MSC LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓ I.FÉLÉV 1 Gerelyhajítás története: A dobó számok közül, a gerelyhajítás tekinthet vissza a legrégibb

Részletesebben

Egyszerű hőszigetelt fakeret készítése Solar Magic Carpet szolárszőnyeghez.

Egyszerű hőszigetelt fakeret készítése Solar Magic Carpet szolárszőnyeghez. Egyszerű hőszigetelt fakeret készítése Solar Magic Carpet szolárszőnyeghez. Anyagszükséglet 1db 206cm x 106cm méretű kerethez: - 3cm x 5cm keresztmetszetű (Bramac) tetőlécből (90-100 ft/m): 2 db 206 cm

Részletesebben

5. Egy 21 méter magas épület emelkedési szögben látszik. A teodolit magassága 1,6 m. Milyen messze van tőlünk az épület?

5. Egy 21 méter magas épület emelkedési szögben látszik. A teodolit magassága 1,6 m. Milyen messze van tőlünk az épület? Gyakorlás 1. Az út emelkedésének nevezzük annak a szögnek a tangensét, amelyet az út a vízszintessel bezár. Ezt általában %-ban adják meg. (100 %-os emelkedésű a vízszintessel 1 tangensű szöget bezáró

Részletesebben

14-1b Szabály bevezetése Ütő rögzítése

14-1b Szabály bevezetése Ütő rögzítése 14-1b Szabály bevezetése Ütő rögzítése Tájékoztatás a játékosok, klubvezetők és versenyszervezők részére A Golf Szabálykönyv új kiadásának részeként, 2016. január 1-től lép érvénybe a 14-1b szabály, amely

Részletesebben

Állások Joachim Meyer alapján*

Állások Joachim Meyer alapján* Állások Joachim Meyer alapján* 1. Fő állások: Ökör (Ochs) Eke (Pflug) Tető (Tag) Bolond (Olber) 2. Mellék állások: Düh (Zornhůt) Hosszúhegy (Langort) Váltó (Wechsel) Közeli állás (Nebenhůt) Vaskapu (Eisenport)

Részletesebben

BAMBOO GESTURE GUIDE ÚTMUTATÓ A BAMBOO PAD HASZNÁLATA

BAMBOO GESTURE GUIDE ÚTMUTATÓ A BAMBOO PAD HASZNÁLATA 1 BAMBOO GESTURE GUIDE ÚTMUTATÓ A BAMBOO PAD HASZNÁLATA Az érintésérzékelő Wacom termékek úgy vannak kialakítva, hogy azok használata fokozzák munkája színvonalát. A Bamboo Pad ujjal való vezérlése lehetőséget

Részletesebben

Egyéni edzés. Testedzési utasítások ERŐFEJLESZTŐ FEKPAD

Egyéni edzés. Testedzési utasítások ERŐFEJLESZTŐ FEKPAD Testedzési utasítások ERŐFEJLESZTŐ FEKPAD Tisztelt Vásárló, gratulálunk Önnek, hogy megvásárolta az új ENERGETICS fitnesz berendezést. A testgyakorlások elvégzésekor kellemes szórakozást és sok sikert

Részletesebben

Vigyázat! Esetleges kiesés veszély!

Vigyázat! Esetleges kiesés veszély! Használati utasítás Az első használat előtt figyelmesen tanulmányozd át a használati utasítást és a fényképeket! A hordozó használatának begyakorlásához kérj segítséget! Az első alkalmakkor segíthet, ha

Részletesebben

Azazel szívcsakra meditációja

Azazel szívcsakra meditációja Azazel szívcsakra meditációja Azazel szívcsakra meditációja azon az elven működik, hogy a főcsakrákat a szívcsakrával összekapcsolja, amely lehetővé teszi az energia áramlást az energiavezetékeken az egész

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

4. Lecke. Körök és szabályos sokszögek rajzolása. 4.Lecke / 1.

4. Lecke. Körök és szabályos sokszögek rajzolása. 4.Lecke / 1. 4.Lecke / 1. 4. Lecke Körök és szabályos sokszögek rajzolása Az előző fejezetekkel ellentétben most nem újabb programozási utasításokról vagy elvekről fogunk tanulni. Ebben a fejezetben a sokszögekről,

Részletesebben

Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Dr. Koltai Miklós koltai.miklos@bdpk.nyme.hu Közép- és hosszútávfutás és az állórajt általános iskola, alsó tagozatos oktatásának gyakorlatai

Részletesebben

ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT

ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT NYUGAT - MAGYARORSZÁGI EGYETEM, SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT, MŰVÉSZETI, NEVELÉS ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR ATLÉTIKA KISLABDAHAJÍTÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT Készítette: Straub Irén, tanár T/D testnevelő

Részletesebben

. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát.

. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát. Szögek átváltása fokról radiánra és fordítva 2456. Hány fokosak a következő, radiánban (ívmértékben) megadott szögek? π π π π 2π 5π 3π 4π 7π a) π ; ; ; ; ; b) ; ; ; ;. 2 3 4 8 3 6 4 3 6 2457. Hány fokosak

Részletesebben

Engedelmes vizsga E/1. Vizsgaszabályzat (rövidített változat) 2010. 1/1. Pórázon követés (30 pont) 1/2. Ültetés eltávolodással (25 pont)

Engedelmes vizsga E/1. Vizsgaszabályzat (rövidített változat) 2010. 1/1. Pórázon követés (30 pont) 1/2. Ültetés eltávolodással (25 pont) Engedelmes vizsga E/1 1/1. Pórázon követés (30 pont) 30-35 normál lépés 5-10 normál lépés 5-10 futólépés 5-10 lassú lépés 5-10 normál lépés 90 fokos jobbra át 15 normál lépés 90 fokos jobbra át 15 normál

Részletesebben

2. KYU BARNA ÖV FEKETE CSÚCCSAL

2. KYU BARNA ÖV FEKETE CSÚCCSAL A KORÁBBI KÖVETELMÉNYEKEN FELÜL: MEGJEGYZÉS: KATA VERSENYEN INDULÁS KÖTELEZŐ! KÖVETELMÉNYEK: GYEREKEK, JUNIOROK ÉS FELNŐTTEK TANÍTÁSA; VERSENYTAPASZTALAT VEZETŐ- ÉS PONTOZÓBÍRÓKÉNT SZEMINÁRIUMOK LÁTOGATÁSA

Részletesebben

Kiromed Delta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató

Kiromed Delta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató Kiromed Delta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató A termék kivitele a képen látható eszköztől részleteiben eltérhet, a változás jogát fenntartjuk. 1 SN: Kiadás

Részletesebben

NS 1 Normális lábfej. Természetes méretű, SOMSO-műanyagból. Bemutatja az anatómiai szerkezetet és a sípcsont alatti részt. Egy darabból áll.

NS 1 Normális lábfej. Természetes méretű, SOMSO-műanyagból. Bemutatja az anatómiai szerkezetet és a sípcsont alatti részt. Egy darabból áll. NS 1 Normális lábfej Bemutatja az anatómiai szerkezetet és a sípcsont alatti részt. Egy darabból áll. Hossz: (Pternion-Akropodion): 24 cm. Magasság: 13 cm., Szélesség: 26 cm., Mélység: 10 cm., Súly: 450

Részletesebben

Kérjük, vegyék figyelembe az üzemeltetési terület kialakításakor a M.SZ. 1600-1:1977, valamint a M.SZ-05-20.0510:1992 számú szabványokat.

Kérjük, vegyék figyelembe az üzemeltetési terület kialakításakor a M.SZ. 1600-1:1977, valamint a M.SZ-05-20.0510:1992 számú szabványokat. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LinePainter Útburkolatjelfestő AirLess kiegészítő Rendelési szám: 0555000 (a szórópisztoly és a magasnyomású tömlő nem tartozik a szállítási kiszereléshez) ÚTMUTATÓ Ez a gépkönyv különböző

Részletesebben

Beállítási útmutató Mirra székhez

Beállítási útmutató Mirra székhez Beállítási útmutató Mirra székhez L Az itt látható útmutató tartalmazza az összes lehetséges beállítást. A beállítások felszereltségtől és modelltől függően változhatnak. A Mirra szék beállítási útmutató

Részletesebben

MINI SEGWAY. Üzemeltetési útmutató. Forgalmazó, importőr: Anico Kft.

MINI SEGWAY. Üzemeltetési útmutató. Forgalmazó, importőr: Anico Kft. MINI SEGWAY Üzemeltetési útmutató Forgalmazó, importőr: Anico Kft. Tartalom 1. A mini segway biztonságos használata.... 3 1.1 A biztonságos használatról...3 1.2 A vezető testsúlyának korlátai...4 1.3 A

Részletesebben

ISK - Progym JÉGKORONG

ISK - Progym JÉGKORONG Száraz tesztek U18-20 ISK - Progym JÉGKORONG Nap 1 1. Pihenőpulzus 2:2 2. Reggelihőmérséklet 2:3 -"- 3. Magasság 1:1 4. Suly 1:2 -"- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Cikk szám: 1238 Használati utasítások

Cikk szám: 1238 Használati utasítások Cikk szám: 1238 Használati utasítások FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 1. Mielőtt ezt vagy bármilyen más edzést elkezdene, konzultáljon kezelő orvosával. Kérje orvosa segítségét annak meghatározásában, hogy

Részletesebben

Az ipari mérgezés judikatúránkban. Írta: Dr. Kadosa Marccl.

Az ipari mérgezés judikatúránkban. Írta: Dr. Kadosa Marccl. Az ipari mérgezés judikatúránkban. Írta: Dr. Kadosa Marccl. Az Állami Munkásbiztosítási Hivatal ismert állásfoglalása tudvalevőleg lehetetlenné tette a magyar munkásbiztosítás számára, hogy a baleset folytán

Részletesebben

Az álláspályázat szóbeli része

Az álláspályázat szóbeli része Az álláspályázat szóbeli része Az állásinterjú Az állásinterjúra való meghívással döntő ponthoz érkezett a jövőbeli munkahely megszerzésének útján. Fontos mérföldkövet ért el. Ekkor már tudhatja, hogy

Részletesebben

STANDARD vonal (kiemelten ajánlott eszközök)

STANDARD vonal (kiemelten ajánlott eszközök) STANDARD vonal (kiemelten ajánlott eszközök) Rendelési szám Eszköz leírása Méret (mm) Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft) SL116 GYALOGLÓ 1250x600x1600 207 000 Ft 262 890 Ft Végtagok formálására, erősítésére és

Részletesebben

Feladat katalógus. I. Zöld

Feladat katalógus. I. Zöld Feladat katalógus I. Zöld 1. a.) folyóvízen való áthaladás b.) folyóvízben való áthaladás 2. páros vágta 3. szóló vágta 4. árokmászás 5. pisi2 szünet 6. emelkedőre mászatás 7. lejtőn való leereszkedés

Részletesebben

EXKLUZÍV ESZKÖZÖK Rendelési szám 7502

EXKLUZÍV ESZKÖZÖK Rendelési szám 7502 EXKLUZÍV ESZKÖZÖK Rendelési 7502 Eszköz leírása Méret (cm) Biztonsági tér (cm) Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft) LIBEGŐ 160 x 97 x 127 460 x 397 300 000 381 000 Koordináció és egyensúly javítására. Erősíti

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013.

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. 2030 Érd, Fácán köz 1. Sportiskolai helyi tanterv 2013. Sportiskolai Általános Iskola 1 Úszás 1.-8. évf. HELYI TANTERV ÚSZÁS 1.-8. évfolyam KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Pécz Imre Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános

Részletesebben

Összeszerelési útmutató. Karfás ültetőszék lábtartóval (JAB 0011, 0012, 0013, 0014)

Összeszerelési útmutató. Karfás ültetőszék lábtartóval (JAB 0011, 0012, 0013, 0014) Összeszerelési útmutató Karfás ültetőszék lábtartóval (JAB 0011, 0012, 0013, 0014) 1 Köszönjük, hogy termékünket választotta! Termékeink egyedi kézi gyártásúak, ezért a szokásosnál nagyobb ügyességet igényel

Részletesebben

Kezelések cukorbetegség esetén. Glükóz intolerancia és a cukorbetegség kialakulásának megelőzése

Kezelések cukorbetegség esetén. Glükóz intolerancia és a cukorbetegség kialakulásának megelőzése Kezelések cukorbetegség esetén Alkalmazható készülék: Triomed Antidiabetikus sugárzója A sugárzó működési ideje: 13 perc A sugárzó frekvenciája a hasnyálmirigy sejtjei- és az inzulinfüggő szövetek receptormezői

Részletesebben

A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai

A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet A távolugrás középiskolai oktatásának gyakorlatai Atlétika SMDLTE 2202 Készítette Marton Kristóf Testnevelő tanár

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kálló Mariann. Munkaruházatokon előforduló záródások készítése. A követelménymodul megnevezése: Munka- és védőruhák készítése

MUNKAANYAG. Kálló Mariann. Munkaruházatokon előforduló záródások készítése. A követelménymodul megnevezése: Munka- és védőruhák készítése Kálló Mariann Munkaruházatokon előforduló záródások készítése A követelménymodul megnevezése: Munka- és védőruhák készítése A követelménymodul száma: 1324-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ

INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ Strandröplabda bizottság INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ 1. Játékterület: A játékpálya 16 X 8 méteres négyszög alakú terület, melyet legalább 3 méteres kifutó vesz körül és légtere legalább

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Használati utasítás. Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a.

Használati utasítás. Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a. TM Használati utasítás 2 Technogym, The Wellness Company és Multipla (figuratív) a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. Szerzői jogok fenntartva Technogym s.p.a.,

Részletesebben

Sárgafülű ékszerteknős. Tudományos neve:pseudemys Scripta scripta

Sárgafülű ékszerteknős. Tudományos neve:pseudemys Scripta scripta Sárgafülű ékszerteknős Tudományos neve:pseudemys Scripta scripta Rendszertani besorolása: hüllők(reptilia) osztályába, a teknősök(tesdunides) rendjébe és a mocsáriteknős-félék(emydidae) családjába tartozó

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Gerinctorna gyakorlatok. Gyakorlat leírások. Arthuman Központ Tel:

Gerinctorna gyakorlatok. Gyakorlat leírások. Arthuman Központ Tel: Gerinctorna gyakorlatok Gyakorlat leírások Arthuman Központ Tel: +36 30 190 7315 Mi is ez az anyag? Az Arthuman Központ gyógytornászai leginkább egyéni gyógytorna foglalkozások keretében kezelik a mozgásszervi

Részletesebben

SZÁMOLÁSTECHNIKAI ISMERETEK

SZÁMOLÁSTECHNIKAI ISMERETEK SZÁMOLÁSTECHNIKAI ISMERETEK Műveletek szögekkel Geodéziai számításaink során gyakran fogunk szögekkel dolgozni. Az egyszerűbb írásmód kedvéért ilyenkor a fok ( o ), perc (, ), másodperc (,, ) jelét el

Részletesebben

2015/10/07 11:03 1/6 Ászanák

2015/10/07 11:03 1/6 Ászanák 2015/10/07 11:03 1/6 Ászanák < Jóga Ászanák Az ászanák statikus gyakorlatok, amelyek húzzák, nyújtják és erősítik az izmokat. Az ászanák elvégzésének célja minél több izomcsoport megmozgatása. Amikor elkezdesz

Részletesebben