RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL"

Átírás

1 RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt mivel így megfelelőképpen nyilvánul meg a papság és az áldozat egysége szögezi le a Keleti Egyházak Liturgikus Instrukciója. 1 Számos zsinati szöveg hangsúlyozza, hogy ezzel az egész Egyház egységét juttatják kifejezésre. Tehát egy igen sokat kifejező szokásról van szó. Mégis lehetnek olyan okok, amelyek miatt mégsem tanácsos a koncelebráció. Főként akkor, amikor a koncelebrálók száma nincs arányban a jelenlevő laikus hívek számával. A liturgikus ünneplésnek mint az Egyház ikonjának tükröznie kell a hierarchikusan rendezett közösséget, mely nem csupán felszentelt szolgákból áll, hanem mindazokból, akik az ő vezetésük alatt egy népet alkotva élnek Krisztusban. (Instrukció, 57.) A liturgikus könyvek előírásainak figyelembe vétele azt is jelenti, hogy figyelmesen elemezzük saját hagyományunk adottságait, és olyan irányelveket alakítsunk ki, amelyek tiszteletben tartják a hiteles irányvonalat Alapvető elvek 1. A Liturgia együttes végzésének nélkülözhetetlen feltétele, hogy az abban résztvevő áldozópapok és diakónusok alázattal fogadják el Krisztus és a Liturgiát irányító pap vezetését. 2. A Hajdúdorogi Egyházmegyében és a Miskolci Apostoli Exarchátusban koncelebrációnak az számít, amikor az áldozópap lehetőleg már a kezdeti imáktól, de legkésőbb a kisbemenetig bekapcsolódik a Szent Liturgia végzésébe. (A kezdő áldás után érkezők a már meglevő rangsor végére álljanak.) 3. Koncelebráció esetén az áldozópap reverendában és teljes liturgikus ruházatban vesz részt a Szent Liturgia végzésében. Aki valamilyen ok miatt nem koncelebrálhat, 2 az reverendában vesz részt a Szent Liturgián. Ha az Eucharisztiában részesül, akkor epitrachéliont is vesz magára. 4. A szentélyben az oltár előtt csak a főcelebráns áll. Mellette, kissé hátrébb a diakónus(ok) állhat(nak). 5. Minden áldást a Liturgiát vezető pap ad. (Kivéve, ha püspök van jelen.) 6. A főcelebráns a csendes imákat püspöki Liturgián az antifónák imáinak kivételével a koncelebránsok által hallható módon mondja, hogy azok is bekapcsolódhassanak. 7. A koncelebrálók a csendes imák hangos mondásával vagy énekléssel ne zavarják a főcelebránst. 8. A koncelebrálók elhelyezkedésének rendje a következő: A koncelebrálók az oltár két oldalán rangjuk szerint, 3 egyenrangúak esetén pedig szentelési sorrendben állnak: jobb oldalon a második, vele szemben, baloldalon a harmadik, jobb oldalon a negyedik, vele szemben az ötödik és így tovább. 9. A fennhangok sorrendjét a főcelebráns a liturgikus szabályoknak megfelelően határozza meg, általában a felállás rendjét követve. 10. Csak a főcelebráns végzi fölemelt kézzel az imákat. A Miatyánk alatt azonban a koncelebrálók is fölemelhetik kezüket. 1 2 Pl. ha a pap gyóntatási szolgálatot végez, ha aznap kettőnél több Liturgiát végzett vagy végez (püspöki rendelkezés (./2011), a koncelebrálók aránytalanul nagy száma (Instrukció, 57), stb. 3 Ha a püspök másként nem rendelkezik: helynök, ökonómus, (fő)esperes, áldozópap. 1

2 2. A püspöki Szent Liturgia leírása A püspöki Szent Liturgia kezdésének három lehetséges módja van: 1. Utrenye előzi meg (görög típus). 2. Kis bevonulással. A püspök teljes liturgikus díszben vonul be az asszisztenciával együtt a templomba. 3. Nagy bevonulás. A püspök mandiászban vonul be a templomba, és (fennhangon végzett) imádság közben ölti magára a főpapi jelvényeket. Amikor a Szent Liturgiát utrenyével együtt végzik (1.), a püspök a bemeneti imákat a diakónussal és a jelen lévő papokkal együtt akkor mondja el, amikor belép a templomba. Ha közvetlenül nincs előtte szertartás, akkor a püspök vagy teljes liturgikus öltözetben megy be a templomba a papsággal együtt (2.), vagy mandiászban, és a püspöki jelvényeket az ikonosztáz előtt vagy az oltár előtt ölti magára. Ekkor a királyi ajtónál áll meg, és a diakónus vezetésével elvégzik a bemeneti imákat. (Kiemelt ünnepi végzés esetén az asszisztencia a templom bejáratánál várja a püspököt. Odaviszik neki a mandiászt, azt feladják rá, majd a kézi keresztet átveszi a parókustól.) Amikor a püspök megáll a bejáratnál, akkor a diakónus őt tömjénezve énekli: Áldjon meg téged az Úr Sionból, és lássad Jeruzsálem javait életed minden napján mindig, most és mindenkor és örökkön örökké! A nép az Áldott legyen az Úr neve éneket énekli, szükség esetén többször is, miközben a püspök kíséretével együtt az ikonosztázion elé vonul. (A proszkomídiát az egyik koncelebráló pap lehetőleg a parókus előre elvégzi.) Amikor a püspök megérkezik a templomba, kinyílik a királyi ajtó, amely a szertartások végéig folyamatosan nyitva van kivéve a klérus áldozása alatt egészen a püspök távozásáig. A papok azonban ugyanabban a rendben használják a királyi ajtót, mint máskor, tehát csak a bemeneteknél, az Evangélium ki- és behozatalakor, a szentáldozásnál,és az amboni imánál. Vasárnaponként a Szent Liturgia előtt lehetőleg elénekeljük az utrenyét. Ez ilyenkor a megszokottnál kicsit hosszabb, mintegy másfél órát érdemes rászánni. Ennek az utrenyének a végén a Nagy Doxológia éneklésébe a helyi és vendégként érkező görögkatolikus papok teljes liturgikus díszben felöltözve kapcsolódnak be. A tropár eléneklése után már nem végezzük el az ekténiákat, hanem a püspök a királyi ajtóban, a többi pap pedig vele egy vonalban áll. A püspök vagy a dicséreti sztihirák alatt az oltárnál öltözködik, vagy a Doxológia után az ikonosztázion előtt. Ebben az esetben a püspöki jelvények felöltésénél a nép a diakónusi felszólításokra válaszol. A teljes liturgikus díszbe öltözött püspököt a diakónus tömjénezi, ezt követi az áldás a négy égtáj felé a gyertyatartókkal. A püspök négy égtáj felé áldást ad egyszer énekelve: Uram, Uram... Ezt az áldást a papok már egymás felé fordulva két oszlopban állva fogadják. Ha nincs erre elegendő hely, akkor az ikonosztáz előtt arccal a püspök felé egy vonalban állnak. Áldás után a Mennyei Király-t énekeljük, miközben a diakónus tömjénezi a templomot és a jelenlevőket. Ezalatt a püspök az ikonosztázon kívül középen vagy oldalt elhelyezett trónszékhez vonul. Mellette két oldalt sorakoznak föl a koncelebráló papok a rangsoruknak megfelelően, rangban elsők a püspökhöz legközelebb. Meghajlás után elimádkozzák: Dicsőség a magasságban Uram, nyisd A tömjénezés befejezése után a diakónus az első koncelebránssal együtt a püspök elé járul, és áldást kérnek. Utána az első koncelebráns a déli ajtón át bemegy a szentélybe, az oltár elé áll középre, és a diakónus fennhangja után a kezdő áldást énekli, miközben az Evangéliummal a szokott módon keresztet rajzol. Majd az oltár jobb oldalára áll. A nagy ekténiát a diakónus énekli, közben a püspök elmondja az ahhoz tartozó csendes imát. Az ima végére a rangban következő koncelebráns a 2

3 püspöktől áldást kérve az északi ajtón keresztül belép a szentélybe, és az oltár elé állva énekli a nagy ekténia fennhangját, ami után az oltár bal oldalához áll. A nép az első antifóna verseit énekli Dicsőség... Most és...-sel együtt. A kis ekténia alatt a rangban következő pap járul a püspök elé, a diakónussal együtt áldást kér, és a déli ajtón át bemegy a szentélybe, és az első koncelebráns jobb oldalára állva énekli az első kis ekténia fennhangját. A nép a második antifóna verseit énekli, Dicsőség... Most és...-re pedig a Krisztus-himnuszt. Ezalatt a következő koncelebráns megy be a szentélybe az előbb leírt módon, de az északi ajtót használva, majd az oltár bal oldaláról énekli a fennhangot. Fennhang után a nép a harmadik antifóna verseit énekli. Ezalatt történik a kisbemenet. Az első koncelebráns az Evangéliumot odaadja a diakónusnak, és indulnak a körmenetre. Elől megy a diakónus, utána a jobboldalon álló papok, majd csatlakoznak a baloldalon állók rangsorba állva, elől az alacsonyabb rangban levők. Mindnyájan kimennek az északi ajtón, a püspöki trónhoz járulnak, és az eredeti helyükre állnak. A püspök elmondja a bemeneti imát és a diakónus felszólítására csöndesen megáldja a bemenetet. Ezután a szoleára megy. Ha a trónszék középen van, akkor a papság marad a helyén, ha a jobb oldalon, akkor a püspökkel együtt az ambon elé mennek kettős oszlopba állva. Ha pedig ehhez nincs elegendő hely, akkor az ikonosztázion elé egy sorban, a szokásos módon a rangban előbb valók a püspökhöz közelebb. A Bölcsesség igazhívők! felszólítás után a nép nem kezdi még el a karverset. A püspök áldást ad a kettős gyertyatartóval, majd pásztorbottal és tömjénezővel a kezében bemegy a szentélybe, és éneklés közben megkerüli az oltárt. A szentélyen belül előtte a kettős, mögötte a hármas gyertyatartót vivők mennek. A püspök éneke után kezdi a nép a bemeneti verset. A koncelebráló papok a rangjuknak megfelelő sorrendben a királyi ajtón keresztül lépnek be, és az oltárt megcsókolva annak két oldalára állnak. Nem közvetlenül melléje, hogy a következők is megcsókolva az oltárt elmehessenek előttük. Ha latin szertartású papok is koncelebrálnak, ők is ekkor jönnek be a szentélybe. A Háromszorszent énekből kettőt énekel a nép, egyet a püspök vezetésével a papság. (A püspök a dikérrel az Evangélium fölött áldást ad). Végül a nép a Dicsőség... Most és...-sel folytatja és a Szent Isten... záró sorát még egyszer énekelve fejezi be. A papság a püspökkel együtt az oltár háta mögé megy. A prokiment a versekkel együtt a kántor intonálja. Az Apostolt ülve hallgatjuk. A versekkel énekelt Alleluja alatt a diakónus tömjénezik. Ennek végeztével a legfiatalabb pap a diakónus kezébe adja az Evangéliumot. Ezzel hátramegy a püspökhöz, és ott kér áldást a püspöktől a fölolvasáshoz. Evangélium alatt a püspök a magas trónon áll. Ha az oltár eltakarná, akkor az elé állhat. A fölolvasás végén a püspök megcsókolja az Evangéliumot, áldást adhat vele a népre, és az oltárra helyezi. Az ekténiákat a diakónus vezeti. Nem hagy ki belőlük mást, csak a jelölteknek szóló fölszólításokat. A fennhangokat a koncelebrálók mondhatják, csak az utolsó fennhang a főcelebráló püspöké: Hogy hatalmad által. Az oltár tömjénezését a püspök vagy az ő áldásával a diakónus végzi. A kerubéneknek a szokásosnál hosszabbnak kell lennie, lehet többször is énekelni, mert az imák után a püspök még középen, szemben a néppel kezet mos, utána az előkészületi asztalnál befejezi a proszkomídiát. (A Szent Liturgia elején ugyanis a proszkomídiát végző pap nem mondja el az áldó imádságot.) A koncelebrálók párosával az oltár elé lépnek és megcsókolják azt, majd a nép felé és egymás felé is bocsánatkérőleg meghajolnak, és az előkészületi asztalhoz mennek. A jobb oldalon állók természetesen megkerülik az oltárt. Ezek után a püspök kiosztja az adományokat és az áldozatbemutatáshoz szükséges eszközöket. A menetet a legfiatalabb papok indítják, és az északi ajtón át kilépve a szokott helyükre állnak. Középre áll a diakónus a diszkosszal és az első koncelebráns a kehellyel. A diakónus énekli: Mindnyájatokról... A nép ráfelel: Ámen. Az első 3

4 koncelebráns énekli: Istenszerető N. püspökünkről... A nép ráfelel: Ámen. A püspök énekli: Szentséges főpásztorunkról... A nép ráfelel: Ámen, és folytatja a kerubéneket. A püspök után minden koncelebráns a királyi ajtón keresztül lép be a szentélybe. Ha két oszlopban álltak föl, akkor a fiatalok, ha az ikonosztázzal párhuzamosan álltak, akkor a rangosabbak lépnek be először. (Az utána következő párbeszédbe a koncelebrálók is bekapcsolódhatnak.) A Szeressük egymást fölszólításra a koncelebrálók rangsor szerint járulnak az adományokhoz, mindenki az oltár bal oldala felől közeledve, és a szokott módon megcsókolja azokat, majd a püspök elé lép, és vállán az omoforra hajolva békecsókot vált vele. Ha megoldható, szép, ha ekkor az illető pap a püspök jobb oldalára áll, és ő is fogadja a következőtől a békecsókot, s ilyen módon mindenki oda tud lépni mindenkihez. A békecsókváltásnál különleges figyelemmel és szeretettel legyünk a jelenlévő római katolikus paptestvérek, illetve más egyházi személyek iránt. A békecsók végeztével az első két koncelebráns fölemeli az aeriont, és az adományok illetve a püspök fölött lebegteti azt. Az anafora minden fennhangját a főcelebráns püspök imádkozza. Ő mondja továbbá a Miatyánkra szólító fennhangot is. A szentáldozás rendje a következő: a püspök fölszólítására (Áldozópapok, közeledjetek!), minden fölszentelt pap az oltár jobb oldala felől közeledik, és tenyerébe fogadja a Szent Testet. Ezután továbblép, és az oltárt megkerülve áll az előbbi helyére, és magában elmondja a Hiszem, Uram, és vallom imádságot. (Figyelni kell arra, hogy azok a római katolikus paptestvérek, akik nem koncelebráltak ugyan, de saját papi ornátusban, a szentélyben velünk együtt ünnepelik az Eucharisztiát, a szentáldozáshoz is a koncelebráló papokkal együtt járuljanak! Jó, ha jelenlétükről előre értesíteni tudjuk a püspököt, hogy őket is név szerint szólíthassa a Szent Test átadásánál.) A Szent Testet a papság a püspökkel egy időben veszi magához, majd a püspök hívására a Szent Kehelyhez járulnak az előbbivel ellentétes irányból, tehát az oltár bal oldala felől. A püspök átnyújtja a kelyhet, melyet a pap kezébe vesz, és úgy végzi el a három kortyolást. Ilyenkor ne töröljük meg a kelyhet, és ne csókoljuk meg a püspök kezét, nehogy a sok mozgás közben a Szent Vér esetleg kiömöljön! A hívek áldoztatása után a püspök áldást ad a Szentséggel, és a tömjénezővel együtt átnyújtja az első koncelebránsnak, aki azt az előkészületi asztalhoz viszi. A Szentséget a diakónus a Szent Liturgia végén veszi magához. Ha körmenet is van, vagy egyéb további szertartás, akkor erre rögtön egy vagy több papot is meg lehet kérni. Az áldoztatás után a püspök az asszisztenciával együtt kimegy a külső trónushoz. Az Igazhívők!... ekténia fennhangját a püspök énekli a trónszékről, valamint a Békével távozzunk fölszólítást is. A Könyörögjünk az Úrhoz! fennhang viszont a diakónusé. Az amboni imát a legfiatalabb pap végzi el, még ha a püspök erre nem is jelölte ki. Ekkor csak ő jön ki egyedül a szentélyből. Utána az Áldott legyen ének alatt jön ki a többi pap. Ekkor van helye a hirdetésnek és a szokásos köszöntésnek. A záró áldást a püspök mondja és végzi. A himnuszok és éltetések után a papság és a püspök együtt visszatérnek a szentélybe, és a szent öltönyök levetése közben elmondják az itt előírt imákat, vagy ünnepélyes menettel vonulnak ki a templomból. (Ne feledjük el ekkor bezárni a királyi ajtót!) Ha körmenet van, a diakónus a királyi ajtón át kihozza az Evangéliumot. Előre indul a keresztvivő és a gyertyások, utánuk a papság elől a fiatalok majd a diakónus s végül a püspök. A záró áldás, himnuszok és éltetések a templomon kívül történnek. Ezek után térnek vissza a szentélybe és mondják el az imákat. 4

5 3. Több áldozópap által koncelebrált Szent Liturgia Amikor a pap több paptestvérével együtt végez Szent Liturgiát, ennek mintájául a püspöki Liturgia szolgál. Az ilyen koncelebrált Liturgián a papi közösség érdekében feltétlenül szükséges az itt közölt előírásokhoz való ragaszkodás. A koncelebrált Liturgia akkor kezdődik, amikor a főcelebráns a templomba lépve a diakónussal együtt elmondja a bemeneti imákat. Ezután bemegy a szentélybe és a papi ruhák felöltése után a parókus vagy valamelyik koncelebráló pap egész (nem előre fölvágott) proszforával kezdi el a proszkomídiát. Csak koncelebráló pap végezheti a proszkomídiát. A többi koncelebráló pap a proszkomídia megemlékezésébe úgy kapcsolódik be, hogy részecskéket helyez a diszkoszra. Ezt akkortól teheti meg, amikor a proszkomídiát végző pap elmondta az áldó imádságot, akár az antifónák alatt is. A keresztet a kezdéskor csak a főcelebráns csókolja meg az oltáron, vagy kézbe véve azt. A koncelebrálók ekkor már nem csókolják meg. A kezdő áldást és a nagy ekténiát a fennhanggal együtt a főcelebráns énekli. Ha van diakónus, akkor természetesen minden ekténia könyörgéseit ő énekli. A következő ekténiák fennhangjait a sorrendben következő papok éneklik. Egy ekténiát csak egy pap mond, nem adhatja tovább a hangot. Ő énekli annak fennhangját is. A kezdő tömjénezést lehetőleg a diakónus végzi, ha nincs, akkor a főcelebráns. Csak a főcelebráns áll az oltár előtt, mellette kissé hátrébb a diakónus tartózkodik. A nagy ekténiát egyedül a főcelebráns mondja a fennhanggal együtt. Nem helyes kérésenként másnak adni a hangot. A főcelebráns lehetőleg főhajtással jelezze a koncelebrálónak, hogy ő következik, ő pedig ugyanilyen meghajlással fogadja azt. A kijelölt rész éneklése után ugyanígy meghajolnak egymás felé. A következő ekténiák fennhangjait ha nincs diakónus, akkor az ekténiákat is a rangbeli sorrendben következő koncelebránsok mondják sorban. Amikor a legfiatalabb is mondott már fennhangot, akkor értelemszerűen újra kezdik a sort. A kisbemenet rendje a következő: ha nincsen diakónus, akkor az Evangéliumot a legfiatalabb szentelésű pap viszi a sor elején a gyertyások mögött. A jobb oldalon állók indulnak az Evangélium után előre a fiatalok, a baloldalon állók a helyükről csatlakoznak rang szerint a menethez, melyet a végén a főcelebráns zár. Az északi ajtón át a fiatalabb papok lépnek ki az Evangélium után először, és középen két oszlopban úgy állnak föl, ahogyan az oltárnál. A legfiatalabb pap a királyi ajtóban áll, a főcelebráns tőle távolabb középen a két oszlop végén. (Ugyanez a rend még jobban követhető, ha a menet nagy kört rajzol le egészen a templomhajó végéig.) A fiatal pap megáll a királyi ajtóban, nem kér áldást, csak oldalt fordul. A főcelebráns elmondja a bemeneti imát, és megáldja a bemenetet. Ezután a fiatal pap középen fölemeli az evangéliumos könyvet és énekli: Bölcsesség, igazhívők! Ezután belép a szentélybe, és az Evangéliumot az oltárra helyezi. Utána a koncelebráló papok a rangjuknak megfelelő sorrendben lépnek be, szintén a királyi ajtón keresztül. Az oltárt megcsókolva annak két oldalára állnak, de nem közvetlenül melléje, hogy a következők is megcsókolva az oltárt elmehessenek előttük. Mialatt a nép az előírt tropárokat énekli, a Háromszorszent imáját a főcelebráns vezeti. A koncelebrálók ügyeljenek arra, hogy a tropárok éneklésével ne zavarják az imádságot! 5

6 Minden koncelebráns a néppel együtt imádkozza a triszágiont háromszori keresztvetéssel és meghajlással. Mialatt a nép a Dicsőség... Most és...-t és a befejezést énekli, akkor mennek az oltár háta mögé a magas trónhoz. Ha püspök nincs jelen a Liturgián, akkor a magas trón természetesen üresen marad. Az Apostol előtti Figyelmezzünk! felszólítást a rangban legfiatalabb koncelebráló énekli, az áldás és a hozzátartozó szavak a főcelebránsé, majd a fennhangot a legfiatalabb fejezi be. Az Evangélium előtt, lehetőleg az Alleluja versei alatt a diakónus vagy a legfiatalabb pap végzi a tömjénezést. Ha az Apostol alatt kezdené, akkor csendesen tömjénezzen, hogy ne zavarja a felolvasást! A koncelebráló papok közül bárki olvashatja az Evangéliumot. Annak befejeztével, mielőtt az oltárra tenné a felolvasó, áldást ad az evangéliumos könyvvel. A hármas ekténiát is egyetlen koncelebráns mondja. Ünnepi Liturgia végzésekor nincs helye egyéni szándékok túlhangsúlyozásának, de a koncelebrált Liturgia nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy legyenek megemlékezések. Ebben az esetben neki jelezzék a közösséget is érintő szándékot, szükséghelyzetben ki-ki maga is megemlékezhet. Ha az ekkor következő előírt ekténiákat fennhangon éneklik, azokat a soron következő koncelebránsok imádkozzák, de az utolsó ekténia fennhangja (Hogy hatalmad által ) a főcelebránst illeti. A kerubének alatti tömjénezés a főcelebráns feladata, de szükség esetén átadhatja a diakónusnak vagy más koncelebránsnak, aki tömjénezés közben az 50. zsoltárt halkan recitálja. Amikor a főcelebráns elkezdi mondani félhangosan a kerubéneket, azt a diakónus vezetésével a többi koncelebráns fejezi be (Mert a mindenek királyát ). Mielőtt a főcelebráns az előkészületi asztalhoz menne, megcsókolja az oltárt, majd a koncelebránsok felé fordul, jobbra és balra; egyszerű főhajtással kifejezi feléjük bocsánatkérését, utána a királyi ajtóból ugyanezt teszi a hívek felé is. A koncelebránsok párosával középre mennek, ott megcsókolják az oltárt, meghajolnak egymás felé, majd a királyi ajtóból a nép felé, és az előkészületi asztalhoz mennek. A nagybemenetben a főcelebráns a kelyhet viszi, a diakónus pedig a diszkoszt. Ha nincs diakónus, akkor a második pap. Az aeriont a diakónus vagy a legfiatalabb koncelebráns viszi. A megemlékezést a főcelebráns végzi. A szentélybe ekkor minden koncelebráns a királyi ajtón át lép be a főcelebránst követve rangsor szerint. A békecsók minden koncelebrált Liturgia szerves része. Annak rendje ugyanaz, mint a püspöki liturgián. Először a főcelebráns csókolja az adományokat, utána az oltár közepéhez balról érkezve a többi celebráló pap szentelési illetve rangbeli sorrendben. A bal oldalon álló megvárja, míg jobbról az első koncelebráns az oltárt megkerülve odaér, s ugyanígy a többi bal oldalon álló is megvárja az őt rangban megelőző jobbról érkezőt. Törekedni kell arra, hogy minden pap váltson békecsókot egymással. Ennek rendje, hogy aki már békecsókot váltott, az a másik jobb oldalára áll és fogadja a következőt, aki szintén mellé áll, és így tovább. A Hiszekegy éneklésébe lehetőség szerint minél hamarabb kapcsolódjanak be. (Kedélyeskedésnek ez alatt nincs helye.) A békecsók után, a Hiszekegy alatt a főcelebráns megfogja az aérion két sarkát, az első és második koncelebráló pedig két oldalról annak túlsó sarkait fogva vízszintesen tartják azt, és enyhén lebegtetik az adományok fölött. A katolikus és apostoli Anyaszentegyház említésekor a főcelebráns a szokásos módon összehajtja, és az oltárra teszi azt. 6

7 Az anafora teljes szövegét a főcelebráns mondja a fennhangokkal együtt. A koncelebrálók csöndesen kapcsolódnak be ebbe az imádságba. Alapvető elv, hogy a főcelebráns ad minden áldást, ami az adományok megáldására is vonatkozik. A koncelebrálók tehát nem adnak áldást, (és nem is mutatnak rá az adományokra). Kiváltképpen legszentebb...alatt a főcelebráns tömjénezi elölről az adományokat, az oltár körül pedig csak a diakónus. Ha nincs diakónus, nem kell körbetömjénezni az oltárt. A Mindenszentek ekténiát a soron következő koncelebráns énekli, annak második felét (Hogy ezen egész napot...) az utána jövő koncelebráns is veheti az És méltass minket Urunk...fennhanggal együtt. A Miatyánk utáni fennhangokat a soron következő papok egymás után kapják. A Szentáldozás rendje a következő. A főcelebránst illeti a Figyelmezzünk! Szentség a szenteknek! fölszólítás, erre bezárul a királyi ajtó és a függöny. A zeon szertartása után a főcelebráns szólítja a koncelebrálókat: Áldozópapok, közeledjetek! Minden fölszentelt pap az oltár jobb oldala felől közeledik rangsor szerint, és a jobb tenyerébe fogadja a Szent Testet a főcelebránstól. Ezután tovább lép, és az oltárt megkerülve áll az előbbi helyére, és magában csöndesen elmondja a Hiszem, Uram, és vallom imádságot. A papok után a diakónus(oka)t hívja a főcelebráns, és hasonló módon átnyújtja nekik a Szentséget. A Szent Testet a klerikusok egyszerre veszik magukhoz. Ezután a főcelebráns részesül a kehelyből, majd hívja az áldozópapokat, s végül a diakónus(oka)t. Az áldozópapok és diakónus(ok) az előbbivel ellentétes irányból, tehát az oltár bal oldala felől lépnek az oltárhoz. A papok maguk veszik az oltárról a kelyhet, és részesülnek a Szent Vérből. Ez alatt, ha van rá lehetőség, a diakónus vagy ha nincs diakónus, akkor a főcelebráns egyesíti a kehelyben a Szentséget. A hívek a papok áldozása alatt mondják a Hiszem Uram és vallom imádságot, és amíg ki nem nyílik a királyi ajtó, éneklik az áldozási verset. Amikor már mindegyik pap megáldozott, és legalább egy kehely kellőképpen elő van készítve, kinyílik a királyi ajtó és a diakónus vagy a főcelebráns hívja a híveket: Istenfélelemmel... A hívek áldoztatását a főcelebráns végzi vagy az általa kijelölt pap vagy papok. Ha valami oknál fogva nem ő áldoztatott volna, a hívek áldoztatása után átveszi a Szentséget és ő ad vele áldást. A főcelebráns az oltárra helyezett Szentséget megtömjénezi. A diakónusnak átadja a diszkoszt és a többi kelléket, ő maga pedig az oltár fölött a kehellyel keresztet rajzolva kifordul vele a hívek felé, és énekli: öröktől fogva..., majd az előkészületi asztalhoz viszi azt. Nem a főcelebráns feladata a purifikálás, más koncelebráns is végezheti.éppen ezért a szent cselekmény fennakadás nélküli folytatása miatt kifejezetten kerülendő, hogy több celebráló pap jelenlétében ő maradjon az előkészületi asztalnál. Ha van jelen diakónus, akkor az ő feladata a purifikáció a Szent Liturgia végén. Az Igazhívők ekténiát a soron következő koncelebráns énekli, s annak fennhangja alatt a főcelebráns vízszintesen kereszt alakot jelezve az evangéliumos könyvvel visszateszi azt a helyére. A Békével távozzunk! fölszólítás a főcelebránst illeti, aki az amboni imát a szokott főhajtással a legfiatalabb celebráló papnak adja, ő pedig a Könyörögjünk az Úrhoz! éneklésével egyedül megy ki az ambonra. Ha nincsen diakónus, akkor a Bölcsesség! fennhangot a legfiatalabb pap énekli, majd az ezt követő mondatokat a főcelebráns. Az elbocsátó imádságot mondhatja a hívek felé fordulva is az ambonról, és ugyanonnan adja a záró áldást. A befejező imádságokat (Aranyszájú Szent János, vagy ritkábban Nagy Szent Bazil imái) a szent ruhák levetése közben minden pap egyénileg mondja. 7

8 4. Két áldozópap által koncelebrált Szent Liturgia (diakónus nélkül) A proszkomídiát és a Liturgia előtti tömjénezést a főcelebráns végzi. A kezdő áldást és magától értetődően a Liturgia összes áldását a főcelebráns végzi. A nagy ekténiát a főcelebráns, a két következő kis ekténiát a koncelebráns mondja, ha hangosan éneklik. A kisbemenetnél az Evangéliumot a koncelebráns viszi, a királyi ajtóhoz érkezve oldalra áll. A főcelebráns elmondja a csendes imát és megáldja a bemenetet, majd a koncelebráns az Evangéliumos könyvet fölemelve középről énekli: Bölcsesség, igazhívők! A főcelebráns énekli a Mert szent vagy Te, mi Istenünk... fennhangot. Az apostoli és evangéliumi szakasz olvasása előtt a Figyelmezzünk!, Bölcsesség figyelmezzünk!, Bölcsesség! valamint Figyelmezzünk! fennhangokat a koncelebráns mondja, a főcelebráns adja az áldásokat: Békesség mindnyájatoknak! illetve Békesség Néked! Az Evangélium olvasása előtti tömjénezés a koncelebránst illeti meg, az Evangéliumot általában a főcelebráns olvassa, kivéve, ha a koncelebráns prédikál. A hármas ekténiát a koncelebráns mondja. Ha a többi ekténiát is fennhangon végzik, akkor a hármas ekténiát a főcelebráns, a hitjelöltekét és a hívek első ekténiáját a koncelebráns, az utolsó kis ekténiát ismét a főcelebráns énekli. A kerubének alatt a koncelebráns is tömjénezhet. A nagybemenetnél a koncelebráns viszi a diszkoszt, a főcelebráns a kelyhet; ő mondja a megemlékezéseket is. A bemenet után a Teljesítsük... ekténia fennhangját, továbbá a Szeressük egymást... és Az ajtókat, az ajtókat... felszólításokat a koncelebráns mondja. Az Álljunk illően... fennhangtól egészen az anafora végéig (És add, hogy egy szájjal és egy szívvel...) minden papi részt a főcelebráns énekel. A Minden szentekről megemlékezvén... kezdetű ekténiát a koncelebráns mondja, de a több pap által végzett koncelebráció esetében leírt módon meg is osztható. A Miatyánk előtti fennhangot az mondja, aki az ekténiát befejezte. A főcelebráns énekli a következő fennhangot, míg a Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak! fölszólítást és a főhajtási ima fennhangját ismét a koncelebráns mondja. Figyelmezzünk! Szentség a szenteknek! felszólítástól kezdve az áldozást követő Igazhívők, részesülvén... ekténiáig mindent a főcelebráns végez. Az amboni ima a megelőző két felszólítással (Békével távozzunk! illetve Könyörögjünk az Úrhoz!) a koncelebránst illeti, a Bölcsesség-től kezdve a záró áldásig mindent a főcelebráns mond. 8

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás Csengő Térdhajtás Oltárcsók Keresztvetés, köszöntés (szándék) Bűnbánat Kyrie Főkönyörgés IGE LITURGIÁJA Olvasmány Zsoltár (Graduale, psalmus responsoricus)

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Feladattervek óvodásoknak és általános iskola alsó tagozatos diákok számára a Vincze Ottó - Kognitív mentés című kiállításához

Feladattervek óvodásoknak és általános iskola alsó tagozatos diákok számára a Vincze Ottó - Kognitív mentés című kiállításához Feladattervek óvodásoknak és általános iskola alsó tagozatos diákok számára a Vincze Ottó - Kognitív mentés című kiállításához A feladatok alapkérdései: A kognitív fogalmának megismerése, mit jelent ez

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

LECKE: MIT JELENT ISTEN CSALÁDJÁBA TARTOZNI? ISMERKEDÉS A KERESZTELŐVEL

LECKE: MIT JELENT ISTEN CSALÁDJÁBA TARTOZNI? ISMERKEDÉS A KERESZTELŐVEL LECKE: MIT JELENT ISTEN CSALÁDJÁBA TARTOZNI? ISMERKEDÉS A KERESZTELŐVEL Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma:2 Az alábbiakban két óravázlat javaslat található, melyből az 1. óra az állami iskolákban

Részletesebben

18. ISMERKEDÉS A KERESZTELÉSSEL

18. ISMERKEDÉS A KERESZTELÉSSEL 18. ISMERKEDÉS A KERESZTELÉSSEL Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2. Az alábbiakban két óravázlat javaslat található, melyből az 1. óra az állami iskolákban történő hit- és erkölcstan óra

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

A váltófutás oktatása általános iskolában

A váltófutás oktatása általános iskolában NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Művészeti, Nevelés és Sporttudományi Kar Sporttudományi Intézet Sportelméleti Intézeti Tanszék Az atlétika gyakorlata és módszertana (SMALTE 2202)

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A húsvét Új Szöveges dokumentum A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, melyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak.

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE I. KÖZLEMÉNYEK 2013. év III. szám 700/2013 Krisztus feltámadt! Krisztusban Szeretett Testvéreim! Húsvét éjszakáján, mielőtt elindulnánk a föltámadási körmenetre, a gyertyalángok

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR, NEMZETI EMLÉKHELY FEJLESZTÉSE ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT 2009.

SZÉKESFEHÉRVÁR, NEMZETI EMLÉKHELY FEJLESZTÉSE ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT 2009. SZÉKESFEHÉRVÁR, NEMZETI EMLÉKHELY FEJLESZTÉSE ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT 2009. Tartalomjegyzék Tervlapok 1/6 BEÉPÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV M=1:250, VÁROSÉPÍTÉSZETI ELEMZÉS M=1:1000 2/6 BEJÁRATI SZINT

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal Matematika A 2. évfolyam Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal 35. modul Készítette: Szitányi Judit 2 modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

ISTENNELA FÉLELEMBEN ÉS A SZOMORÚSÁGBAN

ISTENNELA FÉLELEMBEN ÉS A SZOMORÚSÁGBAN ISTENNELA FÉLELEMBEN ÉS A SZOMORÚSÁGBAN (olvasmány, egyházi iskolában ajánlott téma) Gyülekezeti óraszám: 0. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (91. Zsoltár) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Kálvin

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Összetevők. Fejlesztés és szabálykönyv: Viktor Kobilke Illusztrációk és grafika: Dennis Lohausen

Összetevők. Fejlesztés és szabálykönyv: Viktor Kobilke Illusztrációk és grafika: Dennis Lohausen Fejlesztés és szabálykönyv: Viktor Kobilke Illusztrációk és grafika: Dennis Lohausen Az élet (és halál) játéka, szerzők Inka és Markus Brand 2-4 játékos részére 12 éves kortól Egy teljesen új fejezet nyílik

Részletesebben

Kétszemélyes négyes sor játék

Kétszemélyes négyes sor játék Kétszemélyes négyes sor játék segítségével lehetővé kell tenni, hogy két ember a kliens program egy-egy példányát használva négyes sor játékot játsszon egymással a szerveren keresztül. Játékszabályok:

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

1. Az ábrán a pontok a szabályos háromszögrács 10 pontját jelentik (tehát az ABC háromszög egyenlőoldalú, a BDE háromszög egyenlőoldalú, a CEF

1. Az ábrán a pontok a szabályos háromszögrács 10 pontját jelentik (tehát az ABC háromszög egyenlőoldalú, a BDE háromszög egyenlőoldalú, a CEF 1. Az ábrán a pontok a szabályos háromszögrács 10 pontját jelentik (tehát az ABC háromszög egyenlőoldalú, a BDE háromszög egyenlőoldalú, a CEF háromszög egyenlőoldalú, stb ). A 10 pont közül ki kell választani

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Fordította: Uncleszotyi

Fordította: Uncleszotyi Fordította: Uncleszotyi Kiegészítette: Adhemar EL GRANDE 1 Összetevők Egy játéktábla 5 Grande (vezetők - nagy kockák) öt különböző színben 155 Caballero (lovagok - kis kockák) 5 színben (31 db színenként)

Részletesebben

A teljes 180: Andy Esche, személyes bizonyságtétele MissingPets.com alapítója 1. A nevem Andy Esche, missingpets.com alapítója. 2.

A teljes 180: Andy Esche, személyes bizonyságtétele MissingPets.com alapítója 1. A nevem Andy Esche, missingpets.com alapítója. 2. A teljes 180: Andy Esche, személyes bizonyságtétele MissingPets.com alapítója 1. A nevem Andy Esche, missingpets.com alapítója. 2. Az én-m élet folyamán Isten adta nekem két látomás, hogy segítsen az embereknek.

Részletesebben

A hivatkozások megkönnyítése végett a sorokat beszámoztam, jelezve, hogy hányadik versszak melyik felének melyik sora. Temetésre szól az ének

A hivatkozások megkönnyítése végett a sorokat beszámoztam, jelezve, hogy hányadik versszak melyik felének melyik sora. Temetésre szól az ének 1. Melléklet Gaul Géza: Mi a szép? című tanulmányához Egy Petőfi-vers Szöveg forrása: Petőfi Sándor összes költeményei, sajtó alá rendezte Baróti Lajos, Budapest, 1900. Singer és Wolfner. Megtartottam

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 147/3. TÁJÉKOZTATÓ. a szavazatszámláló bizottságok részére a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2006.

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 147/3. TÁJÉKOZTATÓ. a szavazatszámláló bizottságok részére a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2006. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 147/3. TÁJÉKOZTATÓ a szavazatszámláló bizottságok részére a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 2006. évi választásáról Budapest, 2006. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője:

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Tájékozódás térben, síkon

Tájékozódás térben, síkon Matematika A 2. évfolyam Tájékozódás térben, síkon 28. modul Készítette: Szili Judit Szitányi Judit 2 matematika A 2. ÉVFOLYAM 28. modul Tájékozódás térben, síkban (gömbön) MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret

Részletesebben

Croquet. A Croquetnek számos variációja létezik. Most megpróbáljuk a legelfogadottabb változatot ismertetni.

Croquet. A Croquetnek számos variációja létezik. Most megpróbáljuk a legelfogadottabb változatot ismertetni. Croquet A Croquetnek számos variációja létezik. Most megpróbáljuk a legelfogadottabb változatot ismertetni. A játékhoz mindenekelőtt szükség van egy Croquet készletre. Ez többnyire 6 különböző színű fa

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. nap Isten terveinek felajánlása az életünkkel kapcsolatban (fogantatásom, születésem, hivatásom )

2. nap Isten terveinek felajánlása az életünkkel kapcsolatban (fogantatásom, születésem, hivatásom ) 2. nap Isten terveinek felajánlása az életünkkel kapcsolatban (fogantatásom, születésem, hivatásom ) Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Szentlélek-hívás Jöjj, Szentlélek, jöjj, Szeretet Lángja, Jöjj,

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva. SZKA_101_39 Együtt az osztály

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva. SZKA_101_39 Együtt az osztály SZKA_101_39 Együtt az osztály Én és a világ A modul szerzõi: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM tanári együtt az osztály 1. évfolyam 403 MODULVÁZLAT

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

Egy előre, két kettőre

Egy előre, két kettőre Baka Judit Egy előre, két kettőre Magyar népi játékok 2. rész Erdélyi Tankönyvtanács, 2010 Válogatás a szerző Ki játszik ilyent? című könyvéből (folytatás előző számunkból) A szerző engedélyével Szerkesztette:

Részletesebben

FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK A 2009-13. ÉVEKRE

FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK A 2009-13. ÉVEKRE FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK A 2009-13. ÉVEKRE FINA VÍZILABDA FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2009-2013 A FINA nemzetközi vízilabda szabályok az MVLSZ döntése szerint a mindenkori hazai kiegészítésekkel érvényesek

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Áttekintés. Tartalom. Andreas Seyfarth

Áttekintés. Tartalom. Andreas Seyfarth Andreas Seyfarth Aranyásó vagy kormányzó? Tanácsos vagy építész? Melyik szerepet játszod majd az új világban? Egyetlen célod, hogy minél nagyobb gazdagságra és hírnévre tegyél szert. A kiadó és a szerző

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN Matematika A 3. évfolyam ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN 16. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 16. modul összeadás, kivonás az egy 0-ra végződő számok körében

Részletesebben

Excelltel Programozói és Felhasználói Kézikönyv CDX MS 208 CDX MS 308

Excelltel Programozói és Felhasználói Kézikönyv CDX MS 208 CDX MS 308 Excelltel Programozói és Felhasználói Kézikönyv CDX MS 208 CDX MS 308 Tartalomjegyzék 1. Fejezet: Rövid bevezetés és funkciók... 6 1.1 Rendszer Áttekintése... 6 1.2 Funkciók... 6 2. Fejezet: Telepítés

Részletesebben

1. LECKE: ADVENTI VÁRAKOZÁS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN gyülekezeti óraszám: 1. egyházi iskolák óraszáma: 1.

1. LECKE: ADVENTI VÁRAKOZÁS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN gyülekezeti óraszám: 1. egyházi iskolák óraszáma: 1. 1. LECKE: ADVENTI VÁRAKOZÁS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN gyülekezeti óraszám: 1. egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Bartha Tibor (szerk.): Keresztyén Bibliai Lexikon II., Kálvin

Részletesebben

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Év k ö z i 27. va s á r n a p. 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Év k ö z i 27. va s á r n a p. 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16 A Ko m á r o m i p l é b á n i a h í r l e v e l e 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16 Nem jó az embernek egyedül lennie. Ebben a kijelentésben több van, mint a férfi és

Részletesebben

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel Urbán Ágnes Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel És mi, vessenek meg érte, nem ugrottunk félre a pénz elől. írta közleményében Németh Péter, a Népszava főszerkesztője

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

De egyet teszek. A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése

De egyet teszek. A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése De egyet teszek A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése Az egész hívő élet szolgálattevői élet A. A szolgálattevők lelkisége Lelki cél érdekében a szolgálattevőnek lelki embernek kell

Részletesebben

ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2009 ÚTMUTATÓ. A 4. ÉVFOLYAM telephelyi koordinátorainak és felmérésvezetőinek

ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2009 ÚTMUTATÓ. A 4. ÉVFOLYAM telephelyi koordinátorainak és felmérésvezetőinek Oktatási Hivatal ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2009 ÚTMUTATÓ A 4. ÉVFOLYAM telephelyi koordinátorainak és felmérésvezetőinek 2009-ben 3-féle Útmutató készült a telephelyi koordinátorok és felmérésvezetők részére:

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

A játékról. A játék elemei. Előkészítés és a játék elemeinek magyarázata

A játékról. A játék elemei. Előkészítés és a játék elemeinek magyarázata A játékról Le Havre egy francia város, melyben Franciaország második legnagyobb kikötője található (Marseille után). A város nem csak mérete miatt figyelemre méltó, hanem szokatlan neve miatt is. A holland

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Pihenünk a seprőnkben? Michael Clark Are We Settled on Our Lees? By Michael Clark http://awildernessvoice.com/lees.html 1. rész

Pihenünk a seprőnkben? Michael Clark Are We Settled on Our Lees? By Michael Clark http://awildernessvoice.com/lees.html 1. rész 1 Pihenünk a seprőnkben? Michael Clark Are We Settled on Our Lees? By Michael Clark http://awildernessvoice.com/lees.html 1. rész Gyakran szívesebben hallunk egy hagyományról, mint az utolsó szellemi kiáradásról.

Részletesebben

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM?

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM? GÖRÖGKATOLIKUS HÍRLEVÉL III. évfolyam 12. szám 2015. december AJÁNDÉK TEHER, GOND, ÖRÖM? Kinek mit, mennyiért, hogyan? És főleg: mikor lesz erre időm?rohantunkban nem is olyan könnyű a megoldás. Ráadásul

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Missziói Munkaterv 2012.

Missziói Munkaterv 2012. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen 2Péter 3,9 Missziói Munkaterv 2012.

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében Kutatási összefoglaló Készült a Védőnők továbbképzése és ismeretterjesztő kampánya az apák gyermekgondozási feladatainak

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI.

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. Ha aa magasban ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából SZENT ISTVÁNTÁRSULAT az Apostoli

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3.

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3. 5. tanulmány július 28 augusztus 3. Az apostolok példája SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 10:16; Zsoltár 51:1-12; Lukács 11:11-13; Apostolok cselekedetei 16; 2Korinthus 8:1-5; 1Thesszalonika

Részletesebben

FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2005-2009

FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2005-2009 FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2005-2009 A FINA nemzetközi vízilabda szabályok az MVLSZ döntése szerint a mindenkori hazai kiegészítésekkel érvényesek a magyarországi vízilabda eseményeken. A szövetség azonban

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK. DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK. DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM AZ ÓSZÖVETSÉG RECEPCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉLBEN AZ INTERTEXTUÁLIS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2011/SzJO. JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről Jelen vannak: Koncz Ferenc, dr.

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Az ember gyakran teszi fel magának a kérdést: mit gondolnak rólam az emberek? Ez a kérdés

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

CP-ISRA Nemzetközi Boccia Szabályok

CP-ISRA Nemzetközi Boccia Szabályok Bevezetés CP-ISRA Nemzetközi Boccia Szabályok Jelen szövegben bemutatott szabályok a boccia játékra vonatkoznak. A nemzetközi boccia versenyek szervezésével kapcsolatos további információk a Nemzetközi

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m, m e g s z ü n t e t e m.

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m, m e g s z ü n t e t e m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

M A H JONG S Z A B Á L Y K Ö N Y V

M A H JONG S Z A B Á L Y K Ö N Y V M A H JONG S Z A B Á L Y K Ö N Y V A játék ismertetése, kombinációk, számolás, példákkal és ábrákkal a hivatalos nemzetközi szabály (Official International Rules) alapján Zöld Sárkány Mahjong Klub Budapest,

Részletesebben

Varga András. Õsi magyar nyelvtan

Varga András. Õsi magyar nyelvtan Varga András Õsi magyar nyelvtan Õsi magyar nyelvtan Tartalomjegyzék Õsi magyar nyelvtan...1 Bevezetõ...1 Mi a probléma az indogermán nyelvelemzõ készlettel?...1 Alá és fölérendelt mondatok...1 Az egész

Részletesebben

A játék tartozékai és előkészületei. 3-5 játékos részére, 10 éves kortól

A játék tartozékai és előkészületei. 3-5 játékos részére, 10 éves kortól A játék alapötlete Valahol az ismert világ peremén rejtőzik a mesés kincseket rejtő völgy, a csodás Valdora. A világ minden részéről érkeznek ide a kalandorok, hogy hírnévre és gazdagságra tegyenek szert.

Részletesebben

Földváry Károly Általános Iskola Házirend. Bevezetés

Földváry Károly Általános Iskola Házirend. Bevezetés Földváry Károly Általános Iskola Házirend A házirend tartalma: Bevezetés 1. Általános rendelkezések 2. A gyermekek jogai az iskolában. 3. A gyermekek kötelességei az iskolában. 4. A tanulói jutalmazás

Részletesebben

6 pontozókártyát felfordítva szintén a táblán megjelölt helyre teszünk. Minden játékos kiválaszt egy színt, és megkapja az 5 templomot.

6 pontozókártyát felfordítva szintén a táblán megjelölt helyre teszünk. Minden játékos kiválaszt egy színt, és megkapja az 5 templomot. Tartalom 1 játéktábla 64 építőkártya, ebből 4 kezdőkártya 49 pontozótábla 20 templom fából, 4 színben 1 kezdőjátékost jelző virág Szerző: Din Li Játékosok száma: 2-4 Játék időtartama: 45 perc A játék háttere

Részletesebben

TÁMOP TEMATIKA 2010/II. félév Múzeumi óra STÍLUSGYAKORLATOK

TÁMOP TEMATIKA 2010/II. félév Múzeumi óra STÍLUSGYAKORLATOK TÁMOP TEMATIKA 2010/II. félév Múzeumi óra STÍLUSGYAKORLATOK Időpontok: szeptember 20, október 4, 18, november 8, 22, december 6. 9:00-11:00 Időtartam: 6 alkalom / min. 60 perc Helyszín: Nagy Kunszt Kortárs

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-5/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 154, 155, 156, 157/2012. (IV. 18.) 2 Jegyzőkönyv

Részletesebben

HANGERŐ, ÍRÁS, TESTTARTÁS, TÉRHASZNÁLAT, JELNYELV

HANGERŐ, ÍRÁS, TESTTARTÁS, TÉRHASZNÁLAT, JELNYELV ALAPÉRZELMEK MIMIKÁVAL: Mennyire ismered a nem verbális jeleket? (teszt) Tárgyalás, beszélgetés közben érdemes ezekre a jelekre is figyelnünk. Végezzétek el a tesztet, és értékeljétek ki az eredményt!

Részletesebben