A hivatkozások megkönnyítése végett a sorokat beszámoztam, jelezve, hogy hányadik versszak melyik felének melyik sora. Temetésre szól az ének

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hivatkozások megkönnyítése végett a sorokat beszámoztam, jelezve, hogy hányadik versszak melyik felének melyik sora. Temetésre szól az ének"

Átírás

1 1. Melléklet Gaul Géza: Mi a szép? című tanulmányához Egy Petőfi-vers Szöveg forrása: Petőfi Sándor összes költeményei, sajtó alá rendezte Baróti Lajos, Budapest, Singer és Wolfner. Megtartottam a forrás írásmódját. A hivatkozások megkönnyítése végett a sorokat beszámoztam, jelezve, hogy hányadik versszak melyik felének melyik sora. Petőfi Sándor 1 Temetésre szól az ének, 2 Temetőbe kit kisérnek? 1 Akárki! Már nem földi rab, 2 Nálam százszorta boldogabb. 1 Itt viszik az ablak alatt; 2 Be sok ember sírva fakadt! 1 Mért nem visznek engemet ki, 2 Legalább nem sírna senki. Temetésre szól az ének Petőfi ezt a versét valamikor 1843 végén, Debrecenben írta. Szeretném a verset az egyszerű, naiv befogadó szemével (fülével?) végigvenni! Mi is az a bázis, amit ismertnek tételezek fel a vers olvasása vagy meghallgatásakor? Először is általában a nyelvi kommunikációs készséget, a grammatikai szerkezetek magától értetődő használatának, ismeretének az emberrel veleszületett képességét, különösen a magyar nyelv alapvető ismeretét. Így a magyar nyelv hangrendjének, hangsúlyozásának, ritmikájának érzékelését, a nyelvnek a használatából eredő természetes, spontán tudását, a magyar nyelvnek legalábbis a versben előforduló szavakra, kifejezésekre kiterjedő ismeretét. Ezen belül az afféle kifejezésekét is, mint a földi rab keresztény sztereotípiáját. Mondatonként haladunk, azaz önmagukban értelmes, zárt gondolatonként, azaz verssoronként. Mert ez a három e versben egybeesik! 1 Itt hangsúlyozom, hogy a továbbiakban fogok használni nyelvi, verstani szakkifejezéseket is, de csak a tömörebb fogalmazás kedvéért, nem azért, mert a befogadónak ismernie kellene őket. Éppen ellenkezőleg! A befogadó a hallott-olvasott, egyébként addig közömbös szövegben felismer egy ismétlődő ritmusszerkezetet ez hívjuk verssornak. Felismer egy zárt nyelvtani szerkezetet ezt hívjuk mondatnak. Felismeri, hogy ebben a szövegben ez a kettő egybeesik: ekkor már annak ébred tudatára, hogy nagyon érdekes, sőt, szép szöveggel találkozik. Végig ilyen értelemben kell olvasni az elemzést! És most lássuk a verset! Az elemzés követését tipográfiai elemekkel is támogatom. 111 T e metésre szól az ének, Az első szó megadja a gondolati alaphangot: temetés, temető, gyászolók, gyászmenet, halál, szomorúság, rossz, legalábbis szomorú hangulat jut eszünkbe [1 felismerés] 2. A folytatás ezt kerek képpé egészíti ki, feltehetőleg egy temetés eseményeinek a közepén vagyunk [+1 felismerés]. Ez idáig hangulatkeltő bevezetés, ahol kialakul a belső várakozásunk a megfelelő folytatásra. 1 Ez voltaképpen célszerű egy vers kezdetén, és megkönnyíti az olvasó-hallgató dolgát. 2 Szögletes zárójellel [+1] jeleztem, ha a szöveg hallatán a hallgató-befogadó valaminek a felismeréséhez jut el, a beírt számmal egyúttal az elemzésből látható felismerések számát is megadtam. 1

2 A t ismétlődő kopogása 3 feszes ritmusú hangzást okoz [+1], és két azonos hosszúságú félre osztja az első, négy szótagból álló szót [+1]. Ezt megerősíti [+1] a második szótag e magánhangzójának megismétlődése a negyedik szótagban [+1]. A következő hangsúlyt hallva, egy új, önálló (mint hamarosan kiderül, egy szótagú) szó kezdetén, úgy érezzük, hogy lezárult a megelőző négy szótagos egység, új ritmikai egység kezdődik [+1]. A hangsúlytalan névelőt megint hangsúlyos szótag, a következő szó eleje követi [+1], és ez a szó is két szótag, éppúgy mint a megelőző egység [+1]. Majd ennek a szónak a végén akár vége is lehetne a mondatnak [+1]. Valóban, a következő verssort kezdő Temetőbe szót hallván, ha a hangsúlyból és a szöveg dallamából odáig nem tettük volna, felismerjük a zárt szerkezetet: itt volt a mondat vége [+1], és a második fele 4 szótagos [+1], és két, egyenként két szótagos félre oszlik [+1], ahogyan azt a szavak tagolása és a szóhangsúlyok helye megadja. Ezt a szimmetriát megerősíti a sorfelek második felének ismétlődő magánhangzó-párja: é-e (...ésre-ének) [+2]. Rögtön érzékelhető a verssor szerkezete: A mondat egyben ritmikailag is zárt egész: 8 szótag, amit az értelmes olvasás hangsúlyai arányban tördelnek (aláhúztam a hangsúlyokat), ugyanakkor értelmileg is 2 részből áll: elől van a határozó, majd a mondat törzse, 4-4 szótag. A nyelvtani szerkezet tehát összecseng a ritmikaival [+1]. Az is érezhető, hogy a hangzás időtartamviszonyai nincsenek ilyen szép szimmetriában a többivel, hiszen ˉ ˉ ˉ ˉ a forma, ahol tehát csak a középső négy szótagnál ismerhető fel valamiféle azonos szerkezet az előbbiekkel, amit viszont a korábban említett többi jellemzőben semmi sem támaszt alá, tehát a hosszú-rövid viszony nem jellemző. 4 Ez a verssor két félre tagolódik, és még a felek is felezők. Tehát hangsúlyozottan szabályos sor, ez kiválóan megfelel ritmikai expozíciónak. 5 A szöveg jelentése pedig tartalmi expozíció. 112 T e metőbe kit kisérnek? Az első szó többszörösen is ismerős: az előző (111-es) sor elején keletkezett asszociációink egyike [+1], másrészt 8 hangjából 6 azonos azéval, nagyon hasonlít rá [+1], tehát itt is megvan a ritmuserősítő t-ismétlés [+1], a hasonló szerepű páros szótagbeli magánhangzó ismétlés (e) [+1]. Ráadásul nemcsak ritmikailag, sorrendben van azonos helyzetben [+1], hanem a mondattani helyzete is azonos: előrevetett határozó [+1]. Ez a kettős rámutatás még elő fog fordulni a versben. Itt van még több funkciója is! Egyrészt az azonos mondatszerkezet jelzi, hogy azonos súlyú, mellérendelt jellegű kapcsolatban lévő mondat következik [+1], és ami evvel jól összefér: a verskezdő képet egészíti ki [+1]. Itt találkozunk másik asszociációnkkal: gyászmenet, gyászolók [+1]. A sor pontosan úgy oszlik két félre, mint a 111-es [+1], ritmikailag [+1] és mondatszerkezetileg [+1]. Első fele ugyanúgy [+1] feleződik tovább a t-kkel [+1]. Második felében azonban máris megtörik a gépies feleződés lendülete [+1]: az első szó csak egyszótagos, ez még egybevág az előző sorral, de utána nem semleges névelő, hanem fontos jelentéshordozó ige jön, így a következő szóhangsúly nem a félsor harmadik, hanem második szótagjára esik [+1]. Ezt még fokozza az azonos, alliterációnál erősebb, majdnem teljes szótagnyi ismétlődő szókezdet: ki-[+1]. Mindez csak kiemeli, hogy az első két sor, az expozíció legfontosabb gondolata az, hogy valakik valakit kísérnek, tehát összetartozó emberekről van szó, társakról [+1]. A ritmus megtörése kísértetiesen emlékeztet egy zeneszerzők által gyakran használt trükkre, ahogyan a korábban bevezetett szabályosság megtörésével várakozást keltenek, előkészítik a dallam megváltozását. Itt a ritmikai törés még azzal is összevág, hogy 111 személytelenebb képe egyenletes (gépiesebb) ritmusú [+1], míg 112 érzelmileg telítettebb, személyesebb kérdést hordozó [+1] szövege a megtört ritmusú. Ehhez jön még a 111 dallamát (magas-mély-magas) mintegy tükröző dallam (magas-még magasabb-magas) [+1]. A sor dallambeli csúcspontján van az erősített alliteráció [+1] és a 3 Alliterációszerű hatás. 4 Ezért mondjuk, hogy ez nem időmértékes, hanem hangsúlyos verselés. 5 A felező nyolcas! Itt fontos, hogy a szakkifejezés és a hozzátartozó fogalom ismerete nem szükséges a befogadónál, ő csak felismer egy jelenséget, felfedez egy formát. 2

3 személyes jellegű kérdés is. [+1] Az azonos mondatok azonos értelmi és ritmikai helyén a két sor végén is azonos (azazhogy nagyon hasonló) a hangzás: ezt hívjuk rímnek [+1]. Ezzel a formai expozíció is zárt, kerek, kész a párosrímű felező nyolcas [+1]. 6 A sor hallatán, mivel kérdéssel zárul, a halott személyéről várunk valamit, és érezzük, hogy a halott és a gyászolók viszonya a fontos [+1]. A kerek forma és kerek bevezető gondolat után nincs szükségünk további magyarázkodásra: várjuk, hogy térjen a tárgyra a költő! Az eddigiektől eltérőt, valami mást várunk [+1]. 121 Akárki! Már nem földi rab, Az első szó majdnem az, amit vártunk: felelet a kérdésre, a halott személyéről szól [+1], de egyúttal rögtön jelzi is, hogy nem ez a személy a fontos. A folytatás már nem konkrét, hanem általános, az élet szenvedéseiről vall [+1]. Ennek a konkrét -> általános váltásnak felel meg az idáig meglehetősen kötött, szabályos forma fellazulása [+1]. S milyen finom az átmenet: a felkiáltás 3 szótagos hiányos mondata után kívánkozik értelem szerint a sormetszet, ezt azonban még gyengíti az első sorfelek eddigi feleződésére emlékeztető [+1] kár-már belső rím [+1], ami tehát még a szabályos felezést idézi. A nem szóra kerülő hangsúly pedig végleg kétségessé teszi, hogy hol is a cezúra? [+1] Érzésem szerint helyesebb, ha nem a formális-grammatikai alapon adódó felkiáltójellel egybeeső szünethez, hanem a belső rím és a hangsúly által indokolt helyre tesszük, tehát az előző soroknak megfelelően helyreállítjuk a felezést [+1]. A hiányos mondat úgyis voltaképpen a következő mondat alanya. De akárhová is tesszük a sormetszetet, a témaváltást az előző meglehetősen feszes szerkezetű sorok után jól érzékelhetően a forma kötöttségének gyengítése kíséri [+1]. A sorzáró szótag vagy szótagok, az előző sorpár tapasztalata alapján azt a várakozást keltik, hogy a rab-ra rímelő vége lesz a következő sornak [+1]. 122 Nálam százszorta boldogabb. Itt jelenik meg először az egyes szám első személy, még csak vonatkoztatási alapként. Ezzel személyessé válik az imént még általános kijelentés [+1]. Ennek pedig pompásan megfelel nem meglepő most már a ritmus teljes fellazulása [+1]. A három hangsúly eloszlása lehetetlenné tesz bármiféle cezúrát [+1], ehelyett valami halvány időmértékszerű ritmika nyomai tünedeznek fel, ezt azonban csak mint az eddigiektől való eltérést vesszük észre [+1]. Figyeljük meg, hogy milyen rafináltan, sorról-sorra fokozatosan jutott el szerzőnk a szemérmes távolságtartástól a vallomásig. 111-ben még nincs semmi szubjektív, 112 második felében vezette be a személyt, rákérdezett, 121 második felében érzelemtől telített kijelentést tett róla [+1], 122-ben pedig rajta keresztül tesz érzelmes önvallomást [+1]. Ez a fokozás egy fajtája [+1]. Ezzel párhuzamosan lazítja fel egyre jobban a kezdetben bevezetett feszes ritmust [+1]. A 122 a megelőző 121-es sorral több rokon vonást mutat: a sor végén a hangzás többszörösen is összefügg. Egyrészt a rím: rab-gabb [+1], másrészt a megelőző mássalhangzócsoport: ld-ld, ritmikailag is azonos helyen [+1], ugyanis az utolsó 3 szótag időmértéke is azonos. Hogy jobban látható legyen, egymás alá írtam: f ö i r l d a b b o o g b ˉ ˉ Ez utóbbi két sor a gondolatváltást a ritmusváltáson kívül még eggyel megerősíti [+1]: a hangzás mélyebb lesz. A 121-ben még vegyes a hangrend, de kissé már a 111 kiegészítőjét (fordítottját) idézi [+1], 122 már tiszta mély, és így a 112 tiszta kiegészítője [+1]. A hangrend tehát nemcsak soronként, hanem kétsoros egységenként is rendszert mutat [+1] 7. 6 U.a. a megjegyzés érvényes, mint az előző lábjegyzetben. 7 Megint hangsúlyozzuk, hogy a hangrend fogalmát csak a tömörebb fogalmazás kedvéért használjuk, a vers befogadójának nem kell ismernie. Neki a magyar nyelvet kell ismernie, amelyben van hangrendi illeszkedés, tehát amelyben a beszélő-hallgató szükségképpen érzékeny a hangrendre. 3

4 Rájövünk, hogy itt valami lezárult, egy gondolatsornak, hangzássornak vége [+1]. Egyúttal az ismételt páros rím is jelzi a záródást [+1]. 211 Itt viszik az ablak alatt; Új expozíció. Nem véletlenül új versszak. A hangzás vegyes, de a magas kezdet jelzi a váltást [+1], ezt megerősíti a ritmus megújuló feszessége: a felezés újra éles [+1], sőt, a második fél kettős okból is tovább feleződik [+1]. Egyrészt két szó, tehát két szóhangsúly [+1], másrészt belső rímszerű hangzásbeli hasonlóság (lak-latt) [+1]. A gyászmenet újra megjelent [+1], de most még szorosabb a halott-gyászoló kapcsolat (már viszik, nemcsak kísérik) [+1]. A hangnem, a kép, a ritmus egyaránt a 111 és 112 sorra emlékeztet, de azokból is inkább a 111-re, tehát az első strófa első sorára [+1]: de hiszen ez a második strófa első sora! Tehát itt új formai egység kezdődik, lezárult az előző, itt ismerjük fel a strófaszerkezetet. Az egész előzőben (első strófában) érvényes volt mindegyik verssorra, hogy egy gondolat-egy ritmikai egész (verssor) [+4], a gondolatilag összetartozó mondatok ritmikailag, rímmel is összefüggenek, párosrímű verssorokat alkotnak [+2], a négysoros egység maga is zárt egész [+1]. A fölöslegesnek tűnő helymeghatározás szerepe a személyesítés (L. 122-ben nálam ) erősítésén kívül a ritmus újra hegyezése [+1]. 212 Be sok ember sírva fakadt! A gondolat immár egyáltalán nem meglepően újra a szubjektivitás felé tolódik el, mint történt négy sorral korábban is [+1]. Ezt ezúttal nem kíséri ritmustörés, inkább e sor valamivel szabályosabb, mint a 211. A párhuzamot fokozza, hogy a 112 kérdő, a 212 felkiáltó, szemben az őket megelőző, kijelentő 111 ill. 211 sorral [+1]. Felhívom a figyelmet arra a rafinériára, hogy nem ismétli itt a vers a kérdést, hanem szerzőnk egy pici változatossággal (kérdés helyett felkiáltás) fokozza a hatást, növeli a hasonlóság felismerésének nehézségét, ezzel a siker által okozott örömet [+1]. A fő mondatrészek is felezik a sort (alany és környezete 4 szótag - állítmány és környezete 4 szótag) [+1], az első sorfélt a szóhangsúly felezi [+1], a másodikat hasonlóan [+1]. A sor végén ott az előző sorra rímelő hangzás [+1]. Megismétlődő tapasztalatunk, hogy a 212 éppúgy, mint a 211 verssor egy-egy zárt gondolatot, mondatot foglal egy-egy ritmikai egységbe [+2], továbbá hogy a gondolati összetartozásukat a ritmikai-hangzási hasonlóság megerősíti. [+1] Az utóbbi két sor önmagában a legkevésbé drámai része a költeménynek, szerepük elsősorban az egész egységének, szimmetriájának növelése és az, hogy a befejező szubjektivitásig jutó fokozáshoz kellőképpen kontrasztos, tárgyilagos kiindulást adjon. 221 Mért nem visznek engemet ki, A vessző a végén ne tévesszen meg senkit: ez a sor kérdés, éspedig fájdalmas, felkiáltó. És a 112-es sor, amelyik szintén kérdés volt, ugyanígy csupa magas hangot tartalmaz [+1]! A fájdalmat, panaszt itt külön jelzi a sok nazális [+1]. A visz- szótag a 211-beli előfordulásának helyzetéhez hasonlóan második hangsúlyos helyen van [+1], a raggal úgy módosított értelemmel, ami a 122 egyes szám első személyét hozza újra elő [+1]. A visznek szóban tehát egy gondolati ( én ) és egy ritmikai (második hangsúlyos hely) párhuzamot összekötő kapcsot ismerünk föl [+1]. Ezen kívül a sor feleződik [+1], az első fele tovább [+1]. A második viszont nem, ezzel szemben van benne egy belső rím (nem-engemet) [+1], ami a két sorfél közötti szimmetriát erősíti [+1]. Az egyes szám első személy kettős előfordulása a visznek ragja első vagy második személyű tárgyra utal, amit az engemet pontosít (újabb fokozás) [+1] bevonja az én -t a halott-gyászoló viszonyba [+1]. Előkészülünk a...metki -re jövő rímre [+1]. 222 Legalább nem s ír na senki. A mondat csúcspontját 3 szótagon át késlelteti a meglehetősen semleges első szóval [+1]. Ez egyrészt az előző versszak végén látott ritmustörést idézi [+1], másrészt ellentmondásban van a második sorfél tökéletes belső szimmetriájával [+1]. A sormetszetet én az első szó után teszem. A hangsúlyok miatt aligha szabad másként. Ezáltal a sor nem oly szimmetrikus, viszont a ritmuskép hasonlóbb lesz az első versszakéhoz [+1] annyiban, hogy ott is nagyon fellazult az utolsó sorra. Az eddigiek után már érezzük, hogy itt nem költői lazaságot, hanem éppen ellenkezőleg, valami 4

5 szándékos módosítást tapasztalunk [+1], ami, valóban, a következő szó, ezzel a strófa és az egész költemény csúcspontjának, mondhatjuk csattanójának, a kiemelésére szolgál. A nem szó egy előző sorbeli belső rímre újra rímel [+1]. A rákövetkező alliteráció (s-s) ritmusfeszítő szerepű [+1] azzal, hogy a szabályos formát (2-2 szótag) erősíti [+1]. Ez a feszültségteremtő szerepe érthető, amint észrevesszük, hogy mi is rejlik az utolsó két szóban. Először is a sírva (212) sírna (222) sorbelsőbeli rím [+1] (az összecsengő szavak soruk azonos helyén vannak!), másrészt az engemet ki (221) senki (222) sorvégi rím [+1] az, amit a 2 darab 2 szótagú szó ritmusa és az ezt megerősítő alliteráció összeköt [+1]. A nem sen(ki) belső ríme hangzásilag összeköti a kettős tagadás két elemét is egymással [+1]. Ez a gondolati csúcspont is [+1]. Az előző mondatban kötötte össze a lírikus én" saját magát a gyászolókkal, és itt derül ki, hogyha ő lenne halott, nem volna gyászolója, tehát az egész vers folyamán vonzó színben feltűntetett embertársi viszony az én -nek csak vágy! Mindezt a hatást csak erősíti, hogy felismerjük, hogy a jelenlegi (222) és az előző (221) sor gondolatilag összefügg, szubjektív, érzelmes [+1], ezt megerősítendő, hangzásban is van a dolognak logikája: a végig magas kérdésre a válasz lejjebb szál, komorabb lesz (vegyes hangrendű) [+1]. Az egy gondolat/mondat egy sor elv itt is érvényes [+1]. Ráadásul a 221 és 222 összefüggése hasonlít az 121 és 122 közötti összefüggéshez [+1], sőt, a és közötti viszony hasonló a és közötti viszonyhoz hangzásbelileg és gondolatilag egyaránt [+2]. Itt teljesül be a versszak formai rendje is, tehát hogy az előző 4 sorral azonos a szerkezete [+1], érvényesül a zárt forma zárt gondolat elv is [+1]. A gondolati és hangzásbeli eszközöknek ez az egymást erősítő felhasználása egy minden szempontból feszült csattanó létrehozására egyetlen szóval jellemezhető: zseniális! S mindez olyan versben, amely első vagy felületes olvasásra egy éppen rossz passzban lévő, szenvelgő fiatalember romantikus pózának is tetszhet. Lehet, de nagyon tudott verset írni! Számoljuk össze a felismeréseket soronként: = összesen 127 felismerés. Ennyi jut 64 szótagra, vagy 155 hangzóra. Itt nem voltunk tekintettel az egyes felismerések egymáshoz képesti súlyára, sem pedig arra, hogy milyen szerepe lehet a befogadó lelkében az egyes szavaknak, hangulatoknak, sem önmagában a hangzás szépségére, csak a felismerhető szerkezetekre, viszonyokra. Megjegyzem még azt, hogy egy strukturalista elemzés (ez nem az!) még számos szabályosságot tudna feltárni a versben, amelyeket azonban, szerintem, az egyszerű olvasó-hallgató aligha ismer fel. Ilyen például, hogyha a sorokat öt osztályba soroljuk aszerint, hogy a magas és mély magánhangzók aránya 8:0; 7..5:1..3; 4:4; 1..3:5..7; 0:8, az alábbi szimmetrikus sorpárok kerülnek azonos osztályba: ; ; ; egyedül a fennmaradó 122 és 211 osztálya nem azonos, de azoké is szomszédos. Tehát a hangrendben elég magas fokú szimmetria van elrejtve. Ezt mégsem vettem figyelembe, mert nem a sorrendben történő befogadás során tárul fel, hanem csak utólagos, meglehetősen kacifántos elemzéssel, ezért nem tartom valószínűnek, hogy bárki, aki nem kifejezetten ilyesmire kihegyezve vizsgálódik, hanem egyszerűen olvassa a verset, észrevenné. Ilyen szabályosság van még egynéhány. A versben nem számoltuk az egyes beszédhangok felismerését, amelyek léte feltétele az általunk vizsgált szintnek, de nem befolyásolja az ezen a szinten felismerhető szerkezeti törvényszerűségeket. Nem foglalkoztunk a nyelvi megértés elemeinek, tehát a nyelvtani elemeknek és a szavak jelentésének felismerésével sem, ezeket a vizsgált szinten már adottnak tételeztük fel. 5

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

Jelek és jeltípusok. A jelek gazdaságosságából következik, hogy sokan és sokféleképpen próbálták őket csoportosítani

Jelek és jeltípusok. A jelek gazdaságosságából következik, hogy sokan és sokféleképpen próbálták őket csoportosítani Jelek és jeltípusok A jel: olyan látható, hallható, tapintható, érzékelhető fizikai jelenség, amely észlelője számára többet vagy mást jelent, mint amit a megjelenésekor közvetlenül felfogunk. Bármilyen

Részletesebben

Reuven Tsur Esti Kérdés Előadóművészet

Reuven Tsur Esti Kérdés Előadóművészet 1 Reuven Tsur Esti Kérdés Előadóművészet (folyamatban lévő tanulmány) Wellek és Warren szerint, a költői ritmusnak három dimenziója van: a verstani minta, a nyelvi minta és az előadás. A versmérték a gyenge

Részletesebben

Varga András. Õsi magyar nyelvtan

Varga András. Õsi magyar nyelvtan Varga András Õsi magyar nyelvtan Õsi magyar nyelvtan Tartalomjegyzék Õsi magyar nyelvtan...1 Bevezetõ...1 Mi a probléma az indogermán nyelvelemzõ készlettel?...1 Alá és fölérendelt mondatok...1 Az egész

Részletesebben

УГОРСЬКА МОВА MAGYAR NYELV

УГОРСЬКА МОВА MAGYAR NYELV Міністерство освіти і науки України УГОРСЬКА МОВА 5 12 класи MAGYAR NYELV 5 12. osztály Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання Затверджено Міністерством освіти і науки

Részletesebben

Petőfi Sándor verseinek elemzése

Petőfi Sándor verseinek elemzése Petőfi Sándor verseinek elemzése 1. Temetésre szól az ének (1843) 2. A csaplárné a betyárt szerette (1844) 3. A természet vadvirága (1844) 4. Itt állok a rónaközepén (1846) 5. A XIX. század költői (1847)

Részletesebben

Anexa 3. CLASA a V-a OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE. 1. A szóbeli közlés megértése

Anexa 3. CLASA a V-a OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE. 1. A szóbeli közlés megértése 1. A szóbeli közlés megértése CLASA a Va OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE PROPUNERE DE REVIZUIRE 2008 V. osztály végén a tanuló V. osztály végén a tanuló 1.1. 1.1. felismeri

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

I. Bevezetés... 3 II. Jogszabály tervezetére vonatkozó általános rendelkezések... 3 1. A jogszabály tervezetének a megszövegezésére vonatkozó

I. Bevezetés... 3 II. Jogszabály tervezetére vonatkozó általános rendelkezések... 3 1. A jogszabály tervezetének a megszövegezésére vonatkozó SEGÉDLET AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MEGALKOTÁSÁHOZ A JOGSZABÁLYSZERKESZTÉSRŐL SZÓLÓ 61/2009. (XII. 14.) IRM RENDELET ALAPJÁN Készítette: dr. Antalóczi-Szilágyi Adrienn dr. Karvalics Katalin dr. Kiss Bernadett

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató 1. Kellékszavatosság Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön a Folmaster Kft által üzemeltetett www.erotic-webshop.hu,

Részletesebben

Kombinatorika. 9 10. évfolyam. Szerkesztette: Surányi László Ábrák: Hraskó András. 2015. december 6.

Kombinatorika. 9 10. évfolyam. Szerkesztette: Surányi László Ábrák: Hraskó András. 2015. december 6. Kombinatorika 9 10. évfolyam Szerkesztette: Surányi László Ábrák: Hraskó András 2015. december 6. A kötet létrehozását 2008-tól 2010-ig a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány támogatta Technikai

Részletesebben

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 1. A filozófiának, a nyelvészetnek és a pszichológiának évszázadok óta visszatérô kérdése, hogy milyen a kapcsolat gondolkodás vagy általában a megismerési folyamatok és nyelv,

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

A verbális szövegek analitikus megközelítése szemiotikai szövegtani keretben I. rész

A verbális szövegek analitikus megközelítése szemiotikai szövegtani keretben I. rész Petőfi S. János Benkes Zsuzsa A verbális szövegek analitikus megközelítése szemiotikai szövegtani keretben I. rész Analitikus szövegmegközelítésről akkor beszélünk, amikor az elemzést nem készítik elő

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

Négy fal között (1907)

Négy fal között (1907) Négy fal között (1907) - K. D. legelőször verset írt (nagyon fiatalkori versek is lehetnek benne) kötetszerkesztése rendhagyó o K.D. jellemzése kor verseskötetiről: Többnyire tíz ív terjedelm. Benne helyzetdalok

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Adamikné dr. Jászó Anna és dr. Fercsik Erzsébet ÉDES ANYANYELVÜNK. címû nyelvtankönyvéhez, valamint az ÚTITÁRS I.

TANMENETJAVASLAT. Adamikné dr. Jászó Anna és dr. Fercsik Erzsébet ÉDES ANYANYELVÜNK. címû nyelvtankönyvéhez, valamint az ÚTITÁRS I. TANMENETJAVASLAT Adamikné dr. Jászó Anna és dr. Fercsik Erzsébet ÉDES ANYANYELVÜNK címû nyelvtankönyvéhez, valamint az ÚTITÁRS I. feladatfüzethez Általános iskola 5. osztály Az integrált magyar nyelv és

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló Magyar nyelv és irodalom tantárgy 7-8. évfolyam 2013. Magyar nyelv és irodalom 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb

Részletesebben

Tegnap úgy volt, hogy kevésbé a hideg, inkább sajnos a divat miatt vettem föl a kabátomat.

Tegnap úgy volt, hogy kevésbé a hideg, inkább sajnos a divat miatt vettem föl a kabátomat. ÍRÓPORTRÉ Rovatunkban kortárs magyar írók életmûvét mutatjuk be néhány oldalnyi terjedelemben az élõ klasszikusoktól a legtehetségesebb fiatalokig. A tárgyalt alkotók kiválasztása elkerülhetetlenül szubjektív,

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Fliegauf Gergely A BÖRTÖN ÉS A KÁBÍTÓSZER KAPCSOLATA: EURÓPAI ÉS HAZAI KRIMINOLÓGIAI HELYZETELEMZÉS. A doktori értekezés tézisei

Fliegauf Gergely A BÖRTÖN ÉS A KÁBÍTÓSZER KAPCSOLATA: EURÓPAI ÉS HAZAI KRIMINOLÓGIAI HELYZETELEMZÉS. A doktori értekezés tézisei Fliegauf Gergely A BÖRTÖN ÉS A KÁBÍTÓSZER KAPCSOLATA: EURÓPAI ÉS HAZAI KRIMINOLÓGIAI HELYZETELEMZÉS A doktori értekezés tézisei Miskolc 2011-1 - A kutatás célja Dolgozatomban igyekeztem feltárni a börtön

Részletesebben

A komplexköltoiképek Pilinszkyjánosköltészetében

A komplexköltoiképek Pilinszkyjánosköltészetében 1996. augusztus 45 DANYI MAGDOLNA A komplexköltoiképek Pilinszkyjánosköltészetében Pilinszky költészetének komplex költoi képeit a szakirodalom emlékezetem szerint nem elemezi, legfeljebb értelmezi azokat

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

Könnyű(?) testi sértés Szerző: dr. Szabó Szilvia

Könnyű(?) testi sértés Szerző: dr. Szabó Szilvia Könnyű(?) testi sértés Szerző: dr. Szabó Szilvia Szeged, 2015. július hó 23. napján I. Bevezetés A testi sértés az egyik legyegyszerűbb megítélésű és leggyakoribb bűncselekmény, ám e törvényi tényállás

Részletesebben

Egészségügyi szakmenedzser Belgyógyász szakorvos. DENIM 2013. május 29-31

Egészségügyi szakmenedzser Belgyógyász szakorvos. DENIM 2013. május 29-31 Dr. Tóth Ildikó Dr. Tóth Ildikó Egészségügyi szakmenedzser Belgyógyász szakorvos Közel 8 éve dolgozom vezetőként egy közfinanszírozott magán egészségügyi szolgáltatónál, ahol járó, egynapos sebészet és

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged 2013. Helyi tanterv Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Szeged AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 1. A képzés teljes szerkezete... 1 2. Óvodai nevelés...

Részletesebben

Megkérdeztük Látogatás a műhelyben

Megkérdeztük Látogatás a műhelyben Megkérdeztük Látogatás a műhelyben Gyorsabban megkapom az árakat, és ez nagy segítség. Martin Elsässer lakatosmesterrel az időbeosztásáról beszélgettünk. Megkérdeztük Látogatás a műhelyben Martin Elsässer

Részletesebben

Marx György: Gyorsuló idő Rényi Alfréd: Ars Mathematica Székely Gábor: Paradoxonok Tusnády Gábor: Sztochasztika

Marx György: Gyorsuló idő Rényi Alfréd: Ars Mathematica Székely Gábor: Paradoxonok Tusnády Gábor: Sztochasztika Játék a végtelennel MAGYAR TUDÓSOK Marx György: Gyorsuló idő Rényi Alfréd: Ars Mathematica Székely Gábor: Paradoxonok Tusnády Gábor: Sztochasztika Péter Rózsa Játék a végtelennel Matematika kívülállóknak

Részletesebben

A Lánchíd Rádió 2011. április 15-én elhangzott műsora

A Lánchíd Rádió 2011. április 15-én elhangzott műsora A Lánchíd Rádió 2011. április 15-én elhangzott műsora Kovács Anita (felvezető női hang): Az Irhás árok Budapest egyik szép kirándulóhelye, de azoknak, akik ott laknak, bizony okoz bizonyos problémákat

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT

ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT MAGYAR B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT Irodalom Kérjük, először olvassa el figyelmesen a feladatokat és csak ezután döntsön saját belátása szerint a kidolgozás sorrendjéről és az időbeosztásról! Válaszaiban

Részletesebben

2 Mennyit fizetünk az áramért? Elemzés a villamosenergia-ár csökkentésének társadalmi hatásairól

2 Mennyit fizetünk az áramért? Elemzés a villamosenergia-ár csökkentésének társadalmi hatásairól Policy Agenda: a felső húsz százaléknak kedvezett a rezsicsökkentés Elemzés a villamosenergia-ár csökkentésének társadalmi hatásairól 1 Bevezetés A kormány döntése alapján 201 3. január 1 -től 1 0%-kal

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz Szilágyi N. Sándor Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 10. rész Hányféle lehetőségünk van

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

Állapottér-reprezentálható problémák

Állapottér-reprezentálható problémák 1 fejezet Állapottér-reprezentálható problémák 11 Állati karácsony 111 A feladat A karácsonyra készülő Nagy családban a gyerekek (Botond, Emese, Karcsi, Orsi és Vanda) alaposan feladták a leckét a szülőknek

Részletesebben

HALLÁS ZENEI NEVELÉS

HALLÁS ZENEI NEVELÉS HALLÁS ZENEI NEVELÉS Általános célok és feladatok Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magába foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezését,

Részletesebben

(de progit ne hagyd ki ) www.jatektan.hu/jatektan/ 2013/009/Folds.html )

(de progit ne hagyd ki ) www.jatektan.hu/jatektan/ 2013/009/Folds.html ) Hajtogatósdikhoz mindenféle Arányosság (lineáris és négyzetes), mintakövető építkezés, logikai feladványok próbálgatással, ráérzéssel, gondolkodással, stb. (8 év felettieknek sorban, amíg el nem vesztik

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24.

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Nem lenne tanár, és azt is elmondja, miért nem. - Kipróbálná magát külföldön, de imád magyarul énekelni. - Interjú Molnár Ferenc Caramellel cigányságról, kirekesztésrõl,

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és Iskolakultúra 2002/10 Liskó Ilona Tantervi reformok a szakképzésben 1998 őszén a magyar közoktatási rendszerbe bevezették a NAT-ot, ami a tananyag átalakításán túl iskolaszerkezeti változásokkal is együtt

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

Državni izpitni center MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV. 2. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. 2014. augusztus 25.

Državni izpitni center MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV. 2. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. 2014. augusztus 25. A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M14213112* ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV 2. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése 2014. augusztus 25., hétfő / 90 perc Engedélyezett

Részletesebben

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Erkölcstan tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE A felmérő feladatsorok értékelése A felmérő feladatsorokat úgy állítottuk össze, hogy azok

Részletesebben

MEDGYES SÁNDOR Az identitáskeresés mozzanatai Tóth Árpád Ripacs című művében

MEDGYES SÁNDOR Az identitáskeresés mozzanatai Tóth Árpád Ripacs című művében MEDGYES SÁNDOR Az identitáskeresés mozzanatai Tóth Árpád Ripacs című művében Ripacs Csak a bukás várt, látom magam is. Elméláztam a fák közt. Óh szelid, Örök kulisszák! S mikor tüzeit Rámköpte a reflektor:

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ A Nemzeti Örökség Intézete megbízásából 2014 tavaszán közvélemény-kutatás készült a magyarországi fiatal (18 és 30 év közötti) felnőttek történelemképével és a nemzeti örökséghez/emlékezethez

Részletesebben

Diplomás pályakezdők várható foglalkoztatása és bérezése a versenyszektorban. 3000 magyarországi cég körében végzett felmérés elemzése gyorsjelentés

Diplomás pályakezdők várható foglalkoztatása és bérezése a versenyszektorban. 3000 magyarországi cég körében végzett felmérés elemzése gyorsjelentés Diplomás pályakezdők várható foglalkoztatása és bérezése a versenyszektorban 3000 magyarországi cég körében végzett felmérés elemzése gyorsjelentés Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet olyan

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

FRAKTÁLOK ÉS A KÁOSZ

FRAKTÁLOK ÉS A KÁOSZ FRAKTÁLOK ÉS A KÁOSZ Meszéna Tamás Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma, Pécs, meszena.tamas@gmail.com, az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója ÖSSZEFOGLALÁS A fraktálok olyan

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges ja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai

HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai ÖTÖDIK KÖNYV: DOLOGI JOG- KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK Célja, hogy a zálogjog segítse a hitelfelvételt: hatékony biztosítékot nyújt a hitelező számára, és megfelelő

Részletesebben

Óravázlat 2. osztály szeptember 3. hete Új népének tanítása: Immár a nap leáldozott ÉE. 355.

Óravázlat 2. osztály szeptember 3. hete Új népének tanítása: Immár a nap leáldozott ÉE. 355. 2. osztály szeptember 3. hete Új népének tanítása: Immár a nap leáldozott ÉE. 355. I. Ráhangolódás az énekórára (6 perc) Állatokról szóló dalcsokor éneklése - Gólya, gólya gilice - Katalinka szállj el

Részletesebben

I. Hatósági tevékenység

I. Hatósági tevékenység Beszámoló az Egyenlő Bánásmód Hatóság tevékenységéről, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól (2006. január

Részletesebben

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról PAPP ZSOLT Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról Összefoglalás A nehéz sorsú, hajléktalanszállón lakó, AIDS betegségének állandó fenyegetettségében élő szerző a halálról, félelmeiről,

Részletesebben

Nyelvészkedés és néhány szó egy különleges tündérfeltételről. Nyelvészkedés

Nyelvészkedés és néhány szó egy különleges tündérfeltételről. Nyelvészkedés 1 Nyelvészkedés és néhány szó egy különleges tündérfeltételről Nyelvészkedés A sakkjáték kialakulása és elterjedése során a sakkjátszma és a feladványok ( sakkrejtvények ) egymással párhuzamosan fejlődtek,

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Szerda, 2005. június 1. / 60 perc

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Szerda, 2005. június 1. / 60 perc A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P051A10311* TAVASZI IDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése Szerda, 2005. június 1. / 60 perc Engedélyezett segédeszközök:

Részletesebben

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA 1-5. évfolyam 2008. Officina Bona

Részletesebben

Rovás segéd 1.8. Segédalkalmazás szövegek (át)rovásához

Rovás segéd 1.8. Segédalkalmazás szövegek (át)rovásához Rovás segéd 1.8 Segédalkalmazás szövegek (át)rovásához 1. Üdvözöllek a Rovás segéd használói között! Ez az alkalmazás a rovás terjedését hivatott segíteni, gépelt vagy a vágólapról beillesztett szövegek

Részletesebben

Károlyi Pályázat. Írta: Elefánti Barbara 9.a 2006. november 26.

Károlyi Pályázat. Írta: Elefánti Barbara 9.a 2006. november 26. Károlyi Pályázat Írta: Elefánti Barbara 9.a 2006. november 26. Tartalomjegyzék 2. oldal: Tartalomjegyzék 3. oldal: Bevezetés 4. oldal: Naptárak kialakulása, típusai; Az egyiptomi naptár 5. oldal: A babilon

Részletesebben

Pusztai Ferenc Hagyomány és újítás a magyar szóalkotásban

Pusztai Ferenc Hagyomány és újítás a magyar szóalkotásban Pusztai Ferenc Hagyomány és újítás a magyar szóalkotásban A nyelvtörténet mindig történik. Ebben a tételben nemcsak az fejeződik ki, hogy bármely élő, használatában eleven nyelv csak megszakíthatatlan

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 13050/2 Hatályos 2016. január 1-jétől

Részletesebben

Doktori Értekezés Tézisei

Doktori Értekezés Tézisei Doktori Értekezés Tézisei Korom Ágoston Az uniós jog végrehajtásával kapcsolatos elméleti, és gyakorlati problémák A bírósági aktusokból eredő tagállami felelősség Budapest, 2012. Károli Gáspár Református

Részletesebben

VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték

VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték Horváth Zoltán Cashflow Mérnök Gazdasági világválság: hisztéria vagy valóság Nos, itt ülünk egy gazdasági világválságnak nevezett helyzet kellős közepén, és a legrosszabb

Részletesebben

Carol H. Rounds Erika Sólyom: Colloquial Hungarian The Complete Course for Beginners

Carol H. Rounds Erika Sólyom: Colloquial Hungarian The Complete Course for Beginners Carol H. Rounds Erika Sólyom: Colloquial Hungarian The Complete Course for Beginners Routledge, London and New York, 2002 2002 és 2003 fordulóján került a könyvesboltok polcaira az új magyar nyelvoktatási

Részletesebben

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE A C S JÓZSEF Az ötvenéves munkásságra visszatekintő művész tavaly októberben a párizsi X. Internacionális Szalonban állított ki, és bronzérmet kapott. Ugyancsak tavaly megkapta

Részletesebben

A csend - Pilinszky János költészetében

A csend - Pilinszky János költészetében Törzstér 2205 Lőrinczi Ágnes A csend - Pilinszky János költészetében A költő munkájának legalább akkora része a csönd és a hallgatás, mint a megnyilatkozás. Csakhogy többféle csönd, többféle hallgatás

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

DEMO. A megértés ellenõrzése...16-17 Szókeresõ rejtvény...18 Megoldások...19-23

DEMO. A megértés ellenõrzése...16-17 Szókeresõ rejtvény...18 Megoldások...19-23 BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ Szervezés és irányítás...3 Sajátosságok...4 Elõkészületek a film megtekintése elõtt...5 A film megtekintése után...5 Javasolt tevékenységek...6 Szókincs, a megértés

Részletesebben

3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől

3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől -1- -2- -3- -4- 3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől Magyarország Alaptörvényének II. Cikke alapvetésként rögzíti, hogy mindenkinek joga van

Részletesebben

Magyart tanítani Svédországban

Magyart tanítani Svédországban Újvári Tünde Magyart tanítani Svédországban Boldog vagyok, ha magyar szót hallok, vagy ha látom, hogy a saját országomról van szó a TV-ben, például egy focimeccsről vagy egy utazásról. ( ) Örömet jelent

Részletesebben

Szent István körút 10.

Szent István körút 10. Szent István körút 10., Weiss-ház Választott házam a Szent István körút 10-es szám alá esik, a Tátra utca és a körút sarkán, helyrajzi száma: 25105. 1884-től, a körút ezen szakaszán Weiss Manfréd és családja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

Tehetséggondozás a munkahelyen

Tehetséggondozás a munkahelyen Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakozott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területén az átlagosat

Részletesebben

1.) A költségvetési bértámogatás megállapítása, számfejtése

1.) A költségvetési bértámogatás megállapítása, számfejtése Útmutató a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához költségvetési előirányzatból nyújtható bértámogatások megállapításának, számfejtésének elkészítését könnyítő EXCEL táblák kezeléséhez 1.) A költségvetési

Részletesebben

MONDATTAN SZEMINÁRIUM A mellérendelő szintagma

MONDATTAN SZEMINÁRIUM A mellérendelő szintagma MONDATTAN SZEMINÁRIUM A mellérendelő szintagma Ajánlott irodalom: K. Balogh Judit 1989. A mellérendelő szószerkezetek és határeseteik. In: Rácz Endre (szerk.) Fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből.

Részletesebben

Rövid helyesírási útmutató

Rövid helyesírási útmutató Rövid helyesírási útmutató Ez az útmutató nem helyettesíti A magyar helyesírás szabályaiban írtakat, pusztán a tapasztalat által kiszűrt, gyakori hibák kiküszöbölésében próbál segítséget nyújtani rövid,

Részletesebben

Oláh János. Magára talál a szó. Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről. Laudáció. Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13.

Oláh János. Magára talál a szó. Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről. Laudáció. Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13. Oláh János Magára talál a szó Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről Laudáció Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13.) Az még nem volna szokatlan a magyar irodalomban, hogy képzőművészeti

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

MUNKAANYAG. Macher Zoltán. 3500 kilogramm alatti összgördülő súlyú. járművek kormányberendezéseinek. diagnosztikája, javítása, beállítása

MUNKAANYAG. Macher Zoltán. 3500 kilogramm alatti összgördülő súlyú. járművek kormányberendezéseinek. diagnosztikája, javítása, beállítása Macher Zoltán 3500 kilogramm alatti összgördülő súlyú járművek kormányberendezéseinek diagnosztikája, javítása, beállítása A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I. A követelménymodul száma: 0675-06

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Község, Pálmonostora Község és Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 13-án a Körjegyzőségi Hivatal Pálmonostori Kirendeltsége

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A hömpölgyő elmúlás immár testközelben?

A hömpölgyő elmúlás immár testközelben? KÁNTÁS BALÁZS A hömpölgyő elmúlás immár testközelben? Gondolatok Géher István egy verséről,,... a víz leggonoszabb..." micsoda beszéd? fél év - s már kiárad, hömpölgyet lombkoronát, tetemet, mossa a partot,

Részletesebben